Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 3 Amlık 1946 B5Kİ MtCLİSİ "Sft, Menle^Mn «Ege»de kaçakçılık hâdisesi davası Ilhami Perk, dün 500 lira kefaletle tahliye edildi nkaradaki sağhk müesseselerinden birinde profesör olan nrnhterem bir okuyucumdan l k bir mektub aldım. Bu roektuba ilişik >" olarak nlmanea bir İs\içre gazetesinden : Millî Mücadelenîn ilk zaferleri tahakkuk ettikçe hakkımızdaki kesilıriş küçük bir parca var. Bu par\ mahbusiyet kayıdlan da azar azar kaldırılıyordu çadakl yazının başlığı da şudur: «Türkter tanktan vazgeçtiler». Aziz okuyncuîn mektnbunda diyor ki: «Bu yan Isvigrede çıkan ve memlekeZavaHryı fcir odaya tıknıışlar, aleyhin bir karar bîklemelidir, diye aramızda timi2de bol bol satılan resimli bir mecds yazan gazeteleri hücresine doldur konuşmuştuk. Ertesi günü İngilizler samuada intişar etmiştir. O mecmua ki dimuşlar, bir iki defa mahkemeye gidip bah karanlığında kapalı kamyonlar içinğer bir sahifesinde medeniyetin baş de bizleri Bekirağadan alıp götürdüler, geldi. Son muhakemesinden ewel; «Adöndürücü sürat ve teknik harıkalarmman bana bir müdafaaname yazıverin> Vapura bindirip Maltay» sevkettiler. dan bahsetmektedir. Yazı, Habeş ordudiye yalvarmağa başladı. Bir müdafaa«Ege> vapurunda altın kaçırma te;* * Tunada seyrfceferin tâbi olacağı mil O zaman, Avrupa kıt'asında muvazene ben gireyim» tarnndakd Isteği bahis suna değil; fakat modern Türk ordusuname y?zıp verdim. Mahkemede okumuş, tıa aiddir ve mecmuanm tarihi de 194S Maltada yirmi bir ay kaldık. Verdale şebbüsünde bulunmak iddiasile; Devlst letlerarası hükümler meselesile Boğazlar tesis edecek amillerm bulunmayışı yü mevzuu bile edilemez. gelince beni buldu. Boynuma sarıldı: Der.izyolları Umum müdürlüğünün o zayılı kasımıdır., *** «Beyim Allah razı olsun, müdafaamı kışlasına yerleştirildik. Orada Ali Ihsan tnanki Ba=aoenta5i İlh.ami Perkle vapur mukavelesinin değiştirilmesinin, siyasî zünden, Rusyanın Tuna üzerindeki mevİsviçre gatetesinln yazısım okııdum. yaptım. sesimi rnilletirae duyurdum, ta Paşa, Medine kumandanı Fahri Paşa, yolcularından ve «Güven> Sigorta Şir mavzular arasında aynı zamanda ortaya kii sarsılmaz bir mahiyette görülüyor, Onümüzdeki aylarda gerek Tunaya, çıkması bir tesadüf eseri değildir. Bun Boğazlar hakkmdaki talebine de hemen gerek Boğazlara dair hararetli bir siya Meslek adına, onlarm hesabına. ben nrihe naklettim, artık asılsam da gam doktorlardan ve zabitlerden mürekkeb keti müdürü Nail Moralmın kansı Fityemem, divarnharb reisird de ağlattım> diğer vatandasları harb esiri olarak bul nat Moralı haklarmdaki davaya, istan larm ikisi birbirini tamamlıyan mesele hemen itiraz edilemiyeceği sanılıyordu. set mücadelesinin açılmasını ve bu ara tandım. Bu kadar saçnıa t>ir yazı. Türduk. İlk aylarda sıkı bir inzibat altında bul Millî Korunma Toplu ikinci mahke lerdir; âdeta iki cepheli bir tek me Bunu hatırlarsak, bir sene içinde, bil da bir takım blöflerle gürültüler kopa kiye ile U7un yıUardanheri kültürel, ikdemiştd. tisadî ve siyasî münasebetlori ve bağlan sele teşkil ederler ve bunlarm hal şekl haasa son alü ay zarfuıda, kuvvet muBu rnüdafaaname haMkaten halkta tutulduk. Ayda bir kçre arabalar gelir, tnesince dün de bakılmıştır. Muhakeme harbin sonundanberi varılan bütün ka vazenesinde vukubulan dcğişikliği daha nlmasını bekliyebiliriz. Fakat bütün bnfaınan Isviçrede değil, Pataçonya'da öndeki arabada bir zabit, arkadakinde nin dünkü celsesinde; şahid olarak Dr. bunlar, en sonunda, muhakkak ki ce,büyük heyecan uyandırmıştı. Cd gün rarlardan daha geniş ölçude dünyanın lyi anlarız. Bu değişikliğin sebebi, şüp nub doğu Avrupada ve doğu Akdenizde bile bir gazete sahifesinde yer hulmasonra vatanın bu necib çoeuğu gözümü bir zabit, halk ile temas ettirmeden de Tevfik Remzi Kazancıgil, «Güven» Si geleceğini tayuı edecek mahiysttedir. hesiz ki, Amerik?.n dış Eiyasetinde gömalıydı. hakikî bir kuvvet muvazenesi kuran zün önünde araba lle götürüierek asıldı. niz kenanna kadar jpjtüriirler, orada bi gorta Şirketi Neşriyat müdüru muharYazıyı asağida okuyacak ve sii de heRusyanm görüşile, gerek Tuna, gerek rülen azim ve sebattır. Buaiin Rusya anlaşmalarla neticelenecektir. raz güne? ve hava ahrdık, arzu edenle rir İhsaa Ari! Gökpmar, İlhami Perkin Kükumet gaflet edip oesedird babasma hâ!â Boğazlarda tek taraflı kontrol tanim gibi kızmağa tenemil etmiyerek Bu muvazene kendisini göstermekte kahkahalarla (riilceksinİ7 vermiş, o da Üsküdara nakletaıiş, Txb cimlz denize gırerlerdi. karısı Fatma Perk, Devlet Denizyollan Boğazlar bir duvarda açık duran ge lebinde ısrar ediyor, fakat bu artık sa: fciye talebeleri oradaki zabitlerle ees'ra Birinci İnönü zaferi bu çemberî yırttı, Umum müdürlüğü tstanbul Başacenta diklerdir, ve fciri orta Avrupadan, dî dece bir pazarlık meselesi haline gel geç kahruştır ki bunun da sebebi &ecTürk ordusu Genelkurmaymın, ordu. bir hfilk kütlesi muazzam 'bir censze a günde on be?CT kişilik grup halinde sa muavini Server Tek, Fitnat Moralmın ğeri Akdenizden olmak üzere, ikisi de miştir ve Rusya daha azile de memnun ferber kuvvetlerin muvakkaten göze bü yu tankla teçhiz etme tecrübesi şimdilik layı yapmı^lar, tabutu kollan üzerinde bah şehre g"'dip akşam dönmek müsaa kocası «Güven> Sigorta Şirketi müdürü Karadenize açılmaktadır. Bu iki mah olscaktır. yük görünüşü, mesafelerin kısaldığuıın suya düşmüşe benziyor. Tüıkler Amerigötürmüşlerdir. Hattâ o zaman işitmiştik desi çıktı. İkinci İnönü zaferinden sonra Nail Moralı ve Mthmed Ali ismindeki recden geçen yollar Rusyanın cenub sa derhal takdir edilemeyişl ve Amerika kadan getirttikleri 15 tankla ilk zırhlı Gerek Tuna, gerek Boğazlar mesele nm fenne dayanan yeni kuvveünin heki bu alayı seyreden bir Fran£iz zabitt: arzu edenlerin geceleri operaya gitmekte bir gemi süvarisi dinlenilmişlerdir. hiüeri boyuna kadar gidebilir. Rusya «Bu İttihad ve Terakki ne miithiş kuv Eerbest oldukları bildirildi. Maltızlarm Tevfik Remzi Kazancıgil, Fitnat Mo bu düjünce ile, asırlardanberi, her iki einin «buhran» denilen bir vaziyet ya sablanmayışıdır. Bütün bu hatalar «iki bMiklerini kurmak amacında idiler. Fakat ilk durum bu yeni şeytan araVettir> diyerek haykırmış. güzel bir opera binaları vardı. Avrupa ralının geçirdiği rahatsızlığa dair iza sini de yabancı gemilerine karşı kapa ratacağına ihtimal verilemez. Her iki Büytikler> arasında tam bir müsavilik dan arasıra gruplar gelirdi. hatta bulunmuştur. Hâdise esnasmda yabllmek için elinde tutmak istemiştir. mesele de konuşmaya ve anlaşrnaya mü olduğu zehabını venciîtl. Bugün, harb t balarını işletebilecek hiç bir askerî şoErtesi gün bijJeri tecrid ettîler, ayn fdrün mevcud olmadığını meydana koFakat Tuna ve Boğazlar yalnız Ka Sakarya zaferinden sonra Umumî Va vapurda bulunan şahidler de, gördük radenize giöen değil, aynı zamanda Ka saiddir. Boğazlar işinde, alâkalı devlet sonrası devletlerinin hakikl nisbetleri yunca, Ankaranm soför ve teknisyenayrı odalara koydular, kapuarunıza lerini ve bildiklerini anlatmışlardır. ler, daha başlangıcda da bildirdikleri yavaş yavaş dalıa iyi belirdiği için, dünTürk neferinin yamnda birer de Franstz li kampa geldi, odaları ziyaret ederek leri geceleyin yataklarından kaldırılarak, radenizden çıkan yolların da mecrası Neticede; mahkeme, maznunlardan du*. Bunlardan biri cenub batı Avru gibi, Birleşnuş Milletler Teçkilâtmın ah ya muanunasuun muhtelif meseleleri tankların bulurtduğu talim alanlarına Deferi yerleşttrdiler. Kapnnda uzun hal hatır sordu. Zaferlerden evvel ufak boylu, beyaz tenli. güzel yüzlü Bartmlı zabitler büe selâtn alıp vermekte istiğna mevkuf bulunan İlhami Perkin 500 lira paya, diğeri Akdenize ulaştıran birer kâmı dahilinde ve dört devletten mü nin sıra ile birer birer halledilmesi bek götürüldü. bir nefer vardı. Kendisine bir sigara fösterirlerdi. Damad Ferid Paşa hüku kefaletle serbest 'bırakılmasını kararlaş yoldur. Bunun için de, batı Avrupa ve rekkeb müşterek bir kontrol usulüne kn=bilir ve ihtimal ki bunların ilk ikisi Nihayet bu sivü mütehpşstslarm da hıç verdim. «Nerelisin oğhnn» <}edim. «Bar meti iktidar mevkiinde oldukça İstanbul tırmıştır. Muhakemen'.n devamr, tahki Akdeniz devletleri, Rus>ranın bu yolları nıuarız değildirler. Fakat Rusyanın, Tuna ile Boğazlar meselesi olacaktır. birisi, tek bir tankı bir kaç metre yü«6tetoi qne je m'y mette Sen çık da (The Observer'den) rütmeğe muktedir olamadığır.'ian, ecnetınlıyım» dedi. Karşısındaki Fransız ne gazeteleri kampımıa doldururdu. Salih katın bazı noktalardan tekmillenmesi tek taraflı kontrol altına almak husuferine bakarak boynunu büktü. .Beyim, ve Ali Rıza Paşalar gibi Millî Mücadele için aym 13 üncü günü saat 14 e kal sundaki arzusuna asırlardanberi mübi öğretmenlerin yardımile Türk unTianHukuk Fakültesinde parti millet s;zi ister» bu gSvur dostlanna ısı ye dost zevat Sadrıazam oldu mu kam mıştır. menaat etmekte ve Eus menfaatlerile Bahkesir Yüksek Talebe Yurdu ları yetişinciye kadar, bu tankları bir pımıza bir tek İstanbul gazetesi girmez«Ege» de yeni bir hâdise daha dün açıldı namıyoruz.» diye ilâTe ettL batı devletleri menfaatleri arasında bir münakaşası rçaraja çekmekten başka yapılaca'< bîr iş di. Zira bu değişiklik İstanbul matbuatıSekiz yıldır yuksek tahsU talebelerln» Istanbul Ünlversltesl Hukuk 1 lnd »ı kalmamıstı.» Batı Akdeniz seferini yapan Ege va muvazer.e tesisini istemektedirler. Bekirağa Bölügü hergün yenl yenl r.m Millî Mücadele leh ve aleyhinde 11maddi ve manevl yardımlar yaparak tah nıfında cumartesl günü lkl OgTencl arapuru dün akşam lımanımızdan ayrjmışBu gülünc yan Sch^eizer tllnstrietre Bundan başka, Tuna cenub doğu Av 9lller!nl saflayan Yüksek Tahsll Talebe Ku. mevkuflarla doluyordu. Bunlar vilâyet Banını değiştirirdi. ve slyaset» tır. Ege ile Arjajntin büyük elçimiz rupanın, Boğazlar da Türkiyenin şah rumunun Sultanahmedde bulunan «Balı siDd» tPartl münakae»y» mevzuu üz«rlnde Zeitung adh pazetenin 13 kasım 19J6 <alerin İttihad ve Terakki heyetlerinde aza yapılan blr «ınıft» bulunan Namımıza gelen paralar kamp kuman Hüsrev Gerede, Yakacık Sanatoryumu damarlarıdır. Bunları kendi kontrolu al keslr Yaksek Talebe Yurdu> bu yıl kadro öğreccller ds Iştlrak etmlş ve bu şekUd rihli »ayısında çıkmışdr. Fıkrayı yaıan olan ve İttihadcı diye hususî ihbarîarla Başdoktoru İhsan Rifat Sabar, Devlet Ti hna alacak olan yabancı blr devlet bu sunu genl«let«rek modern blr reklide dün blr münaka«a olmuştur, Bu Ife Fakült muharrirle o fıkrayı gazeteye koyan tevkif edilen aile babaları idi. Gönlüme danının kasasında toplanır, haftada bir dokundu. Meşrutiyetin iptidalarında müş kere bir zabit gelir, muayyen miktarda yatrosu artistlerinden Muazzez Ilgin de memleketlerin hayatına hâkim olmak •aat 12 de mera»lmle »çılmi(tır. Toplantıda müdahale etmlt ve Fakülte Idaresl bu to yazı iflleri müdürü, her gazetecinin saiktidarmı elde edebilir ve aynı zaman Vall Dr. Lutri Kirdar. Sağlık MUdürü Dr. lebeler hakkmdü taklbata hlb olması lâzım gelen umumî bilgiler terek bir vazife başmda tamşhğım mira. para dağıtır^nasanın yan tarafına bir gitmişlerdir. Egenin hareketi «snasmda garib bir da, bu suretle, kendi kaynaklarını, im FaJk Yargıc^ Bayındırlık Müdürü Ismall Universite Muhasebe Müdürlüğü bakımından gayet kof oldııklannı ispat lay Sadık Bey o sırada Mısırdan gelmiş, çanak konur, oraya da her birimiz birer Devletku;u bacın mensubları bazır b'uliınIstanbul TJnlversltesl Mutıasebe Müdür etnı'slerdir. gazeteler Leader Sadık Bey ünvarule ikişer şinik bahşlj atmağa mecbur tu hâdise olmuş, bir adam salondan rıhtı kânlarım, ihtiraslarını arttırmı? olur. mustur. ma çıkarak kendisini dolandıran bir luğilne Mally» Bakanlığından Asım Baltatlkönce, çeytan arahası dedikleri tanHabsburg ve Osmanlı Imparatorlukteşhir edip duruyorlardı. Bir telfrai çe tulurduk. Penîcillin geldi cıgll tayln «dllmlf ve dün vaslfeslne bajla. kı yttrfitmenin gayet güç bir marifet olkirasenin paralarile beraber kaçmak ü ları birer büyük devletken, bu iki hakip hapisaneye davet ettim. Gledi. Son gunlerde Amertkadan külllyetll mik miftır. Sald I^alim ve Abbas Psşalar Mısırda. duğunu sandıklarına göre. ömürlerinde Bir harb olmuş, memleket mağlu ki varidatlarından ayda yüzer İngiliz li zere olduğunu heykırmıştır. Bunun üze yatî damarı yabancı bir devletm ele tarda Penlclllln gelmlstlr. Bunlar reçete İle bir tankm içine burnniarının ncıınu bile Merhum Tevfik Kutun ölüm biyet ıstırabma düşmüş, buna karar v« rası lsterlerdi, kampta muhtac olan ar rine geml aranmış ve tarif edilen adam, geçirmesi ihtimali pek uzakü. Bu ikipenlclllu tedavlslne lüzum görulen baatasokmadıklan anlasıhyor. Ben ki bir otorenlerin bazıiarı haricde Imlunuyot, bu kadaşların imdadına yetişmek gibi necib yanında bir kadmla beraber bulunarak imparatorluk da yavas yavas çökünce, Lara 402 kuruştan verllecektlr. yıldönümü rıhtıma indirilmiştir. Hemen orada ilk radakiler de elinlzde. D'lvanıha» 'de bir düşünce de bunda hâkimdi, arada bir sorgusu yapılarak, kefaletle serbest bı doğu ile batmın nıenfaatleri arasuıda Dün gece bir ev yandı gehrtmizln eskl Mllll Eğittm Müdürle mobil direksiyonnna elimi sürmüs adam Mahmudpaçada Yeşlldlrekte Necibefendl rlnden Tevfik Kutun olümtlnttn aitmcı yıl değilim; Amerikada bir topçu talims;âkurdunuz, icab ederse onları asıp ktirtu. İngiliz hükumeti namma Mısnrda el ko ral«lmı=tır. Fakat tam bu sırada adsm, bir muvazene kurmak ve bu memleketlursunuz. Fakat tttîhad ve Terakki ha nan çlftliklerinin vesair emvallerinin eminin kalduılmak üzere olan merdl lerin istiklâlini korumak için miUaller sokağında 261 numaralı Nadyeye ald ev dolayısllo dün ıaat 15,30 d» meıhumun hında, yürürme tertibi rıpkı bir tankın kabrt bajında yakın do»t. dimlerinden diyerek harb karariîe mü varidat raporları gelirdi, fakat bu iste venine tvrmanarak güverteye fırlamış, arası anlaşmalar lüzumu kendisini his den dün aksam saat 10 da yangm c>kmıs, Merkczefendldekl blr t s m ı torenl yapılnıif mekanumasına henziyen büyük bîr topsettirdi. Tuna bahslnde 1856 danberi evin tek katlı olan ön kısmı tamamen, larınm ljtlTaklle çeker traktörü, bir Amer'kan subayınasebetleri olmıyan bir sürö aile baba dikleri para sor.una kadar verilmedi. ak Eee de rıhttmdan ayrılmiîtır. Kadın ise lkl katlı olan arka kısmı kısmen yanmıstır. tır nın kısacık bir tarifinden sonra, hemen larını yakalayıp hapisaneleri dolduru rabalarından Ömer Tosun Paşaya yazdı rıhtımda kalmıştır. Hâdise hakkında tah nehrin aşağı kısımlan, 1920 denberi de yürnttüm, oağa sola çevirdim, ileri gerl yorsunur. Bu tehcir işile alâkadar olmı lar, o da; hazır, fakat Londradan müsa kikat yapılmaktadır. Bu yüzden vapur hemen hemen bütün suları boyuncamilletlerarası bir komisyonun kontrolu götürdüm ve biı ba«sJtliŞe. kolavlığa hayyan Türk Anadoluda pek azdrr. Bu sru ade gelmedl, dlye cevab veîdi. Bereket 70 dakika rötarla kalkmıştır. esası kabul edildi. Boğazlar bahsinde ret e<tim. Bu. İs\içreli sazetecilerin biretle tethiş ederek bir sürü halkı dağlara versin Salâh C'mcoz Beyin Isviçrede de, milletlerarası müzakerelerden sonrinci bîİRÎsizlik örnefiılir. çıkpracaksmız, btı müthiş vaziyette an blraz parası varmış bu paralar getirildi, • , evvelâ 1923 Lausanne muahedesile, a tkincisine gelince, Türkler, tankı t<îcak birV.k ve beraberlikle memleket ko prenslere ikraz edildi. Yoksa kendi masjonra 1936 Mantreux mukavelesile, konvlcrelilerden önce (rörmuslerflir. 1flf7runabilir dedim. raflarını da karçılamaktan fidz kalacaktrol hakkı, bazı hükümler altında, Tür18 de FHistln savaslannda sakattanan Cevaben şunlan sByledl: tılar. :iyeye verildi. bir İnfriliz tankı Türk orthısumtn elitıe Halil Bey. ben İttihad ve TerakklMedine kumandanı Fahrl Pa?anın nez. * * * geçmistir. Türk ordusunda tank birl'kSlnemanların, dövlz farkı dolayıslle bt. nin içinde yetiştim. (Bir avcuna diğer dinde biri Arab, dlğeri Türk 1 nefer M 1*T1 en aı 1S16 yıldanberî mevcııddur. Fakat geçen senedenberi her iki anrt •ücretlertne yapılmaeım tstedlüeri zam. elini ^ürterek) dipten silmeden ondan vardı. İngilizler arasıra filân zatm ser ma ald lncelemeler Beledlye Iktlsad MU. iaçma da birer ihtilâf mevzuu olmağa Manevralarda. gerid resimlerinde 15 takurtulumnaz. Leader dediklerine bak best olduğuna dalr kamp ktımandanma dürlüğünce ikmal efllîmlştlr. Makam, bu telt başladı. Tuna üzerinde, Rusya Viyananesi dsğil, 150 tenesi herkesin gözl<>ri ına. Bende bir iktidar yoktur. Olsa ben emirler gönderirler, bunlarm esbabıni Ifl uygun görürse keyflyet Dslml Komisyo ya, hattâ daha ilerisine kadar askerl önunden geçmektedir. Bnnlan da. kıhyapacağımı b'Hrim. Üç günde ortalıŞı klmse bilmezdi. Bir j»(m Fahri Paşanın na göoderlleoeitlr. Stuenıacılarm dövlî îar. bir kontrol sahibi bulunuyor, Tuna ranıanlıRi kadar zekâsı da yüksek nlan kı dolayısils on turu? kadar tutan zam tatemizlerim, dodi. Arab neferi içln emir geldi. Bu nefer pı .eblerinin bvmdan evvel emekllye ayrılan memleketlerinde güttüğü siyaset nehir Mehmedcik idare ermektfdir. Isvicrcli Sen bilirsin ki memleketin bütön lıpırtıyı toplayıp gitti. Aradan biraz geç Beledlye Iktlsad Mttdüru Kadrt tarafından üzerindeki kontrolu devamlı surette gaıete. bana inanmiTorsa, bir Türk dnsvstanpeTverleri ve münevverleri bu tikten sonra Türk neferi için de bırafena :tirazla karşılandıgı ve fcendlsinln de bun kendisine hasretmek istediğinde de çüptn oldtıpu için benim de dostum olan teşküâta girrr.iştir, dipten silince sana ne emri geldi. Paşasile uzun zareandır esir dan dolayı çekildlgl aöylenmektedlr. îddl« he bırakmıyordu. Diğer taraftan, Rusja V İstarbul Başkonsolosu M. Jean kalacak+ır? dedim. yaşıyan ve ne zaman da kurtulacağı ma edlldlgine göre yüzde 42,5 u lıukumete ve Boğaılara dair de aynı derecede inhiMartiç'den sorabilir. Sayın konsoiosian Belediyeye aid oln sicema rüsumu Iftyısne jarcı bir taleb ileri sürdü ve burada Snstu. Sadık Beyin Hadesinden anla tum olmıyan bu Anadolu çocuğu Fahri loayet edllememeKte ve beltlenen neticeyl Tm yazımı o gazeteye göndermestni ve dım ki epki İttihadcı olduğundan, Vahi Paş?yı yalnız bırakıp gitmek istemedi. vermemeStedlr. bu Itibarla slnemalarm rü. müşterek bir TürkSovyet ttssü istedL bir mekrnbla da Türk askerlerinin çeVaka önümde cereyan etti. Nefer odaya ıım t«diye lşlnln mattulyete raptı tav»iye d^ddin ona da itlmad edemiyordu. şidli tanklan ve kara, hava ve deniz orKemal Bejin cenaze alajn h.alkın hü girmîş, karyolanın altma sokulmu?, Pa ıdllmekte Te biınun OBerlnde lncelemeler y» dularmnı baska modern silâh ve vasitakumet aleyhine bir nütnayişi tesirinl şa da onu korumak kasdile kapıda du pılmaktadır. MaamaiLh bu rüsumua Bel9 lırnun hepsinî. en az İsvicre ordnsnndadlye yeol gellr kanun projesine göre tamayaptı. îzmirin işsjali mür.asebetile İstan ruyordu. Kamp zabitl geldi, Pajayı ade ml'.o Beîeölreye devrl düsünülmektedlr. Eu ki askerler kadar. başarı ile Imllandıkla. bulda nümaytşler genisliyor ve büyu ta iter şekilde odaya girdl, neferi sO :aXdlrde Beîedlye bundan seneds 3 mllyon nnı bildirmesim rica ederim. yordu. MilH mücadele muvaffakıyetle rükliyerek önüne katıp gotiirdü. Neferinl iralık bir varidat temln edficeğlnl ummakİsviçre halkınin bn kadar niîsnsizce ink:ş?f ettikçe hükumetin maneviyatı bu derece şahsına bağlıyan kumandan tadır Istanbuld» elnema müçterljl benen yanlarla aldatılmasından mnhterem doskırılıyor, milletin cesaretini arttınyordu. daki yüksek şefkjt, neferde tebartiz eden her Eün artmftStadır. BU çok klmseler ye. tnmun benden fazla müteessir olduğuna 72 ve 73 sayısmda »çmas lEtemtJcte Bir gün Dahiliye Nazırı Ali Kemalin emsaİEİz vefa ve ferajtat ancak Türke ııl slnem» blnası bulamamakt&dırlar, lsejer şüphem yokrur. de mUsald bln» Amiral Gaidoroba ziyarete gittiğini ga mahsug meziyetlerdendir. Bizde sendikalar Yeni isetelerde okuyunca hakkıreızda mühim Arkan var Halk Partisi Bahkesir teşkilâtmda Türk resmi ve resim sergiçözüntii yok leri İngiliz romanı ve roBalıiesir ocak, bucai, Uçe le 1 teş 1 mancın Sanat ve terbiye. kllatmia toptan Istlfalar vaku bıUduğM tji Maltaya sürülüşümüz İKTIBASLAR Tuna ıt meseleleri ncye varacak? I HEM NAlIlNA MIHINA Gülünc bir bilgisizlik Bu meseleler artık buhran yaratacak mahiyette değildîr. Çünkü «İki Büyükler» in ayni kuvvette olmadıkları anlaşılmıştır Sinemaeiların istedikleri zam KERİME BALAYI d ROMANI MÜELLİft ZEYKLE OKUYACAĞİNIZ EN SON ESEPİ NADİR; İSTANBUL F i a h 125 Krş. İNKILÂP KİTABEVİ ŞEHİR S E S Tiyatrosu BU AKŞAM Saat 8,30 dan itibaren kmdakl neçrlyat tizerlne Cumhurlyet Halk 'MttBİnln BalikeeLr, Burhanlye ve Bdrerald :eş'tUftt!anndan aldığımız mettub ve telgr&flarda bSyls bir çozuntünttjı tam&meıı ılsıa olduğu ve C. H, P. lUerln her ea. mankl glbl bir ve blrilk olduklan blldl DRAM TİYATROSUNDA hakfanda dort etüd Harold J. Laski'nin Sovyet diplomatlan Stefan Zweig'in Keşif maeeralan Alain'in Heykelin mânası başhklı yazılar Rüya denen jey Adh blr piyesin tamamı Şîirfer Genclerle başba;a. SÜRHOŞ MEHTAB Telif revü operet 3 perde, 7azan: F A İ K K I R A L Müzik: FANDELİ CİTKAS NOT: Atina radyosunun ses kraliçesi kıynetli sanatkâr KAKİA MENDRİ tamamen yeni şarkılarile bu operetiı de içftrak edeeektir. Tel: 49369 Oencl d«Dlaatler« y&ıar dernek sayuma. n BaScadar Eurulu karariîe Ic&bul ed'Jen «Olrunıuşu ÇoŞaltma ve Okuyanı Koruma» Kurumunun istanbul subesl Dr# Rahlme Batu Emnlyet Altmcı Şube Müdürü Ali Ulvl Gölpmar. Matbaacı Cemal Aıml 8oyd«nerj Tücoar Mehmed Klg'.lı T» Haüan Varol taraîlaımdan kurulmuştur. Kuruma üye kaydına ber gün saat 13 10 arasında Kunım merkezl bulunaîi Mer. caa MUhürdar Emlnpaşa sokak 40 No, 11 blnad» devam edUmelctiedlr, Butün vatendaşlardan bu h»yırlı kuru» ma üye olmaJarı be'üenlr Hayırlı bir cemiyet AĞLAYAN KIZ Piyes 3 perde, G tablo Yazan: REŞAD NURİ GÜNTEKİN BETTE DAVİS ve HERBERT MARSHALL'ıri Dünya sinemacılığına şeref kazandıran en büyük fihnleri: Papayuano Sti of Atens transatlantiğile geliyor Tann akşam blr konser verecegl bildirtlen beynelmllel tanmmıs piyano vlrtüozu Paparuano*yu getlren tayyarenln yolda blr ârısaya ugranaMi üzerlne eeyahatlne Utnammıza 5 aralıkta gelecek olan SU OI AtU ens trarsatlantlğl İle devam etmek mecburtyetlncle kaldığından kocserl n anlık 1946 çarıambaya teblr edllmlştlr. Tüberküloz Cemiyeti bu Benenln lDt top. latıtısıcı 4 aralık 946 parçamb» günü saat fls,30) da Cagalogluadafcl Etlbba Odasmda yapacaktır. Tekeı Idaresine ald 2 0 0 mllyon llralık gayrlmeckul slgortalarmm usulsüz olarak Doğau Sigorta Şlrketlne verilmeplnden dolayı haz&enln izrar ecllldlgl hakkuda bazı gazeteîerde neşrlyat yapılmıştı. Blze blldlrlldieiae göre Tekel Idaresl, gayrtmenkul Elgortalannı k'ecdi dahlll s l j gortaslla yapmakta, sigorta juketleılne yangm slgortası yaptırmamaktadır Blnaenaleyh Doğan Sigorta Şlrketlne 200 nıliyon llralıt gsyrlmeniul slgortası yapUrdıgı varld öeğlldlr, Tekeı Idares^ Doğan Sigorta Şlrketine yalnız kahve; çayf malzeme glbl hartoden getlrttlil bazı mallann nakllye slgortalarınj yaptırraısur. Blnaenaleyü boyle blr gayrimenkul «lgortaaı yapUrılmHdığına göre ldare mecllsl azaamdan Hâmld Saracoğlunuu deiaiet re teşebblisUnun müesslr oldugu vo bu «lgortalarm prlmlnln bu «ıt tarafından »lındığı yolundakl lraaların da dojru olmadığı^ netlca ltlbarlle hazlnenin Israrı varld bulunmadığı bu arala Hamlo Saraccğ'unun ldare mecusl azalığmdan lstlfasımn mevzuubahls olmadıgı da blldl. U ÖLÜM MEKTUBU Büyük yazar: IstanTjulun en lüks ve ferah sineması 4 aralık ça>şamb>a akşamı saat 9 da SOMERSET MAUGHANN PERŞEMBE A KŞ A MI ın (The Letter) adlı eserinden alınan büyük hayat dramı YIĞIN5 İNCİ SAYISI ÇrKTI Bu sayıda: Burhan Arpad, Hüsameddin Bozar, Abidin Dino, Faris Erkman, Abdülbâki Gölpınarh, Nevzad Hatko, Cahid Saffet İrgat, Yar Dımalyan, Fethi Karakaş, Ali Karasu, Arslan Kaynardağ, Ercürnend Behzad Lâv, Müntakim Öçmen, Rüştü Şardağ'ın makale, hikâye, resim ve şiirleri vardır. ve AR Siîiemalarmda EMSALSİZ ve HARİKA BİR FİLMLE AÇIHYOR Vapurunun gecikmesi dolayısile Tüberküloz Cemiyeti Yüksek Ziraat Ensîitüsü Rekförîiiğiinden: Kurumumuz öğrencilerile memur ve sürekli işçilcri için şartnamesinde evsafı yazıh 3000 kilo sadeyağı kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Muhammen fiatı 510 kuruş ve tutan (15300) lira, muvakkat teminatı (1147) lira (50) kuruştur. Şartnameyi görmek ve fazla bilgi almak istiyenlerin Kurum'lımuz levazımına müracaatleri ve ihaleye iştirak edeceklerin ihale günü olan 16/12/ 19İ6 pazartesi günü saat 11 de Komisyonda haztr bulunmalan ve 2190 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleri ve fiat teklıflerini havi kapalı ve mühürlü zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisj'ona vermeîeri lâzımdır. (15257) D A N İ E L L E D A R R İ E U X SAHTE METRES Fransız filminde görmek üzere mutlaka BU AKŞAM Skandal yapıyor, bu cambaz kılığile kendisini çıplak teşhir ediyor. Bu babdaki takdirinizi izhar için yeni yarattığı Tekelin tigorta meselesi SARAY Sinemasında verilecek MARİKA PAPAYUANO ŞARK ve Panğaltt YENİ gidiniz. Scott tazı BU AKŞAM S Ü M E R MERLE ile (Chopin'in Georges Sand'ı) SİNEMASINDA olan ideal iki âsık PtYANO KONSERİ 11/12/1946 çarşamba saat 21 e tehir edilmiştir. Önceden aluıan biletler bu tarih için muteberdir. Yeniden yer ayırtmafc istiyenler îçin sinema gişesi hergün 14 ten itibaren açıktır. ••• S i n e m a l a r ı n a K U R F İ L M ••• Marka Görer.Ierin hatıralannda siliamez izler bırakacak İngiliz OBERON GHARLES R A 1 N S ' in îştirakile CCRVİN yaratılan ., CUMHÜIUYET Nüshası 10 kvruştar. .. 1ürRlye Bahk Yağt öztş Hulasast SCOTT) arayınız. (EMULSİON gelmiçtir. Eczanelerden Ecza Deposu (Thİ3 Love of Ours) Pirandello'r.un mükemmel eserinden sinemaya alınan essiz aşk romanı. Klnini ve hicabmı mağlub eden kadın.. Zevcine dönmek isia mazisini ve aşkuu unutaa kadın. Yerlerinizi evvelden aldırmız. INUTÜLMAYAN CLAHDE (Amerikanın Charles Boyer'i) Abone oevaıtı BLr »rük U? aylık AJb a y ı u Senelik c Harlç tçm 8U> Ki. 8ÜU » 15(W » 2«<KÎ > ıçıu « ( M KI. 18OU » 290ü » B4OO » Gam>temlze sanderüen errat *e yaslu nefredıusla. •dumsslo ı»d» oiunmaa, D i kkat
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog