Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET VE GELEN GIDEN 3 Aralık 1946 VAPURLAR ı GRİP BAŞ DİŞ ve R0MATİZMA AĞRILARINA karşı Bugünkü Program 7,2^ A51I15 ve prcsram 7,30 Müzik CPl') 7,45 Haijerler ö,00 Uüzik (Pl.)S,3(: Kapanış 12.2^ Açılış ve proyam 12,30 Müzik'pl.) 13,00 Hab3rier 13,15 Türkçe plâkiar 13,30 Kapanış, 17,58 Açüış ve program 15,00 Hab;rlcr 15,05 Müzlk (Pl.) 19,15 Komışma 15.30 DarLâ oiestrası 19,00 Hatarler 19,15 Geçmişte trugün 10.20 Eanşık şark'ılar 10,40 tnce Saz 20 15 F.advo Gazetrsi 20.30 Serbest saat; 20,35 TarUıt Türk müzlğl 21.20 Konuşmu 21.35 Mandolin blrligl 22.05 Salon ortestrası fl Ltncic: Afri. tava seyahat; 2 Verdl: Zafer marşı; 3 Estrella: Caramfca, 4 D33ormes: Baiet müzîği 5 Kalman: Kontes Martça operetlnde'c. B?n!mle gel; 6 Dredla: Esme. ralda balesinden aŞır vals) 22,45 Ha. berlcr 23,00 Kapanış. <k TUGflL İstanbul Ziraat Okulu Müdürlüğünden: Okulumuzda mevcud bir aded tamire muhtaç Rüböyal Traktörü satışa çıkarılmıştır. Traktörün muiıamınen fiatı «1200» lira olup muvakkat teminatı c90ı liradır. İsteklilerin 4 aralık 946 çarşaraba günü saat 14 te Halkalıda Okul Sabit Sermaye Saüş Komisyonuna başvurmln ve traktörü her gün okulda görebilecekleri ilân olunur. (14659) SVENSKA ORtENT L1NİEN GOTHENBURG Aşağıdaki vapurlar: BUENOS AYRES, MONTE VİDEO ve RİO de JANEİFO da gösterilen tarihlerde lirnanımız için eşyayi ticariye tahmil edeceklerdir. NABOLAND Vapuru BARDALAND Vapuru SKOGALAND Vapuru Aralık ile ocak arasında SOGALAND SONNAVtND Şubatta Vapuru Vapuru KAYIB As. Pos. 14482 K. lığma aid B: IV insan sevk muhtırası cildinin sonradan ve boş olan kıstnından 535492535500 dahil 9 çift varakı zayi olduğu ve bunların hükümsüz olduğu ilân olunur. (15191) Orhangazi Malmüdürlüğünden: Orhangazi Uçe3İnin Yeniköyünde Koza Birligi Kooperatifleri deposunda iki büyük fıçı içinde bulunan 10817 kilo Devlet tnalı 944 mahsulü salamura zeytin taneleri 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi mucibince kapalı zarf usulile 24/ 11/946 dan itibaren on beş gün müddetle satıhğa çıkarılmıştır. İhale 9 '12/946 pazartesi günü saat 15 te Malmüdürlüğünde toplanacak komisyon marifetile yapılacaktır. İstekliler teklif zarflarıru kanunun 32 nci maddesine uygun olarak düzenliyerek ihale saatinden bir saat evvel «eminat makbuz veya mektublarile birlikte Komisyon Reisliğine makbuz karşıiığında vermelidirler. Muhammen bedel beher kilosu 52 kuruştan 5625 lira teminab 422 lira olup şartnamelerin Malmüdürlüğünden almması ilân olunur. (14936) NORDANLAND Vapuru MARİANNE Vapuru Martta Dikkat: Bütün vapurlar soğukhava tertibati ve nebatî yağlar nakliyatı için hususî sarnıçlarla mücehhezdirler. Fazla tafsilât için Galata Tahir Han 3 üncü katta M AÇ K AD A Çocuk Hastalıklan Mülehassısı BÜtMACA 1 NIYAZI ALI Teşvikiye Atiye sokak Yuva Apart. Te!: 81196 H • < 7 8 9 % s t 5 6 8 9 * • • •1 SCANDİNAVİAN NEAR EAST AGENCY Vapur acentalığına müracaat. Telefon: 4499321 Millî Eğitim Bakanlığından: Ingilizoe bilen ve teknik alanda yetişmiş oîan bir tercümana ihtiyac vardır. ÖğrenimlerİTie ve bilgi derecelerine göre maaş veya ücret verilecektir. isteklilerin Millî Eğitim Eaksnhğı Erkek Teknik Öğretim Müdürlüğüne baş\iır:n.T ları. (15190) Kaîoriferli Gönlüferah. Lâleli Norveçin Filtre Edilmiş Saf MORİNA BALIK YAĞI Ziya Boyer Eczanesine geldi Karaköy Tilnel Mertebani sokakKiloluk şişe 350 Krş. • • • • • KULA MENSUCAT FABKİKASI Idare MeclUi Reisliğinıden: İdare meclislerimizce hiçbir imtiyaa haiz olmamak şartile yeniden hisse senedi çıkarılmak suretile Şirket sermayesinin nakid olarak 500.000 (beş >niz bin) lira arttırılmasma akrar verilmiş ve ke>fiyettn müzakeresi için umumî heyet 11/121946 tarihtae musadif çarşamba günü fevkalâde olarak içtimaa davet edilmiştir. Bu hususta rüçhan hakkı tutmak isüyenlerin işbu haklarmı bildirmeleri ve umumi heyette de hazır bulunarak dermeyan etmeleri lüzumu ilân olunur. • AMERİCAN EXPORT LİNES 1NCORPORATED NENVYORK Limanımızda bulunan Boldaıi sa£a: •ı Kimleketl lçln <fc$and»n yapuan tehrtlüerl şlfcâyet etmek lçln NewTorXa gl. dea Yunan Baçveilll, 2 Su hajlns ge. Mrken. 3 Çokluk çlvl yerlnl tutar, blr eayı. 4 Elettrtfc oçreyanının. başk» tara. U. geçmemaelul saglaı 5 Bir hartln oiuauşu, lslm, hava tabakası (e&kl dtlde). R Ahlretta dlrllen öltilerta toplanacagı meydan 7 Birinol blr şeye sabib. 8 Yertnd'en doğıulamâma. 9 Blr kellnKnln (asaltümıçı, garaaln kaşarlanmıaı. Muhammen % 7,5 teminat Bulunduğu yuk&ndac aşağıy»: Aded M3 Dm3 Cinsi bedel yer X Her l$i luzlı ve kurv«Ui yapmak Lira Kr. Lira Kr. fcudretl. 2 Dllel£çe> boj vaktimlzae eîtlğlmlz eW. 3 TJmıunl banyo yerlerlnden, 306 574 Çam tomnık 50 00 1149 70 İkizler Ram. usla llgül. 4 Blr çeşld kumaşlar fceaıl). l$l$tmemizin 4 üncü Şenlik bölgesinde mevcud yukarıda cins ve miktarı 5 Blr te&k nezretmek. 6 ^° >°na ve bulunduğu yer yaalı eravaller açık arttırrna suretüe satışa çıkarılmıştır. kalan kısıra (o'yun paralan lçln kuUanılan 2 Beher metreküpün muhammen bedçli % 7,5, muvakkat teminatı yuterlmîerden), Blr ırk menffubu. 7 Elr emir latıkam ahzeden Clkl kellme). g karıda hizalarında gosterilmiştir. Çotaİttnc. 9 Toklara durumuna aniata. 3 Arttoma 16/12/1946 pazartesi günü saat 15 te Küre Işletme Müdürmıyan. masalların meşbur dagı, lüğünde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 4 Şsrtname, Orman Genel Müdürlüğünde, Küre ve Kastamonü, Daday Dünkfi bolmacanuı haUedümlf İşletme Müdürlüklerinde, İnebolu ve Abana Şenlik Bölge Şefliğinde görülebüir. 1 5 İsteklilerin muayyen gün ve saatte satış koroisyonuna müracaatleri ilân olunur. (15195) 1 A B | D UTLİLİAİHİ» OTELI Teshin ücreti alınmaz. Tercih ediniz. Snltanahmed Uçuncü Sulh Hukuk Yargıçhğından: (46'846) Pacifiko Viterbo vekili avukat Kalef Gabay müvekküi Yedıkule Yün İplik Fabrikası Türk Anonim Şirketinin 5701 den 5720 ye kadar 20 ve 881 den 8900 e kadar 20 ki ceman 40 hisse senedinin sahibi bulunmakta olup mezkur hisse senedleri kuponlarının herbirisi 125 lira kıymetind« olduğundan ve her bir seneddeki 30 numaralı iki aded kuponu tahsil etmek üzere esas hisse senedinden ayırmış ve bunları her nasılsa zayi etmiş olduğundan bahisle mezkur kupon bedellerini ilân müddetlerinin sonuna kaâar tedijeden men'edilmesini ve kuponların iptaline karar verilmesini istemiş ve ibraz eylediği musaddak suretler ve yargılama sırasındaki beyanı bu babda mahkcmeye kanaat vermiş olmakla Ticaret Kanununun 638 inci maddesi gereğince 45 gün zarfında mezkur kuponlarm rnahkemeye ibraa lüzumuna. ibraz edilmediğı takdirde bu müddetin hitamında kuponların iptaline karar verileceği ilân olunur. (15269) Tekel İstihlâk Kooperafifinden: KOOPERATİF1 NİAGARA YİCTORY Vapuru hamulesini boşalttıktan sonra doğru NewYork için eşyayi ticariye alarak hareket edecektir Fazla tafsilât için Galata Tahir han, 3 üncü katta 27 kasım 1946 gün ve 8001 sayılı Cumhuriyet gazetesinde satılacağı illn edilen karanfil yağının ihalesi 10/12'1946 salı günü saat 15 e bırakılmış olduğundan isteklilerin o saatte Kooperatifimizin Kabataş mağazasında bulunmaları ilân olunur. Küre Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden; TEKEL ÎSTİHLÂK Makine başteknisyeni aranıyor Devlet Ziraat İşletmelerl Kurumu Umum Rize çay fabrikası için elektrik, makine, motör, buhar kazanı ve makinelerile nakil vasıtaları ve her türlü tamir, toma, tesviye işlerinde tecrübeli, icabmda bilfül de çakşabilecek kabiliyette bir makine başteknisyeni aranıyor. Ücret ve şartlar hakkında 5/12/1946 tarihine kadar mesai saatlerinde, Ankarada Devlet Ziraat İşlermeleri, K'arumu Umum Müdürlüğüne, bu tarihten sonra da 20.'12'1946 tarihine kadar İstanbulda, Balıkpazan No. 83 Kurumun İstanbul Bürosuna müracaat edilebilir. (15060) HAYRÎ ARABOGLU ve Şsi na müracaat. Telefon: 44993'l2 Î AMERtCAN EXPORT LINES İNCORPORATED NEWYORK JERİOHO VİCTORY Vapuru 6 aralıkta beklenmeketdir. limanımızda SURİYE ELCİLİĞİ Yenişehir, Bayındır s R|E|A 3 4 5 6 7 S 9 Şehrimiz elektrik şebekesi için aşağıda cins ve miktarlan yazılı elektrik malzemesi pazarlık suretile ahnacaktır. Satıcıların Manisa istasyonunda tesîim fiatlarını 16 aralık 946 pazartesi gününf kadar bildirmeleri ilân olunur. MikUr C i n s i 100 aded Braçol kolu ve ermetik düy (komple) istanbul Borsasının 2/12/946 fiatlan 70 Hat için asfalyalı izalâtor 10 Bacaklı (100) ammerlik asfalya 11,2810 Londra 1 Steılln 50 (100) ammerlik buşon 252,80 NewYork 100 D°lar 50 (60) ammerlik buşon 2.36 Parls 100 Fransız Pr, 25 (25) ammerlik buşon 67,535 Oenevre 100 Isvlçre Fr. 105,5576 50 Ermetik braçol duvu Amsterdam 100 Florln 6.3875 200 metre 1.5 MM2 N. G. A. kaMo Brüksel 100 Belçlka Ft, 6,60 Prag 100 Çeioslovak Kr 50 kilo 5 ^T^ricutrunda galvanize tel 78,27 Stockholm 100 îsveç K r . 800 5 MM kutrunda galvanize tel ESHAM VE TAJBVİLAT iis YİAİB K | A | P I | R | K • İ V İ A R|T A KİEİI S •İSİEİM T A 0 K|K A n|i P V E •İG E İ L • p • A T O|L a|E Z A N N KİAİDİR IİYİE E • Mj E|Wı İŞÇİ KIZ ÂRÂNIYOR Ambalâj işlerinde çalışmak üzere işçi kızlar aranıyor. Taliblerin Yenipostane caddesi, Atabek yanında Temeli Han 9 No. ya müracaat. EXGELLER Vapuru 10 aralıkta beklenmektedir. limanımızda KONSOLOSUJK SUBESİNİN Bürolarını, 1 aralık 1946 tarihinden itibaren, sokak 6 numaraya taşıdığını sayın halka bildirir. Müracaat saatleri: 9,30 dan 13" e kadar. a LkL JX Elektrik malzemesi alınacak Manisa Belediye Başkanhğından: EXGHESTER Vapuru 23 aralıkta limanımızda beklenrnektedir. Mezkur vapurlar, hamulelerini boşalttık+an sonra NEWYORK için eşyayi ticariye kabul edeceklerdir. Fazla tafsüât için Galata Tahir Han 3 üncü katta İNGİÜIOE DERSLERİJ İngiliz bayanı ve kın tarafından bay, bayan veya çocuklara ingilizce dersleri. 14. Mekteb sokak, Moda Kadıköyde, Mrs. Rawlin'e müracaat. Açık arttırma ile kamyon ambalâj sandığı satışı Ticaret Ofisi U u MüdürEüğünden: mm BORSA HAYRİ, ARABOGLU L Te Şsi na müraraat Telefon: 44993/12 TRANSİLVANYA Vapuru 10 aralılrta PIRE (muhtemel), HAYFA, BEYRUT, MARSİLYA için yolcu ve eşyayi ticariye alarak hareket edecektir. Tenzilâtb ficretler Fazla tafsilât için Galata Tahir Handa RUMANTA SEYRtSEFAtN İDARESİNE müracaat Tel: 4944949450 8att» 1933 «rganl 21,50 1938 EcramlyesJ 20,60 UılH MüdaTaa 20.10 D Tolu lkramlyesl IV 10a50 D, Tolu lkramlyesj V 69.6375 Taearnıf bcooeu % ı fateU Uhvfllet 20,14 Sıvaa . Errurum l 20,27 Sıvaa • ErzuruiD 27 21,30 1941 Demlryolu I 2t),5O 1941 Demlryoru n 20,28 1941 Demorylu D3 100.50 D D. V. 20,00 Iffllll Müdafaı I 2<),fi6 MliU Müdafaa n 20,70 MU11 Müdalaa m 21.2O M1U1 UUdala» IV Demtryolu Grnpot 87,50 Anado]ii Demlryolu 12 45,50 Hlsse seneâlen %6O 70.00 MUmessU sened Blsse Senedleri 136,50 Uerkez BacKası 16,70 Iş Ban&ası 4.50 r riraret BanSaa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolan 3u akg&m |jL illl II1' K O % 6 laiıll Millî Eğitîm Bakanlığından: Yurdun muhtelif yerlerinde açılmış ve açılacak Erkek Sanat ve Yapı Enstitülerile Erkek Orta Sanat Okulları için sanat şubeleri ve ders zümreleri aşağıda yazüı «askerliğini yapmış olanlar arasından» sınavla stajyer öğretmen ve ustalar alınacaktır. Atölye, stajyer öğretmenlerine barem derecelerine göre maaş, ustaları tâbi tutulacaklan totihanda gösterecekleri basarıya göre ücret verilecektir. İsteklilerin birer dflekçe ve belgelerile Bakanlığa başvurmalan. Tesviyeci Dülger Matematik Modeld Taççı Fizik Demirci Sıvaa Türkçe Marangoz Sıhhî tesisat Tariri Coğrafya Dökümcü Telefoncu Motörcü Elektrikçi Duvara Ressam (881715197) Muhtelif eb'adda 9480 Kg. civala satın alınacak L E. T. T. Işletmelerinden: Tophanede liman antreposunda montajı yapılmakta olan Ofîsimize aid sBedford> kamyonlarının ambalâj sandıklan 412 946 çarşamba günü saat 14,30 da açık arttırma ile satılacaktır. Manisa Asliye Btrinci Hukuk YargıçŞartnatnesi Yeni Valide hanmda 5 inci katta Ofis Satış Müdürlüğünden hğından: (946'26) alınacaktır. (15155) Fazlı Necib Irde vekili avukat Ismail Öğüd tarafından hszinei maliye, eski Mühendis Müteahhidler noter Sıtkı Gür ve Ankara Bahçelievler iküıci Bahçeli sokak 5 numaralı evde oturan Gülsüm Şerabi aleyhlerine açılan men'i müdahale davasmın Manise Meşhur Wild marka mahdud miktarda İsviçreden gelmiştir. Acele ediniz. Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinde Galata, Kürekçiler 17 Telefon: 43073 CEMAL BERKMAN yapılmakta olan duruşmasında müddeaaleyhin ikamct^âhı meçhul bulunduğundan ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş ve yapılan ilâna rağmen mezÜsküdarda Tophanelioğlunda, tramvey durağında, çamlık ve büyük burenin duruşmaya gelmemiş bulundubahçe içindeki 77 No. lı köşk müştemilâtile acele satıhktır. ğundan mahkemece gene ilânen gıyab Köşkü gezmek ve fiatını öğrenmek için ittisalindeki kömürcü Bay karan tebliğine karar verilmiş ve duA'iye müracaat. ruşma 23/12.946 pazartesi saat 9 a bırakılmıştır. Belli duruşma gün ve saatinde müddeaalevhin gelmecüği veya bir vekil de göndermediği takdirde bu duruşmaya gıyabında devam edileceği gıyab kararı tebliği makamma kaim olŞehrimiz elektrik şebekesi için dip kutru 3 0 3 5 ve uç kutru 18 20 ! mak ürere ilân olunur. (15237) santim kalınlığında 67 metre uzunluğunda 200 aded ardıç veya reçineli çara direği pazarhk suretile alınacaktır. Satıcıların Manisa istasyonunda teslira fiatlarını 16 aralık 946 pazartesi gunüne kadar bildirmeleri ilân olunur. (15166) NİVO ALETLERİ l * ACELE SATILIK KOŞK Elektrik direği alınacak Manisa Beledlye Başkanl?ğ;ndan: ** KIZILAY TAKVIM1 SATIŞ1 Türkiye Kızılav Derneçi lstanbul Deoosundan: Yurdun heT tarafında Kıalay Merkez ve Şubelerlnca sahfa çıkanlao 947 yıb dıvar ve masa takvimlerini almanızı tavsiye ederiz. Her yerde duvar takvimi 150, masa takvimi 120 kuruştan sablmaktadır. 1 Yukanda cins vw miktarı yazılı malzeme 6/12/1946 cuma günü saat 10.30 da pazarlık usulile satın almacaktır. 2 Muvakkat teminat 973 liradır. 8 Şartnameler levazımdan (Metro Han) parasız tedarik edilebilir. (15022) istanbul Universitesi Tıb Fakültesi Dekanlîgından: Diyarbakır Yalîliği Daimî Komisyon Başkanhğından: Madrabın adı Fakültemiz Anafomi Enstitüsünde bir Prosektörlük ile bir müze memurlugu açıktır. İsteklilerin 15 aralık 1946 günü akşamına kadar Dekanlığa başvurmalan. (15046) 1 AGLATAN KIZ yazan Bssaâ. \uri Güntektn ' Telefon: 4 2 1 5 7 M E DI K I S M I CEZA KAÎtUNU P. T. T. İsletme Genel Müdürlüğünden: 1 Sıvasta yapürılacak P. T. T. Bölge Başmüdürlük binasınm inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Bu işin keşif bedeli (591793 lira 48 kuruş) oliıp geçid teminatı (27421 lira 76 kunış) tur. ? 3 Eksütme 9/12/946 tarihine raslayan pazartesl günfi saat 15,30 ds P.T. KATIB Cidde askerlifc şubeslnden aJ T. îşletme Genel Müdürlüğü binasında toplanacak Satınalma Komisyonunda diğım tsrhls tezkeremle nüfus kâgıdımı yapılacaktır. kavbsttlra. Yenisinl çıfcartacağımdan htlk4 Bu işe aid plân, pr©je, keşif, şartname vesair evrak Ankarada P.T.T.t. nıü voktuv. Genel Müdürlüğü Emlâk ve Levazım Müdürlüğünden, İstanbuîda Umumî Depo Cldenln liyastrey köyünden 324 do. Muhasibliğinden ve Sıvasta P.T.T.L Bölge Baîmüdürlüğünden 29 lira 59 kuruş gjnüu Mehmed oğlu Hasaa Ganç mukabilinde ahnabilir. 5 Isteklilerin bu işin teknüc öneminde diğer bir 1^1 iyi surette başaxdığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgelerile ve ihale gününden eu SATILIK TRAKTÖR jaz (tatil günleri haric) üç gün önce yazı ile PT.T. Işletme Genel Müdürlüğüne İki aded tank tipi traktör, dörtbaşvurarak bu işin eksiltmesine girmek için yeterlik belgeleri almaları. lü pulluğu ile beraber, ancak 3 ay 6 Teklif mektublarının eksiltme için belli edilen günde saat 14^0 a kullanılmış olarak satıhktır. kadar Satınalır.a Komisyonu Başkanhğma tevdi etmeleri lâzımdır. Müracaat: Galata P. K. 1204 Postadakı gecikmeler kabul edilmez. (14526) HB KAYIB Gelenbevl orta okuiundan Mll 942 dsrs yılmda aldıgım taîdiknatneyl kaybettim. Yenifln! alacafıradan eslciBlnîn btikmtl yoktur B III 716 nuın».ralı AU Kemal Blber Sahibi ve Başmu/.arrtn. NAD1R NAÜ) Bu nüshada yazt Ij'crım fiifen İdare ederr CEVAi)n:UMi Cum/ıunj/eı Mailaan yazaa: Ibnir~efik AJımed Nuri Telefon: 40409 Pazar günleri 15,30 da matlne Cuır.srtesl va çarsamta günleri 14 te Çocuk Tıyatrosu Eminönü Kazası Bekçi Komîsyonu Bürosundan: Eminönü kazası bekçileri için 200 aded kontrol saati satın alınacaktır Bu saatleri teroin edebileceklerin Eminönü Kaymakamlığı Bekçi Komisyonuna müracaatleri ilân oiynur. (14993; Senelik muhammen Hk teminat kira bedeli Sandalbedesteninde teşhir edümekte olan nadide Keşan ve Nayin Lira Lira seccadeleri 5 aralık tarihine musadif perşembe günü saat 13,30 da 6568 Büyüksu, Hatuni, Karaveri, Vakrl 60103 •••••^^^^^^^•ü satılacaktır. 6613 61000 Başmadrap, Cobin Keysani 1088 14501 1313 Kılvan 17500 2334 31111 Sütpmar, Karapmar, Yalankoz 882 11750 Hazro madıaba yarısı 45 600 Kuçik 9361 16560 Bayik, Barkuj Çiftliğimizde pazarlıkla satılacak traktörler vardır. Pazarlığı 6 arahk 946 Karapmar, Taktak 488 6500 cuma günü saat 10 da Yeşilköy Tohum Islah istasyonu binasmda yapdacaktır. 2337 31151 Malönü 1032 13751 isteklilerin muayyen gün ve saatte «400* lirahk muvakkat temina+larile Mecnun, Muallak, Hatunl (15258) 1 D. Bakır Özel İdaresin* aid ve adîan ile senelik muha len kiraları komisyona müracaatleri. ve ilk teminat miktarlan yukarıda yazıb on bir madrabın 947 yüı kirası arttırmaya çıkarılmıştır. 2 1 Key. Sanl 2 Hazro, 3 Kuçik, 4 Karapınar ve Taktak. 5 Mecnun. Muallak ve Hatunt madrabları açık arttırma suretile ve diğer mad1 Keşif bedeli 20.000 liradan ibaret olan Defterdprlık binası alt katınrablar kapalı zarf yolile Ihale edilecektir. da yaptırılacak Arşiv dairesi ve umumî tamirat işi kapalı zarf usulile eksilt3 Açık arttırmıya tâbi olan dört madrabın ihalesi 18 aralık 946 çarşam meye konulmuştur. ba günü saat 10 da yapılacaktır. isteklilerin bu saatte ilk teminat makbuzlarile 2 ihale, 17/12/1946 tarihine rashyar salı günü saat 15 te Ikfterdarlıkta beraber Daimî Komisyona müracaatleri lâzımdır. müteş^kkil omisyonda yapıİEcaktır. 4 Kapalı zarf usulüne tâbi olan 1 Büyüksu, Hatuni, Karaveri; Vakıf 3 Muvakkat teminat 1500 liradır. 2 Başmadrap, Cobin, 3 Kılvan, 4 Sütpınar, Karapmar. Yalankoz; 5 Bayık 4 IstekliVrin Bayındırlık Müoüilüğünden alacaklan ehliyet vesikaBarkuş; 6 Malönü, madrablarına istekli olanlann 2490 sayılı kanunda yazılı sile birlikte haarhyacaklan teklif mektublarını belirli günde saat 14 e kadar usul ve şartlara uyarak, ilk teminat makbuzlarile teklif mektublannı 18 aralık Komisyon başkanhğına vermel«ri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul olun1946 çarşamba günü saat 10 a kadar Daimî Komisyon Başkanlığuıa vermeleri maz. lâzımdır. Zarflar saat 11 de açılacaktır. Zarfların kabul zamam için âyarlan5 Şartname, keşif evrakı ve bu işe aid plânı görmek istiyenlerin Defmış bulunan salondaki saat esastır. Saat 10 dan sonra zarf kabul edilmiyeerdarlık Millî Emlâk Müdürlüğüne müracaatlerL (15223) cektir. 5 Hususî şartname parasız olarak Daimî Komisyon kaleminde görülebıür. Posta gecikmcleri kabul edilmez. Geçen seneler icaıından borçlu oianlar arttırmaya iştirak edemezler. <15'J*7) T. C. Ziraat Bankası Genel MüHür'ü|ünden: Tavzih: 1 aralık 946 günlü Cumhuriyet gazetesinde çıkan yukarıdaki ilâTarım Kredi Kooperatifleri için elli aded para kasası satın almacaktir, nın 4 üncü maddesinin 7 nci numarasında gö^teriien Mecnun, Muallâk ve Hatunî madraplarmın 2 nci maddeye almarak 5 numara altında gösteıildiği ve Şartnameler 10/121946 akşamına kadar Ankarada Bankamız Levaz::n Aliidürüğünden ve istanbulda subemizden tedarik edilebilir(151131 ihalelerinin açık arttırma suretile yapıiacağı tavzih olunur. HALI MERAKUIÂRINA . Traktör alınacak Yeşilköy Tohum Üretme Glftliği Ankara Valiliğisıâen: KASA MUBAYAÂSI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog