Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

r Esad Mahmud Karakurt ANKARA EKSPRESİ Aşk Heyecan Vatan sevgısı Casusluk • Istırab Saadet romanı çıktı. Fiaü 200, cildlisi 250 kııruştur. ÎNKILÂP KİTABEVİ 23 ünCÜ um u r i yet 7935 Telgrai T O mektubadresl:Cumhuriyet,l.ta n bulPo S takutta S u: îstanbul No. 24» Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24288. î a a İjleri: 24299. Matbaa: 24291. GELİR V£RGİSİ Yazan: Qai^Prof. F. Neumark^j NesreıTen:^ HAK Başlıca Kİtabevi 19 EVİÛİ 1946 k&kbctlardan ttrayınız.^ • » •• flatı: 425 kurus " NVallace, Başkan Truman'a yazdığı mektubda, Japonyanın tesliminden sonra harb silâhları için. 13 mîlyar dolar sarfedildiğini bildiriyor! Amerika Ticaret Bakanının heyecan uyandıran bir mektubu Basın kanununun muzakeresi bîtti Meclisin dünkü celsesmde, tasarınm son maddeleri üzerinde gene hararetli tartışmalar oldu Büyük Millet Medisi cuma günü tasanyi ikinci defa müzakere ettikten sonra tatil yapacak Ankara, 18 (Telefonla) Meclıs, bn sabah 10 30 da Şemseddın Gunaltayın başkanlığında toplandı Basm kanununda d«ğı§ıklıkl«r yapan tasarınm geri kalan maddelennı konuştu. Ceza kanununda yapılan degi|iklıkler de gonışuldu ve bırbınle ilgıli olan bu iki tasarınm bırmcı muzakereleri oğleye kadar tamamlanmıj oldu Basın tasarısmm 35 Inci maddesi üzerinde müzakere açılmadı 48 ıncı maddede soz alan Clhad Baban, bu madde ıle kanuna yeni bır hükmun katıldığını, fakat cevab hakkınm, nıhayet gazete'lenn hacmıne ve teknik fa»kânlarma gore tahdıd edılmesl lâzım geldığını soyl«h Adalet komisyonu sozcusu Şınasi Devrım, komis | yon metnı ıle dığer teklıfler karşılaçtırılırsa, goruşulen metmdeki hukmun daha hafıf ve mutedıl olduğunun goruleoeğıru ilen surdü, madd«nin aynen kabuîünu istedı Ali Rıza Türel, bılhassa yalan haberlerın cevablandınlması Işınin önemi üzermd« durdu ve bu cevab Arîaut Sa. 3, Sü. 2 de I Mr. Wallace idealist olduğu kadar realist de olabilseydî merıka Ticaret Bakam Mr. H'allace, orta > a attığı ve pe şını bırakmadığı fıkirlcrıie, bırdenbire jalnız Bırleşık Amerıkanın degıl, butun dutıjamn en meşhur bir şahsijeti oldu. Mr. Nallace, sıyasî bir fırtına koparan beyanatından sonra, ıki •y ev>el Başkan Mr. Trumana gonder. dığı bir mektubu da neşretmistır; hem de Cumhur Ba«kanının arzusu hılâfma olarak. Ticaret Bakam, be>anatında olduğu gıbi mektubunda, Amerıkanın bugunku dı? shasetıni begcnmrnıekte ve tenkid etmektedir. Ayrı bır sutunda okııjaca. ğınız bu mcktubdaki duşuncelere gore, o Amerikaıun atom bombası, boğucu gazler, radjo aktıvıtelı sılâhlar, mıkrob harbi gıbi vasıtalarla barışı ıdame et. mesi artık mumkun olmadığı kanaatin. dedır \e barış ıçin Bırleşık Amerika ıle Sovjet Rus>a arasında dostane \e ahenklı munasebetler tesisi lâzım geldiğinı llcri surmektedır. Ticaret Bakam, «Sovyet Rusya lle jrapılftcak *wb,. uawhk için W f>M ket olacaktır. Binaenalevh barış ıçinde jasanıak için bir çare bıılmalrvız» dl. ,\or. Ona gore, bu care, galıba butun bu jeni silâhlardan vazpeçmek \e hattâ hunların esrannı Sovvet Rusyaya tes. lim etmekten ıharettır. Mr. AVallace, sıjasî, şahsl ve dinî tıürrijetleri feda etmeksmn ekonomık refabın elde edılebileceğini gostermek furetile Sovyet Rusya ıle anlaşılabıle. ceğine de inandığıuı sojluyor. Amenka Tıcaret Bakanının bn mek. tubu da, onun bııeunku sıjasî realitelerden hiç bir haberi olmadığını goste. tiyor. O, \akrile daha Cumhur Baskanı muavini olduğu zaman da bır jazı ysz. mış ve butun dunyadaki ihtilâfları ve harbleri onleyecek tek çarenin, millet. lerın aynı derecede refaha kavuşması olduğuntı sojlemişti. Mr. Wallace a gore, herşeyin başı ekmek meselesi idi O, bizim «biri >er, biri bakar, kı>a. tnet ondan kopar» sozıinü, ferdler ve cemijetler için olduğu gibi, milletler Için bir hahikat telâkkı ediyordu. Fakat ecaba, bugun Sovyet Rnsyanın Mutte. fiklerle beraber kazandığı zaferi mum. kün olduğu kadar fazla ıstismar etmeğe kalkısması, bir ekmek kavgası, bir ekonotnik refah temini kavgısı mıdır? Sovyet Rusja, her milletlerarası ^e. ya Muttefiklerarası konferansta ortava Btılan buriin meselelerde, Mutteflklere karsı cephe almaktadır. Bıitun bnnları tktisadi refah için nıi yapıyor? Sovyet Rusya, dumanm biran ev\el fcanşa kavuşmasına en biivük engel ol. maktadır. Bu jolu, iktisadî refah Için ıni tutrnuşrur? Mr Wallace, solcu bir idealist olduğu lcin, Sovyet Rusyaya kar«ı zâfı vardır. Bevgilisinin her kusnrunu hoş goren, her yaptığıru beğenen bir âsık gibi, A. Amiral Standley'in detneci söylediği nutııkla, muhtemel bir düşmana yardım etmiştir. Bu öyle bir suçtur ki, harb zamanında olsaydı, bunu yapan kurşuna dizilirdi» \ Washıngton 18 (a a ) Ticaret Bakanı Mr. Wallace, 23 temmurda Mr. Truman'a yazdığı ve ıçinde Bırleşık A. mcrıkanin dış sıyas^tıne daır kendı vazıyebni izah ettığı bır mektubla şoyle demekte idı* cHarbin sonundanb«ri mılletlerarası meselelerın aldığı rrsna mahıyetı gıttıkçe artan bır kcrku ile muşahede edi. yor ve baska bır harbın hazırlandığına daır Amerıkan mılletı arasında her an artan bir kanaat hâmm olması ve bu harbın onüne gpçmek için dişlerimıze kadar süâhlanmamız lâzım geldığım hıssederek son dereoe heyecanlanıyorura OnumüzdeH ayların barış lçin sakln bır devre tejkıl etmesl pek muht«meldır Zıra bu aylar içençmde, atom bombasıle sılâhlanabılmelerı için ban mllletlere lâzım olan 510 »eneden sonra meden! dunyanm yıkılıp yıkılmıvacağı anlaşılacaktır. Bunun ıçin bugun Arhas\ Sa. 3, Su. 5 te Yalan haberkrin cevablandınlması Mr. Wallace Amiral Standley Naarif sisteıtıimizde mtihim dcğişiklik İlk ve orta tedrisat birleştiriliyor, 1950 yılına kadar Türkiyede orta okulsuz vilâyet ve kaza kalmıyacak Büyük bir mücadele Rusya ile AngloSaksonlar arasında açılan uçurum «Dış siyaset ürerinde büyük bir mücadele, dünyanın bir ucundan diğer ucuna kadar biitün şiddetile hüküm sürüyor» Londra 18 (a a ) Manchester Guardıan Laberal gazetesı «Rusyanm Se, sl» başlıkh bır ba?makalede funlan yazmaktadır: Arkası S. 3, Su. J te Bulgar Kral aileal btanbuldan geçerken Ankara 18 (a a ) Mılll Eğıtim Bakanlıgı oğretmen yetlştlrmıe işlerimiade lhtiyaca cevab verecek esaslı duz»ltm'»ler japılması, şehlr ^e kasabalarımızın orta okul lhtivacmın da gıderljnesi iç!n alınacak tedblrlerl besbn etmlştır. Verilen yerd kararlara gore Mılll Eğltım Ba^anbğı mevcud şehlr öğretmen okullanrdan üçunü bu yıl dordıtaü gelecek yıl gerlye kalanları da 1948 eylulunde eğıtim enstıtülerl halınp getorecsktir Egıtım enstltülerl llse mezunlannı ve şımdiye kadar şehJ ogretmen okullarırı bitirıp çıkmış olanları alacak re ikl yıllık bir tahsil suresl içinde llk okııldan başka orta okulun da muslkl, b»den terbiv»si, resımlş, blçM ve diklş dışında kalan butün derslerinl okutmaya yetkılt öğretmenler olarak yefciştlrecektir Bugunkü şelıır ögretmen okullarmın orta derecede bir tahsil kuranru ABİDİN DAV'ER olmalaxın« mukabil eğitlm enstıtüleri ArJcast Sa 3, Su. 7 de Arkası Sa 3, Su. 4 te Bulgar Kral ailesile İzmire kadar heyecanlı bir seyahat Muhafızlar, Kralın yanına kimseyi yaklaştırmıyorlardı, fakat gazetecinin mahareti, bütün maniaları aştı Adliyede bir terfi Millî Eğıtim Bakam Reşad Şemseddin Sirer Bulgarisfanda plebisit nasıl yapılmış, hanedan Sofyadan nasıl ayrılmış? Eski Kralın ölamündeki esrar, bir ıışağın verdiği çok enteresan malumat, Ana Kraliçeden alınan beyanat Izmir 18 (Aksu vapurile izmire giden arkadaşımız telefonla bildırıyor) Son hâdıselerın, memleketinden ayrılmağa mecbur ettığı Bulgar Kral aılesüe beraber «Aksu» vapurile Izmire kadar geldım. Seyahat insaru gcncleştırir, derler Bu soz her halde Kral adelerinı takib eden gazetecıler için soylenmemiştir. Zıra vapura bındığımiz dakıkadan izmire ayak bastığımız ana kadar, dahilî bir mücadele hayatı geçirdık Arkası Sa. 2, Su. 4 te Îstanbul Savcısı Sünuhi Arsan, Yargıtay azahğına tayin edildi ( Uypeşt Vefayı 2 1 yendi *) Istanbul Cumhurlvet sa\cısı Sünuhi Arsanın terfian Yar gıtav üveligıne tayınl yuksek tasdlka lktlran etmlş ve key £iy*t dün telgrafla tstanbal Sevcılıgına büdlrllmlştlr Sünuhi Arsan yıllarca Bdalet dağıtan bır hâ.'klnı ve gene adaSunuh A r s a n letln yerine getirll» meslne çalısan bir savcı olarak bir çok mühlm raaafelerde bulunmuş ve meslek hayatı boyunca büyük başanlarüe Utıınmıç ve dort yıla yakm btr zamanI danberi îstanbul glbi Tıirldyenln en bü;uk adal«t merkezdnde Cumhurlyet Savcısı olarak \azıfe görmüş, dürüst karakt*rl bılgıs ve kanundan şaşmıvan â.dü ncdaln'ie saygı ve sevgl kaaanmış değerll ve seçkm bir hâ,klmlıruzdır Kendıslnl bu yerü ve yükselc vazlfeye taylninden dolayı tebrlk eder ve başanlar dilerız Denize dökülen balıklar Torik akını başladı, fakat buz olmadığmdan ihrac yapılamıyor, 10 bin çift balık denize döküldü Altın satışları hızını kaybetti Bir hafta evveline nazaran satışlar 9 da bire indi Zıraat Bankasında altın satışlan eski hızını kaybetmış, ıstek çok azalmıştır. Dun bankadan' ancai 7699 altın satılmıştır kı bu mıktar 239,126 lıra tııtmaktadır Geçen hafta ıkı mıKon lırayı aşan gunluk satışa nazaran dunku satış ancak dokuzda bır mıktarmdavdı Hafta başındanberı sahşların alaığı seyır Arkası Sa 3, Su. 7 oe Akdenize yeni Amerikan harb gemileri geliyor Washıngton 18 (a a) Bahnye Bakanlığmdan bıldırı'dığme gore, Amerıkan harb gemileri yakında Akdenize doğru yola çıkmak uzere hazırlanmaktadırlar Akdenızde bulvınan Randolph uçak gemısıle Spoke as LıMle 1 Uypeşt takımı dun Vefa takımıls yaptığ maçı ancak 2 1 kazanabılmıştır Vefahlar çok guzel bır o>un çıkarmışlardır Rock kru\azor en de Bırleşık Amerıkaya doneeeklerdır yukanki resimde Vefa kalecısı bır kurtarış yaparken gorulmektedır Maçın tafsılâü 2 ncı sahıfemızdedır. Yunatıistanda istilâ bekleniyor Atına 18 (AP) Yunan MıUî Sa\Tinmj Bakanhgı sozcusunun raporlarına ve nvayetlere goıe Yunanıstan oir smır harbıle tehd'd ediımekted r Sozcu, bu haberın, Yunan yüksek komutanlığı istıhbarat servisı tarafındaa çıktıgını so\lemiştır Fakat Yunanıstanın bojle bır hücuma ugradı^ını ıfşa edeoek bır şey sojlememıstır Salı geBeklenen balık akını bır kaç gundur ıstedığı buzu \ermemeinaen dola>ı cesi, tanmmış Muttefık meTiaalarının başlamış ve kulhyeth palamud tutul balıkların ıhracı şımdılık kabıl olama soyledığıne gore, ıkı gun ıçınde bır ıs Arkas% Sa 3, Su. 7 de 1 tılânın beklendlfi lhbar edılmiştlr. muştur. Yalnız, Beledıyenın, balıkçıların
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog