Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

C Ara'.ık l^".r CUMHURİYET SATILÜC MARl'F BİR KOHÂK Nişsntaşmda, Teşvikiyede, Hacıetnmefendi sokak 26 numarada bahçe :çinc!e muhteşem ve metin bir tarzda inşa edilmiş, fevkalâde nezareti olan bu konak heycti hazırasile satıhkttr. Kalorifer tesisatını da havidir. Arzu edenler hergün görebilirler. Telefon: 21824. isfanhul Jefferdarhğııtdan: 1 1 7 1 • I 1 1 ' 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 22 1 4 «0 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 3 1 3 5 1 1 YEDİKUI.E IPLİK FÂBR1KASI Türk Anonim Şirketinden: LIMAN1MIZA GELEN GİDEN C I N S I Makas (Hilo marka Alman mîlı) Tesviveci tezgâhı (Mengenelere aid) Şirketimiz esas mukavelenamesinin 24 üncü maddesi gereğince hisseMer.ger.e (Muhtelif boyda) darlar genel kurulu aşağıda yazılı gür.Hemdeki işi görüşmek üzere 9 Denir masa (Tazgâh) ocak 1S47 tarihli perşerrbe günü saat (11> de İstanbulda, Yenipostans El presi (Hurda) arkasında Hanımelî* sokağmda İstanbul hanındaki idare merkezinde fsvTezgâh (Hurda) kalâde surette toplanacr.ğından, bir hisse senedine sshib olan his^edarBaskül larm dahi genel kurul toplantısında h?zır bulunmağa hakkı vardır. Makas (Dave) Genel kurul toplantısında hazır bulunmak istiyen hissedarların veya Parlatma dolabı vekillermin hâmil oldukları hisse senedlerini veya bu sened'.erin h?rhanDemirci ocağı (Biri portatif, ikisi sabit) gi bir bankaya teslim edilmiş olduğunu gSsteren vesikslarmı toplantı Zımparataşı tezgâhı <Hurda) gününden on gün önce Şirketin idarf merkezine tevdi etmeleri icab eder. Duvara merbut iki tahta dolab içinde hurda kalıblar veıaire Yangın söndürme âleti (Bozuk) Yazıhane Masa abajürü (Eski) 1 Şirket hissedarlarmdan onda birini teşkil eden bir kısmının y a a Masa (Küçük) ile vakr talebi üzerine şirket esas mukavelenamesinin altmcı maddesinin Masa (Hurda) sermaj'e miktarma müteallik ilk fıkrastnın aşağıda gösterilen şekilde Pres tezgâhına aid kalıb ; değiştirilmesi ve Ş rkctin beher eski hisse senedi için iki aded (30) lira Duvar saati (70) kuruşluk yeni his?e senedi ihracı suretile şirket sermayesinin Sandalye (1.114.410) bir milyon yüz on dört bin dört yüz on liraya çıkartılması kilid (Yerli imal Macar) hakkmda idare meclisi teklifinin müzakeresi ve bir karara bağlanması. 920 kilid yapmağa mahsus mevaddı iptidaiye (Saç malzeme) Beş eğe, on çekiç Üç beygirlik (A. S. A. marka) elektrik motörü 36 No. Pres makinesi (Hilo marka) 2200 No. Şirketin sermayesi üç yüz yetmiş Şirketin sermayesi bir milyon yüz Pres markasız Hilo tipi bir bin dört yüz yetmiş (371.470) on dört bin dört yüz on (1.114.410) Pres markasız Hilo tipi Türk lirasından ibaret olup beheri Türk lirasından ibaret olup beheri Daire makası (Yerli mamulâtı) otuz (30) Türk lirası ve yetmiş (70) otuz (30) Türk lirası ve yetmiş (70) I iş Testere kuruş itibarile on iki bin yüz kuruş itibarile otuz altı bin üç yüz I üç Torna tezgâhı (2 metrelik Glari marka) (12.100) hisseye münkasemdir. (36.300) hisseye münkasemdir. PHnya tezgâhı (Maksin marka) Makap tezgâhı (2 metrelik Er marka) Makap tezgâhı küçük (Delto marka) Makas tezgshı (Tamir görmüş) Pıes tezgâhı (Kmk) Makap tezgâhı (E. S. marka) Friksiyon makinesi (Hilo marka 60 tonluk 2,50 boyunda) El presi (Hilo marka) 1 Tokat merkez Ceza ve Tutukevinin 1'1/947 den 1/1/948 gününe kadar bir Zımpara tezgâhı yıllık en az elîi bin, en çck altmış bin kilo ekmsk ihtiyacı 2490 sayılı kanııEl makası (Bir adedl büyük, niri GeTo marka, blri yeTİl) ımn 51 inci maddesi rnucibinoe kapalı zarf usulile eksiltmeye1 kor.ulmu^tur. Çamaşır yıkama makinesi 2 Hükümlü ve tutuklara 750 gTam üzerinden ekmek verümektedir. Bu mikMotör (Nevton marka 7 beygirlik No. 6201) tarm bugünkü belediye rayicine göre 22 k.ıruş 50 santirr.dir. Motör (A S. A. marka üç beygirlik). ' 3 En çok ihtiyaç miktarmm tutar bede'i 18000 liradır. Bunun %7,5 hesabüe Kazanc vergisl borcundan dolayı haciz altına aîınan yukanda cins ve muvakat teminat olma üzcre 1350 lira ermr ı et suretile .Maliye veznesine miktarı yazılı makinelerin Balat Mürselpaşa Caddesi 7 8 8 0 sayılı Madenî nakden yatırılarak makbuzunun veya bu miktar banka mektubunun teklif Eşya Fabrikasmda 11/12/946 çarşsmba günü saat 14 te Tahsili Emval Kanunu mektubuna bağîanması lâzundır. gereğince açık arttırma ve pesin para ile satılacağı ilân olunur. (15513) Şartname hakkında malumat ve izahat almak isteyen isteklilerin her gün iş saatlerinde Cezaevi Müdürlüğüne baş\iırarak görmeleri mümkündür. Eksiltme 30/12'946 pazartesi günü saat 10 da Tokat C. Savcılığı dairesicde toplanacak komisyon huzurile icra ve zarflar açılacaktır. Postalardaki teahhurdan dolayı mesuliyet kabul edilmiyeeektir. Isteklilerin teklif mektublarını muayyen gün ve saatte komisyona v?ri1DÎŞ tşleri Bakanlığma, talimatnamesine tevfikan, müsabaka ile 11 ind mesi gerekli bulunduğu ilân cl'jnur. (15502) dcTeceden memur almacaktır. Yol yaptırılacak 1 Belediyemize aid Mezbaha yolunun beton olarak yaptınlması işi kapalı zsrf usulUe eksiltmeye konulmuştur. l 2 Keşif bedeli 404I4.5O lira, geçici teminatı 3031.09 liradır. Ihaİ3si 27/12/946 cuma günü saat 16 da Belediye Encümeninde yapılacaktır. 4 Bu işe aid teklif mektublannm ihale günü mevzuubahis belirli saatten bir saat evvel yani saat 15 e kadar Belediye Encümeni Başkanhğma verilmesi şarttır. (Postada vâki gecıkmeler kabul edilmez.) 5 • Eksütmeye girebilmek için taliblcTİn ibale gününden en az üç gün evvel Belediye Ba?kanhfma müracaat ederek Fen İşleri Müdürlüğünden ehliyet vesıiası almalar. şarttır. 6 İşbu yola aid keşif, şartname ve diğer evrak Belediye Fen İşleri. Müdürlügündedir. Isteyenlere bcdelsiz verilir. (15302) Düzeltms: 4 ve 6 aralık 946 giinlerinde gazetemizde çıkan yukarıdakl üânda. ih?le gür.ünün 27 aralık 9tfi o'.aıak gösterilmesi lâzım gelirken 17 aralık olarak ypnlış yaymlanmıştır. İhale 27 aralık cuma günü yapılacaktır. Düzeltiriz. 3 VAPURtAR İHELLENİC LİNES LTD. . Türkiye. İngiltere ve Belçika arasında muntazam seferler Yunan bandua'a GÜNDEM: İVORİOS HELLAS Vapuru 10 aralık salı günü limanımıza gelecek ve 1112 sinde doğru LİVEPJPUL ve ANVERS için eşyayi ticariye kabul edecektir Umumî acentası: Eski şekih Yeni şeki9: SÜREYYA TOPER ve Şki. Galata. Veli Alemdar Han 121 Tel: 41329 İOARE MECUSİ J İLÂN Firar suçundan kovalanan ve yapılan kovuşturmaya ra^men kayıb durumda b'olunan Mevlud oğlu 1331 doğumlu Hilmi Ayd:nın ılân tarlhinden itibarcn 15 gün içinde bulunduğu ysr Askerlik ?.ıbes:ne veya askert posta 10676 korr.utanhğma baş^.urrnası, bulunmadığı tak<iırd? mfillarınm hac7?düeceği ilânec yaymlanır. (383913493) Asker! posta 10676 komutanlığı Denİ7 Rastanesi C'eırahî Şcfi Miizayede İle Safihk Apariıman Azabkapıda, Atatürk Köpıüsü ve Halice nazır gayet metin inşa edilmiş beşer ve altısar odah, 12 daireli ve altında 4 dükkânı bulunan apart:man izalei şuyu do'.ayısile birinci açık arttırmamn 12,'12'1946 perşembe günü saaf 16 daıi 17 ye. ikinci açık arttırmanm 23'12/1948 pazartesi günü ayni saatte Beynğlu Sulh Mahkemesi başkâübliğince müzayede ile satılacağmdan böyle sağlam bir mülk ve irad almak istiyenlerin ye\TQİi mezkurda mahkeme kaleminde hazu bulunmaları ilân olunur. Tokad C. Savcılığından: Dr. SALÂH SUN Hastaîarını tekrar kabule başladı. Beyoğlu Tepebaşı tŞehir Tiyatrosu karşiBi.» Telefon 43G67 !•• DOKTOR OPERATÖR BBŞ Muğla C. Savcılığmdan: Muğla erkek ve kadm Ceza ve Tevkifevleri tutuklu ve hüktimlülerinin bir senelik ihtiyacı olan beheri 750 gramdan 56575 aded olmak üzere 42432 ki'o tu^an ekmeğinin hükumetin kabul etti^i tipten yerli buğday unımdan olmak şarüle 1/1/947 tarihinden 31/12/947 şününün akşamma kadar kapalı zarf usulila ekiiltmcye konırnsına ve eksiltmenin 27/12/946 günü saat 15 te yapılmasına konmyonca karar verilmiştir. îhale günü olan 27/12/946 tarihinde yukanda miktarı yazıh ekmeğia m.uhammen bedeli olan 14850 liranm yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçesi olan 1114 liranın ya nakden veya banka mektubu veya hükumetin kabul ettiği tahvilât veya gayrimenkul olarak Maliye veznesine yatmlması ve yatınldıgına dair olan Maliye makburunun ihale günü ve saatinden bir saat evvel teklif rr.ektubile birlikte komisyon başkanı olan Muğla C. Savcılıgına verilmesi ve ihale saatinde talibierin komisyonda hazır bulunmaları ve şartnameyi ^örmek istiyenlerin Muğla Cezaevi Müdürlüğüne başvurmaları ilân olunur. (15291) MEMUR ALINACAKTIR. Dış Işleri Bakanlığîndan: HİKMET ARKUN Haseki hastanesi KulakBoğazBurun Mütehassısı Beyoğlu. İstiklâl Cad. Parmakkapı 133, Hasan Bey apartımaru. Telefon: 42074 Müsabaka imtihanı 20 aralık 1946 cuma günü saat 9 da Dış Işleri Bakanlığüida yapılacaktır. Müsabakaya iştirak için taliblerin Merrrarin Kanununun 4 üncü maddesindekilerden başka aşağıda yazüı evsafı haiz olmalan lâzımdır. Hukuk, Iktisad Faküitelerinden, Siyasal Bilgiler Okulunım her üç fubesinden, fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret mektebleri veya hariciye me3leŞile alâkası bulunan mümasil «sıebî yüksek mekteblerinin birisinden mezuu clmak v« yaşı 30 u geçrr.emiş bulunmak. (Askerliğini yapmamış o!up da herhangi bir suretle muvakkaten tedl edilmij olanlar irrltihana girebüirler. Ancak muvaffak olduklan takdirde askerliklerini yapıp dbnünceye kadar namzed olarak kalırlar. Müsabaka imtihanı §'öyledir: 1 Türkçe ve fran?ızea tshrir ve tercüme (eleme) 2 Medenl Hukuk, Devletier Umtımî ve Hususl Hukuku, İktĞad, Maliye, Siyas! Tarib. (1648 den zamanımıza kadar), (Tahrirl ve şifahî). 3 Ussü mizanı doldurmak şartile almacak adede göre en fazla numara alanlar müabakayı kazanmış olacaklardır. (Müsavat halind« frânsızcâdan başka bir ecnebi diline vukuf sebebl rüçhandır.) Taliblerin, mekteb diplomaları, askerlik vesikaları, lyi durum ve sağlık kâğıd'.arile hüviyet cüzdanları veya tasdikli guretlerinin bir istida ile 18 aralık 1945 gününe kadar Bakanlık Zat İşleri Dairesi ümnm Müdürlüğüne bajvurmaları lâzımdır. (Bu tarihten sonraki müracaatler kabul olunmaz.) (15241) Millî Eğitim Bakanlîğından: Yurdun muhtelif yerlerinde açılmış ve açılacak Erkek Sanat ve Yapı Enstitülerile Erkek Orta Sanat Okulları için sanat şubeleri ve ders zümreleri aşağıda yazılı taskerliğini yapmış olanlar arasından. sır.avla stajyer öğretmen ve ustalar alınacaktır. Atölye, stajyer öğretmenlerine barem derecelerine göre maaş, ustaları tâbî tutulacaklan imtihanda gösterereklerl başanya göre ücret •erilecektir. İsteklil?rin birer dilekçe ve belgslerfe Bakanlığa başvumaları. 'esviyeei Dülger Mf;tematik Modelci Taşçı Fîzik Demirci Sıvacı Türkçe Marangos SıhhJ tesisat Tarih Coğrafya Dökumcü Telefoncu Motörcü Elektrikçi Duvarcı essftm (881715197) •Hi^HHSHREHHBHİHİ^B I^BH Doktor Operatör M> KÂMİL SESLîOĞLU KulakBoğazBurun mütehassısı Beyoğlu, Parmakkapı, Vıldız sineması karşısı No. 50. Tel: 42379. Istanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesinden: (946 88.3) KIZILAY İSTA3BUL MAN6AL KÖMÜRÜ ÂLINACÂKTIR (45000) kilo mangBİ kömürü alınacağından vermeğe istekli olanların tekliflerini kanunî temiinatlarile beraber 11/12/946 çarşamba günü saat 10,30 a kadar Sirkeci Mimarvedad caddesi, Kızılay Hanında Aşocakları İdare Korr.itesi Başkanhfına vermeleri ilân olunur. KIZILÂY TÂKVİMİ SATIŞI Türkiye Kızilay Dern^Şi tstanbul Deposundan: Yurdun her tarafında Kralay Merkez ve Şubelerince satışa çıkarılan 947 yıb dıvar ve masa takvimlerini almanızı ta^siye ederiz. Her yerde duvar takvirr.i 150, masa takvimi 120 kuruştan satılmaktadır. SATILIK OTOMOBİL Amerikada 56.000 mil yapmış gayet iyi halde 1941 modeli (4) kapılı Sedan Buick marka bususî bir otomobil saülıktır. Alâkadaranrn araya mutavassıt ve eimsar koymaksızın, randevu için 44799 numaraya tele••HBBMHHİ fonla Bay Hilmiye müracaatleri r>sv!et Dcn'.Tyollarına aid Te Ahn.ecl Pafcsoy kaptanm ldaresinde bıüunan Kud ret rflırıorkönlnün 22,231191R gscesl eaat 17,30 d a GaJata köprüsü çıkış göza önünde ge^lrdl^t declz tazasuıa aid raponın alınması mezkur römortör kaptanı A^.med Palsoy tarsfındac verllen dilekçe lls lstPMnekle g«ınl Ue llglll ve bu kaza dan zararlı bu'.unanların raporun almacağı 1012046 salı günü eaat 15 te ır.ahke. mede hazır bulunabUeceslerl Uân olunur. (1550.7) İstanbul Jandarma Saîmalma Miktarı Cinci Komisyonundan: Azamı rniktara göre ilk teminatı Lira K. 636 00 Azamî mıktara göre tahmin bedeli Lira K. tİROLOG OPERATÖR Dr. CELÂL DİNÇER Diyarbakır Vaüliği Steimî Knmisyon Başkanlığından: Madrabın adı Büyüksu, Hatuni, Karaveri, Vakıf Başmadrap, Cobln Keysani Kılvan Sütpınar, Karapmar, Yalarkoz 882 Hazro madrabm yarısı 45 Kuçik 9361 Bayik. Barknj 488 Karapınar, Taktak 2337 Malönü 1032 Mecnun, Muallak, Hatuni 1 D. Bakır Özel İdaresine aid ve adları fle senellk muha nen kiralan ve ilk teminat miktarlan yukarıda yazılı on bir madrabın 947 yılı kirası arttırmaya çıkarılmıştır. 2 ı Key. Sard 2 Hazro, 3 Kuçik, 4 Karapınar ve Taktak. 5 •Mecnun, Muallak "ve Halunt madrabları açık artbrma suretile ve diğer madrablar kapalı zarf yolile ihale edîlecek+ir. 3 / çık arttırmıya tâbi olan dört madrabm ihalesi 18 aralık 946 çarşamba gürü ssat İ0 da yapılacaktır. Isteklilerin bu saatte ijk teminat makbuzlarile be.a'cer Daimî Komisyona müracaatleri lâzımdır. 4 Kapalı zarf usulüne tâbi olan 1 Büyüksu, Hatuni, Karaveri; Vakıf 2 Başmadrap, Cobin, 3 Kılvan, 4 Sütpınar, Karapınar, Yalankoz; 5 Bayık Barkıış; 6 Malönü, madrablarına istekli olanlaruı 2490 sayılı kanunda yazılı usul ve şartlara uyarak, ilk teminat makbuzlarile teklif mektublarını 18 aralık 1946 çarşsmba günü s?.at 10 a kadar Daiml Komisyon Baskanlığına vermeleri Iâ7imhr. ZarEar saat 11 de açılacaktar. Zarflarm kabul lamanı için âyarlanroı? bulunan salondaki saat esastır. Saat 10 dan sonra zarf kabul edilmiyeDk temîne* Lira 6568 6613 1088 1313 Senelik muhammen kira bedeli Lira 60103 61000 14501 17500 31111 11750 600 16560 6500 31151 13751 ZIMPARA TAŞI Meşhur Amerikan NORTON fabrikası mamulâtı, her eb'adda toptan ve perakende satış. Galata, Tunel Cad No. 68. Telefon: 42273. fDevlet Ziraat İşletmeleri Kurumu I I Böbrek, idrar yollan, lcnasül hastalıîdarı Mütclıas. S. 3 6.30 arasmda İstanbul, Cağaloğlu 16. Akşam Kız Sanat okuluna bitişik Bastalıkları ve raksim, ALman Bastanesi karstsı Tal Hocazade sokak No. 15/9 R Kadm 0r. SÜBRİ GÜNDUZ 7000 8000 aded Telefon izolaiörf (nümunesi gibi)) 7000 8000 aded Deve boynu 3200 00 • 240 00 (nümunesi gibl)) 876 00 Yukanda cins ve miktarlarile tahmin bedelleri ve ilk teminatları yazılı telefon malzemesinin her cinsinin en az fiat verecek bir istekliye iki cinsinin birden ihalesi caiz olduğu gibi her cinsine en az fiat veren ayrı ayrı isteklilere ihalesi de caiz olmsk şartile kapalı zarf eksiltmesi 14 aralık 946 cumartesi günü saat on birde Taksim, Ayazpaşada Jandanrıa Müfettişliği binası içindcki kcm:syonumuzda yapılacaktır. Şart kâğıdı her gün komisyonumuzdan bedelsiz alınabilir". Isteklilerin talib olacaklarj cinse aid ilk temir.at makbuzunu" veya banka kefalet mektubunu ve şart kâğıdmda yazılı diğer belgeleri ha\a teklif zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyonumuzda buîundurmalan. • (15115) Umum Müdürlüğünden: 1 Kurumumuza bağlı Hatay çiftliği mahsulu takriben 300 ton çeltik açık arttırmıya çıkarılmıştır. 2 Satışa arzedilen çeltiğin takribl nev'i ve miktarları aşağıdadır. Takriben 140 ton bloroz çeltiği > 144 ton mısır çeltiği * 9 ton viyolina çeltiği » S derviş çeltiğ i » 4 karolina çeltiği Y e k u n ' 300 ton ( Dr. Murad Rami Aydııı Bsyoğlu Parmakkapı, İmam sokağı No. 2. tel: 41553 • ^ G Ö Z HEKİMİi A R A MI Y 0 R Tanınmış bir ecnebi, eczayi tıbbiye fabrikası için bütün gün çalışacak iyi ingilizce bilen EÎR GENC DOKTOR VE ECZACIYA ihtiyac vardır. Alâkadarların birer hal tercümelerile İstanbul Posta Kutusu No. 59 adresine tahriren müracaatleri. Mudanya Malmüdürlüğünden: 1 945 yılı Toprak Mahsulleri aynl vergisi olarak mükelleflerinden aknan ve ilçcmizin Ömerbcy mahallesinde Remiz Ozgen ve Osmar. Moralı dcpolarından muntazam kab içerisinde muhafaza edilmekte olan 63855 kilo tyt : n tanesbin 4/12/946 tarihinde kapalı zarf usıılüe yapılan arttırmada teklif edi'en fiat haddi lâyık göriümediğmden 2490 sayılı kanunun 40 mcı madde=ine uyularak 4/12/946 tarihinden itibaren 15 gün süre ile kapalı zarf usulile tekrar satthğa çıkanlmıştiT. 2 ihale 30/12«946 tarihine raslayan pazartesi günü saat 15 te Malmüdürlük oda^mda kurulu komisyon huzurunda yapıJacaktır. B«'her kilorja i tahmin edilmiş olan 65 kuruştan mecmu tutar bedeli olan 41505 lira'75 kuruşun % 7,5 geçici teminat mecmuu tutarı 3112 lira 93 kuruştur. îsteklüerin geçici teminat makbuzlarmı havi teklif mektublarile satız saatine1 ksdar komisyon baskanlığına başvurmaları. 3 Satış ve satıştan sonra hukukî şaTtlarm yerine geürilmesi, teslim ve tesellum ve depolar hakkında uır.umî şartnaırıeyi Malmüdürlüğünde ve zeytın tanelerini de yukanda yazıîı depolarda her Ear.ıan görebilecekieri açıklcnir. (154.33) Kırmızı Avrupa glayölü 3 Arttırma 20/12/1946 cuma gücü saat 14 te Hatay çîftliği müdürlük binasmda yapılacaktır. 4 Arthrmıya iştirak edtecek taliblerin 10,000 lira teminat akçesini peşinen çiftlik veznesine yatırmalan lâzımdır. îhale, kendisine yapılan talib teminat akçesini 20.000 liraya iblâğa mecburdur. 5 îhale, Umum Müdürlüğün tasvibile tekemmOl edeceği gibi umum müdürlük ihaleyi yapıp yapmamakta serbestür. 6 Çelükler, Reyhanlı depolarında teslîm sartile ve bulunduklan haîde satılacaktır. C£r* tir 1 % 2JS belediye resml alıcıya aiddir. 5 Hususî şartname parasız olarak Daimî Komisyon kaleminde görülebı'ir. Posta gecikmeleri kabul edilmez. Geçen seneler icanndan borçlu olanlar 8 Tamamlpyıa malumat almak istiyenlerin Çiftlik Müdürlüğüne mü(15310) arturrıaya iştirak edemezler. (15047) raeaatleri. Tavzih: 1 aralık 946 günlü Cumhuriyet gazetesinde çıkan yokandaki ilâD O K T O R nm 4 üncü rmddesinin 7 nci numarasmda gösterilen Mecnun, Muallâk ve HaİLÂN tur/ı madraplanmn 2 nci maddeye aluıarak 5 numara altmda gosterüdiği ve Hart> Akademlsine 100 Ura ücretle IM ihp'plprinin açık arttırma suretile yapılaeaği tavzih olunur. erkek dnktilo almacaktır. Askerlikle UiCerrahpasa hastanesi şiği olmıyan, çabuk ve doğru olarak tç Hastahklan Mütehassısı yazı yazan isteklilerin 16 aralık 946 pazaıtesi gllnüne kadar tstanbul Yıldızda Saat 3,5 7 ye kadar Harb Akademisl komutanlığı iklnci şube Beyoğlu Avrupa pasajı karşısmda müdürlüğüne nüîus cüadanlarile ve diNo. 19 Küçük Parma H. daire 1 nk lahmia lekçelerile müraoaatleri. teminatı * * * Istanbnl Asliye 9 uncu Hukuk Yar4057,00 Heybeliadada Yalı mahallesinin Ayyıldız cadde303,53 (46^2368) sinde kâin 104 No. lı ahşab otel binasır.ın anka gıçlığmdan: Paiıgaltı çimen sokak 85 No. da Eme! İLÂN zının satışı, Gülay tarafmdan KuzguncTiH Eabanakkaş H a r b Akademisi Basınevine aşagıda 2920 00 219,00 Karaağaç Kurumunda mevcud 135 aded eski 42 No. da Iken halen lSametgAhı meçhul kamyon dış lâstiği ile 44 aded eski akümülâtS kocan All Gulay aleyhln« açılan boşanma yazılı 7 işçi alınacakür. Askerlikle iüşigl davasında: M. Meyho daT» arzuball ve da olmıyan ve bildlrilen işlerden a n l a r sanrün satışı, retlye gazete İle llftn edilmiş ve yargnlama ehliyet 2795,88 '209 69 Galatada Müeyyedzade' mahallesinin. Çığırtkan gününde maîıkemeye gelmeml? oHu6un at o l d u k l a n n a dair ellerinde veslkası olanlarcian bu İşe istekli bulusokağmda 19 kapı No. lı kârgir bina ankazının dan gıyabında znufcakcme lcrasma karar vertleretc gıyab fcararımn ylrml gün sure nan işçllerin 20 aralık 946 c u m a g ü n ü c e satışı, Ue llftmna ve yargılama günü olan 3112 k a i a r İstanbul Yıldlz H a r b AkademisJ 1299,10 9746 Fatihte Babahasan Alemi mahallesinin Meçhul 946 eaat 10 da mahkemeye gelmedlği tak Basınevine dilekçe ile b a ş v u n n a l a n . Asker sokağmda kâin 2, 3, 7 No. U ahşab ev dlrde gıyabında devam edlleceğl llla olu Lira Ücret nur. ankazının satışı, H, 85 140 Makinist (basın makinesi) 1013 50 76,01 Fatihte Babahasan Aleml mahallesinin Babaha85 140 Litoğraf SATILIK PİYANO san sokağmda 1 No. lı ev ankazının satışı. 60 100 Kâğıd verici Yarım kuyruklu, 3 pedallı, ATahmin bedellerüe ilk teminat miktarlan yukanda yazılı işîer ayrı a y n 73 100 T a ş süicl merikan mamulâtı. Hergün saat kapalı zarf usulile arttırmaya konulmuştur. Şartaameleri Zabıt \e Muamelât 75 l?0 D'Jricl 48 arası, Beyoğlu, Küçük ParMüdüdiJğü kaleminde görü'ıecektir. 60 100 Kırım ustası makkapı, Erim apartıınanı, No. Ihaleleri 19 aralık 946 perşembe günü saat 15 te yapılacaktır. Talib^erın 85 170 Fotograf m e m u r u . 44/7 ye müracaat. Uk tminat makbuz veya mektublarile birlikte kanun hükümlerine göre h a n r (384215496) lıyacaklan kapalı zarflarııu ihale günü saat 14 e kadar Daimî Komisyona ver( 1 5 1 7 8 ) tteleri lâzımdır. Muin Memduh Tayanç btanbul Belediyesi İlânları ] 100 tanelik ambalâj k u t u içinde 10 lira. Posta tediyeli k a b u l edilif. [ Yec'.şehlrlr. Kurtuluç maiıaUeslnden Tunus oğlu Nîyazl Tüzer taraftndan Sansı Bursajıın K>.mbsrler raahallesl Mustafaöede çıkmazı No. 25 evde muklm Melek Yti^er aleyhlne açılan bcşanma dayası&m yar £ilamacı sonunda; Daralıya evvelce gesterllen adreste davetlye tebll* edr.dlğl ha'de gelmediğ'.Rden mahSemecB gıyab kararı tebllğlne lcarar rerlirrJş ve namına çıkarılan gıyab karannia davalın'.n lkametgâhmı Istanbula r.sSleşınia oldnfu blldlrlldığlnclen gıyab kararıiıin yenl adTeslne gönderllmeslne keza mahkenıeoe karar verUmlş olduğundan bu adreste de bulunamadığı clîıetle dr.valının Ikaniftgahl meçhiıl kaldığ'.ndsn H.TJ.M.K. 141 n d maddesl gereğlnce gıyab karar;n:n gazete İle ve İlân surîtlle tebllğlne roahkemece karar verlleoek oturum 2312010 pazartesi g'Jn'J saat 1O.3O a bırikılrmştır. JJavalı mezkur günde Tenlşeh'.r asııye hukuS mahlçmeElnde bulımmadjŞı ve bir vey.ll gor.clerrnpölğl takdirde oturum İcra edllerek ahkimı tonunlye lfa olunacağı teb. Ug makamına kaun olmak üzere llan olurjr. (ıziji) Yeriişehir sinden:' Asliye Hukuk Mahkeme(946/349) Serbest olarak motör benzolü satıhyor Türkiye Demir ve Çe'ik Fabrikalar; f£ües$sse§înden: Müessesemizde isîihsal olunan motör benzolu serbest olarak satılmpktadır. Londra piyasasınrîa fabrika teslimi 325 Türk lirasına satılan motör benzolu memleketimizde ayni fiata satılmaktadır. Her türlü evsaf bakımından benzinden yüksek olan motör benzolu benzine yüzde 3P nisebeti'ne kadar karıştırıldığı takdirde kalori ve oktan adedi bakımından benzinin evsafma yükseltir. (15081)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog