Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

.' ÖU I 2 onıi mhuriyet Telgraf v« mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: Umum] Santral Numarası: 24238. Yazt Işleri: 24299. Matbaa: 24290. Ekrem Bir çok tadâler nlliklerle ALAFRANGAYemek Öğretimi Cild l^a[ikinci baskısı. Içindekiler: Et, tayuk, Jalık suları Çprba ve konsomeler, ymmırtalar, babklar Etler ve rejim yjjfiekleri. Kitabcılarda ve bîfiun Millî Eğitim Bakanhğı Yaymevlerinde bulunur. Umum! saüs yeri: İKBAL KITABEVl KURUCUSU:YUNUSNAD! Pazar 8 Aralık 1946 Meclise iştirak edilmesini, fakat mütalea ve teklifte bulunulmamasını isteyen Demokratlar var D. P. millet vekillerinin, Mecliste çoğunluk partisi karşısındaki durumlarını yakında tekrar gözden geçirerek bir karar verecekleri söyleniyor. Ankara 7 (Telefonla) D. P. milleijrekillerinin Mecliste çoğunluk partisi karşısında durumlarını bir daha gözden geçirmeğe lüzum duydukları anlaşılmakta ve D. P. nin yakında bu mevzu üzerınde bazı ka\veiki günkü Meclis tartışrarlar alacağından bahsolunmaktad'r. Bazı Demokratlar önümüzdeki malarına çok l.enziyen bir müzakerelere iştirak etmekle beraprensip mücadelesi bundan ber, neTiceye asla mües'îir olmadıgı bir kaç ay önce Pariste de yapıldığı için ve nlamıyacağı görülen mütalea ve arada küçük bir mukayeseye başvurmak tekliflCTde bulunnıamayı arzu etmekfaydah olacakür: tedirler.. B'tna karşılık Partinin düFransız Komıinist Partisi, >anlış siyaşünce ve tekliflerinin daimî bir r«d!e getlerile menıleketi felâkete süıüklediklerini iddia ederck Reynaud g«'>i, Da | karşılantnası pahasına da ol°a tenkid vazifesinde kusur edilmemesini ilcTİ ladîer gibi bazı şahsi} etlerin mazbatalauna itırazda bulunmuştu. Gerek adalet ! sürenler de vardır. komisyonunda. gerek ruecliste bu mesele j 'Bajkent» gaze'esinin yarın (bugünlerce münakaşa edildi. O arada Ko j gün) çıkacak sayıcında Samed Ağamünist Partisinin. lideri Maurice Tlıo. oğlu da muhalefet partisinin Meclisrez'e de şiddetli töhmetlcr sa\rulduğu teki durumunu incelemekte ve ou balde, bu adamın mazbatasına kynse ititaza kalkışmadı. Halbuki Thore7 gerçekten bir asker kaçağı idi: Alrnanyaya karsı harb ilân edildiği zaman* mebus olan bu adam askere alınmışü (Fransada mebnsluk sifatı bâr insanı a^keılik vazilesini yapmaktan abkoyamaz). Fakat AlInanya ile Kusja arasında bir dostluk paktı bulıtnduğu için komünist Thorez barbetmek istcmiyor, Almanyaya karşı «lâh çekmcyi ideolojisine yakıştıramtyordu. Ne yapsın? Komünist lideri düçünüyor. taşmıyor, kaçntaktan başka ça*e göremjyor. Bir gün bir pnnduna getirip siiâlıını bıraktığı gibi ver elsni Almanya. Gecen harben tecrübesi olan Almanİar da bu nazlı rnisafiri bir havli ağırladıktan sonra onu mükellef ve konforlu vasıtalarla Moskovaya gonderiyorlar. Vatana ihanet olan bu harekctin cetası kurşuna drailmek sııretile idamdır. Ankara 7 (Telefonla) Meclisin dünFakat Moskovada Polit buro"ya kıırulup yan gclen fborez miistakbel akıbetine kü toplar.tısmda Abdurrahman Münib hiç aldırış etmiyor. Tam tersine, oturdu Berkandın tutanağı üzerinde Nazjm Pojhı yerden Fransadaki gizli komünist pro royun teklifınden sonra açılan şiddetli pagandasinı beslemeğe çalışıyor; Bu tartışmaların sonunda başkarun koridorharb, kapitalistler arasında bir boğuşma lann zilint çalma'kta olduğu görülmüş, dır. Fransız işçisi dövüşmemeli, kendi sigara veya kahve içmek veya biraz nenin oltnıyan bu harbi sabote etmelidir. emokrat Partinin eclisteki durumu r Orada ve burada mütaleayı ileri surmektedir: tBöyle devam ettiği takdirde vatahdaşların, muhalefetin Müyük M.llet MeclLsini bırakarak milk'tin sinesir.e avdet etmesini arzulamalan pek mümkündür. Çünkü bu şartlar içinde muhalefetin Büyük Millet Meclisinde memkket için faydalı bir rolü olamaz. Muhalefetin nihayet milletin sinesine avdet karanna varması lüzumu eriştiği zaman bu kararı vermekte tereddüd ctmemesi de onun millî bir vazifesidir.» Gürnrüklerdeki mallar dün süratle çekildi Tarifelere yapılan zamlar/yarın tatbik edilecek. Bakan, bunların fiat üzerinde büyük tesiri olmıyacağını söylüyor! Gümrük r«slmlerinln yeni para esasına göre yeniden ayarlanmasına «fcir kararın tatbikatı büyük bir alâka ile karşılanmıştır. Gümrük resimlerine yüzde 156.5 bir zam yapıbnası bütün halk tabakalarmı ilgilendiren bir mevzu 61duğundan bu haber etrafındaki alâka ve tepki o nispette geniş olmuştur. Yarından itibaren tatbik edilecek olan yeni Arkas\ Sa.. J, Sü. S te Gümrüklerdeki dünkü faaliyete bir bakı?: Süratle çekilen mallar İ Refik Koraltan Kınkkaleye gîtti Ankara 7 (Telefonla) D P. ıd?re kurulundan Refik Koraltan ilçe kongresinde bulunmak üzere bugıin Kırıkkaleye hareket etmiştir. Oradan Keskine gidecektir. Eski Atina Büyük Elçimiz Enls Akaygen D. P. ve bağımsız miUetvekillerînden 18 î 01. Eyübiin Meclisteki beyanatının dogru A. Münib hakkındaki oya iştirak etmediler, etselerdi bu netice hasıl olmıyacaktı olmadığı söyleniyor Abdurrahman Miinib ile Zeki Rıza . : istanbulda , « Millî Eğitim Şurası Dün yapılan ikinci genel toplantıda komisyonlarm raporlan okundu Grupu Almanya ik barış muahedesi Iraıtda seçim geri Sırakıldı fes almak üzere dışarı çıkmış olan malletvekilleri birer birer kapılardan gir Grup merkez heyetî üyesi Enis mişlerdi. Salonda çoğunluğun bulunduğu Akaygen: «General, M.M. Grupuna mensub değildi» dedi görülmekle beraber başkan, Nazım Poroyun Abdurrahman Münibin milletveNewYork 7 (a.a.) Dört Konferansın toplanma yer Ankara 7 (Telefonla) Meclisin killiğinden iskatına dair önergesini heDış İşleri Bakanlan, Almanv« tarihini tesbit «tmek m«dünkü müzakereleri sırasmda Zeki Kı A r k a s \ S . 3, Sii. l d e ya ile yapılacak olan barış selesinde bugün iki güçlük za Sporelin Millî Mücadelede hizmeti muahed«sinin müzakeresine başgöstermektedir. geçraiş olmasma ihtimal vermediğini başlamak üzeT€ bugün toplanBatı büyuk devletleri, Aileri süren General Eyüb Durukan M. Fransa taarruza uğruyor, yıkılıyor. bimışlardır.. vusturyanın vaziyetini mümM. Grupu teşkilâtı hakkında bazı müeimki hâ!â keyfinde. Ne zamana kadsı? kün olduğu kadar az bir zaBu müzakere, normal olarak talealarda bulunmuştu. Millî Savaş s:raTâ sark seferi başladığı güne kadar. man içinda halletmenin büsmda istanbulda çalışan bu grupun 20 kasımda yapılacaktı. Bu suVakta ki Alman ordulan Rııs toprağma yük bir ehemmiyeti bulunduretle bu müzakerelere iki hafmerkez heyetinde bulunan İstanbul ayak atıyor, işte o zaman (hikmeti hiiğu ve bu konferansta Avusmilletvekili Enis Akaygen bu münase talık bir gecikme ile başlanıldal Thorez nazannda savaş birdenbire turya meselesinin muzakere mıştır. betle izahat vererek demiştir ki: milli bir mahiyet alıyor. Bu scfer varedilmesi, Rusyanın arzusuna Zann«dildiğine gör« müzakckuvvetüe Fransadaki mukavernet hare General Eyüb M. M. teşkilâtına tâbi olduğu noktasında anreler, aşağıdaki iki nokta üzeketini canlandırmaga gayret ediyor. Her Bevin mensub değildi. Onun beraber çalıştıği rind« yapılacaktır: laşmışlardır. vasıtaya basvurarak gece gündüz demeteşekkül sadece rilâh sevkile meşgul 1 Alman meselesinin halli için ya New' York 7 (a.a.) Dış isleTİ BftAnkara 7 (a a ) MJ1I1 Egltim Şu lan ye enstitülerl ve îstanbul Teknlk lîen çalışıyor. Radyoda nutuklar söylü Arkası Sa. 3, Sü. 2 de pılacak konferansın yeT ve tarihi, kanları dün İtalyan ve Balkan memlevor, brosürler bastırıyor, emirler hazır rası bugün öğleden sonra Dil ve Tarih okiılu komtsyonu tarafından hazırlanan 2 Avustury* meselesi d« konferan ketleri muahedelerinin kaleme alınması lıvor. vclhasıl Fransadaki gizli muka Coğrafya Fakült«sinde îstanbul Teknlk rapor okunmuştur. Söz alan Muvaffak Arkan Sa. 3. Sii. 4 te sın grundemine geçirilecektir. Taylanın Uyanık, Teknik Öğretim okullarında vemet teskilâtım kuvvetlendirmek uğ Ünıversitesl Rektörü Tevfilc runda elinden gelen hiç bir fedakâriığı başkanbğında İkinci gen*l toplantwını çalışan öğretmcnlere, yılda on beş gün izln Terüdlglnl, bunun dlger devlet meeBİrgemivor. Fransa kurtulduktan sonra yapmıştır. da uçağa atladığı gibi elini kolunu salÖnce. blrincl genel toplantıniH tuta murlanna verilen bir aylık lzln kadar Pişaverl laya sallaya Parise geliyor. Yen'den rıagı okunmuş ve kabul olunmuştur. uzatıbnası gerektigini belirtmlştir. mebus seçiliyor. MeclLsteki yerine tek Bundan sonra Şuranın saygı telgraflaProfesör Fahreddin Kerün Gökay, Tahran 7 (a.a.) Reuter: Müstakil Haber, Wathingtonda yorar otunıyor. Gazetelerde okııyornz; Bu rına sayın Cumhur Başkanı tnönünün, gencliğin teknik öğretim okullarına Azerbaycan eyaleti haric omak üzer« günlerde basbakan olması bile bahis Bilyük Millet Meclisi Başkanınm ve karşı gösterdiği ilgiden stayişle bahsetrumlara yol açtı bugün bütün İranda başlamasma karar tnevzuu edildi. Başbafcanın Terdüclerl oevablar okun mişür. \«rılea umumî seçimler geri bırakılmış» muştur. Wfi«Wngton 7 (a.a.) Mareşal BtaSöz alan Klzım Nami Duru, sanat Arkas\ S. 3, Sü. 1 de Peki. nasıl olur bu iş? Hanl herîf snBundan sonra, erkek sanat orta otul Arkası Sa. 3, Sü. 2 d« Hnin blr kalb krlzl gfeçtrdikten sonra vaş esnasında düşmana kaçmak suçunKinmda Soshl'de btr ahhat yurdunda dan kurşuna dizilecekti? lstirabat etmekte oldugu hakkınd» g«Thorez'i bütün vatandaslık haklarlle len haberVer, Washlngtonda bir çok yoeski dımtmuna getiren hâdisenin sebebi rumlara yol açmıştır. fcasittk: Daha harb sıralarmda CezayirBu münasebeti« mttşalıldl*T, Sovyet de topianan Fransız meclisi bir kannn ilderinln 21 aralıkta 67 ncl dogum yüçıkarmıştı ve bn kanuna göre mııkavedönumünü tesid edecegim hatırlatmaktaet hareketine iştirak edenler içinde Ankara 7 (a.a.) Ürdünün fetiklâle tadlrlar. Euçlu olanlann snçlan mabiyeti ne Bu müşahidler. StaHnta sıhhatlnln bo kavu^ması ve Majeste Abdullahın Kral olursa olsun affedilmişti. Ba hiharla. euldugu hakkında Rusyadan t»yld edld ilân edilmesi münasebetile Cumhur BaşThorez'in ahlâkına açıkça taamız eden Arfcost Sa 3, Sü. a <le hanımızuı tebriklerini sunmak üzere l:r, ontın mebuslnk mazbatasma dokunfevkalâde murahhas olarak Ammana gitnavı akıllarmdan bile geçiremiyorlardı^ den Dij îşleri Genel Sekreteri Büyük Fakat Daladier ile Rejnaud'nun vazlElçi Feridun Cemal Erkinin seyahati e t . yetleri böyle dcğüdi. Bu adamlann rnazrafında alınan haberlere göre, fevkalâde hatalarım sakatlayacak bir sııçlan yokmurahhasımız Beyrutta Kral hazretleritu. Sadece Miınich'i inızalamış ve Frannin sureti mahsusada gönderdiği mihsayı felâkete süriiklenıiş olmakten ötümandar tarafından karşılanmıştır. rii Komünist Partisi tarafından töhmetFeridun Cemal Erkinin Beyruttan Amlendiriliyorlardı. Fransız meclisinde şn mana gelişi esnasmda Ürdünün Lübnan iki tez çarpışti; elçisi kendisine Filistin hududuna kadar refakat eylemiştir. 1 Meclis Seterse, mebuslnğa ensjel Ürdün hududunda Erbit valisl, askerî chcak hiç bir kanunî mahzur bulunmakomutan ve belediye erkânı tarafından dısı balde bile. bir mebusun mazbatannı karşılanan fevkalâd« murahhasımız, reidedebilir mi? 2 Kar.un yapıcı kuvvet, mahlyett Arfcost S. 3, Sü. 3 te Irabı kanuna hâkim ve onun iistünde Ankara 7 (Telefonla) Dış Ticaret dcril midir? İ3tatıstiklerinin bundan böjle her ay Şnnn söyliyeyim kl, Daladîer ile Revumumt efkâra blldirllmesi takarrür etnaud'yu Fransamn felaketinden az çok nılştir. Bu kararra tatblkatı neticesl otoremln tntan nıebuslar yalnız komiilarak hazırlanan Istatistiklerin nesrine Egede piyasa açıhrken nicl!er arasında bulunrauyordıı. Öteki baçlanmıştır. İstatistik Umum müdiirpartilerden de derece derece bu fikre işmüdahale mübayaaları Hlğıl tarafından verilen malumata göre, tirak edenler çnkttı. Neticede yukarıki 1946 yılında (on ay içinde) 145^ milyon yapılması isteniyor lezlcri müsbet tarafından müdafaa eden lira tavmetinde 274 371 tonluk mal itkomüni^tler maçlub oldular. Mecli«. hal edilmiştir. Bıma karşılık gene son İzmlr 7 (Telefonla) Adacide fle on ay İçinde 246 5 milyon lira kıymetin beraber tahminen 20 milyon Hra kıymee/ir! bir copnnlukla. kendi yaptiği kade 631.929 tonluk mal lhrac edilmiştir. tinde 7 milyon kiloya yakın tütün yerıınların fistüne rıVamıvarağını, aksi Çetelere karşı sarasan bir Yunan mürrezesi Aynl l^atlsti*e göre, geçen ekim ayın tiştirmış bulunan Odemiş müstahsilleri t^kdi'rle herhançi Kır çoconink uarlisiv\n kols.ca memleketi dik*a*iırlük 1da Atina 7 CHususii Çet»ler, >eçe Dımetoka bölge"?inde taarruz da 285 milyon lira kıymetinde 25.269 Basbakanhğa ve Ticaret Bakanhğına bir resine süıükliyebilereğini açığa vurdu. dor\ada ugTadıkları hezinıetten sonra iara geçmiş tnılunmaktadırlar. Bu t« tonluk mal ithal edilmiş, 64.5 milyon telgraf çekerek tütüne mutlaka asgarî Büyükler Duyduk, duymadık demeyirüjjjaâhları terkediyoruz !.. şimdl faaliyetlerlnl Bulgar hududlarm arruzların plânlı bir şeldlde yaçnlması lira kıymetinde 142 685 tonluk mal ya fiat tayinini istemişlerdir. NADtR NADt Kiicükler Yaşasın demokrasi!.. Bundah conra rah»t rahat boğubancı memleketlere yollanmıjtır. Arka*\ Sa. 3, 5ü. 2 de Arkan Sa. 3, Sü. 4 t« daki topraklara inhlsar ettirmig ve ts Arkan So. 3, Sü. 6 da Moskova radyosuna göre hükumet Dörtler, dün Almanya ile yapılacak barış kuvvetleri Azermuahedesinin müzakeresine başladılar baycana girdiler Stalin'in hastalığı Türhiye Urdün dosttuğu Yunan çeteleri Batı Trakyada toplamyorlar Atina hususî muhabirimizden telsizle Majeste Ürdün Krah ve Feridun Cemal Erkinin demecleri Esir edilen çeteciler, Bulgaristanın bir Batı Trakya meselesi çıkarmağa hazırlandığım ve çeteleri teşvik ettiğini söylüyorlar Ithatât ve ihracatımız Son ay içinde ihracat ithalâta nisbetle fazla Tütün satışları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog