Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

3 Aralık 1946 CUMHlMıYET Londra asllcmd Üçüncü Millî Eğitim SilâhsızSanma meselesiŞurası dün toplandı nin asıl temeli Köylünün gülmesi.. > Hayat pahalılığı bh nhnet fibi • vasfedilmeğe başlandı: Gıda nıadde; terinin pahaiılanması köylünün yü' zünü güldürürmüş. ' Hayat pahahhçı demek yersiz fiat yükseljşi demektir. Bummla kimsenin yüzü gülemez. Yükselen fiatlar ahcıyı azaltır, alınnnı azaltır, satılanı azaltır, koylüniin cebine giren para da azahr. Bir eemiyetih bir kıstm halkını nıemnun etmek için öteki kısım halkma külfet yüklenemez. Pahalılık ya vardır, herkes için; ya • yoktur, hiç kimse için. Ve bütün bunlarm vardığı nokta şudnr: 7 eylul kararlarından sonra bütün iç fiatlar artmıştır. Acaba bunnn manası Içeride de paranın iştira kabiliyetinin eksümiş olması mıdır? takviyeye karar verdi Basta.ra.jx I ind tahMede ordusunu Başbakan Ankaraya Şehrimizde bulunmakta olan Başbakan Receb Peker, dün akşamki Ankara Ekspresine bağlanan hususî bir vagonla Ankaraya avdet etmiştir. Başbakan, Haydarpaşada büyük bir kalabaîık tarafından teşyi edilmiştir. Vali Dr. Lutfi Kırdar, IsUnbul C. Savcısı Ihsan Kökneî, Ordu Müfettişi Orgeneral Nuri Yamut, İstanbul Komutanı Asım Tınaz, Emniyet Müdürü Ahmed Demir, askerî ve mülkî erkân, Şehir Meclisi azaları ve daha pek çok kimse, teşyi merasiminde bulunmuştur. Başbakana, bazı parti mensubları tarafmdan büketler verilmiştir. Başbakan, dün çehrimizdeki Kızılay Aşocaklarını, Darüsşafakayı gezmiş, asocaklarında veril«n yemekleri iyi bulmuştur. Receb Peker, tMversite konferans salonunun açdışında Universiteye geleceğini, salonu bizzat açarak bir nutuk söyliyeceğini bildirmiştir. Başbakan, Gölcükteki donanma birliklerini ve Izmitteki smaî tesisleri, bu defa vaktinin darhğı dolayısile tetkik ede mediğini, bilâhare buralara gelecegini de sözlerine eklemiştir. gitti Mülî Eğitim Bakanhğınm çiddetle ken Battaraft l «nci Venizelos vaziyeti fena buluyor Meslekî ve teknik öğretinıin bjzlanan disinl duyuran bir ihtiyacı cevablamak Atina 2 (a.a.) Makedonyadan dörrleşmiş Milletler Kurulu simaksadile düşündüfü bir tedbirî d« nen M. Sofuklis Venizelos, vaziyetin son yasi komisyonunun silâhsız gelişmesinin bir icabı ve mantıkî sonuderece fena olduğunu söylemiştir. Lanma meselesi üzerinde ko cudur. Bu gelişme üzerinde durmadan celiyeceksiniz. Bu ihuyac okul ile ailenuşmalanna devam etmesî. her tarafta geçemiyeceğimiz bir takun değişmelerin yi, eğitimin bu Uri çuurlu faktorünü Bah Trakyayı tecrid hedefi Çetelerin bilhassa batı Trakyada henüz birbirine nd olarak işlem«kten kurtaren genis alâkayı uyandırmakadır. Çünkü vukubulmuş ve vukubulmakta oldTiğıınu mak, birbirinin yardımcısı ve tamamlaAtina 2 (a.a.) Yunanistandaki buhfaaliyette bulundukları bazı böîgeler dünyanın barış ve güvene kovuşup ka göstennektedir. Birinci değişiklik Türk yıcısı haline getirıaektir. Bu ihtiyaca kar varsa da buralardan da yakında geri ranın gitgide artmakta olduğu bildirilvuşmaması, bu meselenin halline bağh cemiyetinin, iş bölümümin meydana ge şi aile ve okul birlikleri kurma tedbirini püskürtülecekleri tahmin edilmektedir. mektedir. Çetelerin batı Trakyayı tecrid tirdiği bütün mesleklere çocuklarını ser<hr. etmek için bir savaşa girişmiş olduklapm ve dağıtan bir bünye iktisab etmiş düşünüyoruz. Bu tedbirden büyük hayır Bugün Atina gazeteleri tarafından ve rına dair alâmetler mevcuddur, Krind Dfinya Harbi fle tldnd Dtinya olmasıdır. ve fayda doğacağını umuyomz. rilen bir haber büvük bir sevinc uyanHart» arasında uznn uzadıya bahis mer. Bulgarlar yalanlıyor Bugün ilk toplantısmı yapan Mîllî dırmıştır. Bilindiği gibi, iyi bir şekilde Bu bir mesud d^ğişikliktir. îkincl d rıru olan bu işin, hiç bir başan ile neEğitim Şurasmda Millî Eğitim Bakanıteçhiz edılmiş olan çetelere karşı miiSofya 2 (a.a.) Son günlerde Yuğişiklik mesleklerin müntes.blerinden Heelenmemü? olmasının sebeblerini arafnın açış söylevini takiben Atatürkün essir bir surette çarpışabilmek için Yu nanBıılşar hududu yakınlarında bir tatıranlar. bilhassa üç nokta üzerinde du lanları amprik bilgilerle yetindirmiyen aziî haürasını anmak üzere Şura üyenan hükumeti, millî înıvvetlerin silâhla knn anarşist çete'eri tahşid edildiğine aynı zamanda bir eğitimi de icab ettiren leri saygı durmasına kalknıışlardır. Bunnıyorlar. Birincisi, Fransanın Almanyarını takviye hustısunda İngilterenin yar dair Atina rsdyosu tarafından verilen bir ehliyet ister hale gelmiş oldakları dan sonra verilen ötıergeler okunarak ya itimad etmemesi; ikincisi; Milletleradımmı istemişti. Bugün haber almdığına haber, Bulgar Haberler Ajansınca yarası bir teftiş heyetinin silâhlanma işini dır. Bu da ekonomik ve sosyal baknndan Atatürkün muvakkat kabirlerini Şura göre, bu hususta Londrada, Yunan he lanlanmaktadır. kontrol etmesi meselesi üzerinde İngilte. memlek'ette değişmiş olan bir seviyenin adına bir heyetin ziyaret etmesi v« yetile girişilmiş olan müzakereler iyi bir Son dakika: Hududdaki Yugosîav re ile Amerika arasında bir anlaşmaya alâmetini teşkil eder. Uçiincü mühim kabre çelenk koyması, milH eğitim daneticeye varmış ve İngiltere, Yunan ordu kıtalan takviye ediliyor varılmaması: üçüncüsü. Milletler Cemi değişiklik de şudur: Teknik Üniversite vasmm büyük kurucustı ve koruyucusu sunda yeniden on altı tabur teşkiline yar mize, teknik okuUarunıza bunlarm bu saym Cumhur Beşkanı înönüye, Büyük Londra 2 (a.a.) (FrancePresse) yetinsı herkes tarafından istenen güveni dım vadinde rjulunmuştor. Teşkil edilegünkü şartlar içind« alip okutabilecekle Mıllet Meclisi adına Meclis Başkanma garanti edemeraesl idi. cek olan bu taburlarm silâhlarını Inşil Tito, Yunan hududunrîakı Yugoslav kıtrinin kat kat ustünde öğrenci gelmekte ve Başbakana Şuranm saygı duygulanîzmitten geçerken tere temin edecektir. Bu suretle takviyo alarmı takviye ettiğini bir nota ile YuBu üç sebebi bugün de gözönünde dir. Sanat okullarırnızı, sanat enstitüleIzmit 2 (Telefonla) Gölcük ve Iznm bildirilmesine karar verilmiştir. edilecek olan hükumet ku\vetleri şimal nan hükumetİTie bildirmiştir. Bugün hıtanlnr. aym sebeblerin eskisi gibi hü rimlzi, Yapı Usta okullanmızı kurduğude şimd'ye kadar büyük bir muvaffa Londranm resmî Yunan mahfillerinde mite yapacağı seyahati başka bir zamaDaha sonra Şura üyeleri Ikinci Mill kiim sürmekte olduğuna inanıyorlar. Şu muz şehir ve kasabalartmızda yüzlercs Bayrnakaleden böyle bir şayia dolaşmıştır. Her ne ka na bırakan Başbakan Receb Peker bu farkla ki eskiden Fransa, Almanyaya ve binlerce Türk çccuğu şetaret ve sü Eğitim Şurasmda reis vekilliği yapar sarısı da bîraz aceleye gelmiştîr. Dcvlet kry«tle yürüttükleri temizleme hareke dar, bahis mevzuu notanın muhtevası akşam şehrimizden geçerken istasyonda tine daha müessir bir şekilde devam egiîvenemiyordu, bu defa İngiltere ile A nırla, emniyet ve gururla bu okullara merhum Mıllî Eğitinı Müsteşarı Ihsan mekanizmasınm kurıılus ve işleme<îile işaa edilmemişse de, bu Yugoslav te halk tarafından hararetle karşılanmıştır. merika, Rnsyaya güvenemiyoriar. Sonra koşuyor. Dersanelerini, atölyelerini dol Sungu ile iki Şura arasında ölen meslek alâkalı bu gibi tentel kanunlar fizerin debilecekler ve daha sonra huchıdlarrn çebbüsünün. Skra bölgesinde harekâtta IzmiÜilerin tezahüratuıa mumuhafazasını daha büyük bir emniyetle Rusya, milleflerarası herhangi otoritenin dunıyorlar. Bugön meslek ve teknik adamlannın hatıralaruu ayakta saygı ile de nrnnboylu durup dîHüıımeden oybulunan çetelere yapılan Yugoslav yar kabele ederek demiştir ki: koruyabilecpkl<?rdir. ar.mışlardır. silâhlanma işîni teftiş etmesîni kabul et Öğretim okullarrmızda okuyan çocukladımlan hakkındaki son Yunan notasma namzk doğrn olmasn gerektir. « Merhaba Izmitüler! Nasılsınız? Müteaksben komisyonlar seçimi yamiyor ve netfce itibarile Birleşmiş Mfl rrmızm sayısı elli bini aşmıştır. Bu debir ce\ab teşkıl ettiği sanılmaktadır. Çok istetliğim halde şimdiye kadar IzBir taraftan, Yunan ordusunun Bnnunia beraber Seçim Kanununım lctler Kurrlu da urmımî güveni garanti ğişiklikleri gormenin, onların içerisrnde pılmıştır. Oğleden sonra saat 15 te koyesi hususundaki müzakereler Londrada taraftan, bu son günlerde Lon mite gelemedim. Inşallah bir tatil gı'ıedemiyor. Bu, biiyle oldui*u için, silâh bulunmanın, sevincile sayıları büyiik misyonlar çalışmalara başlamışlardır şimdiki halinde bırakılması da çok yan devam ederken diğer taraftan, dün A rlraya gelen haberlere göre, Yunan hu nüm<}e buraya gelir, Gölcükte deniz aslış bir hareket olacaktır. Vatandas. kensulanma işinin bıısünlerde bahis mev hızla artan teknik ve meslekî öğretim Komisyonların üzerlerinde çahştikları dini temsil eden milletvekillerinin galıiei tinaya gelmiş olan Mareşal Montgornery dudunda Bulgar kıtalan ja toplanmak kerlerimizin ellerini sıkar, sizinle bol tuu olmpsından bir netice çıkacağını kurumlartmızın progratnlarını, yönetme konular şutîlardrr: Yunan Genelkurmayı ve hükumet ma tadır. bol konuşuruz Inanbulda konuştum. Ticaret ortaokuîian ve liseleri program bir çoS^ınlukla seçilmîş kîmseler oldu kamlarile temaslarına başlamıştır, Mare«anmıyanlar pck çoktur. liklerini inceliyeceğiz. ğu n a yiirekten inanmalıdır. Tasnif sıraHer ne kadar bu haberler Londraclaki Zatn, birbirlerine yürekten bağü olanve yönetmeliti, erkek sanat ortaokullaTi Halbııki Bîrleşnvş Millefier Kıırnhlşal bu arada askeri vaziyet üzerinde gölar, uzakta da olsalar birbirlerinin sesGündemimiz size ortaokul]arımızın ve enstitü'.eri progrsm ve yöîietmeliği. sında müteadclid temsilcilerin bulun rüşmüş ve kendisine çetelere yabancı re?mî Yunan veya Ingiliz mahfilleri tanun, kıırmak istediği güvenliğin temeli, rafından teyid edilmemişse de geçen ay lerini işitirler. Biz, aldatan adamlar deması şarttır. Fazla kalabalığa meydan her mitletin. Güvenlik Konseyi emrine öğretmen Ihtiyacını karşılama yolunda kız enstitüleri program ve yönetmeliği vermemek îçin, meselâ knr'a usnlile bir memleketler tarafından yapılan yardım zarfmda Biılcpristandan gelen bazı ha ğiliz. Yapacaklarımızı vadediyoruz. Yapa Bmade tutacağı silâhh Inıvvetler hakkın hükumetçe ahnınış olan veni tedbirlerin Istanbul Teknik Okıılu yönetmeliği, orta ayıklama yapmak, seçim işlerinden do lar hakkındaki raporlara dair malumat berlere uymakladır. Bu haberlerde Bul «r.ıyacaklanmızı değil! Memleketin derdda malumat vermekle beraber bu silâhlı nrucib sebeblerine ıttıla hesıl etmek ve ve bu derecedeki teknik öğretim oirul ğabilecek ihrilâfları derhal ve yerinde verilmiştir. Bu raporlar, Başbakan Çal gar kıtelarının Petriç etraftnda toplan lerini sarmak için elimizden geleni yakuvvetlerin nevileriui ve teçhizatını bü bu tedbirlerin en uygun şekilde tatbikı lan öfretmen ve ösrreticilerile ilrili karara bağlamak. bunun İçin de adslet daris'in Birleşmiş Milletler teşkilâtma dıkları bildirılmekte İdi. pıyoruz. Bir millet «benim sıkm ım mevzuatm bv.sürkü ihtiyaclarla ayarlan dircrek gösterebileceği daha başka ko için kıymetli fikirlerinizi söylemeğe fır ması. aile ve okul arasmda işbirliğî sa§ mekanizmanuza vazife vermek müm bu hıısusta yapacağı müracaatte birer Bazı Yunan topraklarınm istikbali var> derse, o mil'.et yaşıyor demektir. laylıklan anlatmasıdır. Birleşmiş Mil sat verecektir. Bunlardan da faydalana anması için gerekH tedbîrlerin almması. kündür. ?Tahallî neticelerin derhal halka delil olarak kııllanılacaktır. hakkında Yugoslavya ile Bulearistan Olünün başı ağrımaz. Başağnsını hacağız. Nihayet Üçüncü Eğitim Şurasmda letler anayasasımn mana ve mahiyetini Mareşal Montgomery yann Kral Yor arasında bir dereceye kadar rekabetin yatta olanlar hissederler. Bugünün yai ilân ediîmesi de emniyet vericidir ve ii;i!"iıınııu »mm. geçenlerde bahis mevzuu ettiğimiz 43 ünginln misafiri olarak sarayda öğl« yeme mevcud bulunması Londrada mümkün nnı \'ardır, yann daha iyi olacaktır. hyi !ıdır. cü maddesi bu hususta söz götiirmez görülmektedir. Bu iki memleketin bası Güçlükler sona erecektir. Allah bu topHerhalde Dernokrai mîlletvekiHerlnJn ğine kalacaktır. sarahati halzdir. nmda Yunan Makedonyası ve Selânik rağı korusun.> tasarısını reddeden Adalet Komisyonu, N. Zarifîs Baslorah 1 ınci taJüfedt 1 inri tahlierle Başbakanın bu sözleri şidd«tle alkışmevzuu üzerinde bir münakaşa başlaBn maddeye gSre her dveîet Gfivenlîk Seçim Kantınn şimdiki heliie kalsm gibi lık Bakar.lıkları bütçelerini görîşmüşMakedonyadaki durum gizli mıştır ve Yugoslav kıtalarının Yunan lar.mışttr. Şehrin tanmmış simalarmdan1 , Konseyinin emrine amads kılacağı kuv dir. Hükumetin bu ğüA haberîer hakkınbir düsünce tanmasa gerektir. Biz böyle celsede HÖrüşüldü hududuna gönderilmiş olması da muh Esad Demirsoy, Başbakana bitaben: vetleri bildireceğinden artık onun bn da b1r beyanname yayınlayacağı zanne tür. Onümüzdeki içtimada Tnrım, Mali sanıyoruz ve her üd partiden bu yolye ve B.M.M. bütçesile devlet borclan kuvvetler haricinde de brr takım kuv dilmektedir. Londra 2 (R.) Atinadan bildiril temeldir ki, Tito hükumetinin istekle «Sen bu milletin enerji volkanısin» diyo daki çalısmalara devam etmelerini bekvetîer btihındnrnp bunlan girîi tutması diğine göre, M. Sofuklis Veniz«los şi rinden vazgeçmiyeceğini Bulgarlara gös haykırmış, Belediye Reisi Kemal Oz de: Başbakan Kavamussaltana, İranda. 7 bütçesini görüşecek, bütçenin gidîr kıs liyornz. <Izmitliler, hepiniz namına Pekerin e!ibahis mevmn olrnamak icab edsr. Çün aralıkta yapılacak olan seçimleri 5 gün mı üzerindeki çahşmalarını tamamlıyamalî Makedonyadaki vaziyetin Mecliste termek için girişilmiş bir harekettir. NADİR NADt ni öpmeme izın veriyor musunuz?> diy» kü bu çeşid ktıvvetieri bnlnndurman, tehir etmiş, bu tehire sebsb olarjk şim cak, bundan sonra gelir kısmile bütçe sormuş, halkın <Hay hay!» demesi üzebunlan niçin ve kime karşı hanrladiRi. diden kestirilemiyen hâdiseleri göster kanununu inceliyerek bütçenin uraıımi gerekçesini hazırlıyaeaktır. Bugün haber rine Başbakanın elini öpmüş. Ba|bakan Güvenlik Kotifeyinin emri ve hükmü dı miştir. verildiğine göre bütçe konu5Tr?l?r!na «Ben de hepiniz namma Kemall J l/ıci soh;|o."îe da: şında bir takım hedefler gözetip gözetÇankın Vüâyeti Kıtalar hududda emir bekîîyor Meclis umumî heyetinde 18 aralık çarmediği meselesinm ortaya çıkmasına mak istedikleri üzerinde durmuştur. A öpüyorum» diyerei Belediye Reisini Mektubcusu Salâşamba günü başlanacaktır. sebeb olur. O zaman silâhsızlanma yerimerikan delegesi daha sonra atom bom öpmüştür. Tren hareket ederken: «SaTahran 2 (a.a.) Azerbaycan hiikuhaddin Esadın Ann e silâhlanma yariM başlar ve Birle?ınİ9 metinin dün merkezî Iran hükumetine Tutanakları itiraza uğrayan basını da, daha başka silâhları da or na güveniyoruz! Yaşa Peker» diye baBaştnratı I Ind soh(fed« kara vilâyeti Kaleeik Milletler Knruhı da rahmetli Milletleı bildirdiğine göre memleketin bu kısmıtadan kaldırmak icab ettiğini söylemif ğıranlar olmuştur. kaymakamlığma tayetkili bir müşabidin ileri sürdüğü kaCcmiyetine benzer. na 6 aralık tarihinde yapılacak seçimmilletvekilleri ve «tesirli bir silâhsızlanma sistemi k\ınaate göre, TürkiyeUrdün mür.a?ebet yın edildiğini yazrulmadıkça Amerika atom bombasınm Ankara 2 (Telefor.la) İstanbul mil lerinin Ingilterenin orta doğu siyaseti mıştık. Şimdiye kaO halde siiâhsızlamna meseleslnln da leri kontrol maksadüe askeri birlikler sırrını ifşa «tmiyeeektir» demiştir. yanacağı en mühim temel, kırk üçüncü gönderildiği takdirde Azerbaycan Tah letvekili Zeki Rıza Sporel, Abdürrah çerçevesi dahilinde artması, Ingiliz si dar bulunduğu meSovyet murahhası Vichinsky »atom maddenin hükmü dairesinde hareket rarun bu hareketini, demokrasi hareke man Münip Berkan, ÇansVkale millet yasî menfaatine uygundur. Müşahıd <Bü muriyetlerde, bu abombasınm bir facia> olduğunu ve Aederek bu maddenin derhal tstbikma tine karşı bir harb ilânı olarak telâkki vekili Kecrneddin Ünen, Edirne mıl'et üyük Suriye> plârunın görüşülebileğini rada Beyazıd Nahiye merikanin buna iki elle sarıldığını geçmek ve böylece Birinci Dünya Har edecektir. vekili Dr. Bahaeddin Öğütrien, Mehmed ve Iskenderunun Türkiyej'e ilhakı key Müdürîügünds buLondra 2 (AJP.) Rusyada, hükusöyledikten sonra Rus tekliftnin bütün met tarafından kontrol edilen basır.ın bile Drind Dünya Harbi arasında, siTebriz radyosn, dOn geeeki yayınm Öktem, Seyhan mil'.etvekili Dr. Ke fıyetinin Kral Abdullah tarafından kat lunduğıj sırada vazi1 lâhsızlanma teşebbüslerini akamete uğ da Başbakan Kavamussaltananm Azer mal Satır, EskişeKir milletvekilliğine se yetle tanınabileceğirj ilâve etroiştir. Is fe^everliği ve halsilâhları tazammun ettiğini ve Rusyanm Molotov hakkında sitayişkâr yazılar neşratan çıkmazlara sapmaklan kortmmak baycan vaîisl Dr. Cavide müracaatte çilen Yavuz Abadamn seçim tutanakları ken.îorun sancağmm Türkiycye ilhakı ka dürüst muamele| bu silâhları ayn ayrı adile tasrihe ha retmeğe başlaması üzerine; Stalin'in hatır. Bhleşmîş Milletler Kurulunun bü bulunarak merkezî hükumet askerî bir B. M. M. nin çarşamba günkü toplantı her.üz Suriye tarafından tanınmatnıştır. sile muhiline kenzır bulunduğunu anlatmış ve Amerikan lefi hakkında gene tahminîer yürütüldisini sevdirmiş genc Salâhaddin Esad noktai nazannı tetkik için mühlet iste meğe başlanrmştır. tün üyeleri Anayasamn brk üjüncfl liklerine karşı mukavemet edihnemesini sında görüşülecektir. Yavuz Abadan eMüşahidin düşüncesine göre, Ingiliz nıaddesini de kabul etmiş olduklanndan istediğini bildirmiştir. M'iracaatte mu sasen istifa etmiş olduğundan dunımu donanmasmın Iskenderiyeden çekılişin Harecimize yeni vazifesinde de başarı miştir. Molotov'un Stalin'e halef olacağına bn maddenin tatbikma girişmek için bir kavemet gösrterildiği takdirde Azerbay üzerinde müzakerelerin açı'masına lü den sonra, bu donanrr.amn doğu Akde lar dilerız. Ingiliz delegesi, tâli bir komitenin inanmıyan bazı diplomatlar Sovyet gaengel bnlımmamak icab eder. Fakat can makamlarınm bundan mes'ul ola zum görülmiyeeeği tabiidir. Ancak Zeki nizdeki en önemli üsleri evvelâ Hayfa, kurularak sılâhsızlanma tekliflerinin zetelerinde Molotov'un Stalin'in en yabn maddenin tatbikına geçecek ve her cakları da ilâve edilmekyedir. hepsini tetkik ile bir netice çıkarmasmı kın iş arkadaşı olduğunu belirten yaRıza Sporel hakkında komisyorca da sonra Iskenderun olabilir. fiye milletle anlaşmalar yapacak istemiş ve atom bombastndan bahsede zıların çıkması üzerine fikirlerini deBu gece dolaşan söylentilere göre karar çoğunîukla verilmiş olduğunTürk . Lübn3n münasebstî.ri Güvenlik Konseyi, konseyin daimî üyerek «mevcuiyeti rpeçhul olmıyan daha ğiştirmek zorunda kalmışlardır. Sovyetdan, hararetli tartışmalar yapılması leri olan büyük dedetler arasmda hü Azerbaycan hududunda bulunan hüku bekleniyor. tahrib edici silâhlar bulunduğuna» dık lere taalluk eden meselelerde ihtısas saDeyrut 2 <A.P.) Türkiye ve Lübhibi olan bazı kimsekr Stalin'in iktidan küm sürmekte olan ayrılıklar ve güven met birlikleri mevkilerini muhafaza etkati çekmişür. nan arasmdaki ticarî ve iküsadî mü Baştarah 1 incH « yavaş yavaş Molotov"a devrettiğini ve sizlikler yüzünden, faaliyete geçeme mekte ve hu<Judu aşmak için emir bek Haşmet Orbay hakkındaki nasebetleri kuvvetler.dJrme teşebbü?ü Vichinsky, bu teklife itiraz etmiş. bune konulac?gını Harbiye Bakanhğmbasınm da Molotov'u bu terfie hazırlamekte ve bu yürden silâhsı/lanmp.ğa aid lemektedirler. kararın esbabı mucibesi yakmda Beyruttan geçecek olan Türki dan «resmen» haber alciığıru iddia et nun üzerine Ingiliz delegesi teklifini ta makta olduğunu sanmaktadırlar, konuşmalar. esash bh mahiyet alamaye Dış İşleri Genel Sekreteri Feridun ük etmeğe razı olmuş ve oturun yarma Ankara 2 (Telefonla) Bolu Ağ:rmektedir. maktadır. Bu konuşmaların hakikî ve kalmıştır. ceza Reisi Ahmed Tevfik Tunçok bir Cemal Erkin tarafından yapılacaktır. Çukuroyaya Amerikadan ciddî bir mahiyet alması Anayasa madGazeteye göre Ingiltere <bu plânın Erkin, özel temsilci olarak, Türkiye Siyasî komisyon geç vakit Franco Î3haftadanberi Has.net Orbay ve Reşid delerînin tamamile tatbik olunmasına giicabı olarak» atom bombası hakkındaii panyası meselesi ile meşgul olmak ü Baftaraf% 1 Incl sahlfede gelen ziraat makineleri Cumhur Başkanı Ismet İnönü tarafınrişilmesile başlıyacak ve ancak bn du Merkez Bankasmda açılmış olan hesab Mercan hakkındaki kararın gerekçssini dan Ürdıin Krah Abdv.llahın nezdine noktai nazarıru tamamen değiştirmiş zere toplanmışür. Bahis mevzuu olacak Ankara 2 (Telefonla) Çukurova yazmaktadır. Iki yüz sahifeyi aşacak rum güven rnh ve Tİhniyetinin Wr ga iarm diğer bir İtalya müessesesme devîönderilmiştir. Genel Sekreter aynı za bT.ılunmaktadır. Bu noktai nazar degi mesele, Franco İspanyası ile siyasî mü pamuk zeriyatır.ın tamamile makineleşlebe ve bir zaferi olarak yeni gelişme rine dair Üd taraf arasında mektublar olan esbabı mucibeli kararın yüz sahi mar.da, geçen yıl başlamış bulurian, şikliği Sir Hartley Shawerson'un Bir nasebetleri kesmektir. tiriİTiesi yolunda altnan kararın ta=di» fesi hazırlanmış bulunmaktadır. lere meydan verecektir. teati edilmiştir. Bundan başka Çekoslogöçmenler durumu ile Türkiyedeki lesmiş Milletler toplantısmda verdiği Veto meselesile meşgul olan tâli ko kina geçilmektedir. Ilk parti olarak Anurukta vâzıhtır. vakyaya satılacak tütün, kuru meyva ve Türk Yunan Dostluğu Lübnan mallan bakkındaki görüşmeleücülliyeüt Bu şekilde hareket edilmedigi takmisyon, toplantılannı alcnî yapmağa merikadan yola çıkarılan Atina 2 (Hv;susî muhabirimizden) re devam edecektir. Harbiye Bakanlığı yalanlıyor dirde konuşmaların bir netice verme sair maddeler karşılığmda Çekoslovak miktarda traktör ve biçer döğer makarar vermiştir. sini beklemek beyhude olur ve mesele mamul ve ağır sanayi maddelerinin alın. Parnasos edebiyatçılar birliği tarafınLondra 2 (a.a.) Harbiye Bakanlığv Bırleşmis Milletler için daimî Hr ıka kineleri yakında memleketinüze gelmiş ; belki. bn defa da, Birinci Dünya Har ması hakkında mektublar teati edilmiş dan Türkiyenin Büyük Elçisi Riışen Eşbir sabah gazetesinin haber verdiği üze metgâh aramakla meşgul olan komi»e, olacaktır. Türk oyunları festivali binin sonunda olduğu gibi, tekrar asın ti. Gerek bu meitublar, gerek Türki ref Ünaydm şerefine bir ziyafet verılre İngiltere ile Amerika arasında askerî ye İsveç ve Türkiye Finlandiya tica miş ve bu toplactı Türk Yunan dosttıda kahr. Ankara 2 (Telefonla) 22 arahkta bir pakt yapıldığma dair resmî bir be Fild«lfiya ile San Francisco üzerinde Ağlayan Kız ret ve öd«me anlaşmaları tasdık için luğu lehinde samimî tczalıürata vesile Ankara Halkevinde Türlc oyunlan fes yanat yapılmış oldutunu yalanlamakta müsavi reyler vermiş olduğu için kafî bir karar vermek üzere bir toplantı daMeclise verilmiştir. ömer Riza DOĞRUL Şehir Tiyatrosu bu akşamdan itibaren Imuştur. tivali yapılacaktır. ha yapılacaktır. Reşad Nuri Güntekinin «Ağlayan Kız»l adlı piyesinin temsilıne başbyacaktır. { Saferde o tarafa teveccüh edeceğim. I Son dakika: tsnanya hakkında yi hümayuna katıuııasmı irade ediniz. kaçarken bütün yiyecek ambarlarmı «Ağlayan Kız>, üç sene evvel, 105 defa] Kıhcıma yapıçmazdan evvel islâm teklifi Dulkadiroğlu, elçilerin yüzüne manalı yakmış, ekinleri ateşe vermişti. Yolda verilen karar oynanarak bir rökor kıran cYaprak Döj hükmü şeriattendir. Tövbe ve istiğfar manalı baktı. NewYork 2 (R.) Birleşmiş Millet kümü» nden sonra müellifin ikinci esej ipşe maddesi namına hiç bir şey bırakediniz, atlarımızm ayaklan basan yerleri Hayır cevabmı verdi. Hayır, süva marnıştı. Selim, ordur.un iaşesini tama ler kurulunun siyasî komisyonu bu ak ridir. cYaprak Dökümü» kadar güzel ol| geri veriniz. Böyle yapmazsanız tagallürilerimizin Dtılkadiroğulları banedanımn men sağlayacak bir durumda d«ği!di. şam Franko İspanyası al?yhinde tecelü duğu söylenilen bu yeni piyesi Hüsayiı ben aldığınız memleket, askerimiz taratopraklarmdan aynlmasına rızamız yok Vaktile Kaptanı Derya Çıplak Mustafa eden konuşmalar yapmıştır. Polonya de Kemal sahneye koymakta ve ayr fından zaptolunacaktır.> (1) tur. Paşa tarafından Trabzona yığılan erzak, legesi bütün üye devletlerin Franko is Muhsin Ertuğrul nezaret etmektedir. Ordu Yenişehlr ovasına geldiği zaman Yakubla Çal Hasanm işi burada bit katırların srrtında olarak Anadolunun panyası ile tekmil siyasî münasebeUeri Çanakkale Boğazını gemilerle geçmiş mişti. Veda ederek hururdan çıktılar, içerilerine getirtilebiliyordu. Bu yüzden kesmelerini teklif etmiştir. Beyaz Rusya olan Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa ku Tefrika: 104 Teşekkür Yazan: Feridun Fazıl Tülbentçi saraym ileri gelenlerinden biri her iki ordunun bazı kısımları içinde huzursuz delegesi siyasî münasebetlerden başka mandasmdaki yeniçeriler de Yenişehir Kıymetıi eşlm ve sevglll babamız çine de tiç büyük kese albn verdi. Fakat I'Jk başgöstermisti. Sıvasa muvasalat e ticarî münasebetlerin de kesilmesini isteovasmda orduya katılddar. Şeyidgazide Dulkadiroğlu, Yakubla Çal Hasam çok kümdarın huzunında oldugunuzdan teS. NÜZHET AKÇİTin Yakub atına bindikten sonra altm kese dince umumî bir yoklama yapıldı. Ordu miştir. Amerika murahhası, Ispanyanm ufultî mücasebetlle cenazeslne gelmei üç gün istirabat edildi. Selim, bu tevak. iyi karşıladı. Yalnız; gafül eder görünürsünüz. Biz ihtiyanz lerini herifin yüzüne fırlattı. da 140 bin askerle 6 bin deve ve beş bin milletlerarası toplantılara alınmamasını, funda btılunmuş vej derln acunıza bllvasıtı»! kuf esnasmda afkerin gayretini bir kat Biz Üıtiyarız,' yola takatimiz yok. dedik. Meşakkate tahammülümüz yok. zahireci olduğu anlaşıldı. Yavuz, büyük General Franko'nun mevkiini bir mu iştlraJc etmiş <rian muhterem dost ve Bizim paraya ihtiyacımız yok. daha arttırmak İçin her birine bin akçe Şehriyan cedidin elini öpmek şerefine Çal Hasanm kan başma çıktı. Dulkavakkat hükumete bırakarak çekilmesi ve Diyerek atını mahmuzladı. Çal Hasan, bir geçid resmi yapılmasını emretti. Ve muvakkat hükumetin hür bir seçim yap rabamıza karşı duydu&umuz mlnnet tevzüni emretti. Plânlannı bir daha göz nailiyeti çoktan isterdik. M buyursun diroğlunun yüzüne bağnnr gibi: ziriâzam Hersek Ahmed Paşa başta olgazetenlz vosıtaaUe lbl&ğını rlca] den geçirdikten sonra yirmi bin süvari lar, dedi Şehrıyarımızın emrinde sizin gibi arkadaşmı takib etti. Yavuz, Alâüddev mak üzere 140 bin asker padişahm önün ması için teşebbüslerde bulunulmasını ederlz. den mürekkeb kuvvetli bir orduyu Ve H:ç ümid etmediği bir oevabla karşıla n:ce hükümdarlar vardır. Sultan Selim lenin hareket tarzını öğrendiği zaman dsn geçecekti. irtesi gün muazzam ordu. teklif etmiş ve bu teklif umumiyeüe E§1: Mesrure Akçlt, çocuklari; Mltha Veslme Mu'vafıak Akçlt zir Dukakinzade Ahmed Pasanın kuman şan Yakub Bey sözü bu işlerde pişmiş Hanı Evvelin elini öpmek şerefi slze ve çok kızdı. Fakat bunun duyulmasım is nun saatlerce süren geçid resmi başladı. tasvib olunmuştur. Müzakereler devam altmda ileri sürdü. Sinob Vallsi olup bir adam olan Hasana bıraktı. Hasan rilmişken nasıl reddederslniz. Sonra bize temediği için yalnız yakınlanna: ediyor. Selim, ordusunu zevk ve gururla temaşa Biz neler düşünmüştük, neler oldu ediyor, yanındakilere: K?racapaşa namile maruf olan Ahmed biddetini fade eÜen bir lisanla söze baş gelince Sultan Selim gibi bir padişahın Çok acı bir kayıb Dulkadiroğlu fena talihine hazır olsun. ladı: Bsy de iyi teçhiz edilmiş beş yüz süvari kapukullarıyız. Midtll! Kulaksız nar Orduyu hümayunumuz cihan deile Dukakinin emrine verildi. Karaca nedauından sabık îyl söj lerslniz ama, sîzd huzuruna D«di. Alâüddevle karşısındakilerin Eirayı devletini yıkrnak vacib oldu. ğer. Biz bu muhteşem orduyu muzaffer Bursa Vallsi merhum Demekle iktifa etti. Paşa süratle düşmana yaklaşacak ve esir dave teden öyle bir padişahtır ki, şefkati pek gürültüye pabuc bırakacak cinsten küabilecek bir padisahı cedidiz. Ziver Beyln torunu. plmağa çalîşacakb (2). Ordu 7 mayısta gibi hiddeti <ie sonsuzdur. Bu h^ddeti ü almadığını derhal anlamıştı. Bununla Bu sözlerde Dulkadiroğullan tarihinin msrhum sertablb ReDiyordu. Zaferden en ufak bir şüphesi Seyidgaziden aynldı. Süratli bir yürü zerine davet edenler fena bulurlar. beraber Yavuza herhangi bir yardımda son satırlan yaztlı idi. şad Paşanın yeğenl, bile yoktu. Sıvastan hareketinden evvel yüşle KEyseriye gelindi. Padişah, KayBırıniM Büyük Millet Meclisi azaları, Esma Drcan ve Izmlr Dulkadiroğlu şimdiye kadar hiç bir bulunmak istemiyordu. Yavuz, Kayseri ile Sıvas arasmda kırk Sah îsmaile ikinci bir mektub yazdı. seriden Yakub Beyle Çal Hasanı, Dul elçinin bu kadar şiddetli ve adeta tahkir Selimi ev\el hazretlerin.e ubudiye bin kadar askeri ihtiyat olarak bıraktı Birincisinin mealinde olan bu mektub B. M. M. ne bir istida vererek kendile Beledlyesl sabıt malc'.ne ve elefctrik ve kadir hükümdan Aâüddevle'ye bir mik eder şekilde konuştuğunu hatırlamıyor timü kadimdir. Ancak bizi rnazar Çünkü fazla kalabalık bir orduyu doyurİran şürlerile süsleıvnişti. Ayrıca bir rine maaş bağlanmasını taleb etmişlerür. sanayl mülîendls mutar siivPri ile hemen Kayseriye gelmesini du: görsünler. mak müşkülleşmişti. Ustaçîıîıan Türk şeyhin oğlu olan Sah ile istihza için hır Mevcudlarının ancak 3040 olduğunu avlni Ibrahlm TJrcatebilğ için gönderdi. • Siz ne şekil komışursunuz. Bir hü Pekâlâ bir miktar süvarinin ordu ordusunun süratli yürüyüşü karşısmda ka, asa, misvak ile kuşaktan ibaret bir söyh"yen bu eski milletvekilleri yaptık nın 18 yaşmdakl kızşeyh elbisesi gönderdi. Bundan maksadı ları h'ızmetleri sayarak B. M. M. nin lan Şahuı hiddetini tahrik ederek onu ken kendilerine kaydı hayat şartile ayda net REFREF URCAN AMCABEY VE M î L Y O N ... müptei? olduğu romatlzma disine doŞru gelmeğe icbar etmek. bu olarak 300 lira maaş tahsis etmesini iste dan kurtulamıyarai henüz kalb hastalığıabaiıar hayatm» mektedirler. suretle hem zaman kazanmak, hem de da iken vefat etmlştlr. Erenköy Kız Lise. yürüyüşü kısaltmak istiyordu. 6inde. Nişantaşı Kız Ortada bulunduğu Mülkiyelilerin toplantısi tnüdaetçe hocalarına ve arkadaşlanna htisOrdu büyük kısnvle Sıvastan, ErzinMülkiyenin 00 mcı yıldanümü; nü ahlâm ve çalışfcanlığlle Sendlnl sevdlrsn can Erzurum istikametinde, kuvvetli Mülklye jnektebln<len mezun olanlar 4 Refret Drcan, okul ve Sendl mulıitlndekl bir süvari kolu ile de Diyarbakır üzerin 12'«4f> çarşamba günü saat 19 da Takstm ahbablarım akrabalanm derin tesssur^ere den Beyazıda hareket etti. Buradan son Beledlyp Gazlnosunda 90 mcı yıdSnUmle ?arietmlştlr. 112946 da Merkezefecdl ra Şehsüvaroğlu Ali Beyin emrine diğer rlnî kutlamai üzsre bir toplantı yapacak aiie kabıistanma defnedllen bu genc yav. bazı beyler de verüerek süvari kıtalan lanndan Istanbulda bulunan bütün me ruya Allabtan rahmet dllerken ahbablanordunun ileris'rıe sürüldü. Bazı vezirler zunların bu toplnntıya şeref verm*lerl rlca na7 akrabalarıua. talihslz ana ve babays tazlyelerlmlzl sunaı sabırlar dllerlz, ve bilrıassa Veririâzam Hersek Ahmed oltmtır. davetiye göndsrllıntyecektlr. Ayrıca *'* * Pasa, bunun aleyhinde bulunuyor, orYenlşehlr eşrafından Refet Beyln ojlu duju toplu bulundurmak lüzumunda ısve Selânlkll KapuşeyhSzade Muavlddtı Ee BÂKİYE ERİŞEN L ytn damadı emcUl Yarbay rar ediyordu. Selim hiç birinl dinlemedi. Arkas\ var ile NASİD GÖRENER Miîlet adına jrazı yazarlarm €15 mllyoa Itoylü bu BELKİYA ERİŞEN . . . Jıhud tsrsine; «15 mll. . . Pe&l ama bunlfir 15 mll 1 . . . Bu insanîaım bunLarı okuHakkın rahmetlne kavuşmuşîur. Cenazo çoğ"Jnda şöyle bir lfade tarzı memnun(Jur..,ı yon koylü bu karardan nifmnun you lnsanla blrer blrer görüş J yup gülmesinaen korkmazlar mı? (1) Bu mektubun farsça aslı Hoca in bi rerkek çocukları dünyaya namazı b'agünku salı günü Nlşantaşmda vardır Aıneabey; degüdir...» müşler mldir w onlann memnun j A. Korfcmaz.ar. ÇünkU ga Sad«<idin Efendinin Tacürtevarih adlı Teşvlklye camlinde lkindl nasnaîmı mütegelmiştir. veya gajrlar.emnuu olduilanm zete okuyamadıilarına emlndlreserinin 2 nci cildinde vardır. 30/11/946 , akıb falmaraic Ferlltöyılıı<le aile kabriâtatLlrler?, [ ler 1^ ama defnedllecektlr C2) Sahaifülâhbar cild 3, sahife 451. ta ve çeteler çözülerek dağdmaktadrr. Kaçan çeteler, Yugoslav ve Bulgar hududlarına doğru ilerliyerek bu memlekelere ilticaya çalışmaktadırlar. Tethişçüerden kurtanlan köylerin ahaüsi büyük bir sevinc içir.de hükumet kuvvetlerini karşılryoTİar. gizli bir toplantıda görüşülmesini istemiştir. Meclis gizli bir toplantı yapmış, fakat sonradan toplanbya halk da kabul edilmiştir. Seçim kanununa dair İranda durum Yeni bülçe Fsridun Cemal Erkta dün Amman'a vardı Kaleeik kaymakamlığı İspanya hakkında karar Stalin'in yerine Molotov geçecekmiş hgiliz ârr.erikan askerî itiif^kı Yeni ticaret anlaşmaları SULTAN SELİM Birind Büyük Millet Medisinin azaları I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog