Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

S E S Operet BU AKŞAM saat 9,15 ten itibaraı i J î | | İYİ SÂÂTTE OLSUNLAR Telif Operet 3 Perde Telefon: 8431» 23 Jfll u m h u r i yet yi r 7 9 3 2 felgrai n mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu: tslanbul No 246 Telefanlar: Umuml Santral Nmnarası: 24238. Yaaa İşlerı; 24299. Matbaa: 24290. \ PaZaPİ8Sİ 16 EjflÛİ 1 9 4 6 İsmet tnönü, «Yunanistan toplanacak ve sıhhat bulacaktır. Memleketinize bizim bütün iyi dileklerimizi ve dostluğumuzu götürünüz» dedi asın Cumhur Reisimiz Yunan kanunu gazetecilerini kabul etti Fırtına koparan beyanata dair Ankara 15 (a a.) Cumhur Başkanı İ<:met Inbnü bugün stadyomda yapılan ordu ath müsabakalarım müteakıben stadyomdaki hususî salonda, bu sabah başkentimız^ gelen ve stadyomda bulunmakta olan Flen basm temsilcilenni kabul buyarmu=lardır. Büyuk Mıllet Meclısi Başkanı General Kâzım Karabskır, Başbakan Receb Peker, Cumhuriyet Halk Partisi ba^kan vekılı Şukrü Saracoğlunun bulundnklan bu kabul esnasmda Cumhur Başkar.ımız, Elen gazetecılerinın her bırine ayn ayrı ilt fa'ta bulunduktan sonra: < Yunanistan l.ep benim gördüğ'jm gibi güzel mi?> d ye sormuşlardır. Elen temsilcileri başkanı Kraiotakıs: < Güzel, fakat jaralı ve yanıktırî cevabını vermı^ir. Cumhur Başkanı, Elen basın terru'.lcilcrine hilaben: « Yunanistan toplanacak ve sıhhat buîacaktır > demişler ve ilâve ttmişierdir: < Memleketimizdeki ikameünizde Yunan milletme karşı oian muhabbeti farkettiniz mi?> Bu suale karşı Kraniotakis: € Her yeıde ve her an dostlarımız ve bıri kalbden sevenler arasında bulunduğumuzu görüyoruz, demiş ve kendılerini kabul €"tmek suretile hak'armda göstermiş oldukları yakm teveccühfen dolayı Cumhur Başkanı İnönüye şahsı ve arkadaşları ad.na derin tahassüslerini arzetmiştir.» Cumhur Başkanı İsmet Inönü, dost Elen milleti temsilcikrile olan bu %6rüşmelerine son verırken bilhassa şunları söylemişîerdir: « Türk milletinin malı olduğuna şüphe etmedığimiz bu dostluk bizim ol Arkası S. 3, S u . l d e £ ü H ve K Â İNA T Dcktor ^îarı Kulıselmaıı tarafuıdan kendı tecrübelen. ve dusuncelerine mustenid. uz'on tedkıkl ,inde meydana getirilen ve şarkla g a r T ^ 1 etapsişik bahısleıinı ılgılendiren biîı sahi mutecaviz, bırıncı hamur kalm e ipasılmış. bılhassa olüm ötesine v ı .lemıne aıd hâdıseler üzerinde duşi! faydalı, insan mu. .. J buyuk cildlık resımli ıdi çıkmıştır. Üçüncüsü basılıkitabın ıki yor. Tekmılinin fıatı 750, taşraya 800 kuruş. Satış yeri: İstanbulda Ankara caddesinde GAYRET KİTABEVrdir. m Meclisin bugiinkü celsesinde gene bararetli müzakereler olaeağı aniaşılıyor Tokad fehrinden bir görünüş Adalet Komisyonunun teklif ettiği şeklin kabulü etrafında temayüller belirdi Ankara 15 (Telefonla) Büyük Millet Meclisinin yarınki (bugünkü) toplantısında, yeni Basm Kanununun maddeleri görijfülecektir. Tasarmuı uraumi hukumleri konuşulurken, gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerek Demokrat Parti mılletvekilleri, mütaleaları sıraBinda, maddelerdeki ban kayıdlara ve ıbarelere ilışmişlerdi. Bu sebeble, yarın maddeler üzerinde hararetli göriışmeler açılacağı anlaşılmaktadır. Tasarınm biltünü konuşulurken, adalet komisyonu teklıfinin kabulü lehinde haylı kuvvetb' bir temayül belirmişti. Malumdur ki iç işleri komisyonu, tasarıyı incelerken hükumet teklifınden de ağır hükümler koyarak umumî heyete gondermişU. Iki gundür Meclis kulıslerinde de devam eden bu konu üzerindeki gdriiş teatileri yarın adalet komisyonu teklıfinin ele alınacağmı göstermektedır. Söylendiğine gore hükumet de nisbeten mutedil hükümleri ihtiva eden bu tekliflerin görüşülmesi lehindedir. Yarınki muzakerelerde, bazı maddelerde hafifletici dığer tadiller yapılacağı da samlıyor. Bu arada, istenilen malumatın yirmi dört saat zErfmda verilmesi mecburiyetinin kaldurılması, veya bu muddetin uzatılması, fevkalâae mübhem gorulen tsui çohret» tâbirinin fıkradan çıkarılması da kuir\'etle muhtemeldir. Gene bu tasan ile ilgili olarak. Turk Ceza Kanununda yapılan değişiklikler de yarmki günoemdedir. adda seylâb 40 dakika süren yağmur şehri altüst etti, 100 den fazla ev yıkıldı, üç kişi boğuldu Sçfıritı elektrik karatilıkta ve Tokat 18 (a.a.) Cuına günü saat 18 de sMdçtll bir sağanakla başlayan ve 40 dakika süren ya£murdan sonra rin her tarafını sel basmiş ve bürJk tahr'bata sebeblyet vermişür. 10 ev tamamen. 100 ev oturulamıyacak derecede nr görmüş, 300 kadar ev ve dükkânın da zemin katlarına su dolarak bütün eşya ve yiyecek maddelerini harab etmiştir. Aluç köyünden Iki çocuk ve 20 yaşmda blr kadın suların cereyanına ijaset dünyasında, günün en miıhitn hâdisesi, Amerika Ticaret Bakanı Mr. Henry Wallace'iD, durup dururken Amerikanın tlış «iyascti hakVmda yaptıgı bej anat ve bu bejanatın pek tabii olarak ujandırriığı gürültülü akislerdir. Mr. Roosevelt in Başkanlığı sırasmda Cumhur Ba^kan Uuavini olan Mr. \Vallace solcu bir siyaset adamıdır. Amerika sejahati sıra•ında \\ ashington'da kcndisile gurııştüğumüz bu zatın, kıymetli bir ziraatçi olduğunu oğrenmijfik. Evvelce bir defa daha yazthğun gibi, kendi çiftliğinin Diahsullerinden pek kocaınan bir hehacı j kabağı ile bizdekilerın u ; misli uzıın ! lukta mısırlar, onun }üksek ziraatçilik •embolleri olarak koltuğunun arkasmdaki yüksek rafı süsluyordu. Biz Turk gazetecilerile de siyasctten ve harbden riyade havaî bir şekilde ziraattcn vc j Bü\ük Elçimiz rahmetli Münir Ertegü i nun Amerikaya hediye ettiği çoban kö , peklerinin mezijctlerinden, bunların A! merikan iklitni ve kopeklerile çok iyi j bntizac ettiklerinden bahsetmi?ti. j Mr. Roosevelt, son defa Amerika Cumhur Başkanlığına seçilirken, Mr. j V allace'ın yerine Mr. Truman'ın, ken j disine nıuavin •eçilmesini istemis; bu 4a A ı n , ^ y ç olmuştu. Mr. Roosevelt eski muavinini, licaret Bakanlığına geçirmis ve öliiBıündcn sonra, Amerikan Kabinesinde Mr. Truman tarafmdan yapılan değişiklikler neticesinde, Mr. Wallace, müteveffa başkanın kabinesinden kalan tek b?kan olmuştu. Mr. VVallacc'ın gürültülü akisler nyandıran §on beyanatına gelince, Ticaret Bakanı 12 eylulde NewYork"ta bir denıeçte bulunmuş, bunda Amerikanın dıs Eiyasetinden bahsederek «Biiyük Britan>anuı Yakın?arktaki emperyalist politikasile bu politikaya Sovyet Rusyanın tuukabelesinin Birleşik Amerikayı doğruca bir harbe süriıkliyebileceğini» söykmi!j ve demlştir kl «Dıs işlerine, Ingilız Dıs îsltrl Bakanbğı veya Ingiliz taraftan basının zaviyesinden d«ğil; kendi görüşümüzle bakBiahyız. «Bu noktanm iylce anlaşılmasmı lsterim ki ben ne Ingiliz aleyhtarı, n« Ingillz taraftarı, ne Rus aleyhtarı ve ne de tlua taraftarıyım. Şu cihet iyic« gözöpünde tutulmalıdır ki Sovyet Rusyanın, tâtin Amerika sıyasî lçlennde ne derece alâkası bulunamazsa, bizim <ie, şark} Avrupa işlerine müdahaleye o derece hakkımız yoktur. «Rusların, Amerika kıt'ası memleketlerinde bulunan mahallî komünistleri tahrik* haklan olmadığı kadar, bizim lîe, çarkî Avrupa ve Rus politıkasuıa k?rışmağa hakkımız yoktur.». Sonradan ajanslann verdiği haberlere göre, dinlejiciler tarahndan ıslıklarla karşılanan bu beyanatı gerek Amerikada gerekse Ingilterede hoşmıdsuzluklar ufandırmı; olduğu gibi Amerikan solculan ve sendikalan tarafından tasvib edilmiştir. Bu bejanatm bilhassa Mr. Truman tarafından tasvib edilmi? olduğu hak ve su tesisleri bozulduğrnıdan halk susuz kaldı; zarar milyonları aştı , kapılaral: kaybolmuşlaTdır. Çocuk ceI sedlerinder. birisi Yeşil Irmak kenannda bulunmuştur. Zaman zaman sele znaruz kalan şehrimiz 38 senedenberi bu derece kuvvetll bir sağanak ve su baskını görmemlştir. Sel doküntülerl sehir içındeki bir çok yolları geçilemiyecek hale getlrml^ı, kaldırım ve köprüleri sökmüş, bag ve bahçelerde de mühlm hasarlar yapmıştır. Arkas\ Sa. 3, Sü. 7 de Empefyalist kimdir? Wallace>ın nutkuna Ingiliz gazeteîerinin verdiği cevablar «Eğer Rusya Boğazlarda yerleşirse, Türkiye tamamen Rusyanın hâkimiyeti altına girmiş olacak ve bunu Yunanistan ve Arab memleketleri takib edecektir.» Londra 15 (a a.) Sunday Tiir.es gazetesi, cWallace'ın nutku, bir muhakemenin neticesinden ziyade bir belâgat tecrübesidir> dedik^en sonra şuniarı yazmaktadır: «Wallace'ın hareket hattını anlamak gayet basıttir. YVallace, Ingilterenin aleyhine olarak, Moskova ile anlaşmak istiyor. Amerikanın Takibmi yatıştırmak davasındadu ve bu yolda Ameikanın tek müttefikini feda edıyor. Hıç de asilâne o'mıyan böyle bir polıtıka takib etmenin verdiği vicdan azabmı teskin için de, feda etmek istediği Ingiliz müttefiklerini «emperyalist» sıfaüla vasıflandırıyor. Halbuki bahis mevzuu olan şey İngi. liz değil, Rus emperyalizmıdir. Mese e, Rusyanın Boğazlaıda yerleşip yerleşemiyeceği meseîesıdır. Eğer Rusya buna muvaffak olursa, bu hal, Turkıyenın tamamen Rusyanuı hakimiyetı altna girmesuıi mucib olacak ve bunu ta'<ıben de, bir taraftan Yunanistan, dıâer taraftan Arab memleketleri ayni akıbete uğrayacaklardır. Wallace'm «Ing lız emperyalizm> i dedıği şey bu oisa gerektir. O İngıliz emperyalızmı ve o Ingiltere ki bu zamona kadar tekbaşına, Yunanlılarm ve Arabların hürrıyetıni müdafaa etmiş "e onlarm Sovyet nüfuzuna kapılmakrım önlemiştir. «Rusya bu sure:le, Adriyatik do^u Arkası S. 3, Sü. 1 d e smınııda fahşidat Arnavud askerlerinin yanmda iki Rus alayı bulunuyor ve hududa doğru tahkimat yapılıyormuş Atlna 15 (a.a.) Bugün bütün Yunan gazeteleri NewYorktan gelen bir haberi neşretmektedirler. Bu hab«re gore, Yunan hududunda Ergeri (Argirokastro) "bölgeslnde toplanmış olan Arnavud ku\r\retlerinin üç tümen mıktarmda olduğu, buniarm av uçaklanna, hafif tanklara ve Rus mamulâtmdan 90 lık 120 topa malık bulundukları, ayni bölgede ayrıca iki Sov•et alaymın bulunduğu bildirılmektedir. Arnayud cumhuriyet ilân edildi Ithalât ve ihracatın ayarlanması güçleşti Serbest dövizle memleket ihtiyacından fazla sipariş verilirken satabileceğimiz mallara müşteri bulunamıyor Genc Kral, annesi ve kız kardeşile memleketimizden geçerek Mısıra gidecek Sofya 15 (a a.) Bulgar parlamtntosu, referandumun neticesini tasdık ede. rek, Bulgaristan Halk Cumhuriyetinln kurulduğunu resmen ilân etmiştir. Kral aüesi Mısıra gidiyor Ankara 15 (Telefonla) Bulgar Kral ailesinin memleketımizde lkameti Arnavudlı&ta yabancıların yardı Arkan S. 3, Sü. 3 te HUkumetin ekonomlk geüşmemlz lçlnj için «lparij edemedikleri bu madde!eraldığı yeni kararlanrt neşrinden sonra den baalarına hırsla sanlmış v* sipariş geçen mt hafta sonunda piyasada hu vermeğe başlamışlardır. Şımdlye kadar aramızda anlaşma olsule gelen değişiklik ve kaynaijma ta. mamen istikrar bulmamakla beraber ij mıyan Belçika, Danlmarka gibi m«nlelere vüzuh gelmeğe ve normallejm* »'S ketlerle ancai takas yolu ile yapılabllen ithalftt lçin çimdi bol bol dövis verildlmetleri görülmeğe başlamıştır. Bir haftalık vaziyet şöyle hulftsa edfl giiKİen ithal&t taclrleri hemen bu meınVeketlerle temasa geçmlşler ve siparişler mektedir: Yeni kararlarla tthalAt ttcareü lçin vermefe başlaınışlardır. Kendi paralabazı yeni imkâ.nlar ortaya çıkmoştır. rile olmadığı takdirde gterlin, olmaısa Buniarm başmda evvelce plâfonlarla dolar verilen bu memleketlere günden tahdid editeüş olan iüıal&t mallarindaıı güoe artan blr sipariş talebi vardır. Aşimdi bu tahdidin kalkması dolayısile laiadarlar bu hızın 15 20 gün daha genlş mikyasta istifade etmek imkftnı devaın edecefini tahmin etmektedlrîer. gelmektedir. Bu itibarla bir kısım itha Çitnkü blr çok ithalâtçüar buralardan ABİDİN DAV'ER Arkan Sa. 2, Sfi. 7 d» ^ Arkas\ Sa. 3, Sii. 4 te lâtçilar evveloe plâfonlan dolu olduğu Londra 15 (a.a.) Londra basın servisl bildiriyor: Londrada yaruesml bir Yunan kaynağından bildirıldigine göre, Arnavudhıkta, Yunan hududuna doğnı uzanan askerl bir yol inşa edilmektedir. Arna. vndluktaki tahkimat tamir T« takviye edihuekte, Arnavudhığun bu işte ya Arkas\ Sa. 3, Sü. 2 de mfle askerî tahkimat yapılıyor \ADTA Niçin gemi alamıyoruz? Amerikaya giden Denizyolları heyetinin bir iş görememesinin sebebleri Bulgar Krah Simeon, annesi kızkardeşlle bir arada Yunan • Arnavudluk hndndunu gösterir harita (' Uypeşt dün de Beşihtaşt yendi j Kendi kendimizi tenkidt Fayda mı? Zarar mı? Her harbde, eoğrafya Jıantalarile beraber, mılletlerin ifctwadî ı?e tnttiî vaziyttleri de altüst okır. Bu harbd* de oldu. Beyn.*lmilel ftıuar, piyasa durumlan, yer yer kuhklar, yer yer bolluklar ortahğı fcarmaJcarofik bir fıale gctirdi. Dıj ticaretin ve dövit «oriyetimlzln normal bir şekil atması için Türk parastniTU, nnîîetlerarası yemiden «hizaya geririîmem zarurt idi. Receb Peker kukumeti »en kararlarüe bunu karştlamtj oldu. Fakat haber ahyorvz ki ihrac mallan fiatlan boyvna artma temayi'dü gbsterVichinsky'nin ithamlarına mektedir. Bu telılikeîi ve curetkâr oyıında hükuvıet tedbirleri, demek ki, bir İtalyan generali cevab tamam ahnmamıştır. veriyor Hiç değüse esash ihrac malIarımiTcfan hükumetçe büyuk stoklar yapümah ve Roma 15 (a a.) Paris konferansınkararlar sonra ilân olunmahydı. Böylece dakı RiıS murahhası Vıchınski, Italya nâzım saUslar kolay oTurdu. Zira tçeride toprak ve siyasî işler komisyonunda, uei/a dişanda para kıymeti ayarlanırken «General Graziani, Mess ve rüfekası daima eşya j'ıatları nıeseîest mühlmdir. harbetn^ekten kaçmak hususunda maPara düşerken jiatlar yükselirse biı lnrdirler» diye beyanatta bulunmuştu, General Mess, «Tempo» gazetesınde 4 1 gibi buyuk bir faıkla kazanmıştır. Mısır Tuıkiye t">dbirlerin, jaydası değtl, ancn'c feiâUypeşt Macar takımı dun de Be,iktasla karsı'aşmış ve ]! l T î t İ Vıchmskıye cevab vermektedir. ?Üi raraıIan göru'ebıUr. » yarışları da dün sona ermis, müs abakaları, Mısırlı sporcuıar Kazanmışıaraır. is.aair.oy sıauu.ua j o ^ . " " *^~jGeneral, evvelâ vatana hızmet •e t>üv ' Dıkkat: Bu yola dökülmiyel'm. atletizm müsabakaları da bu; ak aîâka görmüştür. Yukarıki resimde, Lidoda yapılan yüzme yarışlarından bir safha I Arkasx S. 3, Su. 3 te c görülmektedir. Düa yapüan çesidii s£pr harekeüerirua tafsilâtı ikinçj şahifemizdedir, * Gemi satm almak veya sipariş vermek üzer», ilkönce geçen sen« Ingil. terey» bir heyet gönderilmij, eli bo§ dönmüştü. Sonra, ilkbaharda ikinci bir hey«t daha gönderildi Evvelâ, Ingilterey« giden, orada bir ay kadar kaldıktan tonra Amerikaya geçen bu heyet •ylardanberi d« Amerikadadır. Devlet Denizyolları Umum Müdürflnün, Cumhuriyet't» çıkan bir haber öıerine löylediklerine göre, h«yetin beJendiği v« almmasını tavsiye ettiği 12 vapurdan*yalnız beşer ,bln tonluk 4 şiep buraea beğenilerek satın alınması heyete bildirilmij, fakat henüz hiç bir yolcu vapuru ne alınmıg, n« de ısmar» lanmıştır. Arkati Su. S, Sü. 5 te Nuharebe meydamtıdan kaçanlar kim: Şu güzelim yaş mayvalar Avrupaya ihrac edilecekmis!.. Bırakalım, biraz da pradakiler seyretsinler!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog