Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

29 Arahk 1946 CUMHURIYET B09tara.fi 1 inci sdhijefo lerinde bir değişiklik yapmak üzere irinci Dtinya Harbinin sonun Bu suretle bu tesekküllerde calısanlann zırlanmıs ve sunuhnuş tasarılar değildir. da olduğu gibi Dinci Dünya da devlet memuıiarına eşit bir muamı Herkes hangi derecede ise yapılacak mu Harbinin sonunda da Sarre Je görcnesi isteniyordu. Aralannda bir ayyen zamları göstermektedirler. Mese havzası, sık sık amLmağa ve bir taraf takun t**^rn^lr frV^nr ^ T " beraber | le eğer gerek devlet bareminde, gerel tan Müttefikler arasında, diğer taraftan UBiumiyetle arzu, bu tesekküllerde ça ütisadl devlet teşekkülleri bareminde Fransa ile Ahnanya arasında bir meseie İTçft^ann ftyllkİATl nnrnmiımln fgipTii yeni şartlan ve ihtiyEclan gözönünde teşkil etmeğe baslamısür. Son günlerde ve müsavatsızlığa meyd&& verilmemesi tutarak ıslah meselesi ise bunu yayınlanan, daha sontalan yalanlanan h l ylalanan yayınlann, esssen gözönüne almıshr ve tetkUderde idi. bir babere göre Fransa, isgal etmekte buîunmaktadtr. Burada Merkez Bankası Eskişehir DP. miOetvekili Hasan Polat olduğo Almaa bülgesindeki fabrikalan kanm görüşünü belirterek verdiği öner Umum müdürünün maaş vaziyetinden vesair müesseselerini Sarre havzasına . tasarının 1 inci mad bahsedildi, Fakat meseie bu kadar basi naklebnekte ve Sarr«#le Almanya ara | f* ** edilen sekilde asll aylık değildir. îktisadî devlet teşekkülleri deBindaki irtibab kesmefc için araya bir a* 8 "" Br , Bindaki ti lanna göre zamlar yapıknasj yolunda oilen yerde 600 lira birinci sınıf • cV alan memurlarm sayjsı devlet kadrolagumruk çemberi de gennis bulunmak İdL rındaki gibi mahdud değildir. Kadrolartadır. Fransa, Almau sanayiinl Sarre'da D. P. Afyon mffletvekül Şahin Laçitekâsüf ettirmek kasdile hareket ettiği ırfn önergeai İse gene aynl mahiyette daki elâstildyet dolayısile aynı müessene dair verilen haberleri yalanlamışsa da bir tadil için maddenin k«nlsyoca ia se içinde bu ücrette üç, bes, on memur onun Sarre havzasile Ahnanya arasında HogİTi< istiyordu. TBmtn ErİŞİTgİl (Zon bulunabilir. Ben arzu edilen ıslahlar yapılmasm demiyorum. Hatta büsbütttn bir gümriik engeli dikmiç olduğu teey guldak), Behçet Kemal (Erzincan) ve başka sistem de düşünülebilir. Ancak yüd etmekte ve bu yüzden Alman gaxe arkadaşknnm Snergesi de iküsadt tebu maddenin konusulması. srrasmda bu telerinin de duymus olduğu hoşnudsuz şekkull«rd« çabşankrdan bazıiarının yolda bir karara varırsak iş büsbütün hıklar günün baberleri arasında yer al hakiannı alâkadar eden bu madde dokarışır ve atiyen içinden çıkamayız.» naktadır. iayıale eşitliği ikame ebnek yetkisinin Bundan sonra başkan Tevfii. Fikret Bunun üzerine Fransa Batbakam Ue Bakaalar Kuruluna verilmesin* dairdl NADtR NADİ Sılay, önergelerı okuttu. Bu öner^elerin Ingilterenin Paris Sefiri arasroda bbr ta Bu komı üzerinde oereyaıı eden ve aşaoya konulması hakkında Istanbul mflkun uzun görüsmeler olmns ve bu gö ğı yukarı 3 eaat süren hararetll göriişrüşmeler esnasmda bilbassa Sarre mese meler daha ziyade barem mevzu\ında letvekili Fuad Hulusi Demtrelllnin 18, Demokrat arkadaştte birlikt» verdiği lesinin komısulmus olduğu anlafümıstır. mütaJealann ve tenkidlerin ileri surfil bir Snerge de vardı ki bunların açık oya • BaftaTafı I inei tahkfti* Meselenin bu sırada birhayli önem kamesrae vesile oldu, konulmasını istiyordu. Tevfik Fikret Sı Pekeî seneiîk faalîyet programızu ekotanmasınm en bellibaşh amiU, MüttcflkGöruşmeleri Hasan Polatkaa, daire lay, iç tüzüğün alakalı maddesini ele 3f, program alkıslarla kabol edilmiflerin yakında Almanya meselesi lizerinde görüsmeğe karar vennis oldokiandır. ve mfieaseaelerdeki memurlan alâkadar alarak Snergeyi açık oya koymak ka ÜT. Bucdan sonra heeab, bfHce ve Halrarrna vardığıaı bildirdi. Fuad Hulusi kevi encüısenlerinjsa seçbai Onümüzdeki 10 martta yapılacak M03 eden bütfin kanunlan anlatan sözlerile kova konferansı, bilbassa Ahnanya ve açtu Bunlarm bir takun derece farkları Demirelli de 136 na maddeyi okuyarak rtr. Eheümen seçlmlermden sonra di Avusturya ile yapılacak snlhun esaala dcğurduğımdHn babisle izalesi lüzumu* açık oya konulması lüzumunu izah etti. klere geçftmiştlr. Hasan Polatkanın takriri açık oya korile alâkalanarağı için herhangi bir mün oa lşaret ettL Behçet Kemal Çağlar d«, Kongrede ileri sOrtten dOeklerİB fcrid karar almadan bu konferansm ne <Kanunlarda teadül istlhdaf ediliyorsa nulurken başkan kabul edenlerin beyaz, bajmda Üsfcödanıı tratnvay derdl ticelerini bekletnenin daha uygun düşe muhtelif daire, müesseae v« teçekkfil reddedenlerin tarmıs pusla kullanacai dL Büttm ÜsVüdarlılaT bucdan mîştekl ceği aşikârdır. Çiinkü Moskova konfe lerde {jalifanların «ynı hfikilmlere tâbl lannı hatırlattı. Oy sonunda, mevcud olduklannı söylediler. ' ransının, bu münferid kararlan tasvib olması lâzrmdır. Konuçmakta oldtığnmttt 305 üyeden 258 inin önergeyi reddettfkBu arada sSs alan ŞeMr MeelM artettnemesi ve o zaman bn gibi kararlan madde muğlâk, çetrefil ve hakikaten leri anlasıldı. Sadece Demokratlar besmdan Burhan Felefc, trarıvayların bflveren tarafan geri dimznek zorumla kal maliyecflerden ga^Tİsinin anlaması göç yaz oy kullamnıslardı. Şahin Laçinin takriri de reddedildL Hm Üskfldar içta derd oîdnğtmn, re ması kuvvetle muhtemeldir. Bu gibi na olan ifadelerle fktisadî devlet teşekkülEmin Erisirgil, Behçet Kemal ve buni2n finflne ancak bu idarenin Belehoş duıumların öniLne geçmek için In lerinde $ah?anlara bdr d«rece alt arkadaşlannm Terdİkleri üçüncü ön«r diyeye geçmesile belH BnleneibileceğtaS giiterenin Fransa nezdinde teşebbüsler vermektedir» dedL »Sylemistîr. Diğer bir azaaın firkeüer de bulunmak istediği aoiaşılmaktadır. Cemil BarİM, Behçet Kemal v« ar ge de kabul edilmedL Madde aynen kaFakat son zamanlarda vnknbnlan bir kadaçlarmm Terdİkleri takrirde imram bul olundu. Bu kanunla bundan sonra koTnlserinin bu derd kerssında uyuyup ' takım hâdiseler, Fransada derin aksülâ 1miımTnamaVi» berabcT tadil lfizumuna kara, deniz ve hava gediklileri maaşla uyumadığiM sorması fizeria* Burhan meller yapmıs ve hlddetler uyandırmış, i^tirak etüginl, yıllardanberi iktisadi rmt yapılacak zem hakkmdaM tasarı, Felek: Fransanın bn yüzden bir tekun tedbirlcr devlet teşetküllerinin devlet teekilâtına Eubay v« askerl memurlarm aylıklarma Şirketler komlserinm nyuyup u& alması ihtimali de iyiden lyiye bellrmis uymadığımn ilecri surülmüs olduğunU) E m tasansı, yabancı memleketlerde «fi yumadığmı bÜmem atna işleria uyudutir. Bilbassa yeni bir takun Alman Mdre fakat bir türlu harekete gesllemediğini reli stenroriyetlerde bulunan memurla u muhakkskto» demistir. lerinin Ingiltereyi ziyaret rtmeieri, In kayâetü v« konufulan tasarmm alâkaaı rm aylıklarma yapılacak zamlara dakr Diğer dilekler arasında Üafcüdann Mt gilterenin yeni Führerler vfieude getir olduğu halde iküsad komisyonunda göz tasan ve emekli, dul ve yetiralerin maErkek Sanat EnstitüaCn* olan ihtiyaa mek istediğine dair Fransada an bir in dm gcçirihn^miş olmasmı tcknilc bfa" aslanna zamm* dair tasarılar kabul edlvardı. Bu dHegl ü«ri eüren asadan Nâlerek kanunlastılar. tjba bırakmıs, hele ikttsaden ve idareten hata olarak vaaflanâırâı. k, bu ia için en müsaid blnm olarak birleşik bir Almanya vücud« getbmek Bunlar aabdan itibaren yürurlüğe gl da fimdi askert n«kahathane bulurtas Bütçe komisyonu adına sSz alan Mülehindeki tngiliz ve Amerilîan teri Franrecektir. eski VeteTİMer Okulunun bznaaau. g5ssayı âdeta üıkütraüş ve ona yepyeni ve nir Birsel her çeyden evvel eldeki taBarııun mevzuunu çizmek lâzun oldu,lenniştİT. Diğer bir aza da Beylerbeyiyakın tehlikelerle kar^ılaymakta oldnğuni& bir ortaokul* nruhtaç olduğutm na dair mühlm bir korkn vermiştir. Bn ğuna işaretle: <Tasarüar aylıklara bulemijtlr. Ayni aza Beylerbeyi vapuryiizdeu Fransanın Moskova konfrransun gıinku <mVfin1»r dahilinde yapılacak lannıa tki saatte bir f>l*w«ım<«« da beklemiyerek bir takun tedbirlere b«« raTTirpa dairdir. Buslar barem feerinde vurmuş olması mubtemeidir. Fransanm bir değiçiklik yapan kanunlar değildir» Baştarajı 1 ind sahlfede jftâyet etmiştir. Ikind Dünya Harbl boyunca çekügi ve dedi. Bilâhare ldare fceyeti seçiml yapılnuş Ştoâiye kadar oMuğu gibi aflfus baaiEmin Erişirgü de Behçet Kem&Hn SSE n* (200) gram kafrre v«rllmeBtae de ve toplantıya son verilmiştir. hâlâ çekmekte oMngu ıstnablar onun bu yolda tedbirler almasına salk oiabi lerini teyid «tti ve Snergenln müdafaa vam oftmacafcUr. lir. Fakat bu bnsns da henfîs tceyyüd sını yaptı: «Eeaslı bir taaan hasrlamS Ankara, Istaataıl y tanlr bftrtyor, bunları o « " " " ' düşünec*giz> deetmemis bulnnuyor. cinde lalan bütttn Ü. floe n bucak&ud» mekle m«6eleyi kapatısanm doğru olSarre havzası Birind Dunya Harbl someînvffi mülMye Te Tekel aaıJrleri ta Baştarajt 1 tnet sahiftd* mıyacağuu »öyledL nunda on be? sene muddetle MUletlcr dan eakMen oVJugu g*i te*dt edd iyi rakı yeni tenzilAta «ore 6 lira fken Cemil Barlaa da Münir Birselln »3zl« leoek esaslar dahilinde tevshkta Cemiyetinin idaresine veTÜmiş, buradaki liraya, Yeni rakı 7lira flcen 5 liraya, kömür ve demir madenlerini işletmek rine oevab oluak; «Meclis yalım ko edllecekttr. Kulüb rakıs da 9 lira iken 7 liraya sahakkı Fransay» aid sayümıs, 1935 te ya misyonlardan gelen tasarüarı tetVik etblacBktır. pılan plebisit esna?ında Sarre halkına mekle mükellei degüdir» dedL Elektrik, Tramvay Çaym kilocunda 4 Hra tenzUât yaFransaya mı. Almanyaya mı katdmak KâmU tdU v« dlğer ban mıUetvekÜleri ııhmftn1. 20 liraya sattlan ekstra çaistedikleri sorulmuş, çoğunluk Almanya daha tadilin lehinde buhuıdular. Naçid Meclis Baskanına mektuVu ın küosu 16 liraya, 16 liraya sablan Ankara 28 (a*.) tstanbnl Elektrik lehinde rey vermif, kısa bir zaman ?onra Fırat (Samsun) oyunu viodan hururile birinci nevinin kilosu 12 liraya in<fir!lda burası Almanyaya iade olnnınnstu. kullanmak idn Drtiaadt devlet teşekkttl Te Tünel ve Traıavay sebekeslnin dört mişlir. Sarre havzasınm zenginliği hakkmda leri mensublarmin devlet memurlannın bln amelesl actma : Tanesi 125 kurus olan Ankara pürosu bir flkir vennek için burasmın 1928 de almadığı temettü hisaesi, ikramiye, prim Mehmed İnanh ve Nami Işınbak taara 75 kurusa, kuttMU 250 kvruş olan Paon üç milyon ton kömür, iki milyon ton V€3aireden Lstifade «dip «tmediklerinin fından Bttytft MHLet Mecüsi Ba^fc&m zar pürosu da 150 kurusa saülıcaktır. demir ve ild milyon tondan fazla çclik komlsyon sözcCsu tarafındaa açıkça be Kftzım Kars.beöre aaagıdfiU melrtub 1 ocak eareamba günü yeni tartfe tatgönderliıciştir: verdiğini söylemek kâfl gelir. lirtilmesine lüzum gördfl. bik •dilecektir. Saym Generol Kftsuı KarabeUr Sarre'ın bn defaki mukadderah ne Tahsin Banguoğlu (Bing&l) maddenm Bflyfik Mület Mecllsl degeıii Ba^kanı olacak?.. tadili lehinde bulunan oereyamn aleyA&kara Bunun da bfirftn Almanyamn mukad hinde bulrmdu. BSyla bir yetkinln BaO«çml0te o&ugu gSA «eleeeCcteU tederatına bağh olduğu ffipfae eötiirmez. kanlar Kuruluna v«rilmesü» kurulun da 1 J1 İMT yılma Bn iş ise Moskova konferansma aididr. mfişkfil bir nMrvkide bırakılmış olacsğmı kâmüHbnüzün ea büyüi kaynaöı " * Atatürk intOâiı üa intaO önderllgtoi ala d* ileri sürdü v« asü bu suretle ^ytHf" ömer Rıza DOĞRUL taröıl bir meş'al* bilea bte'er yabaoct kaybolaeağı mfitaleasmda bulucâu. Ur İKRAMİYÎIİ AİLB CÜZDANI Bir kadin avukata sarkmtılık Bfltçe komlsyomı sözofist} yenldân faea lâeolojHertn m«nleketör.fcin temhı şrp masTim baveoı lçtede tormay» çaiıytıkhat verdl. Naçid Fzratm suaUerine oevab lan bayafo tuzeilardaa duydnğTirawE tahlbi olarak gtriniz. eden yüksek mühendis olarak da devlet teşekkfillerl mensnb nefretimizi milU imarumızdan aldığınnz larmın her sene ikramiye aldıklarmı, Inençla red Te lzhar ederken tarttlere 50.000 liralık mahkum oldu Ankara, 28 (Telefonla) Mehlika bundan ba?ka sen«d« S maaf nlsbetinde aj&rJaı» ıçöc veren büyîik ikramiyelerdea belkl gize de adînda bir avukat bayanı •arkıntılıkla prim de verildlğini bildirerek memnrlamiTH itn*n ve mlBl ra clsbetl* mağdnr •ayılamıyacaklarmı bir pay dOeer. v« bıçak göstermek suretüe tehdid «t«OskneWleoeginln btttto bJr dtoy&nın kaydetti. mekten sanık yüksek milhendis Ömer bir <tefa daha bilmestnl istedlgimM taYapı ve Kredl Bankası Bundan •onra Mallye Bakaaı kftrruye rttrf fiıtiçanuaua nefsinde toplaon* bQTürkmen, birind asliye eezada 1 ay yOk Mecliae v« eatıâliîi?Tİn« stmduğu3 gün hapse mahkum olmuf re cezas geldl v« eıcumle dedi ki: c Bu tasarılar memurlarm fereee moı lâyeaaJ tarbnlerimMe anederiz. tecil edilmiştir. Sarre meselesi Maaşlara zam tasarıîarı Mecüste kabul edîldi Başvnakaleden devam disise verüen cevablar aym kuvvette oimakten rok uzaktı. Bununla bcraber, bizim burada işaret etmek istediğiıniz nokta ba«kadrr. Ha sas Polatkanm fcarfi tarafa Jnjasla daha hazırlıkü, daha iyi konuşmav znumum i!gilendirmex. Bu sözierin hü kftmet programı ve bütçe üzerinde hî. bh değişikliğe yol açnuyacağun biliy ruz» Bu ds meseie değildir. Bizce mühim olan Meclis çalı?malaruun mahiyetitîfr, Hiikumet serbest, hattâ aykm l4r zibni yetle açıkça tenkid edilmelidir. Drtidar yerine geldîğl gfln «tenkidin müsbed, raenfisi yoktur» diyerek mntriefeti bir hfitlin bslinde m6t*lea ed«n saym Peker bu baknr^nn çok haklıdrr. Kotü tenkid rakam ve mantığa dayanıcıyaB zayrf tenkid, zaten bnşlrbafma mnhalefeti yü ü bir dJâbtcr. Dava, tenkidin de , de ibi tidar gibi millet varhğından aynlamıyacak bir reallte haline gefaneaiiLdedir. Prensipler çarpısır, neticede an vera bo taraf karann. Halk eficân buııian görihve elçer. tktidarla cıalıalefet hakiki ferin ancak halka kendini begendir^ekte olduğanu anladıgı gün her rürlu remantik çtrpışmalara arbk ehreda diyebilecetimize olmahyK. Çdnkü halk sevtrteinl kazanmak bir tek sarta bağbdzr. Mttsbet söı sJSylemek, misbet Is ke.farmakl Doğru yol Mecliste ticaret bütçesi Etıbba Odasınıv yillık kongresi içîn tartışmalar Bafta.ra.fi 1 inci sahijede kâlettnde bulunduğu senelerdeki vazibin lira borcları olduğu durdurulm'jç olmasra<îaıı yete muhtelif sözleri arasında temas etdolayı halloıı müşkül blr dıınıntda tei ti, 1939 yılma ödeme aczlle girildiğini anlaşıldı dıklarmı biMtdi, söyledi ve dedi ki: Hasan Ulusoy CNJ^de), bugday koru« Meraretle, esefle soylüyorum: OEtıbba Odssmin yillık umumî beyet mft pcl "Aasınin mflstalull köylüye sağ deme acziie girdik. Harb yıllan çatmatoplantısı dün saat 14^0 da konferans ladığı faydalarla, Ziraat Ban&asıııin saydı serbest memleketter camiası bi?i gerei kooperatlfla1 yolu İle, gerek Şe borcunu öd»miyen devletler llstesme it salonunda Dr. Murad Cankatın riyasefc« girieti, Tttttin Limited ve devlet ser hal edeceklerd!. Biz 1938 e kadar takib tinde yapıIrcuştiT. 947 yılı bütçesi kabul meyeeinln iştir&k ettigi diğer mttessese etüğimiz iktisadî politikanm hakım ne edildikten sonra; Odaya her yıl muayter raatasile 1938 (îen 1646 yılına ka ticesine tâbi olarak, borcunu ödemiyen yen bir miktar ödenek. ödeyen doktordar httkumetçe köylttye yapüan yardım memleketler listesine dahil olacaktık. iann, 930 yılındanberi 24.033 Hra borçlarvn miktan hakkmda Isahat verüme BM bu felâketten kurtaran ikinci bü lu oldukları, bunlar hakkında nasıl bir sinl Istemiş ve halka kolayoa tredl te feliket ohnuştur; Ddnci Cihan Harbi. yol taHb edilmesi lâzun geleceği hakmin edeeek müeaeeseler içtn Bakanlığın Harb ekonomlsl bizim bu vaziyetten kında hararetli münakaşalar olmuştur. ne dü^ündliğninü sarmuştnr. kurtulmamız için adeta nimet oldu. 1938 Bu arada Prof. Mim Kemal Öke demigyılrnm saadet devri kapuını, altmdan da tir ki: 7 eylfll kararlanaı tenkid olsa, 1938 seneslnin suratma kapayarak « Biz, ancak mahkeme yolile karar DemokratUtrdan Hakkı Gedik (Kü açık ticaret sahasma çıkmaktan başka tahya) iç ve dış ticaret servisl«rine te çare yoktu. 1939 senesinde buna doğru alabiliriz. Heyeti umumiye hâkim demaaia her iki teşkilâtın iyi çnlıynadı ilk adımı attık. Bir Takas Limited Şlr ğildir. Bu kadar borcu olan bir bütçeye muhtemel bütçe değil, muhayyel bir ğmdan ederek: keti kurduk. Bunu da, demin arzettiğim ı Ticaret Bakanlığı vazifeatnde ni hususi takasçı gnrplann flstelik oyun bütçedir, diyebiliriz.> Dr. Nuri Fehmi Ayberk: çin nravaffak olamıyor? diye sordu ve vasıtaat olan sisteminden ayırdıi. Takas ejya fiatlsnnın dört misli artbğmı, harb sisteminden değil; dolaşık ve bulasık o« Borçlar birike birike bütçe bir g&rmüı avemleketlerde bile bu nisbet yun sisteminden. Harb dısmda kalısnnı gün bombos kalacak. Birçok arkadaslerde arbf olmadığını, bu sebeblerin iyi zm faydalanma imkânlarından istifade lanm bana diyor ki: «Şu Etıbba Odadüsünmeden, bilgisizce emisyon stete ederek borclanmızı ödeme imkânlarını nnın hikmeti vücudü nedir, ne yaptı ki mine gidOınesmi, ağır vergi adstemi da bulduk.» biz 10 para verelim, müspet Mr eser gör•Araba bizim değil ki. sorBne cevab bütee Eç'klan, nakil Ucretlerinin arttımediSimiz için para vermiyoruz> kanaaAtıf înaa, Hikmet Bayurun Manisada timce, senede 35 lira para veren arnlmaeile maliyetin yükseltiLııesi, harbin basında memleket için zaruri ithal Demokratlann bir kongrestnde söylediği kadaçlanmm bu işten afretmeliyiz. PaıHanmn getirilmetrdf olması, fiatla baa sözlerden bahsederken: <Aramıxda ra kazaoan doktor, borcunu munteza( ı kontrolsus bıraİDİnıtaı ve memle değil, keşke olsaydı; zaman zaman ha man dder» demistİT. ket dahilindeki istüualin arttınlmamas küati idrak ifade eden blr arkada*ımıxBaşkan, borç lfkü idare heyetine oîdugunu löyliyerek T Eylul kararlan dır> diyerek, alınan son kararlann tev vale etmçği uygun görmüştür. Bxa menfl tesîr yaptığını, harice satıl Ud ettiği iktisadî netioelerin ve faydaBundan sonra doktorlardan alınaeak nuyacJkk biçbir mahmu bulunjnadığını, ;arın simdiye kad&r devam eden 98J4maların netioesi olduğunu kaydetti ve gelir vergisi etrafında müzakereler olÜıracattaJd para farkınin müstahsile akbu sözleri surasmda, iki n«vi muhalif ınu», kongre riyaseü, 4 kifüik bir he t settzrUnıediğini, devlet batçesinin gider olduğunu, bunlardan bir kısmınm <s.ra yetin pazartesi gOnü seçÜerek Ankaramızun kabardığııa ve bunu karşıla ba bizim değÜ ki yol gösterelira» fikda Bakanlıkl» temasa geemesini uygun mak Içla yeni emisyoEİara, yeni ver rmde bulunduklarını söyledi ve: «Aragördü ve bu vaziyet ittifakla kabul gilere gidilemlyeceğinl ve her iüsinin ba ne bizimdir, ne onlann; araba memedtierek toplantıya son verildL de ton haddinde bulunduğunu s5y!edi leketindir. HAsü olacak oetice kottt o«Memlekette pahahlık yoktur» tursa memleket için kötüdür» dedL Hasan Dinçer (Afyon), afyonun müsahslldea ucuza alınıp dışanya pahah Ticaret Bakaaı, T eylul kararlann•aüldıgıru söyledi ve bu farian müs daa soara Celtl Bayarla Adnan MentahsUe aksettlrilmesmi istedL derealn Aydın dvanndaki seyah«tle thsan H&mid Tigrel (Diyarbakır) Ah rinda sSyledikleri ban *özlerd«n bah Bajtarafı 1 tnct «aMfed med Yürükoglunun tenkidlerma işürak «ettL Son teâbirleria halkı fevkalâde < Ben, Çahşma Bakanlığimn etmediiizd, memlekette pahalılık ohna memnmı ettiğini, f» mahalifierin tav amele 1«1 olarak almıyorum veya ooa dığînı, slnemalaırm, lolcaiitalann, tlyatro siye ettikleri poliükaya uyulsaydı bülanm dolu bulunduğunu sdyliyerek dedi tün istihsal hayatmda bir gerileme ve geııLşleüyorum.> Baltacıoğlu. bu tartastyecuik iskkiD oaresizHk baegöstereceğiai ileri sflrdü. U: otternkçtlrüorek daha fsnla verim as Eayat pabalılıgı olduğunu ispat Bakan bundan sonra, D. P. nin bütçe çia mal flatlarmm yükselmesin« karşı tenkidlerinden tioaret sahasını ilgilen hnecagını ve İyi net!oel«r doguracaguK (ştira kabiliyetinkı aynı ^»^™»T olması diren kısnnlan okuyarai oevablar verdi l^aıet etti, içUma! oalışmada veriml lâzımdır. Halbuld k5yW sınJmm kazan ve 1938 ten evvelki devrin ansurlarıru artürmak lâzım geldiğini, bu lttbarla dığı para pfthflii^ilc Tn^VfanTi^aTi daba «Celâli iktisad idaresinlc elemanlan» t» Çalışma Bakanlığinın her türlü şeyia ceyablfuvdırılmasında ftmü ol*n bh Baazlfldrr.> blrlle vasıflandırdı. Mufaalifler arasmda Vergi ağırhğma da temas eden hatib o devrin mes'uliyetine iştirak etmemis kanlık oldugiinu, fakat bu teşkilâtın bıı^ bunun adil&ne bir »ekilde taksim edil fariletll khnseler bulunduğunu da an gün bir çok s&ıntı İçinde çalıstığını bemeyisten ileri geldiğini söyledi ve: «Ha latırken Halk Partisi snalarmdan «Kâfl, lirtU. atl halde alınan vergi mlUl geMrin kâfi!> sözleri işltildi. Buna mukabil arÇalifma Bakanı htahat verlyor yfl*de 20 sfaıi büe teşîdl etmiyor» dedi. ka sırada blr ü i milletvekill ile ön sıBunâan sonra Çalışma Bakanı SadJ Bundan sonra söz alan Hulki Karagul. rada Rasih Kaplaaın «Devam!> diye ba Irmak sdz alarak ezcümle dedi ki: (Konya) dedi ki: ğırdıklan duyuldu. Büyük Millet Meclisinin direktifBvğday satıslan hakkmda bh sual < S gazetdıin bir gfmde «hayaü ulerlle takib etmeürte oldoğumuz çalışma 1 Buğday flatlanndan bahsedcrken blı jzlatamazsınız,, hayat pahalılanmalc progıajr.ıniıı ana ha.tlarını arzediyorum; J n>ecburiyetindedir> dlye yazmalan, bak D. P. miUetvekili; cBuğdayı alış fiatma 1) Htiniyet rejiıni ve mllietoe dayanış • ve kasablan flat arttarna»t» teo göre satıs flaü arasındaki farkla, <Je ma zlhniyeti içinde, çalışanlann hayat Valüasyon farkı da çıkanlmak şartile, vtt ed«r.> seviyelerinl yükseltanek, onlan iş tehligene yüzde 50 kârla satmıyor musuRntln Sazak kftrsfide nu»?> diye sorucca, Ticaret Bakanı bb kelertne karşı teminatlaxa sahlb kılmak; Emin Sazak, (D. P. Eskiçehir) mill«t kilo buğday için 4 kuruş masraf edil 3) Işçi Üe İş veren eümresl arasmda [erdlerirba apkça ortaya konulma3indan diğinl, bunun da çok gŞrülmemesl lâ devlet m, rmllî menfaatleri ve adalet öl« ıfiyflk faydalar doğacağuu löyliyerek nmgeldigmi ileri sürdü." çüsünU esas tufcan nazımlık rolüırl kaB5ze başladı. 7 eylul kararmın bir kere bul etm?k. S^ İşçiyi koruyan kanunl^n Afyon meselesi üzerinde bir Demokrat verilmiş olduğunu ve geriye dönmek tmmilletvekili tarafından yapılmış olan sanayl lşçlsine hasretmeyip tarun, ukâm buluznnıuiı^ııu, aoocak Ijdn. nereadn tenHdler İçin d«". cMeseleyi çok iyi tet laştırma ve bütıin dlger alanlarda çaülen tatlıya b&ölonttcağuun mürakosa e küt etmiş, sağrnı solumı ahnış, afyorj şanlara şamil umumi bir Türk işçl kolu dllmeal lâzını geldiğiıu söyledt Paranın mevzuunu haklı olarak ortaya koydu. meydana getirmek; 4) Acenü Işçi rejibymetini dü?urm«den de ban mallara Bizhn de tetkik etmekte olduğurmız bir mlr.den tedr;cen kallfiye meslek işçisl prim vererei ihradarmra temin edilebi mevzudur. Hakikaten bu işin bir tertibe rejimine geçmek. 5) Çalışma halıkmi • lecegine de işaret etü. konulmasn ve menfaatinin müstRhsile devletça teminat altına alnıak ve va . Son söıü Dr. Mazh&r Germen (Ay Intikall lâzjmdır. Kendisine bühassa te tancaşm, iktıdanna uygun saha'arda çalışmastnı kolavlaşarmak; 6) İşçi ve dın) akh ve fiatların 34 migli artışına şekkür ederim» dedi. mukabil buğd?yıa 45 misli artbğı ve Bakanm izahları kâfl görülerek mad is veren teşekkilllermi blrer tahakküm, fcoyMhıun bbr kilo bugday mukabilinde delere geçildi ve TicaTet Bakanbğı büt birer ihkaki hak cihaa değil, meslek ; lerinl haiHla temsü edcoek uzviyetler eskM kadar mal alabüdiğinl sdyledi. çesi kabul edildi. Bundan sonra oturuma öğleden sonra haline getirmek: 7) Isçi ve iş verenlert 5 te toplanmak uzere son verildL millettn eşit kıymette uzviyetlerl olaTicaret Bafcnıımnı isabata ra* onterı mül! bünyerün birblrüe bagve karşı.iıkh baüara nayetli unoturum saat on beşte Tevfik Ankara, 28 (TeleforJa) Ticaret, surlan olarak tutmak. Adim adım taüb Pitre* Süaym ba^anbğında açıldı. Gümrük ve Tekel BakanlıklaTindar. tmekte oWu*umua bu hedeflerin umuTicaret Bakaaı Atıf İnan kuraüye geldi ve kendisinden evvel söa alanlann so tebliğ olunduğuna göre, 3 Ocak 1947 ml m8nü«ı şudur: Mllliyetci bir rejfcn rulanna ayrı ayn cevablar vereceğinl cuma günü «çılacak olan Ege tütün pi içinde ftdil bir içttmal politika. »Syliyerek izahatta bulundu ve unmmi yasasmda muhtelif ekim bölgelerindo BeynelmUel ajanlarm hedeflerl yefle ticaret îslerimizden bahsetti. Ba tatbik olunacak vasatl (kaime) ve askasm bühassa D. P. tarafmdas yapılan garf fiatlar tesbit oİTmmuçtuT. Vasatî <Arkadaşlar; hepimiz biliyoruz ki sa(enUdlere eevab olarak ileri sfirdüğü üatın üstürtde olması ltera gelen ba$ nayileşme hareketi bir sürü içtimaî mcmfitaleal«r izahatmm en esash ve uzun fiatlar alıcı ve ekid arasında kararlaş seleler ortaya çıkarır. Fakat bunlar yetmlır. Asgart fiattan maksad, ekün nilmez müsküller değildir. Dürjyanın getnsnnlarım teşkil ediyordu. AtoT tnan, Oel&l Bayann tktuad Ve noktalarına evsaf ve randıman bakımın çlrdigi derdierden ve Türk rejimiaîn dan Amerlkan grand partüere en dü zihniyetind«n gereği gibi faydalanırsak j Osman yerinden heyecanla kalktı. Oh.. ?ük f'.attır. bu meseleleri çözebiliriz. Işçi topluluğui arbk mesuddu. Demek Maria'am herolan her yerde bir taktm beynelmilel J »•yden haberi vardı. Genc kın koHan ajanların tesir etmeğe çaîıştıklan gö' arasma alarak kendisine doğru çektl. rülür. Bunlar işçi kütleslne proleiorlii Maria ben de bunu düşünüyordum. duygusu aşılarlar. Sonra da bütün dünSöylenıeğe" cesaretim yoktu. Seni seviya proleterlerile birlesmek yani beynelyorum Maria. milel olmak telkin ederler. Onun içint Genc kmn gSzleri alev alev yanıyorbiz de içimizde bu pro>terlik duygusud'j. îri vficudlü, genit ve muntazam onun ve durumunun hu'ule gelmemesine muzlu bir erkek gfizeli olan Osmanm en fazla dikkat edeceğiz. kollan arasma kendisml bırakü. Aza doktorlann, Odaya Üsködariılann derdi Çalışma Bakanlığı bötçesi Kahve ocak aymda da karne ile alınaeak Rakı flaHarı Ege tiitün piyasası Emirleri başımızuı üstüne. Merak etmesinler. Cümlesile savdıktan sonra Osmaaa vazifeyı verdi: Sen konağa gidlp hanrlıklan blr gör. Emirleri olup flmadığım iyice anla. Biz bugfin Filipos amca ile Kumkapıda balığa çıkacağız. Ve biraz da çarab yuvarlayacağır, Osman itiraz etti; Hasan ağabey, ben utanınm. Neden utanacak?m. Koskoca btr hüıikâr, münasib görüp Maria'yı sana vermeğe razı olduktan sonra arük ortada ne kaldı. Edirneden avdette baş göz edeceğiz. Sen fazla söyleme, ben ne d^rsem onu yap. Biziın yaçımıı kadar tecriibemiz var. Osman, kendisine bfr baba şeflcatCe ^n^^amele eden Çal Hasanın bu sözlerinden çok memnun oldu. Sen ne iyi adamsuı Hasan ağab»y. Yalnız denizde fazlaca içmeyin, orssı kar?ya benzemez. Hasan başını salladı. Acı patlıcanı kırafı çalmaz. Tanrıdan başka kimse alnım'zdaki yazımıeı (J^ğişüremez. Osman, kılığını, kıyafetinl iyice düzelttikten sonra Aspasya'nm konağına pitti. Kendis.iii karşJayan Öıtiyar hiz SULJAN SELİMJ Tefrika: 129 Yazan: Ferıdun Fazıl Tülbentçî I ridordt paslı ısığı alttnda gSrdüğfl Maria'dan ba?kaa değildi Osman hayatmda bn kadar güzel bir k a gördüğuna hatırlamıyordu. Heyecanla yerinden doğruldu. N« soyleyeceğinl sasnvusb. Bunun f«rVm« varan Maria, Trabzon Rum düberlerine hai blr sokulganlıkla Osmar.a doğru bir kae adım ath. Beni tamyabildiniz mi? Oh... Osman hiç bekl^mediği bu taflı sual karşısında bîraz açılır gibi oîdu. Sizl tanıyorum, bütün günlerim yanınızda geçiyor, sizi çok iyi tanıyorum, Ben de sizi tanıyorum Osman Bey. Blr kaç gene evvel daha Kadırgaya ta?mmadan Yorgiya ablamın Kumkapıdaki evinln kapısı önünde sîa görmüstum, Yakub Beyle beraber gelmiştini», fakat aiz içeriye girmediniz. Atları alametkfirla beraber selimlık dairestnln büyük' odasma çıktı. Aspasya Edirnede olduğu için konakta kâlabalık yoktu. Blr aşçı, bir kaç hizmetkir ve bir, İki kadmdan baska kimae yoktu. Osman, ihtiyar hizmetkâra: Benim geldiğiml haber veriniz, Baıirleri ba?unız •ustünedir. Ne vakit arzu ederlerse harekete hazmz. Dedi. Usak odadan çıktı ktrn sonra epeyce zaman geçtiği halde ne gelen, ae de giden vardı. Acaba usak geldiğlol söylemeği mi unutmuçtu? Yoksa konağa gelmekle fena mı etmlşü? Çal Hasan vaziyeti yanlif mütalea etmiı olamaz mıydı? Bunları düstoürken yavaş yavas kapı açıldı. Içeriye uzun boylu, san «açh, fevkalâde guzel endamlı, uzun mavi elbiselı on yedi, on sekiz yaslarında genc blr kız girdi, Osman derhal tanıdı. Bu, bh* defa da ko rak gittiniz, Ben o xaman on uç, on dSrt yaflarmda idim. Maria sedirlerdeıı biriae oturdu. Osman tath blr hayal ftlemlne daİHnç Gene kın doyulmax bir sevkle seyrediyoTchı. Maria aaütefnadiyen konuşuyor, mevzudan mevzua atlıyordu. S8zlerinde tereddud, endlseden eser yoktu. Ben niçin ablamla beraber Ediraeye gttmedhn biliyor musunuz? Hayır Sizinle beraber gitmek Istiyordum da endaa. Osman sayırdi: Fakat benim Kadtrgade kalacağımı neredea Sğrendmiz? Maıla »»ırnıii nazarlarla baktı. Sonra: Batna Yorgiya abla sSylemlstL Dedi. Osman, evl«nmelerine Padişahın mGiaade ettiğini, hattâ btmun için bir bina yapıhnasma bile fr»ıfp verdiğini söylsmeğe blr turlü cesaret e(?em'yordTi. Ya fazm haberi yoksa, o saman ne yaparnn diye düsCnüyordu. Maria sordu: Neden hiç ktmu?rmıyorsıırmz? Sizi seyredlyordum. Ben başka şeyler düsundüğflnüzü zannetmiştim. MeseHL. Meselâ istikbaîden, KadlrgadaH ed J lannın mıT^ Kaç günüıır geno yerlnde yeller eslyor Amcabey.., A. Flat muıaiabc memur meydan KarakoydeU! '1 gozden clban olurl • Neröeyse Em nonüadefcl I gozd Fakat bunca ^u?ük Işler brşrrcii'ı: da şu meydaniara bo zulmıyan blrer saat kovamaüık glttl!. A Butçe müzakereleıini tabayım. artık vaite üeSil nakde önem ver!. llyorl klb otD»«l'n IÎII Bu cumleyi bir defa daha sdyler miain? Seni seviyorum Maria. Rıüyalaran seninle dolu Osman, Maria'nın rüyalan hakikaten Osmanla dohı idi. Bu gead d*ha Ük gördfiğünde sevmiş ve bunu bir kaç deha ablasîna da söylemistl. O da Aspasya gibi gönlünü çabuk kapttrmıstı. Osman eve dSndüğtt zaman. Çal Ha , sanla Filipos amcayı 9elâmlik dairesinin • büyük odasına kurulmus şarab sofrası j n;n başmda buldu. Çal Hasan sazını al j nua, Öıtiyar ruma memleket havalan çalıyordu. Osman hayretle sordu: Siz balığa çıkmadııuz mı? H?yır, biz esasen balıŞa çın:acak değfdÜc. Seni cesaretlendirmek için yalan söylemistim. Bırak simdi bunlan, îşler nasıl giiiyor? Maria'yı gördün mü? Osman Çal Hasanın boynuna sanldı. Hasan ağabey vallabi sen dunyaya lyilik e t m ^ İçin gelmlşsln. Bana babahk ettin. Bırak bunlan, bunlar bof lât Sen suall<?rime cevab ver. Konuştun mu? Evet. Maria zaten her çeyi biliyormus. Gözlerinıd^n nekadar bahtiyar olduğumu anlamryor musunuz? Çal Hasan da memnundu. Osman Aspasyanın konağına gitmeden blr saat ka dar evvel Filipos amca ile Maria'ya haber göndermiş ve Osmanı karşılamasinı tenbih etmişti. *** Padişahm muvasalatndan sonra Edirn« eski nesesine tokrar kavuşTiııştu. Vezirler, sancak beylerı devletin yüksek memurlan, şairler ve ılim adamlan Padi=anın ark^sınoan Edırneye eelmişler ve e\'velce hazırlattıkîarı konaklara yerleşmişlerdi. Arkosı var \ Ka.orıferli, konfcriu oialarue mevsiminde dahi tedavi ve dinlenme ihtlyacında olanların hizmetine amade bulunmaktadır. Arahk, ocak, subat ve mart aylan zarfmda 10 günden fazla ikaraet edeceklere y emekli tarifemizden aşağıdaki şekilde % 20 tenzilât yapılacaktır. Banyolu çift yatakb odalar; 28, lira yerine 22,49 Banyolu tek yataklı odalar: 15, lira yerine 12, Banyosos çift yataklı odalar: 24, lira yerine 19,20 Banyosuz tek yatakh otialar: 12, lira yerine 9,60 Te'efon: Bursa 1516 1517. 151S <Harb zaruretl«ri ve millî savunma tedbiri olarak bir üd yerde ihdas edilmis olan mevziî iş mükellefiyetlerinden, sonra kadroları da kaldırılmak üzeredir. Işçimiz hürdür, haldara ve teminatlara Bahibdir. Devl«t isletmelerinden başlıyarak her yerde işçilerimizi, şahsan sahib olabilecekleri sıhhî meskenlere yerleştirmek davasını adım adım takib etm«kteyiz. Onun toprağı İle olan jlgisini kabil olduğu nispette d«vam ettireceğiz. Türk işçisinin haklan arasına meslekl I dernekler kurmak hakkı da katılraıştır.' Bu teşekküllerin mesîeklerinin yükselmesine ve yardımiaşmaya hadim olmaBinı ve siyaset oyunlannın dışui'ia hfir bir gelişmeye kavuşmalarını sağlıyacak bir kaııurı tasarısım huzurunuza sunmak üzereyiz. Türk işçisi şundan emindir ki onun hakikî ve büyük koruyııcusu B. M. Meclisıdir. Ijçimiz beynelmilel ajanların, millet bütünlüğünü sarsmak ve vataııın istiidâlini tehlikeye düşürmek suretile, işçiyi her türlü hürriyei ve haktan mahrum bir kütle haline getirmekten başka bır şey düsünmediklerinin farkmdadır. Işçirriz şunun da farkındadır ki memleket'mizde işçi lehine girişilen her teşebbüs bu gibileri çılgın bir he<iefe düşurtnektedir.> Sadi Irmak, Çalışma Bakpnlıginın lcraacı etrrfm:ia izalıat verdifcten sonra fasıllara geçildi ve bütçe kabul ediML 5 p,"3artesi saat onda toplar.acakür. KALB HAS7ALIKLARI Ncdir Neden ileri fflir Nasıl ünieniı Nasıl teda\i edilir... Istanbu). Beyoğlu, Tünel Kitabevi, 210 Kr. gönrferdiğiniz takdirde, Dr. PeUegrini'nin «KALBINE BAK. broşürünü size gönderir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog