Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

r En güzel Yılbaşı hediyesl 1947 YILI SÂNÂT TAKVİMİ Tanmmış Türk ressamlannm seçme tablolarfle süslü bir halde, kuşe kâfcıd fizerin» altt renkli basılmışür. BflHl Egitim Bakanlığı Yaymevlerüe butün kltabcılarda 350 kurusa satdmaktadır. (16373) 23 üncü yıl Sayı: 8032 mhuriyet KLmUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf vt mektub adreıl: Cumhurlyet, İstanbul Posta kutusu: îstanbul No. W6 Telefonlar: Unmml Santral Numaraa: 24298. Tan İşleri: 24299. Matbaa: 24290. r E N 1Y İ YILBAŞI HEDİYESİ KUYUMCÜ MISIRLI 42639 nın pmnniıdT. altm Mısır bileziklerl hem iyi bir hediye, hem de tasarruftur. Beyoğlu: İstiklâl Caddesi No. 399 I I L I T O N : Cumartesi 28 Aralık 1946 Demokraflar Dün Neclise Geldiler Dokuz gün süren Parlamento buhram bu suretle nihayet buldu b ecliste dün Tarım BH • • • • • • • • • • •» (D.P.)nin tanm bütçesi hakkında tenkidleri "Uzun müddetli, plânlı bir ziraat programı istiyoruz,, •ullerinden bfar kıamım icabmda vergl seklinde, bir kısmını da piyasa fiatından daha ucuz fiata hükumete verirler. Ş€İürliden farklı olarak k6y salmasnu öderler, imece aamı altında angaryadan kurtulamazlar. Sonunda da yalnıt kuru bir ekinekle kannlannı doyururlar. İşte bu zümre fle ilgileneoek ve onun kalkınmasrna yardun edecek bir teşkllâün, yani Tanm Bakanbğınm, bütçesi bugün huzurunuza gelmifl bulunuyor. Fakat umuml yekunu 1 milyar 136 milyon lirayı geçen bir Arkasi Sa. 2. Sü. I dt Demokrat milletvekilleri bütçeyi hiçbir iş görüîmiyecek derecede kifayetsiz saydıklarından rey hava vardı, Demokratların bazı KRİZ BİTTJ Salonda mnumiyetle sakin bir vermediler Ankara 27 ir haftadan fazU bir zamandır devam eden parla mento kriri, nihayet Curohur Başkanının jerinde ve isabetli tavassutn Ue sona erdi: Bütçe komısmalarına başlanırken söz alarak partileri namına umnmî tenkidlerini yapan Demakrat milletveldlleri günlerce Meclisi bos bıraktıktan sonra, yeni yü biıtçesinin son tarüşmalarında da seslerini yeniden duyurdular. Genç demokrasimi* böylece normal gelişme hnkânlarına tekrar kavuşmu? oldu; daha başlangıcda bir eıkmaz sokağa sapmak tehlikesinden kurtulduğumuza hep beraber »evinebilirlz. Atlatılan bııhranm sonımlalan hakbnda düşüncelerimizi itlc günü bnrada açığa vurmuştuk. Bir daha ayni mevzua dönmeğe lüıum gbmıüyoruz. .Taraflardan birinin haklı veya lıaksız oldtığu konusu iizerinde> dnnnak istemiyen sayın Cıımhur Baskanmm da bn sibi araştınnaiardan müsbet bir fayda elde edilemiyrceğine inandığını sanıyoniT. Demokrasimiz henira pek yeni, pek körpedir. İkl taraf da romantik bir takım ruh hallerinin baskısı altında görüntiyor. Halbuki içinde yasadığımıı dünya şartlan biri her lamandan ziyade realist davTanmağa sorlamaktadrr. Mesele ne ?u partinin güç bir duruma düsmesj, ne de ba partinin parlayıp yiikselmesile aiâkalıdır. Bir millî dava İle karşı karsıyayu. Halk devlet idaresîne birînci derecede söz sahihi olarak kaüldığım her zaman bilmeli, bnna dabna inanmalıdır. Eğemenliğin sıhhatmden çüphe edilen yerde demokrasi vardır, denemez. Dlyenler, yalan sBylemi? ve kfanseyi kandıramamış olurlar. Curahar Başkanının çok yerinde ye İsabetli tavassuta ohnasaydı dokuı gun evvel başhyan parlamento krizi. hiç istenmiyen neticelere doğru gelışebıiir, millî ahenk hesabına ölçıilemiyecek M rarlara yol açabfflrdi. Millî ahenk dcrken, Meclis siTalannda yanyatıa dmlmek ve hep beraber el kaldınp hep beraber el Indinnek gibi basit bir gösteTİşe Işaret etmediğimiri buraya kaydetmellyiz. Bir Meclis. jnuvafıkile, muhabflle btitfin bir Içtiınai uzviyeö temsil eder. Meseleleri ve davalan muhtelıf cephelerinden gören sağlam bir kafa gıbi, orada her şeyin eveti ve haym gozden geçirilir. Ahenk «hayırslann ve «evetı lerin karşıhklı ortaya konmasmda, hattâ çarpışmasındadır. Aynı sesın değişmez ngğmelerini aksettircn bir knbbe alb, dışarıdan bakıMığı zaman ne kadar ahenkli sanıha da gerçekte feci bfr boşlnğnn ifadesinden başka nedir? Saym îsmet Inönü particilik ruhnna kat'iyen yanaşmaksızın doğrudan doğruya şahsan bn vaziyetin önlenmesine teşebbtts etmekle tisfun görfişlü sahid bir Üevlet seflne yarasır tarzda hareket etmiştir. Bu vesile Ue, devlet baskanlığı ile parti başkanhğı vaziflerinin birbirinden ayn tutnbnasına dalr bn müddet önce burada ileri sürdüğümür Bkirlerin isabetini hâdiselerle ispat etmiş otayorut. Ismet Inönü, Halk Partisi üyelerinden herbirine gerek ayn ayn gerek topln olarak söz geçirecek kuvvetli bh* çahsiyettir. Millî menfaat kaygularile hareket «derken hrehangi bir dunun kanssmda, o, particilik düşüncesinin iistüne çıkarak nygnn bulduğn karan alabilir. Fakat devlet başkanlığına gelecek vatandaşlan n her zaman aynı kuvvette ohnıyacağım dtşünmeliyi». Tnrdumuzun ölmezliği içinde bütün şartlan hesablamak zorundayız. Bu takdirde Cnmhıır Baskanlığı makamım siyasJ parti baskanhklanndan ayırmak laruretl kendiliğinden ortaya'çıkar. Türk milletinin samimî «r«usn bu oldnğuna biz inanıyornB. Sayın İnönünün tayassntann kabnl ed«rek Meclis çalişmalanna yenlden katılan Demokrat Parti de bn hareketlle, bencfl ve kötfi maksadlar arkasından ko?an bir poUtika rütmedlgini a^ıga TnrniDçtur. Meclis lclnde olsnn, veya Meclis d'şınria olsnn türlfl enjellerle ve gâçlüklerle çarpışan bn Fartl daha henilz yeter derecede korvetlenmlş degll«ir. 464 ttyelik bir Mecliste 60 kişiye da utçesı goruşuldu «23 yıllık bir çalışmadan sonra köy ve köylü davası gene bir mesele olarak karşımızda bulunuyor. Nüfusumuzun % 81 i çiftçi iken Tanm ' Bakanlığına ayrılan para Eraniyet Umum Müdürlüğüne ayrılan paradan daha azdır» Ankam, 27 (Telefonîa) Medlste bugün Tarun Bakanlığı bütçeai konuyulurken Demokrat mil'.etvekillerinden Ha3an Polatkan (Bskişehir, Demokrat) Demokr*t Partinin görüşünü bildirdi v« etcümle dedi ki: « Nüfusumtızun buyük birçoğunluğunu teşkil eden »ilmre çiftçilerdir. Onun için, Türk milletinm temelini köyde arsmak lizımdır. Topraga büyük b!r «evgi fle bağlı olan, vatan tehlikeye düştüğü zaman sapanını bırakarak sîliha sarılan köylülerimiz gece gündüz çalrçırlar. Geçlrilen harb yıllannda olduğu gibi mah göruşleri için çoğanlok sıralarındatı "Doğru,, sesleri işitildiği gibi D. P. liler de bazı H. Partîlilerin görüşlerine iştirak ettiler Meclisten C. H. P. İzmir Vilâyet intıbalar kongresî bugün toplanıyor Ankara 27 (Telefonla) Demokrat milletveklEeri, dün v«rdikleri karar muciblne», bu sabah Meclise geldile*. Salona ilk girenler arasmda Fuad Koprülü görültiyordu. C«lâl Bayar ve dlğer bazt Demokrat Parti milletvekilleri da ha aonrm gel«rek 9 gündUr bo? duran «ıralarda yerlerini aldılar ye sade «aloBaşbaksn veya Bakanlarm genel başkan vekîli olmamalan, nm girip topluluğa iltihakla kalmıyarak milletvekili namzedlerinin il ve ilçe îdare heyetlerine danışılhemen görüşmeler« de kaüldılar. dıktan «onra tespit edflmesi isteniyor Hasan Polatkan, tanm İ5İeri üzerinde partisinin görüşünü bildirdi re bu izahfnnlr 27 (Ttfefonla) O. H. P. tamlr ruluntm ekserlyat karan fle genel seklar yakın bir alâka İle dlnlendi. Diğcr birkag D. P. mllletveklll de muhtelif vilayet kongreal yann saat 15 te topla reterin degişmesl halinde yenlslnin de Arkas\ Sa. S, Sü. 2 de nacaktır. Partinin îzmlr merkez ilçesl ayrn tarzda seçllmeslnl temln edecek jed«legelerl İl kongresln<le mühlm tek idlde tadll edllmelldtr. Tüzügün 37 ncı maddeslncle lstenllen Uflerde bulunaoa.k]ardır. Bu tekliflere göre ParU tüzügünün 33 Üncü maddesl tadiiata gore, mllletveklll namzedl«rl ü Başb&kan ve Ba.ka.nla.nn genel başkan vo İlçe l<laxe kurullannın reyi alındıkvekilligine tayln edllemlyeceklerl şeklln tan soora tesblt v« genel başkan tarade, 24 üncü maddesi genel aeireterin fından llân edilmeli, seçlml genel ba§genel löane kurulunca ve kendl arala feanlak divanı İdare .etmelldlr. TJmumJ nndan ekserlyeüe »eçllmeslnl ve lstlfa, idare meclteinde açilacalc azahklara ge Arfcost S. 3, Sü. 1 de ölüm gibi hallerde veya genel idare ku Delegelerin Parti tuzüğânde yapılnasım istedikleri mühim değişiktikler Demokrat milletvekilleri başta CelAl Bayar olduğu halde toplu feUlde Mület Mecllsine gelirlerken Ankara 27 (Telefonls) Meclis bu sabah saat onda Hasan Fehmi Ataç'm başkanlığmda toplandı. Tekel Umum dürlütü bütçeslnln fasıllan öfcimdu, kabul ecUdi. Dlger bazı acele aktanna tasarılar da gönişüldükten eonra Tanm Baksnlıgı bOtçeslnln mOzakeredne b<4landı. Bakan Fali Kurdoglu kürsüye gelerek, Orman TJmum müdürlütü bütçeslnln de .al&Jcaa dolayıslle, blrllkte gö Arkan Sa. 2, Sü, 4 U Berlinde Amerikan Generali Clay Sarre meselesi geniıliyor Amerikahlar Fransız makamlarından izahat istediler Leon Blum'ün Londraya gideceği bildiriliyor Yunanistanda çete harbi hızım kaybetti Atinada asayiş ve nizamın temini için yeni tedbirler altndı (Atina husasî muhabirimiz bildmyor) Atina 27 Bakanlar Kurulu, Mak«donya Umumî Valisinin iştirakile yaptığı bir toplantıda Yunanistanda asayis ve nizaının temini İçin yeni tedbirler almmasına ve bu arada çetelerin takibi islnde süvari alaylan kullanılmasma karar vermiştir« Diğer taraftan bugün Atinaym felen haberlere g5re (800) kişilik bir çete Karaferye bSlgesinde Fytia kByüne taarruz etmişleTdir. Çarpışma bütun gece devam etmiş, müdafiler geri çekümek mecburiyetlnde kalmışlardır. Topçu kuvvetlerile birllkte gelen takviye kıtaları üzerine çetecüer Fytla köyünu yaktıktan ve köyiaeri katlettikten sonr kaçnuslardır. m Arkax\ S. S, Sü. l &* Izmir Demokratlarının Bursa Halkçılarına cevabı Truman Ödünç verme ve kiralama Truman raporunda Rusyaya karşı tenkid yollu imada bulundu, Tiirkiye ile anlaşmaya vanldığmı belirttî Washington 27 (AJ*.) Başkan Truman, bugün Ameriksn kongresine stmduju bır raporda, Amerikanm Ödünç Verme ve KlralamA kanununa dayanarak yardun için ayardığı meblâgın % 70 lnln ödendliinl biMirml* ve bunun harb sonrası dünyasında ekonomik müVasenenin temininin başlıca temellerinden birinl teşkil ettiği kanaatinde oiduğunu ilâve etmistir. ArTiast S. S, Sfl. 1 de Yeşilay» rakı fiatlaınnın indirilmesine itiraz ediyor Yeşilay Reisi kongre kararına uyarak telgrafla Başbakana muraeaat etti Berlin 27 (a.a.) Berlin Amerikan1 makamları, Fransız işgali altındakı böl' gelerde bulunan fabrikalarıa Sarre bölgesine nakledilmeleri hakkında Fransıs makamlarından izahat istemişlerdir. General Clay, Wurtemberg'de buluÎzmlr 27 OWeıfanlft) Ay*n D. P. dplere baglıdır. Snlrlerine maflub ovUayet kcmgresl bugün saat onda bir lanlar devlet adamı olmamalıdır» ue nan Robert Barsch büyük elektrik fir» masınm Sarre'a nakli meselesi hakkınfabrüktunn tek penoereli deposund» top miştir. Arlait S 3, Sü. 3 te Arfcası S. 3, Sü. 3 te lanmıştır. Fasüasıa yağmur yüzünden kongreye 63 murahhas yertne 48 murahhas Içtlrak edebllmiştlr. Etem Menderesln Atatürk lçin bir daüka aaygı sükutu yapüması teklifl. yeriı» getlrüdlkten sonı» kongre başkanlığına Mustafa Saydar Naalı seçllmlşUr. îzmlrden glden heyetten Osman Kapanl kongreyl selmladıktan sonra çeWlen müşklâ.tı anlatmış; <ldar« makamlan unutmamaİKlır ki bir Demokrata yapılan fenalık bütün Demofcratlann kalblertade rahneler açar» deml?. tzmlr vll&yet kongresinin Başbakana, Demokratlara tareiye vermeslnl veya lstifa etmeslnl taleb eden telgralının Bursa Halk Partisi tarafından Ijena karşüanmasından bahisle: «Halk Parösl şeflere .Demokrat Parö İse ldealtere, pren «Halk Partisi şeflere, Demokrat Parti ise ideallere, prensiplere bağlıdır. Sinirlerine mağlub olanlar, devlet adamı olmamalıdır.» 27 nci kongreshıi Trakya ve Anadoludan gelen delegelerinin iştirakile yapan Yeçilay Kurultayı aşağıdaki dileklerin basın vasıtasile yayınlanmasmı kabul etmlştlr. 1 Evvelce hflkunut tarahndan rskı fiatlannın lndirilmiyeceği hakkındaki hükumet teminatınm devamı, 2 Köylerde hiç btr suretle içW sablmıyacağı hakkında Ali Rana Tarhanın Bakanlığı zamanmda verllen teminatın devamı, 3 iş y«rlerfnde hiç bir suretle lçkı bulundurulmaması, 4 Hükumet tarafından lçki istihlâkini arttıracak fekllde şarablar hakkmda dahl propaganda yapılmaması, 5 Süleymaniye ve Nuruosmaniyecamileri yanmdaki içki satış yerlerinm kapaülması, 6 Yeniden g8z geçlrilmekte olan Türk Ceza Kanununa içki ve uyuştuNADİR NADİ rucu maddeler hakkında ağır hükümleı Ar'kası S. t. Sö. < te Ark(U\ S. 3, Sü. 4 f JHemnr maaşları Zamlara aid tasarı Meclis gündemine almdı Ank&ra 27 (Telefonla) Devlet menıuTİannın aylıklanna yapılaea^ samlarsı dair bütün tasarılar Meclis komisyonlarırıdan çıVmış ve Meclis gündemine alınır.ıştır. Zamlar hütumetin tekltf e*tigi şekılde aynen kabul edılmıştlr. Tasan kanunlaşınca bu ayın sonundan itibaren yürürlüğe gJrecektlr. Kadıköyde bir aşk faciası Kadın, eski sevgilisi tarafından öldürüldü, yeni sevgilisi de katili yaraladı Kadıköyünde, Altıyolağzında evveDd akşam saat yirmi raddelerinde bir cinayet işlenmiştir. Yapüan tahküata göre; Haydarpaşa Liman Idaresinin kalafat işlerinde çalışan 24 yaşında Bolulu Ahmed Ay, bundan bir buçuk ay kadar evvel, 32 vaşmda Kayserili Refia Ozcanla tanışmıştır. Refia Özcan, Ytldeğirmeninde Çayır caddesınde 90 sayıh evde oturmaktadır Cezaevi Müdürü Şuraya yeni bir paviyon, şuraya yeni bir ve gundüzleri de Kalamışta bir koşke koğuş yapılmalı bayım!.. orta hızmeti görmeğe gitmektedir. AkMüfettiş Şimdiki bina dar mı geliyor?.. şamları ışinden çıkmca, Altıyoiağzında Arkas% S. 3, 5ü. 5 te , i Hayır, ama rakı fiatlan ucuzbyacak deniyor L "eMİaj Genel Başkanı Ordirw.jns Profesör Doktor Fahreddin Kerim Gokay
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog