Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

4 VİTAMİNÜ yegâne kuvvet GIDASI •23 üncü yı! Sayı: 8033 mhuri KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf n mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kuhuru; tstanbul No. 248 Telefonlar: Umumi Santral Numarasi: 24298. Ya» IşlerU 24299. Matbaa; 24290 r D I K K A T ! EN KÜLTÜREL YILBAŞ1 H E D1 Y E S 1 Okul talebelerine, yüksek tahsil genclerine, edebiyat merakhlarına Büyük Şair Tevfik Fikretin ölmez eserleri: Rubabı Şikeste: 456 sahife, Fi. 500 Krş. Rubabm cevabı Fi. 30 Krş. Halukun Defteri: FL 100 Krş. Hazırkyan: Halid Fahri Ozansoy. Satı? merkezi: Istanbul Ankara Cad. No. 121/1 Ancan Kitabevi Pazar 29 Aralık 1946 Ticaret Bütçesi Için Tartışmalar Demokratlar 7 eylul kararlarına dün şiddetle hücum ettiler £ • Parlanıento krizinln bitişlne aM tntıbakn (Mğfe) Demoknrt Putf Gend Başkam CeMl Baysr MecHsin evvelH günkfi toptantemda nftMkeretei .^^^ •dsrkeo, (folfe) fuifaıia M t d h Grup» Bafkanı rntd Köprulü Meclla koridorlannda Halk PartiB milletvekllleril» Ticaret Bakanı ahnan kararları müdafaa etti Çalışma Bakanlığı bütçesi Bakanın bütçeye dair verdiği izahat «lşçi teşekkülleri, siyaset oyunlarıntn dışmda hür bir gelişmeye kavuçacak» Ankara 38 (Teleîonia) Meoltot» Tlcaret Baianlıgı bütçesloln kabulunden »onra Çalışm» Baksnlı£ı btitçeairjn görUsülmesine başlannuştır. Kürsuro gelen Saim All Dlhmre: «MaJ canin yangaadır» dlye eöalerlne başlayarek Insanlann varlıgının antrepolojlk blr vajhi oldugunu, Çalışma Bak&nlıgı teçkilârmia tebrlke şay&n bulundugunu sOylecH Te BaVcaTVİiftm çaiı?m»lanııı taidlrle bellrMl. İsmall Hakla Bsltftcıofthı: Maaşlara zam tasanlan mecliste kabu Subay ve askerî memarlarla gediklilerin, emekli, dul ve yetîmleriıt aylıklarına zam tasarıları da kanunlaştı Demokrat Partinin fikri: ((7 eylul kararları' menfi tesir yapmıştır » Ticaret Bakammn cevabı: "Halk son ahnan tedbirîerden fevkalade memnundur» Ankara 28 (Telefonla) Meclisin bugünjdl ilk oturumu sabah saat 10 da Hasan Fehml Atacın başkanlığında. B.\ çıldL Ulaştırma Baianlıgı ve Devl«t Demiryollan bütçeleri, üzerinde göruşülerek, kabul edildi. Bundan sonra Tl« caret Bakanlığı bütçesinin görüşulmesine geçlldi. İlk olarak kürsüye gefcn Ali Rıza tncealemdaroğlu (Zonguldak), Zonguldai ve civarı illerinin baslıca bir gelir ve ticaret vasıtası olan yunrorta ve tavuk Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Iktisadî devlet teşekkülleri mensublarma daha az zam yapılması şiddetli tartışmalara sebeb oldu Doğrıı yol Ankara. 28 r Demokratlar, MecH*» evvelki fünktt toplantısmda Medisten intıbalar ütçe komışmalarından beklediğiraiz başlıca fayda, çeşidli taraflarile bir jıllık hiıkumet programının ortaya konması ve bu program üzerinde her turlü zıd prensipletin carpışma imkânı bulraasıdır. Muhalefetten mahrum yaşadığunız yıllar bojunca, hükumetinkine aykırı kaçabüecek prensiplere Mecliste yer olmadığı için, bütçe konuşmalan surasında ancak umumî mahiyette bazı tenkidler ve dilekler ileri sürulurdü. Aynı partiye bağh milletvekilleri teker teker kursüje gelir, muhtelif Bakanlıklann bütçesini vesile ederek çok defa bütçe ile pek az Hgili bir takım fikirler orlaya atarlardı. Haklı veya haksız bn fikirler hiıkumet tarafmdan biçbir zaman dikkat nazarına ahnınazdı. Bütçe kabul edilir ve irili u(akh nnıhtelit tezler, bir daha seneye kadar unntulur giderdi. Prensiplerden kuvvet •lan ve takamlara dayanan bir muhalif zihniyet bulunmadıkça bu variyeti olağan savmak lâznndı. Nitekim Demokrat Partinin iştirak etmediği gunler bu Bene de Mecliste aynı ruh haletile karşılaşuk. Halk Partisine bağb milletveküleri saatlerce Meclis kürsüsünden konustular, kimi, seçim dairesine radyo Istasyona yaptmlmasını, küni bindiba otundan kauçuk çıkarümasını teklif eiti. Bol cereyanlara karçı sag ideolojilere dayanarak tedbir ahnabileceğini iddia edenler de oldu. Bu sörierden çoğunun bütçe ile, hükumet pTOgramile ve yürütülmesi beklenen umumî prensiplerle bir ilişiği bulunduğunu iddia etmek güçtür. Fakat ne yaparsuııa ki konuşanlar hep CB. Partisine bağh milletvekilleTİ Idi. Başka tfirlü hareket etseler, kendi kendilerini inkâr etrni» olacaklardı. HÜ" kumet programın» uzaktan bile dokunmıyarak yanar bir lâmbanın îjşesi etrabnda dolaşan pervaneler gibi bir müddet kürsüye çıkıp tekrar yerleriae dönmekten başka ne yapabilirlerdi? Aslına bakarsanız bu sayın milletvekilleri hükumet programnu müdafaa etmek mevkünde idiler. Herhangl bir şeyi müdafaa edebilmek Ise, ancak karşıdan o şeye taamız eden bb: kuvvetin varlığın» bağh değil mldlrî Işte Demokrat Partlnin dokuı jrtinlük frevi hiç değüse bu ibtiyaa kafî olarak bfr daha ortaya koymus oluyor. Bunu bep beraber kavradıkça wn tehHkeli buhran istifadeli blr den yerine Keçmi? •ayılacakttr. Evvelki gün Demokrat Parti adına sfiz •lan Eskişehir milletvekili Hasan Polatkan kürsüye çıkbjjı zaman, bütçe konuşmalan, dokuı gttndenberi ilk defa olarak müsbet ve faydalı bh yola ddküldü. Çünkü artık hlndiba ottınun faydalan, yahud hayvan hastalıklarınm tedavi çareleri üzerinde durnlmak safhası kapanmif, rakamlara vo müsbet ölçülere dayanan gerçek bir btitçe tenkidi başlamıştı. Nitekim daha sonra söz alan Cumhnriyet Halk Partili milletvekillerinden ço|n hükumeti müdafaa etmek Ihtlvacını duymuşlar ve Demokrat Parti •bzcüsüne eevab vermeğe çabîmışlardır. Hasan Polatkanın tenkidi umumiyetle Kongrede bulunanlar Bazı tekel maddelerinde yılbaşmdan tyi hazırlanmış, iyi dfisünulmüş, yapıcı itıbaren yapılacak ucıızluk hakkmda bir eserdi. Ziraî kalkmma davasmın bü Cumhuriyet Halk Partisinin Üsküdar vekıllermden Refik Abmed Sevensü ve Arkaradan ganderilen tamim Tekel Geyüklüğünü edebiyata kaçmaksınn olan Uçe kongresi dün saat 15 te Doğancı Hasene Ilgaz hazır bulunmuşlardır. ne] Müdurlüğüne gelmiştir. ,Buna göre, ca pplakhğüe joıönline koydu. Ken lardakl Parti merkezinde yapılmıştır Başkanhğa Prof. Fahreddln Kerim rskı fiatları litrede iki lira indirilır.işNADİR NADİ Kongrede, başta C.HP. il kurulu bas Gökay seçilmiş ve ilçe başkanı Vahde» tir. Piyasada bulunan rakı nevilerinden luuu Faruki EKreli olmak üzere pıiUtt Arkası S. 3, 5ü. 4 te Arfcos» S. 3, Sü. 4 te Ahkara 28 (Telefonla) Bu gece 22,30 a kadar çahşan Buyuk Millet MecAnkara, 28 (Teleıfonla) Mecll kındaki tasannın 4 üncü maddesine hsinde 1947 bütçesinin gider kısımlan sia bugünkiî toplantismda Bakanlık »ıra gelince, buriun uzerind* uzun üzerindeki göruşmeler tamamlanmış bularm masraf bütçeleri üzerindeki gö ve gürültülü tarüımalar oldu re gölunuyor. Günün en uzun konuşma reko. rüşmeler bittikten sonra gelir büt rüşmeİ€!re Demokratlardan da, C. H. ru, bir saat elli dakika ile, Ticaret Bakaçesine geçilmeden aylıklara yapua Partistoden de bir çok milletvekilnı Atıî Inaq tarafmdan kırılmışto. Atıl cak zamlara dair tasarılar müstaceH leri katıldı. Mevru lktisadl devlet Inan daha ziyade bir seçim nutkunu anteşekkülleri mensublanna yapılmakyetle çıkanldı. dıran heyecanh hit^ssinde pek uzun Devlet memurlan aylıklari'mn tev ta olan zamlann maddede olduğu gikısımları muhalefeti ve bilhnssa sahan bi bir alt dereeeden yapılmaması idı. Wd ve teadülüne dair kanıına ek Celâl Bayan tenkıde hasretmiştir. Sa Arkaaı S. S, S«l. 2 de kanunlarda değışiklik yapılması hakçim sıralarmda Celâl Bayara hıt=ıben yazdığı açık mektubdan İzmitteki nutku na kadar yazı ve sözlerine hâkim olan üslftbu, saym AUf Inanın bugünku bclâğatinde de hissetn ?k m.'nrkün oluyırdu. Mevrudan çıkışları.ıı kendisi de sık sık itiraf etme^me, our ve musaırıuha dilemiyecek bir siyasl muva dilemesine rağmen bütün sözleri D P. Paris Büyük Eaçhnls Nuzene unsuru teçkil eder ka milletvekilleri sıralarından da sonumaa Meneraencloğlu dündennaatindeyim. Hemen üâ\"e e na kadar dikkat \e sükunetle dinlenılberi şehrimiıda bulunmaktadeyim ki bu münasebetler çok miştir. Celâl Bayar bu sırada en daır. Büyük Elçi, bir müddet lyidir v« çok dostane bir in önde oturmakta idi. Atıf Inan, mevzu•vvel Fransadan tayyare ile İzmir C. H. P. kongresinde Demokratlarm Halk kdşafa namzed<lır.> Ankaraya gelmif, orada Cumdan ajrıldığıru kaydettiği zamanlat nur Başkam tarafından kabu! Bakanı Sadl Irmak iki mcsmleket arasındaM ti bile Halk PartJi mil'etvekıllerinden Partisini yıkmağa teşebbüs ettikleri ileri «ürüldü. f eart münasebat hakkmda Bü zıları tarafmdan «devam, devam > dıy Bskanlığınuı bu memleket İçin fayd&lı edildikten 9onra îki gün kalDemokrat Partinin Bahkesir kongresinde de mak üzere İstanbula geılmişyük Elçimiz şu ızahatta bu teşçi ediliyordu. Teşçi edenler arasnâa olduğnna, lnanıyor ve teakll&tııun kadlundu sesleri pek kolaylıkla ayırd edılelyılen Mecliste söylenen sözler reddedildikten sonra rosunda kıymetll unsurlar bultmduğy tir. Numan Menemenâoğlu. c Türkiye için, Fransa ve Rasih Kaplan ön taraflarda, Behçet Keİçin seviyorum» dedl. BAİtacıoglu mem kendisindea «Cumburiyet» iseçime iştirak edilmemesi kararlaştı onunla ticart sahada sıkı mü mal Çağiar da arka sıralarda oturmaklekettoılaJe büyUk bir d«dtn ktrtajlyB çin blr konuçma rica ettiğim Numan clllk olduğnnu söytedl TO sOeüorine şöyle zaman, gazetelera beyanatta Menemenciojlu nasebetler tesis edeoekleri mu ta idiler. bulunmayı pek arzulamadığıhakkak olan Lüksemburg, îzmlr 28 (Telefonla) Cumhuriyet tumlan ve çalışma uaulleri bakunından devam ettl: Fakat Bakan «Celâlî saadıet devri nı sSylemekl* beraber dileğiml kabul Belçika ve Holanda ile ticaretin inkişa Arka* S. », S«. T de Halk Partisi Iztnir rilâyet kongresl 112 siyas! mahiyetlert olmadığı, tiyast kames'uliyetlerine iştirak etmıyen faalet •ttL trna önem vermek lâzımdır. Unutulmamurahhasın işüraki, vali veklli, beledi naat farkı gözetilmeden bütün yurddasTürkiyenln yetiştirdiğl en bttyfik dlp tnalıdır ki, beş senelik fecl bir işgalden sahibi muhabfler> şeklinde bır cüm'e tr ye reisi, milletvekilleri ve daire mü lara açık tutulduğu belirtüiyordu. Gene lomatlardan biri olan Numan Menemen. kurtulan Fransanın ve dığer memle kullanmaya. başlayınca salonda «de am, dürleriıün hururile bugün, vilâyet baş raporda Demokrat Partinin İlk ve en cioğlu, gazeteciler İçin d« muhatabların ketlerin kalkmma hareketi bir gün için devam!> sesleri yerine nvutedıl ço^unkanı Ahmed Orhon tarafından açılmış büyük gaye olarak iktidan ele geçirde kabil olamaz. Bu kalkınma, bahsetti luğun <kafı, kâfı!» seslerı duyuîdu. en mtikemmelidir. to. Kongre reisliğine avukat Bahaeddüı meğe çalıştığı ve bunun için Halk Par Arkası Sa. 4, Sü. I de Mekki Said Esen Evvelâ, pazartesl günu Ankaraya giNasuh Yürük seçildikten »onra idare tisini yıkmağa, bu partinin çeref v» itideceğlnl ve ocak ayınm 11 tode uçakla heyeti raporu okunmuştur. Raporda bü barmı kırmağa teşebbüa ettiği, bu kabll vazifesi başına döneceğinl söyliyen Bühassa Halkevlerile Halkodalarınm Halk hareketlerin milletimize ve memleketiyük elçl, Türkiye ile Fransa münasebet. Partisl prensipleri içinde çalışan kültür mize fayda yerine zarar vereceği aşikâr lerinin ne vaziyette olduğunu sormam Arkan Sa. 4, Sü. 6 da müesseselerl olduğu, fakat amaçlan, tuozerine şunları anlatti; « Türkiye İle Frans» Akdenlato Oti ncunda ve blrblrine çok eskl rabıtalarla bağh iki devlettir. Akdeniz, tarfhln büyük muharebelerine sahne olduğu kadar Arikara 28 (Telefonla) Meclisin pa büyük anlaşmalara da vasrta olrnuştur. zarte3İ günkü toplanüsmda gelir bütçesi Bu itibarla, bir sulh dünyası olacağma görüçülecek ve bütçenin tümü oya io uıanmak Istediğim yarınki dünya içinde nulacaktur. Bajbakan Reoeb Peker de Türk Fransız münasebetleri, ihmal egüvea oyu lstiyeoektir. Bütçe görüşmeleriıün başmda söz alarak D.P. nin gorüşünü bildirmiş olan Adnan Menderes, sonuncu gün de söz «larak parti adma konuşacak, ve sanıldığma göre, DP. nin hükumete niçin güven oyu vermek istemediğini belirteoektir. Demokratlar esasen bütçe göriişmelerinin mühim bir kısmmda bulunmamışlar, katıldıkları müzakerelerde de muhalif oy vermişlerdi. Biıtçenin tümüne de muhalif oy verecekleri şüphesizdir. ile bir mölâkat İzmir ve Balıkesirde iki gürültülü kongre Paris Büyük Elçimiz «Cumhuriyet» < Türk Fransız münasebetleri ve dünya durumu hakkında beyanatta bulundu Yarm gelir bütçesi konuşuluyor Üsktidarhlarm derdi Receb Peker güven oyu istiyecek Dün toplanan C. H. P. kongresinde en ziyade tramvay derdinden şikâyet edildi Kahve ocak ayında da karne ile almacak Gümrük ve Tekel Bakanlığmın tebliği Rakı fiatları Her cins rakının litresinde iki lira tenzilât yapıldı Ankara 28 (a.a.) Gümrük ve Tekel Bakanlıgından teblig edllnüştir: 1 ocak 1947 tarlhinden Itibaren kahvenln çeklrdek, ügütülmüş veya kavrulmuş olarak satışı serbesttir. Ancak serbest piyasaya arzecülmek üzere tüccar tararmcian sıpari^ edilıp yokte bulunan kahvelerin vüruduna kadar dağıtmayı düzenleme amacile ocak 1B47 ayına ald olmak üzere aşa^daM tedblrlerln alınması u\gtJn gorfilmtlştür. 1 Istanbul ve İzmirfle 1947 yılı İçin halka cagıtılmış olan çay karnelerinin aralık 1947 kuponlle, 2 Ankarada halk ellnde tnevcud halk kumelerinm (E) harfı kuponlle, Artoun S. 3, Sü, 3 «•' Bak, istediğin şarkıyı çıkarıyorum!.. Zahmet etme kancığım, artık banstılarj»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog