Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

r Çoktanberi sabırsızhkla beklediğiniz Mİ1HA1 AKÇİTin KENDİ KENDİNE KOLAY İNGİLİZCE (2000 kelime) metodunun 2 nci basılısı saüşa çıkarılmıştc. Bu sayede, ingilizcenizi, daha kolay, daha çabuk ve kendl kendinize rahmetsizce öğrenmek ursaünı kaçırmayınız. Her kitabcıda bulunur. Fiaü 2,5 LJradır. J 23 üncü yıl Sayı: 8034 umhuriyef KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbuJ Posta kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar. ümuml Santral Numarası: 24298. Ya» Islen: 24299. Matbaa: 24290. ŞİŞM J. Ananiadi Mağazas: NKO mları Ingiliz yiin len Pazarlesi 30 Aralık 1946 üe ÇARŞAFLK enli ve ensiz AVBUPA PATİSKALü tir. İstanbnl, Yenipostane Ruslar, silâhsızlanmaya dair kararın derhal tatbik mevkiine konulmasmı istediler Karşılıkfı itimad On yıllık mîllî sağlık plânı Lake Success 29 (a.a.) Sovyet delegesi Gromiko, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine dün bir mektub göndererek, genel kurul tarafmdan silâhlarm azaltılması ve silâhlanmanın tanzimine aid iaran derha! tatbik mevkiine koymak üzere yapılacak tartışmalann Güvenlik Konseyintn geleceS oturumu gün demine ajınmasını istemiştir. Güvenlik Konseyinde Lake Success 29 (a.a.) Silâhlrın ve silâhlı kuvvetlerin azaitılması hakkuıda genel kurul tarafmdan verilen kararm süratle tatbik mevkiine konulması için Gromyko tarafmdan Birleşmiş Milletler genel sekreterliğine yazılan mektub, Güvenlik Konseyi mahfillerinde havreti mucib olmamıştır. Sovyet delegesinin yaptığı bu teşebbüs, diinya barışı ve emniyetini muhafaza etmek meeslesinde genel kurul tarafmdan alır.nn kararların maiııl ve mantıkî bir neticesi telâkki edilmektedir. Bununla beraber, Sovyetler taraftndan gösterilen bu istıcalin bazı mahfillerce. silâhsızlanma zemininde Rusyanm ilk teş?bbüsü mvhafaza ettiğini göstermek üyük ivnilet Meclisinde Sağlık ve Sosyal Yardun Bakanlığı bütçesi görüşülürken hir çok milletvekilleri söz alajak memleket için hayatf bir ehemmijeti haiz olan sağlık işlerimizden bahsetüler. Mevcud hastanelerin acıkb halinden, sıtma, trahom, verem mücadelelevinin yetersizliğinden, hastanelerin ve eczanelerin azlığından şikâyet ettiler; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçeeini az buldular ve bu Bakanlığa daha fazla para verilmesi lüzumunu ileri ileri sürdüler. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam, bütçeyi az bulanlara hak verdi. Bütçemiz 100 150 milyon lira da olsa, bizden •onra eelccek arkadaslar bnnu y w »• ' ***** Silâhsızlanma meselesi tekrar ortaya atıldı Inönünün Partiler Üstündeki Rolü Son tavassutun geniş ve şâmil oldıığu belirtiliyor Cumhur BaşRanının müdahalesi Partiler arasında karsılıkh sayğıyı ikame yolunda almmış azimli bir karar olarak telâkkî ediliyor Bugünkü Ulus başyazısmda: Cumhur Başkanının tebliğirJn «Partilerarası münasebetlerde yepyeni bir f zihniyetin yerleşmesine yol açacak özellikte» olduğunu kaydedîvor Gromifc* Enerjisini Kontrol Komisyonunda Amerikan murahhası Bernard Baruch, komisyanun teknik komrtesinde yaptığı sarih beyanatile, atom enerjismin kontrolünde veto hakkuım her tarzda istimaline Amerikanın kat'î surette muhalif olduğunu açıkça ifade etmiştir. ; B«kanTnU«VftiT edilmektedir. Ealtanat zanftTittıiıriff^^ Moskova 29 (a a.) A. Andreye»iç Atono meselesi bir genel müdürlükten ibaret olduğunu Gromiko Rusya Diş Işlerl Baianı nruLake Success 29 (a a.) Atom avinbğine tayin edilrnistir. ve Cnmhuriyetin teessüsü sırasmda bülçede sağlık işierhıe aynlan paranın 4 milyon küsur lira iken şimdi 41 milyon 807 bin lira olduğunu söyledi. Sağlık işlerimiz etrafındaki gdrüsmeler, insana mütareke yıllarında bilmcm hangi Türk düsmanı bir yabancı profesörün sözlerini hatırlatıyoT. O «Türkleri kendi hallerine bırakalım. Çok <reçmeden verem, sıtma, frengi onlam kökünü kurutacaktır» demşti. Bu şonı Bşi7.1mın nğursuz dileği yerine gelmedi. Aradan çeyrek asır geçmii elmasma rağmen, büyük ve ebedî Türk milletınin kökü kurumadı; bilâkis nüfusumuz •rtö, 12 milyondan 19 milyrfna çıktı. Cumhuriyet rejimi, sağlık işlerini bir İki parti memlekette yaşamahdır. Hattâ atbaşı nmumî müdürlüğün mahdud kadrosu ve vasıtaları ile idare etmeği asla kâti vasıtaları e ve beraber gitmeliyiz. Büyüklerimiz, igimleri tarihe pörmiyerek milletin sağlığını bir bageçecek insanlardır. kanlığm daha genis teşkılâtile korumaga çalıstı. Sağlık Bakanbğınm 4 mıl? on l'Tahk ilk bütçesi 41 milyon 800 bin Arkara 29 (Telefonla) Demokrat etmlştlr. Vall. 5§le üzerl salondan aynİiraya çıkarılmıs olmakla beraber, bu parânm da ihtiyaclan karsılamaktan ır"i Anbara \Hayet konşresi bu sabah lırfeen kongre başkanı davete lcabetinuzak olduğunn, milletvekiUerinin ve toplandı ve geceyansından sonraya ka den dolayı kendisine teşekkiir etmiş ve Eağhk Bakanmın ağzmdan öğrenmış dar ça!:şmaîanna devam etü. Parti ge delegeler Valiy} alkışlamışlardır. bulumıyoruz. Bakan, bütçeyi 100 150 nel merkezinin altkatında hol, salon ve Kongre görüşmelere başlamadan önce milyon liraya da çıkarsak bizden sonra odalann kapılan açilma'i suretlle 200 delegeler Atatürkiln hatırasını tazim Patrik Maksimos gelecekler, buııu da az bıılacaklardır, kadar delegenin sıgabileceğl bir top İçin beş dakika ayakta dunnu<lardır. Kongre ba^kanlığına KUtahya mlllet Bir müddettenberi ruhi bir hastalık diyor. Bakanın o kadar hakkı vardır kı, lantı salonu vücude getirilmlştl. sağhk bütçcsi bugün dahi 100 . 150 Ankara Vali ve Belediye başkanı îs vekill Ahm.'Hl Tahtatalıc, ba?kan vekil geçiren ve Heybeliadadaki Papaz Mekmilyon liraya çıkarılrorç olsa, gelecek zec'din Çağlar da Parti merkezine gele liğine de yükse!: mühendls Muzaffer tebinde istirahat etmekte olan Rum Pat Arkası S. 3, Sü. 5 te Arkaiı Sa. 3, Sü. 2 de njületvekUlerinin değil, bugünkülenn rek öğleye kadar olan görüşnıelerl takib dahi gene az bulacaklanna şüphe yoktur. Bunu Sağlık ve Sosyal Yardm» Bakanhğınca hazırlanmış ve Yüksek Sıhhat Şurasının 15 . 16 kastm'1946 torhılı toplanhsmda incelenerek kabul edılmış olan birinci 10 yıllık sağlık planmdakı tafsilâttan anlamiş bulunuyoruz. Bu plânı, sağlık işlerimizde hakikati bütiin açıkbğı, hattâ bütÜn acıbğiie de diyebiliriz ortaya koymaktan çekmmemiştir. Bir hastabğm tedavisi ıçın onnn tam teşhisi konnlması ve hastadan deröünl de saklamamak lâzım geldiği gibi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı da memleketin sağlık ışlermı tamamile realist bb şekilde mütalea ve İfade etmiştir. 50 sahife tutaa ba plan(Tan aldığımız ?u satırlar, neler yapdmak lâzımgeldiğini göstennektedir: «Köylerimize kadar memleketin her köşe ve bucağmdaki halkımızm türlü B3»İık ihtiyaçlarını çabuk ve iyi karçilayabilmek gibi pek önemli bir davayı cn senelik bir .Millî Sağlık Plânı» de ele almak mecburiyetini duyduk. Bundaki hedefleriınlz: 1 Bugünkü dHnyada buyBk bir tnevkl kazanan ve müsbet neticeleTİ açıkça beliren koruyucu heklmlik teşküâtını kurmak ve yaymak; 2 Köy ve köylülerimizi sağlık tefki'âtına kavuşturmak; 3 Mevcud sağlık personelini ve yenilerini günün ihtiyaclanna göre yetiştirmek; 4 Mevcud hastaneleri ve diğer sağlık müesseselerini ilmin ve zamanm yeni lcablarına uygun bir hale getirmek, 5 Bütün Ülerimlzi içine almak üzere yurdumuzun lüzumlu bölgelerinde personel ve teşkilât bakmıından tam Bağlık tesislerl iurmak, 6 Bu Işleri en verimli blr tarzda gerçekîeştirmek için de «Millî Sağlık Dün muhtelif sahalarda lik maçlarına devam edildi. Ve fa stadmda yapılan Fenerbahçe Vefa maçında Vefahlar Bankası» ve cSağlık Sandıkları> kur Ankara 29 (Telefonla) Demokrai Partinin Meclise tekrar iltihakmdan. sonra birçok belirtüer, sayın Cumhur Başkanı tarafmdan yapümış olan tavassutun bu hidiseye münhasır ve mevziî bir nezaket eseri değil, geniş ve şümullü bir mahiyeti haiz bulunduğunu açıklamaktadu. Bu müdahale aynı zamanda partiler arasında karşılıklı say«İlk beklediğimiz, idare gıyı kat'î şekilde İkame yolunda ahnmış azimli bb" karar olarak telâkii ed4makinesinin tarafsız ve liyor. Demokratlarm Meelise katıldıktan sonraki görüşmelerde bu yeni ycla. düriist bir şekilde intıbakın hayırlı alâmeüerini sezmek işlemesidir.» mümkün oluyordu. Nitekim Ticaret Bakanının, dün bir saa^ elli dakika süren Ankara 29 (Telefonla) Profesöv heyecanb. hitabesinde, bir aralık, çoğunFuad Kdprülü «Kuvvet» te çıkan baş luk partisi milletveldlleri dahi «kâfi, yazısında karfilıkh itimadın nasıl ku iâfi!> diye seslenmişlerdir. • Arkası Sa. 3, Sü. S te T'anrJrt (bugünkü) «Ulus> ta de bu feonuda dlkkate şayan blr başyaza inüşar edecektir. Yazıda «Ya bu deveyi gutmel! veya...> başlığını taşimakta, fakat sorıucd» «...ya bu diyardan gitmell» atalar sözü tamamlanarak, cbu deveyi eibüllgile güdecegiz» deçllmektedlr. Fuad Köprülünün yeni bir makalesi Kabınede değişiklik şaj^iaları Bazı Bakanlıklara D.P. mület vekiîlennin getirileceği de söyleniyor (JnınhnriSaVkanı fsmet İnönü Ankara 29 (Telefolna) Son gfinlerde kaoine değişıkliğine dair bazı hahltr'tr ileri iiırülıcudttedir. Eu rt.mrp^tlerden bir kasmınm Izmirdeki bazı gazetelere intıkal etmiş oiduğu işitılmıştir. Ankarada bu çeşid haberlerin bır rivayet mahiyetüıi aşmadığına işaret olunmaktadır. Burada mevcud olan ve gene yukarıda kaydettiğim mahiyette bulunan bir şayiaya göre de ileride yapılacak kabine tebeddülünde bazı Bakanlıkların DJ*. milletvekillerine verilmesi yolunda bir temayül vardır. Patrike dün kohsüttasyon Parti kongreîeri Patriğin Isviçreye gideceği tekzib ediliyor İngiltere • Rusya Montgomery'nîn Moskovada Stalîn'Ie görüşeceği meseleler Stalinin Moskovada, İngiltere ile Amerika arasında olduğu gibi, bir İngiliz Rus kurmay komitesinin kurulmasım isteyeceği bildiriliyor Londra 29 (a.a.) People gazetesi ya raasa gelerek Ingiliz ve Sovyet genelayor; kurmaylarmm muntazaman toplanmala. Mareşal Montgomery'nin Moskovayı rtnı ve kurmay şeflerinden mürekkeb ziyareü sirasında Stalin'in kendisile te Arkası S. 3, Sü. lde Dün yapılan H. Partisinin Izmir ve Bursa kongrelerile Demokrat Partinin Ankara ve Bursa kongreîeri hararetli oldu Ingiliz hükumeti, • Arnavudluğu Konseye veriyor Yunan çetecüeri yeni bir piân hazırlıyorlar Bulgar hududunun çetecilere kapanması için yapılan müzakereler neticesiz kaldı (flfina hususî muhabirimiz Atina 29 Yunan ve Bulgar subay]arı arasında görüşmeler yapıldığına dair haberler bugün resmen teyid olunmuşlardır. Konusmalarrn mevzuu, hududun çetecilere kapanması ile ilgilidir. Konuşmalar bir netice vermediği için hiç bir anlaşma îmzalanmamıştır. Çetecilerin şefleri yeni bir harekst plânı tanzim için Makedonyada ve Tsalyada toplanmışlardır. Haber verildiğine göre Yugoslavya ve Bulgaristandan gelen yeni yardımlar sayesinde çetelerin Arkast S. 3, Sü. S te Vefa, Feneri 32 yendi, CSaray Süleymaniye ile berabere kaldı bildiriyor) Enyer Hoca Londra 29 (AP.) Iyi haber alan kaynaklardan pazar günü öğrenildiğme göre, İngilterenin, Arnavudluk aleybine Arkast Sa. 3, Sü. 6 da İngiliz Amerikan gfzli anJaşması Moskova radyosu anlaşma hakkında malumat veriyor Paris 29 (a a.) L'Aurore gazetesi, Msskova radyosu sözcüsü tarafmdan yapılmış olan bir demeci nejretmi^tir. Bu demece göre, İngiltere ile Amerika arasında gızli bir anlaşma imza edilmiş. tir. Gazete bu hususta aşağıdaki tafsiiâtı vermektedir: «Bu haber doğru, fakat mevfimsizdır Gelecek mart ayı içinde ingiltere ile Amerika arasında «son derece önemli» bir anlaşma imza edilecektir. Bu anlaşma gereğinee, bu ıki memleketin xna ABİDlN DAVER Fenerbahçeyi 3 2 yendiler. Mecidiyeköyü stedın'da yapılan maçta da Galâtasaray Süleymaniye ile 3 3 berabere kaldı. Beşiktaş da Beyoğlusporu 6 2 yendi. Ankaradaki maçta Çekler Demirsporu 51 yendiler. Maçlara aid tafgUât < H « " •ahifemizdeâir. RftrİTT, Fenerbahçenin Vefa kalesine bir hücumunu göstermektedir. Arkast S. 3, 5ü. i de E, anlat bakalırn, Istanbulurnuzda ne var, ne yok?,. lyilik, sağhk!.. Maşaüah tünel kayışımız henüz kopmadı... Terko» jıorumuz l
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog