Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURlYET S*lı srunü naatinelerden Jtibaren 1947 senesi f«refine 2 büyük sinemada birden 29 Artlık 1946 Baştarafı 1 inei sahiftd* çin zabıt tutuluyor. Fakat biz yılmıyacağız. Demokrat Parti yaşıyacaktır.» deolduju Saydedilmjçtir, Baymdıı murabhası Receb Eriç çun miştir. Bu sözier alkışîanmıştır. Eski Maarif ve Dahiliye Vekillerfnden ları söylemiştir: « Demokrat Parti kongresinde mü Vehbi Bulak Millî Mücadelenin şereü nevver olduğu söylenen bir zat, demok bütün millete aid olduğunu beHrten bır BEMKLt TÜBKÇE KOPYASI R E N K L İ O E İ J İ N A L K O P Y A S 1 raaiyi, hürriyetî, onlarnı anladığı ma nutuk söylemiştir. Neticede eski idare heyeti ıpka edUmıj, nada, iktldarı kurtarmak için icabında Amerikanın e n birjnci dansözü Y V O N N E D E C A B . L O'nun DAVİD BRUCE ile beraber ilk filmi silâha sanlıp kan dökmeyi göze aldık kongre bittikten sonra Demokratlar Alannj, lfade etmiştir. Bu aevatın biraz tatürk büstüne giderek çeîenk kovmuşMovlud lar ve Demokrat Parti binası Snünde Udaha yavaş konusmaları lâzımdır.> 30/12/948 vantıU Doktor Lebib Fehml Yurdoğlu, Türk tiklâl marşı söylçmişlerdir. Geleesğini beklediğimiz Yunan takı Kulübü, Anadolu, Kasımpaşa, Tajkızak, Belediyemizce 3 0 4 5 KV. A takatinde tablosu Ue birlikte akkuple bir demokrasislnl kurmak ve yürütmek »epazartesi günü öğlaı gelmiş oLsaydı veya Anksraya anga Beyoğlu. Feshane. Demirspor kulubüne C . H . P . Aydin kcTîTesi 2e namazını mütea elektrojen grupu ahnaeaktır. Satıcılarm Istanbu! teslimi fiatlarını havi tafsi refîni tarihin Mustafa Kemale verdiğini je edilen Kladno takımı burada kalsaydı, mensub 58 güresgi iştirak etmiştir. Mu« Izmir 28 (Telefonlai Cumivi'iyet kıb Beyoğlu Ağaca lâtb teklif mektublarını 2/1/947 tarihine kadar Belediyemize bildlrmeleri ilan 6Öylemi? ve Mustafa Kemalin ifade «t Halk Partisi AySn vilâyet koner«<;i bugünkü maelar tabiatıle tehir oluna sabakalarda büyük bir kalabahk bulunfBİİ şerlfinde olunur. . (16270) Üği gibi, bu toküfiblan yapmnk ve ba Vajinin ve daire müdürleinin huzvrile eaktı. 3u hafta Ankarada maçlar yap muş ve gelenlerin pek çoğu »alonun FETHIYB şarmak için zarurî bazı baskılara ihti bugün toplanmıştır. Seneli1' çalışma rptıktan sonra geleoek hafta şehrimıze kifayetsizliği dolayısile geri dönmeğe INGEÇ yac vardı, dedikten sonra sözlerine poru okunduktan sonra muhtelif ^ılekler dönecek Kiadno takımı şerefine gelecek mecbur olmuştur. Î Ç K 1 S Î Z S A Z ruhuna Mevludü şöyle d«vam etmiştir: hartaki oyunlar tehir edilecek. Bu haf Güreç Federasyonu alâkalı bolgelere ileri süren murahhaslardan birı köylügerif . okunaceğıntaki maçlar, şimdiye kadar yapılanlann aynı şekilde üg mi'sabaka yapmalan < Halk Partili olmak her şey» ey« aün bugün muhtac ve çtplak va2iyet<« v dan arzu buyurauverdiği neticelere göre çok ehemmiyet için KT tamim göndermiştır. Güre» Fe. vallah demek degildir Hükumeti doğru olduğunu, köykrde yetijen ço"u lar<n ların teıriflari ripeyda etmiştiler. îyi ki Kladno takımı derasyonu şubatın birinci ve ikinci güpü yolda yürütmek için kendi içlmizden de yüksek mekteblerde tihsiîleHrıe devam Her Paıar taat 14 ten 18 e kadar ca olunur. Ankaraya gitti de bugÜBkö maçlar te bütün bolgelerin iştirnkile şeçme müsaedemediklerini, bu itibar'.a sanaf okultankidlerimizi yaparız.> Kemasi N O B A R TEKYAY hir edilmedi. Çünkü bugünkü maçlarla baıkalarını yapacalrtır. 20 kişilik bir kadlarırun çoğaltılma=m 1*t«Tiî?»jr. Vall, Murahhaslardan Abdullah Demir, biı v* arkadaflarinın iştiraklle tantnlik derecelerinin dönüm noktaaını geç ro şubatın üçüncü günü Fenerbahçed» uzun izahat vererek alır&n fdbirler» OSMANLI BANKASI köylü olduğunu, köylüîerln mahsullemı? ses, saz sanatkârlanndan miş olacafpz ve Fenerbahçenin lik şam haziTİanacak kampa girecklerdir, Güizah etmiştir. rini kıymetlendiren hükumete teşe'iküı müteçekkil küme fasıl sazile birİLAN piyonluğunu sigertalamak durumu daha leş kampı iki ay fasıHsız olarak devam Haik Partisi Koc^eîi konjrpgi cdi'mesinl istediklerini söylcmiştir. Bulikte değerli okuyucumuz SAFÎYE siyade meydana çıkmif olacak, Yübaşı münasebetile, Osmanh Bankaedecektir. dün toplandı ı;un üzerine derhal Cumhur Baîkamnn AYL ve MUSTATA ÇAGLAR1 sjnın Galata MerUezile Yenlcaml ve BeBugün V«la stadında Vefa takımile Akdenîz şampiyonası Iımit 28 (Telefonla) C. H P Kokongre namma bir telgraf e*kikrek mlkrofonsuı olarak dinlemek fıryoğlu şubeleri 31 aralık 1946 (öğleden karşılaşacak «lan Fenerbahçelilerra, lik Güreş Federasyonumuı tararmdan sonra) ve 1 oeak 1947 günleri kapalı InSnünün partiye bas olmasından du» caeli kongresi bugün yapılmjş ve toplan. satıni kaçırmayınız. Telefon: 22308 puvan cetveUadeki vanyetleri |imdilık Akdeiîiz şampiyonası için İsveçte yapı bulunacaktır. vulan aurnrun kongretle bir ker« daha tı büyük bir heyecan içinde gcçm'.ştir. Birinci fasıl: NİHAVEND bırinci olarak görünüyor. Vefalılar da lan teklîfi beyiîelmilel federaayon kabul belirtildiği bildirilmiştir. Başbakana da, Vall ve C. H. P. müfettişüe rrilletvekiiSafiyo Aytt onları yakından takib «diyorlar. Bugün jMnci fasıl: HÜSEYNÎ etmiştir. Akdeniı şampiyonası nsaviJ memleket hîzmetind* tam bir başarıya lerinden Nihad Erınün, Dr. Faal SeıoVefalılar maçlannı kazanabilirlerse, lik Acı bir kayıb ÖT5 içlnde Wr Fransır şehrinde yapılaeaktır. aeajina îruvvetl» insiıldılıı hakkın feddinin ve diier müraessillerin bazır maçlarının sonuna kadarkl durumlariTiı Uzunköprülü Sab bulunduklan korgrede merslekPt iş^rinMüsabakaya TUrkiye, Mıaır, Italya, la ayrıea bir telgraf çekilır.iîtir. •şağı yukan sağlamlaştmmş olacaklarri Gürçe mübtelâ aid hararetli münakoşalar olmuş, sabah Fıanıa; Yunanistan, İspanya v« LübKongreye yarın devam edikcektir. dır. Bu itibarla Vefaıun bugünkft oyunsaat 10 d» başlıyan kor.<îre gece stıat iştirak «deeektir. Müsabakalar olduğu haatahktan dan azami gayretl» galib çıkmağa galı nan Balıkesir D.P. kongresi kurtulamıyarak ya10 a kadar dev&m etmiştir. MurshhaslarGrekoRomen olarak yapüacaktır. çacağını beklemek gerektlr. Buna muBalıkesir 28 <T«lefonla) Bahkesir 'Mn İzırıt Beledlye Reisi Krmal Oz, tırıldığı Haydarpaça Kış yiizme müsabakası kabil Fen«rbahoeliler de bugüne kadar . lokrat Parti vılâyet üougr«sı bugür. n=mokraüarır. Meclısi terketmeleri haHastanesinde 22/12/ ' elektrik aantrahnda çaiıjtınLmak üzere 150 llra ayhk üc$ah?arak eld« ettikleri mevkiden dü»n\etstanbul Yürme Ihti'as Kulübü tara 946 pazar günü ve, lüplanmı?, başkarüığa Ayvalıktan Vacid di«?si üzerinde durarak înönünün tavasrctle Dizel Ganz jnotörierinden anlar bir makınist ahnacaktır. meğe çabalayaeaklardır. Bu karşılıkh fından her yıl tertib edilen kıj yflzn^e fat etmiştir. KaraeaTalibltrin. 30/12/946 tarihine kadar evrakı milsbiteleril» birlikte Malkara Estna seçiirnis, partinin vilâyet başkanı sutundan bahsetmi^ ve Devlet Başka/ııazamî gayretin çrtin bir maç çıkaracağını müsabakası 31 Aralık sah günü »>»a1 ahmeddekl ebed! isB«l«diy« Bajkanlığına müracaatleri iiân oîunur. (18429) Sıık» Yırcah kongreouı 12 saat Ubirini nın, gerektlği zaman, partilerin üzerine fimdid» tahmln •debüiriz. 15 te Ortaköy 23 üncü okul önüuden ya tirahatgâhma tevdi icab ettiren sebebden dobjı özür düe çıkarak tarafsız kalabileceğmi bu son Fen«rbahç«nln takımını «n tyi bir ta pılaeaktır. miştir. Ayvalıktsn Hasan Darla şunları mi<=all« gösterdiğmi söylemiştir. edilen Sabri Güreekat kıvamında bulundurduğunu son hafPangaltı ve civarı saym halkına yeni sene hediyesi: söylaıniştir: ye Allahtan rahmet dileriz. Bu sözler üıerine murahhaslar ayaŞa Bugün yapılacak maçlar talar herkes gfirdtl. tW kuk beç dakikayı *** < Müspet deüle ve rakamlara daja kaikm:«lar ve Cumhur Başkammız hakSinemamız sureti hususiyede Avmpadan getirttlği en son sistem Fenerbahçe »tadı: Hasköy Alemdar: başladığı gibl biterecek idmanda bulunan nan hakh bir tenkide tahanımul ede kır.da hararetli sevgi tezahürlerinde bu A»iert Tıbblys olculu aablllye mOdurO makinelerle eşsiz bir ses ve projeksion tcmin ederek, sinema tarihinde Fener takımının hüoum hattı girgmliğini Saat 10.30 albay Dr. Cevd*t Alkay» eçl nıeyip bize psikopat, mariı ve bozguncu 1 jrnıuşlardır. zafer abidesi dlkmiş ve muhteşem snhnelerile renk tekniğini en yüksek Anadolu Elektrik: Saat 12.30 arttırmıştır. Eakisi gibl her iki metrede dıyenler biisinler ki biz rulıan, aslen Kongrede tütıin işleri ve orman mesemertebeye ulaştırmış o!an ve füsünkâr CcnubJ Amerika müziği, ayrıca Bo. FATMA VECİHE AUKAYA Mr ç«hnı, h«rttçm«tr«d« bir durakla Beykos Kasımpasa: Saat 14.30 v« bedenen her türlü ületten ari insaa 'ıcsı üzerinde en faıîa durulan mesfleler bir sürü caz sahnelerile süslenmiş bulunan Şeref stadı: Taksim Deniıgücü tnağı şlmdiki Fener hücum htttuıda pek larız, Sasüniı güx çıkıjorsa haklı oldu .Imuştur. Muıahhaslar Tekel Idaresinin, 2013946 parar gunü Ogl» aamazından görmüyonu. Açıklardan akışlan serbest, Saat 10.30 RED SKELTON ESTHER WİLLlAMS ğumuz\landıx. Bu sö>.leri keadisır.e iade Tıcarst Bakanlığırun tütüne tek flat ıra Beyazıd camlinden kaldırılacak T« İstanbulspor Anadoluhisar: Saât ortalardan dalışlan tehlikeli bir hal al! cderek isüfası ijin tel çekiinvsiıü isti vermeEİnden acı acı sikâyet etnrşlerdir. rfcezcTeadl mezaıtığın» ve ilâhl seaU KABLOS BOMİBEZ'in yaratmı? olduğu eçslz jaheser mıshr, muavin hattının yanları iyi, or 12.30 yorum, Halk Paıtiiini bugünkü nıaşkül Bir çok murahhaslar Yerli Mallar PaTanndaa kendlslae rahmet ve ttUtal efratası da vazlieslrü takımına uygun bir B«4İkta» Beyoglu: Saat 14,30. dına sabırlar <lnerls. durumuaa sokaular bize böyle psikopat, zarlannın da tekrar ihyası yolunda haderecede başanyor. Müdafaası da sağ Galatasaray stad\: Karagüınrük Runıariz v« bo?guncu diyealcr<lır. Biz Hilk rarrHi temenniierde bulunmuşlardır. *** lamdır. Yalmz Cihadın yerini alan gen melihisar: Saat 10.30 Partisinin iarşımızda iyi bir rakib ol KorsgTede seçim işi bilhassa dikkati çek 8ub»T müteksidl Kızılay mOfettlşl mer. cin çttin ınaçlarda ne kadar muvaffak Sümerspor Sarıy«r: Saat 12.30 fümile saym müşterilerinin yeni senesini kutlamaktadır. masmı istiyoruz. Bu sebeble hislerimi miş ve kongre azssı seçim: gizli oyla hum Beratl Aybarın ~ " olacağı henüz malum değti. Galatasaray Süleymaniye: Saat 14.30 zin C Ü P . Genel Başkanlığına da bildi vapnııştır. Bu suretle yeni idare heyeti VEFA AYBAB Boyl* bir Fener takımma karşı çıkaVefa stadt: Defterdar Cihangir: rilmesini teklif ediyorum.> çok değişik olmuştur. 2712946 ruau Ht»ıı> ıtüımetlna t cak Vefanm yegâne eksiği, zannederiz, Saat 10 30 Bu teklif sürekli alkışîarla kabul edil'. Çok kaüerll ie LaJUısU allealae gene gol çıkarma kabiliyetinde olacaktır. Sümerspor Sarıyer: aat 12.30 Yarın matinclercî«;n itibarcn Bir sanatkânmız on birinci ıcisür. dueriz. Çofu manevra kablliyetl ağır olan Vefa Fenerbahçe Vefa: Saat 1430 Bundan sonra, bilhnssa Orman. Matresim sergisini îzmirde hücum elemanlarnun bulabilec«klerl gol Baruf«7flci1. Hallç Eyüb: 10 S0 buat, Polis Vazife ve SalShiyetlcri Kafırsatları, herhalde Fenerbahç» dereceTopkapı Barut^ücü: Saat 12.30 nunlarmm tadilini Ç;!.TI t.'.ıcak kanunaçıyor «nde değildir. Vefalılar bu eksiklerini Taşkızak Rami Saat 14.30 m larm Anayasaya uygun o!:nasmı istiyen îzmir, (Husurf) DeğerU eserlerCe Izmlr boya tücoan CalUd Istanbullu, hesablayıp, Fener kalecisinin henüz maN O T ı Sinemamız yeni sene içinde buna benzer daha bir çok şaheser Hnydarpaşa rtadt: OrtakSy Galata diîekler ileriye sürülmüştür. muteahlud mOJsendls Sa.lâ!iRddlJi Totnırnnnş reBsam'laıımızdan ve resim eğlum olmıyan müdafaa kabiliyeü üstünsunacağını saym muşterilerine vadeder. Tel: 84137. Saat 12.30 rol. Sıbhiye Vekâlftl mücıeyTlaifrinSıtkı Yırcah, seçinı kammu defişHril rttmerlerimizclen Mustafa Turgud Tode sık tecrübelçre kalkarlarsa, belki, bu den Artf Perçinln kayınpederlert ve Beylerbeyi Davudpaşa: 14.30 medîği takdirde Demokrat Partinin hiç kadm on birinci çahsî resına sergisi bir gol çıkarma farklarını telâfi edebilirler. Kurtre. Hmfıa Lutfiy», Şükriye ve habir seçîme iştirak etrppmesini tekîif ct kaç gün sonra burada açıiacaKtır. EvYani Fener muavin hattını aşıp on sekiz rlta subayı Mehmed All Okurua peSinemasmda mi^, teklifl bütün kon.^reee ayağp kalVîl •.clce Izmir Lisesınde öğretır.eıılık yapçizgısine yaklaşırken köşelerden şütler' derlerl tilarr.al beuamdan ve kurrayl rnak suretile ve alki'îarla kabul edil mış ve Izmir miize^ide eserleri buluklamden msajJeketln mablhüllftUıarı YILBAŞI HEDİYESİ çekerlerse, kombinezoıılarla çok sokuAnkara 28 (a a.) Üç maç yapmak miştir. Muhtar seçimlerinm bu kararla nan Eanatkârm y«ni tabloUrını ihseoelerdrnbert btr çok taleba ycilştl. larak yapacakları gol tecrübelerinden Urere şehrimlze gelmiş olan ÇekoslovakYARIN matinelerden itibaren sabırsızlıkla bek'enen: ren Sultan&bmed camU şer'.fl Lmamı bir alâkası olmadıjn tebarOz cttirilmı^tir. tiva eiecek olan. bu sfry. Izair Baldaha talihli n«üceler alabilirler. Veiada ycnın Kladno futbol taiımi, bugün on ve Ak&aray VUld«sultan haUbl Partinin Bigadiç ilçesi başkanı Muzaffer kevir.de on brş gun müddetle halka açik da on sekiz pas çizgtsi hizalarma sokula bîne vajan bir kalabalık 6nünde Ük Demiroğlu Halk ParîısırKlen Denıokrat bulundurulacpktır. Ssrginin büyük bir HAFIZ İDRİS EFE\D! cak kadar bir beraberllk oyunu vardır. karçılsşmasını Harb Okulu taiımı İle Bu sene büyük muvaffak.vetle çevirdikleri ilk yerli Birr.leri rahmeti roHmaca iavjjnıuştur. Partiye geçtikleri icin Halk Partisi mi'Kanaatimîzce Vefanm en büyük avanta yaptı. alâka tophyacagınıüa şüpbemiz yoktur. 2P12046 tarlhln<le Sultanahmed fettişi Recai Gürc'linin «süUüzl^r» keJı kendi sahasında oynatnasıdır. Fenercsoıllcds öfle namazını müt«a£ib Hakem Nurinln Mare e*tigl maça Çek limeşile tahür etbgini, bu sözkri red ve bahçen'n de en büyük avantajsrzhfhm takîmı düa ma.vl farma. U« çokmıştı. cer.aze camuı kılındıktuı aanra BCeza Muhrkemeleri Usulü mumailey'ıve iade ettiğini söy'.emiştir. Vefa sahasmda oynaması teşkil edecekmakberl Oyuna Harblyeliler başladılar. İlk vaBestekârları: Zcki DUYGITLU Kadri ŞKNÇAL.\R Cemil CANKAT Kongrede bulunan sivil polis memuru ikinci kitab tir. Şunu ehemmiyetle kaydedelim kl, larda Çek kaleslne sokukhılar. P»ltat OynıyarJar: STJZ.UI YAKAR İSMAIL Dt^TBİTLl.Ü KALUK bu sözler için zahıt tutacağuu bildirmiş Yazan: Prof. Baha Kantar büyük taraftar kütlelerinin teşvikinden yerden oynıyan Çekler çok geçmeden SAKIC1 MÜHTTAZ ENVER TEVFİK INCE MEHMED Bu lc'.tabda Ceza Muhafcemelfrl DsuKJ ve zabıt tutulcn'iştur. hız alacak derecede taraftarlarmm sıcak flstOrîütü temin «derek aagd«n ve sol,.ıi.uı iıuun kımn davas^ îltı vo soa soKABACA YAŞAR ÖZSOY SABR1YE TOKSES MUAZZE7 Muzaffer Demı.oğlu tekrar söz alarak; r'i^torTns bClömleri, Targît«yın bu husushavasma bir gıda gibi alışık olan Fener dan Harbiye kaleslne tomega başladiNEŞE MACİDE. • Onlar bize bu kadar ağır tahkirlerde takl en so;ı îmrnrlân Ue blrUlct*. etraflıca bahçe için müsavi terahürata katlanmak lar. Okuyanlar: SUZAN YAKAR NFClvn R1ZA AH1SKAN CEMIL bulunurken zabıt tutulmuyor da b'z on Inctienmlştlr. Saüldîğı yer. Oolverslte Klkolay değildir. Bu hal ferdî v« cem*î On beşlnci dakikada soldan bir tniş CANKAT AHMEP YAMACI AHMED ŞENSES SUZAN ların bize sö\ ledikleKni iade edince ni tübevi Ftatı |t)O sporlarda her şampiyonun farketmeden GÜVEN HAMIYET I)UYGLXU SABİTE TUR tesiri alünda kaldığı btr kfctir. Daha yapan Çekler, topu ayaktan ayai» geDüğürt sahnesinde: ÇENGDLER SAZ HEYETL Ayrıca Dı'nya yampiyonu bunlardan başka hatıra gelebilecek bazı çirçrek: yakm mesafeden Ük gollerinl YAŞAR ADNAN Hayrabolunn SLLEYMAN AL! AHMED noktalan da tartarak diyordum ki, Fe kavdettUer. Devrenln bitmesüıe vakın, btr komer gibi tanmmış pehlivanlarımızm yağlı güıeşleri nerbahçenin bugünkü maçta şans» daha HALK FİLM fistün olmakla beraber, kalecisinin ve abşmdan Çek aag içl kafa ile ikinci golü yabancı sahanın verdiği bazı tereddüdler yapü. Aradan pek az btr aaman geçmişU ki, BUGÜN Matinelerden İtibaren dolayısile mevcud avantajını kaybederek Vefa ile müsavi bir şansa da gelebilir. Çek kaJesi ön.lnde Çek müdaîii Müjdadı tttlgi içm hakem penalö verdi ve Galatasarayla Süleymaniye oyununa Kemal bnnu kolnylıMa gole çevirdl. gelince; &l takım genclik, eevvallik ve Devra bu selrilde 21 Kladno lehine sürat bakımlarmdan müsavl derecede bittl. Dâhf ve ebedt bfa açkrn Mkâyesi. Bir hfikümdann kahraraanhk destanu. bulunuycnr. Yalnız Galatasaray ceml oİklnci devreye Harb Okula kalelerine ynnda Ortlmal biraı daha Sfileymaniye Yahmı aîarak çiitılar. Bu devrede Çekden olgundur. gene mutad pash ve klâsik slstemll Esr«f Şefîk oyi'iOarile kale önttae k a d » geUyorTürkçc Sözlü, Şarkılı lar, îakat neüce alamıyorlardı. Bu arada Avrupa güre; şampiyonasına Müzik: ŞERİF İÇLİ Ş Şarkılar: MÜZEYYEN SENAR ISIL Harb Okulumın da enerja ve tehHkell bazulık miisabakalan başladı SADİYE İİ İÇLİ L t T Î I GÜNERİ talar! görülüyordu. Pakat Çek müdaPraada yapılacak Avnıpa şampiyonası Alaturka musüdsinin üstad sanatkârlanndan teşekkül etmiş büyük h£2arlîklan için Ajanljğm hazırladığı ilk faası Harb CMculn muhacimlerin» Wr SAZ HEYETİ. Matineler 11 de baçlar. müsabakaya dün Galatasaray kulübü türKl gol fırsatı vermiyordu. ^«••••m^^MBi^^HMMBB DUBC FİLM Maç da ilk devrede yapılan goüerle salonunda başlanmıştır. Bugun de saat Tevzl yeri; 10 da başlayacsk müsabakalara; Güreş 21 Klatfno'nım galibiyetile sooa erdi. TörV Dağıtma Yurdu Bugünkü maçlar Süleymaniye karsdaşıyorlar Yazan : Esref Sefik D A N S BAŞTAN İ L A H E S İ < Sa1o m e ) BAŞA RENKLİ İzmir ve Balıkesirde iki gürültülü kongre Fenerbahçe Vefa, Galatasaray Mjlyonlarça lira sarfije vucude gelen, Amerikads aylarca gösterilen ve Amerika film sanayiinin harikası, B B N S v« M Ü Z İ K mucizesi TAKSIN Sinemasında SÜMER Sinemasmda Dörtyo! Belediye Başkanlığından: Bahçekapı BORS Kıraathanesinde MAKINIST ALIHÂCAK Malkara Belediye Başkanhjmdan : r Sl PERİLERİ İlâvefen: B E K L E N M I Y E N M.SAFİR . Pangaltı Y E N İ SİNEMADA Ankarada dün yapılan maç A RR SUZAN YAKAR İSMAİL DÖMBÜLÜİ niin HARMAN SONU neticelendi E L H A M R A Sinemasmda ŞAHIN İNTİK AMI Numan Menemencicğlu ile bir mülâkat Ba§taraf\ 1 tnd «ohi/ede bir defa dış politikadan bahsetaıeğe baslamıştı. Paris gibi dünyanm en iskk ğim memleketierHi bepsinde itimad veıiei meTkezlerinden bhmde bukman. ktymetli inldşaflar gösteriyor. Binaenaleyh, ticabiıfcn ret imkânlan da artıyor demektir. Tür diplomaümızdan, yabancılarm hakkrmızda ne dusündüklerini sorjum. kiyenia bilhassa Atmanya ile olan tica« Evvelft Fransada, dedi, sonra da tî münasebetlerinin inkişaf tarzma bakılnsa bınrtm, harbe tekaddüm eden son Fransadan gördüğüme göre dığer memscnelerde bm bir takım kolayliklar için. leketierde Türkiyeye karfi alâka barizde bir bağlantıya doğru sevkettiğl g5rü dir. Türkiyeniıı narlcden telâkki tarzı lür. Almaayanın bütüa totaliter tegal bizim için olsa olsa bir iftihar mevruu lübünden sıynlmış olan memleteÜer, :k teşkil eder. En befenilen yerimiz, gfc« tisadî tegallübünden de kurtulmuş cl<fc terdiğimiz tesanlîd • vahdettir. Hiçbir {ar. Fakat bu, meselenin bir veçhesidir. güçHk, hiçbir tehüke yoktur ki bn mflBir de memleketimiz metelarmı satecak let, bn kadar şrnırlu bir vahdetle oru piyasaları bulmak ve Aîman piyasastna yenmesiru Bu hnsnsta blzi bskananlar giden maîları, hakikî bir ticarl zflmiyetîe da çoktur ve bütfin kalbimle temenni ı^üşteıiler arasında dağıtmak llznndır. ederim ki, bu kıskancli hiç «ksümesin. Parlsteki vazifemde bu cihete, bflhassa sürsün.> ehemmiyet atfettiğimi size tasrih etmek Saym Menemencioglunö'an son olarak, lsterim.> dünya vaziyeti hakkındakJ umvnn! g5Fransanm bir kalknıma hareketi içtnde olduğuna işaret eden eJçimiz büyük bır millet olduğuna inandığı Fransız miüetinin, harbin sebeb olduğu harabîdcn pek yakında kurrulacağından ve dünya muvazenesinde hakkı olan yeri alacağmdan şüphe etmediğir.i bBdirdi. Hicam üzerine Fransanm dahilî vaziyetine de temas eden Menemencio§îu, şunları anlattı: rüşünü sordum. > Umumî vaziyet, dedi, daha çok fimid vericddir. Avrupanm flzerindnn büyük tehlikeler süinmesnis olmakla bsta'ber, güglükler biraz daha azalır gBrülüyor. Dünya için yegâne dayanaeak aokta, koîlekttf emniyet ve binaenaleyh Birleşmis Milletler prensipidir. Bu prensipin kuvvetleranesine doğru aülan ve atılacak olan her adım, insaniyetin lehine bir kazanc tesifl eder. Bu prensiplerin üstünde yurâmeyi en yflksek haricî sryaset hattı bilen Türkiyemiz için bu adımlar büyük bir sevinc kaynağıdır.> •ı Pangaltı İNCİ SlnemasuuSa 3 Ocak 1947 Cuma akşamı 21 de TARİHİ BİR ESER... 1293 (1877/78) OsmanhRu* v« Rumen TMvmıınm beşlangıcı olan BosnaHersek ve Bulgaristan ihülâlleri ve bunlardan doğan askerl ve siyast olaylardan bâhis finemli eserm L kıamı, fatrçok reamlcr ve haritalarla yayınlanmıçür. Osmanlı Imparatorluğumm son yüı sene içtnde uğradığı elim olaylan anlataTi bu eser herkesi alâkadar eder mahiyettedir. EmekÜ General Halil Sedes tarafmâan yazılınıştır. Kanaat Kitabevi ve diğ«rlerind« 850 kurof ftGeoe. AsBye Ebıknk Yargiflığındaa: (M8/61) MÜNİR NUREDDİN ° ve ABKADAŞLAB1 Memleket dışı turnesine çıkacak olan kıymetli sanatkarrmızın Şîşli Halkevi Di^ıanseri ve Sosyal Yardmı için hazırladığı husurf ve büyük VEDA P R O G R A M I l ^ m ^ KOCAMUSTAFAPAŞA Müsabakanın flnaUne iştirak edenler ve jfiri keyeti Eminönü Halkevi tarafmdan tertib evvelâ küçükler, sonra da büyüHer ayn edHen bale müsabakasımn Snali dün ayrı ve toplu olarak teknîk müziğe inyapılnuştır. Büyük ve küçük olınak tibak bakîmından muhteJif hareketler yapnnşbrdır. Müzik plâklan, jüri heüzere 12 kişinin girmiş olduğu bu sabakalar yakuz juri heyeünin huzu yeti reisi M. Flips tarafından Ankarunda yapılmış, haricden hiç kimse sa radan geürtilndştir. Jüri heyeti reyle!ona alınmamiftır. Müsabakalar, Lon rini, her müsabaka için. ayrı ayrı verdradaa Ninette de Valois tarafından miçtir. Netieeler, yakında tertib edüecek gonderllen esaslar dairesinde yapılmış, bir m'isaTnerede ilân «dilecektir. CALIFORNIA TÜRK.ÇE SÖZLÜ Ra y MİLLAKD Bsrbara BRİION GECELERî DEHŞET DİYARI Baçtan bafa beyecanla dolu mDazsam bir eser. VATAN BORCU Harbin içinde eereyan eden böyuk bir aşk filmi. l^rfh! haktkatlare dayanüarak kalerae alman bu telif roman, Bavri Düşüngörün eseridlr. Califorrda'da altın ihtilâline karısan bir Türkün heyecan dolu macerasını anlatan bn roman tercüme eserlerin hususiyetlermi de fizerinde tasnnaktadır. 946 yılının son ve muvaffak bir eseri olan bu roman çıkmıştır. Kitabcılardan arayınız. « Fransanm dahill vaziyetinde bir kargaşahk yoktur. Millet, iradesine hâkimdir. Bugünkü iç poliük tnkişafiar 19 uncu asnn son yarısındaki iniişailardan ve tezahürlerden farklı değildir Son olarak, bugünlerde dedikodusu Fransız milletmin çok vatanperver olduğuna inaranız ve millî meniaatiııe yapılan Fransadaki altın kaçakçılıklan mugayir yollara bu milletin böyle bile bâdisssine temas edınoe, Menemencioğlu: bile sapmıyacağma da kani olumır.> Bu aözlerile, belki biraz diplomat ağ « Bu gibi mevzular, dedî, kanunlar zile de olsa Fransızlarm, mukadderaüa dairesinde halledilecek husrı«larcfrr Ben rmı komünisflere terketmiyeceklerini başka ne flâve eieMHrin!?» eden eayın ÎMenemencioghjı, artık, Metin TOKER j Isunbui B»m»ty« Seyld OBMT TnnhıMfi Kuruçeçm* aokak 6 ^ . nöfuBund* kayıdlı olup KarabiUc D»v]«t Demlryollan leçlle. 939 modeli 112 «Hüdson» mnrlraii kapalı bbaek otomobffl tekerleklerindeki rtndan ften 103948 tenhmds Dsrlet Dedört lâstikten başka kullanılabilir beş aded iç ve dış lâstiğile pazarlıkla mtryoLlan Ankars ha»tan«*Bde BIco JUuned oğlu RuhE&rdan dogma MehmM Süıeyya. satılacakto. Muhammen bedell <î5000^ Hradır. mn yegfiae Tarlti buluauugM k ı s «Gançte Aşağıda marka, takat kuvreti, v«âek parçalan, cinsieri yazılı üç oded poll» memuru Hamdl efl» Btltıeyla Polat İvtdüilerin 375 lirahk tetninatla 25 aralık 946 tarihinden itibaren bir ay motör ve bor Jeneratör monte edflmiş vaziyette ve santral mahallinde teslim taniuuluı. Iddto ve bu yolda vera*et 111 içinde Ö Daimî Komisyonuna müracaatleri (16404) edilmek şartüe 12/12/946 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla satılamı verllroeal Isteğinde bulunmakta olmaBin* ve bu husustabı nOfua kaydı da tracaktir. lunamamaon» göre a4ı geçen <nu Mebjned 1 Tangi çift süindirH, nfkl yanm Dizel, teshin kafalı, 94 beygır kuvŞöTırpfi bütün Tîir!;rveve vayılmıs bulnnan ncfîs SUTeyyanın bayMte b««kaes vanst bultm. vetinde halen çalışır motör, 144X400X830 volt, 80 küovat dinamo, 200 kiloluk duga t&kâirde 181947 gu&ün« kadar bır mazot depoSu, iki aded hava tüpü, 17 metre, 80 genışlık az kullanı'mjş Genç aailys huk.uk mahiem«slne muracaatçift kat kösele kayıs, kompresör motörü ile aknple dhwmo santrahışla birlikte, lerl llân oıunur. fl6383) Boii Daimî Komisyonundaı: Motör ve jeneratör sablacaktır Çanakkale Belediye Başkanlığından: ALBÂYRÂK Pirinç, ÇAYI gibi Aİ,BAYRAK MULSSESESI uraimdan büyük itinalarla hususî arr.balâjlarda hazjrlanan MERAKLILARA AmatST i»i Ydbap hediyeleri. Sandalbedesteni mücevhcrat kısmmda 30 Aralık pazartesi satılacakttr. Şimdiden görünüz. Huhubat unları, Baharat, Kakao, Kola, Sakız piyasaya çıkarılmıştır. ALBAYRAK markfi'îi daima 5afryet ve vüksek dnsin teminatıdır Bakkalınt7dan fsteviniz Tahmis sokak 74, Tel: 20947: Telg ALBAYBAK İsİHnbn! bir aded yedek piston, beş çift yedek palamar yatağı, iki yedek grank yatağı; iki yedek gömlek akuple, nmhammen kıvmeti 9000 lira ve ilk termnatı 67' Iıradır. 2 Amudi dört silindirli, Rovton marka, beheri Mft beygir takatinde îki eded gazojen motörü, motörlerin palamar yataklarile kartelleri kısmen k>rı> olup halen lstimalden sakıtür. Bir aded yedek süindiri raevnıddur. Rosto». maıka iki aded gazojen ncotörleri ve teferruatile birlikte 3a5lam ve hafı faaîiİ yette, bir aded hava tüpü akuple, muhammen kıymeti .7100» lira ve ilk te , mınatı 532 Üradır. | Belediye Rıyaaetine müracaatleri,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog