Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

f ŞİŞMAN YANKO J. Ananiadi MahdumUrî ^ İngiliz yin ten fanilâları ÇARŞAFLIK enH ya ÇAMAŞIRLIK enriz AVBLPA PATİSKALAKI gelmiştir. İstanbul, Yenipostane Cad. No. S9 mhuri oa n «n 10 onoc KURUCUSUITUNUSNAD! Telgraf to mektub aânai: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu: îetanbul No. 246 Telefonkn Umuml Santnu Numaraau 24298. Yaa laleri: 24299. Matba»: 24290. CO UliCU jfll Oayi l ÖUOÖ r ŞAK Salı 31 Aralık 1946 V. Yeni yıla neçe ıçinde girmek "\ Bugün çıkan fevkalâde YILBAŞI SAYISINI okumalarını tavsiye ederiz. J Meclis Dün Bütçe Görüşmelerini Z). P. milletvekilleri bütçe kanununu kabul etmediler Başbakanın Demokratlar tarahndan da alkışlanan dünkü hitabesi u bütçeye iç inanı ile beyaz oy veren arakdaşlann yanında kîrmizî oyla iç inanlarım aksettiren arkadaşlar davazifelerini yaptılar. Hepinize teşekkür ederim)) J I Su işleri programîni Receb Peker: Kükumetiniz çalışırken lauhalif arkadasların (ikirlerinden de devlet için hayırlı olanları bulanursa hızlandırmak aynı dikkatle bunlara da yer verecektir» dedi ((D. P. hesaba dayanmıyan bir programa lâzımdır emleketimizde istihsali arttırmak surctile iktisadî kal kınmayı süratle kolaylaştırmak için japılacak hareketlerden biri de su işlerimizi hızlandırmaktır. Bu Iki kelimeKk «su i?leri> tabirinin çerçcvesi, memleket ölçüsünde geni?Ür; şehir ve kasabalann içtne suyundan baş. hyarak bataklıkların kumtulması, su basktnlarının önlenmesi, barajlar, regülâtörler, kanaltar vaaıtasTIe arBtrtıJn"HtB lanması, nehlr yataklannm seyrii sefere müsaid bir haie konulması, tabiî çağlıyanlardan veya yapılacak biiyuk bendlfrden faydalaııarak elektrik kudreti istihsali ghi su ile ilgili bütün i?Ieri ifade eder. Su işleri, kısaca sıılan zararlı olmakian çıkararak faydalı hale getirmek demektir. Büyük Millet Meclisinde Baymdırlık bütçesi müzakere edilirken Erzincan milletvekili aşağıdaki sözlerle sn Işlerinin ehemmiyetini pek iyi belirtmiç. tb: «Erzincanda su vardır, felâket vardır: susuzluk vardır. O da ayn'ca bir felâkettir. Çünkü topraklar su ister ve sudan da bir takım bataklıklar, zararlar, masraflar ve sıhbi bakımdan facialar meydana gelir » Milletvekillerinln sn işleri hakkmdaki tenkidlerine, şikâ>etleıine ve dileklerine Bayındırlık Bakanının verdiği cevablardan anhyoruz ki su işleri için 1937 denberi 107 milyon lira ödenek verilmiş; D ngiine kadar bu paradan 85 milyon lira sarfedilmiştir. Diğer idare, tamir ve bakım işlerile heraber sn işleri Için 1937 denberi 105110 milyon harcanmıştır. Bilhassa son 6 jıllık devre içinde sarfedilen para ve gayretle yapılan işler sulama, kunıtma ve korunma olmak üzere, üç kısma ayrılmnktadır: Baymdırlık Bakanı, şimdilik yalnız bn fiç komıya inhisar eden işierin nerelerde yapıldığını birer birer saymışttr. Biz isimleri bir tarafa bırakarak 41 bolge ve ovada yürütülen su işlerinin neticelerini kaydedelim: 1 Sulama; 47 mflyon harcanarak 60.000 hektarhk sahanın sulanması sağIanmıştır. Bu sulama işlerine 37 milyon daha sarfedilerek sulama sahası 190 bin hektara çıkaniacakfır. 2 Kurutma: Bataklıklan kurutma i?i Için 6 bnçuk milyon lira harcanmıs ve 10 bin hektarlık bataklık kurutulmaş^ur. 5 bnçuk milyon lira daha sarfedilerefc 36 bin hektarhk arazi daha kurutulncaktır. 3 Kornnma: Sn basktnlanndan ve bunlann tiirlü türlfi zararlanndan korunma işi için 17 milyon lira sarfedilerek 30 bin bektar arari sn baskınmdan konınmnş ve kurtanlmışfır. Daha 79 milyon lira harcanarak 130 bin hektarlık arazi korunmuş olacaktır. Bajındulık Bakanı sn işleri idn 7 yıllık bir program banrlandığını ve 136 milyon liraya çıkacak olan bu pTOgrnnj tam bir sekilde tatbik edildikten sonra, yeni büyük su işlerine başlanacağım eöylemiştir. Ankara, 30 (TeleforJa) 1947 yılı gelir bütçesfleı bfitçB kanunu Meclisin bugün. öğleden sonraki oturum\mda görüşuldii ve aym 18 indenberi heme^ı geceli gündüzlü devam eden bütçe müzakereleTİ bu akşam sona erdi. Oturum saat 14 te gene General KSzun Karabekirln ba?kanlığmda açıldı. Gelir bütçesile bütçe kaımnu maddeleri üzerind* müzakere açılmadan birer birer oya konarak kabul «dildi. Başkan «Kanunun tflmünü oyunuza koyuyorum> deyince Adnan Menderesin söz Istediği görOldO. Başkan tiızük muciblnoe iki taraftan birer kişiye karşıhkh aöz vereceğinl föyliyerek Adn^n Menderesi kürsüye dav«t etti. D. P. «DzcürOnun konuş ı tnası 35 dakika »ürdü. <Bu konuçma kısmı mahsunımuzdadır.) Bundan aonm karşı taraftan bfitgc komlsyonu sözcüsü Münir Birsel kürsüye geldl. Müıür Birsd d* bir o kadar müddet konUîtu. Münir Brrsel M«liy« Bakanmın Demokrat Partiye, aynı gün d«ğU de, Ma Arkası 5o. 3, Sü. 2 d* (D. P.) adına Adnan Menderesin tenkidleri Basbakan bütçe mflsakereleri nrasuda Meclinto iki ceke arasmda Bütçe Encttmeni aaahuil» tatbik kabiliyeti yoktur, gözile bakarsa bu tahmine karamsardır denir mi?» Adnan Menderea: «Şahısfara tecavüz etmek kimsenin inhisarında değildir. Bu vadiye sapanlara aynı ağırlıkta sözlerle mukabele etmek mümkündür, 1 ' YO" İ!Wlt'""1l!r "" îlrt.tir. ~ Fak«t tnitktesibatî vtt «iyasî olgunluğu noksan olanlann lözlerine bix asla ehemmiyet vermiyerek bu yüksek kürsünün vakar ve ciddiyetini muhafaza edeceğiz» dedi. Vali Sadrcddin Aka mahkum oldu Demokrat Parti, açtığı davayı kazandı Bursada Murad Hfidavendigâr camii ve türbesi Ankara 30 (Telefonla) Demokrat Parti Genel Başkaaı Celâl Bayarın vali Sadreddin Aka aleyhine açtığı dava Kırşebir Asîiye O z a Mahkemesind« neÜcelenmis ve karar bugün tefhim ohınmustur. Celâl Bayarın bu geceyarısı Kırşehirden donen «vukatı Zafer Gökçerden Vakıflar bütçesinde şiddetli tenkidler «Filhakika vakıflarda bazı çalışmalar görülüyor. Fakat bunlar hep İstanbulda» General Vefabi Kocagüney Murad Hödavendigrânn cami ve türbesinin vaziyetinden bahisle: «Şehidlerimizin mezarlarını bu halde bırakmıyahm ki genclere iman kaynağı olsun» dedi ve bu sözler fiddetle alkıslandı Ankara, 30 (Telefonla) Büyük Mil rvedilikle görüşülmesi kabul olundu. let Meclisi bu sabah saat onda, General Söz alanlardan Sedad Pek, Vakıflar Kfizun Karabekirin başkanlığrnda top Idaresinin çalışmalannı jiddetle tenkid landı. Gelif bütçeBİn* geçilmeden 8nce etti Vakıflar Umum Müdürlüğu bütçesinln Arkast S. 3, Sü. 5 te Ankar» 30 (Telefonla) Bütç« müzakereleri sonunda bütçenm tumü oya konulurken «S» «lan Adnan Menderes Demokrat Parti »dına çu beyanatta bulundu: « Demokrat Parti 1947 bütçesi hakkındaki görüşlerini bütçenin heyeti umumiyesi muzaker* olunurken yüksek huzurunuzda memleket efkârına arzatmiş bulunmaktadır. Görüşlerirnizi, bır haftadanberi fasılasn devam eden müzakereler esnasında bütün Bakanlar, bırçok Halk Partisi milletvekilleri ayn ayrı ve uzun uzun nutuklar ve beyanlarla karşılamağa çalıştılar. Bu çahsmalarda Bakanhklann değerli elemanlarının vazifelendirilmiş olduğunu farz ve kabul etmek gayet tabiîdir. Ayrıca bu mesai İçin kâfl zaman da bulabildiler. Nitekim, Maliy« Bakanının, bütçe umuml Arkan Sa. 4, Sü. 1 d« Çay ve kalıve Tekel Bakanının verdiği izahat Ankara 30 (&.a.) Gümrük ve Tes.»l Bakanı Tahsln Ccşkan, hükumet progranviKİR Tekele aid yer almış konular üaerlnde Anadolu Ajansı muhabirıne aîa^ıdakl demecde bulunmuştur: « Yurdun senelik normal çay üıtlyacı 1500 tondur. Çay yetiştiren memleSetlerln genel lstıhsaü dürrya istihiâk mıktarlarını karşılayamadıgından ilglll devletier tarafından her memlekst İçin tesblt edilen kontenjanlara göra çay verllmektedtr. Blzlm için tesbit e« dilen JKmrtenJan ihtıyacsmizm ancaS tlçte blrinl karşüamattadır. Bir senedeBberi yapüan devamlı teşebbüsler neticesinde Hlndistan çaylsnrsa aid kontenjanlanmızdan indirilmetnek: şartıia Arkası S. 3, Sü. 3 te Adnan Menderes Tuncelinde fevkalâde idare kaldırıldı Ak» ögrendlğimiz» g5re kararda Sadreddin Akanın 6 mayıs 946 gunü Yozgad Halkevinde: «Demokrat Parti kızıldtr, komünisttir, Rxıa gazetelerinin son neşriyatı da bumı teyid etmektedir> dediği, 7 mayısta Askerî Mahfilde de: «Demokrat Parti komünisttir> diyerek kuruculan için bazı yakışık almaz sözier söylediği sabit olduğu belirtilmektedir Sadreddin Aka aleyhine Türk Ceza Kanununun 480 ve 483 üncü maddeleri gereğinc€ 3 gün hapis v« 1 lira para cezası hükmolunnru» ve bu oeza''ar tecil edilmiştir. Sadreddin Aka ayrıca 322 lira mahkeme masıaiı ve 2 lira harc parası ödiyecektir. Buna dair tasarılar, dün Mecliste mevcudun ittifakı ile kabul edildi Ankara 30 (Telefonla) Tuncellndeki fevkalâde idare yanndan (bugünden )itibaren kalkmaİrtadrr. Buna dair tasarılar Meclisin bugünkü toplantısında İç Işleri Bakanı Şükrü Sökmensüerin bir önergesi üzerine ivedilikle konuşuldu. Bu tasarılar, yıllarca bir çıban gibi işliyen ve zaman zaman patlak veren Dersim meselesinin tamamen tarih« karıştığını teyid eden vesikalardı. Tasarılar Mecliste bulunan Demokrat, bağımsız ve Halkçı 360 milletvekilinin itüfakile kabul edildi. Meclisin bu sabahki oturumunda bu mevzu üzerinde mühim görüşmeler oldu. Bk söz alan Tunceli milletvekili Necmeddin Sahir Sılan dedi ki: Arkası SaMje 4, Sü. 4 U «Bakır) şilebi dün Amerikaya hareket etti Torenle oğarlanatı şilep, Amerikadan aldığımız gemilerin mürettebatını götüruyor Ege de dün Akdeniz seferine çıktı ABtDİN DAV»ER » Arkatt S. S, Sü. ,4 te Idarî işler kongresi Ankarada valilerle belediye başkanlarının bulunacaklan büyük bir kongre toplanıyor Bu gece yeni yıla giriyorıız Yılbaşı dolayısile piyasada hararetli alışverişler oluyor Bu geoeyarısmdan sonra 1946 yılı bitteck ve 1947 yılı gireeektir. Bu sebeble resmî daireler ve müesseseler yarın kapalı kalacaklardir. Yılbaşı dolayısile son bir haftadanberi piyasada hararetlenmiş olan satışlar, Arkas\ S. 3, Sü. 5 te Bakv dlcbinin kaptanlan ve sötiirdüğii mürettebat Ankara 30 (Telefonla) Idare me utanizmasını ilgilendiıen çeşidli konuları görüşmek üzere 20 ocakta Ankarada valilerle bir kıstm belediye başkanlarmın iştırak edecekleri büyük bi' kongre tbplanaoaktır. Toplantıda idar mekanizmayı ilgilendiren birçok kanun^ lar bahis konusu olacak, koy kalkımıa mes^lesi de ayrıca ele alıparaktır. Görüşülecek meseleler arasmda şimdiki ırali nvuavinliklerinin kaldırılması v yerine merkez ilçe teşkılâtı kurulmas: Yazust i üncü sahijemlzdt meselesi de vardır. R.P. Psiko... Meclis Aman aman aman... Korkmayın yahu, psikoloji diyecektim!.,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog