Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Arafık 1940 CUMHURÎYET B GRİP BAŞ DİŞ ve ROMATİZMA AĞR1LARINA karşı Aktiebolaget Transmarin Helsingborg Izmirde bulunaa SİWA Toprak Mahsuleri Ofisi Baliseh Ambar Şefliğinden: Şefliğimlze gelecek veya şefliğimlzden sevkedilecek hububat ve bakliyat ve bilumum eşyanın yükleme ve boşaltma işlerine talib gıkmadığından tekrar açık ekslltmeye çıkarılmıstır. Sözleşme ve fartlaşma tasarısı Şefliğimizde, Istanbul ve Ankara Şubelerinde görülebilir. Açık eksiltme 6/1/1947 pazarteıd günü saat 15 te Balîşeh Ambar Şefliğmde yapıkcağindan isteklilerin «2000. llra teminat «kgesl veya banka teminat mektubile birlikte Şefliğimlze müraoaatlerL (16341) İsveç >GÖZ HEK1Mİ 1 Dr. Murad Rami Aydın Beyoğln 'Parmakkapı, İmam sokağı No. 2. Tel: 41553 Vapuru 30 aralıkta Imianımızda beklenmektedir. AKVERS v» ROTTERDAM İçin etyayi ticariya kabul edecekUr. Navlun T« faıla tafsült için Galata Ünyon hanmda No. 44 47 de Türkiye umuml acentalan TAŞİT ve TfCARET TJL ŞtLae mOracaat Telefon: 41390 Balya Belediyesinden: Tesisatı v« 12 vathk dafanl cereyanlı dlnamosu hazır bulunan kasabamıa tenvlratı için 25 llft 30 beygir kuvvetlnde motorinle çalışır bir aded Dizel motörü ahnacaktır. Bu çekilde mevcud motörü olanlarm saüş sartlarile müracaat etmeleri ilân olunur. (16345) •i Başhemşire Ergani Baktr tçletmesi Arastıyor Müdürlüğa M ADEN (16274> No. Cinsi Sokağı Kmalıada Eski 12, yeni 28 Fınn Serap No. arsanın 1/9 hissesL Yorgi Peykonun Mercan Tahsll Şubesine kazanf vergH Iflin yuk&nda yazılı arsa arttınnaya çıkanlmıştır. 2/1,947 persembe günü saat 14 te askıya alınacaktır. İsteklilerin müracaatleri ilân olunur. (İJ6279) Adalar Malmiidürliiğttnden: Kıymeti 116 44 DİKKAT!.. Sayın Yurddaş, DİKKAT!.. tstanbuldan, Bahçekapıdan geçerken yeni açılan Isletmemlı hastanesl için Kralay Hemştre okulundan mezun bir başhemşireye ihtiyac vardır. Taliblerin istiyecekleri asgarî ücreti de bildirerek yazile: İzmir Cumhuriyet Savcılığmdan: Muhammen bedell Oeçtei teminat Cinsi Adedl lira K. Llra K. Ekmek 182,500 41062 50 3080 00 1 İzmir Ceza ve Tevkifevinin yevmiye 500 aded 947 yılı ekmek ihtiyacı kapab zarfla eksiltmeve konulmuştur. 2 Ekmekler tek tip olup 84/86 randrmanh undao mamul v« beheri 750 gramlık olacaktır. 3 Şartnamesl ber gün tzmir Çunihuriyet Savcdıgında gftrülebllir. 4 Eksiltme 6/1/1947 pazartesi günü saat 10 da İzmir Cumhuriyet Savcılığı dairesinde yapılacaktır. 5 İsteklilerin bu kabil işlerin iştigal mevzulanna dahll olduğunu blldirir vesikalarile birlikte teminat makbuzlarını ve teklif earflarmı eksiltme zamanmdan bir saat evveline kadar komisyon baskanlığına vermiş olmaları gerektir. (15971) ÜLKE 6İYİN EVİNİ Hyaret etmeyl Oımal etme, çflnktt buradan bayan ve baylar lçia her çeşid giyim esyasının en lyisl ve en ucuzunu, tedarik edebilirsin. A D R E S : Bahçekapı Anadolu han altında ÜLKE GtYtM EVt adresine müracaat etmelerf fl&n olunur. Devlet Orman İşletmesi Çerkeş Müdürlüğünden: Parö No. Deposu l l îsme*Tja*a M.T.A: Enstitüsü Genel Direktörlüğünden: Arazid« jeoftrlk «tfidlerind* yetifürilerek kü&dam edUroek öaere afOğıdaki sartları haiz olanlardan Qd kalkülfttör ve iki observ«r almacaktır. 1 Kalkülfitörlerin Üniversito Fizik BnsthOstL I Obeerverlerin 1M Üniveıstt* Fhdk Enatitüaü v*ya B M roMonu « k ması; 3 frttf aakerllğm yapılrmf bultmmaft »«rttrr. * Taliblerin fazlahğı halinde chliyei unavı açüacak ve inglllzoe lisanma vakrf olanlar tercöı ediîeeektlr. ÜrdversH* mezunlanna ayda 300, B M metEunlarına 240 Ura bröt ücrete tekabül eden yevmiy* verilecktir. isteklilerin en geç 15 Ocak 1947 tarihlne kadsr bir dilekç* fie v« ynkarıda aranılan |artlan gosterir belgel«ril« birlikte genel direktörlüğe müracaatleri. (16238) Ismetpaşa Kurtçimenl 3 ayhk bir çocuğa bakmak üzere bir dadı aranryor. Taksbn Aydede 55 00 21928 78 1645 00 t Ismetpaşa Çam tomruk 704 292 317 caddesi Koray Aprt. No. 11 e müracaat. 1 Ismetpaşa Çam tomruk 475 213 148 55 00 11725 12 880 00 13994 53 1050 00 5 Ismetnasa Köknar tom. 791 254 446 55 00 1 Yukarıda cms v* müfredatı yazth emvalln 5 bes parti halinde ve h«r bir partisl ayn ayn olmak üzere hizalarınd* gösterilen fiatlar üzerinden açJr arttırma suretfle «atışa çıkanlmıstır. 2 Açık arttınna 6/1/1947 pasartert günü «a&t 15 te Çerkes îşletme Müdür'üğü binasmda yapılacaktiT. 3 Buna aid jartname ve eb'ad Ilsteıi Orman Genel Müdürlüğü fle Ofisimizin îzmir deposunria mevcud çtıvallı 60 ton palamut hulâsası 9/1/ Karabtik, Gerede, Kralcahamam, Bohıj Çerkes İtletnM Müdürlüklerinde ve 1947 perşembe BÜnü saat 14,30 da satılacaktır. Çankırı; Çit, Isık, Ovaok, Kurjunhı; Şabanözü Bolg* Şefliklerlnde görOleSabş sartnamesile Ziraat Bankasına yatırılacak inanea akçesi miktarıru bilir. 4 Isteklllerm arttırma günü geçid temlnatlarile brflikt* Ç*rk«g İşlet gosterir şartname îzmirde Ticaret Ofisi Şefliğinden ve İstanbulda Yenl Valde (16323) me Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunttr. (18232) hanında Ticaret Ofisi Satıs Müdürlüğünden alınabilir. Beher M3n!n muhamınen Clnıl adedl MS DS bedell Lira Krs. Çam tomruk 378 174 898 55 00 Çam tomruk 465 267 210 55 00 Hacnal Tutan Lira Krş. 9601 90 14696 55 Geçid teminatı Lira Krş 721 00 1103 00 DÂDI ARANIYOR Kapalı Zarf Usulile Palamut Hulâsası Satışı Ticaret Ofisi Umam Miidürlüğünden: S Ü M E R B A N K İPLİK ve DOKUMA FABRİKALARI MÜESSESESt İyi metodla Us* ve ort» okul l?ln m&tamatlk, niclz deralni verlllr. Krlen d» (ldlllr. Tel: 82960 MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Ercğli Beı Fabrikamınn barem dışı kadrosunda 300, llra Bdenekll Ankara Elektrik ve Havagazi İŞLETME MÜESESES1NDEN t 1500 aded elektrik ve 600 aded havagazi sayacı satm almak üzere yaptığımız ilânda teklif verme möddeti sonu olarak 16/12/946 tarihi gosterilmisti. Gorülen lüzum fizerine bu işe aid teklif verme müddetinin 6/1/947 tarihine kadar uzatıldığı ilftn olunur. Çanakkale Belediyesinden: 1 Beledlyemlz 936 modell Şevrole marka Mezbaha kamyoıra sasesi fiaerlne et nakline mahsus yeniden yaptırılacak karoser 15 gün müddetle açık eksiltmeğe çıkarılmıştır. 2 İhalesi 9/1/1947 perşembe günfl saat 15 te Çanakkale Belediye dairesinde müteşekkil encümen hururunda yapılacaktır. 3 Tahmin bedeli 3500 lira olup ilk teminatı 262.5 liradrr. 4 Bu işe aid şartnameyi görmek istiyenlerin Çanakkale Belediye Fen Memurluğuna veya muhasebeciliğine müracaatleri HSn olunur. (16356) İç Haslalıkları Uzman Doktorluğu Açıktır. Bu göreve alınacaklar devletçe yapılan bütün yardımlardan faydalanacağı gibi eyrıca ücretinin % 25 ine kadar pirim ve senede İki maas nisbetinde ikramlye verilir. Fabrika lojmanlarmdan mesken verileceği gibl elektrik 60 küovata kadar ve su tamamen parasırdır. fcteklilerin tahsil, terhis ve hizmet belgelerile 10 ocak 947 gününe kadar Ankara Yenisehlr İsmetpaşa caddesi No. 5 teki Müessese Müdürlüğüne bizzat veya dilekçe lle başvurmalan rica oluntır. > SATIN ALINACAK « Yırtılmamış Türk ve tngilic kolonllerine ald pullar satm ahnacaktır. Cina ve şartlarına göre bin adedine 1040 çilln tediye olunacakto. Pul mübadelesi de yapılrr. Asgarl 500 aded gönrîeriniz, blz de ayni miktar ve faymette Avustralya ve NsoZelandais pulu göndereceğis. (Referans Bank of Victoria, Melbourne). Adres: H. LEBER. 92, Hotham Street, S t Kila East, S. 2. Melbourne, Victoria, Australie. 2S00 Llraya tyi bir M Depolanmrzda mevcud Toprak Mahsulleri Ofisin* aid 500 cbeş yüz» tona yakın hububatın Bandırmaya nakli açık eksiltmeye çıkarılaeaktır. Mu\fakkat eksiltme 7/1/947 sah günü saat 15 t* Bankamız binasında yapılscaktır. Teralnat akçesi 500 llra otap eksltme günü saat 14,90 a kadar bankaımz veznesine yatınlarak makbuzurmn alınma»ı lâzımdır. Fazla iıahat almak istiyenlerln bcnkamıza mtiracaatleri Üâa oltınur. (16387) T. G. Ziraat Bankası Karâcabey Ajansından: r I Satılık Kelepir Kamyonfit lstanbul Ticaret Lisesini Bitirenler Derneğinden: Demeğimi» aslî «ye kaydı elliyi geçtiğinden, tüzüğümüzün 69 uncu maddesine göre fevkalâde genel kuml toplanüsı 5/1/1947 pazar günü saat 10 da lstanbul İkind Ticarrt Iisesi konfeTans salonunda yapılacağmdan, üyelerin otırrumda hazır bulunmalarmı rica ederiz. Yönetim Kurulu G t) N D E M : 1 . Yönetim Kurulu raporunun lncelenmesi ve onanması. 2 Denetçiler raporunun ir.celenmesi, hçsablann tetkiki ve bütçenin kabulü. 3 YSnetim Kurulumm ferası. 4 Yeni Yönetiın Kurulu denetçHer ve haysryet divanınm seçiml. (16420J Çok iyi variyette lastiklerl yenl olarak tesllm edllecektlr. Gormek lstiyenler Nişantaş Şairnigâr sokak No. 3 Doğru Gara). lstiyej Elektrik Fakültesl Dekanlığından: Fakültemlı lâboratuvarlan içfa 2 m/m. kalmbfında 50 M2 Pertinata'a Jhtiyaç vardır. Bu «vsaı v* mflctarda Pertinalu'ı otanlann Dekanlıga teklrfte bolunmalsn ilân olunur. (16325) Elâzığ Akıl ve Sinir Hastanesi Baştabîbliğinden: Muhammen bedeli İlk tecıinatı Lim Kr, Lir» Kr. Erkek koyun etl 38870 kllo 82192 00 4359 60 Ekmek 64780 » 20729 60 1554 T2 Erlnmjş sad«ym|ı 3500 » 16975 00 1273 13 Ptrinç y«rli 21750 00 15000 > 1681 25 1 Elâzı| Akd T» Sinir hastanesinln 1947 yılı flrtrram elaa yukandm ^azılan dort kal«m yiyeoek maddelerl 20/12/946 günfindm itib«r«n kapalı sarfla ?ksiltmey« komılmustur. CİNSİ Miktan ASTRAGAN MANTO Acele elden saülıktır. İstiyenlerin her gün saat 17 den 20 ye kadar Ayazpaşa Karaarot sokak lstanbul Palas apartımanı kapıcısına müracaatleri. SATILIK ELEKTRİK ALTERNATORU *« tsveç ( A. S. A. ) fabrikası mamulâtmdan (45) beygir kuvvetinde (33) kilovat amper iktidannda (220/380) voltluk dakikada (1400) devirli lkaı dinamosu Jeneratore akuple bir aded KIZILAY TAKVİMİ SATIŞI Türkîye Kızılay Dernegi lstanbul Deposundant yurdun her tarabnda Kızılay Bferkea •« Şubelerinoe taü*s çıkariltB 947 yıb dıvar »• masa takvlralerlnl almanın tavsiye ederlt Her yerde duvar takvlml 150, masa takviml 120 kuruştan satümaktadır. Dr. ZEKİ TEKTAŞ ^ TC Kadnı H&s. Miitctmssisı Beyoğln İstiklâl caddesi, Yerll Mallar tramvay duragı, Berk Mağazan «atO. Tel: 83410. Her eün saat 14 19 iJH ELEKTRİK MÜVELL1D1 ALTERNATÖR 2 BkalHnM 11/1/947 pazartesi gttn« a u t 15 te B â z ı | bökum«t koaa5mda Safhk Müdürlüğü dairesinde komisyon merifetile. yapılacaktır. 3 Evsai ve şartnameler ber gürı hastaned* görüle'bilir. 4 İstekJlleTİn 2490 sayılı kanunun tasrih olunan Ticaret Odaaı vesikası v« t*Bnmat makbuzlarile birlikte teklif mektublannı eksiltme baalamadan bir lstanbul AsUye Artma Huknk Yarsaat •vvelisl olan »aat 14 t* komlsyona vermelerl flân ohmor. (16253) tıçbğından: (946/2110) MUddel: ATf* LÛIflJ». D»T» oluD«n: Must»!», Topbaa* Kadlrler jrokum Kra«a#» rtçaekçll>afi No, 55 Müdd«l ATV« Lutflj» urafından daval) Urun zamandanberl beklenHen ficen S«n aşağıda adlan ve • îktisadî «îevî«t tejefeküfleri Murur» al»yhLn« »çü*n boeamn» dsTuı İçin davalınuı 1912946 pcrçemibe gümensub olduklan kunımlan yazılı klmselerm; 4222 eayılı kanunun verdiği nO «Ukt 1 0 ^ 0 d* maîıkememlKto taazır haklardan raydalanacak eşl ve 5ı çocuklan, dul ve muhtaç analan ve malül veya buluntnası lürumu Uta«n tebltj edllmesl 65 yaşradan yukarı babalan ve r«fid «vladlan varsa biran «rvvel Sandığımua Uaerln* mum&lleybln o gttn g»lmeme«l vey» müracaatleri ilân olunur. bir TeUl gOnd«m«nestD* m*bol h»ikınoMu Jn k u n m v* gCr«vl da gıyftb taran i m t t x olunmuf Te lmlft Adı Kabrcıoglu Han 11/1. NAMK ÖCZAN. bu kkrar* ald lhbarnamanln blı S.BatJc îst«nbul Satmakna MüdürlOftfl memttrlarindmn Ali Aygen S3«nk Usraml lelettn« Hfidfirlfiğfl yan ifl«rl »tfi Faik Özden T* kfyfiyettn on bef gün mttdda«U Uanı S.Bank Defterdar dokuma fabrikası puvantörlerindea Mustafa Çetiner İçin tabkltatın 801947 P«*«mb« güntl SJSank Yerll MaCar Pazarlan MfiesMsesfaıde kontrolör Hayreddin Tulgar M»t 1 0 • bınkUmacıs* karır T«rtlml# ol Toprak Mah5uU«ri OfiM Zat î?leri tnemuru dugu tebllg yaclne legmek ttaar* Oftn oHamid Tiyanşan I\mur, Toprak MahsuUcrl Ofisi doktorlanndaa Memduh Zumbar Muğk Sıtmm Savaşı Saglık koruyucura O. Zeki Acuner 120 lira aylık ücretU bir fen memuru aJm«eaktır. Itteklllerm «•EreğU K6mürl«ri ^letm«tl Tioftr** frupu mernuru Kaik Berkmen Dcvlvt Zirast iflvtmalUıi Kuruam mtthaberat memuru rakı müapitelerile biılrkt* 947 yılı batına kad&r B«l*drr« Baçkanlığına Emin Akm SJ3*nk 7«rU Mallar Pazarlan MflnnnMt TeMUftm müracaatleri il&n olunur. (15682) Şevket Sağıro|lu v« »evk ambar bizm«tl«ri memuru Floryada taüfak ncm Zonguldak yeni Cazaevl ia kostr6İ6rlerinden Nuri Bülbüîkaya tstanbul Üniversltesi Fen FaldUteBİ aoöstahdemlermden İsmail Yeşü paaarlıkla satılacaktır. Fabrika amballjile, hlç kullandmamıs yerd olan bu aleternatorun muhammen bedell altı bin llra olup iateklilerin görmesi ve satın alması için MERSİN ELEKTRİK TÜRK ANONÎM Ş1RKETİNE müracaatleri îlân olunur. Devlet Ekonoml Knrnmları Memorları Emekll Sandığı MödürHiğönden: M Ü J DE Etibank tstanbul Şubesinden: Vetmelerimlz Öıtyiacı lçtn açık eksiltme fle asağıda eb'ad ve miktarlan gösterilen borular mubayaa edilecektir. Bu malzemeyi vermeğe talib olanların 3/1/947 tarihinde saat 14 te Bankamız Satınalma Komisyommda hazır bulunmalan. a) Eksfltmeye iştirak edeceklerin 1500, TL. hk blr teminat akçesini 3/1/947 günü saat 14 ten evvel Bankamız vezneslne yaürmış olmaları lâzıradır. • •• • (16370) b) Bankamız Oıaleyl yapıp yapmamakta serbesttir. MALIN CİNSt: Su borusu galvanizli veya galvanizslz s 1/2 3/4 1 11/4 11/2 13/4 2 2 1/2 3 300 Mt 500 500 2199 500 500 1500 650 170 I UCUZ YER MUŞAMBALARIMIZ I Fen memuru alınacak Çorlu Belediye Başkanlığındans Fırsatı Kac.irn.ay.niz. EV YERLERÎ S Ü M E R B A N K Devlet Demiryoilar» jşlelme D. M. den Karton Bitüme Tutkalı Alınacak Müracaat: Floryada Berber Osman Fırm Kiraya Veriliyor Türkiye Demir ve Celik Fabrifcaları Müessesesi Miidürlüğünden : Müessesemiz fınnı bir sene müddetle kiraya verilecektir. Eksiltme 15 Ocak 1947 çarşamba günü taat 16 da Karabükte Müessesemiz Satınalma Komisyonu huzurunda y apılacaktir. Bu işe aid şartname İstanbulda Sümerbank Satınalma Müdürlüğünde, Ankara ve Zonguldakta trtibat Memurluklarımızda, Karabükte Müessesemiz Ticaret Şefliğinde görülebilir. Taliblerin belirli gün ve saatte 5000 liralık teminatlarile birlikte bazır bulunmalan ilân olunur. Müessesemiz, ibaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Arttırma ve eksiltme kaoununa tâbi deşildir. (16353) İplik ve Dokuma Fabrlkaları Müessesesl Hereke Fabrikası Müdürlüğünden: Alınacak mal Maha] ve mevkU Miktar ve cinsi Mnhammen fiab İlk terainaO İhale «ekB Ihale tarihi Oiale yeri Koyns ve sıgır efl Fabrika lokanta rmıtfa£ında tesBm Tahmfnen 35000 Kg. erkek koytın ve sıjtrr eö Koyun kflosn 160, ngır kllora 110 kuruştan. 3o09 fln Açık eksiltme 38/12/948 pazartes! saat 14,30 da Hereke Fnbrikası Müdürlüjül. Devlet Demiryollari Haydarpaşa Stttmaima Komısyonuhcl an: Kırklareli Sulh Hnkuk (447) dan: KırklartJlEd» muklm Kimll» Baktı, Beyfullah Te Mehınea Teklllerl »rukat Baha&ddln DemiroJ tar&fından Karakaş maoalleelnda Ç caddesi Dere sokak No, 9 da Kemai Ay»« Te kardeçl Idrta Ayaa aleybierlne açılan lıalel guyu davasının yapılakta olıtn yargılanmasmdt; Davalüardan IdrlB Ayann lkametg&tuıan meçhul kaJmıç olup 22794Ö taruül oelsede bulunması İçin lstanbul Cuırüıurlyet gazeteelnde 6 s a sahtfeslnde yapUan Uftndan »alttîilmıs olup Jcenulslnl blr TeSll lle de temsll ettlrm»ml« oldugundan bu kere mah&emece gıyab karannın Uinen tebiuşine kaıar verllmlş oldugundan kanuna uygun olan tal^b dalrealnde giynb karannın Cıımhurlyet gazetesile U&nen tebllglne ve yargılamajım 161947 perşembs günu saat 9 da Kırklareli sxı!h hutcuk mahkemeslnd» hanr bulunması, aksl takdlrde dava. j aıo gıyabmda bamiacagı gıyab karam kalın olmak üzçre uan ol'jnur. f 16107) 1 (5000) bet btn kllo karton bltfime tatkalı taahhadünfi lfa edenüyen müteahhidi hesabına açık eksiltme Ue satın alınacaktır. 2 Muhammen bedeli (4500 > dört bin bes yü zlira olup ntuvakkat teminatı (337) üç yüz otuz y«di lira (50) elli kııruştur. 3 Buna aid •artname komisyondan parasu olarak dağıülmaktadır. 4 Ekalltm* (7 ocak 1947) salı günü seat (15) oo beçte Haydarp&şa G«t Mnan dahilind«k] Haydarpasa Satınalma Komlsyonunda yapılaceğmdan an» edenlerin vaktinde komisyonda haztr bulunmalan. (16102) Resmî Elbise Düğmesi Almacak Devlet DemlryoOan Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan; 1 Muhtelif cins ve miktarda (200,000) iki yüz bin aded resmî elbise düğtnesi kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 2 Muhammen bedeli (12000) on iki bm lira olup muvakkat teminatı (900) dokuz yüz liradır. 3 Şartnameler, kotnısyondan oarasız olarak dağıtıhnaktadır. 4 Eksiltme (15 Ocak 1947^ çarşamba günü saat (16) on altıda Haydarpaşa Gar binası dahllindeki Haydarpaşa Satınalrra Komisyonunda yapılacaktar. Tek^f rnektublannm o gün saat '15) on beşe kadar makbuz mukabiiinde konaısyoüa verilmesL • .(16348) 1 Vukarıda vazib tahminen 20600 kflo kojUD ve 15000 kllo n)hr eti »çık eksiltme suretile satm alınacaktır. 2 thaleye aid şartname Fabrika Ticaret Scrvisinde het gün pörülebÜir. • Taliblerin Ihale gfinfl evrakı müsbitelcri ve Hk teminatlarile hirlikte Fabrika Miidürliiğiine tniintrnaderi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog