Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET S Arahk 1S46 r c a Bugünkii Program ,2 AçıUş va program g,3O Haberler S,4T Muz'k (Pl ) 9,15 Dinleylcl 15kler! 'Pl.) 10 00 Izatüı müzik l j oıı Temsll l l , 2 î Şarkılar 11,4 = Ynrdizn sesler 12,30 Salon orkestrası Cl Sckubet; Rosîmunde öalet müzlgl 2 MıLocfcer; Jonatan valsl 3 Tostl: Nısan fmelodi) 4 EJenberg. Marş 5 Pdççıci Mrfiam But*sr*ıy operasırdan fan. tezı 6 Szluc One S'ep) 13 00 Habsrler 13.15 Salcn crfcestrasınm devanıı 13,3u Kapanıç. 17..5S Açılış ve prcgram 1S,00 Habtrler IS.OT Dans orkpstrası 19,00 Hai'rler ı q . l 5 Gecmişte busun. 19V!' ı D' orak Fa. Maior yaylı sazlar Injartetl. Çalanlcr S Edlz C Ozaıengü, î AI bavra.':, E Sez^n 19,45 T a n i l Türk rrjz<gı 2i),15 Pazar gazetesl 20,30 S3rb»sii Eaat 20 35 Ince saz 21,15 E a s^ıt: 21.30 Muzlk Schuma'na CP1) 2 1 50 SîıOn orkestrası r i Martin UW\JHep beraber fpotpurl) 2 Tay3o> Derjiî, ırmaJc !<~ra<Je fmelodi) 3 MCusscTîsyı Bir aoz raşı 4 Mlska Çardaş 5 Gtssec Oawtt 6 Bortklevlç. Gavot fcaprlr 7 Allyniz Katalanva k a p . rlt. 5 Galöırarfc: JNIşarılUar şarkısi) 22 "(i Konuşma, 22>1=> Haberler 23,00 At yarıç.arıaın netıceterl 23,05 Kapanış YIL BEKLEDt. ACABA NEDEN ? , İLÂN Rıt'adan » t u t u i bulundu&u yerdeD firsj etmek suçundan kovalanan ve yapılan kovuşturmaya ratmsn toıyıb dummdâ bulunan Ömer oglu 1334 dogum!u Osman Yalçının ilân tarlhlnden itlb « * n 15 grün lçinde bulundutu yer Askerlik şubesine reya Askert posta 10675 komutanlıgına baş'.iınnası, bıüunmadıgı taidlrde mallarının hacaedalecegl ilân«ı yayınlanır. (383815492) Askert plsta 10676 komutanüftı BÜLMACA 8 • En güzel Yılbaşı hediyesi Bir SIHHAJİJBBİYEYİ; TANZIM EOER MÜ5KÜUERİ AŞTIRIR. vıtıo\ Saatidir. Hassas Dakik ve t • m m m m m m UZUN ZAMANDAN BERİ BEKUENEN BU M O D E L m m m dayanıkhdır I Saatçilerden arayıniî. M E:!dan sağa; 1 Sıaırlarda eçya yoklam&sı yapan Bdam 2 Adale lusmı cüz I (tkl kellme). bazı ha5talLkiarda.il korucmak lç'.c yapılır. 3 Meflrnr peîıllvan Zaloğlu ordumuz. da.Si Mehmedclfc. 4 Açıklık yer, pedertn zevcesl. 5 Çlft ark&lı Centarller lçin kuUanıl&n blr terlm) 6 Ekmek (eskl dllde)^ yuvamıza en yajtm oturan lnsan, 7 Blr sılat takısi ı nota S En aSır ceza her gıln blraz daba kısalan fey, o B r çeşid budaia, bugıinlerds ona ıld vergi de ydz<lp yüz artıyor, luSEndan aşağıva: 1 Kcpmaya yakın blr hale geİTie dun i T a 2 Terzlnin üetlertnden^ « a s u sul ve temel. 3 Teaabelin tembel^ lok! ı f n m sernayesl, 4 Nemll feskl dllcl»> bir emlr 5 Istırab ve endlşe verprei 6 Bazı iara taşıma vasıtalajının kactanı. 7 Gemlnln denlz« saJlığımn yar sı kfibul etmeme S Hareket yap mava lştah^^lık gosterlş blr yemlşln yansı. 9 Sectye, Balkan memleketlerlnde* bır.ndekl göl, DunkC bnlmacanın hallfdllmlî çekU 1 2 3 4 5 • 7 8 > Ince bir zevkin mahsulu olan clfat» zarrf kutusu ffe salonlarmızın blr ziynetini teşkü edecek derecede lüks ve gözayarlı,"EH serisi 5 fambah bu ahizenin kısa dalga sahasıensonr9ts1emuBand9preadn (geniş kadran taksimatı) tertibatile uç banda ayrılrmş cHduğundan, krsa dalga istasyonJarı, uzun ve orta dalga istasyonları kadar kotayhkla aimır. Selektivite ayan ve daha blr çok yenifıkleri haiz olan bu ahize, radyo meraklılarmi temamen tatmin edecek son sistem bir ahizedir. RA130 BU MODELLE BÇRABER LfMUMTYETLE T»NWM!S VE TAKDISEDİLMİS RA143, RA130 VE RA66 MODEI.LERINİN OE VENİLERİ GELMİŞTİH Kayib trtanljul çtkif gümrügünun 1709 Işler bir vaziyette 25 beygir takatinde bir gazojen mot3r51e 110 rolt, 15 137946 rünlü beyannamsslnl kaybettlfrlmlzdcn yenlslnl çıkanyorua Eaklstnln kilovat amperlik dinamo acele satılıktır. bükmU yoitur, Isteklilerin Geyve Belediye Başkanlığına basvurmalan llân olunur. Kanmuı Ltd. Şlrketl (15398) Geyve Belediye Başkanlığından: z~r%?s BİÖİZİÜİKTS Â|A T EİBİEİDİ! • Lll • Y|A|Y|«|M|A IİD E L|«|N|A|S|1 |H|A T 1İSİEİDİEİ1 E|T I KjU|P|Al«|Ö|»l« K L|A|»|V|A c IİDİE AİLİBİEİR •İKlUlTı F|«|E|T|A|M|İ|N «A56 ELEKTRİKVEMAKİNA V O Y V O D * C A O No 1 2 4 HELIOS J H » T » 1 2 6 1 2 8 T.A.Ş. GRİP BAŞ DİŞ ve ROMATİZMA AÛRILARINA karşı KESKIN AÛIZLI ISOKS A istanbul Borsasınm 7 12/946 fiatlan Kspsmt Londra 1 Sterlln 11.3968 New.YorK 100 Dolar 280, Praj 100 Fransız Pr. 2,3750 Cenevre 100 Isvlçre Fr 67,535 Amsterdam 100 Florla 106,6125 Brüksel lıto Bejçlka Pr 6.4525 Prag 100 Çeko$lovak Kr. 5,655 100 Isveç Kr. 7S 27 IÎSHAM VE HER YERDE APAYIM»# TRAS BlCAk'LARI PÂKETi 4O Kurustur SUMERBANK İPLİK YE DOKUMA FABRİKALARI MÜESSESESİ BAKIRKÖY BEZ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 1 Malatya Fabrikamızın üıtiyacı bulunan yedek parçalannın imal isi açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Açık eksiltme, 16/12/1946 tarihine rashyan pazartesi günü saat 14 de fabrikamızda yapılacaktır. 3 Nümune ve şartnamesi hergiın Ticaret Ser\'isinde görülebilir. 4 Fabrikaımz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 60 ve 120 litre buz yapma kudretinde BUZ DOLABLÂRIMIZ GELDİ Teşhir yeri: Galata, Bankalar Caddesi, No 38 ve Sirkeci Hamidiye Caddesi, No. 1; Mutlutaş; Telefon: 22978. Otomatik S Teleîonları %t IKramiyeUlej Satış 21.50 20,40 2U.1U y),'25 95,00 69.6375 20,14 21,10 21..40 19.91 Denız motörleri, elektrojen grupları asetilen kazanları, keten hortumlar; torna, freze, planya ve taslama tezgâhları * 1933 Erganl lM3s Uraınlye») Mılll MUdafaa D Yoıu ısramlyeel rv D Yoıu ıkramlye») V Tacarrul bonosu % ] falzll 3ıva§ . ETZTJTUID 1 Bıvaj . Erzuram a7 11111 I>mıryoıu 1 IVII nemorylu tü D D V M ııı Mjaafa» 1 Mîı i MOdala» ri MUH MUdala» [II Mıül Müiafaa rv Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesı Müdürlüğüıtden: 1 BeşikfaşU afjon depostmda çah v« oluklann onarma işl açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 13/12'946 tarihine raslayan cuma şünü saat 15 te İstanbul şubesinde müteşekkil eksiltme komisyonıında yapılscaktır. 3 Keşif bedeli 3144 lira 87 knrus ve geçid teminat akçesi de 235 87 îiradır. SAFİR GENEL TİCARET T.A.S. Taksim bahçesi karsısında Tel: 82105. Telg: S A F İ R ] Vilâyet merkezlerinden accnta o mak istiyenlerın banka referanslarile muracaatlerı rıca olunur. Şayak tarakaltı satılâcak Sümerbank İplik ve Dokuma Fabrikaları Miiessesesi Defterdar Fsbrikası Müdiirliiğiinden: Küre Devlet Orman 19,35 20,25 20,48 19,20 An&dolo DemlryoİD GnrpDl Demiryolu 12 70,00 Ht^sf seceöıen %txj 45,50 MUraessL' «Pceo 70.00 Ulsst Scnrdlert M^'l,e7 Backası 136,50 S Bans&sı 15.7O 1 r c?et banKası 4,60 Istanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları . M h ı d l . , II, B U a k 4 Bu i$e aid evrakı keçfiyeyi görmek ve fazla tafsUât almak istiyenlerin her gün öğleden sonra Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesi MimarlıFabrikaauzda mevcud tahminen «50» ton şayak tarakalb açık arttînna ğına müracaatleri. suretılf» 'Ttija ç kaı nıştır 5 îsteklilerin bu içi yaptıklanna ve lyl blr surette başardıklanna dair Arttırma, 13 '121946 günü saat 14 te fabrikada yapılacaktır. Geçid gü ihale gününden üd gün evvel Mddiriyete müracaat ederek bu iş için ayrı b<r v«nms «2000» lıradır. »e^ika almalan ve aiacaldan vesika ile teminat makbuz ve dairede mevcud Görmek istiyenler her iş gününde fabrüamıza müraoaat edebilirl«r. eksiîtme çartnamesindeki diğer vesaifa komisyona ibraz etmeleri lâzımdır. (15456) Şartneme, fabrikaınız Ticaret Servisinde görülebilir. Fabrika, ihalede serbesitır. (15405) i n: S U GEÇM E Z saat •20,30 da D RAM KJ S M I AGLAYAN KIZ Yazan Resad Kun Güntekin Telefon 42157 « a n 3 MUŞAMBA ve PARDESULER Toptan Yenl Valde Han No. 63, Perakende Cermanya Han 7. ror.ırrefık Ahmed NtıTi Telefon 4()4')9 Pdzar güaıeri 15 30 da matlne Currartes! ye çarşamba gilnlerl 14 te Çocjk Tıyatrosu O P E B A I O B Yazan K O M E DI K I 8 M I CEZA K^NUNTJ RI1Â UNVER Uoğum ce kadın hastalıklan mütehussısı Cağaloğlu Nuruosmaniye caddesi No 22 Mavl yapL Tel: İ2SS3 ve Başmı/Tuırriri: NADIR NADI Bu nushada yazi işîenni fitîen idare eden CE>'AD FEHRÖ Cumhuriyet Matbaan TUKfiL Satılık ahşab ev, Aynca her kıjinette 1500 paıça satıtık emlâkler. Müracaat: FERDI SELEK en B u ^ k Turk Eınlâk Burosu Galata, Ömerâbid Han, 2 nci Jtat, 23, Telefon: 423S8. Spor sahası tanzim ve yapımı 1 f Muhammen e 7,5 teminat Bulurduğu yer Aded M3 Dm3 Cinsi bedel Lirs Kr. Lira Kr. 1149 70 İkizler Ram. 306 574 Çam tomfuk 50 00 İşletmemizin 4 üncü Şenlik bolaesinde mevcud yukarıda cins ve mıktan ve 'bulunduğu yer yazılı emvaüer açık arttırma suretile satısa çıkanlmıstır. 2 Beher metreküpun muhammen bedeli "o 7,5, muvakkat temmdtı yukarıda hızalarında gbsterilmistir. 3 Arttırma 16 12 1946 pazartesi giınü saat 15 te Küre Işletme Müdürlüğünde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır 4 Şdrtname, Orman Genel Munurluîunde, KUre ve Kastamonu Daday İşletme Müdurlüklerinde, Inebolu ve Abrna Şenhk Bolge Şeflığınle gorul^bıhr. 5 Isteklilerin muayyen gün ve saatte satîş komh>oruna murafaatlerı ılân o'.unur. ' (15195) Niğde Valiliğinden: 1 Eksiltmeye konan lş: Spor »ahaeı tanzim ve yapımı olup keşif bedeîi «65100.00» liradır. 2 EksOtme 23/12/946 pazartesi günfl saat 15 te Hükumet binası içinde Beden Terbiyesi Bolge Başkaıılığında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi v# diğer evrak Nığde Beden Terbiyesi Bolge Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir, 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 948 yılına aid Ticaret Odası belgesi ve usulü dairesınde «4505 00» Hralık geçid teminatlan ve bu ışi yapabıleceklerıne dair D Yeterhk Belgesi Komisyonundan yeterlik belgesi alraaları, bu belgeyi alabılmek için eksiltme gününden en az üç gün evvel «ara verme gunlen harıç» bir dılekçe ile Niğde Bölge Başkanlığına başvurmaları ve dilekçelerir.e malî referarsla bu işin teknik öneminde bir işi başardığına ve kabulünü yaptırdığma dair işi yaptıran daireden alınmış belgelerini bağlamaları lâzımdır. 5 fcteklilerin eksiltme şartnamesinin 34 üncii raaddesinde veriîen izahst çerçevesınde hazıriayacakları yukleme meklublarını ikind maddede yazılı saatten bir saat evvelme kadar makbuz karşüığmda komifyon başkanlığına >»sınıeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez, (15045) İptidai Maddeleri Amerikadan gelen R E O S İ L Öksürük tabletlerl satışa bol miktarda arzedümiştir. Ziya Boyer Eczanes! Karaköy Tüne! Metebani Sckak D£M!R İTHALÂTÇILâEIMA Gümrukleriroize aelmiş veyahud yüklenmiş, yolda demiri olup da toptan satmdk veya devretmek istiyenleıin Galdta 3ahkpaz3r, Kardeşim sokak 35 37 numarıda 3500 LIRAYA BES1KTASTA 4 ODALI H A M D İ H K L V A C I O Ğ L U Demir Mdzemesi Müessesesine müracaatleri rica olunuı Telefon: 42568 Tel adresi HELVACILAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog