Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

r BU AKŞAM Suadiye PÜU gazinosunda MÜNİR NUREDDİNFERDİ TAYFUP Sabahs kadar büvük eğlenceler Bıletlcr Suadiye Plâj gazinosund • saülmaktadır. 09 r IC . 7000 CO ÜnCÜ yll bâyi I 7 9 2 9 umhuriyet KURUCUSU.'YUNUSNADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu: tsianbu] No. 246 Teleionlar: Umıunl Santral Numarası: 24298. Yazı Işleri: 24299. Matba*: 24280. r OTUZ | y; YAŞ (Şürler /3^Q Genc şairlerimiz^^^^Lbüyügünün, en güzel şiirleri Pf^^Pt 1 liradır. Kitabcılardan^plmyınız. Cahici ' Sıdk' 1"arr.nc 1 VARLIK m ^^NLARI Cuma 13 Eylul 1946 * Dağıtma yeri: Necmjddkj. Stilman Kitab Yayma Odası. Ankaı^ Cviddesi. İthalatçı kar hadleri J Ziraat Bankası altıtı satışlarını tahdid Bugün görüşülecek olan yeni basın kanunu etmediğlni, satışlara devam eyliyeceğini, hakkmdaki müzakerelerin çok münakaşalı haikm aldanmamasını bildiriyor olması ve uzun sürmesi bekleniyor Istanbulda altm vurgunu yapan Musevi müessese hakkında Müzakerelerin Halkçılar tarafından bir parti meselesi olarak idare edileceği Maliye müfettişleri tahkikata başladılar anlaşılmaktadır. Demokratlar ise tasarıların şiddetle aleyhinde buiunacaklar nda defetirilecek Orlasark meseleleri ıtaşark meselelerinden bir çoğunun sürüncemede kal. masmın dikkati cekmemesi lmkânsızdır. İngiltere ile Mtsır konu?. maları, adım hasmda duraklamalara uğramakta ve iki mcmleketi alâkalandıran biiyük mcselclerin halli yolunda kmvetli adımlar atılamadığı göze çarp. maktadır. Filistin meselesi, bir tiirlıi hallolunamıyor. hattâ gün geçtikçe va j himleşiyor ve bu memlekette cmniyet ve asa^is bozuldııkça bozuluyor. Surive 51e Liibnan adeta bir intİ7ar devresi fceçirijormuş gibi duıuyor, fakat bu doğu Akdeniz memleketlerinin ne beklcdikleri anlaşılmıyor. Arasıra Ingille. Merkez Bankasında mevcud altınlardan bir kısmı nin Suriye ile bir ittifak muahedesi japmak üzere olduğu ve bu ittifak mu. Ankara 12 (Telefonla) Son karar. mevsiminin baş'angıcında alınmiş o h n ahedesinin iki memleket arasında, teh ların muhtelif piyaEalardaki akislerine bu tedbirler istihsnl bölgelerinde der. Ilke anında en geniş elbirliğini sağiaya. dair haberler ilşili resmî çevrelerde hal tesırini göstermiş, bu arada üzücağı söyleniyorsa da bu söylentilerin günü gününe ve dikkatle takıb edil mün kilosijnda 20, pamnk çekirdeğınie Bslı olup olmadığı anlaşılmıyor. Diğrr mektedır. BildirıHiğıne gore ihracat Arkası Sa. 3, Sü. 2 da taraftan İngiltere ile Irak arasında >eni andlaşmalar yapılarağı ikide birde bildiriliyorsa da bunun d» ne zaman olaeaçı bir türlü açıktanaımyor. Acaba bülün bu meselelerin hallolu. namamasımn ve bir neticeye bağlana. r.ıamasının sebebi nedir? Göriinüse gore biittin bu mpseleler birbirine bağIıdır ve bepsinin teraeli Mısır meselesi. j Dünya basın hürriyeti Amerikalılar Birleşmiş Milletlere müracaat ettiler • m»^ ı Ankara 12 (Telefonla) Türk ceza kanuıule matbuat kanununun bazı maddelerini değiştiren tasarılar Büyük Mıllet Mecllsinin gündeminde olduğundan yarınld mıizakerelerin geç vakte kadar süreceği lahmin ediliyor. | îstanbul bağımsız milletvekili Cihad | Babanın, Sıkıyönetim kararile kapatılmış olan Yeni Sabah ve Gerçek gazetelerinin hangi sebeble kapatıldığına aid Arkası Sa. S, Su. 2 de Bu müracaat Attlee, Byrnes ve ÇanKayŞek tarafından desteklenecek NewYork 12 <AP) Amerikan gazete mudürleri cemiyeti Birleçnıiş Milletlere resnıen m\iracaatte bulunarak, gelecek vımumi topTantı sırasmda, dunya basını için serbestlik sağlıyan bir andlaşma yapılmasım istemiştır. Birleşmiş Mılletler iktisadî ve içtimaî konseyine yapılan bu müracaat, 3 büyuk devletın sozculeri bulunan M. Attlee, M. Byrnes ve Mareşal Çankay Arkam Sa. 3, Sü. 6 da Eski Tekel Bakanı ve Meclis Bugün Mecliste beyanatta bulunması beklenen Basbakan Receb Peker İ Ankara 12 (TeUfonla) matöuat fıürriyeti İ Bıiyiıfc Mıllet Afcclisinin mukemmel bir şekilde sağlanıyor» diyorlar. Bir : bu yakınUırda. yapacağı defa her hanun bir Jıürriî/eti tahdtd : tatilden tvvel, devlet : epeyce hareketli bir faaliyet var. Htr «tttfliııe göre, bir kanun maddelerinm : zaman olditğu gibi, bu. geve göriil. şiddetlendirilmesi, o hürriyeti daha | milyor ve sadece hissedıhyor. Alecîı. iyi sağlamaz, ancak olsa olsa, daha • sin hararetli içtinwıl<mn<ı tekaddum sıkı tahdtd eder. Binaenaleyh bu tej. • eden günlere hâs canlılık. Pek az, bir, sircilerin tözlenne inaıiTivofc guçtur. Pek iyi, tekrar edelim: • iki istima ile bütün milletveluleri Buna neden lüzum gorüldii? • burada.. Anlcara Palas bahçesinde, ! Korpiçte, Be'rü salonunda ve diğer * : otelîerde sık sık rastgeünen bir jısBezt gazeteler asılsız neşriyatta bu! Jcostur gidiyor. Millett'ekiüeri guli lunmuş heyecan ut/andtrıcı büyiifc bajj gizli bir şeyler konıışuyorlar. Belli ki l'.klar koymuşlar; vatandaş Kaysiyetiî yartn (bugıiîi) Mecliste mııHim bir ne haksız yere tecavilz etwıijler.. • meselenin muzakeresi var: Bu mti. Evvelâ asılsız nejrii/at ve heyecan • him tnesele Tiırk Ceza Kanur.Hiun uyandırıcı başlıklar gibi şeyler kuv. • matbuata aid maddelerini daha ziyacîe vetH bir hükumerin papuç buahacağı • şiddetlendiren yeni iîdı'eîerdir. giirulrider değıldir. B'i nei'i meslek orkadaşlarımız yoktur diyem'.yeeeÇıız. Fakat r.ihayet a*eş olsalar, cirirp'pri • Eski tBasın Kanunu* nun kaldıru. kadar yer yakarlar. Vatandaş haysi. \ mas\ iyi bir şey, jakat bu yevis'<ne ne.yetbıe gelince hangi vatandaşm lıayl den lüzum göriildü? «Yemsine» diyom siyeti? Komşu Mehmed efendi ile bak• ruz, çünkü Ceza Kanununa ilâve e. kal ^ihmed efendinin haysiyet'ni ko; dtîntefc istenen bu maddelere. kısaca rumak için çimdiye kadar Jcaiindo : «Yeni Basın Kanunu» demek. daha D. N. : doğru olur. Arkası Sa. 3 Sü 5 te : Bazt hükumet tefsircileri «buiunîo dir. j Güvettük Koııseyiıtde İngilizRus çatısması Ukrayna delegesinin ithamlarına cevablar veren İngiliz murahhası : «Sovyetlerin bulundukları memleketlerde köylere ateş verdiklerini söylersem, Sovyet temsilcileri buna ne cevab vereceklerdir?» Aııkaraclaıı ııotlar Meclis komisyonu Suad Hayril Urgüblü hakkında «Meclis) soruşturması» yapılmasma karar verdi Onun için tngillere, Mısırla anlaşma. | dan, diğer Ortasark memleketlerile anlaşamıyor, bunun sebebi, Ingilterenin Mmrla yapacağı an'n^manm, Mısırı bofaltmağa dayanmasıdır. Mısırı boşait. mak ve Mısırın müdafaasını yalnız Mısıra devretmek, Ingiltcreyi komşu mem. leketlerde bir talcım tedbirler almağa ve bir takım anlaşmalar yapmağa sevkedeceği için, ba tedbirleri kararla^tırmak iizcre herseyden önce Mısırla anlasmak icab ediyor. İngiltere bu anlaşmaya göre bir taraftan Filistin, Urdün. Euriye ve Lübnanla anlaşmalar yapacak, hattâ Trablusgarb meselesini ona gore neticelendinnck istiyecek. Irakla arasındaki müşterek miidafaa tedbirle. rini ona göre karavlaşbracak. elhasıl Doğu Akdenizdeki durumnnu destekli. jecek tedbiılerin mahiyetini tayin ederek biiıün Ortasark nıilletlerile elbirli. ğini ona göre kuracaktır. Bıitiin bunları Mısırla yapılacak an. laşma temin edfceği için diğer meseleler bir intizar devresi geçirmekte ve hn j intizarın uzaması ister istemez bir ta j l:ım tatsızbklar viicude getirmektcdir. Acaba biitün bu Ortaşark memlck.'tlerinin İng'.ltere ile anlaşmadan ve müstcrek müdafaajı sağlayacak andlasmalar yapmadan yaşamalarına imkân yok mudur? Ortaşarkın bii'.iin memleketleri miidafaalarını laırmuş ve inkişaf ettirmis bir halde bulunsajdılar bn suali sorırapa hiç lüzum kalmazdı. Çünkü iki taraf arasında brliren müşterek men. faatlpr en mükcmmel anlaşmayı tem'n cderdi. Fakat Orta>=ı»rk memlcketlevi, tam bağımsi7rıklarına henüz kavus. makta ve emniyetlevini korumak için dost vardımma nıuhtac bulunmaktadırlar. Bu yardımı temin edecdc en yakın dcst ise, İngilteredir. ingiltere, Orta. sarkın emniyetile alâkalıdır. Çünkü Büyük Britanya Imparatarluğu arasın. daki irtibat bu emniyete sıkıfıkı bağlı clduktan baska Ortaşarkın tabiî kavnaklarile alâkalı bıılunan IngiKcre, bu kaynakarı. göriinür görünme7 bir t i kım tchlikelerden konıuıak merinıru jptindedir. Icabmda miUterek müdafaayı kolavlastırarak esaslar daircsinde anlasma. lar yapmavı gerekle.liren bellibaslı se. beber bunlardır ve bu sebebere gö? jnımmağa iıukân yoktur. Ohalde Ingiltevenin bülün Ortaşar't sivasetinin tavazzubu Mısırla yapacağı anlasmanın tekpmıniil etmesine ve netiıelendirilmesine ba^lı sayılabilir. Bu anlasmanın yapılmasmdan sonra Oılasark memleketlerinin diınımu da. ha fa7İa vüzııh ka7»nacak. daha fazla saijlamlanacak, ve haricî tchlikelere karşı emniyeti A^ha fazla temelleşecpk. tir. Bn yü>dcn Ortaşark memleketleri. İıısiliz Mısır komısıııelarını büvük dikkatle takib »tmokte ve bu konusmaların iyi bir neticeye ba^lanmasui' ehemmiyctlc heklemektedirler. *** Ingilir delegesi Sir Cadogan Lake Succes 12 (a.a.) Güvenük Konseyınin dün akjamki oturumunda Sir Alexander Cadogan, M. Manulesky tarafından yapılan ıthamları elde bulunan vesikalarla reddetmek maksadi. le uztın bir Izahta bulunmuştur. Sir Alexander Cadogan, Ukrayna de. legesi tarafından ortaya çıkarılan asılsız iddialarla İngiliz ordusuna karşı yauptığı iftiraları tenkid etmıştir. Sir Cadogan, bilhassa İngiliz kıtala. rınm Yunanistsnda btılunmasına t e . mas etmiş ve bu kuvvetlerin Atinada birbiri arkasma gelen bir çok hükumetler tarafından gösterılen arzu üze. rine Yunanistana gelmiş bulundukîarına işaret etmiştir. Sir Alexander Cadogan, Ingilterenin hürriyet ve Yunanistanda demokrasiyı boğmak suretile yapılan ithamları şiddetle protesto etmiştir. Sir Alexander, j şöyle demiştir: < Şayed Sovyetlerin bulundukları memleketlerde halka karşı cezrî sefer. ler tettiM ettiklerini, köylere ateş ver Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Yunan Kralımtı milletine beyannamesi «Yunanistanın asayişile dünya barışı alâkalı bulumaktarhr» j • Suad Hayri Urgubhı Amerikadan aldığımız yeni dört gemi Bu şileplerle deniz ticaret filomuza ilk defa motörlü gemiler katılmış olacak Devlet Denizyolları Umumî Müdürü Yusuf Ziya Erzin, Amerikadaki Denız^•olları heyetinin, satın almak için nıezuniyet istediği 12 gemiden dört tanesinin idarece mubayaası münasib görü!düğiinü bayramda söylemişti. Satm aînmaları için heyete mezuniyet verılmiş olan bu gemılerın mubayaa edıldi'ine dair henüz malumat gelmemiş clo makla beraber, arada başkaları tarafından mubayaa edllmediği veya h«rhangi diğer bir mâni çıkmadığı takdirde, satuı ahnacaklardır. Bu husustaki haber beklenmektedir. ' Bu dört şilep ayni tipte olup 5037 dedveyt (hamule) tonluk ve 1943 te yapılmiş gemilerflir. Tekneleri kaynakla ve itinalı bir şckilde inşa edılmisMr. 1700 beygir kuvvotinde tek dizel motörile saatte 11 mil yolları vardır. Yük Arkası Sa. 3. Sü. S te Ankara 12 (Telefonla) Tekeldeld yolsuz'uklara dair tahkikat porojesi Bayük Mület Meclisine gelmiş ve Ankara milletvekili İhsan Ezgulün başkanlığ'.nda Nazım Borulu, Hıkmet Eker, Fai£ Ahmed Barutçu ve Hasan Fehnıı Anaçtan murekkeb komisyona verilmiştır. Meclis komisyonu çalışmalarım bi'irITUŞ ve eski Gumrük ve Telcel Bakanı Suad Hayri Ürgüblü hakkında «Meclıs soruştnrması> yapılmasma luzıım gornıüştür Kon.;sjon bu husustaki raporunu hazirlamaktadır. Mecılsçe kabul edildiği takdirde eski Bakanı yargılamak üzere divaru âlı kurulacaktır. Kâr hadleri davası Manavlar mal almamaya devam ediyorlar Belediye kâr hadlerini çoğaltmayı düşünüyor, fakat onlar büsbütün ügasıttı istiyorlar Yonan Krah Georges'un Londra sokaklarmda çekilen son resmi Londra 12 (a.a.) Yunan Kralı Georges, dün akşam Londrada yaymladığı bey'annamede şöyle demektedir: «1 eylulde oylarınm verirken milletle Kralhğı birbirine bağlıyan bağları te Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Amerika, barış konferansın. da Bulgaristanın Yunan hududundaki tesislerinin kaldırılmasını istedi Bulgar Yunan hududu »» Tatar güzelini öldüren bakkal İbrahimin muhakemesine bekliyen üziimler M yva ve Se've Hslinde kâr hadleri hadlerinin artır'.'.ması u;'gun gorülmekBakanlar Kurulu beş saat yüzunden peı 3k<?:idecılerin mal alma te ve bu husus totkık edılmektedır. Famalan devam etmrkle beraber bnnlar. kat porakepd"ecı!er esas itıbarile kâr süren bir topîantı yaptı dan bir kısmı dün bir miktar üram haddine muarız bu'.unmaktadırlar. IsAnkara 12 (a a ) Baksnlar Kuıuln mubayaa etm'fUrdir. Brledıye Daimî tıh=;al bolgelerınden mal gelmesi durbugün toplanaraK saat 15,30 dan 20,50 a 1 Encümeninde perakendecilerin kâr muş gibidir. kadar çshşmıştar. a Hâlde müşteri Paris 12 (AP.) Barış konferansı dün başlandı, suçlu her kbm'syonlarraın dürkü faaliyeti sırasında, Birleşik Amerika hiç bekleniİTÜşeyi inkâr ediyor yen iki muhım »ck'if ileri sürmüştür: Son senelerin en esrarlı cinayetlei'nX «Bulgaristan siyasî ve arazi komisyonunda» sbz aian Amerikanın Pa. den bıri olan «Şehıcmini cınayeti» n»n ris elçisi M. J. Caffery, «hiç olmazsa», faıli uzun müddet meçhul kaldıktan Bulgaristanın Yunan hududundaki as sonra, cinay?tin, c sıralarda ortadan kerî teslslerinin ilgasmı ve bu hudud kaybolan bakkal Ibrahim adında bir da a=ker bulundurmamasını ileri sür şahıs tarafından ;şionmiş olduğu idd:a edılmiş ve Deni'.'.ide bulunan bakkal, müştür. 2 Diğer taraftan, Amerikan tem şoiırımize getirılerek tevkif edilmi^ti. Bakkal Ibrah'.m Öktemın vargılansilci beyeti 'ktisad u/manı W. Thorpe, Italyan ıktisadi komi=yonuna, Wa masına dun, bimcı Ağırceza mahkeshiıigton'un, İta'ly ıdnn hiç bir harb taz mesınde başlanılmıştır. Arkas\ Sa. 3, Sü. 6 da Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Altın yağmuru !..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog