Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

8 Aralık 1946 CUMHURİYET T ile Zeki Rıza İstanbulda Baftarafı 1 inci saJ ! Yunan çeteferi Batı : Gene Trakyada toplamyoflar bekçi ayhkları Gümrüklerdeki mallar dün stiratle çekildi Baştaraft 2 tnci «ahifede kararm yürürlüğe girmesinden evvel mallannı çekebilmek için dün komisyoncu ve ithalâtçılar ithalât Gümrüğüne dalgalar halinde hücum etmişlerdir. Bu vaziyet dolayısile gümrüklerde öğleden sonraya kadar çalışılmış ve yarım kalan muameleler intac edilmiştir. Dün gelen mütemmim malumata göre, gümrük resmi arttırılmış olan maddeler bilhassa memleketimizde benzeri veya aynı imal ve iatihsal edilen mallardır. Buna mukabil başta sanayi ham maddelerile halkın çok muhtac oldugu ve ham maddesi memleketimizde bulunmıyan veya imali ihtimali ohnıyan sanayi mamullerine yapılan zam çok azdır. Gümrük tarifesinde mevcud 861 tarife pozisyonundan yüksek zam gören maddeler azdır. Alâkadarlar, bizim gümrük tarifemirin himayekâr bir tarife sistemine dayandığına ve bilhassa yerli sanayii himaye kuruluşuna göre düzenlendiğine nazaran inkişafının da bu yolda olmasını tabil görmektedirler. Gümrük tarifemiz, kıymet esasma göre değil, sıklet esasına göre resim ahnmasrnı istihdaf etmekte olduğundan eşya kıymetlerinin değişmesinden doğacak bir müvazenesİ7İiği önlemek için bu değişmeye mütenazrr olarak tarifelerde değişiklik yapılması zarurî bulunmaktadır. 938 denberi eşya kıymetleri değişip süratle yiikseldiği "halde gümrük tarifesindeM resim nispetieri değteTiemistir. Meselâ harbden evvel bir kilo pamuklu mensucatın kıymeti bir lira idi ve bundan 100 kuruş gümrük resmi almırdl. Bu suretle yerli pamuklu mensucak sanayiine karşı yüzde 100 bir himaye takib olunuyordu. Bugün bir kilo pamuklu mensucatm vasatî değeri 3,5 liraya çıkmış, fakat 100 kuruş gümrük resmi alınmakta devam edilmiştir. Bu suretle de pamuklu sanayiine tatbik edilen himaye yüzde 100 den yüzde 25 e düşmüştür. resim nispeti ortalama olarak mal kıymetinin yüzde 30 u nispetinde buluntnakta idi. Şimdi yapılan hesablara göre yeni şekil mal kıymetinin ortelama yüzde 65 i nispetinde resün almağa istihdaf etmektedir. Tabil bir kısım maddelerin resim nispeti bu ortalama mikyasa göre çok az, bazılarızun da çok fazladır. Gümrük tarifelerine yapılan zamla hasıl olan vaziyet ve varılmak istenilen netice bu olmakla beraber bu zammın hayat pahalılıgına yapacağı tesir de inkâr edilemez bir hakikat olarak kabul edilmektedir. Çünkü bugün dahi ihtiyacımızın büyük bir kısmı ithalât mallarile temin edilmektedir. Aynı zamanda ithalât mallarının maliyet ve fiatlarına tesir edecek böyle bir zammın bütün yerli sanayi mamulleri ve istihsal ve istihlâk maddelerine de az veya çok bir fiat tesiri yapacağı muhakkak bulunmaktadır. Bugünkü maçlar Süleymaniye Vefa karşılaşması merakla bekleniyor, Beşiktaş . Fener ihtila.fi yılan hikâyesine döndü ~Baftarafı 1 inci sahifede sinin haber verdiğine göre, Oniki adamen oya koymamış; «Yoklama yapaca' ğım> demişti. Oturumu başından sonuna çetelerin batı "nrakyayı Yunanlstandan lardaki Ingiliz makarir!rı idsrî teşkilâtı kadar. görülecek temkin ve bitaraflıkla. ayırmak hedefinl takib ettiklerinl gös Yunan memurlarına teslime başlamışHakemin ilk raporunda otuz beş sanilardır. idare eden başkan Tevfik Fikret Sılayın, tennektçdır. ye eksik oynandığı, ikinci raporunda ise Diğer taraftan, esir edilen çeteoilerin tekrar yoklamaya lüzum görmesinin seYugoslavyada çeteciler için tamamlanmış oiduğu iddia edilen Bebebleri arasında D. P. sıralarm.'iaki tenha söyledikleriae göre. Bulgar hükumeti, şiktaş Fener maçının ihtılâfı bir yılan açılan mekteb Bulgaristanda toplanmış olan ve bir lığın da bulunduğu bugün daha iyi anhikâyesine döndü. Tahkikat evrakı, haAtina 7 (a.a.) Atina Ajansı büdilaşılmaktadır. Haber verildiğine göre, batı Traiya meselesi çıkarmaya hazırkem ve heyetler raporları, Ankara ile Janan çeteleri teşvik etmektedir. riyor: D. P. ve bağımsız milletvekBlerinden, îstanbul bölg«si arasında çekilen telAilesinin tevkif ecülmesi üzerine sone 18 inin açık oya iştirak etmedîfi tesfcit' Yunarı Genelkurmay başkanı General t graflar Hmbilir nasıl bir tomar teşikl etolunmuştur. Bilindiği gibi netice Abdur. Spilyotopulos çetelerin faaliyette bu zamanlarda teslim olan komünist çe miştir! Tertib heyetinin verdiği kararın rahman Münib Berkand aleyhine 11 oyi lunduklan kısımlarda yaptığı teftışler elebaşılarmdan Fotios Kondopanos, nadoğru veya yanlış oldugu tetkik edilmefazla ile tecelli etmişti. Sonradan 'yapı' den dönerek bugün <^;le üzerine Atlna mı diğer Kapitan Ann.barin ifşaatı. gaden evvel, salâhiyet meselesi ortaya a lan gözden geçirmede beyaz oylann bl • gelmiştir. General bu teftiş esnasın zeteler tarafından şu şekilde yayınlançıktı. O salâhiyet meselesi de işi spor da, çetelere karşı faallyete geçen Xıt maktadır: rinde de önergenin reddine dair keyıd teşkilâtının istişare heyeöne kadar sügörüldüğünden Abdurrahman Münîbin alarm vazâyetini gözden geçirmiş ve Kapitan Annibal'in ifadesine nazaran rükledi. Benim anladığıma göre istişKre milletvekillıği lehindeki oylarrn sayısı Trakyada büyük bir temizleme hareke Yugoslavlar Bülkes'de getelerin kadrolaheyeti bu glbi kulüb ihtilaflarını hallettine giri^'lmesi hususunda emir ver rını ikmal için bir mekteb kurmuşlardır 110 a çıkmış, aradaki fark da, müstenmek üzere meydana getirilmiş bir teşekmlştir. kıfler haric, 14 e inmiş ohıyor. , v 1945 yılında bu şehirde 5G00 e yakm Ekül değildir. Orada bfiyük çapta memle Başmakaleden devam Gümrük Bakanının verdiği izahat ket spor daralarmm ana prensiplerî D. P. mılletvekillerinden oyda bulun Siyasî mehafildeki kanaate göre, Yu las'çı bulunmakta imiş. Yunan komünist Tekel ve Gümrükler Bakanı Tahsin halledilir. Umuml dtrektifler hakkmda mıyanların isimleri şöyle bildirilmekte inajıistanırl Güvenlik Konseyine yaptığı başkanı Zahariades de bu şehri ziyaret «Mademki anayasada bu adamların mebCoşkan bu münasebetle şunlan söyle tartışmalar yapılır. Yani bir spor akadedir: Istanbul milletvekillerinden Sala şıkâyet bütün dünyada büyük akisler etmiştir. nsluğuna engel olacak bir madde yoktar, miştir! mon Adato, Burhan Cah'd Morkaya. •uyandıracak ve meselenin milletlerarası misidlr. Halbuki bizim akademi bazan Çeteler Bülkes'den Arnavudluğa gön o halde mazbatalanru kabul ediyoruz» Ahmed Kemal SılivTİli; İçel milletvekil bir mahiyet alması üzerine, Yunan çe derilmdş, oradan da Yunan hududuna diye karar verdi. € Hakikat halde altın ve para iıy bir bölge heyetinin işile, hattâ bazan da lerinden; Halil Atay, Celâl Ramazanoglu; telerine yardımda bulunan komşu mem sevkolunmuştur. metlerinin değişmesi bakımmdan 28 Ind lisans şikâyetleri gibi ufak tefek meseleŞunu da ilâve cdeyim ki, mazbatalan Burdur milletvekili Ahmed Çınar, Kü lekeileT faaliyetlerine eskisi kadar demaddenin tadili ve tarifelerde indirme lerle uğraşır. Toplantıları senede on ikikabul edilmekle bu adamlar her türlü Çeteler bir kasabayı işgal ettîîer tahya milletvekillerinden Adnan Mendeve" yükseltme yetkisinin Bakanlar Ku yi geçmiyen bu heyetten 6* tablatile, siyasî hücumlara karşı sigortalanmış deZARIFIS res, Hakkı Gedik, Ihsan Gürsoy; Sinob v&va edemiyeoeklerdir. Atina 7 (a.a.) Trakyada Dimetoka ğüdirler. Thorez'in asker kaçakçıhğı, ruluna terkedilmiş bulunması eski ka maksadı teşekktllUnü haklı gdsterece'Û milletvekili Yusuf Kemal Tengirşenk, civarında partizan çeteleri dün Kufovun Daladier'nin Münich'teki hatası Tanrmın nuna nazaran otomatikman gümrük ta kararların çıkmasma imkân kalmaz. Her Oniki adalarda Afyon mıllefcvekillerinden: Ha7irn Bozrifelerine yapılması gereken zamları ön ne ise bht sporun dedikodusunu, masa Atina 7 (Hususî) «Etnos» gazete kasabasını işgal etmişlerdir. güııü gazetelerde yazılıp durnyor. Daha ca, Kemal Özçoban, Ahmed Veriroğlu; lemiştir. Şimdi memleket ve hali ihtl başı çekişmelerinl, saha raaliy«tfaıdeaı' da kimbilir nekadar yazılacak? Eskişehir milletvelcli Hasan Polatkan. yacını gözönünde tutarak bir kısım mad daha fazla sevdlğimiz için masa başı reTürkiye Büjiik Millet Meclisinin Diğer taraftan bağımsız milletvedelerin tarifelerinde hattâ indirmeler kabetinl hdç eksik etmemekteyiz. Böylee* mebnsluktan iskat ettiği adamları yukillerinden de Mareşal Fevzi Çakyaptık. Lüks maddelerle umuml ihtiyae nizamnamelerin tefsirl hakktndeld bü tSa$tarah 1 inci karida misal olarak gösterdiğim şalıısmak (Istanbul), Adnan Adıvar flsfanla ilgili olmıyan maddeler üzerinde ban yük iktidarrmıza rağman sah*daki kudlarla bir tumadığımı hemen söyleınelibuD, Memduh I&partalıgil ve Emin Soy oluyordu ve bu teşckküle sabık Satarife zamları görülecektir, fakat bun retimiz azalmaktadrr. Ne yank ki, spo~ yim. Mukayeseye değerli bulduğum nok Bastarati 1 c f 'a sal (Maraşi açık oya iştirak etiıemiş vnjnma Bakanı Ali Rıza Artunkal, Binlarm umumî hayata tesiri olmıyacaktır. run kuvvet ölçüsu d«, masa baçı ulemalerdir. Bu millet\ekilleıinden 15 i oy başı Halim Cavid de dahil bulur..ıyor JVmraaıı civarında Dahiliye ve Hariciye ta, sadece itiraza uğrıyan bazı mazbataAkaryakıt tarifelerinde hiçbir zam yok smdan ziyade musabaka yapanlar taravermiş olsalardı AbdurTahman Münib lardı. M. M. Grupu ise çok geniş t?ş Vezirlerile teşrifat dairesi ve belcdiye Iar karsısmda iki roeclisSı vardığı netitur. Kamyon, kamyon lâstiği, alâa ri fından verilir. Futboldaki ihtllâflar böy^ B"rkar.dırı bugün İstanbul milletvekilliği kilâtlı gizli bir tejekküldü ve bu gru başkanlarile mevki ve jandarma komu celerdir. Bizim MeclLs, Fransada galib raiye, yedek parçalar vesaire gibi mem lece silrüp giderken, futbohamrz da bu«« sıfatını muhafaza edebilmesi mümkün pun üç çalışma sahası vardı: Istanbıil tanları ve diğer ileri gelen resmî ve hu gelen tezin tam nddını kabul etmekto leieün çok muhtac oiduğu ve en fazla gfinkfi haline gelmiçtir. Bundakl kabaolacaktı. döviz ödenmesini ieab ettiren maddeler hatin şu veyahud bu beyete maledflmesl daH ve olvarındaki silâh ve mühirrLTiat susî şahsiyetler tarafından sflâmlanmış zannedt'rsem fciraî fa7İaca hissî davranüzerinde de herhangi bir değişiklik doğru değildir. Bu, futbolumunm başhdepolarmdan gizîice alınan askerî teç ve halkm muhabbet gösterileri arastnda mıstır. Acaba parti mücadelesinin sebeb Mekki S*id ESEN hizatı Anadoluya göndennek. Grup, te çehre girmiştir. yoktur.> oiduğu hararet burada bir rol oynamış c« hastalığıd» ve umumidir. Abdurrahman Miın:b ve Zeki Rıza çekülünden sonra kat'î zafere kadar 19 Majestenin gösterdikleri arzu üzerine mıdır? Mecliste: Bu vaziyetten, son senelerde yapılan İstanbtıla geldiler tzmîrde vapur ve 89 taka dolusu silâh ve mu Feridun Cemal Erkin doğruca saraya GeleHra bugunktt maçlar»: r n e e h Kanun bir tarafa, böyle bir adam ithalâttan çok zarar gören sanayi olBüyiik Mlle* Meclisinin verdiği ka himmatı millî kuvvetlere ulaştırmak gibi gitmiş ve burada Başvezir, vezirler, hützmfr 7 (Telefonla) Baa srtatrük muştur. Haricden gelen mallardan ol* reslmlerinin pazartesi sabahından itt çenin Emniyet takımma karşı yepacağl rarla milletvekilliğinden çıkarılan Dekumet ve saray erkânı tara'ından karşı aramırda nasıl yer alır? mokrat Parti İstanbul milletvekillerin yüksek bir başan elde etmiştir.> Diye bığıran hatibler çıktığına göre duğu kadar dahilde imal edilen smal baren % 153,5 nisbeüne kadar yüksel maç, geçen sererki beraberlik dolayısile M. M. Grupunun 2 nci kolu olan lanmış ve askerî kıtalar tarafından seehemmiyetll görfinüyor. Emniyet t a b den Abdurrahman Münib Berkand ve bu tahmin fazla hatalı olmasa gerektir. mamullerden de muamele vergîsi alın tüecegl haldandakl haber üzerine tz mınm iyi ldmanlı ve Sstikrarlı oyunlar lâmlanmıştır. Zeki R'za Sporel dün Ankpradan şehri sfihbarat kolunun çalışmalarından bah Eğer vaTİyeti bilseydi, Istanbul dığmdan ve aralarında bir nispet farkı mlrde bugün toptan manifatura. satış oynadığmı kabul etmekle beraber, aynı Majeste Kral tarafından kabul edilebulunmadığından muamele vergisile bu lan dunnuş, perakende satişlar» da nvze gelmişlerdlr. Zeki Rıza Sporel. ken settikten sonra Akaygen üçüncü bir kol rek uzun bir müddet Kral hazretleri ıalln bunlan seçmezdi! farkm kapatılmasına da imkân görül muhtemel fiat farklan aksetürilmiştlr. netioeyi bugün de elde edebfleceğine olarak da M. M. Grupunun indelhace d'sile görüşen bir arkadaşımıza demiştir Diyen mîiletvekiH de karşı partinln memektedir. pek üıanamıyorum. Millî Orduya zahir olabilecek gizli bir nezdinde kalan Dış İşleri Genel Sekreki: Alâkadfirlar gümrükteki mallannı çeterl akşam yemeğini Kral Abdullah ile teşkilâtı da olduğunu arüatmıştır. Enis birlikte yemiştir. Ertesi günü de fevka çüriik tarafıın meydana çıkannak gaye Bugüne kadar gümrük tarifemizdeki kehümek için gayret sarfetmişlerdJr. Vefa Süleymaniye maçınjı gelinc«} .« Herşeyden evvel aerek matbuata, sile konuşur ^örünüyor. Yoksa sandık ba bu karşılaşmanm Hd taraftn durumu bagerekse beni tanıvsn memleket efkârı Akaygen, General Eyübün bilmediği bıf lâde muralıhasımız şerefine bütün ve şına giden Istanbul halkı muhalif namkımmdan çok heyecanlı ve sıkı olacağıumumiyesine hakkımda gösterdikleri saha hakkmda söz söylediğini ve Zeki zirler ve eski vezirlerle yüksek şah zedlere rey verirken herhalde bunlardan m Eannediyorum. Vefalılarla Süleymayakın a'âk'dan dolayı teşekkürü borc .ıza Sporelin hizmeti geçip geçmediğiru siyetlerin iştirak ettikleri bir öğle ziya her birinîn yüksek mezîyetlerine haynlyeliler taraftarlannm dlğer meşhur bilirim. Hakkımda verikn karar Millî emekli topçu müfettişi General Kerralle feti verilmiş ve bu ziyafet esnasmda iki Baştarafı 1 inci »ahifeiU Mücadele yıilarmda ancak G7 yaşlann mesaî arkadaşlannın bile bileceğini millet arasmdaki sevgi ve yakınlığı te ranlığını ifade etmiyordu. Naçiz fikrime Diğer taraftan, piyasada tütün rekol kulübler* nisbetle daha az olması yükalırsa İstanbrf seçlminin aak manası, zünden, dar bütçelerile bugünkü kuvda olan ve bu devri bilmesine imkân ikaydetmiştir. barüz ettiren samimî nutuklar teati edil Demokrat Partiye bağlılıktan ziyade tesini aatm ahnağa yeteoek para mevcud vetli vaılyetlerine gebnişlerdir. Kendi b'jlunmıyan bir çocuğun ihbarma damiştir. Yemeği müteakıb Nümtıne çiüliği ohnadığı tüccann parası flzum, incir v« yağlarile yavrularak, kendi azalarının yanılarak hazırlanmış bir politika oyugezilmiş ve akşam sarayda Kral tara Halk Partisine karşı bir küskünlükten diger mahsullere bağlanmiş oldugu için, fedakfirlıklarına dayanarak meshur kuibarettir. nunun mukadder neticesidir. Benim Milll fından resmî bir ziyafet verilmi?tir. bankaların ekim mukabüinde vereoekle lüblerimizl tehdid edecek hale gelen bu Bu küskünlüğü,gidermeğe çahşmasını Mücadelede memleketime hizmet edip Boştarnf» 1 inci mthiied* Kral ve Feridun Cemal Erkinle beklediğimiz Hiîk Partisi, Fransız mecri avanslar yüzde 4050 yi geçmezse tü Ud gayretli teşekkülun aralarmdaki deetmediğim hususunda C.H P. nin ileri getün satıçkrınm iyi yürüyemlyeceği, hat vamlı rekabeti. bııgön sahada guzel bir »kullannda beden terbiyesine çok bnem bir konuşma lisînin yaptığı gibi marbata sahiVılerinin lenlermden arkadaşım Fikret Atlının tâ buradaM tütün tüccarınm ekseriyeti futbol oyunile Wr daha gösterecekleri Kudüs 7 (AJ.) Turkiye Dı^ I§leri hüiiyeti haklnnda düsündüğünü ilân particilik hi^lsri üstünde yaptığt şahadet verilmesi gerektiğini bildirmiştir. Siird milletvekilinm, yalı tarafından banka avanslan artttrıhnaz tabildlr. Vefalılann zayıf tarafları maHalil Bedi Yönetken, kiz sanat okul Bakanlığı Genei Sekreteri Feridun Ce rttikten sonra mazbatalarını tasdik etkâfi bir deüldir. Memleketine ba&lı bir sa tütün piyasasma iştirak etrnemelc ka lumdur. Mevslmin başuıdanberi hücum yaptınrken komşusunun insanın böyle bir karar karşısında tees arında oldufu gibi erkek sanat okulla mal Erkinle bdr görüşme yapan Kudüs ieydi bence daha iyî ederdi. rarı söylenmekte ve bunlar müstahsilin hattını istediklerl bvama getiremiyen sür duymama=ma imkân yoktar.. rma da haftada hiç olmazsa bir saat radyosu yorumeusu AleX Josey'in bir arazisine tecavüz ettiği Bu vesile ile, miHervekiIlerinVn sahendişesini arttırrnaktadır. Yerli Ürünler Vefalıların bugünkü raaçta da Süleymaanlaşıldı Zeki Rua Sporel gelecek seçimlerde müzik dersi konulması lüzumundan ve radyo yayım sırasmda beyan ettiğine siyeti fiterinde konuşulurken Büyük Şirketile Tekel îdareslnin ve Tütün l i niyeye nazaran daha zayıf olacaklarmı bunun eğitim bakımmdan taşıdığı ö göre, Türkiye MontreuX mukavelesi.ân Millet Meclisinin manevt kutsiyetine sık sdavlığını koymak suretüe tekrar münemden bahsetmiş ve bu temeni uy yeniden gözden geçirihnesi hakkındaki sık dokunan hatiblere de bir şeyi haSiird milletvekili Etem Ifflet Benice mited müessesesinin piyasa açıhrken umuyoruz. Süleymaniye canlı oyunu U« radeleye girişip, girişmiyeceği etrafmRus isteği karşısında kesin dummunu tırlatmak isteinı. Büyük Millet Mecîisi aîeyhlnde açüan, başkalannın arazlsi mutlaka müdahale mubayaalan yapma Vefayı maçın sonuna kadar uğraştırat'ski soruyu: «Henüz erken sorulmuş Wr gun görülmüştür. lan zarurt görülmektedir. cakfır ve blze 5yle geliyor ki, büyük soruı şeklinde cevabkndrrmış ve partill Aile ve okul işbiıligi komisyonu ta muhafaza etmektedir. Hatay meselesrni nin mane\î kutsiyetile o kufobenin altın. ne tecaviiz davaa, İstanbul onuncu hnAmeriialîlar bu yıl tuccarla anlaşma farklı bir galibiyet bahis mevzuu olrnaolduğunu, onun prensiplerine sadık ka rafmdan hazırlanan raporun okunma ise kapanmış addetmektedir. da ornran adamlan birbirine kanştır kuk mahkemesinde muhteliî safhalar ıııdan sonra söz alan profesör FahredCemal Erkir.in <Hataya dair görüşü mayımz. Meclis, kutsiyetîni teker teker gıerirdıkten sonra geçenlerde bitnü? ve mai ve doğruca müstahsilden tütün al dan, şans hafifçe Vefanın tarafıoda gölaceğını bu sözlerine ilâve etmiştir. rünüyor. Abdurrahman Münib de bu hususta din Gökay, rapordan sitayişle bahset lecek bir şey yoktur» şeklindeki müta onlardan değü, dojhnrtan doğruya mil Etem İzzetln mahkumiyetile netdcelsn mak niyetindedirler. Bunlarra mubayaa miş v« bunun memleket çapmda taşı leasını yorumlayan Josey, bu hususta etten alır. Yanl milletveldll secilen bir miştir. Galibiyet veya beraberllk, netioe n« miktannm 12 milyon kiloyü bulacağı bir şey sÖylemek lüzumunu hissetmediDavanın esası şudur: Etem taset Be umuhnaktadır. * olursa olsun, dtizgün bir futbol seyretğini, esasen Mecliste lâzım geleni söy dığı değer ve önemi bilhassa belirt Ürdiin Kralı Abdullahın da fikrine md sdam anlâkca, namusça, faziletçe biz memiz ihtimali galibdir. miştir. racaat ettiğini söylemi^ür. lâalettayin vatandaslara herhançi bîr aice, bir müddet evvel. Yenlköyde deledi ?ini bildırmiştir. Şuranın üçüncu gend toplantısı paKral, Turkiyenin ilk Cumhur Başka üstünlük iddîa etmek hakkına malik de niz kenannda büyük bir köşk satın al j Eşref Şefik zartesi günü saat 9 da çalışmalarına nı rahmetli Kemal Atatürkün kendisıne ğildir. Milletvekiiliği bir vazifedir. Bu mış ve bunu yıktırarak geniş arazisin4e Bugün yapılacak maçlar va7îfeyi kimlerin göremiyecegi anayasa modern bir yalı yaptırmak lstemiştir.' devam edecektir. yıllarca evvel, Arab ve Türk milletleri Fenerbahçe stadı: arasında iyi komşuluk münasebetleri da açdcça ya7ilıdır. Bir taktm parlak Ahşab yalı yıkıldıktan ve yenl yaünın' Beylerbeyl Davudpaşa: Saat 10, Femevcud olroası lâzım geldiğini söyledi cümlelere bürünetek ınillervekillerini inşasına başlandıktan sonra, Siird milletveküi bu asramn bitişiğlndeki, raernerbahşe Emnlyet (kupa): Saat 12, ğini ve kendi görüşlerinin de buna uy sanki halkın erisemiyeceği yükseklikte hum İmam Razinin veresesme ald olan Ba.sta.Tajt I inci Süleymaniye Vefa (kupa): Saat 14. semavî birer varlıkmışiar çibl göstermegun olduğunu beyan etmiştir. Baitaratt I fcoci sahtfed* tır. Seçimler, bütün müfettişler kendileVefa stadı: e çalısmak halkcılık felsefesine hiç ya evin topraklarına tecavUz etmlş ve Etem rine tayin edilen yerlere gitmeden evvel habeılerin gelmesinl beklememektedirler Josey'ir. bildirdi&ine göre, Kral Ab lcısmaz; aniadıtuz mı sayın Muhiddin İzzetln yalısının temelleri bu şekilde *Kurtuluş Karagümrük: Saat 10.30, dullah şlmdi Hatay meseleslne de ayni tairnıştıı. Bu, araziye tecs.vüz tteerlne başlamıyacaktır. Bu ise oldukça uzun Bunlax, Sovyet makamlannın her zafetiklâl Çatalca: Saat 12.30, Topkapıars? Meclise gîrmeyî de, Meclisten cık tmam Razi veresesi, Etsm İzzot aleyhiman Bükuüa geçiştirdUderl bir mevzu ea^iyeden balonafctadır. bir zamana bağlıdır. Barutgüeü: Saat 14.30. Josey, Krala, bu görüşünün tteerinden mayı veya tslîarılmayı da lutfen bu ka ne hukuk mahkemeslne müracaat etInanıhr kaynaklardan bildirildiğin« hakkında derhaJ haberler yayrruyacakŞeref stadı: mişlerdir. Mahkeme karaalle lnşaat dergöre, hükumet yarm Azerbaycan hudu annın pek muht«mrt olduğunu bilmek bir haylı yü geçtîğini söylemiş ve Kral dar mühîmsemeseniz! Boğaziçi Rumelrhisan: Saat 10.30 Abdullah hâlâ ayni fiiirde olduğunu hal durdurulmus ve vaziyetin mahaldu civarmda bulunan Zencan şehrinde tfdirler. NADİR NADt Husust maçlar: beliröniştir. Yorumcu şunlan İlâve etUnde tetkiki için tapu fen amlri Neckı asker! kıtalara bu şehir üzerine yilStalinin bir yerden bir yere gitüği Galatasaray stadında; meddln Candar ehli hlbre seçilmiştir. rumek emrini verecektir. haktmda Rusyadan vertlen haberlerln miştir: Beyoğlu Taksim: Saat 14. Yapılan tetküat neticesiride araaiye <UrE.umiyetle Ammandaki Arato çevIran kıt'aları ile solcu Tudeh partisl 24 saat ila bir kaç giin arasında olmak Şeref stadı: tasjna vaM oldugu tesbit olunmuştur. üyeleri arasmda Mazenderan eyaletinin lizere gecikmesl âdet halindedir. Bu releri hiç olmazsa Hatay meselesinin Beşiktaş . 1 Spor: Saat 14. Bu vakıayı belirten ehli vukuf raporu tekrar incelenecegi haikinda bir vaid rnad«n merkezi olan Zira'da btr çarpışberaber Washingtonun sorumlu üaerine mahieme, araziye tecavüa vaki ma oiduğu resmen bildirilmektedir. Eu mahlillerinde tahrnin edildiğine göre, ümld etmektedirler. Kanaatlertne göre, Çitli, hendekli kır olduguna. Etem latset Benlcenln, kombu gibi bir hareiet Türklerin Arablara eyalette sıkıyöretim ilân edilmiş, aske Stalinin bastalıgı hakkındaki bu haAtletizm Ajanlığmm tertib ettiği çitll,. BaftaTofr 1 inci tahijede şusunun yerine tecavüz ettiğine ve bukarşı hissettlklerinl bellrtükleri dostluk rî mahkemeler kurulmuş, Tahran ve berler ihtiyatla karşalanmigtır. hendekli 3000 metrelik kır koşusu bugün 3 nun menedümeslne karar vermiçtlr. ve kaıde$lü duygulannın maddl bir te işini bitirmişlerdir. Gorghan'dan buraya takviye kıt'alan Galatasaray stadı önünde saat 10.30 d s | Moskova teyid etmiyor zafcürünü teşMl edecektir.» Dört Dıg îşleri Bakanlan, ttalyan ve gönderilmiştir. Bu karar üzerine. komşusunun arazibaşlıyacaktrr. Kaloriferli, koniorlu odalarıie kış Baüan memleketleri muahedelerirüa sbı» tecavüz eden Etem tzzetin attırMoskova 7 (AP.) Mareşal StaLondra 7 (A.P.) Moskova radyosu mevsiminde dahi tedavi ve dinlenBugün yapılacak gureş Imzalanması için bu muahedelerin ötarafmdan yayınlanan Tass Ajansrnm lin'm «ağır hasta» olduğunu bildiren fl oiduğu temeTleri yıktınlmifl ve bu me flıtiyBcında olsnlarm hizmenümttedekl 10 ocat ile 10 şubat arasm suretle hüküm yerine getMinaiştlr. miisabakalan tugünkü bir baberine göre, İran hüku haberlerin doğruluğu henüz burada tetine amade bulunmaktadır. Aralık, da ilgill memlefcetlere tevdi edilmefiin© Fatîh firtısas Kulübü tarafmdan tertibl met kuvvetleri Azerbaycan vilâyetine yid edilmemiştir. Geçen yü bu zamanocak, şubat ve mart aylan zarfmda karar vermîşlerdtr. edilen güre» mösabakaları bugün saatj girerek Azerbaycan askerlerine karşı da oiduğu gibi Stalin bu sene de bir 10 günden fazla ikamet edeceklere tatil devresi geçirmektedir. Geçen sene 14 te Fatflıte yapılaeaktrr. Dış İşleri Bakanları ayni zamanda, hücuma geçmişlerdir ve Azerbaycan Ankara 7 (a.a.) Mezunen şehrimlzyemekli tarifemizden aşağıdaki u Demokrat partisi merkez komitesi, bü Stalin Moskovaya 17 aralık tarihinde de bulunan Londra büyük elçimiz Oe > muahed.elerin 10 aralıkla 10 ocak îstanbul bofes birincOikleri şekilde % 20 tenzüât yapılacaktır. tün Azerbaycanlıları vatanlarını müda dönmüştü. Zannedildlğine göre, bu sene vad Açıkaiın bugün 14,15 te uçakla va arasında NewYorkta kEİeme alınmasını Aüanta (Amerika) 7 (AP.) Şenrin îstanbul boks birincilikleri yarın akde aynı tarzda dönecektir. § m.erkezlııd« bulunan VTİneiott otea kararlaştırmışlardır. faaya davet etmiştir. Banyolu çift jratakb odalan zifesi başına hareket etmiştir. şam saat 20.30 da Ünyon Fransezde ya lind« bu sabaih anlde yangm çotau» ve 28, ltra yerine 22,40 pılacaktır. at»l 8 saat Içinde temamüe harab olneşell Çal Hasanın yüzünde bir damla ' Bilâhare huzura davet olunan RuBanyolu tek yatakb odalan Bir Çekoslorak takura geliyor kan kalmamıştı, Dokunsalar ağlıyacaktı. muştuir. ölenlerin sayıa bllinmemekle tneli Beylerbeyi Hasan Paşa, düşmanın beraber, 100 >İ5<TV1TI yandıgı feahmin 15, lira yerine 12* Çeklerin maruf KJadno takımı 19 ve ! aded üstünlüğüne bakmıyarak cüretkâŞahin: aralıkta şehrimizde Galatasaray ve Banyosuz çift yataklı odalan rane hareketler tavsiye ediyordu: Üzülme Hasan Bey. Hepimizin dev edilme&tedir. 12 katiı olan binamn üst katlannda sıkışi ialan otel mfcafirnerbahçe ile iki maç yapacak, sonra An Aman Şevketlu Sultanım. Iranlılar lete can borcu var. 24, lira yerine 19,20 leri itfalye tarafmdan çok güçlükle v» karaya gidecekttr. bizden fazla. Aman vermeyip süvarileriDiye arkadaşnu teselll etmek istedi. büyük fedaliârhklarla kıamen kurtarılBanyosuı tek yatakh odalar: mi?le ü^erlerine atılalım. Vukua gelecek Osman sırlarıru yalnız Hasana açmıştı. mıştır. Bir kadm kendlsini 7ncd katLiseleraraat futbol maçlarî 12, Ura yerine 9,6* kpıgaşal'ktan faydalanahm. Hattâ bir gün onu bir kenara çekmiş, tan aşagı atarai bdr ltfaiye erinln üzeLteeler arası futbol müsabakalannal Diyordu. Gerek Yavuz, gerekse Sinan îstanbula sağ salim dSnerlerse KadirTelefon: Bursa 1516. 1517. 1518 dün muhtelif atadlarda devam edilmiş| Pass bunun tamamen aksini düşünüyor Tefrİka: 109 Yazan: Feridun Fazıl Tülbentçi gada konağa gideceğini ve Yakub Beye rine düşmüştür ve erin ds ölümüne settr. Tophane Sanat. P. T. T. yi 31, Ye vennişür. lardı. Ordunun başlangıcda müdafaada bir ricada bulunacağını söylemifl ve bir nl KoleJ, Yapıyı 30, Tlcarei; I, Darüş lanmadan işimizi bitiririz dedi. Öyle yap. vel gelecektik. kslması, düşmanm top ve tüfek ateşile kaç defa da: şafakayı 20, Tlcaret n, Şişli Terakki; yıpratıldıktsn sonra t^arruza geçilmesini tık. Atlarımızı bir ağaca bağlayarak ça Yavuz, eesur olkadaşlarının hikâyeslni a0, Pertevniyal, Kabatası 10. Bogazıç Hasan ağabey, sen hayatında hiç 6 d"ha muvafık buluyorlardı. »En mühım dıra yaklaştık. Hakikaten uyuyorlardı. merakla, heyecan ve takdirle dinl ^^? ve eevdin mi? Işığı 91 yenmdşlerdir. Sanat ile TaS On beş kisi kadar vardılar, fakat bizi yalnız, Osmanuı başma bir felâket gelşey, düşman kuvvetleıi hakkmda en 11, İstanbul Üe Vefa 00 berabere ka Diye sormuştu. dcğrtl malumatı almaktı. Yakub ve ar yalm kılmc karşılarında görünce şa mesini düşünerek üzübnüştü. Padişah, Cihanşiimul bir şöhreti haiz mışlardır. Beraberce Bölükbaşı Caterin çadınna kauaşlarına güveniyor, savaş başlamadan şırdılar. Hasan iyi farsça bildiği için işi Osmanı çok severdi. doğru yürüdüler. O kadar yorgun olmaonlarm ordr^âha dönerek esir getirece o idare ediyordu. Ordugâhın sarılmış ol Keşki Osmanı bekleseydiniz. larına rağmen uyumak istemiyorlardı. ğini ümid ediyordu. Konuşmalar devam duğunu, eğer ses çıkarır veyahud silâha Modern Amerikan romanmm Binlerce emsalinden daha iyi vasıflara maliktirler. Gayet dayanıkh ederken çadıra giren bir muhafız, Şahin sarüırlarsa, hepsinin öldürüleceğini katl Sabah oluyordu Efendimiz. Gün Osmanın acısı yüreklerine çökmüştü. iki şaheseri Sultan Selim, hava karardıktan sonra, Eeyle Yakubun geldiğini, huzura dahıl bir lisanla söyledi. Karşı gelmek isti ışısa idi, bizim de âkıbetimiz ayni olurdu. olan AUSTİN KAMYONLAolmak için müsaade istediklerini söyledi. yenlerden ikisi derhal öbür dünyaya Hayatın ne kıymeti var Efendimhu Bu ya şafakla beraber savaşa başlamak veya Rl az sarfiyat yaparlar. Bu JOHN STFJNBECK gönderildiğinden diğerleri teslim oldu kadar yıl hizmetinizdeyiz. Uğrunuzda hud askere yirmi dört saatlik bir istiraYavuz, yerinden doğruldu. kamyonlar, 6 tonluk bir ha fedayı cana yemin etmedık mi? Biraz hat vermek şıklarından birini kararlaşlar. mule ile 70 kilometrelik blr Ne durursun, hemen gelsinler. daha bekleyebilir, hattâ Ustaclı Hanrn mesafeyi yalnız bir teneke Hasan bunlardan birine Diyarbakır çadırına hücum ederdik. Ama emrinizi trrmak üzere bir harb mecllsi toplamıştı. Dedi. İki arkadaş huzura sird^er. Yorbenzin sarfederek katederler. gunluk ve uykusu7İuk gö2İerinden a^ı Valisi Ustaclı Hanın hangi çadırda oldu yerine getirememiş ve esirleri alamamıij Meclise Vezirler, Beylerbeyleri, Defterdarlar, tanınmış sancak beyleri ve diğer ğunu sordu. Ustaclı beş yüz adım kadar olurduk. yordu Padiçah merakla sordu: Keyfiyet inanılmıyacak deÇeviren: Behice Boran kumandanlar davet olunmuştu. Bu ak Ne haberler gelirdiniz. Hayırdır ileride bir çadırda imiş. Şahın yanından recededir Diğer hiçbir kamŞahin dayanamadı, söze kanşti: şam, Osmanoğuüarı tarihinin en mühim biraz evvel ayrılmış. Hasan oraya da insallah. yon, böyle bir tasarrufu ya İçimiz kan ağlar efendimiz. Allah kararlarmdan blri verilecekti. Vezirler, ERNEST HEMİNGAVAY Yakub Danas«7i mevkiinden sonra, baskm yapmamızı söyledi ise de razı pamadığmdan her yerde en azimüşşandır, belki Osman kulunuz sağ Padişahın yarm savasa baslamağı ziyaolmadık. Çünkü o çadırın etrafmda diğer yaptıklan islerı birhir anlattı: fazla aranan AUSTİN kamdesile arzu ettiğini bildikleri halde bu Hıç bir yerde knnaklamadık Efen muhafız çadırları da varmış. Fakat Os 6allm ordugâha avdet eder. yonudur. Yavuz, arkadaslarınm nasıl bir ıstırab nun aksi mütaleada bulunacakiarı mudimiz. Dün gese düşman ordueâbmın man, bsn giderim, diye tutturdu. Mâni Bu itibarla AUSTİN kamr T ıçinde kıvrandıklannı anlamıştı. Her hakkaktı. Zira Hersek Ahmed Paşa, yanlarına dii"=t'>ık. Hcnıen önii nü de bü olmak istedıkse de muvaffak olamadık. yonunun bülün dünya rökoSabah olmak üzereydi. Osmanın aramız ikisinin de gdzlennde yaşlar taneleni böyle cüretkâ'ane rjir hareketin on binyükçe bir radır vardı. Ha<=an kulunuz runu kırdığı her yerde ve herkesce malundur. Kendisine emniyet edebileroe askeri felâkete sürükliyeceğini arburaya hücum edlmesini, içeride bulu dan ayrılmasmuı üzerinden epey zaman yordu. Onları tazla sıkmak istem<îdi. lirsiniz. Bir kamyon satın almağa karar verdiğinizde, rakiblerinin sözle Çok yorgunsunuz, istirahat edin. kadaşlarma daha ev\rel söylemiş ve onnan ask^rleıin bağlanarak esir ahnma geçrr.işti. Sabah olursa, bağladığımız esirÇeviren: Vahdet Gü(iekin\ rine inanmıyarak, bir AUSTİN Kamyonunu ktlilanmış birisinden fikrini larm da humrda aynı mütaleada bulunsını teklif ettı. Bendc.nz gunıltü olur di leri buıadan çıkarmağa imkân yoktu. Sonra gene gelın. sormanız menfaatiniz icabıdır. malarını ısrarla istemişti. Sözü Padişah Dedi. ye ra»ı olmak istsmedim. Fakat Hasan Dönmeğe karar verdık. Aldığımız on üç Batı y a y ı n ı TEKTAŞ TEKNtK VASITAIAR TİCARET T.A.Ş. ısrar ett>, gürültü olmaz. uyuyorlar, bir esıri Şadi Paşaya teslim ettik. Yolu şaYakub ve Şahin çadırdan çıktılar. Çal açti; Posta Kutusu 18, ŞİŞLL Arka$\ »or denbire çadıra gireıiz. Belki silâh kul sirmamis olsaydık, huzurunuza daha ev Hasan kendılerini bekliyordu. O şea, Beyoğlu, tstlklâl Caddesi No. 103. : Şuradan buradan haber alıyoruz: : Gene şurada burada bekçi ayhkla| rile oynamağa başlamışlar. Bir küçük memurun, bir küçük mülâhaza ile yaptığı küçük bir zam, küçük bir icranm ne gibi büyük psikoloji akıbeti doğurdugunu yakm mazide Istanbulda, hâlâ toplanıp duran kongre müzakerelerinde gördük. Bn para artık neden artar, nasıl eksilir, kimden, niçin, ne kadar para alınır; keçip atsak da, küçük idare cihazııun büyük sesler çıkarmasma mahal kalmasa! Orada ve bnrada «M. M.» Grupu Türkiye Ürdiin Millî Eğitim Şurası mahkeme hükmile yıktırılan evi Etem Izzetin Tiilün safışları İranda seşitn geri bırakıldı Stalin'in hastalıği Almanya ile barış muahedesi Gevad Açıkalın Londraya hareket etii Fecl bir yangın SULTAN SELIM İNANILMIYACAK ŞEY, FAKAT DOGRU.. İNGİLİZ AUSTİN KAMYONLARl SARDALYA sokağıj GENE SABAH OLDU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog