Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

mhuri 23 üncü yıl Sayı: 8010 KURUCU5U: TONtlS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstaBbul Posta kutusu: tstanbul No. 248 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yazı İşleri: 24299. Matbaa: 24290. Ekrem Muhiddin YEĞEN'in Bir çok tadiller ve yeniliklerle ALAFRANGA ALATÜRKA, Yemek Öğretimi ÇUd 1 in ikinci baskısı İçindekiler: Et, tavuk,, baÇprba ve konsomeler, lıklar Etler ve rejij Eğitim Kitabcılarda ve büi Yayınevlerinde bulunur? ABEVİ. Umnmi satış yeri: I Cuma 6 Aralık 1946 Trakyada çeteler piyasası T utun «* 1 •• Dimetoka civarında hükumet kuvvetleri vaziyete hâkim Yunanistan Güvenlik Konseyine verdiği muhtırada Yugoslavyanııt çete hareketlerini esaslı surette desteklediğini bildirdi Ege piyasası ocak ayında açılıyor Fiatların geçen senekinden aggarî yüzde yirmi beç fazla olması kararlaştı Fransada siyasT bıian had bir safhaya pirdi Yeni Başbakanı seçmek için dün yapılan teşebbüs de boşa çıktı Komönistler, Thorez'in adaylığım geri aldılar 1 a?x ıR ) Yeru Ba^oakanı seçmel: ç.m yapılan l'oncl teşebbıis de boşa glt> ımştır M B.dault da anayasanın gerrekieştimıgi 310 oydan aneak 240 ını kazanabllmlitir. Millî meclis, salı gunü toplanarak üçüncü bir öeşebbüste bulunacaitır. Komunıstler. Thorez'ın adaylığını g«ri almış, sosyalistler de komünlsterin lştirak eıcmlyeceklerl bir koallsyona işürak etmemege karar vernugleroir. Neticede üç büyük parttoin gene kendi aralannda anlaşarak bir koalisyon tcşkiı etmelerl günden güne kuTietlenmektedır. Salıya kader partl şeflert arastnda yopılacak konuşmalarm bir netlce vermesl umuluyor. Parls 5 (a.aJ Yeni Frarîsiz Başbakamnm seçılmesi İçin bugün İkinci bir teşebbus daha yapılmiştır. Alınan resmi neticeler çunlardır: 601 seçınenden 337 sı Bldault aleyhinPariste son günlerde hayat pahalüığına karşı yapılan niimayişlerden bir gorunüş de. 240 ı lehinde oy vermışlerdır. Gert kalan 24 oy muka\emet demakratik ve sosyalist btrhkler arasında dagümıştır. Asamble bugün bir teşebbüs daha yaijılmasına karar •vermiştir. Dikkate değer bir nokta emagojinin, d»mokra*inin bujuk dusmanı olduğundan Cumhuriyet sütunlarında müteaddid defalar bahscdildL «Rey aveılığn aaını verd'ğimiz bir çeşid demagojinin de demokrasi rejimi için zararlı ve tehlikelı olduğunu Araerikadan VÎ mctnleke tijnizden misaller getirerek tebarüz ettirdik. ileri ve kokleşmiş demokrasilerde zararlı ve tehlikeli olan demagoji ve rey Bvcılığı, bu hayata yeni ginniş olan memleketimiz için daha zararh ve dalıa tehlikelidir. Çünkü memleketin haklkl menfaatlerine uygun faaliyelleri ve her sahada durmadan yapmağa mecbur olduğuınuz ilcrleme hamlelerini sekteye uğratroak, baltalamak gibi neticelere yol açar. Birim ise duracak, sağa sola hocabyacak, yerimizde sa\aeak vaktimfa yoktur. Hedefe dosdoğru ve süralle j ü rümek mccburiyetinde>iz. Bazan bu 5 üniyüs, ileriyi göretniyenlcrle ihatah düşünemij enler ve öncedrn edinilmis kanaatlere hağlı kalanlar tarafından beğenilmirebilir. Bu nıemnuniyetüzlik şah«î \*ja riimrevl düsünrelerle istismar edilmek istenebilir. Sınıf ve parti mücadclelerinde bir vasıta ve silâh olarak kullanılabilir. Neticede yapılmak istenilen ve istikbal için fayda ve hayrr sağlajacak işler, bir demagoji fırtınası içinde geri kalırsa, bundan memlekct rarar görur. Onıın için hangi partiden ohırlarsa olsunlar veya hiç bir partiye bağh oimasınlar. münevveTİerin vazifesi buçiin hoş görülecek, fakat yarın millî hayata rararı dokunacak yolda yürümemek ve demagojiden kaçınmaktır. Bugün devlet ve milletin mukaddcratinı idare eden ve yarın idare etmeğe namzed bulunan s!yasî şahsiyetler ve partiler, sözlerlnde ve hareketlerifide bu mühttn noktaya azaml dikkat ve itina göstermekle miikelleftirler. Şu veya bu sınıf insanlara h«j göriinmek ve rey avrılıgı yapmak için, yerine getirilmeM miimkün olmıyan vaidlerde buhınnıak. bugün iktidarda bulnnanlara oldıığu gibi, yarın iktidar mevkiine geçtnek istijenlere de gerek sahtslan, çerekse partileri bakımmdan fayda değil. zarar getirir. Zararın en bfiyüğü Ise rejimin ve memleketin oımi7İarma yiiklenir. Çiinkii halk kütlelerinde hayal inkisarı. iimid kınklıSfi vücude getirir ve bu yiizden, «eski hamam. eski tas» kanaati uyanır: halkın demokrasiye karşı inanı ve giiveni azalır. Basbakamn İstanbulda basın ve halk Ile çeşidli mcvzular Ü7ermde yaptıçı ha.tbıhallerdeki sözleri, herkesin kendi düsünre ve kanaatine göre. leh ve aleyhte türlii rürlii akisler ve tefsirlerle karEilandı. Biz Basbakamn sözleri arasında. yukarıda izah ettifimiz düsünceye uyşnm olarak söyledikleri fizerinde dıınnak istiyoruz. Saym Receb Peker, Eminönö Halkevindeki konuşmaları arasında şun. ları söyledi; «Mesuliyetini bilen bir hükumet. mflîî ltimadı taşıdığı müddetçe, kendisine emanet olan vazifeyi yerine getirmek için, acı ise acı, tatlı ise tatlı, fakat haÜfcatleri olduğu gribi tetkik edip neticelere vardıkan sonra bu netîcelerin icabmı. muvakkaten elinde emanet olan devlet vazifestni gördüğü müddetçe, bu vazifeyi kendisine verenlere karsı icab «den mükellefiyetleri tahmü ve tahamınül eden ve bunu yapabilen hükumet, millete karşı vazifesini vapmış demektir. Yoksa gelip geçici günlerin avutucu, aldatıcı, muvakkat bir takım politik sempatilerini toplıyacağım diye realitelerin emrettıği neticeleri yapmaktan kaçınan ve bunları yaptıktan sonra da, inandıŞı yoldan gittiği için vazifesinden ayrılmak icab ederse, bunu da göze almaktan fariğ olan kimselere, Allah bu devletin idaresini bırakmasın. Böyle adamlara devle* idaresı teslinı olunamaz arkadaşlar.> Montgomery, İngiliz askerlerinin Yunan işlerine müdahale etmiyeceklerini söylüyor Izmlr 5 (Telefonla) Ege Tfitün piyasası ocak ayımn 3 üncü cuma giinü açılacaktır. Ankara toplantısmda tütün fıatlarının geçen senekinden vasatt asgari yüzde 25 fazla olması kararlaştırıl» mıştır. Yani geçen sen« tütünlerini 250 kuruştan satanlar bu sene 310, 315 kuru=a kadar, 280 kuruşa satmiş olarJar, 350 kuruşa kadar satabi'.e«iklerdir. Şu veya bu bolgenin tütünlerini derecelend^rmek suretile fiat tayin edılmemesi kararlaştırılmıştır. Hukumclin yapacağı ticaret anlaşmalarmda tütunün takas nin hâkim bir duruma* geçtikleri anlaşıl yolile ihracmı temin edeceği alâkahlara vadediİTrıiştir. maktadır. Diğer taraftan dün Selânikten Ded«ağacPityon yolu ile Karaağaca gelen 17 nüfuslu bir Turk aile reisinin anlartığına gbre kendilerı geçtikleri yerlerde en kücıik bir hâdiseye raslamamışlardır. Bu havslide halk işî ve gücile meşguldiır. Bu akşam da gelen yolcular geçtikleri Yunan arazisinde bir fevkalâdelik görmeJıklerini, yalnız Yunan istasyonlarında ışıkların maskelendiğini söyîem şlerdir. Daha içerilerdeki durum hakkmda faz|a malumat yoktur. Türk Çek ticareti Yunanistanın Güvenlik Kon»ey!ne verdiği muhtıra Çekoslovak heyeti ile müzakere bitti, yeni anlaşmalar imzalandı Resmî neticeler Trie«itc"de Yunanistan hakkmda demecde bulunan Mareşal Montgomery Edırne 5 (Hu'asi) Yunanistandan son gelen haberlerde geçende şıddetli çarpışmalara sahne olan Sofulu ve D'metoka civErmdakı çetelerm buraiarda tutunamadıkları ve hükumet kuvvetleri NewYork 5 (R > Yunanistan tarafırdan Güvenlik Konseyine ven\en 35 sahifelik bir muhtırada, memleket icindeki çete hareketlerinin kuzey komşuları, bilhassa Yugoslavya tarafmdan esaslı surette desteklendiğini, Arnavudlukla Bulgaristanın da bu islerle ilgileri bulunduğunu anlatmıstır. Şikâyetnamede snlatldığına göre yabancı topraVarda talim goren çete gruplan, Yunanis Arlca.it Sa 3. Sü 2 <le Petrol arastırmaları hakkındaki iddialar Reşad Aydınh, eski Ekonomi Bakanı Fuad Sir. menin gazetemize yoHadığı mektuba cevab veriyor Silivrili 11 köylü muhakeme ediliyor Seçim kuruluna karşı harekete geçtikleri iddia edilen Demokrat köylülerin davası şahidlerin dinlenilmesine kaldı Dıs Islerj Bakanlığı ticarî anlaşmalar heyeti başkanı Dr. Bıırhan Zihni Sanus Ankara 5 (a a.) Ticaret ve tediye anla'naları akdı maksadile bir müddet evvel Ankaraya gelmiş olan Çekoslovak hevetüe heyetimiz arasında Dı? Işleri Baksnlığınca cereyan etmekte olan müzaVer*ler sona ermiştir. Haıırlanan ticaret ve tediye anlaşmalarıle ekleri hükumetimiz adına Dış Içleri Bakanlığı ticarî ve malî anlasmalar mfoakere heyeti başkanı Prof. Dr. Bur ArJcası Sa 3. Sü. 6 da Ramandaki petrol kuyularınııt açılmasmda yüz binlerce tira masraf yapılmış Parls 5 (a a.) Asamblenin bugünkü otuıumundan sonra Vıncent Auriel, ocyanatta bulunarak kabıne buhramm 3 rtaıaî etmek gerektiğıni sbylemış ve ak;am parlamento gruplannın başsanlan \e bılhassa 'Komünist parüsinın şeflerl Maurıce Tlıorez ve Jacques Duclos ıle, Mayrıce Schmann ve cumhuriye'çi hiîk hareketi ŞJÎI Robert Lecourt ıle arzusunu lzhai1 etaıişUr. Buhraıu önlemek için Başbakamn basın mensublarile yaptığı konuşma Bulgar Ajangının Yunan hâdiselerine dair yayınladığı haberin aslı yok Maznun köjlüler, mahkeme huzarunda Sılivride, Vilâyet Meclisine Intihab yapıldığı sırada, seçim kuruluna karşı fıilen harekete geçtikleri ileri sürülen ve diğer bazı iddialarla İstanbul İkinci Ağırceza mahkemesine verılem köy'ülerin muhakemesine, İstanbul İkinci Ağırceza mahkemesinde dün öğleden sonra de^am olunmuştur. Dava edilen köylüler, Osman, All, Kadir, Ahmeıd Naim, Abdullah, Naim, Doyran, Hüseyin, Mahmud, Halkn, Hiiseyin Şahin ve Mehmed isimlerindedir. Bu köylülerden hepsi Demokrat Partiye memsubdurJar. Geçen eelsede; sorgulan tekmillenmijti. Muhakemenin dünkü eelsesinde, vekilleri avııkat Fethi Tahır Bütiınle birlikte mahkemede hazır bulunan bu köylüler hakkmdaki iddia etrafında Silivride yapılan bütün tahkikata aid «vrak okunmuştur. Bu »1rada kendilerinden v« vekillerinden b»21 cihetler sorulup, cevablar alınmıştır. Ve m^uhakemenin devanu, Silivrid* bulunan şahidlerin istinabe yolile dınlenilm«leri İçin, başka bir güne kalAnkara 5 (a.a.) Başbakan Reoeb Pekerin isUnbulda 30 kasım 1946 tarlhinde gazeteciler toplantısındaki konuşması sııasmda Dimetoka ile Sofulu civa. rındaki çetelerin Bulgaristandan geldiklerini ve gayelerinin Batı Trakyayı Türkiyeden ayırmak ve Batı Trakyadan Ege denizine bir mahrec elde etmek olduğunu söylediğine dair Bulgar Ajansı tarahndan Sofya menşei ile ve Sofya radyosunda da Bulgar Ajajnsma atfen blrer haber yaymlanmıştır. Yaptığımız incelemelere gör«, Bulgar Ajansmın verdiği bu haberler hakikate uygun değildir. Başbakan Receb Pekerin basın toplantısmda vaki olan ve orada hazır bulunan yabancı gazeteciler tarafından alman beyanatının 1 arftlık tarihli İstanbul gazetelerinde çıkan metıaden ibaret olduğunu Anadolu Ajansı Uvzih eder. Ankara 5 (Telefonla) Eski Ekonomi Bakanı Fuad Sirmenin gazetemize gönderdıği mektub dolayısile Denizli milletvekili Reşad Aydmlıyı gördüm. Bana şunlan söyledi: « Sayın Sirmenin mektubunu dikkatle okudum. Kendilerinden istirham ettiğım cevabların hiçbirini müsbet veya menfi şekilde olsun vermemiş olduklarını gördüm. Beni Mecliste suale davet etmelerine gelince bir milleU'ekilinin bir diğerini istizaha çekmesmın usulden olmadığını bildiklerine şuphe yoktur. Eğer kendileri kabinede bulunsalardı bu istizahı teerddüdsüz yapardım. Aydmlatılmasını rica ettiğim notttalar benim de güven oyu vermiş olduğum gayın Peker hükumetinden evvel ve Fuad Sirmenin Bakanlık zamanına aiddlr. Kaldı Iri ben hiçbir zaman L?i bir Arkası Sa. 3. Sü. 5 te Adliyemizin büyük bir kaybı Yargıtay Birinci Hukuk Başkanî Şemseddin Temizer, vazife ba. finda hastalanarak vefat etti Ankara 5 (a.a.) Yargıtay Birinei Hukuk Dairesi Başkanı Şemîeddin Temizer mahkemeler teşkılâtı kanunu ıle istlnaf ceza ve hukuk usulü kanunu tasarılarını hazırlıyan komisyonun bugünkü mutad toplantısmda birdenbire lıastalanmıçtır. Arfcost S. 3, Sa. $ te Denizli mllletvekilt Reşad Aydmlı Bir dedikodu ve bir tekzib Ankara 5 (Telefonla) «Başk°nt> gazetesinde, Cumhur Başkanımn, diğar partilerin kurulmasma Amerıkadan ahnması düşünulen kredi için musasde ettiği yolunda ve eskı Yozgad mılletvekıii Salim Korkmaza atfen bir vazı çıkmıştı. Salim Korkmaz, bugün Anxara gazetesine gonderdiği bir mektubia, kendisine atfedılen bu söz'.eri söylememiş olduğunu bildirmiştir. Izmirde meraklı bir muhakeme basladı lnönüye şikâyette bulunan iki C. H. Partili hakkmda Matbuat Kanununun 34 üncü maddesine istinaden dava açıldı lamlr 5 (Telefonla) O. H. P. sinin Bucaya bagh tnönO ocagı kongresinde bu ocaga kayıdlı olduMan halde polls marifeüle kapı dışan eöildiklerini tddıa e4erek bunu gazetelere ve telgrafla Partl Genel Başkanı tnönüye bildiren Rezzan Kalkand«len ve Ahmed Caodan haklarmda matbuat kanununun 34 üncü maddesine istinaden kamu davas açümış ve bugün asliye ikinci ceza mahlosmeslnde muhakemelerine başlanılmıştır. Sorukbr, Ocaga 200 kadar aza kayıdü olduğu halde yalnız 2 0 3 0 Jüşinin kongreye alındıgını ve kendllerinin salona alınmıyanlar meyanında bulunduklanru Arkasy Sa. 3. Sü. 6 da Ç Yeni Adalet Sarayının yerî tesbit edildi J Alkıslnrla karşılanan bu sözlerden sonra. Basbakan şunlan da ilâve etti: «Rengini, kokusunu, seklini değiştirerek başka başka manalarda yaptığımız telkınlerle, bu memlekette derinliğine anlayıştan mahrum büyük küileleri dalâlete sevkederiz ve halk tabakası, kendi sinin semavî bir takım kuvvetlerle daha mesud edılmesi kabil iken bunun yapılmadığı »ib: bir vahimenin tesiri alünda mutemadij'en yanılır ve bu vanılmış, yanılhlmiş vatanda";larm yekunu, bir gün Uzun senelerdenberi ts'anbulıın Niı Binanın projesi için büyuk nıügelir, bu devlete aid kuts! vazifeleri, vecibeleri dahi yerine getirmekten yavaş bü^ük lhtlyaclarmdan biriıvl teşıdl edıpn | kâfatlı bir ıtıüsabaka açılmış ve saedılece^i Lanın 1/500 mikyash bir maketi hayavaş zıhnen uzaklasır ve bunun netice yenl Adalet Sarayının inşa sinde devletin bakasınm temeli olan bü yer. nıhayet tesbit edılm^stir. Adalet | 711 lanmıştır. 3ara\ı Sultanahmed parkmın bir yaInşaatın yaza doğru başlayacağı ümıd ABlDlN DAV'ER nında Fıruzağa camılnin bltışığındekl edılmektedır. Resmimiz binanın yapıla Arkan Sa. i, Sü. 4 te arsada inşa edileıcektir. lcağı sahayı gösteriyor. Bugünkü Meclis toplantısı çok hararetli olacak Seçilmelerine itiraz edilen milletvekillerinin tutanakları meselesi konuşulacak Ankara 5 (Telefonla) Edirne milletvekıllığine seçilen Dr Bahaeddln ö ğııtmen ve Mehıned Öktemın. Beyhin nMİletvekilligine seçilen Dr. Kemai Sacırıtı. Eskisehirden seçilen ve sonradan istıfa etmi? olan Yavuz Abadamn, Çanakkaleden seçilen Nureddin Ünerinın, I^tanbuldan seçilen Zeki Rlza Sporel ve Abdurrahman Münib Berkamn ve Mugla milletvekillerinin seçün tutanakları hakkında komfeyon raporlan yarınkl Arkos» Sa. 3, Sü. 4 te Prof. Hirsch Alman profesörü, karısı ve kızile birlikte Türk tabiiyetine kabul edildi Ankara 5 (Telefonla) istanbul Üniversitesi hıfzıssıhha profesdrü Alman uyruğu ve Yahudi ırkından 1892 Berhn doğıımlu Rafael oğlu doktor Juhus Hirsch ile karısı ve kızı Turk vatandaşhğma almdılar. Piriştine doğumlu Ismaıl Hakkı oğlu Mehmed Kemal de Türk vatandaşlığından çıkarıldı. Çaldaris Yıktın perdeyi eyledin viran, Varayım, Dört'ere haber vereyim...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog