Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Yükseien Hilâl Turkiyenin dünü, bugünü ve yarını hakkında şimdiye kadar gizli ve saklı kalmış hâdiselerin içyüzünü anlatan bu mühim eseri her Türk münevverine tavsiye ederiz. Yazan : Dr. Ernest Jackh U Ğ ü E Çeviren: F. Kutnnnan K İ T A B E V İ 23 üncü yıl Sayı: 8013 KUBUCUSU.'YUNUS NADİ h u r iyet Pazartesi 9 Aralık 1946 Baştan sona m e u^Jft heyecan dolu, üç gün, üç gecede OTİ p^Ltan enfes bir roman. Yunanistanda Telgraf ve mektub adtresl: Cumhuriyet, İstanbu] Posta kutusu: lstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa Isleri: 24299. Matbaa: 24290. AHMED^jyfcLÎD KİTABEVİ loo, **m|g|5e kuruş. Bugünkü Meclis Mağlasayiavlarının seçim tutanakları bugün goröşülecek dört aydanberi elbise ve kunduralarile yatıyorlar Bulgar Yunan hııdudunda Bakan Tahsin Coşkanm zam Bugünkü oturumda çetelerin faaliyetleri arttı da sert tarbşmalar nisbetlerine dair demeci Çete baskııtlarından korkan Yunan köylüleri Barış meselesinde esen rüz$üarı Makedonyada ufaktefek çarpışmalar devam ediyor. Bu bölgede vaziyet. henüz tamamile düzelmiş değildir la mılletvekilliğkıe seçilen Abidin ÇaAnkara 8 'a a.) Gumrük ve j kır, Necati Erdem, Asım Gursu, Meh1 Bakanı Tahsin Coşkan, son değişiklik • med Nuri Ozsan ve Dr. Mıthat Sakaroğlu hakkındaki seçim rutanaklarının lerl« yürürljğe gir©n Gümrük Tarife j ıptali için vâki müracaati tetkik eden Kanununa göre ithalât mallarına tatkomisycn çokhığu seçimin yolunda ya bik edilecek yeni tarifeler v» nisbetler pıldığı kanaatıne varmıştır, Şikâyet s« hakkında Anadolu Ajansı muhabirine bebi, madenci Cemal Hünal, Kesre kö aşağıdaki demecd« bulunmuşhır: « Gumruk Tarifesi Kanununun 28 ^nine aid kırk numaralı sandıkte tutainei maddeeine bir fıkra eklenmesine nag^n boş olaralt tanzitn edildiğinl. tasnif sonunda D. P, 236, C. H. P. 119 oy dair son defa B. M. Meclisince kabul aldığı halde boş futanağı C. H P. nin olunan 4959 sayılı kanunun hükumeie 319 ve D. P. nin 36 oy aldığının ya verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar îildığını ileri sürmüştür. Cemal Hünal, Kurulunca gumrük tarifesi resin» had40 numaralı sandık komisyonundan al lerınde yapılmiş olan son değişiklikler Arkasi S. 3, SiL 3 te şu suretle hulâsa edileblhr: 28 incl madde 1 1499 sayıh Gumrük Tarife Kanunun 28 inci maddesiıvde bir Türk «îtını 8,12 Turk lirası hesabile tesbıt edılmiş v# bu hesab tarife nisbetlerinde esas tutulmuş bulunduğundan kanunun uygulanması sırasmda Türk altını il« Arkasy Sa. S. Sü. S t» Gümrüklerde p i tarife bugün tatbik ediliyor J olacağı tahmin ediliyor ı Haricden gelen ilâçlara ve kamyonlara zam yapılmadı, Ankara 8 (Telefonla) Muğla mil Âmerikadan ithal edilen mallara iki ay, Polonyadan ithal letvekıllttfinin seçim tutanaklan hakkmdaki komısyon raporu, Meclisin yaise 6 ay sonra yeni tarife tatbik edilecek rınki toplantısmdj görüşülecektir. Muğ edilenlere Atına (Hususî muhabırimızden) Bu suretle çetecılerin ilkönce garbî MaYunan ordusu yeni kuvvetlerle takviye kedonyayı ışgal ederek orta Makedonya edildıkten sonra Makedonyada çetecile ve Trakyaya yayılmak plânları tamamile rin faalıyeti ehemmiyetsız uîak tefek suya duşmüşlür. Bununla beraber Maon günlerde, NewYork'tan çarpışmalara inhisar etmiş bulunuyor. kedonya vazıyetinin duzeldiği de iddia bütun dün>anın üstüne bir Ordu, çetecılere mukabele edebilmek edilemez. Facia ortadadır; Makedonya, iyimesrlik rüzgârı esti. Molo için, son zamanlarda tıpkı onlar gibi bilhassa garbî Makeonya hemen de botov Voldaş eski anlaşmaz, sîrt ve inadcı hareket etmek mecb'iryietini hissetmiş, şalmış gibidir. Merkeze uzak ve hükuyanı gııorıl'a metodlrrını kulİTmıstır. tavnnı bırakarak anlayısçı, yumuşak ve . Arkrısi Uysal bir hal alch. Hattâ bir kaç gün ' * evvel, «Işte, her cephede geriliyoruz» [ diye acayib ve alaycı bir tefahurde bile bulundu. Bbylece, Sovyet Rnsyanın ve bazan gayretkeslik ederek ondan da baskın çıkan Yugoslavya gibi peyklerinin durmadan çıkardıkları güçlükler ve anlaşamamazlıklar jüzündcn bir türlü bir neticeje bağlanamıyan M"hver ortağı dsvletlerle barış andlaşmalan üzerinde Dbrtler arasında anlaşma hasıl oldu. Sovyet Rusyanın evvelâ, düsman devletlerin toprakları dısında baska memleketlerde bulunan Mtittefik kuvvetleri miktaruun açıklanma^ı şeHindcki çıkancı teklifl sonradan Ingiltere tarafından bir unıumi silâhsi?lanma davası haline konulrouştiL Şov «Zeki Rız^nın teşkilât efradı meselcde de, önce ayai uysalhk jcösterdi. Son haberlere löre, arasındâ olduğunu Molotov, kısa bir tartismadan sonra, zannediyorum» Birlesmiş Mılletler Derneği Silâhsulanma Tâli Komisyonunda Ingiliz ve Amelstanbul milletvekill Enis Akaygenin, rikan gorüşünu kabul etmiştir. AngloMecbsteki son tartışmalara dair gazeteAmerikanlar. atom da dahil olmak üzere, Nişantaşmda, kalkmak için sıra btkliyen boş otobnsler \e Taksime gelişinde mize yaptığı demeci dün yazmıştık. Ebüyük tahribat japan bütün silâhlann bu otobüslerden birine halkın hücumu nis Akaygen bu demecmde M. M. grubu yasak edilmesinr ve bu yasağm bir konhaickmda Mecliste söz alan General Etrol ve teftişle sağlanmasını istiyorlardı. yüb Durukanın değil, topçu müfettişi Onlann bir dileği de bu kontrol ve tefGeneral Kemal Koçerin bilgi sabibi oltişin Emnlyet Konseyindeki daimf ataduğunu bildirmekteydı. Dün, General nın vetosuna tâbi tutulmaroası idi. MoloKemal Koçeri arıyarak kendısile görüştov ise, önce yalnız atom enerjisinin. situm. General blze şunlan söyledı: lâhlarda kullanıtmamasını teklif etmişri. Ingiliz temsilcisi ise Büyük Britanyaıun Arka*ı Sa. 3, Sü. 6 da nazarında «yasak» ile .kontrol» un müradif olduunu ileri sürmüstü. Amerikan rnurahhası da. Ingiliz arkadaşile beraber. bu projeyi veto salâhiyetinin hâkim olduğu bir teşekküle bırakmağı reddetmis. ti. Şimdi Molotov Anglo Amerikan teklifini kabul etmis ve bu meselede veto hakkını kullanmıyacağını söylemiştir. filvaki veto hak ve salâhiyeti cari oldukça, silâhsızlanma meselesi kontrolsıu ve kııru lâfta kalırdı. Zeki Sporel M, M» Gruptında çalışti mı? Gl. Kemal Koçerin verdiği izahat Gümrük ve Tekel Bakanı Tahsin Coşkan makammda Feriduıt Cemal Erkin Ürdünden döndü Dış İşleri Genel Sekreteri, Ûrdün ve Lübnandaki intıbalarını anlatıyor Lübnanda müzakerelerde bulunan Feridun Cemal Erkin, iki taraf tebaatımn hiyar haklanna dair bir anlaşma imzaladı Antakya 8 (a a.) Şarkî Ürdün Kralı Abdullah Hazretlerıni ziyaret ed«n Buyük Elçi Feridun Cemal Erkin, bu sabah Beyruttan ayrılmış ve saat 16 da sınırlarımıza girmiştir. Dı? Işlerl Genel SekTeteri, Beyruttan itibaren her tarafta parlak askerî tören ve samimî tezahürlerle karşılanmış ve aynı sempati gösterilerile uğurlanmıştır. Anadolu Ajansının muhablrinl kabul eden Büyük Elçi, Ammanda görduğd eempatiden, bilhassa Urdünlülerin Cumhur Baskanımız İnönün« olan hayranlık ve sevgilerini müşab*de etmekle bahtıyar olduğunu, Urdün ordusunun manevralarında hazır bulunduğunu, hir çok tesisleri gezdiğini ve Ammandan çok iyi intıbalarla dönerek B*yruta geldiğini, Lübnan hükumetile iki taraf tebaasmın lılyar hakları üzerinde müzakerelerde bulunduktan sonra dün bir anlaşma imuladığmı, pek yakında, Ankarada iki hükumet temsilcilerl arasında yeni müzakeerlere başlanacağmı vefeuanlaşmaları yeni sözleşmelerin takib edeceğini iöylemiş ve sözlerim şöyle bitirmiştir: ı Ziyaretim, gerek Şarkt Ürdünd*, gerekse Lübnanda, memleketimiz ve milletinrz için iftihar edileoek hararetli İranda Rus taraftarlarile çarpışmalar Kuzey İranda sıkı yönetim ilân edildi Tahran 8 (a.a.) Zencanda toplanm'ş olan. hükumet kuvvetleri, kuıeye doğru llerledikleri halde henuz Azerbaycaıı hududlarına vâsıl olmamışlardır. Hükumet kuvvetleri, şimdilik Azerbaycan «Demokratları» tarafından işgal edılea noktaları temizlemekle meşgul olmaktadırlar. Kuzey iranda Zira'da îran ordusu birliklerile Rus taraftarı Tude parüsl par» tizanları arasında dün çarpışmalar olmuştur. Tahrandao takviye kıtaları gbr.dirilmis, sıkı yönetim ilân edilmiş ve aakeri mahkemeier kurulmustur. Seçimler bir hafta sonraya tehir edibniştir. Arkan S. 3, Sü. 3 le Otobüs seferleri bir türlü düzelemiyor «Kendi kendine Hareket saatlerinin intizamsızlığı yüzünden halk duraklarda beklerken, Taksim veya Nişantaşmda üç boş otobüs birikiyor hareket eden makine harbi» Almanyamn eski peyklerinden bes devletle imzalanacak barıs andlasmalanmn aylardanberi bir türlü halledilemiyen bütün ihtilâflı meselelerindc olduçıı gibi, bu silâhsızlanma ve atom enerjisi gibi Islerde de Molotov Yoldas acaba'neden yumusadı' Stalin'in hasta ve Mnlotov'nn Basbakan muavini olmasının. bu uysalhk üzerinde bir tesîri oldu mu? Herhalde dikkate değer nokta şudur ki Molotov, Bymes ve Bevin ile yaptığı gizli bir top. lantıdan sonra, birdenbire eski tavnm değiştirmis ve anlaşma yoluna girmistir. Bu gizli görüsmede neler konusulduğunu bilmiyorsak da AngloAmerikan Dış tsleri Bakanlarının ihtilâflı meseleler hakkında Molotov'a nihaî tekliflerini bildirdikten sonra, «artık bıçak kemiğe davandı» d?mi* olmalan ihtimali hatıra geliyor. 3Iolotov da, şimdije kadar kopardıklarını kâfi görerek artık öteki meselelerde ısrar etmemiş olsa gerektir. Elektrik, Tramvay ve Tünel Umum Müdürün de mevcud otobüslerin azami Mudürii sayın Ibrahhn Kemal Baybora, derecede kötü ve intizamsız kullauldıgerek Şehir Meclisinde, gerek gazete ğını kabul etmesini istıyoruz. Hattâ hallere verdiği demeclerde, eldeki otobüs km çektıği ıstırab, otobüslerin kifayetler üıüyaca kâfi gelmediği için halkm 6izliğinden zivade bu fena tarifelerdenmuthiş sıkıntı çektiğini söylemişti. B,z, dir. Otobüs hareket tarifesi dıye bir şee deki otobıislerin ihtiyaca kâfi gelme yin mevcud olmaması bütün sıkıntıların diğinı kabul ediyoruz, fakat sayın Umum ATkc*\ Sa 2, Su. 7 de 7 Eylul kararları ve haricdeki talebemiz Türk parasmın yabancı dövizlere nazaran ayarlanmasından sonra gene eski tahsisatlarile fakat bulundukları memleketin vaziyetine göre daha az bir para ile idare etmek zaruretinde kalan yaGeneral Eisenhovrer NewYoık 8 (a.a.) Gazeteciler bancı memleketlerde tahsilde bulunan konferansında, Ingiltere ve Kanadanm Türk talebelerinden bir kısmı, ellerine elinde atom bombası bulunup bulunmageçen para île orada geçinmek ve tah dığı kendisine sorulan General ELsensillerine devam etmek imkânıru bula how«r, konferansta bulunan Harbiye Arkas\ Sa. 2, Sü. 2 d* Sa. 3, Sü. 2 de Feridun Cemal Erkin ve yüıekten gelen »evgi tezahürlerine vesile vermiştir. Bu suretle memlektimiain dısarıda halz olduğu büyük itibarı bir defa daha müşahede etmek benim için çok büyük bir saadet teşkil etmiştir. Bu noktayı btlhassa açıklamak isterim.» Dün gece ay tutuldu Dün akşam, evv^eioe de haber verildiği gibi, saat 17 de ay tutulmuş ve 22 ye kadar devam etmiştir. Ay bilhassa 19 da tam gölgeye girmis ve bu hal iki saat kadar sürmüştür. Fakat hava bulutlu ve yağışlı olduğu ıçın ayın tutulmasr şehrimlzden görülememiştır. Para ayarlanmasından sonra Avrupa ve Amerikadaki talebemizden bir kısmı Esasen, Almanva ve Aviıstıırya ile yadönmek mecburiyetinde kaldı pılacak bam andlsmalan ve Tuna meselesi ortada durdukça. Almanyamn peyk. lerrle yapılacak bans üzerinde blr anlaşmaya varılmış olmasınm pek büyük kıymeti yokhır. Zam an unsurunun kendi lebinde çalı<itığını bilen Sovyet Ru^vanın daüna vakit kazanmak istediğî malumdur. Onun için Moskova, variyet çok gerginleştiğj ve ipin kopmak üzere olduğunu gördükçe biraz uysal davranarak Ipi lâçka edi>"or. Halk Partisi umdeleritıe sadakat yemitıi CJLP. Eminönü ilçesi Kumkapı bucağının kongresi dün saat 14.30 da bucak binasmda yapılmıştır. Kongre başkanlığına Istanhul parti müfettişi Dr. Fazıl Şerefeddin Bürge seçilmiş, bucak başkanı idare heyetinin yıllık raporunu okunmştur, Deleaeden Dr. Osman Şevki Uludağ •öz almış ve geçen seneki bütçede, taahhüd edilen miktarla toplanan ve sarfedilen miktarlar arasırdaki farkların ne oduğunu sormuştur. Bir başka delege kongrenin bir aile toplantısı olduğunu söylemiş ve partiye üye olmryan yaban Arkost Sa. 3, Sfi. 7 de Q Dttnkü kupa macları gürültiilü oldu Bu vakit kazanma poiitika^tnm yeni bir delilini görüyoruz. Aylar ve aylar süren tartısmalardan sonra. iizer'nde anIaşmaya vanlan andlaşmaların bile ancak şubatta imzalanmağa hazır bir hale geleceği bildiriliyor. Tuna meselesinin ise, Tunaboyu devletlerile banş imzalanıp yürürlüğe girdîkten, altı ay sonra toplanacak olan bir konferansta müzakeresi, Dı« Tsleri Bakanlan tarafından kabul edilmi«tir. Tuna devletleri arasında Avusturva ve Almanya da hulunduğıına ve onlaria imzalanacak barıs andlaşmalan üzerinde henüz hir kelime dahi konıısulnmdığma göre Tuna konferansının toplanmaüi için, kaç tane altı ay daha gececeğinl kestirmek mümkün değildir. Almanya ve Avusturya ile yapılacak banşm goıüsülmesine 20 kasımda lanacakrı. Son çclcn hahorlere göre, bıı mesele de ocak veya «iıbat ayında Moskovada toplanacak konferansa bırakıl ABİDIN DAVER • Arkan Sa. 3, Sü. 4 te Dün muhtehf atnJlaıda kupa maı,larma devam cdılmiş, Suleymaniye Vefa maçı güriiltülü olmus, Süleymanıye bir sıfır galib vaziyette iken hakem oyunu tstil etmiştir. Bu yüzden münakaşalar olmuştur. Bundan başka Fenerbahçe Emniyeti 4 0 yenmiş ve hususî bir maçta da Beşiktaş İst anbulspora 2 1 mağlub olmuştur. Resimde, Vefa Suleymaniye takımlaruıı bir arada ve Fenerbahçe Emniyet maçuıdan bir enstantane göriılmektedir. Maçlarm tafsilâtı iklnci sahifemizdedir. Londra 8 (a.a.) Sovyet şefinin sıhhî durumu hakkında dolaşan aöylentUeri bahis mevzuu eden cObserver» gazetesi şunlan yazmaktadır: «Prensip itibarile Stalin'i fetihlâf edeeek olan Molotov'dur. Fakat bu nvuhakkak addedilemez. Çünkü evvelce de Lenin'i Trotzki değıl Stalin istihlâf e\.mişti. O raman Stalin'in oynadığı role şimdi de Berya ile Malenkov'un namred olduklan söyleniyor. Bunlarm ıkisi de Komiserler MeclLsi üyesidir v» fiste ArkaM Sa. 3, Su. 2 de Stalin'in sıhhati Son moda otomobil markası nedir?.. Dur, bekle, şimdi bir makam otomobili geçer!.,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog