Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

r Reşad Nuri GÜNTEKÎN MİSKİNLER TEKKESİ Kitab halinde çıkü. Fiatı 150, cildlisi 200 kuruş. İNKILAB KİTABEVİ 90 ı/.l Qou. . 7 0 / I Q yll O a j l . I U 4 d umhuriyet KURUCUSU.'YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu: îstanbul No. 246 Telefoolar: Umuml Santral Nmnaraaı: 24298. Yao İşleri: 24299. Matbaa: 242M. r PEARL S BUCK . BİR İZDİVACIN PORTRESİ Cuma 27 Ejlul 1946 Omer Rıza Doğrjılun nefis üsJubıJe dilimize çevrilen bu roman^İ6 yılnun en meşhur eseridir. Başından sonuna kadar his, heyecan ve hareketJehtodur. 208 büyük sahife 150, cildli 2ö^it«ıştur. Taşradan posta parası alınmaz. AHMED "HALİD KİTABEVİ Komünist çetelerile yapılan çarpışmalar Arnavudluk ve Yugoslav hududlarma yakın bölgelerde çok şiddetlendi Yunanistan Epir hakkındaki Âsiler, güney Yunanistanı, Nakedonya ve Vardar isteklerinden vazgeçti vadisine baglıyan demiryolunu kesmek istiyorlardı, Komisyonlarda Amerikaya çatan Sovyet delegesi: fakat bir bölgede müthiş bozguna ugradılar «Biz kanımızı akıtırken siz harb kârları temin ediyordunuz» diye bağırdı Londra 26 (AP.) Dıs işleri Bakanlığı sözcusünün / bugün beyan ettiğine göre, gün«y Yunanistanda hükumet kuvvetleri v« solcu âst çeteler arasında vuku bulan çarpışmalar, bilhassa Yugosfevya ve Arnavudluk hududlarına yakın mmtakalarda çok şiddetlidir. , Bu çarpışmalar, tedricen Bulgar hududunun kuıeyinda. ^ bulunan mmtakaya doğru genişle'mektedir. • Barış konferansında Yunanistanda iç harb hararetli tartpalar oldu Bulgaristanın moförlii silâhlara malik olmasını meneden madde kabul edildi Tethişçiler bozguna ugradılar Atina 26 (a a.) Çaldarls, dün öğleden sonra Eteskatinin lcurtanldığuu bildiren bir telgraf ahnıştır. Tedhişçiler bozguna uğratılmıstır. Ağır kayıblara uğratılan tedhişçileri jandarmalar takib etmektedir. Londra 26 (a a ) Londraya gelen raporlar, muharebelerin başladığı Olympe dağı civarmda âsilerin hareketleri hakkında tafsilât vermektedir. Londranın askeri mahüllerinde tahmin edildiğine göre fisilerin hedefi, Selânik körfezi boyunca uzanan ve güney Yunanistanı Makedonya ile Vardar vadisine bağlayan demiryolunu kesmektir. Hissî muhalefetten Fikrî muhalefete Âsilerin hedefi uhalefeti jalnız fikir, ve duşunce farklarına aid bir durumun ifadesi farzet. tnek yanlıştır. A^lını araştıracak olur•ak, muhalefet, belki daha ziyade inSolculann sayısı artryor sanın psıkolojik japısına sıkısıkna Londra 26 (a.a.) News Chronicle gazetesinin Atinabağbdır. Dcmokrasi rejiminin inkâr edıldiği, hattâ adının bile büinmediği daki muhabiri bildiriyor: r> \ \ \ vf . » memleketlerde, en otoriter hükuraetlere Hükumet mahfı'.İCTİ sükunetlerini muhafaza «tmekle karşı .bu hukumetler her sahada baberaber, kuzeydeki komünist çetelerinin temizlenmesi işmin İ ' /^w Jfo, 'M" garılar da karanmı; olsalar. tesirleri iyi yürümediği günden gün« daha kat'l olarak görülmekteaz veya çok hissedilen bir muhalefet dir. Solcu çetelerin kuvvetleri, azalacağı yerde daha çok havası daima gorülmüştür. Muhalefetin artmaktadır. Bir taraftan mukavemet artarken, diğer tapsıkolojik aslını oriaya koyan bir de. raftan kurmay başkanları, Harbiye Bakardle bir sıra müjpı. ^ B B * lil de, mutlaka teşkiiâtlanmış bir kuvzakerelere davet edilmiştir. Hâdiselerin ceTeyan jeklinin vet olarak kendini bclli etmek zorunda ciddî olarak ele almmıs olduğu şüphesizdir. olmamasıdır. Istisnasız herkes tarafınBalkanlann meş'um âdetî dan sevilen bir insan bulmak güçtür. Bulgar ordusunun nıotorlü ağır topları bir geçid resminde Londra 26 (a a.) Muhafazakâr partinin gazetesi olan Hcle bu insan deUet idaresini elinde Londra 26 (B B C.) Paristen bildi zuunu ileri sürmek istemlşs« de, Mr. Daüy Telegraph, Yvmanistanın vaziyetinl inceüyerek, toplayan, milleün mukadderatma hük. meden bir insan olursa, istisnasız her. riliyor: Sulh konferansının umumî lıe. Byrnes, konferansın işleri kolaylaştır Yunanistanda küçak ölçüd« bir dahilî harb oereyan ettîği Komünist çetelerile çarpısmokta olan Yunan millî ordusundan muhtellf gnıplar y«ti bugün topîaıumş ve Mr Byrnes mak için toplandjgını soylemls, bir sa. .Arkast Sa. 3, Sü. 5 M kesin onu Değcnmert'iJMıa güçtür. Bw'WBrt şVrfnlık etm5çtir. KOnüşmâlarm baş at kadar süren iribaıla larihe adını bırakmı; en büyük kahramanlar arasında bile çağdaslan laması üzerin* Yugaslav delegesi K»r. Vunanlstan cenub! Epir ıhakkındtflci is ArkaM S«. 3, Su. 6 da nın umıımi sevgisini ka7anmış olanlar delj, Yunanlstanla Amavudluk mev. parmakla gb'sterilecek kadar azdır. Bir rejimi. bir hükumeti. yahnd o hükumc. tin şefini beğenip beğenmemek, ona karşı sevgi veya sevgisizlık dujgulan bcslemek, mutlaka zihin ve mantık ölçülerinden doğma dcğildir. XTV. Louif kadar Fransaya hizmet etmiş bir adam tarihte yoktur diyebiliriz. Bu adamın devrinde Fransa sayısız laferler kazanarak fopraklarını büyütmüş, ilimde, •anatta, edebiyatta harikalar yaratan gahsiyetler yetiştirmiştir. Müstebid bir Paris 26 (a.a.) Lfberasyon gazemonarşi rejiminin mümessili olduğu halde XIV. Louis, fikir harekeÜerine tesinin diplomatik yazarı ile ban başka •o devir icin. hesabsız bir hürriyet gazeteciler General de Gaulle'ün Cumvcrraiş, bu bakımdan Fransız tefekkür hur Başkanlığı vaâfesini kabul edececihaanın temellerini kurmuştur. Oyle ğini yazmakta, ne olursa olsun ve müa«Biz, yüzde yüz harb olduğu halde XIV. Louis öldüğü zaman takbel Anaya^Rnm şekli ne mahiyet Bolu 26 (Telefonla) Ankara cinatehlikesi mevcudmuş Paris halkı adeta bayram yapmış, üze gösterirse göstersin, daima tadil imkânyeti davasında yalan şahidlikte bulunrine ağır basan bir yükten kurtubnuş lan bulunduğu için, General de Gaulle'maktan sanıi Füruzan Büyüğün duruşgibi yaşamahyız.» (asına sevinmiştir. Halbuki hürriyet ün Cumhur Başkanlığı vazifesini yükmasına bugün saat onda Ağırceza mahihtilâliıu kendi elile boğan, senelerce lenmeğe hazır bulunduğunun inkâr eQueen Mary gemisinden 26 (a.a.) j kemesinde baslandı. Mahkem« heyeti, diktator olarak yaştyan, Fransız genc. dilmez bir vâkıa olduğunu belirtmekReuter Ajansının hususî muhabiri bir gün evvelki şekilde idi. İhzaren geliğini seferden sefere sürükliyerek yıp tedirler. Scott Rankine bildiriyor: tirilmiş olan Füruzan Büyüğe başkan ratan, memleketi millî ve iktisadî bir Gemide yapılan bir basın toplantıal sordu: Gazetecilere göre general, gelecek aygefalet içinde hırakip giden Napoüon, esnasında, Stalin'in son beyanatı hak Adm, soyaduı? lar zarfında iç ve dış şartların gösterebüyük halk küMelerinin gözünde bir kında yorumlarda bulunan Amerikan. Füruzan Büyük. kahraman olarak tanınıyordu. Şüphesiz oeği mahiyet itibarile bütün Fransız Ordusu Genelkurmay Başkanı General Babanın adı? mılletinin kendisini devlet başkanlığı o da gizli ve dağınık muhalefeti sök. Dwight Eisenhower, şunları söylemıstir: İhsan. ınüş, atmış değildi. Fakat çoğunluk her vazifesine davet edec«ği kanaatindedir « Mareşal Stalin, Amerikan kıtala Ann«nln adıî ve böyl« olduğu takdirde kendisi, taşeye rağmen ona tapıyordu. rının süratle Çinden çekibnelerinin mus Zeyneb. riht addettiği bu vazifeyi yüklenm?kten takbel sulh için elzem olduğunu iddia Kaç doğumlusun? kaçınmıyacaktır. Saltanat veya şef rejimlerinde, etmiştir. Halbuki bu memleketteki Ame 336. Paris 26 (a.a.) «EpoQue> gazetesi, başta bulunan adanun halk ücerinde rikan kıtalarmuı mevcudn pek zayıftır. EvU misin? Dun, Bolu mahkemesinde dinlenen uj andırdığı psikoiojik tesirin rolü bü ilk sahifesinde, tde Gaulle Cumhur Baş Evet. Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Füruzan Büyük Kat'î zam nisbeti yeni ı yük oluyor. Bu rol müsbet ise ekseri Çocuğun var mı? Arkas\ Sa. 3, Sü. 2 de General de Gaulle yet memnundur, değilse küskündür. bütçe Meclise arzedil I Bir tane. Demokrasinin en kuvvetli tarah da, Ofcur yasar mısın? memleket idaresine halkı doğrudan dikten sonra belli olacak ' Evet. doğruya kanştrrarak muhalefeti psiko. Eski mahkumiyetin var mı? Ankara 26 (a.a.) Hükumetin Bülojik bir hâdise olmaktan çıkarraak ve Yoktur. jrük Millet Meclisine arzettiği programdaha ziyade fikr.e, düşünceye aid bir Ne i? yaparsm? da bahsi jfeçen, m*mur ayltklanna îam kanaatlcr sistemi haline getirmeğe ça. Lise on Iririnei snuftan aynldun, işi üstünde çalışılmaktadır. bsmakor. hiçbir isle meşgul olmadan asker oldum. 1947 bütçesi çahşmaları arasında BaMilldt bünyeslnde adeta nzvt bir me Nerelisin? ksnlar Kurulu bu meseleyi de inceletamorfoza yol açacak olan bu mnazzam Doğum yerim Izmit, Kadıköy nurumektecRr. Bu zamlann teklif edilecek sunda kayıdlıyım. Merkez Komutanlığınde?isiklik bir anda şüphesiz meydana nisbetleri ve miktarlan hakkında çim da askerun. Moda cadesinde 85 numagelemez. Bu itibarla bizde muhalefeti diden yayılan havadisler doğru değildir. ralı evde oturuyorum. tenkid ederken ikide bir fikirsizlik ve Hukumetdn Meclise arzedeceği veni prehsipsizlik iizerinde ısrar etmeyi doğ. Bu şeilide hüviyet tesbiti yapıldıktan bütçe tasarısı kati şeklini ahncıya karn bulmuyoruz. Arfcdsı Sa. 4. Sü. 6 da dar, bu konu üstünde söylenecek ve yaİleri demokrasi rejimlne geçeli ynnun zılacak çeyler, sadeoe bir tahminden furasında daha nekadar oldu? Bugüne ıbarettir. kadar biz tek parti ve tek sef rejimile Idare ediliyorduk. Başka parti kıtrmak, ' Bütçe üzerinde çahçmaalr yani başka türlü düşünmek ve bn dü. Ankara 26 (a a.) Bakanlar Kurulu, (ündüğünü halka yaymak filen imkânbugün saat 16 da toplanarak saat 22,30 a gi7dı. Muhalefet, ynfcarıda izah ettiğimiz kadar bütçe üzerinde çalışmıştır. gibi sadece nıhî blr dunımda. Teski!:tlanma Imkânlarından mahrnm olduğu için de dağımktı, belirsizdi ve hiç bir zihnî temple dayanmıyordu. Bu eartlar altında birdenbire ileri demok. rasiye geçildiği raman ilk görülen hâCumhuriyet Halk Partisi istanbul dise. iktidar yerine karsı mhnn kttsbolşe müfettişlı^ıne taym edilen dokkünlfik dnyan vatanda^iarm bir araya tor Şerefeddın Fazıl Bıırge dün Partitoplanarak bir teşkilât kurmaları oldu. nin Vılâj'et merkezine gelerek işe baş Washington 26 (AP.) Amerika Bunlann devlet mekanizmasmda oynalamıştır. Yeni p=!rti müfettişi bir muDış İşleri Bakaa'ıâ[inın bugün yayınla. d'ğl gızli bir Alman vesıkasından dğyacakları rol, bir müddet sadece ıımnharrırimıze den.iştir ki: m! işlerin kontrolundan ibaret kalacak t Yeni geldım. Şımdiki halde arka renildiğıne gore, Japonya, 1943 yılında, görünüyor. Muhalefet müessesesinin daşlarla tanışmaktayım. Tekirdağı Parti Rusya ve Almanya arasında bir barış özünii ve asil fonksyonunn gÖ7Önünde müfettişliğı de benim üîerimdedır. Ya tesıs etmeği ümıd etmiştır. Hitler, tam tutacak olursak. rejimimizln gelisme';i kında oraya giderck ilçe kongrelerinin bu sırada Japonyayı Sovyetlere saldırtoplantısında bulnnacağım. Ondan son mağa teşvik etmekteydı. hesabına bundan daha tabi! bir yol Almanyanm bütün batı Rusyayı fetra I^tnnbtıla «eİPceŞim ve istanbul konbulunamıyacağına inanınz. Unutmıvagrelerıni yapacas;ız. Henuz temas ha'in hınden ve Japonysnm Hındistanı işgal hm ki. muhalcfelin rııh! tarafını hiitiin de olduğum için çöylenecek bir seyetmesinden sonra, ikl rnüttefik kuv. bütiin ortadan kaldırmak hemen hic bir yoktur. Fakat yazıldığı gibi paıü kon vetler irtıbat tesis edeceklerdi. tejime nasîb olamaz. însan kütleleri greleri esnasmda buradaki teşkilâtı Hasta Boşuna n"îfes tüketmeyin mollalar!.. Tepemd^i Yayınlanan vssıka, Rıbbentrop ve NADİR NADİ İngiliz delegeleri, şereflerine verilen bir kokteylpartide Mısır delegelerile bir arada ıslah ve takvıye edeceğiz.> Arkasv Sa. 3, Su. 5 te şeytan nefesle defedilecek cinşten dsğil!.. î l / l $ uncu »a/u/ede Arkasy Stx. 3, Sü. i te Fransa Cumhur Bagkanı General de Gaulle'ün, Cumhur Başkanlığı vazifesini kabul edeceği haber veriliyor Ankara cinayetinin esrarı Dün, Bolu mahkemesinde dinlenen Füruzan Büyük, mühim ifşaatta bulundu Jirayı alamadığı için öldürdüğiinü söylemiş Harb tehlikesi ve Amerika Reşid Gl. Eisenhower mühim bir demeçt* Mercan, Hasmet Orbayııı, Dr. Neşet Naciyi on bin bulundu Nemur maaşlan Yapılacak zamlara| dair haberler birer tahminden ibaret Ingiltere Mıstr Mısır Başbakanı son görüşmelerde kaydedilen terakkileri ve Mısırın tahliyesi meselesi etrafmda kabinede izahat verdi Gizli vesikalar Halk Partisi İstanbul Japonya, 1943 te Rusya bölgesi müfettişi geldi iie Almanyayı barıştırmak istemiş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog