Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 29 Aralık 1946 I Hadisekr Düsünceler Almanyadaki yeni sosyoloji hareketleri Tazan: Ahmed Halil Harbden evvel umumî sosyoloji hare mevcuddur. Zira bir taraftan gaHblerketîerinin en faal merkezlerine eahib den btrislnin hlmaye ettiği komşu m»molan Alnvanyanın 1933 ten sonra bu hu leketlerdeki Almenlar, Almanyaya «ususiyetini kaybettigini blliyoruz. Kezaf rüdüyor, dlğer taraftan Ruı işgmlindeSd bu tarihten sonra Ahnan sosyologların' Almanya. parçalarıncan tngiliz ve Amedan bazılarmın sustuğu, banlarının sus rikan i$gal mıntakalarma doğru bir düturulduğu, kimisdnin de Amerikayı boy ziye muhaceret akını oluyor. Fakat bu ladığı malumdur. Gene bilindiği veçhile vaziyette «yersiz halk> düsturu, 1939 nasyonalsosyalizmin iktidjar sandalye dan evvelki aynı düstur değildir. Galib sini elde ediş tarihi ile üniversit» ısia devletler için korkulacak bir şey yokhatımızın aynı seneye tesadüf etmesi ne tur. Bütün tneaele, Avrupanm, binnetieesinde memleketimlz de bu »usma, . tiee dünyanm selâmeti için çauşaböe6usturma ve yer değiştirroe ile dolayı ] oek ellere iş lbulma&, iş hacimlerini sile alâkalı bulunmus, bazı kıymetli Al » arttırmaktır. Bu hususta, geçen asrın man ilim adamlan Türk kültür maki ziraî Almanyasmı yenicîen vücude getirmek mi lâzımdn"? Malumdur ki genesini çevirenler arasına katılmıştı. çen asırda 10 Almandan 7 si köyde idi. Birinci Dünya Harbi içinde ve onu ta Asrımız ise bu nispeti altüst etti. yani kib eden yıllarda fikir hayatunıza Fransa 10 Almandan 7 si şehre, sanayi havza,ve Ingiltereden sonra üçüncü bir tnen lar:na göç etti. Son hâdiseler, bu onda (ba olmak rolünü ifa eden Ahnanyada yedinln onda bese indiğini, yani köykültür hayata. şimdi ne vaziyette? Böyle lere akmın basladığmı da gösteriyor. Jbir suali birçok'Türk munevverüerinin Fakat ne de olsa Almanya toprağı, bu {«orduğuna şuphe yok. Etraftan gelen nispetin daha fazla artmasına müasid jhaberlerden Ingillz ve Amerikan isgal degildir. Şehirdekl Işçi için olduğu ka•leri aJtında bulunan mıntakalarda nor dar köydekl köylü için de çalışma imjtnale doğru gelişen bir > üniversite ha kânları vücude getirmek zarureti karlyatınm mevcudiyetini öğremuekteyii. şısındayız. Dîğer taraftan harb afeti, Iftîüspet ilimlerin bu geüşmedeki duru Alman amelesbıin en vasıfh olanlannm itnunu bildiren haberlerden her ne ka 1/4 .unü mahv<"tti. 2540 ya»ı arasmdaki :dar mahrum Isek de manevî ve losyal en istidadlı ve yaratacı emeîcçilerln buliümlerin hayat eseri;gösterdiğinl anla gün ancak yansı, yani 22 milyon çalıjtan haber sızıntılan yok değildir. G8 şan kuvvetli kolun 12 milyon kadarı [rüşüne göre FrankfurtıUniversitesl yal kalmıştır. Harbden evvel 1,492 milyon ,«uz öğretme faaliyeü sahasında değü, kadm işçi sayısı ise bugün 4,345 • çıkfllmî araştırmalarını kendi çevresine, nuş bulunuyor (2). Bütün Avrupa gibi, hattâ dünya halk efkârma yayacak ka Almarç'a da va3iflı işçi buhranı karçıdar faal bulunmaktadır. Geçen ay so «ındadır. 1939 dan çok önce, iş koluna jmmda «Alman Içtimaiyat Cenüyeü esasen muhtaıe olan, Polonyayı emekçi deposu gibi kullanan Fransanm son za; Deutsehe GesellscJıaft für Sozlologiotnanlarda Italyan iş piyasasına sık sık jtün haarladığı büyük bir kongrede başvunnası âa. bu buhranm btttün garbî 'Frankfurt Üniversitesi İçümal Einıler A%rupaya şanül olduğunu gostermfik' Enstttüfiü profesörlerinden Sauermann'ın tedir. eunduğu rapor, bir taraftan Almanya meaelesini, diğer taraftan geniş ölçüde Hulfisa «Alman Içtimaiyat Cemiyetl>bir dünya problemini aydınlatmağa ça nin kongresine bir aosyolcg tarafmdan lışıyor. Bir Isviçra gazetesinde çıkan et verilen rapor, «Blrleşik Milletlerin Avrafh bir tetkike göre Prof. Sauermann, rupa Meselelerini Tetkik Komitesi> nin «Birtesik Millederin Avrupa Meselele raporile taban tabana zıd neticelere valini Tetkik Komitesi> azalarmdan ban rıyor. Prof. Sauermann'a g6re bogünkü larının ki bunlar arasında Borel, Van iküsadî ve içtimai sartlar dahilinde AlEİttard, Beveridge'in isimlert de görülü manya, «yer3İz halk!> düsturu ile hayor ileri sürdükleril bir düşünceyi şid reket edecek ve şimdiden endişe veredetle reddetmektedir (1). Komite rapo «ek blr memleket olmak ç3yle dursun, runa nazaran 1933 te 67 milyon olan Al bilâkis panlslavizmin tesirile yapılan rnanya nüfusu, harb zayiatına rağmen, tehcirlere, iç muhaceretlere, harb esiretrafa dağılmıs, Alman harb esirlerinin lerinin Almanyaya avdetine rağmen 2000 avdeti neticesinde 75 milyona çıkacak, eenesinde, yani bundan 54 sene sonra o zaman gene şu meşhur «yersiz kalan jçok küçülroüş, aşağı yukarı 3035 milhalk Volk ohne Raum» düsturu Al Syonluk zayıf bir yığın haline gelmiş bumanları gene derin derin düşündürtme K*lunacaktır. ğe ve huzursuzluk çıkarmağa amil olYazınm mevzuu, sadece mağlub bir msğa başhyacaktır! Alman profesörune memlekette içtimaiyat hareketlerinin göre böyle bir zan, tamamile esassız nasıl uyandığını, harb afetine ve hezi<hr. Yetmiş be? milyon Almanya hari mete uğramış Almanyada hemen ^ticindeki Almanların çeşidli sebebleıle, maî meselelere yönelen bir içtimaiyatmeselâ Mussolini Italyasile vaki olan çılığın nasıl doğup derdkre derman araanlaşma neticesinde Tirol'luların nakli dığuu beürtmek, bu arada bir sosyologibi hâdiseler yüzünden, blr de 1939 gun realite bilgisine ve lstaüsüğln ver1942 arasmdaki nüfus artışından doğmuş diklerine dayanarak muayyen bir hâbir sayıdır, Hakikatte ise artı? değil, diseyi ilim adamlarile beraber halk efbilâkis azalıs var. Fakat harbden evvel kârma da nasıl hildirdiğini göstennek nasyonalsosyalist muharrirler, küçükı oldueundcn 2000 senesi için yapılan soshâdiseleri büyültmüş, siyasî maksadlarla yolojık bir peygamberliğin muhakemeküçük rakamlan ve ihtimalleri mubalâ sini okuyueuların hükmüne bırakıyoruz. ğalandu"mış oldukları igüı bugün de o büyültme ve mubalâğalanduTnalardan (1) Bk. Werner King: Deutschland müteessir oluyoruz. Hakikatte bu artıs, vergreist, «Weltwoche>, N. 674. doğum artışı olmayıp yaşlüarm fazla(2) Hattâ baa Alman muharrirleri lığmdan ileri gehnektedir. Asluıı arar umumiyetle kadın nüfosun bu fazlalığı sanız 1919 dan sonraki umumî nüfus ar karşısında çok karılılık müessesesini içtış hareketi, 1910 Almanyasına nispetle timaî sefaletlere karşı Alrnan Medenl çok geri idd. Harb, bu hali büsbütün Kanununa sokulması lâznn, elverişli bir fena şekle soktu. Profesörün verdiği ra çare olarak ileri sürmekte imişierl kamlara göre 4 milyon asker kaybı, 2,7 Yeni bir miıah mecmuası milyon çalısamaz bir halde yaralı ve Al»y lsrr.üe yılbaçınd» yorü blr mltah sakat, 1 milyon sivil halk zayiatı, sayısı henüz tahmin blle edilemiyecek bombardıman kurbanları olan bir memleketin galîbler için endişe mevzuu ol Krallara lâyık bir hediye masma lüzum yoktur. 1946 AlmanyaEskidenberi kralUra lâyık Wp hedlsınnı iş ve çalışma hayatına aid ista ye telâkki edüen Vacheron Constantin tistıkler 100 çalısan içinde 75 inin işsiz saaü cidden şahane bir hediyedir. liğini göstermekte, zira harbden evvelki Yeni »en« mBnasebetil» haklı blr büyük 6anayi memleketi şimdi harabelerden başka bir şey araetmemekte, geri gururla bizzat kullanıp veya hediy» larında olanları da sosyalist olduğunu olduğu gibi mağazamızda bu defa bemfiresi olan Jeager le Coultre markalı de emsalsiz modellerinl bulasökülerek Alman sanayi amelesinln have dünyanın münevverlerlle yatı ve menfaatleri aleyhine olarak başka yerlere nakledilmektedir. Yalnız birlikte, Vacheron Constantinle Jeageı «Birleşik Milletlerin Avrupa Meseleleri Le Coultre saatlerinin saatçili] ni Tetkik Kcmitesi» nin bir başka ba tün saheseTİeri olduğunu takdir kımdan hakkı var. Evet «yersiz, mekân sîniz. Satıs yeri: Etnin3ntt meydanı (1250) sız halk!> düsturu Almanya için gene ARLON Saat Mağazası. Havalar bozdu ıcu, tramvaylarm ciddiyeti, nezaheti, sizin anlıyacağınız edebi, terbiyesi kayboluyor. Insan bindiğine de pişman oluyor, indiğine de. Lâkin ne çare? Binecek başka bir şey yok ki! Ister istemez ona biniyoruz. Deveye binecek değiliz ya! Bizim küçüklüğumüzde «atlıkarmca» diye bir şey vardı. Bayramlarda ona binerdik. Bilmem bu acayib hayvan hâlâ mevcud mu? Haydi bir takım tahta atlardan dolayı adma «atlı» sözunü iıâve etmişler; lâkin «karınca> neden demisler? Hattâ bazıları «atlıkaraca» da derler. Niçin böyle denmiştır, bir t.ulü keşfedememişimdir. Neyse beni lâlurdıya tutmaym da tramvaya bineyım. slme de gi<ierim. Olamaz. Girdiğin deuğln yazumı görmedin mi? Benim okumuslujhjm yok. Yoksa, baskasuta okutl Sen okut. Ve araba kalktı. Kadın basladı: Bir feycik d«mem, yeü^ip erm« insallah, ölünü musallada bırakırlar™ Adam lâhavle «ekti, olmadı, cıgarasuu çekti olmadı, sümüğünü çekti olmadı. Nihayet bir Harbiye arabası geldi. Ona yüklediler de kurtuldu. Ha, bu Eminönünde acayiblik şurada ki, cenderedekiler suasmdan başka taman ve yerde tramvaya binemezlerken, cendere dısında bekliyen arabalara olan rağbet kontrola tâbi değü. Halk rahat rahat biniyor. Biz de bu mübarek raeydanda bir müddet ensemizl karayelin Eoğuk nüvazişine arzettikten sonra arabamız geldi. Nazeninim daha burada dolu; artık daha ileride ne hal alacağını siz de düşünebilirsiniz. Yanımâakl arkadaş badi adını söyliyeyim: Zekâi; Atla! dedi. Dedi ama nereye athyacagız blraderT Arabaııın kapısı salkım halinde. Ben sol omzumla zorladım, girddm. Tefarik de girdL (Ha, Zekâinin bizim aramızda adı Tefariktir. Çocuk Trakyada bir yerde nahiye müdürlüğü yapınış. Neden bilmem, adını <Tefarik Ağa> Koymuşlar. Biz de öyle deriz). Amma sıkıştık ha! Mecidiyeköyü yolcuları da bizim Usküdarlılar gibi yüklü oluyorlar. Yola düştük. Birisi bağınyor: Yahu! Burada elli kişi var. îçeidekiler, biraz ilerleyin! Kim aldınr! îçimizden biri bunu lsitince: Yanhş söyleme! Ber saydım, kırk Vilâyete gönderdiği telgraf Receb Peker, basma ve kaputbezinin ehemmiyetle tevzi edilmesini bildirdi haberleri Normal ve marazî meselesi Başbakanın T Bir sağhk ve hastalık meselesidir. Bir bedcn, bir d« ruh lahibi olduğumuza göre, nevi olarak da, Ud oeşid sağlık ve hutahk görülüyor. Yatnıs hasta İle hastalık; saglam Ue sailamlık hallerüü belll blr hale gelinoe farkediyor; fakat bunların nerede başlayıp n*red« bittiğüü iyioe.kestiremiyor; daha çok pratik bakımdan biHyoraz. Eski normal vaziyetimızi bulmakla iyile?miş olduğumuza hükmediyoruz. Müşahhas olan bu h&llerden mücerred olan sağlık ve hastalık, normallik ve marazîlik gibi kavramlara gelince mesele pratik alandan çıkarak anlam zeminina giriyor: Bir biyolojl, bir hayatiyat meseleai oluyor. Doğrudan doğruya fizyoloji ve patolojiye ei<l olmaktan ziyade bunlarm felsefesine, daha doğrusu bir hayatiyat felcefesine giren bir konu teşkil «diyor. Acaba sağlık ile hastalık birbirlerinden farklı mıdırlar? Farkh iseler bu fark bir mahryet farkı mı, yoksa bir dereoe farkı mıdır? Mahlyet farkı lat bir keyfiyet farkı demektir; dereoe farkı İse arada hiçbir uçurum yok; sadeoe lıynı hallerin iemiyet itibarile değişmeslnden lbaret olan bir ayrılık olacaktır. Zihnimizin tabil temayülü başkabklard* benzerlikler aramak olduğuna göre sağlık ile hastalık arasmda d«rec« farkı gör Rahmetii Yerli Mallar Pazarlari 1 Mustafa Sekib Tunç Basbakan Receb "Peker Vilâyet* fU telgrafı göndermiştir: cBen, Basbakan olarak halkımız İçin ekmeği nasıl gıda maddelerinin esası hıttu isem, basma ve kaputbedni de giyecek maddelerinin esası, yani bunlarm ekmegi gibi hyatf bir ihtlyac maddesi telâkki eden bir anlayıça çok önem veriyorum. Bunlarm tevzii için Ekönomi Bakanlığmın yaptığı tebliğlerle arzettiğira anlayışla ve ehemmiyetle işe sarılarak Ihtiyacm tanzim y« temininl bilhassa rica ederim > Başbaltan bilhassa köylü ihtiyacına da 8ıi3m verılmesıni ist<=nektedir. Diğer taraftan Vilâyet aybaşından itibaren »ile başına yirmişer metre pamuklu tevzii Işine çalısmaktadur. Ail» adeddni gösterir cetveller kaymakamlıklarca hanrlanmakta, bayiler de tespit edilmekte olup yılbaşmdn sonra hemen tevziata mek vâdisindedir. Nitekim Ondokuzuncu başlanacakür. Ayrıca memurlara onar asrın başır.da ortaya «tılan bu meselede âlim ve filozofların kanaatleri derece metre pamuklu verilecekör. farkmda toplanmış görünüyor. Yalnız bu derece farkı açık ve seçik bir surett» gösterilmekten ziyade earih misallerden Her türlü blnek otornoblllert Ue blnsk âri olarak mücerred düşünee ve tahot<m<otlll<>rl 19 v» dıj lâstlSlerl t«vzl slsta. minîerle kalnu», daha öteye gidüememlnfn büdınldıgı ve bunların »erbest bırafcldjgı hakkında evrelkl günSU Resmt miştir. Buna rağmen sağhğa müspet, Oazeteda çık&a k«rar dün alâkadarlara bll. hastalığa menfi bir kıymet verilnnş, dırllmlçtlr, Y»lniE »lırdly» k»dar çıfcmı» o . biri hoş, diğerl nahoş görülmek surelan oromofcll tevzlat ılsteîerlndekl ot»mo tile araya beşerl kıvmetler sokuluyur. blller taiısla ©dLenlera verl'.ecektlr. Menı Halbuki fiîik âlemdeki variıklar bizden tekete gelmlj T« t»v«ı harloinde fcalmıj o haric olduklan için bunlarm s«|lamlık tomobü o'.madıgı İçin yeni karardm ancaS bund&n Bonra galeoek otomobul«rde Utlfk ve çüruklükleri bize bir eza vermedikde »dllecektlr. Fakat blr taıtftan otomobll leri gibi, onlarda normal v« marazl haller Uzerinde geleslye uıtı&lar hsrnen basla ler de aramıyoruz. Tababet de bu bamıjtır, Kıymetlert 7500 8000 llra ara kımdan, hayatm ker.diliğinden gelen ko«ında o!»n ve bu flattan tanl edJlen oto runma cehdini uzatmak, sağlığı iade etmobulff İçin dün 15 . 16 bln llradan bag mek gayesile hastalıkla pençelesmek lantüar yapıldığı plyasada htber T»rum»k. oluyor. Doktorlara karşı duyulan alâka to ldl. Dlgar taraftan «vvelo» Tllâyetler «mrln* ve saygının hususiyeti d« canımıa kotahsla edllea yeni otomoblUerl almak lçln ruma cehdimizin en hâzik ve lalâhlyetll blr çok Tllâyetler almdlye kadar kullandık yardımcıları olarak görülmelerinden ilerj laı otomoblUerl aatmaga başlara:çlar<lır, geliyor. Yenl «rabalar aJbayet 7.3 bln llraya verll. dlğl halde bunlar 1314 bln llr&ya ıatıl Sağlıkla hastalık arasında Ondokuzunm&ktadır. Bu ltlbarla Tllâyetler gene karlı cu asırda umumiyetla kabul edılen deçıkmaktftdır, rece farkı telâkkisi Yirmlnci asırda da Blnek otomoblll re otomobllltrln lâ»tlk. umumiyetle devam etmls değildir. Bu ltn eeıbest bırakıldıgı hald* kamyon, kam. fonet ve lastlklerl gene tevrte t&bldîr. Tlearet Bakanlıgı «on olarak 130 otömo. bllln tabslslnl yapmıt ve bu lUt* dün gel. mlstlr, Bu llated» gazetecUerdea Vaklt gaEetesl'sahlbl Hakkı Tank üs. Oazetecller Blrilgl baskanı 6edad Slmav'l, Vat&n gaSon san'at harikaları zetesl solılbl Ahmed EmJn Yalman. Son Eaat tahlblerlndsn Buad Nesdet, Spor mec. Galatmsaray 289, Tel: 40108 ınuau aailbl Muvaflat Manemenclotlu 11* Baiın îoto(jTafçUan adma Salahaddln Olz'e tahsis vardır. Aynoa llst«de hastanelerde çalıçan 41 doktor U» 39 §trb«st Uoktor, 3 mllletveklll doito^ 15 profesör dcitor 1 dl» tablbl( 3 eczaa Te 5 hj<ust vaılyetlerl It'bartle otomcall kullacmalarma lüzum görıUen şahsın lslmJerl vardır, Otomobil tevziatı f Foto SABAH'ta 8urtye »İCİ3İ thsan Bey Kl^erUl, dün İ3taubul Gazeteoller cemlyetlnl Blyaret etmig ve ceıruyet r«lsl S«dad Slmavl Te basın meusublarlle hasbıhalds bulunmustur, Memur maa^lannın yubagmdaa «rv«l verllem!yvceğiı tellyata ancak ooak ayının Iklnol persembe gilnü baslanacaftı anlaaU. maktadır. Maae bordrolarlls taznü . nat. bordrolan Mallyenln gOnderdlil formttl danlluvle hazırlanarak UalmUdOrluklerlne, muhasebecUlkl«r« vtkrllmiftlr. Suriye EIçisi Gazetecfler Cemiyetinde Memur mflaşlan BOmerbank Terıl Maüar Pazarlannın U*. flyeslne parıamba aabahmdan İtibaren ba|. Unacaktu. Şimdlye kadar açık kalan Bahçekapı Be7oSlu> Ankaraı Irmlr. Kan Bdlr. ne Tt Karabük' jubelsrl' wlı akşamı' kap*. nacatlardır. Istanbul, Ankara T» Izmlrdekl Yerll Ualîar Fazarlannın aklbetl henttı taayyün etmecılçtlr. Bu magazaJarın küçüS »anat kooperatlOerile berabar BOmerbank tarafından çaJıçtınltnaga devam •dUme^ benü» ksrarlastırUnuiinııtır, T«rU MaUar «aaflye hoye'tt, m«Taud ma, gazalant tâdad yapılmau ve latlyen olune magaoal&r mevcudUnün »optan Mtumaa} İçin tallmat v^nnlştlr, Irtftnbuld» Yerll Uailar Uaeaaeseal mfidOr îagünlln lçgal ettlgl Sümerhana yUbasuKlk, Sttmerbank yun T» pamuk lplltfl T« yunlu ve pamuklu dokuma fabrlkalan müdOrlügO. ntln muha9eb*) matery»^ «atınalm* ve Utatlütlk •errlslerl gelerek yerlejec«ktlı UUeuese mOdürlügü fi^' kalaoak, bllabaro galeoettlr. Yerli Mallar Pazarlarmm tasfiyesine baslanıyor Bütün Genderin re MüneTverlertn dafana mfiraeaat •deceklerl emsalsiı bir ea«r. Binden fazla resim, ve Od hlne yakm haltMcfimesL Nefiı bir eiM içinde •ereceğiniz ba hediye kadaı hlç bb sey makbule geçeraes. Bütün kitsbcüarda ve Ankara caddesicde YEDİGÜN idarehanesinde E K O N O M 1 GAZETES1 Dünyaaın «n Ueri «kononıi gaıeteleri tipinde bütün if adanılaruun dört yıldır takdirinl kazanan hakikl (gfinlük Ekor.oml gazetesi) 4 v« 6 büyük aahlfeBorsalar Pıyasalar, fiatlar Bütün Türkiyede llftn •dil«a günltöc eksUtme ve arttırznaları tam listesl en y«ni haberler kbone olunuc Nümunelık gazete isteyinis. îstanbul Posta 'Kutura 20, Tel; 20720 (2117) aksimd* hareket zamam he. farklı, âdeta ayn nüz gelmemis olan otobüste 1 mahlyette durumlaroturnyonun. Arkadaki sirada da bulunuyorlar da oturan İki kişi, benim rahat rahat du' mektir. Nitekim ua yabüecegim kadar yökse* sesle konuviyet hastalıkların şuyorlar. Mevzuhın yenl yılın Bk rBÎıü Idaki ıetırabiar, ruh kapanaeak olan Yerli Mallar Pazarlantclakkiye karşı ilk muhalefet ruh has hastalıklarındaki boğucu sıkmtılar, ha dır. Ba konupnadan aklımda kalnnUn tahkları doktorlan arasmdan yükjelmiş, fakanlar, ajitasyon ve depresyonlar, faa yazıyonnn: delilikle akıllıhk arasında bir derece lüsinasyonlar, hezeyanlar, korkune blr Yerli Mallar Pazarlan da ranmefl farkı gönnekle ruh hastalıklarından bir boğuşmanın acılı belirtileri değilse ne rahmana kavuşuyor. Yübası günfi buynşey anlamak ve onlara nüfuz etmek ka dir? Hayatm esası flzikoşimik ohnakîa run cenaıe namazına! bil olmıyacağı kanaatile yeni bir çahsma beraber bu fizikoşimik: Doğan, büyü Sen memnunsun amma ben, YerB faraziyesi ortaya atılmıs ve bu vadide yen, doğuran, seven, kin besliyen ve Mallar Pazarlanmn kapanmasını zararh bir gorüş temayülü gitgide uzviyet has insiyakt&n zekâ ve hafızaya kadar yükbuluj'orum. talıkları için de ayrıca bir merak ve selmia muhtelif iktidarlarla mücebhee Senin mağazan yok, bezzaz da ia. alâka mevzuu olmağa başlamıştu, Ta olan ve blr birlik halinde mütesardd biat gibi sağlık &a bir muvazene ve olarak çalısmak mecburiyetinde bulunan ğlLsm de ondan. Yerli Mallar Pazarlan ahenk olarak düşünülür de muhitlen bir üzviyetin Içinde mutlak surette hâ açılah kimseye ekmek kabnadı! Senln mağazan var da yıllardaıAerl gelebilecek bozucu amillere karşı dina kim ölan bir esas değildir. Nitekim uzmik bir korunma ve müvazeneyi koru viyetin sağlık ve hastalıklarında sadece ekmeksiz ve aç mı kaldın? Demln otoma olarak telâkki olunurâa hastalıkta fizikoşimik amillerin hâkim olmadığuu büs beklerken şu otomobil mağazasındayenl bir muvazene elde etmek için ya bb hayat sanatı olarak vücud bulan ta ki yenl otomobillerin saüşı serbest olsa pılan tabi! bir cehid görmek lâzımgelir l>abet pek güzel anlamı«, chastabk yok, da bir tans alsam diyip duruyordun! Yerll Mallar Pazarlan kundura sabyor tarzında dinamik bir görüşten hareket hasta var» düsturile de ifade etmlştlr. edilirse, sağlıkla hastahğın aynı yapıda Bu kısacık satırlar nprmal ile marazî, da, knnduracı mağazalan kapandı mı? olmamaları ihtimalile karşılasılu. Bu iti sağlık ile hastalık kavramlarınm henüs Galata ve Beyoğln bastanbaşa yeni yeni barla sağlık, iazarnlmış bir zaferden ne kadar kavgalı, müspet ve menfi her kunduracı dükkânlarile doldu. Harbden doğan bir muvazene Istikrarı, hastalık hangi bir fayraetle damgalanamıyacak önce bu kadar knndura raağazasi mı da bozulmuş bir btikrarın iadesi için kadar kaypak olduğunu göstermeğe kâfi vardı? Yerli MaTlar Pararlan yüzfinden yapılan bir harb olarak görünür. Biri geüyorsa bunlarm yerli yerinde kulla ekmek.dz kaldığımz lâf! Dnha fazla kasinde hâkim olan «ulh ve sükun İse, nılmalarmda da ne kadar çok hatalar zanmak için, Pazarlfirın aleyhinde bnlımup duruyoriıınuz. Partiler de s'deri diğerinde siddetli bir savaş hüküm sü olrcağı pek güzel anlasüır. kazanmak için kupatdığmız güıültttlerl rüyor, uzviyet ve ruh da bu vaziyetM. Şekîb TUNÇ dinliyorlar. lere göre davranıyor ve blnnetîce çok Efcndun, hüknmet ticaret yapamaa. ELLİOTT KOOSEVELT Hele perakendecilik hlç. Hem kannnda Sümerbankm Yerli Mallv Pazarlan aROOSEVELTin OĞLUNUN cacas'na ve perakende satış yapacağına IL\TIRALARI . . . dair knyıd yokmns. Şimdi kalduryorlar. Bütün dünyada bir bomba gibi Pazarlar Siimerbanktan önce de patlaıms olan bu kitab Atlantik, vardı. Kazablanka, Kahire, Tahran, Vardı amma Işte Itanunda yofcnaf. Yalta konferanslarımn içyüzünü Demek ki 1033 ten bugüne kadar ifşa etmektedir. Fiatı 200 Kr. kanunsuz hareket edilmiş. Memleketin her tarafmd'a bfr sörtt Yerll Mallar PaIAKINDA ÇIKIYOR zarlan açılnuş. 15 yıla yalnn hir zaman, hep kanunsuz ve yanliş i? yapılmıs. PaNEBİOGLU Yayınevi tstanbul znrlann lehinde söylenen resml »ö»ler, propagandalar demek hep hata imis. Orasını bilmem, kanunda yokmoa ev şlmdi kapatılıyor. Çok iyl oluyor. Tüccann ve Anadoluda bezzazlaruı biraa Andre Mauroîs'nin en kuvvetli eseri olan bu aşk romanı, Hamdi jüzti gülecek. Varoğlunun kudretli kalemile dilimizs çevrilmişür. İki defa evlenen, Harb zamanmda Yerli Mallar Paayn karakterde iki kadm alan ve iki defasmda da kendisini değişmiş zarlan olmasaydı. sizler kimbllir, balka bulan bir insanın macera dolu romsmdır. 150 kuruş. daha ne kanklar atardınız? Araya rekahet girer. Her şey tıetrelar. Hangi rekahet? Geçen !rfm CumhaMeshur (REBEKA) ve (KİBAR KORSAN) muharriri D?p!ıne de riyet'te okumadın mı' Tüccar şimdi yal. Maurier'nin son eseri olan bu kitab, nişanlandığı gün attan düşerek nız flatlan yükseHmekte blrblrlerile rekötürüm olan ve hayatı boyunca böyle kalan güzel bir kızın ıstırab dolu kabot ediynrlar, diyordu. hayatıdır. Eser, ayni zamanda İngiliz iç harbleri sırasmda cereyan etti(Bunu. blr fıkramda ben yazmış oldvğinden çok ehemmiyetlidir. Seniha Saminin zarif üslubile dilimize ğum icln mfinakaşaya daba fazla kulak çevrilmiştir. Tanesi 250, cildli 300 kuruştur. kabarttım.) ^••™» AHMED HALİD KİTABEVİ Sen pazefelerin yazdiğına ne bakıyorsnn? Onlar, her akılbmna gelenl yazarlar. Hergün sütıın doldurmak lâzım. "• Her ailenin kullandığı eşi, emsali olmıyan Bak hen sana bir misal vereyim. Geçen j*ün, BahçekapıdaH Yerll Mallar Pazarından bir çorab aldım. 230 kuru»tıı. Biraz aşağıda başka bir dükkâmn camoltnnmda bir çorab daha gördfim. Ren gini ueğcndim. Onu da almak istedinv Cıkardılar. Kalitesi daha a^ağı olduğn nin basılan nüshaları bitmişti. Yeniden çıkarılmıştır. Kâğıdı ve baskısı kalde, 370 kuruş istediler. Almadım. gayet nefistir. Merkezi: İSTAKBUL MAARİF KİTABHANESİ i'srli Mallar Pazarlan az çok bîr nâzım vazifesini görüyorlardı. Şîmdi onlar kaldınhnca Inkalun, flatlan ne kadar OYUNLARDA RAKİBIJERİNtZİ YENEBİI^İYOK MUSUNUZ? artüracaksınız? Biz kaıanmıyalun mı yahu? Bn kadar vergi variyoruz. Evet siı daha fazla kazanaeaksmı» aTnma, halk tarar edecek. Bize Yerll Mallar PazarlariTiı mumla aratacaksımz, Otobüs kalktı. Karosörlsl hurada yapılan otobiislerden büinde olduğumuz »Çİ1» frürültü ve rancrrtıdan münakasanm Hulusi Eodaman bundan sottrnki kısmını lyi işitsmedlm. ülvlye Görener Briç, Poker, Piket, Japone plket, Cumhurlyet Halk Parti*! Meclls gruBezik (çesidleri), Maka* Konçlna, Pokerde nasıl kazanıhrî lyl pvnda kırVlarm ve aralarmda şiımföki Pspel, Fitu, Kupa kaçtı, Altmışoyuncu ohnak için ne yapmalıdır? Ekonomi Bakani «aym TahMn Baltamn alb,, Basma, Pastra, Fut fırt, Poker tâbirlerl, kart kombinezonda bulunduğu yedilerin Yerli Mallar Otuzbir, Paseta, ClndaUı, K1I19, lan Te kıymetlerl, bu kombine Pazarlan lehindeki ksrarlanndan sonra, İskambil, Bakara, Satrano, Dama, zonlann gelis ihtimallerinin nisilga edilmelerine karar veTİlen PazarBilârdo ve zar oyunlan. beti, blöf, oyunun fizyolojisi, amlan mumla arayıp aramıyacnğimızı zaKitabm arkasmda ayrıca (KUbale olmak,, şans, malşans, oyun man bize çösterecelrt'r. Temenni edsrlı MAR LÜGATÇESİ) vardır. ınuaşeretL ki rahmetii müesseseyi aratmasınlar! Fiatı 250 kurugtur. Fiatı 75 kuruştur. Yazan: Prof. 1 EDİYORUN KRALIN İ K Lİ M LE R GENERALİ SAATLİ DÜVAR MAARİF TAKVİNİ ZAR KÂĞID OYUNLÂRI ve H İ L E L E R İ POKER OYUNUN İNCELİKLERİ İ N K I L  P K İ T A B B V İ tstenbul "• ÇOCUKLARA YILBAŞI HED1YES1 BİR YARAMAZIN BAŞINA GELENLER Renkli kapak lcjnde bol resimler. Fiatı 50 kurus. Kltabcılardan arayınız. yınız. Asılsiz bir haber Dttn blr gazete, Sanyer laşe m m n n ı Hecalnln tahklkat yapUlıien heyecandan öldtlgünü yazmıştır, Reeınl m&kamlardan. bize verll*ıı malOmata göre. mumalleyo namiula blr m«rr.ur olup aabahleyln 19i I baemda kalb sekteslnden Clmtls. sonra gön« derllen blr heyetle evrakı devrecü!ml5tlr. Tahklkat bahls mevzuu değildir. O S 1HA r\ B E Y ! . . Ay.» Ydm, m» yapıyorsunuz be! Ayaklarımızm üatunde geziyorsunuz, Altında mı gezelim? Ne basıyorsun ayağunaT < Klm basıyorî Sen. Ne biUyoraunT Benim ayagnn t a u nerede... Kendin neden Cnümdesin ya? Sen ona bakma! Oyle istlf olduk... Birisi sarkı söylüyor: «Hasretin gönlümde I£Mn kfan bflir sen nerdesin?» Şaka mı dedin, gırla... Tefarik de başka blrisile kapıştı: Suratıma doğru geylrme! Geyirmek lçin rota mı çlzeceğiz? Ağzm leş gibi sarmısak kokuyor. Affederelniz »ultanım. Sizin bineceğirdzl bilseydim devayımisk helvası yerdim. Vay enayi vay« Etraftan gülümsemeler.. Tfefarik lftf altında kalmaz. Amca bey blraz daha aşağıdan konusursan lyi olur. Senden daha aşağı neden konuşayım? re sandığında çalıstıra. Vızgelirsm ba Anandan.. Vay sen benim anama... Ulan ben na.. Çeklik oğîanı beri yana. otuz beş sone bahiiye itfaiyesinde... , Deîi misin be; Tramvayda elâlemle Meded.. işi azıtacaklar.» Tefarik suskavga eöihr mi? muyor; ~ Ben de ylrmi geoe dokuzuncu dai Bırak be yahu! Dört defa burnuma Yazan: Burhan Felek Meeidiyeköjünde oturan bir ahpabımızı ziyaret için iki arkadaş tramvaya binmek üzere akşam üzeri Eminönü meydanında bekliyoruz. Bu meydan, kış mevsiminde vesikasız zatürrie dağıtılan yerdir. Terli terli gelir, cenderede sıraya girersiniz. Akşam uzerleri bu cendereler kalabalık olur. Kızgıs sırtınızı karayel rüzgârına verdiğiniz için kolayca bir konjestiycn yani ciğere kan hücumu olabilir. Bekledık... Bu Eminönünün'nizamı bir acşyib şey! Cenderede olanların beklediği oluktan başka yerin tramvayıns binmesine müsaade etmiyorlar. Kadınm biri Harbiyede beslemiş, Taksime binmek istedi Oradaki gardiyan: Olmaz be kadımm! Sen bekle Harbiyeyi! dedi.* Kadm ısrar etti: r Neden bdsliyecekmİBim? Ben Tak dokıu». geyirdi. Her şeyin bir derecesl var. Bir okka pastırma yemis. Leş gibi de rakı kokuyor. ÖteH de söylenlyor:* Paramla içtim. tçerim ya! Bugun de içerhn, yarm da> Blıisi lifa kanıb: B5yl« gidersen Cbflrgün zor lçersln? Yürüyoruz. Nerelere geldik bibnem. Birisi yanmdaklne ml, arkasmdakine mi sordu: Ne yapıyorıun yahu? lyiyim hamdolsun. Sen ne yapıyorsun? Yüzsüzlük etme, elin nerede? Nah! öteM elln? İfte öte&i de?. Hoppala! Ya bu cebimi kanştıran kimln eli?.^ • Soralun?.. (Bağırarak) ju kıranta bayın cebini kim kan?tırıyor? Allahuıı seven söylerin Cebi karı$ürılan adam: Aa! Benim elimmls yahul Ama kördüğüm ohnufuz. Ben elimi kaybetraişim. O birşey değil bilâder. Sen kendini kaybedersen güç bulursun? İlân verirsin bulurlar. Tefaıik kanştı: Sarnnısak ye! Kaybolmazsm! V© gidiyoruz. Beyoğluna gelml§lz, Önden bir aisman yaslı hanun hindi. kurtulacatus, ,diy« Arkadan da bir gene güzel hanun: şikâyette bulundu. v Azıcık müsaade edin de ioeri gireTekrar yttrüdJliyim. Dlye blzi zorlıyarak arabanm orta Biletçl bogırıyor: yoluna »okuldu.. Biletçl, ahjveıdj. Har İlerl baylar, Mhur. Zuık. Çan çan.. Giren çıkan. n ı daha İleri.. O «rada blr oturak tçıldı. G«no haBtr yolcu da nüknun hemen oturdu. Otunnadı, oraya te yapıyor: geçti, durdu ve on taraftan bbıdlğini Bu Mletçl de sSylediğim |!fman ve yajlı kadma sesçok Ueri flMrli adam lendl: Araba 5yle dolmuş ki sormayın.. Kı Anacim, anacimü auldanacak yer yok.. Arada dolaşmaya Bahriye itfaiyesinden mfltekaid, ağzı meobur olan biletçl zımpara kâğıdı gisarmısak kokulu zat da yolcuların gırlş bi her kutnaıa takılan aba paltosüe çıkısile o çiçman hanunın yanına düş herkesi sürükliyerek geçiyor.. Çokluğu müj. Lftfı üstüne alıp eevab vermez kadın olan yolcular: mi? Ayol yavaş geçsene! Nasıl »ey Buyur elmasun. Kurbaa olayım. Ne bSyle! diyw şikfiyet ediyorlar. O da bir l?tiyorsun? Gene hanım fena halde bozuldu v« gehir usağı galiba, hafif tertib: oenrab Terdl: Araba değil, harem islkelesi! Yahu Size söylemiyorum. Siz an» mın bu ne kadar kadm! diye söylenirken bir Istasyor.da durduk.. Galiba Harbiyede na? İdi. Ordan kalkük. Artık herkes yerina Tefarik arbk duramadu. Anadır ama] Yanına gidip koklar ısınmı? bir halde idi. Pek az gittlk Biletç:nin sesi igiÜldiı sanız anlarsımz.. (gülümsemeler). Osmanbeyl Ne bileyim Vıtnn. Bu tarafa doğru Ve arkasindan bahriye itfaiyesinden lâf ettin de. emekll latm: Ben valideme »Byledim. Eh blz de makamı pederiz. • Efendim! (dly« bağirdığı duyul» i Bu sefer yaşlı kadın blr Çerkez eda du..) Ne istiyorsun oğluml sile herifl azarladı: Hayır, size değü! Baçka Osntan Bey ml var?^ Süa, edepsis adem. Biz senln ağzı İstasyona geidik beybabal İstasnm kaaığı değilia. Herlf bozuldu. Şlşman kadın hışımla yona. Sen Istasyon musun? Tefarik tekrar lâf arb. oradan çıktı. kızmın tuttuğu yere geldi, oturdu.. Rızcağız rahat blr eda ile: Haniya, var" mı Osmanbeye diî» Oh, anacim, sıkıntıd&n kurtuldun.. n çıkacak?» , dedL Adam fena içerledi ama.. Ne diy*. Bu nrada tramvayın orta kanahnda jfciür. Bir istasy ondan bahsediyoruz, d« ğil mi ya... Ve yürüdük. duran bir Ermeni hanımı: n O kurtuldu, Bakainn biz M zamas J 6.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog