Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

r Yeni Çıktı: T. Yılmaz Öztunamn ANKARA Muharebesi Bejazıd ile Timur'ün olüraü ve Fetret devri 1402 Fietı 100 Kuruş Dağıtma yeri: Rafet Zaimler İstanbul, Ankara caddesi 80/1 OQ n ıe onıı CO U i i C l l VII b a V I I o U I I umhuri ivipfnnlar; Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa Işlerü 24299. Matbaa! 24290 Földes Jolan TUTAM SOKAĞI Avrupada müfe$iat kızanmn olan bu aeşhur român Naşkhi Baydann tereümesi olup lldnd basın^ sıkh. 150 kuruş KURUCUSU:YUNUSNADI Telgrai ve mektubadresl:Cuınuuxly^ İstanbulPosta kutusu: tstanbul No. 246 Cumartesi 7 Aralık 1946 AHMED HÂL1D Kitabevi M P > ^ W ^ W ^P Neticede Zeki Rıza Sporel ile Abdurrahman Münib Berkandın Milletvekilliklerinin reddine kararverildi Zeki Rızayı birçok Deıtiokrat arkadaşları müdafaa ettiler, kendisi teessüre kapılarak salondan ayrıldı, Demokratlar, hakkmdaki karara muhalif kaldılar Abdurrahman Mumbin tutanağıttı komisyon kabul etmişti, Nazım Poroyun kendisini vergi kaçakçılığı ile itham ederek mületvekilliğiııiıı redini istemesi uzerine müzakere aşıldı ve sert, heyecaıtlı konuşmalardan sonra bu istek iki rey farkla kabul olundu Mîllet Meclisi toplantı halinde, kbjede dunkü topUnhya riyas«yeden Teyflk FTkret Sılay Çok sinirli birhava içinde geçen toplarrh 21T15 te bitti ^& Asıl dava lh ılımİ7de akı buçuk yıldır tatbık edılen Sıkı Yonetim gjı va Kanununun alh aj daha uzahlması Bu>uk Mıliet Meclisinde bararetli tartıjm*lara yol açü. Htırriyct şampijonluğunu elden kaçnmak istemi>en Demokratlar, vatandaşı keyıdlar alhnda tutan Sıkı Yonetim rejimine artık çoktan luzum kahnadığını soylediler. Onlara gore bu Tejiro iktidar partisi elinde sadece bir iktidar vasıtasından ibarettir. Hosa gitmiyen gazetelerın kapatılmasma yardım ehnekten ve serbest halk toplantılarına sed çeknıekten başka bir işe >aradığı yokhır. Hukumet tezini mudafaa eden hatibler MeclLs kursusunde bu iddiaları çuruhneğe çalıştılar. Neticede Sıkı YoneAl'C'urrahman Munib Berkand tim Kanunu alh ay daha uzatıldı. Her şejden once şunu sojlivclim ki bu kanun, devlet varhğmı korumak maksadile olaganustü hallere mahsııs olaganusru bir rejim demekür. Bunun bojle olduğunu bilen mohalifler sorujorlar: Alh buçuk yıldanberi roütemadiyen olaganusru şartlar altında nu >açıyoruz? Boyle şey olur mu? Daha ne kadar muddetle kayıdlara bağlı kalacağız? Bu memlekette bir gun sabah olmıjacak mı Haluk? Doğrusu, alh buçuk yıldanberi pek acajib, pek olaganushı bir dunyada >aşadığınuzdan hiçbirimizin şuphelenmeğe hakkı yoktur. Etrafımtzda emniyet namına, asayiş namına bir çey kalmamısParls 6 (AP). Sağcı FransK tır. Gece\arısı jatağından uyandırılıp bir gun oncesine kadar dost bildiği koraşu «ÎEpoque» gazeteslnln Londra nnıhafunun ultimatomunu okumak zorunda bır.Dİn bir habenne göre, Mareşal Stabırakılan Bas\ekıller, «muttefik» bir hn'ln vahım surette hasta oldugunu büdevlet merkerine yaptığı nezaekt seya dlren ve Türkiyeden alınan haberkr hatinden doner donmez odasında olu Londra çevrelerınce teyid edllmlştır. olarak bulunan Krallar, vatan ıığrıında dağ tepe demejip istilâ kuvvetlerine karşı yıllarca dovüştükten sonra bir eskıja gibi kurşuna dizilen gencraller, harbden mağlub çıkhğı balde galiblere kafa tutan hukumetler, hcp şu alh buçuk jıllık tarih çağıntn olaganustü şartlan içinde gorülmedi mi? Fakat işin kotüsüne bakınu ki bugün henuz: Artık olasanfistü hallerin sonu geldi' Uiyecek Taziyette de değiliz. Alh bnçuk yıldanberi devam eden çartlann bundan oteje alfa buçuk, yirmi alh, hattâ elli alh buçuk yıl daha sürmiyeceğini kimse bize temitt edemez. Dünya fırıldağının zembereği bh* kere yerinden oynanuşhr. Deli gibi çırpınan, oradan oraya çarpılan bu acayib yuvarlagı jenibaştan avarına kavuşhlrmak kim bilir ne kadar urun sürecek? Hal böyle iken, Sıkı Yonetim de%Tİnde bn dunyaya gozunü açan Istanbulln çocııkların, ajm idare sona ermeden bteki dünyaya goçmeleri ihtimalini de daima hatırda tntmalıyız. Bununla beraber alfa buçuk yıldır de\ am eden olaganushı idarenin vatandaşları pek sıkmadı|ını, ferdî hürriyetlere olur olmaz sebeblerle fazla kammadığını kabule de mccbunız. Hattâ bu hususta biz Sıkı Yonetim müessesesinin biraz yumuiakça davrandığnn bile soy\\\ cccği/. Bazı sokakiarımmn gece manzarası, harbden oncesine nisbetle hiçbir hurrijct rejiminin kabnl edemiveceğl kadar çirkin ve iğrenc olmuştur. Muayjen bir saatten sonra en büjük raddeleıimi?i bir takım sarhoşlar. serseriler, ne iduği belirsizler kaplnor. Bunlar birbiıleıine yüksek seMe en staliz küfurleri sa\"jrarak araiarmda kavga etmekten, gel"ne geçcne saldunipUtaıı. kadınlara lâf atmaktan çekinnıi\ nrlar Harbin se ıımmmmmmmmttUKKImKM 1 Ankara 6 (Telefonla> Mecllsin buAnkara 6 (Telefonla> Mecllsin bugtfnktl toplantumda Zeki Rıza Sporel • Abdurrahman Mdnıb Berkandın tue tanaklaıı üaerlnde şlddetli tartışmalar ıldu ve bu tartışmalar hemen hetruen 6 taat sürdü Bunlardan Zeki Rıza Sporekomlsîonca reddedilmlş, a Abdurrahman Jlıinibln durumu ise mü( let\ekıîl gın4en iskatını mucib g<ırüleme fuekîe b e raber nmumt "heyetStt tabölrttoe ıstı. Ooruşmelerin sonunda her Ikis'nin tutanaklan da reddedlldi Oturum saat 21,15 e kadar surdü Kejlf bir dlnlevlcl kalabalığı muzakerelerl taklb Içln erlcenden M=cllse gelmiş bulunııyordu Dlnloylcl localan bir an içinde dolduğundan bir çok meraklüar Ironöra 6 (&&) Londranın diplo reler neticeslnde umumî bir anlajmaya Içerl alınamadL Oturutna Tevfik Fıkret matık mahhllerınde sojlendıgıne gore, varüdığı tasrıh edılmektedir. Silav başkanlık ettl ve havll slnlrll bir Mr. Bevın tarafmdan bu akşatn Dış IşGelecek gnnler içinde sona ermesi lçınde geçen bugünkü muzakere lerı BakarJığına gondenkn bir te'graf be^lenen bu muahedelere aid tahrır işI T I hlç b j tarafın sıaltısma meydan ta NewYork'ta Fransa, Ingıltere, Am« lrinden evvel halledilmesi gereken Bevermi7fn bü^uk b<r temkin, itıdal ve ta rika ve Sovyetler Bırhğı arasında sulh vin'in «ehemmiyetsi» diy« vasıflandırrafsizlıkla idare etta. Arka3\ Sa. 3. Sii. t <J« andlaşmaları hakkında yapılan muzakeZeki Rıza Sporel Arliası Sa. 2, Su. 4 te ^ 1947 bütçesinin Bevin Londraya gönderdiği bir telgrafta gelir ve gider kısmı sulh andlaşmaları üzerinde umumî bir, çoğaltıldı Sulh andlaşmaları Yeni yıl üzerinde anlaşma anlaşmaya varıldığını bildiriyor hasta Muhablrin adlanm açıklama.dığı bu ce\Telere gore, Stalin 4 kasımda yenl u b r krlz geçırmlş ve Batuma yakın, Karadeniz sahılı tiz=rinde bulunan Stochlye nakledılmiştlr. Arlccm Sa 3, Sü. 2 de Nazım Poroy Ege tütün müstahsili endişeye düştü Ankara tütüncüler toplantısı sonunda asğarî Siatların ilân adilmemiş olmasını kendileri için zararlı buluyorlar HaUd Naımi Keşmir Ankara 6 CTelefonla) Bütçe ko« misvonu gorüşmelerlnl blörmişUr. Komisyon gıelirleri taaandaklnden 2 222 000 lira fazlasile 1,021332,000 olarak tesbrt etmlş, giderlerl de gellrdeki faalalik nısbetinde arttınıuştır. Bu surette bütç«nin hem geltr, hem gldıer kısmı 2,222.000 llra dereoesınde çotaltılmış bubildirilmekteyse d« müstahsılleT 7 eylul lunuyor Istlkrazla kapanacak kısinı kararlarının kendı lehlerine netıce v«r eskl halinde kalmaitadır. Bu Ud. mılyon m«si içm bu değer fıaün ne olduğtı an küsur lira ödenek arttınnasmın bır laşılması, yani asgarî fiatlar tayiıu lâzun Arfcast S. 3, Sü. 3 te geldığini ısrarla soylemektedırler. Aym dördünde kalb krizleri geciren Stalin, Karadeniz sahiline çekildi Gümrük resimlerine zam emrı geldi Yüzde 156 zammuı hangi maddelere tatbik edileceği henüz bildirilmedi, gümrüklerde muamele çok arttı İranda son hâdiseler Iran. Güvenlik Konseyine bîr nota verdi Rusya, Tahran hükumetinin Âzerbaycana asker göndermemegini istedi Imir 6 (Telefonla) Ankara tütüncüler toplantısı kararlarmm bir tebliğ ile bildirılmemiş olması tutun müstahsillerı arasında endişelere sebeb olmuştur. Bu endışed« başhca âmıl, tütün mahsulüne bolgelerine gore harb senelerinde olduğu gibi asgarf fiat tayin «dılmemiş bulunmasıdır. Ankara toplantısında tacirlerın müstahsılden değer fiatla tutun satın alacaklarmı vadettıkleri JHiIyoııluk bir dava Yusuf Izzeddinin veresesi. hazine aleyhine dava açtı NADÎR NADt Arkost Sa. 3, Sii. « U. Londra 8 (BBC.) NewYorktan bildırıliyor: îranın Güvenlik Konseyl nezdindeki mümessili bugun Konseye sunduğu bir Sultan Azizin oğlu ve Sultan Reşadın notada Azerbaycandaki gelişmeleri son derece dıkkatle takıb etmek icab ettıği padisahlığı zamanmda Veliahd olup Bini bıldırerek merkezi hukumetin bu rinci Dunya Harbi içerısinde ölen Şehrada otorıtesini kuramamış oldugunu zade Yusuf tzzeddin Efendinın mirası anlatrnış ve Sovyet elçismın Iran huku etrafında, mihonluk bir dava açılmış ve Arfcnsı So. 3, Sü. 2 de muhakemeye, istanbul Onbirincı Aslıye Hukuk mahkemesmce başlanmıştır. Dava, hazine aleyhmedir. Davacüar, Yusuf İzzeddın Efendinin haremlerınden Lemanla Nazende ve Cavidan, blr de olen zevcesi Cenanm varisleridir. Davacılar, Be= ktaşta Vi^nezade mahallesindeki 176 parça emlâk üzerinde veraset hakkı ileri surmekte, hazınenin bu yerlere müdahalesının men'ıni istemektedirler. Netıc* olarak; bu gayrimenkullerın tapu kayıdlannın kendı namlarına tashihen tescıli icab ettiğini belırtıyorlar Dava mevzuu 176 parça emlâk arasında Kuçukçıftlık parkı ıle muhtelif buyuk binalar, geniş arsalar mevcuddur. Mahkeme, evvelâ bu gajmmenkuUerin Londra 6 (BBC.) NewYork'a muvasalat eden M Çaldaris, bugun Mr. \mkuf ehli manfetıle kıymetlerinın takB>rnes ve Mr Be\ın ile göru^Tiuştur. dırine karar vermiştır. Vukuf ehlı, 176 M Molotof ile de goru^mesi ıçin tertı parça emlâkten her gün 8 1 0 kadarı Alfcdersinız bajıra, Eski Tnrk Eserleri Muz«si bura&ı mı? . nm kı^metıni takdır ederek, mufassa' bat alınmı=tır Evet, ne yapacaksuuz?. Atına $ (a a ) Reuter ımıhVbırmin lapor hazırlpvacaktır Rapor, mahkerae Bu memlekette 50 gram Avrupa lâ\antasının 150 liraya alınıp satıldıye tevdı edılıp, muhakemeye d«vam olu bıldırdıgıne gore, Tsalya, Epır, Pelopo|tnı işittün de beni de blr raia koymanın ricaya geldim!.. ArkaM S. 3, Sü, 3 te nacaktır. Yunanistaıtda tetnizleme hareketleri Çaldaris, Nevyork'ta Molotovla görüşecek l
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog