Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 8 Aralık 1946 SIHHI BAHISLER Hayat, genclik ve ihtiyarlık Yazan: Dr. SCemal Saracoğlu ÜNÜN MEVZULARI J Nillî îktisad ve Tasarrııg ha£tası Başbakanın nutkile 12 aralıkta açılıyor [HEM 3 NALINA MIHINA Faiihin rîonanması ve deniz savaşları : O stanbul Belediyesi «tstanbul fethin n 500 üncii yıldönüaıünü kutlama yayınları» adile bir ssri kitab neşrine başladı. Bu kitablar, Beîediye Î.Iektu'uTarihin ve eski eserlerin tetkiki bize kılsa bile bu tek hücrenin =ısıl varlığa cusu kıymetli bUginlerinüzden Osmaa gösteriyor ki bu üç şeyin ve bilhassa aid esas vasıflan sinesinde saklaması Erginin nezareti alrmda ja>nnlanıyor; hayatm ne olduğunu öğrenmek için in bile şaşılacak şeydlr. Meselâ insan yubazılaıı da sayın arkadaşunızın kaleınipsanlar mütemadiyen uğraşmışlardır. murtasından fnsan, ta^k yumurtasın1945 yüı eylulünnüitarda azalacağı den çıkmıştır ve çıkacaktır. Şimdiye ka Bazı mukaddes kitablar bunu kurcala. dan tavuk cînsinin türemesi gibi.. ••••• Yazan: ••••• denberi, gün geçmenı, ayni zamanda da dar üç eser neşredilmiştir. Kitabların admağa izi n vermemişler, bazıları felsefi O halds bütün bu söylediklerimizi b'.r büyük mikyasta iş ian sunlardır: di ki, ajanslar, Amete^sirlerle iktifa etmişlerdir. araya geürirsek hayat tek hücrenin sizliğin başgösterece 1 Fatih İraareti Vakfiyesi: Hanrhrikada şu veya bu Biyolojinin esasmı teşkil eden fizik ve içindjedir. O hücrenin histolojik yapısı, ğini iddia edenleri yan Osman Ergin. sendikanın grev ilân kimyanın ilerlernesi, psikolojinin gittikçe kimyevî terkibi ve fizikî hali o durumBu ayın 12sinde başlıyacak olan Millî yelanlar mahryettemüsbet bir ilim halini alması üzerine dadır ki orada hayatm ifadesi olan kol İktisad ve Tasarruf Haftası Başbakanı ettiği haberini yayın2 Fatihin oğlu Bayezidin sn yolu insanlar hayatı iz?h edebileceklerine da loid muvazened ve metabolizma olayları mızm Ankara Halkevinde vereceği ve lamış olmasm. Bir ara, âdeta umumî bir I iş saati anlaşmazlığı komür amelesini dir. Schwalİ€nbach":n da belirttiği gibi, haritaM; Yazan: Profesör doktor A. Sümahiyet arzeden bu grevkrüı başhca inadcı bir greve sevketmiştir. Pearl Har intikal devresinin hazırlığmı tamamla heyl Ünverha çok inanmışlar ve bir çok tarifler cereyan edecektir. radyo ile yayınlanacak olan bir söylevle mış olan Amerikan sanayii, piyasaya yapmışlardır. Fakat bu tariflerin hiç bi3 Fatihin Donanması ve Deniz SaGenclik ned:r? Onun azimli, atılgan, açılacaktır. Hafta içinde Maliye, Ticaret, sebebi harb iktisadiyatmdan sulh ik bour'un acı hatırası daha pek taze iken, gittikçe artsn miktarda mal sürmek surinin tam ve kusursuz olduğu iddia edi iştiyaklı, bir kelime ile hareketli ka Ekonomi ve Tarım Bakanlarile Ulusal tisadiyatma geçiş devTesinin gerektir Amerikan kıtalarının Pasifilcte zafere vaşları: Yazan: VI*. Mirmiroğlu. retile, pahalılığı önlemiş olacakt:r. Çalemez. rakterile ihtiyarlığm terskinli, sakin, a Tutum ve Ekonomi Kurumu başkanı diği ücret eyarlamaları olmuştu. Harb susamış oldukları bir devrede, kömür lısma Bakanınm iddiasına göre mi'JÎ geBu kitablarm mfitehassıslar tarafındnn Hayatın önee tek hücreden başladığı ğır ve az hareketli durumu arasmdaki Ankara Radyosunda konuşacak ve Diil yıllarmda, müteveffa Cumhur Başkanı gibi harbin en lüzumlu maddeîerinden lirde büyük bir artuj olmamasına rağ yazilrnasını ve yayınlanmasını temin eRooseveltln şahsî talebi üzerine, iki bü birinin istihsalinin kesilişi memlekat efve sonra daha mütekâmil nebat ve hay fark nereden geliyor? den İstanbul Valisi ve Belediye Reisi lete hitab edecelderdir. yük Amerikan sendikası, A.Fİı. (Ame kârı umumiyesini olduğu kadar, cephe men, piyassya arzediien metâlarm faz doktor Lutfi Kırdar .Eseri sunuş» barvanların türediği sanılıyor. Bu sanıyı Bazılarma göre bvnun sebebl hormoni Hafta dolayısile küçük ve büyük afiş rican Federation of Labor Amerikan de savaşan askeri de Lewis ve sendi lalığı, fiat artışını imkânsız kılacak madoğrulayan bir şey de bugün bile bü laTdır. Genclikte hormon (bilhassa tehiyetredir. Bu itibarla sermaye ve lşin, hffi altındaki yazısında, bu seriyt takibcn yük ve mütekâmil hayyan ve nebatlarrn nasül hormonu> faalıyeti fazladır. Bu ler hazırlanmıştır. Bunlarm bagünlerde Işçi Federasj'onu) ile C.I.O. (Congress kası aleyhine çevirmiş, fakat işçi lideri, «istihsalâtı feîce uğratacak grevlerden «Fatih Devrine Aid Kısa Tetkikler» adışehrimize de gelmesi beklenmektedir. of Industrial Organizations Smaî Teş hissiyatını bir saniye dinîemeden, datek hücrenin çoğalmasile husule gelme hormanlar, lnsanı faal, cevval, atılgan kaçmması, Amerikan ilîtisadiyatmm is m tasıyacak ikinci bir seri daha neşreAyrıca şehrimizde birçok mağazalar hafEİÖİT. ve hareketli yapar. Ihtiyarhkta ise bu tanın sembolü haline gelen yerli mal kilâtlar KongresO, işçisermaye anlaş vasmdan bir santim gerilememiş ve 450 tikrarı için başhca şartlır. Çalıjma ve dilecejini ve bnnlann da çağu hazrrlatılmazlıklarını, mümkün oldukça, grev bin işçi de reislerini sonuna kadar desNitekim insan denilen mahluk, menl hormonlar faaliyetten kaldığı için insana mış olduğuna müjdeliyor ve «iste bunlardan vitrinler hazırlamaktadırlar. yanmadan uzlaşma yolu ile halletmeği teklemişlerdir. Bu buhranlı durum kar istihsalâtı bugünkü yüksek jeviyesinde lara benzer küçük, fakat orijjnal tetkikIçindeki hayvancıkların kadın yumurta durgunluk gelir. muhafaaz edebilmek ve enflasyonu önTasarruf Haftası içinde, biri iktisad kaHul etmişkrdi. Harb bittikten sonra, şısmda Roosevelt, fevkalâde salâhiyetsını telkih etmesinden tiirüyor. GerçekBazılarma göre ise hormon yapan liyebilmek imkânları, mâkulü aşan üc ler kültür müssseselerimizden beklenen ıten kadın yumurtası tek bir hücredir. hücreler de dahil olduğu halde eskiyen Fakültesinde, diğeri Yüksek Ticaret ve iktkadî ha\at üzerindeki takyidat da Isrine dayanarak, madenleri askere işgal ret taleblerinden, miiessir grevlerden te büyük eserlerin yazılışmı kolaylaştıraI Erkek tohumu ona girip omı tamaır.lıyor., hücrelerin yenilenememesi eski hücre İktisad Mektebinde iki büyük topîantı yav£ş yavaş kaldırılmağa başlanmca, etthmiş, sonradan, harb sonuna kadar vakM «tmeğe bağlıdır.> cağı icin aydmlarımızın lm işe yakmdan ıBu tek hücre ikiye bölünüyor, sonra lerin de aşmmış ve yıpranmış olmaları yapılacaktır. Her yıl oldvığu gibi orta yükselen fiatlar ve eksilen iş hacmi madenlerin devletleştirilmesi 'kararlaştıiigi göstermelerini bekler ve himmetleBuna karşılık, 1623 kasım haftasuı rini esirgememelerini rica ederim» dijdört, sekiz ilâh... çoğalarak milyonlarca hasebile gördükleri vazifelerin tam ve mekteb ve liselerde hcdiyeli bir yaza iarşısmda, her iki sendika da, kendile nlmıştır. Bunimla beraber Lewis mü»hücre halini alıyor. Bu çcğalma sıra yeter derecede olamaması ihtiyarlığı do müsabakası açılacak, kazananlara yerli rine bsğh işçilerin haklarını koruyabil C3delesinde muvaffak olmuş, ücretlerin da, kömür istihsalâtı 11.375.C0O tondan yor. yemişlerdöh hediyeler verilecektir. o hafta ortasmda başlıyan grevler yümek kaygusile ve yeni bir ücret tari arttırılmasını sağlıyabilmiştir. ısında hücreler gruplara, kümelere ayrı ğurur. Böylece, yedi yıl sonra 1953 te kutlafesi tesbit edebilmek ümidile, sermaye işte son grevierin ikinci esas sebebi zünden 5.824 000 tona düşmüştür. Bu yacağımız 500 üncü fetih yılı Için, Beflarak şekiller almağa, muayyen vazifeBaalan vitaminlerin rolünü, bazıları mümessiHerile müzakerelere jrirismişler, de, madenlerin hâlâ devlet işletmesine düşüşten bittabi, çelik istihsalâtı da mu lediye Başkanımrzın dediği gibi «istan• lerin icrasına hazırlanmaşa başlıyor. irsiyeün tesirini kabul ediyorlar. Eğpr baçlangıcdaki anlaşmazlık, seri halinie tâbi o'uşudur. Diğer harb takyidatmm tazarrır olmuş, ve aynı hafta içinde, bul Belediyesi de yalnız imar hareketO halde meselâ Lnsan hayatınm haş bütün insanlarda ve hayvr.nlarda, hattâ grevlere yol açmıçtı. Sermayenin ücret kaldırıldığı bir sırada, devletçiliğin ezelî azamî kabiliyeünin yüzde 91,4 hasılasım leriie kalmıyarak kendi çapında ilmî ya.langıcını, doğup nefes aldığı günden de ne'jatlardaki dosup, büvüme, genclik, arttırma taleblerini reddetmesi de çok düşmsnı Lewis, siyasî durumdan da is vermiş olan çelik sanayii, 2330 kastm yınlaıla da külîür müesseselerimizin ığil, yumurtanm ilhaka tığradığı günden ihtiyarlık durumları tetkik edîlirae göhsklı bir sebsbe dayamyordu: Birçok tifade ederek, işçilerini hükumetin elin haftasmda kabiliyetinin ancak yüzde yanıbaşında yer almjş olacaktır.» [hesab etmek lâzımdır. Nitel:im ilim, sa rülüyor ki bu işte hücrelerin takatinin Un!ver3lt25İn:n muJıtellf idece bir tasnife tâbl oîmak sartile böyle bir müddet mütemadiyen arttığı ve son t«l*rlnfle k'.tab sılcıımsı soa haddinı fakül takyidahn kalkmasına, birçok işçilerin den kurtarmağa çalışmalttadır. Harb 62.8 inl istihsal edebilmişür. Grev debulJyapıyor; Rahim dahili hayat, rahim ha ra da azaldığı görülüyor. Yani her hüc znuştUı*. Kltab darlığmın en buyük tebebl, acıkta kalmalarma rağmen hükutnet. içinde hükumete hitab etmek zorunda vam ettiği takdirde, otomobil sanayii de Bu yayınlardan VX. Mirmiroğluntm j licl hayst diye.. re bir müddet azaraî faaliyet gösteriyor, 93S don sonra yayınlanan kitablarıa mev. henüz fiat kontrolundan vazgeçmiş de kalan Lewis, bundan böyle sermaye sa 30 kasım 1 aralık haftasında istihsacudjarmın ply?.ssda kalmamasıdır Eskl ta Eildi. Bu durum karsısında, maliyet fictı hibile kunruratmı yapıp eski hürriyeti lâtı eksiltmek zorunda kalacaktı. Fazla «Fatihiıı Donanması ve Deniz Savaşlaro • Rahim dahili hayat tek hücreden baş sonra yapranıyor, ölüyor. Fakat faaliyeti olarak, Amerika kömür istlhsalâtınır adlı resimli eserini henüz tamamile oku1 Iıyor. Esasen, o tek hücrede hayat olma suasmda onun yerine başkası kaim ol lebeler ellerlndekl klrablan öB mlsll fi bittabi 'artacak, halbuki satı» fiatlarında ne kavuşmak arzusundadır. mühim bir kısmını, Avrupaya sevketti yamndımsa da, 120 sahsfesî ara'mda ?öyat'.a 5at*ık!anndan kltab plyasasında mütması için yeni hücreler doğuyor. Yani hlş bir karaborsa hü'îüm sürmektedlr, Ban bu artışı kapamanın imkânı olmıyacaktı. sa onun çoğalıp büyük bir hayvan ve* * * ğini gözönünde tutarsak, 3300 madenin le bir göz gezintisl yaphm. Aydın ve ya insan halini slması imkânsızdrr. A hücre kendi neslini böylelikle idame e fal:ult?:erd9 hocalar kltablamı şaplrografla 1945 eylulünde tekrar başlıyan işçiserUç gün evvel, Amerikanm iktisadî du»caba bu tek hücredeki hayat nedir veya diyor. Eğer hücre artık doğurma kabili bastınp darlığm önüne geçmcSe çalışıyor. mave mücadelesinde, esas dava i«çi üc rumunu izah eden Çalışma Bakanı Le kapanmasının geni? çümulünü kavra bilgin Rum vatandaşlanmızdan olduğu fizyoloji, yetini kaybeder de yerine yenileri kaim larsa da, bu notlar talebeye pahalıya mal retlerinin arttırılmasile satış fiatlarınm wis Schwallenbach, sözleri arasmda, yebihniş oluruz. işte bu yüzdendir Id, için, Bizans tarihçilerinln eserler'ni de ( nasıl bir şeydir? Biyoloji ve hükumet çiddetli hareket etmek ve Leolamazsa vücud bir müddet daha bu a olmaktadır^ da attırılması gerekip gerekmiyeceği fAmerikada iktisadî faaliyetin hemen en wis'i mahkemeye sevketmek zorunda okumuş bulunan Mirmiroğlunun, ldlaksnatomi, histoloji gibi ilimlar bunu araşbını yazarken 73 mehazdan faydalanmış tırmış ve çeşidli izahlarda bulun*mışlar şınmış ve yıpranmıj hücrelerle yaşıyor. CnİTer=ltedekl fcitab sıkıntısı hakkında meselesi idi. yüksek mertebesine ulaşmış» olduğunu dır. Meselâ biyolojiye göre hayat bir Salbuki bu eskimiş hücrelerin faaliyet Rektör Ord Prof. Sıddık Baml Onar şun Bu esas davada, hükumet, muhalif işaret etmiştir. 6162 milyonluk Ameri kalmıştır. Maamafih şunu derhal kay olduğu eserin sonnndaki biblıyoğrafyadedelim ki, harb yıllarındaki hareketile kolloid muvazenesi demeVtir. Bu muva ve tudretleri tazeleri kadar değildir. O !an £öylemi;tir; kan işçi ordusunun 5758 milyonu ça değil sadece memleketinin, fakat Müt dan anlaşüıyor. Bunlar arasında Türk, < Mcvcud kitablarm baskılarını dalma Cumhuriyetçi Partinin de baskısı yüBizans, Yıman, lârln ve batı tarihçilerizenede sarsmtı olması, hastalık, muva halde hormon yapan hücreler de aşınmış hşır vaziyette, 2.25 milyonu ise elân EI. zenenin hiç kalmaması ise ölüm demek ve honnon yapamıyacak duruma gel yenüemelc lâzın.dır Bu takdirde kltabolur. zünden, sermaye iddialarım tatmin yo •ilâh ,altmda bulunmaktadır. Bu rakam tefik dünyası eficârı umumiyesinin da nin eserlerf vardır. kıntısı denllen şejrin öaüne gsçllmlş tamamile aleyhine dönmesine aldırmıluna sapmış, ve geçen haziran ayından tir. Kolloid nedir? Vücudde bulunan bir miştir. Pakat daha «limizde basılraafc lçtn sıra itibaren, fiat kontrolündan vazgeçmiştir. flara göre, bugünkü halde Amerikada yarak, yürüdüğü yoldan şaşmamış oîan çok maddeler süzgeçtir ve gışalardan beUIyen. yenl ders kitaoları varken eski Mııharrir, kitabmda. Fatîh^n donanYalnız lhtiyarlıgı yaşla ölçmek hata :dtablar:n baskılanm çoğaltmr.k İlim sa Binnetiee, bir bir buçuk ay içinde Ame işsizler 1.750.000 kişiden ibarettir. Bu Lewis'in kolay kolay mağlubiyeti kageçemiyecek haldedir. Bur.larm basit masım Halice hangi yoldon indirdijpni de lıdır. Çünkü her insanda bir hücrenin ^a?^ada tılç blr Uerleme kaTdetmemelc de ri'<ada hayat yüzde 25 nispetinde pa rakamlar, harb iktisadiyatmdan sulh ik bul edeceğini ummak saflık olur. unsurları misel denilen küçüeük aksamesaslı surette araştmyor. Birkaç defa bu tisadiyatma geçişte, istihsalâtın mühim bu kldır. Bu miseller fizikî ve kimyevî olarak İMLÇ yılda ertık yenilenomiyecek dura mektlr. Mıllt Egltlm Bakanlığıcmİçin d o j halı!aşmıştır. Sonradan, Truman, sermasütunda bahsettiğim giH Fatihin, kadırtabların yavınlanmasına yardım nralannda bir rmıvazer.s ve ahenk teş rr.a geleceŞi malum değililr. Malum rudnn doSrya müellifle ar.lajma'îi lâiim. ye ve sendika mümessillerini toplıvagalarını karada yürüttüğii yol, ihtilâflıdır olan şey, her hücrenîn ergeç bu yola rak bazı madöelerin fiatlarını tesbit yokil ederler ki işte buna (kolloid muvave bu konu çok mtinakaşa edilmiştir. doğnı gideceğidir. Pakat şunu da söydır.» On iki ayın faydalı bilgilerini, Türkiye Cumhuriyetine, vilâyetlerimiz, lurda bir arlasma imzalamağa muvaffak ren?si) denir. Bilen ^te biln'iyen kalemler, tetkiklî ve lemeic Iftzımdır kl bir taraftan hormunYapı ve Kredi Bankasının kazalarımızla tren ve deniz yolculuklarında en faydalı bilgileri, kanunnlnvjş, böylece, hayat pahalılığı kısmen tetkiksiz iddialarla Fatihin gemilerîne Fizyolojiye göre hayat metabolizma lar gibi dahilî faktörlerin bir taünlenmistir. larımıza, takvime dair en iyi malumatı, günlük müşküllerhnize cevab ikrzmniyesi çekildi kendilcrine göre birer früzergâlı çiımisöemektir. Metabolizma nedir? Maddele raftan da vltamirüer gibi haricl verecek bütün lüzumlu çeyleri, hergün muhtac olduğumuz tıbbî ve Yapı T6 lkramlyell Son günlerdeki kömür amelesl grevîlerdir. Haftâ, Dolmabshçede tnönü stadrin mürekkebden hasite dofru çöziilmesl faktörlerin bu dog^ıp büyüme, faa alle cüzdaııı Kredl Bankasının tertlb ettığl sahlblerl arasıııda sıhhî yazıları, çok mükemmel bir muhtıra defterini, altı renkte ve basitten mürekkebe doŞru tekrar liyet ve nihayet çoimede rolü mu para lkranüyesl dua Bankanm Galata şu rin bir sebebi. bu yüzde 25 pshahlık yonıu ve Gazhane arkasmdald 2 nnmabasılmış yedi haritayı havt kcrşısmda, yeniden ücret arttırılıtîası arbirleşmesl hâdiselerinin heyeti umun! hakkak vardır.. Hattâ lhUyarlamış bir bi?slnde çtk!lmlştlr rah parkta yeni yapılan yollardun blri de ^u^udur. Ikinci esas sebebi de Maden yesine denir, Çözülmeğe (katabolizma), uzriyetl bunlar sayesinde bir derece•Kadırgalar Yolu» adını almıstır. Em'nIstanbuldan Fahrt Seren Leman Ayça. biriesmeğe (ansholizma') denir. Meselâ ye kadar gencleşiirm«k kabil olmakta Ihsan Ergen büyuk Ikramiye, Hayrlye Fı Isoileri Sendikasmm bünyesinde aramak önii Halke^ Baskatıı kıymetli dostum, aldıjhmız eıdalann içindeki albumir.lerin dır. Bir dereceye kadar diyorıım, çünkü rat Mülld Erkuyumc^ All Erdem Çağla. lâzımdır. 3300 madende çaîısan 450 000 emekli kurmay subaylann«7dan Feridım çözülerek asid amînelere ayr:lması bir her iıücrsnin içinde saklı olan yenilen 5an. Meiâhat Tezcren fistantul). Sen îıl şcinin bağlı olduğu United Mine W'orDirimtekin^ azasmdan bu1nndu|u Şehir çok Defîs bir cildle çıktı. Taklidlerini almamak için Alkober Cİznılr) katabolizma vüoudün bu a«id amineleri me kabiliyetl hududsuz değildir. Öte Vlda Baruh, Serpll20O llra; Msrsel Fllor/a, kers (Birleşik Maden îşçileri) Otumrbil Mecîisinde o yola bu ismin verilmiş olTüfekçioğiu, Rana Tur tekrar birleştirip kendi işine yarıyacak yandan yaşarlcen maruz Icalınan maddl gay RiTat Kı;ıccı Ayje Günoş Nazmlye A Işçileri Sendikasından sonra, Amerikamasını tarihî blr yanlışhk sayarak buna ş=kle sokması anabolizmadır. Bir hücre '.e mar.fvi tcslrler (hastalîk, hayatın r u ^ Perlde Neylr Dağoğlu (Istanbul) Nec nm en kuvvetli işçi teşkilâtıdır. 1935 itiraz etmiştir. det nin yaşıyahilme?! ancnk bu çözülme ve meşakkatleri) <le bu aşınmada ve yıp Errr.acsel (Izmlr; ı,jıj lıra; Flllbâs T a . yılmda, A.F.L. ana sendikasj başmdakiMirmiroğlu, tarîh! eseTİere, vesikalara adresine dikkat ediniz. bakoö'!u Suna Fındıkliyan D!dar Oren, lerin hükumete fazlasile mülâyim davbirleşme hâdiselerimn mur.tazaman de r2nm3d3 bir hayll teslr yapırorlar. Hatolduğu kadar topografik Tnfilâhazalara Ea'se Atakan^ N e . vatnına bağlıdır. Bu tanamen durunca tâ hücrede cereyan eden hayatl olaylar Pe7olobos Dl;amaDidl5Erel. Senllıa Ertekin, ranmaları yüzünden, John L. Le\\is, rerlmı Brensel Müîid ve mantıkî düşüncelere de dayanarak hayat yokhır. Bu görüşe göre anaboliz (metabolizma olayları) nın neticesi ola Uner Coşkua Baba Harputçu Omer Bican, isi buîunduğu maden işçf.erini ana senFatihin gemilerini, en çok iddia edilen Teşekkür manin galib olduğu müddetçe vücud rak husu'.e gelen bir takım torhjlar var Hasan Gökylglt, Avnl Serter' SaJlh Erkln dikadan ayırarak C.I.O. yu kurmuştur. «Dolmabahce . Küçükçiftîik deresi gencdir. Katabolizma hâkim olmağa ki, bunlar da ayrıca yıpratıcı teslrler kol Eşref Çakına!:, Ahnısd Z c ü ÇUinglrcl, Çok geçmedon C.I.O., rakib sendika kaMerzifon eşrafından Harbiye Mektebi Dolabdere» yolu veya Teoraan Buyu'tmete Şgvket Yücesaz fls dar kuvvetli bir teşekkül haline girbrslaymca ihtiyarlık başlar. • MUSTAFA OLGAÇ'ın yaparlar. Insanlar lcendilerini yıprattanbulj, Metmed Tanık, Mj^tafa KSsîe4 aralık 946 çarşamba sabahı Bursada diğer buna yakın yollardan değil; •TopBu iki görüşten hangisi doğrudur. îklsi mak hususunda adeta tedricî bir inti pen flzmlr) 5r) llra lfcrâmlye kazanrmş. mi'ştir, vefatı doîayısile bizzat gelen, mektub ve hane Kumbaracı Yoknşu . Dörtyolağde doErmdur. Ksasen ayrı syrı gibi gö har hallndedirler. İçkl, tütün. vücude lardır, Bugürvkü halde, Amerika sendikaları, telgrafla teessürümüze i^tirak eden ak zı . Asmalımescul Tepebası» yolila rünen bu iki nokta birbirinin tsmamla zararlı yemekler, fena itlyadlar. lstlraEİyasî partiler haline girmiş değillerdir. raba ve dostlarımıza, Çekirge Asker RaFîce indirdiğini ileri süriiyor. Iddjasmı, 18 bin lirayı çarpmı;lar yıcısmdan başka bir 9ey değildirler. Me hat ve çalışma arasmdaki ahenksizük, Bununla beraber, 12 milyon rey sahibini Hastanesi başhekim ve doktorlarma, bil Fatihin 72 kadırgasmm karada yürütrüAlfon3 lsmlnd» blr.slnin lterlslade 1S kendi'.erine bağlıyan sendikalar, tabiî tabolizma olmazsa kolloid muvazeiesl talsiate aykın bir yaşayış tara, nihayet hassa sayın Operatör Hüseyin Soygüden Şünii gö'lerile görmuş olanların taribî devam edemiyeceği pib!, kolloid muva dünyayı idare edenlerin 6mür törpü bln llra buıunan cuzdanıru yankesiclllk su« olarak siyaset âleminde mücssir bir kuvretlle aş;ran Davud ve dlîer lsml İle All ile Bay Ne\rzad Köroğluna sonsuz min sabadetlerine istinad ettîrdiği sibi aynca renesi olmazsa metabolizma olamaz. Her leyicl olan gaileler icad etmesi gibi bir mespfe nn«mmna dayatr.aktartır. Bizans Tuccer kaçarken yakalftnm'ştır, Çarpt'.ğı vet olarak belirmektedirler. Filhakika net ve çükranlprımızı sunarız. hücre yaradıhşmda, gizli bir kudrete çoi faktörl»r burada rol oynar. Roosevelt, bilhassa 1940 ve 1944 seç.np?.raların tamamı geriye alınm!5tır. Eşi: Naciye Olgaç. oğulları: Ismet ve Lâtin müverrihlerine göre gemilerln maliktir. Bu kudret onun lçinde fizikî. Eerriğl yer, takriben 7 8 stadyon yani îîaddi zatında insan fani olarak ya Hastaneden yatak çarşafı çalmış lerini işçi reyile kazanmıştır. Maamafih, Olgaç, Doktor Mirat Olgaç. kimyevl, biyoîojik ve fizyclojik olaylarm (1323 1512) metredir. Dolmababçeden Heytellada glrerek yataS 1938 da Poosevelt'i desteklemiş olan Lecereyanma imkân verir. Paraza onun ratılmıçttr. Fakat bizzat ir.san da bu çarşafı resalreSanatoryDmuna ve yakalacan \vis, Ne\v Deal siyasetinin dev!etçilik çalıp kaçan Kasımpasaya olan mesafe ise 15 W BÜYÜK TAKVTM fanillği tacll etmektedir. Eski blr Latin histolojik bünyesi o şekilde yapumıştır AhmeJ Şahln msvkufen muhakemesl ne temayülü yüzünden 1940 ta çiddetle stadyon. yani bunnn ikî mislidir. ki içinde bu olaylarm cereyanma mü darbı meseli (Hemo Mominis lupus, tlc«slnde Isranbul 8 Inc! asllye ceza mah Roosevelt'e muhalif kalmış, ve bu yüzKryjnetli blr tarihçl olan enıekH kursaid yerler vardır. Terkibindeki muhte yani insan kendi kendini yiyen bir Rcmeslnde n ay 20 S tapse mahkunı den, C.I.O. sendikası başkanlığmı kaymay subaylanmızdan sayra HalH GökTif maddelerîn bir arada bulunuş tarzla Irarddur) der. O kadar övünerelc lddla olmuçtur. bederek yerini Philipp Murray'e bırakıp TAKVİMİ h'.ğ da bu bahiste Mirmîroğlu île avnl rı öyledir ki aralarmda fiz:kî ve kimye ettigiıriz Insanlığın tekâmulü blzl bö}'le Eroîn mübtelâsı bir genc ancak sendikanın maden işçileri çubesl vl hâdiseler cereyan etmesl zaruridir. bir kurd olacak yerde daha çok mütefıkirdedir. Aksi i«bat edilmedlkçe ka19 4 7 reisligile iktifa etmek zorunda kalmısölii bulundu Sonra bu hücrelerin İçinde saklı olan kâriil bir insan olmağft ne yazık Jd dırga yola burasıdtr. Dün sabflha karşı Dl2darlyede Fuadpaşa tır. Bununla beraher, yukarıda da işaMükemmel Duvar Takvimi bir istidad vardır. Bu tek hücre ana, ba ulp.ştıramıyor. cadieslnde b!r genc'.n baygm halde yattıgı ret ettiğimiz gibi, en kuvvetli teşekkülba ve hattâ ecdada aid kabiliyetleri İlınJ, Fennt, Sıhhî Bilgiler «Fatih'n DonanmasT ve Denît SavsşlaKörü'.ereîc Ccrrahpaşa hastanesine kaldırü lerden biri olan Madenciler Birliği, reisRousseau'yu tanıtan ve sevdiren bu 750 Iira aşırmışlar İçinde saklamıştır. Doğacak yavrunun mıştır. Ismlnln Hehmed Köroglu olup en», Fat3ı devrîne ve o devrin Türk deNamaz Vakitlerl, Hâdiseler Haliç Fenerlnde Konyall HOsnundn l ç e . roln milptelası olduju t«6blt edilmlştlr. lerine tam bir bağlılıkla hareketetmek kitab yeni çıktı. Okuyunuz, memn>on yalmz şekil ve şemaili itibarile değil, nîzriliğine aid kıymefU bir eserdir. MuGülünç Fıkralar hattâ oturup kalkma, karakter vesaire rislnde 75ı > llra bulunan eüzdsnını zarf Mphmed ölmüştur Fazla mlktarda eroln ten bir an kaçınmış değildir. Bu yüz kalacaksınız. harririnî tebrik ederiz. Şiirier, Mâniler, Koşmalar itibarile de onlara benzlyen tarafları çılıi. suretile oşıran maıı'.tacı Ismall İle aldıgı muayene İle &nlaşıldığmdan bu kadar den, sendikanın hükumetle mücadelesl Bütün Yedigün Bayilerinde Andavailı Ahmed yakalaamışlardır^ Para erolnl klmden tedaflk ettlfl araçtırılınak» Bon haddi buhnuş ve 1943 te, grev yapBir Anslklopedl çolrtnr. Bu hususiyetler bir tarafa bıra lar bulunamamıçur. tadır. mamak anlaşmasına rağmen, ücret ve | ve kitabcılarda: 50 kunış. Kanaat Kitabevi 1 Lira radan hatırlıyorum. Bir gün beş altı Otobüsle gideı'deşim, biz hamama gittik. Aramızda ba Dur. patlama! arkadaş hamama gideum dedik.. nereye ken Sarachaneden his tutruk. Ben sokağa bu kılıkta çıkarİki gün sonra vagidelim, nereye gidelim? Birisi «IbraAksaray sathı ma5am onlar bana bir lira verecekler.> lide dedi ki: himpaşa hamamına gidelim» dedi. Bana ilıne inîyorduk. EsPolis sordu: «Ya öteki adamın boynuna Oğlum hani Ak* göre hava hoş. Hangisi olursa olsun. ki arkadaşlardan neden sarıldm?» «H15, kasanın anahtasarayda senin içia Kalktık efendim hamama gittik. Ama Evkaflı Raif içini çe rını almak için.> «Ha! O başka. Hele bir kıza baktıktı, tam tertib. Limonatalar, anasonlu gevkereke: gidelim de bir yol.» «Ben bir yere gitSöz kesildiydi ya! rekler, falan.. yani nîyetimiz, hamamda İyi oldu da şu mem. Nereye gideceğiz? Bırakın beni Eyyy? dört beş saat kalacağız. Eğleneceğiz. hamamı yıktılar. diyahu! Eezil oldui. Şu arkamıza bakm.» Onlar sözü boz« Ayol siz hamama değil, Göksuya ye mırıldandı. Gerçekten arkamızda bir sürü halk topsan çıkarım.» dedim. Oğlan bastı gazedular. Vazgeçrruşlet! misin? Artık bu kadar da çerefsiz mi lanmış. «Uzatma da ağabey, karakola gitmişsiniz. Anlamadım, dili. Dinledik. Bıtince «Haydi çıksana» km vermekten. ' yiz yahu! ye sordum. E^kiden hamama 6yle gidilirdi. dedi. Ben aldıriş etmedim. «Erkek adam kadar gideriz. Orada sen biraz istirahat Aman anneciğım kasavet çekmelı E, hadi, sen git giyin bakahm da, edersin.> «Ben karakollulî ne yaptun Ibrahimpaşa hamamı vardı ya bu Hattâ bazı defa hamamı kapatırlardı. Biz sözünde dunır» diye beni kışkırtmak isben de biraz terimi kurutayım. Sonra yahu?» dediysem de polisler gülümse îsterlerse versinler. Ama neden vermiöyle yapmadık. Hamama gittik. İçimizde tediler.. rada.. zatürrie olurıımsesi güzeller de vardı» evvelâ umumî diler. Bizi Sarachane karakoluna aldı yorlarmış? Evet. Ben: «Bir kuru gazele o haltı etmem> Bir şey söylemediler.. guya babası Hüsnü gitti; ben defcurulandım,bb lar. Komiser beni görünce: «Bııyunm soyunma odasma üşüştük. Ayrı ayrı İyi oldu da yıktılar, dedi. takım daha değiştirdim. Vücudumu iyi bakalım. Geçmiş olsun. Nereye böyle?» razı olmuyormuş. yerlerde soyununca pahalı olur malum deyince, «Atma! Çıkamazsın. Nerede o Ama o tarihî bir şeydi galiba. Bir ya? Odaya beş kişi girince zâten başka kabadayılık sende?» diyerek hep birden Babası kim? ce dışarmm hararetine alıştırdım; fakat diye hateımı sordu. Ona da işi anlathayli dedikodusu olduydu. Saraçhane karakolunda komisenniş. ne de olsa tek silecekle dışarı çıkmak tık. «Beyi İçeri oda3*a ahn» dedi. Beni yer kalmadı gibi bir şey.. soyunduk. Bi bana çuîlandılar. Ben de lâf olsun diye Geç efendim. Bildiğimiz hamam. raz dinlendik.. oradan indik soğukluğa. «Bir oski verirseniz çıkarım» diyecek tehlikeli olduğundan bir silecekle bir bitişik bir bo? odaya koydular. Bir müd( Diyince bende şafak attı... Hemen Hemamın dâ tarihisî olur mu?. Yıktı Biraz da orada oturduk.. geçtik göbek oldum. havlu daha aldım. Otekiler de kapıya det sonra içim sıkıldı, çıkmak istedim. Hamdiyi buHum.. içlerinde en şayanı Oski de nedir? lar giHi işte. Nemiz eksik oldu? geldiler. Bismillâh, dedim, kapıdan çık Bırakmadılar. Biraz sonra komi=er gel itimad oydu. taşına.. uzandık. Hani şimdi plâjda ya E sana ne oluyor sanki, Yıkılmasa nıyorlar ya!. Eskiden de göbektaşma u Altm lira... BUmiyor musun? tım. Ama hiç etrafıma bakmıyorum. Bak di: «Adres verpeniz de sizi eve kadar Ulan bana ettiğinizi gördünüz mü? Benim teküfimi kabul ettiler. Hüsnü 6am, herkesin şaşaladığını görür de ir göndersek» dedi. «Bsn kendim giderim ne olurdu?. zanıhrdı. biraz da orada dinlendik. Vallahi birader, kabahat Hüsnüde. kilirim diye! Hüsnü hakikaten karşı kal komiser bey. Siz zahmet etmeyin» diye Hani buna eşek şakası. de! Ne dersen Geçtik halvete, başladık • terlemeğe! atıldı: «Ben gideyim içeriden lirayı ge Ne olacak?... Hiiiç.. yalnız» Terle bire terle... Amma bana fena tireyim» dedi ve çıktı. Bir müddet bekdırımda. Hemen koşarak karşıya geç görüsürken bir kalabalık lâflar oldu. de! Yalnız? hk geldi. Altmış derece mi, yetmlş ledik. Hüsnü gecikti. Biz lâfı değiştirtim: «Ver anahtarı!> dememe îahnadı, Komiser çıktı. Biraz sonra bizimkiler Hüsnünün sizden fazla ne kabahatl Önünden hanidir geçemezdim de mi? Hesabı kitabı da yok M.. hamam dik ikinci umonataîar geldi. Derken başladı kaçmağa. Artık öyle de redl ol beni aldılar. Etrafımı sardılar, doğru var?.. Anahtarı vermemesi mi? onun için.. böceklerini de sorma! Musluk taşları Hüsnü söktü: duk, böyle de. Ben de bıraktım nalınları, hamama. Hem gülüyorlar, hem teselli Yok a canıra. Sen hamamda çık Boıclu muydun hamamcıya?.nm, kurnalarm arkalarmda irili ufaklı.. Nerede kaldm yahu? diye sesîenyalmayak beş on adım seğirttim ve Hüs ediyorlar. Ben Hüsnüye içerlemiştim: mağa hazırlanınken bir koşu gidip ka Hayır. fena bir hatıram vardı... hiç de sevmem murdarlan.. diler. nüyü tuttum: «Ver ulan anahtarı. Na «Ulan hergele, ne diye anahtan verme rakola «Hamamda bir arkadaşımız delir Hamamda fena hatıraÜ Yoksa tel Lira tedarik ettim, nah! dedi. nıussuzluk etme!> dememe kalmadı, ar din de polise posta ettirdin beni?» «Al di. Çıplak dışarı çıkmak istlyor. Aman Ben fırladım.. arkamdan bir lkl kişl lâk mıydın? Uzaktan avucuniaki lirayı yösterdi. ksmdan iki kuvvetli kol beni kucakladı. kardeşim, işte anahtar!» Anahtarı al şunu zaptedin» diye haber vermiş. Ondaha çıktı... Doğru göbektaşma. ArkaBen lirayı görünce, ne yalan söyliyeyim, Ağzını topla! Bende o hal var mı daşlardan Hamdi; «Bırakın şakayı! Yahu! Şu anahtan ve dım. Doğru hamama. Hamamcı bizi kar lar da iki polis gönderip seni almışlar Ne bfleyim b«n! tnsan hamamın 5vereceklerine inanmadım: rin de...> derken Hüsnü üstünü başını şıladı. Giyindim. Otekiler zaten giyin Biz sonr?dan Hüsnüye çıkıştık. Ama Getir, limonatalan.. diye bağudı.. nünden niçin geçmez?. Sizde onu verecek hact gözü var düzeltü. Halinde bir başkalık gördüm. mişlerdL Hamamcınm parasını verdim, iş işten geçti. güzel tepsi içinde gevreklorle limonata mı? dedim. Yeminli idim yahu yemlnli. Durdum. Beni tutan kollar gevşedL Bari komisere hakikati söyliyeydialmadı: «Verildi beyim» dedi. Bahsişleri lar geldi.. onları indirdik.. limonatayı Amma da yeminine sadık adamHüsnü yemin etü: Ne oldu ağabey, kızdırdılar mı? di verdik. Anahtan çekmeceye soktum ve nia mışsm birader! Ne oldu hamamda da içtikçe insan terliyor birader. Vallahi veririm. Sen çık bir kere! gir içeri, çekmeceyi aç, parayı aL ye bir yabancı ses. Söyleseydik, karakolu aldattı diye açtım. Lira gözüme büyükçe göründü. Öyledir. Vücude su girdikçe... böyle yemin ettin?. Ulan, çıkarım, vermezsiniz! Ben sordum: Döndüm, baküm, arkamda iki polls. Aldım. Ne göreyim? Yaldızlı çukulata. Hüsnüyü yakalıvacaklardı. Yalvardı, ya Ter çıkıyor. Ne ise efendim. Uzun hikâye Yahu, gel beraber kasaya teslim Anahtarı verinl Bozuldum: «Vay alçaklar vay! Ulan bu muydu şe kardı. Biz de seni kefaletle aldık.. me Adam n« olur yahu! Daha çok yo Halvetten kurtulunca biraz kendlmize edelim! Hamamcıya da söyleriz. Yağma yok! Alan da gaçan mı? Ben Hayır, şey ettik de! Ben hamamdan ref, namus?» diye söylenirken onlar sı sele bu.. geldik.. o sıradtı içlmizden birlsi. Galiba lumuz var. Anlatıver. Haydi, buyurun! diye ben hamam şimdi giyinirim çabucak; hamamın karşı çıkarsam bir altın.» Dedi. İşte o gün bu gün Hüsnü ile sevıştılar. Ben de küfrederek dışan çık Ama söriimü kesme.. Efendim bun müezzin Hüsnü dedi ki; takımile doğru hamamcmm çekmecesi kaldırımına geçerim. Anahtarı da beraPolis gülümsiyerek koluma girdi, öteki tım. lâmı sabahı kestim, İbrahimpaşa fcama* dan tamam.. dur bakayım otuz iki sene Şimdi bu kılıkla Saraçhanebaşma nin buîunduğu yere. ber alırım. Sen de oraya kadar gelir, de bir kolumu tuttu. «Biraz dinlenirsin mmın önünden geçmeğe de yemin etevvel bir gün... çıkabilir misinizj? Bir çekmece gözü açtılar, boş. Içine anahtarı bcnden ahrsın; ondan sonra sğabey. Gel bir kahve içelim!» diye beni tim. HikSye buraya gelince ben sordum: Otuz iki sene evvelini nereden heBu müezzin Hüsnü mızıkayı hü Hüsnü elindeki lirayı koydu. Gozü ka döner, hamamdan lirayı derceb edersin. başladılar gbtürmeğe. «Ayol, ben şaka Yahu! Bir şaka etmişler diye ha Fatihe giderken nereden geçerdinQ sab ettin?. mayunda müezzinlik ederdi. Son padılar, anahtarı aldılar. Ulan bana oyun ederseniz, bir da dan çıktım. Bir kabahatimiz yok... Ulan mamın temelinden yıkılması istenir mi? Karşı kaldırımdan.. Hani sözümü kesmiyeeektin?. Bi radan işi hanendeliğe vurmuştu. iyi Çık dışarı; hamam kapısmda on ha yüzünüze bakmam, Hüsnü neredesin?> Hüsnü de yok oldu. Senin budalahğın!.. Hiç insan cıplak O Türbede indi, ben Cağaloğlunda. rİncî Cihan Harbi yeni başlamıştı da o sesli blr çocuktu Ben «Bir gajel okur adjm ileri, on adım gerı gel! Donüşte Vallahi bir şey yapmayız be! Eeli Ben polisîere başladım anlatmağa: «KarSaraçhane caddesine çıkar mı? B. FELEK M. KENAN KAN Karaborsaya çıkan Üniversiie kitabları ı F ı NUHTIRÂLI H A Y A T TAKVİMİ KİTABHÂNESİ ( > MAARİF ı > j r u n BÂH TOVEN HAMAM f OYUNU Burhan Feteh Yazan:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog