Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

Muamele ve istihlâk vergisi mükelleflerinin dikkat nazanna: 1 Ocak 1947 de yürürlüğe girecek yeni hükümlerile: MUAMELE VERGISİ KANUNU ÇIKTI Tevzi yeri: Ankara Caddesi No, 137 DOGU KIRTASİVEEVİ m h u r iyet 23 ünell yıl Sayı: 8008. KLIRUCUSUlYUNUS NADİ Telgrai ve mektub aâresü Cumhuriyet, îstanbul Posta kutusu: îstanbul No. 246 Teiefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yazı Işlen: 24299. Matbaa: 24290. S EN B TEFEYYÜZ ZMİ KtTABEVİ Cemil Sena Ongunun bu önemli eserini yayınlamıştır. Fiatı 75 kuruçtur. Çarşamba 4 Aralık 1946 Yunanistanda son durum Devletçilik hedefdir aşbakanla yapbğıraız uzun jrorüsme esnasında en fazla dokunulan mevzular ekonomik vaziyetimiri alâkalandıranlar oldu. Sayın Peker, bıitiin imkânlan ve imkânsızlıkları gözonunde tutarak, boş ve tnanasız vaidlere eirişmeksirin. üzerinde yüriidüğü jolun Utikameti hakkında bite fikirlerini anlattı. Hükumetçe varılan 7 eylul kararlurının memleketi muthtka daha ferahlı, daha aydınlık ufuklara göriireceğine dair sarsılmaz bir inanc taçıdığını belirtti. Receb Peker'in en kuvvetll tarafı, çüphesiz samim;yefi ve hejecanıdır. Başladığı bir işe inanmıyan veya az inanan adamlardan muvaffakıjet beklenemez. Heyecansız inanclar ise yapıcı olmaktan daima uzak kahrlar, verimsizlik ve klsırlık içinde hareketsbliğe yol açarUr. Anrak, kalbimizle Inandığımi7, v»rlıjımi7İa hağlandıipmız fikirlerin bizi muvaffa^ıvete ulaştırması için, samimiyet ve heyeeanla beraber o fikirierle reaffle arannda da bir nyarlık bnlunmaM (arttır. Aksi takdirde bütiin samimiyetimize. bütiin heycMKrlllga rağmen bir ftin hayal kırıkhğına nğramamız mukadder olnr. Receb Pekerln rutruğn yol, ekonomik inkişafımız bakımından jrtinün ihtiyaclannı karşıiıyor veva karşilıyaeaksa mesele yoktur. Tiirk halkı ergeç daha müsbet, daha verimli hayat şartlanna herhalde kavusacakhr. Zaten hepimizin yörekten temennimİ7 de bu çartlann bir an once gerçekleşfrrilmesînden ibarettir. Fikirlerle realite arasında irtibat aramak. yoksa kurmağa ralışmak, memleke* Işleri üzerinde kafa yoran vatandaşlara düsen ba^lıca vprife deeil midir? Ispanya Amerika Madrid hükumeti Amerikaya bir nota verdi Connally'nin teklifi Ispanyaya karçı hakaret «ayılıyor Madrid 8 (AP.) Buçün tspaayol Di§ İşlerl Bakanlığı Madriddekl Amerlkan maslahatgüaanna bir nota verml}tir. Notada belirtildigine göre, ayan üyelfrinden Tom Connally'nin İspanya hakkındakl teklifi, Ispanyol milletine karşı bir hakaret teskıl etraektedir. " Makedonya muhtariyeti için bazı Yunanlılar Slavlarla işbirliği yapıyorlar „ îngiliz 8ÖZCÜ8Ü. Yunanistana silâh verilmesi için yapılan talebin Londrada incelenmekte olduğunu söylüyor Londra 3 (a a.) ' , şeceğini söylemiş Makedonyaya yapve gunları ilâve ettığı bir tetkık semiştir: ahatinden döner * Birleşmiş Mil Venizelos, kuzev letlere mensub biı eyaletlerindeki vakomisyonun kuzej zıy«li anlatmak iıhududumuzda olup zere Kral taraiınbitenleri görmek dan kabul edilmeuzere YunanıstanE gitmesini isteyecasıni istemiştir. gım. Bu suretle Yu Venizelos funla^nanistanın nu ( yok rı soylemiştir: sa Yugoslav, Bul< Bazı Yunan' gar ve Arnav\ıd!uk hlar Makedonvahükumetkrinin mi nın muhtariyeünı doğru söyledikleri' geTçekleştirmek ianla5ilacaktır.> çin Slav Makedonya mukayenaet Silâh mes«lesi uyeleri ile işbirliği ' ^ Londra 3 (a.a.) apmaktadırlar. İngiliz 0 i } îşlcr! • M. Çaldaris Öte yandan Ta • Bakanlığı sozcüsüriste bir mülâkat esnasında Çaldaris niin bildirdiğine göre, YunanistaTia NewYorkta Yunanistanı alâkadar « munzam silâh verilmesi için Yunnn, ien maJî ve iktisadi tneseleleri ve Ma hükumeti tarafından yapılan taleb kedonya hududundaki variyeti Arkas\ Sa 3, Sü. 2 de Partilerin Millet Meclisi arupları to prograntmda tadilat Genel kurvdtaym parti ismine «çiftçi» kelimesini de ilâve edeceği «öyleniyor alara göre, Cumhuriyet Halk Partisi genel kurultayı gelecek raayısta Anka» rada fevkalâde bir toplanüya çagınlaca's ve bu içtimada partinin prograıni günün lcablanna en muvafık btr $ekilds ve esash surette tadil edUeoektir. C. H. P. Gsnel Sekreterligl, Parttnin vilâyet heyetlertnden program ve nizamnam» hakkıodaki raütalealarıtu soxmuş bu'.unuyor. Bu istimzac da Partl programının tadüine esas itibarlle karar vrrllmiş olduğuna bir delil sayılmalrtadır. C H Partisi, programın<i» yapılacalc değisiklikten sonra, aflebi Ihtimal, Cumhunye+ Çiftçi v« Halk Partisi isminl a'.^caktır. V. Başbakan Receb Peker ve "D. P. „ Genel Başkanı Celâl Bayar son seyahat intıbalarını anlattılar Şiddetli tedbirlerin harbi doğurmasından korkuluyor NewYork 3 (A.P.) Birleçmlş Mîlletler siyasî komisyonunun bugünkü toplantısında söz alan Amerlkan delegesl Tom Connally, Franco İspanyasmı tecrld için Polonya ve Beyaz Rusj'a tarafından ileri sürülen Iıedblrlerin kabulü halinde dahili bir harbe ve mııhtemel olarak difeer mdlletlere bulaşacak olan yenl blr harbe yol açılacağını soylem'.ş ve demiştir kl: « Bu tekliflerin kabulü, Ispanyol miUetlni bütiin dünyadan tecrid etmekten başka. miisbet bir netice verm«z. Bu teklifler dahili bir harbe ve vahim mületlerarası kargaşalıklara yol açacak nıahlyıettedlr.» Arkas% Sa 3. Sü. 6 itı îzmir 3 (Telefonla) Dola$an çayl Başbakan Receb Pekerin dün sabah Ankarada karşılanışından bir intiba Başbakan Büyük Millet Meclisi BaşAnkara 3 (a.a.) Başbakan Receb Peker, beraberinde Millî Saviinma Ba kan vekilleri, Başbakan Yardımcısı, Devkanı Orgeneral Cemil Cahid Toydemir let Bakanı Mümtaz Okmen, Bakanlar, olduğu halde bu sabah saat 10.30 da miüetvekilleri, Genelkurmay Ikinci Bas Arka*ı Sa. 3. Sü. 2 <1» ekspres'e Ankaraya dönmüştür. Amerikada grevler devant ediyor Kömür işçileri grevinin kötü neticeler vermesinden endişe ediliyor Franco, Ispanyol meclisinde mıtuk sörlerken Bir C. H. P. kongresinde şiddetli tenkidler Odemiş kongresinde bir aza, hükumetin halkm şikâyetlerini dinlemediğini söyledi «Hakkında sayısız çikâyetler yükselen bir nahiye müdürü, kendisinden hesab sorulmadan başka bir nahiyeye, oradan da usulsüz işleri yuzünden diğer bir nahiyeye verildi» Almaııya ıneselesi Izmir 3 (Telefonla) C.HP. Odemiş Eğer bu kalede açılmakta olan gedikler Receb Peker'i «aatlerce dinledikten Dörtler, yakında Almanya ilçe kongresi bugün müfertis Dr. Kâm gdrüyorsak bunları karşı partinin d«ğil, scnra edindiğim ilk Inbba kendisinin | ran Orsün başkanlığında toplanmıştır. bizzat kendimizin açtığırruzı kabul etmeselesini görüşmeğe Iktisadi manasile fazla geniş, fazla UbeMareşal Montgomery'nin, harb Azadan Şükrü Konuk şiddetli tenkid memiz lâzımdır. Halkm şikâyetlerini ral bir polltika giitmek fctediği oldu. Hüsenelerinde almmış bir resml lerde bulunmuş ve ezcümle şunlan soy dinlemek, halkın ihtiyaclarile yakından başlayacaklar kunıet bnndan sonra gittikçe artjn bir alâkadar olma!î lâzımdır. Hükumetin lemiştir : «erbestlik rejmıi kurmağa çalısıyor srfNe^'York 3 (a.a.) Dış İşleri Bakanı < Odemiş yakın zamana kadar Tîalk halk şikâyetlerini lâyık olduğu ehemblme geldi. Vakıâ sayıtı Peker kelimesi Byrnes. bugiın basına demecde buluna Partisinin bir kalesi olarak kalmıstır. Arkası S. 3, Sü. 3 te kelimesine bu manaya gelecek söıleı rak «Alman meselesinin bu hafta zarfınsöjlemedi. İntıbaı, umumî olarak ileri da Dış İşleri Bakanları konseyince ele «ürülen fikirlerden ben şahsan edinmis alınması mümkündür> demiş ve şunlan bulnnuronım. Belki yanılıyorumdıır. İlâve etmiştir; Jrnallah da öyiedir. « Almanyadaki işgal bölgelerinin Ba.Oıakan. sözleri arasında meselâ, ikekonomik birleşmesi bahsinde Fransa ve tisad ilminin kendine mahsııs kamınları Udine 3 (AJ.) «Messagero VeRusyanın da İngiltere ve Birleşik Ameneto> gazetesine göre, îngiliz Imparaoldtığunn, haricden yapılacak müdahale. likaya katılacaklarını ümid ederim. Matorluğu Genelkurmay Başkaru Mareşal lerin zararlı noticeler vereceğini hükuamafıh bu konu üzerine ne Couve de Montgomery, Trieste ve civar bölgeyi metin bu noktavı da:.raa gözönünde tut Arkast Sa. 3. Sü. 6 da ziyaret için Trieste'ye gelecektir. ması gerektiğini açıkladı. Sonra devletçtGazete diyor ki: Hçi tarif ederken gene eskisi gibi «ferAmerika Maden İççileri Birliği Şefi John L. lıvms, elinde «En sıkı bir esrar perdesine bürüdln ve husnsî sermayenîn basaramıyacabastonile mahkemeye giderken nen bu ziyaret son defa General Eisenğı» islerden bahsetti. Nîhayet hususî mii. NewYork 3 (AP.) Kömür işçileri ÇOK melvtebler kapanmıştır. Tahmln ehower tarafından bolgeje yapılan zıya» esseselerde çaiısanların eeçim durumu ıev5 12 gilndtır devam eünektedlr. dıldığıne göre, eger grev devam ederg?, retle aynı hususiyeti taşımaktadır.» hakkında hükumetce neler düsünüldüDaha fazla de\pm edecek olıua, bir iki ay zarfında 5,000,000 kişi lşsiz kalaGeçen ekim aymda «Messagero Vep n i i soran bir muharrir arkadasa verdiçok kotü netioeler beklenebllir. Şlmdl cak ve demiryollannın yıizde aekseni neto» gazetesi, General Eisenhower'in ği crvabda liberal iktisad mektebinin den komürsüzlüi yuzünden lOfr.000 d«n faaliyetlerinl tatil etmeğe mecbıır olaTrieste'ye gelişini bütün kaynaklardan Yakm bir gelecekte, İngiltere kaidelerini öne siirdüfazla sanayl işçlsl lşsiz kalmıstır. Blr Arkas\ Sa. 3. Sü. 4 te iki gün önce bildirmiçti. İktisad ilminin elbette kendine mahsas ile Rusya arasında harb Ankara 3 (Telefonla) Tütün kongağlam kanunlan vardır. Bunlan gözgresi bugün son toplantısını yapmış ve çıkması ihtimalinden önünde furmadan nluorta kararlarla dagılmıştu1. Toplanüya iştlrak eden devlet idare etmek bu asırda imkânstzendişe ediliyor mitstahslı temsilcilerinin verdikleri madır. Ancak müdahale politikasi da bu as. rm, hele buBÜnün mutlak bir xaruretidir. Kahire 3 (a a.) «RosaİEİYusııf» un lumata göre, bu seneki Türkiye umutnl tütun istihsali 90 milyon Mlo etrafmda Asiına bakarsanu bir hastayi iyi edea. blr muharririnin yazdıgına göre, blr hesablanmaktadır. Marmara ve Karaherşeyden önce tabiat kanunlarıdır. Fatnglliz şahsiyeti kendlsine çunlan söydenlz mıntekalarında hlç stok kalmakat bu bövledir diyerek hekimin lüzulemiştlr: mıştır. Yalnız Ege bolgesinde onun da mtınu nasıl inkâr edebiliri?? Tabiat ka< İngiltere, yalnız kendisüe Rusya çogu devlet iktısadî kurullan elinde olnunlanm bildiği ve gözönünde tu«ıı|u arafmda bir harb çıkmasndan de&il, ma£ üzere btr kaç milyon kadar stofe nisbette. hekim, onlardan istifade edebu harbin yakın blr gelecekte vuku bulbulunmaktadn. rek gerckli müdahaleyi yapar, haita da massrjdan korkmaktadır. gifaya kavusur. İktisad kannnlan da Eski senelerde ortalama 25 nülyon İngüterenin yalanda bir harb çüunıböyledir. Muayren şartlann baskısı al Arkas\ Sa. 3, Sü. 5 te yacağma kanaat getirmeainin kendl tında bozulan blr ekonomik bünyeyi menlaettae uygun olacağına hlç şüphe düzeltmek idn, hükumet o kannnlan iyl edilemez. D1ğer taraftan komünlst tehbilmek ve zamanm ihtijaclarına göre likeslne karşı koymak maksadile Mısinn ((eçici veya devamlı nıüdahale tedblrleri tr.güt«renln yanında yer almasmın da bıılmak rorundadır. Miiarın mpnfaati icabı olacafı hlç şüpDevletçiliJHmizin sınırlan bahsînde he götürmez » «ferdin ve husus! sermayenin basaramıyacağı» sahalarla yetsinmek devri de arhk geride kalmıstır. Devlet, ehemmiÎstanbul milletvekili lehinde yeti günden güne artan ekonomik bit yeni şahadetler reaiitedir. Bİ7im Rİbi teknik ve endüstri kndreti bakımından henüz emikleme Meclis, bugün bütçeleri Ankara 3 (Telefonla) Tutanaklan devrinde bulunan yeni bir eemiyet içinInceleme Komisyonunun raporu yetişmüzakereye başlıyor de ileri devletcilikten bahsetmek belkl medığinden mazbatalar üzerindeki gdsiyasî bir pottur. Çünkü mcnfaat. alışAnkara 3 (Telefonla) Katma büt rüşmeler Meclisin euma günkü toplan tngiltere ve Rnsya Tiitün kongresi dün son toplantısını yaptı Müstahsil temsilcilerinin ileri sürdükleri baslıca dilekler Nontgomery, Trieste'ye de gidecek Apartıman ve ev yapacak sîrketle mukavele imzalandı İmâr şirketi, 8 apartımanla S0 ev yapacak, arsası olanlara da yardımda bulunacak Zeki Rızanın durumu Katma bütçeler NADİR NADt Sa 3. SiL 4 te YARIN ı• KORKUSUZ TARZAN! Cemal Nadirin büyük renkli karikatürü çeleıin miızakeresine Mech^in jarınki (Lugünkü) toplantısında başlanacaktır. Gıindemde Hudud ve Sahıller Sağ'ık Genel Mudürluğü 1947 yılı bütçe kanun tasarısı vardır. Beden Terbiyesi Umum Mudürluğü ve Ankara Universitesinin yeni bütçeleri de komisyondan çıkmıştır. Yeni butçesıle Beden TerbiVali, mukaveleyi imzalıyor yesi Umum Müdurlütjüne 922 000 lira İitanbul B*lediyesi ile Kredi Fonsıye ve Beiediye Reisi Lutfi Kııdar ile TUn odenek verılmektedir Vapılan tasarrufBankası arasında kararlaştırılan şartlaı kanın îstanbul Şubesi Müdurii Nıza larla bu ödenek geçen yıla nazaran 216 dahilinde teşekkül eden Türk Imar Li meddin Tezcan arasında imzalanmıştır bin lira kadar noksandır. Ankara Universitesinın ilk bütçesi ise mıted Şırketine aid hazırlanan muka Bu mukavele ile teşekkul eden 100 000 5.038.120 lira üzerinden bağlanmıştır. Arfcaa» Sa. 3, Sü. 5 te vele düa sabah saat 11 de Vilâyette Vali tısma ialmıştır, Burhan Cahid Morkaya ile Senjhı Yürüten hakkında Millî Savunma Bakanlığından istenilen malumat henüz alınmadığından bu iki milletvekilinin tutanağı üzerindeki incelemeler de neticelenmemiştir. Tutanağınm kabul edilemiyeceğine komısyon çoğunluğunca karar verilen Zeki Rıza Sporelin durumu üzerindeki yorumlara devam edilmektedir. Bazı Halk Partili çevrelerde de komisyonun goruşüne iştirak edilmemekte olduğundan ileclisteki müzakereler sırasında C. Arkatr Sa 3, Si.. 5 'e Sinema Ben de size bir yardımda bulımabüir miyim?.. Bahçıvanlar Şimdilik gölge etme, ba^ka ihsan istemezl..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog