Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET 29 Aralık 1946 ftÂDYO S,23 Açılıs ve program 8,30 Haberler 8,4=i Müzik fPl.) 9,15 DSnleylol istckleri (Tl.) 10,00 laahlı mfizUc 11,00 Temslİ 11,25 Saz eeerlert 11,45 Yurddan sesler 12 30 Salon orkestraM (1 Hel&sıger; Taşdeğlrcnsn uvertürü 2 R:cbnıanlnoff: Serenat 3 D e m m s m u n : Aranjuezde bir bayram 4 Toahlkorsky: TJlusIararası sttlti 5 Jotm Anaeel; Üç Ir landa tablosu 6 Strauas; Schsrao . vals) 1300 Haberler 18,15 Salon orkestrasınm devamı 13,30 Ks.panı». 17,5J Açılıs y« program 13,00 E berler 1S.05 Dan» orkestraaı 19,00 Haberier 19,1 " Geçmljte bugun 5 1" 20 Müzlk; Brahms fPl.) 19,45 Ta ribJ Türk müzlgl 20,15 Paoar g&zete. •i 20,30 Seröest saat 20,35 în saz 21.15 Evin saatJ 21,30 Müzli; Hıydn Do Major yaylı sazlar kuartetl Elgar. Serenat. Çalaniai; B Duyal, Kem&l Şenor, Z Berküren, E Kakıcı 22,00 8aloa ortestrası (\ Dvorak; 10 uncu Slav daası 2 L!ncke: Intermezzo 3 w o . hanka; Pransız vaisl 4 Turtna: HtUya 5 Braiıms; Demlrol 6 Tostl; Napoll natırası 7 Mloblels; Çardaj 8 Flacoone Napoll göklert) 22,30 Konujma 22,4*> Haberier 23,00 At yarı*lan netlcelerl 23,05 Kapanıa. WÎBESLENEN KAZANIR tm Y E N I Y I L I Topebaçuıdald C Bugünkü Program CUMHURÎYET Gazinoftiında Neşe 9e karşılayımz. Yılbaşı gec«si aabaha kadar açıktır. . Seçkfaı TÜRK • > ALATKANOA < MUSİKİ Nefls yemek ve lçkller. Mükemmel servis. kalorifer t«sisab. Maknl fiatlar. BULMACA • • » 7 8 » İBtanbul Asliye Birind TloRret Baskanbğmdan: (946/572) Davaeı Bamdl Orktn tanfmdaa Klyul T* Muhakemat mttdürlOgu arasındakl davanın duruşmasLnda; mddeablh 750 l l n MmlnM akçe«l hakkıuda blr guna hak ve ai&kan bulunmadığın* Te bunu tamamen mOmelllk Azlae ald bulurtfuguna dalr daracı davalıy» yemln teklif eder oldugunu T» Bte<I«nbert Nlyaelya llânen tebllgat yapıldıgı othetle davacınm mQddeablbt« Nlyazlnln bakkl b u . lunmadıgına T» bu meblftlı tamamen m ü . melllk Aziae ald bulunduğuna dalr tekllf oluiMin yemln müveeceb. görulmekle 20 ftm müdOetle ga«t« lle llamnt. T« durusmanın 271947 M>at 14 • muallftk oldugu ll&n olunor. fl6371) Type 209 PHILIPS ACABA yjLBAŞINDA^AİLENİZEîfNASIL BİR ^HEDIYEJVİ^1|EKSINİ2 ? Intihabtnızda tereddOte mahal yok. blr radyo necHye etftrufe Bu Jıedlyelerin en krymetlisi, en faydalıs'dır. ; Filhakika fyl bir ahfze *: yuvanıâ neş'e ve ferahhk vertr, çocuklarmın bilgılendirlr. bütOn aileyl neş'elendirir. Fakat unutmaymız kl asıl me9ele verflen hediyenin kalitesindedlr. Bunda da kttihap gOçJuğO çekmeyeceksiniz. Radyo alırken PHİLlPS'e ;. müracaat! etmelde karârmızda yanılmış olmayıp bilâkis heplnlzi tamamen memnufi edecek' yegâne £adyoyu bulmuş olacaksınız. Veni PHİLİPS^radyoları gerek harid şekH ve hatlan, gerekse içinin teknlk mOkemmellyetl HıbaHle hem göze^hem kulağa ess'z ve bedll blr zevk vermektedir. Son gefen PHlLtPS radyolannı en yakın PHİLİPS satış yeriertaden dinleyiniz böylece 2evkinize ve kesenize eh uygur» hedryeyi bulmuş REOSİL BRONŞiTve • • • n • II 1 ^a= e Diyarbakır Cumhuriyel Savcılığından : ÖK5ÜRÜCÜ KESER KER ECZANEDE BUIUNUR Boldan eaga: 1 Hor KT pahalUa&ırk»n lndlrllmek 1 Diyarbakır C«zaevinin 1/1/947 tarihinden 31/12/947 tarihine kadar İBtrnilen fey (lkl kellme). 2 Sarftoş'.ukla blr senelik ihtiyata olan c70000> kilo ekmek 15/12/946 tsrihinden itfcaren Wr llglsl bulunmıyan adam fikl kellme), 3 Yemek vamt&lanndaıı, eskl Türk kab!lel« ay müddetle kapalı zarf usulile cksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltrce 14/1/947 salı giınü saat 10 da Cumînrriyat Savcılığında rinden blrtnin ferdl, ' 4 Ipllk bülonege yaraxı klmyasal blr madde 5 Usanç ge yapılacaktır. Istaabnl Asliye 12 nd Hukok tlreoek. 6 Blr emirı gıd». 7 Tersl tüy 3 Tahmin edilen bed«l 23331 lira olup % 7,5 muvakkat temtnata 1749 hğından: (946/244) olnslndecdir. blr orlteetr» jeflmlzln «07 lira 82 kunıştur. Nakid banka mektubu lr«T<iiTion muteber olan esham T* tahMOddel B»yn» Har«r lararındmı BaakOy adı. S Blr çefld mahkemealn »dı. blr Eeçeclplrl mab.allsal 6erldal sokaJc 10 »"de kabul edilir. edat 9 Peygambenn hat:rasım kutlama oturan kocara Sabatay Larl ajeyhln» açtıjı İ9ln yaeUan manzuma, gayın içlmto bulu4 Taliblerin ıhale günfl olan 14/1/1947 tarihind« saat t da teklif mek bosanma davasmda mUdde&aleyhlB lkanan eeas madde. tublannı makbuz mukabilbde komlsyona vermi» olmaları lâziTndır. metg&bının blllnmesıaal uaertu» lllcea Yukandan a$agıya: 5 Postada vaki olacak taahhurat muteber değüdir. tebllgat lcrasına karar Terllerek duruama. 1 Yansmaya kalkıgan (va kellme). 2 YürOme vasıtası^ boysuz rikl kellme), 6 Şartnsme, hergün mesai zamanlannda C. Savcılığında' gSrülebilir. 8inın 172947 paeart«l günü »aat 14 • bırakılmif TB dara amıâall lle dAvetlyenln 3 Blr mevsim başsasının ellndo oyun(16135) blr parç&aı dlvanhaney» aeıUnı» oiduguncak bebek. 4 ' Kendlnl sıkıp zorlayan, dan 10 f^° lçlnde cevab rermek re gü blr hayv&n. 5 Çok okumus lnsanlard» nde gelmek T» gelmedlgl takdlrd* gıyalylal bulunur, «rzııııınn uyduBTi 6 Blr bmda duru&maya devam edlleoeftt malum hayvaıun 8igıasjiı baeı llaçlann ionuldu. olmak üzere U&n olxmur. (16419) gTj şekU 7 Tailk ederken 8 Motörltt mavnaı dlyan edeblyatmın belllbaşh kahramanı. 9 Tersl blr emlrdlr, yaranın lçlndea çıkanlardan, Muhterem Bayanlar... Oiinkfl balmacanıo halledflml; fekB 4 senedenberi sabırsızhkla beklediğinız PHIIIP Beyoğlu Keman Üstadı tdaresinde FERAH SAZ SALONUNDA 1PEK Sineması karşısında HER AKŞAM NOBAR TEKYAY A|N|I|T|K|A|B YİAİRİI|A|Y I S A|Ş N|B|A Y 4 S|A K AİLİL I 5 İOİD • ZİEİB K 6 F|«|u|a|Ş|Ü S 7 Y|A M|A|K|L 1 S A|L • |Y|E|K s c • İE MİAİRİE • 1 A İİR |K • 1N 55 A E § L 1 K n A N B|E Her iki taraftan açılan delikji tülden lâstik tngiliz ve Amerikan Skandal KORSELERİ Skandal PANTALON Skanda! GENLERİ ROSETO ve Şki. sına gelmîşttr. Beyoğlu Istiklâl caddesi 435. Dikkat: Siparişleri sıra numarasile imal ettiğnniz içın, numara ^ H almak için acele ediniz, ^ H Muazzant Fasıl Heyeti MÜALLA GOKÇAY Memleketin iki büyük S» Sanatkân flâveten: n SAFİYE „.„ AYLÂ I I YILBAŞI GECESİ için programa MÜKEMMEL CAZ ve büyük BORSA İstatıbul Borsasının 28/12/1946 fiatlan Eıpuui Londra j 8t«rUB 11,2840 NewTorlc 1 0 0 Dolar 282,60 Parte 1 0 0 FTUIMIZ Ft, 2.35 Oenavr» 100 Isvlçre Fr. 67,535 Mektrik tşletmemMn 260 beygirllk öd aded gazojen motörü fle 800 beyAmsterd&m 100 Florln 105.5576 Brükael 100 Belçlk» Fr. 6.3S75 girlik üd aded Dizel motörünü idare edecek bir başmakinist alınacakür. Prag 100 Çekoslorak Kr. 6,60 Taliblerin hal tercümelerile birlikte kaç lira ücretle çalışabüeceğine dair BtodüıolTn 100 Isveç Kr 78,27 tekliflerini 15/1/1947 tarihine kadar büdirmeleri ilân olunur. (16346) ESHAM VE TAHVİLÂT Bir makinist alınacaktır I sfirprizlerle sabaha kadar dans. Numarah masalarınızı şimdiden tedarik ediniz. HER PAZAR gündüı A İ L E M A T İ N E S İ saal 14,30 da BAŞLAR. * Gazianfeb Belediyesinden: BolHopuklu Tdbii Çdm ftoliulu SATILIK BINEK OTOMOBILI 8 siltedirli B ü t C K marka içi husus! maroken döşemeli, dikkatll kullanılmış lâstikleri tam, bir aded binek otomobili taksi saatile beraber 2 ocak 1947 perşmebe günü saat 14 te açık artürma ile satüacakür. İstivenlerin belli saatten bir saat evvellae kadar 600, lira teminat akçelerile Sirkeci Liman hanında Şark Deri T. A. Şirkeüne müracaatleri rica olunur. Araba her gun, Şişli Şerketbey sokak 1 numarada kâin Dizel Şirketi • ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B Garajmda eörülebilir. % 3 faizl] tkramiyelUer 22^0 1Ö33 1939 Ikramlye» 20.20 MUI1 MU3aXa» 2D.10 D. Yolu lkramlyesl IV 119^0 D. Yolu lkramlye»! V 95JX) TasuroT bonosu 69.6376 % 7 faldl UhvOlet 8ıv«a . Brzurum 1 SK>,60 Sıvae . Krzurum 3.7 19,38 1941 Demlryolu I 19,80 1941 Demlryolu H 1941 Demlryolu m 20.40 D. D. V. 1U),6O KU111 Müdafaa I 19,68 M11U Müdaiaa U 20^0 Mllll MUdafaa m 20,88 MılU MUdafaa IV 19,62 Anadoln Demlryolu Grupu Anadoıu Demlryolu 18 92,00 Hlsse aenedlen %60 45^0 Mttmeesll nned 70JOO Hlsae Sonedlerl Uarkez Beakaa 136,00 U Bankası 16,20 T Tlcaret Baniası 4Â>0 Istanbal Bsledryesi Şehir Tlyatrolan •aat 2030 a» O B A U K 1 8 H I AOLAYAN CIZ Tel&fon; 4 2 1 6 7 o. O M « D I AT.T.ATTTH K l B U t OÎH5AS1 PIYPISAMlZfl fiRZ EDILMIŞTIR HER VERDE Bolu Cumhuriyet Saıcılığından: 1847 akça yıh lçlnde Bolu Cezaevind« hukümlü ve tutuklara verılecek ol«n ekmek 15 gfln sure ile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulnruştur. Talib olanlarm %T£ nisbetinde teminat makbuzlarüe birlikte Bolu C. Fakuitemlı Radyoîoji Enstitüsü ile Birind Cerrahl ve Kulak Boğaz Saveılığında teşekkül edecek koınisyonda 1/1/947 çarşamba günü saat 15 te Bunın Klinıklerinde blrer asistanlık açıktır. İsteklilerin 15 Ocak 1947 gününe hazır bulunmalan ve şsrtnameyi görmek istiyenlerin Bolu Ceza ve Tevkıfevi (1B331) kadar Dekanhğa başvurmalan. (16309) Müdarlüğüne müracaaüeri ilân olunur. İstanbol Üniversilesi Tıb Fakültesi Dekanlığından: Her hangi bir yere kestirme yolunuz Bn Içareö gördugHnOa yerde eziyetsis bir havm yolculuju baştar. Onon arkasında B. O. A. C * nın tayin edilmia Ajanı darnyor vazifesi bugünkü jerait altında bir deniz a$ın yolculugunun ofak OzOntfileri bertaraf etmekdir. Yapılması icab eden «eyi ve nasıl yapılacafını iyt biliyor. Yardnnını kabul edinis ve hava istmsyonuna giden yolu zan etti^inizdeo çok daha b u ve daha kolay bulunursunuı. tlerde gideceginiz yere vardıjınırda B. O. A. C. ' nın Speedbird'ia terk edecefiniz saman, Ajanın burosunda başlayan rahat bir seyahahn sonuna geldigioizi anlarsınız. Ve ondan aonra? Ddnyada ondnn «onraki yolcuto^unuzda aize yardım edecek takriben 5000 B. O A. C Ajanı vardır. ORTA ŞARK MERKEZI Baehler Sokak, No. 4, KAHİRE BEUJ BAŞLI İSTASYON OFİSLERİ : KaUra. Lükror. Hartmı. Cedde. Port Sadan. Asmare, Aden. Addit Abat» Jerasalem, Kudua, Bagdad, Basra Tah'»D, lıtanbvl, Ankara Her Şehirde Actntelerimız varthr np.ITfSH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATIOS VE ŞERtKLERl QANTAS EMPIRE AIRWAYS. SOUTH AFRICAN AIRİVAYS. TASMAN EMPIRE AIRWAYS DELUXE CHAMPION ; fiejod Nun GünUMn OTO LASTİĞİ Yazan; D. Fsatrıa TOrkjeal tsmet Mardan Telefon. 4O4O» Pazat erOnierl 15,30 da mtttne Cumartesi ve çarşamt» gunlerl 14 M Çocuk Tiııatron Taksim K R İ S 1 A L Kilometre Başına En Ucuza Malolan Lâstiktîr. MUAMMEB KARACA Bugün 15,30 da matlne 8üvate 8,H0 da P L Â T Î N P A L A S Soo temsll Yarın akşam 2030 da Bakırköy Yeni Sinemada PLÂTİN PALAS Çarşamba 15,30 &*, tenzll&tli mstlneden ltlb'aren T A T L 1 S E R 1 Içk!s!2 duhollye lle. Telelon, 82699 Sahibi v BafmuharrM.: NADIB NAD1 Bu nüshada ytm iflerifvt fHlen Idare eden CEVADFEBMİ Ucubaan BOHt BUGUN Hepsinden Ust^ndür, YARIN Daha Mükemmel Olacaktır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog