Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Sayfalar

r Hazreti Muhammed Mustafa Mısır Âyan Reisı Heykel Paşanm eseri olup Ömer Rıza Doğrul tarafmdan birçok haşiyelerle tercüme edilmişür. Cildli 6 liradır. umhuriyet 23 üncü yıl Sayı: 7928 KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: tstanbul No. 246 Teleionlar: Umumî SantraJ Numarası: 24298. Yazı İşleri: 24299. Matbaa: 24290. r S A R I K L I İ H T İ L Â L C İ ALİ SUA.Vİ AHMED HALİD KİTABEVÎ Dün komisyonlardan çıkan "Sanayiimiz yeni şartlar tasarıları Millet Meclisi cuma içinde gelişebilecek» günkü toplantısında konuşacak Bıırada ve Orada Ceza ve Natbuat kaıtuıtlarım değiştirecek tasarılardaki hükiimlerin son şekli Ankara 11 (a.a.) Ekonomi Bakanı Tahsin Bekır Balta, Anadolu ajansı muhabirine bugün şu demeçte bulunmııştur: « Harb şartları İçinde tatbik zorunda kaldığ'.mız anormal tedbirleri tasfiy« ederek iktısadi hayatımızı normal bir ı düzene kavuşturmak amacile hükumet \ çe son alınan kararlar memle'îette lâyık I olduğu ilgiyi kendine çekmiş bulunuyor. ı Bu konuda ileri surulen mutalealar, soz gbtürmez bir zararetin ifadesi olan kararlarımızın esasına değil, piyasadakl muhtemel tepkilerinc taalluk etmektedir. Hükumet kararlarını alırken, bu tepkileri karşılıyacak tedbirleri de düşünmüştür. İlk günlcrde baza soylenti ve yaymlarda beliren endişeler, başlamak üzere olan normal ticaret hayatımızın hayırlı neticeleri karşısmda kendilitinden zail olacaktır. Millî sanayiimiz Kararlarımız üzerindeki geniş llglden fajdaîanarak, bunların millî sanayiimiz bakımmdan tesırlerıni gozden geçirmek yerinde olacaktır. Milli sanayiimiz bakıEkonomi Bakanı Tahsin Bekir Balta Basına aid tasarılar Ekonomi Bakanı da dün son şeklini aldı kararları izah etli Basma 100, kaput bezi 75 kuruşa indirilecek, satışlar ekimden itibaren serbest bırakılacak, pamuk ipliği hariç, hususî dokuma fabrikalarınm mamullerine elkoyma işine de son verilecek mından diyorum, çünkü bu kararlarırt mail ve ticarl sahadaki muhtemel tepkilfıri ve hayırlı neticeleri hakkındald hukumet düşüncelerini Malije ve Ticaret Bakanı arkada^laJim açıkladılara Yeni döviz rayici sayesinde ihracatımizın kolaylaşacağını, iç piyasadaki fiat jükselişjne ayak uj'durmıyan ihrac maliarımızın muhik bir fıat seviyesine ulagacaklannı anlattılar, kendisini veya hiç olmazsa esaslı ham maddesini dışandan getirdiğimlz lstihlâk mallarında, yeni döviz rayici yüzünden bir artış o» lacağı akla gelebilirse de, yüksek ithalâtçı kâr hadlerinin serbest mal getirme rejimi içinde makul miktarlara düşmesl ve mal kıtlığından ileri gelen fiat faıklannın ortadan kalkması gibi faktorlerin bu netioeyi hiç olmazsa kısmen giderecels surette tesirini gösterecetini ottaya koydular. Pamuklu fiatları BakarJı^ımı ilgüendıren konular arasında olmak itibarile bu vesile ile şuna Işaret edeyim ki, Bugün Siimerbank e Arkas\ Sa. 2, Sü. 1 d e J Perşembe 12 Eylul 1946 V Kıymetli edib ve şaır Mithm Temal tayın nefis üslubile kaleme a, her satırı kaynak Ali Suavinin Rüştiye hocahğrndan, ve Avrupadaki gazeteciliğine Çırağan ihtilâlini nasıl hazjrfwnğJ san Paşanm sopasile nssıl kafaşı narak öldürüldüğüne k?dar yazılıdır. Tanesı 200, cildli AHMED HALİD asm kanıınunda, yahud ceza Ankara, 11 (Telefonla) Ceza ve veya haberler neşreden veya mil'.î kanununıın basına aid nıad. matbuat kanununda değişiklikler ya. menfaatlere zarar verec^k herhangi . deleri üzerinde yapılacak pan tasarılar, komisyonlardan çıktı. bir faaliyette bulunan bir vatandaş değişikliklere dair guıılerdenberi türlü Tasarılar, Meclisin cuma günkü top beş seneden aşağı olmamak üzere yazülar okuyoruz. Muhalif gazeteler, lantısında görüşülecektir. Ceza kanu ağır hapse konulur.» hazırlanan kanun tasarısımn basın hür. nunun 149 uncu maddesi tasarınm 159 uncu madde riyetini tehlikeli bir şekilde kısacağıııı, son şekline göre şöyledir: 159 uncu madde, Türklüğü, Cumbattâ yok edeccğini ileri sürüyorlar«Devletin haricde itibar veya n ü . huriyeti, Büyük Millet Meclisipi, hüMuvafık gazeteler de luınun tam aks'ni fuzunu kıracak şekilde devletin da kumetin manevî şahsiyetini, bakantnüdafaa ederek yeni kanunla yalnıc hilî vaziyeti hakkmda yabancı bir lıkları, devktin askerî veya emniyet tezvire, iftiraya ve yalana karşı savaş memlekete asılsız, mübalâğalı veya veya muhafaza kuvvetlerini veva adaçıldığını, fikir lıürriyetinin hiç bir semaksadı mahsusa müstenid havadis Arkası Sa. 3, Sü. 2 de ' kilde sınırlandırılmnacağım iddia edi. yorlar. Evvelki günkü Ulus'ta yeni ka. nun projesini tnetheden bir arkadas, projenin okunmadan tenkid edildiğini, haysiyet ve şeref l.ırıcı yajınlara karM her mcmlekette yasah tedbirler alındığını söyliyerek eğer bir fikir orlaya atılmak isteniyorsa mııtlaka madde ve misal gösterilmosi lüzumuna Haret ediII yor ve Fransada da böjle kanunlar olduğunu ileri sürüyor. Filistinde bir depoda bulunan gizli Basın suçları bahsinde Halk Partisi silâhlar İngiliz kuv^etleri tarafından yazarlarile aynı fikirde olanıamaktan tetkik edilirken dolayı müteessirim. Bağımsız bir gazeteci, daha doğrusu Atatürke ve onıın eserlcrine bağlı bir Tiiık cocusu olarak bu kanundan memlekete fayda geleceğine înanmıyorunı. fîerçi projenin met. nini henüz göremedim. Bu husustaki bilgim Ankaradaki muhabirler tarahnTimes «değişiklik için dan gazetelere gonderilen havadiMeri Yugoslavyadaki Türklere mezalim yapıldığını gazete neşıiyatından öğreokumakla edinilmiştir. Ayn ayrı kay. nen Üniversite genclerinden bir grup bu hareketi protesto maksadile dun sabah seçilmiç olan zaman Dün Arab temsilcisi naklardan çık(ık!arı halde hepsi birbi Sıkıyonetim Komutanlığının yasağına rağmen Üniversite bahçesınde toplanarak ayrıca mânalıdır» diyor namına Faris Bey El rini tutan bu havadisler simdhe kadar numayiş yapmak teşebbüsunde bulunmuşlardır. Sıkıyonetim Komutanlığınca alı.valanlanmadığına RÖre onları doğru ve nan tedbır neticesinde bir hâdiseye meydan verilmeden toplantı dağıtılmıştır. Huri konuştu ve gizli hakikate uygun saymasja mecbıırıi7. Bu Bu numayişi tertib edenler hakkında alâkalı makamlar kanunî takibata geçiltakdirde yeni kanunun tamamile anti diğini bildirmektedir. bir celse akdedildi riemokratik esaslar üzerine dayandığıZiraat Bankası satışlara devam ettiği halde nı kabul etmek îıir zaruret olur. Savın Londra 11 (A.P) Londrada cere. fzmirde serbest piyasada İngiliz altını.42, Reşad IHus gazctesi Fraıisada da böyle ka. yan eden Filistin Sonfersnsının bugünnunların bugün jürürlükte rlmadıçınm Times gazetesinin başlıgı altını 33,5 liraya çıktı kü oturumuncla, Arab temsılci heyeti ispat edilmesinl istiyor. Kendisi zahnamına soz söyliyen Faris Bey El Huri Londra 11 (a.a.) Türk parası kıymete girip aksini i'pat imkânlarmı asöz söylem'ş, Arab milletlerinin OsHükumetin yeni aldığı iktisadî ted imkânlardan istifade ederek Müracaat metinin indirilmesi mevzuu etrafında »astırsa herhalde daha iyi ederdi Hu. manlı imparatorluğundan ayrılmaîin. birlerir. bilhassa dış ticaretimizde beic Bürosuna yap*ık!a.ı sıpariş taleblerini yorumlarda bulunan Times'in malî mukukçu olmadığım, helc >abancı memledanberi geçırdikleri istihaleleri bahis lenen tesirleri goruİTioğe başlanmistır. artırmaktadırlar. B:lhassa ithalât liste. habiri ezcümle şunları yazmaktadır: ketlerin hukukuna dair hiç bir etıirt I mevuu etmiş ve şu sözleri söylemiştir: Muhtelif Avrupa memleketlerile Am? sine yeni konulan binek otomobilleri, «Türk parasının eski rayicinin hakikî ^apmadıgım için ben sahsan Ulus garct Son çeyrck anrda Filistine çok rikadan telgrafla Arkası Sa. 3, Sü. 1 de alınmağa başlanan buz dolabları ve ayakkabı yüz derileri tesinin iddiasına madde göstererek ce. : ağ'r bir yuk yakîenmiçtir. Başka bir bazı teklifler ve buradaki mümessille üzerine hemen sipsriş muamelesine gi\ab veremiyeceijiın. Fakat umumî külmılleü buraya yerleştirebilmek için re verilen talimattan paramızın diğer rışenler olmuştur. Fara kıymetindeki ti'riime dayanarak söyl'.yebilirim ki. ne Filistin halkmın zorla yurdları ellerin yabancı paralara npzaran kıymetinde değişiklik dolavısile ithalâtçıların ödıFransada. ne de bir ba^ka demokrat den alınmak istenmiştir. yapılan değişikliğin iyi karşılandığı anla yeceği yüzde 44 gümrük resmi fazlalıır.emlekette yanhs ha\adis ya/dığı icin Bu münasebetle deiıilebilir ki, dünğını tediye edip mal ithal eden ithalâtşılmaktadır. bir gazeteciyi lıapse tıkan bir kanun ya yahudi meselesile Filistin mesele. Arkası Sa. 3, Sü. 5 te İthalâtçılar da bükumetin verdıği rıkarılmis olanıaz. Trnkide veya taarsinin birbirme karıştırılması en elenli ruza uğvajan sahısların hic bir kaMİa İstanbulda Belediyenin yüzde 25 30 mekte olduğunu bildirmişler ve ken neticeleri doğurmuştur. bağlı turulmaks!?ın gazetclerde dileni;betind« kâr haddi tayin etmeîini az dilerini istanbula çağırmışlardır. Bu Yahudi meselesi bütün dünyayı ilşidikleri unınlukta cf\ab bastırmalarına gören perakendeciler bilhassa bu hu hal karşısında başlarında muhtarları Arkası Sa. 3, Sü. 2 de imkan veren bir Panun da ne Fransada, sustaki daimî encümen karanrm t a t . olduğu halde Karamürsel müstahsiCcri, ne de bir baska hürvhet mcmlekelinde Demokrat ve Halkçı üyeler onu takiben Çanakkaleden birer heyet j ürürlüğe girmis bulunamaz Hakkın. b.k edilip edilmediğinin sıkı bir kon trola tâbi tutulması üzerine kısmen de şehrimİ7.e geldiği gibi istihsal bölge.eri da sekiz satırlık tenkid yazdığınız bir arasında seçim yüzünden muvarcdatı da durdurmuşlardır. Gel<=n fidam, ertesi giinü size sekiz sütunlıık kabz'malların teşvikile bir ıki ?ün . tartışmalar oldu bir cevabla gelir ve kanun bıınu a>nen denberi yaş mcyva ve bilhassa üzüm al heyetler, Belediye Daimî Encümeni. > a\ ınlamaija s'zi mcbıır tutarsa. rica mamağa karar vermişler ve evvelki gün ne başvurarak durumdan keid'.'erini İki ay içinde 1967 iş kazası İzmir 11 (Telefonla) Dün 12 Deederim, basın hümyctinden nasıl ba'.ıis Hale aelen 2000 küfe üzümü çürüm3ğe haberdar ettikleri gibi bu kararı değişoldu ve yaralanan işçller mokrat ve 28 Halk Partili azadan mumahkum bırakmışlardır. Perakendeci tirmedikleri takdirde tayyare ile An arabilirsiniz? rekketo olan vilâyet umumi meclisi bukaraya gideoeklerini de bildirmiş'erdir. Evet, madde gösteıemiyorum, fakat lerin mal almamasından istifade eden tedavi edildiler gün üç azası noksan olarak ilk içtimamı kabzımallar, istihsal bölgelerir.e tel Bclediye Daimî Encümeninden bir he akıl var, maniık var: Gazetelerin aâTiyapmış. Demokratlar salona giriş iti Arkası Sa. 3. Sü. 7 de Ankara 11 a.a.) Bize bildirildiğine na kilid vurmak «uretile tezvire. iftira graf gönderer€'k mallarmm çürü . tnas edıldigi, fakat bu işle Birlsşmis barile sol tarafı işgal etmişlerdır. göre, 1 temmıızdanberi çahşmalarma Washington 11 (a.a.) Harbiye Baya ve hakarete karsı savas açmak ne Vali. açış nutkunda meclısteki değidemektir? Bir adam bir baska adama başlamış bulunan işçi sjgortaları kuru kanı Peterson, Amiral Nimitz ve Gene Milletler Guvenlık Konseyinin meşgul şıklikten bahsederek «Demokrat arkahakaret, yahud iftira ederse, kanun hcr ral Eısenhower de hazır bulunduKİan olması gerektiği cevabını vermiştir. mu iş kazalarile meslek hastalıkları ve Arkası Sa. 3, Sü, 6 da Arkası Sa. 3. Sü. 5 te yerde bn adamı ccîsîandırır. Suç basm anahk sigortası kanunu gereğince ilk halde Başkan Truman ile bir saat görüvasıtasile islenirse. haydi biz cezavı iki ay içinde bir taraftan iş yarlerinin şen BahriJ'e Bakanı James Forrestal fiı'detlendiıelim. Kötii niyetli meslek öcemekle mükellef oldukları primleri basın mesublarma beyanatta bulunarak adamlarına karsı dünyanın hiç bir yetahsil ederken diğer taraftan sigortah mülâkat esnasmda münhasıran askerî rinde önle\ici vc kesin tedbirlor alın. işçilerimize geniş ölçüde yardımlar yap meselelerin tetkik edildiğini söylemiştir. tnamıs olmakla beraber bn hürriyet Her meınleketin yabancı memleketlermıştır. prcnsıplerine aykırı bir harcket sayılaBu iki ay içinde vukua gelen 1926 iş de bulunan askerî kuvvetlerinin miktamaz. Fakat ahlâkı koruyacağım diyerrk kazası sonunda yaralanan işçiler teda rını bildirmesi hakkında Rusya taraohlâksızların gizlenmesine sebeb olacak. vi ettirilmiş ve işlerine gidemedikleri fından Ueri sürülen teklifin müzakere >ahud medenî bir memlcketin en tabiî günler için işçilerin gündelikleri öden edilip edilmediğin« dair soralan suale İhtiyacı sajılan tenkid hakkını ortadaıı rr.iştir. Çocuğu dünyaya gelen veya do General Eisenhower bu messleye de tekaldıracak tedbirîere başvurmak. sa Arkas\ Sa. 3, Sü. 3 te mimî bir düşünceııin eseridir, diyebilır miviz? Ankara 11 (Telefonla) Kahvenin ' Ulus «Fransada da böyle kanunlar Tekel konusundan çıkanlmasına ve dayok mudur?» divor. Basına aid Fransız bilî lstihlâk vergisine tâbi tutulmasına reza kanununıın maddeleıini okıınıa. dair tasarı bugtinkü Mecliste konuşuldu. ıhm. Yalni7 Fransa, hrrkc«c kapılarını Kahve satışlannın serbest bırakıldığı kapamıs. kendi basma gizli hayat halde çay için neden böyle bir karar Versailles sarayında vertib siiren bir memleket değildir. Oradaki alınmidığına dair Seyhan mılletvekili meclis ve basın tartısmalannı hergün Kasım Dilek'in sualine cevaben Gümedilen kabul resminde uşaknkujup öğreniyoruz. Son aylar irinde rük ve Tekel Bakanı Tahsm Coşkan Kahirede Kral Faruğun lar 15 inci Louis tarzında Fransada da bir mazbata fırtınası oldu. Izdhlarda bulundu, ezcümle dedi ki: « İkınci Cıhan Harbi çay müstahNasılsa Ulus'un gözünden kaçmış görüMersini ziyareti, istikbal elbiseler giydiler nen bu hâdiseyi müsaadonİ7.Ie bustiri sili memleketlerde istihsali azalttığmiçin ümid dolu bir hâdise tckrarhyayım; kanun maddeleri arasın dan, d*nebılir ki, çay şimdikl halde Paris 11 (a.a.) Dün öğleden sonra da ukalâca mukayeseler yapmaâa !ü dünyanın eündfdir. İngılterede çay ısBaşbakan Bidault ve refikası Paris olarak telâkki ediliyor nım kalmadan aradaki farkı derhal tıhlâkinı düzenlemek için yapılan topkonferansına ıştırak eden 21 murahhas lantıda memleketimize senede 450 ton kavramamıza yardıra edecektir: heyetin şerefine Versailles sarayının Kahire 11 (a.a.) Anadolu Ajansımuhteşem dekorları içmde büyük bir Son anayasa seçimlerinde komünist ayıılmıstır Memleketimızin hakikî ihcinm özel muhabiri bildiriyor: kabul resmi tertib etmişlerdır. partisi radikal sosyalistlerin muvaffa. yacı 1200 ilâ 1500 ton arasmdadır. Mısır halkmın gözleri 24 saattenberi, Rızedeki istihsalimız 100 ton kadardır. kıyet kazanmasınılan ve M. B. P. ile Pudralı perukalar takmış ve 15 inci birleşerek karşısına tehlikeli bir rakib Bu sere muhtelif temaslarla haricden Louis tarzında elbiseler gıymiş olan Majeste Kral Faruğun Türk mnletile olarak çıkmasından korkuyordu. Seçim 300 ton kadar daha temin edılmiştir. uşaklar da kr.ılm bürosunda Mozavt'. temasına sahr.e teşkil eden Mevsine ır.ücadelesi sıra.,ııi(!a bütiin sol ga7e Çsy fiat]?rında ocak ayından itibaren tan parçalar çalan orkestra. geçnr'ş gun çevrilmiştir. Bu dostluk tezahürlcri Mfteler bu partiııin liderlerine şiddetle yuzde elli nisbetinde tenzilât yapılacak, sır umumî efkârını derin bir heyecan lerin havasmı yaratmıştır. hücuma başladılar. Basta Humanite ol. yani İC lıra olan resım 5 liraya inecekı Yirmi bir hcyetin hepsi de be'ki h a . içinde bırakmıştır. duğu halde hepsi, tanrının günü Da tir> Sabah gazeteleri, iki kardeş millet o ! zır bulunmam'şsa da 14 üncü Louis'nin Bolu Cumhuıivet Savcısı Zahid Tor muhakeme esnasında Tahsin Coşkan, Hasan Frhmi Atacm Kahve satışının serbest olduğu eski sarayına giden misafırlerm sayısı üç lan Türkiye ve Mısırm daima dost ve | NADİR NADİ Yaztsı 2 nct sahifemizde bini gesmıştir. Arkası Sa. 3, Sü. 4 te günlere aid bir görünüş Arkası Sa. 3, Sü. 6 da ^ ArJcoî! Sa. 3. Sü. 4 te Universitelilerin yapmak numayış Yugoslavya Türklerine reva görülen mezalimi protesto maksadile tertib edilen niimayişe izin verilmedi Filistin konferansı Kararların ihracatta ilk tesirleri Londrada akisler Amerika ve muhtelif Avrupa şehirlerinden teklifler gelmeye başladı Yaş meyvalarm kâr hadleri meselesi büyüdü Perakendeciler mal alıtıayınca 2000 küfe üziim ıtıüşterisiz kaldı, müstahsiller İstanbula heyetler yolladılar İşci sigortaları Amerikada askerî toplantılar sıklaştı İzmir Vilâyet Umumî NedHi dün toplandı Montgomery askerî tesisleri teftiş etmek ıızere uçakla Washington'a gitti Kahve satışım serbest bırakan kanun Dün kanunu kabul eden Meclis çay meselesi üzerinde de durdu, çay fiatları yüzde elli indiriliyor Boludaki muhakeme 25 eylule kaldı Pariste muhteşem bir kabul resmi Türk Mısır dostluk tezahürleri Savcı sekiz rüyet şahidinin celblerini bir kere daha ısrarla istedi, fakat heyeti hâkime kabul etmedi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog