Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

r EN 1 Yl YILBAŞI HEDİYESİ KUYUMCÜ NISIRLI 42639 s o emsalsiı altın Mısır bilezikleri hem Jyi bir hediye, hem de tasarruftur. Beyoğlu: istLklâl Caddesi No. 399 l E L Z f O N : umhu r iyet 23 UncO yıl Sayı: 8031 K1IRUCUSU: YUNUS NADİ Telgrai ve mektub adred: Cumburiyet, Istanbul Posta kutusu: tstaabul No. 246 Telefoclar: Umuml Santral Numarası: 24298. Ya» Işleri: 24299. Matbaa: 24290 r D İ K K A T ! EN KÜLTÜREL Y!L ASÎ HEDİYESİ Okul talebelerine, yüksek tahsîl gencterine, edebiyat meraklılarma Büyük Şair Tevfik Fikretin ölmez eserleri: Rubabı Şikeste: 456 sahife, Fi. 500 Krş. Rubabın cevabı Fi. 30 KrjT Halukun Defteri: Fi. 100 Krş. Hazırlıya*: Halid Fahri Ozansoy. Satış merkezi^ İştanbul Ankara Cad. No. 121/1 ArıcaaTKitabevi Cuma 2? Aralık 1946 Demokrat Parti Kararda İsmet inönünün tavassutu âmi Anadolu Ajansı bir tebliğ neşrederek Cumhur Başkanının Celâl Bayarla neler görüştüklerine dair tafsilât verdi Karar, Partinin Meclis Grupu toplantısında ittifakla verildi Evvelki günktt MeeUsten intıbalar: Toplantı salonunda Demokratkann yerinde oturan Halk Partisi millctvekilleri ve koridorlarda D. Parti kuruculanndan Fuad Köprulâ Ue Halk Partiâ İdare heyetindan Faik Ahmed Barutçn arasında hararetli bir u Boğu ile Batı arastnda elbirliği meselesi (D. P.) Meclis Grnpu dün gece de toplanarak Mediste görüşülecek bütçeler üzerir.1e evvelce yapılaıt hazırhkları gözden geçirdi Buhratun Ekonomi, Sağlık ve Tekel sonu. bütçeîeri kabul edildi Fuad Köprülünün bir makalesi Başkan vekili Fuad Köprülüyü davet Demokratlar bugün Meclis Ekonomi Bakanlığı bübçesi üzerindeki, ugünlerde İngiltere ve Ameederek, Büyük Meclisteki hâd'se Ankara 26 (Telefonla) Yarmki görüşmelere devam edildi. I ü sözü Hügörijşmelerine katıhyorlar tikada. unıuıniyetle hükiim hakkında kendilerinden malumat is(buguııkü) tKuvvet> gazetesinde Fuad seyin Ulusoy aldı ve sanayi plânlan Ankara 26 (Telefonla) Dokuz surmekte olduğu göze çarpan temiştir. Parti Başkanlan gördükleri gün siıren bir obstruksıyondan sonra Köprülünün «Bir siyasî buhranm sonu» üzerinde izahlarda bulunarai sanayi bir telâkkiye göre Sovyet Rnsyanm siy3başhğile çıkacak olan makalesinde büt bölgelerindeki nüfus kaymalarının esaslı muameled«n müteessir olduklarını D P. milletvekilleri yarın (bugun) setinde. mühim bir değişiklik olmnş, bn söylemişlerdir. çe müzakerelerinin başladığı ilk saat •bir tetkike tâbi tutulması için emniy«i tekrar Meclis görüşmelerine katı'adsğişiklik yüzünden Doğu ile Bata aralerde Demokrat Partinin salonu bırak tedbirleri ahnmasım istedi. Cumhur Başkanı, taraflardan biri caklardır. Karar bugüa öğleden sonsında elbirliği yapmak inıkânlart başmak mecburiyetinde kalmasile başhyanh haklı veya haksu olduğu konu ra Celâl Beyarın başkanlığında t^>göstennis, bu da bilhassa iM drlH île Petrel araştırmalan rak dokuz gün devam eden siyasî buhsu üstünde durmıyarak, bir kısım lanan D. P. Meclis Grupunda ittikendini belirtmistir: BirinrisV, sabık Mih. Hulki Karagülle: «Petrol, bir cemiranın Cumhur Baskanırun tavassutile milletvekıli arkadaşlarm müteesair fakla almırııjtır. verci devletlerle yapılacak andlasmaiar nihayet neticelenmiş olduğu kaydedi yetin kalkmmasında böyük bir rol oyolmalarından kendisinin de tees=ür Hatırlarda olduğu üzere Başbakaüzerinde bir yıidanberi devatn eden kavnar. M.T.A..yı petrol harbinın intellllerek denilıyor ki: duyduğunu bildirmiştir. Karşılıklı nin sö^erinden alınan Demokratlar sralarm son bulması ve andlaşmaiarnı «Muhakkak olan bir çey varsa o da gence'lanndan korumalıyız> dedL Bu saygı ve iyi niyetin vücudüne, heT daha salondan çıkar çıkmaz sinirleri hanrlanman, ikincisi silâhsızl&nnıa e«saDemokrat Partinin çekilmesi neticesin arada D.P. nin tenkidlerine de temas iki tarafla yakm temasından do'.ayı yatıştırmak için ilk dostane teşetobüs sının ve onunla beraber milletlerarası de teşriî haj'atm tamamile anormal bir ederek, devletin kalkınması için iktikat'i\ien emin olduğunu bildiren Şükrü Saracoğlu tarafından yapılsilâh kontroiunnn kabul ohınmasıdır. manzara aldığı ve Millet Meclisinin teîc sadî devlet teşekkülleri fıkrinin orteya Cumhur Başkanı şıkâyet tezahürüEnndan başka Almanya meselesini çö Arkasr Sa 4. Sü. 3 te partili bir sima arzettiğidir ki buna atıldığını, fakat bu i$in memlekete zarüsınek. Avusrnrya il« yapıiacak andiasaçıttan açıga siyasî bir buhran adrnı rarlı olduğunu ileri sürdü ve: cAksiyon manm hanrlanmasını kararlastırmak da vermek hiç de yanlış degildır. Hıiku çıkarmak memleketi bir koloni haline bu lybnserlik ve elbirliği havasmı bnsmetin çok hatah bir hareketi netice getirir> dedi. biitün kuvvetlendirnıi^ ve böylece gelesinde tahaddüs eden bu hareketin hü Fatin Gökmen petrol arastırmalarmın cek yıhn daha verimli neticeler vermesi kumetçe düzeltilemediğini gören Cıvmve bansın temellesmesine sahid olması, hur Başkanmm, devlet reisi sıfatile, kıvvetle nmnlur blr hale gelmiştir. meselenin halli için böyle bir tavasBunun böyle oldu&unn kabni edenlesutta bulunmak lüzumunu duyması rin ürerinde durduklan en mühim nokbundan başka bir mana da ifade etmez. ta, Sovyet siyasetinde görülen bn de°;iAnayasanın kendisine tevdi ettiği yüksiklieîn sebebleridir. Acaba bu sebebler sek vazifesi itibarile partilerin ve parti ncdir? ve bn sebebler ne dereceye kadar mütadelelerinin üstünde kfilmaa lcab güvenilmeğe lâyıkür?.. eden sayın Cumhur Başkanuıuı son Bu vadide yanlan vazılann bıeelenmetebliği, memleketin yüksek siyasesi neticesinde anlaşılan en esaslı nokta, tinde daima n&zım ve hakem rolünü lfa bilhassa Amerikan durnmunun, Sovyet Arkas\ Sa. 3, Sü. 2 de sivasetinde bn deçişikliğî basarmnsa muvatfak olduğudnr. Çiinkü Amerika Dış îşleri Bakanı Mr. Bymes, geçen ayın Çarşamba günü başlıyan ve uzun mü Kongre başlamadan önce söz alan Kesonlanna Hoğru M. Molotov'a elbirliçini nakaşalar neticesinde bir giın sonraya nan Oner, evvelii günkü parti kongrekurmağa imkân bulunmadığı takdirde bırakılan D.P. nin Istanbul il \kon sinin baa gazeteler tarafından parti Amerikanm banş müzakerelerini kese gresine dün d«vam edılmiştır. Saat 15.30 mensubları arasında ikilik varmış gibi rek kendi hesabına ve tekbasına andlaş da başlıyan ve 21 e kadar devam eden gösterildiğmi, hakikate ulasmak içın sermalar imzalamak zornnda kalacağını ve bu kongrede Demokrat Parti Istanbul best konuşmak ve münakaşa etmek lâböylece kendi işine bakacağmı söylemiş. milletvekillerinden Ahmed Kemal Si zımgeldiğini ve bütün arkadaşlarm hür Washington 26 (AP.) Komünist ti. Bn yürden, katf bir karar vermek livrıli, Senihi Yürüten ve Salamon olduklarını söylemiştir. lcab ediyordn ve bn karar gereğince ya Adatto hazır bulunmuşlar, kongrenin cemiyetlerinin t«rtib ettikleri toplanüH başkanının bu sözlerinl müteakıb Amerika kendi hesabına hareket etmek sonuna doğru genel istek iızerine Meclarda söz alan, Birleşmiç Milletler teshürriyeönl kazanarak bildiği ve istediği listeki son hâdiseler etrafında konuş bir delege kongre açılmadan konuşan kilâtma mensub ecnebi hükumet deleKenan Onerin hemen kürsüyü terketgiH andiasmaiar yapacak, yahud Dörfler muşlardır. gelerl, bugün Amerikan kongresinin Arkası S. 3. Sü 6 da arasında elbirliği devam edecektî. Karar, «Amerlka aleyhtan hareketler» komitesi elbirliğinin devamı lehhıde olduğu îçin nezdinde tenkld edilmişlerdir. l>imserlîk basfröstermis ve aynı lihniKomiteye verilen bir raporda, 1948 seyetin daha sonrakî tezahürleri Sovyet nesinde ele geçirilen vesikalar ve delüsivasetindekî değişikliği, daha fazla belerle, Amerikada grevler vasıtasile bir Krtmistir. ihtilâl yaratılmak Istenildiği bÜdirilnıektedir. Komitenin başmüsaviri Ernie AVazivetin bn şeklMe gellşmesine yardamson tarafından hazırlanan bu radım eden sebeblere çelinc» bn noktanm porda Amerikada m«vcud sendikalardan Incelenmesl arasında hiDıassa Sovvetler 17 einln komünist kontrolu altında buBirliğinin karsılaştıfı iktisadt güçlüklere lunduğu bildırümektedir. Raporda ez8nem verilmektedir. Bn bahsi knrcalaM. Blum ün son bir resmi cümle şöyle denilmektedir: yan ve bilhassa liberalliğile tamnmış bir «Birleşmls Milletlere mensub hükufngiliz gazetesfaıln mütalealan çn mermet temsilcilerinden birçoklan komükezdedir; «Anlaşılan Sovyet liderleri ilk. Eminönü Halkevinin salonlarînı, koridorlarını, once Bahdan yardım görmeden, hattâ nist toplantılarma iştirak etmişlerdir. Bu Bahya karşı gelerek, aynı zamanda Doğn temsilciler verdikleri demeçlerde yalmerdivenlerini dolduran muazzam bir genclik Avrnpa memleketlerlnîn kaynaklarmı nız Rus siyasetini desteklemişlerdir. Avkütlesi, büyük vatan çairini vecd içinde andı kullanarak ve Almanyadan agtr tamlrat rupanm büyük bir kısmı totalite'r bir çekerek ikfisadî durumn idare etmeği solculuğa saplanmış bulunmaktadır. Indüşünmüşler, fakat yantlmışlardı. Çünkü Turk gencliği dün, ölümünün onuncu vlnde tertib «ttiği toplantııun gördüğü *** yıldönümü münasebetile büyük vatan buyük alâka, toplantı saatinden pek ev Arkas\ S. S, Sü. 4 te şairimiz Mehmed Aklfi heyecanla tndı. vel bütün salonun dolmuş olmasmdan Arhast S. 3, Sü. 5 te Ttirk Talebe Birliğinin Eminönü Halke «İktidar partisinde yeni bir zihniyet değişikliğinin Ankara 26 (a a.) Cumhur Baş nün kâfi görülmesıni ve Mecliste Ankara 26 (Telefonla) Büyük Mil } süratle tecellisini ümid kanı İsmet İnönü, Demokrat Parti normal çalışmanın temin olunmasım ı let Meclisl bu sabah saat 10 da Hasan j başkanlardan rica etmiştir. Başkanı Celâl Bayar ve Meclis Grupu edeliftı» Fehmi Ataçın başkanlığında toplanarakj Dün temas edilen meseleler: Hayat pahahlığspetrol araştırmalan hastaneler • sağlık plânı hassasiyetle üaerinde durulmasını iste» dıkten sonra petrolun kısa bir tarihçesini yapü ve bu arada dedi ki: < Dünya üzerinde petrol istihsalinin azaldığı söyleniyor, bu doğrudur. Biıde petrol yeni çıkmakta olduğundan her bakımdan ehemmiyet kesbedijror. Petrol istihsali bakımından bakir bir memleketiz. Askerl işlerimizde nasıl hassasiyetl» dunlyorsak, petrol istihsali ;«lerirnizd* d« öylece hassas olmalıyız.> Yabancı mfitchassıslar Fatin Gökmen mütehaasıs meselesine de temas ederek Fızik ve Kimya Enstitüsünden çıkacak talebeleri Am.Tikaya göndermeyi ve petrol işile uğtaja • cak mütehassıs eleman yetiştirmek zaruretini ileri sürdu. Cemil Barlas devletin iktisadî hamlelerinde ve sanayi plânlarmda otarşiye doğru gidildiğini söyliyerek devlctçıli» ğin otarşi olmadan 11^05301 hamleıer Arkos» Sa. 4, Sü. 1 de Apik milletvekillikleti ve Istanbul Demokratlan Demokratlar, dünkü kongrede yapılacak seçime girmemeye karar verdiler Ekonomi Bakanı Tahsin Balta Amerikada komiinizme dair mühim bir rapor Yunanistan çetelerden temizleniyor Asiler. Bulgar arazisinde de takib edilecekler Komünistlerin Amerikada bir beşinci kol vazifesi gördükleri ve körükörüne Moskovadan direktif aldıkları belirtiliyor Mehmed Akif için yapılan ihtifal giltere ise aynı yola doğru ilerlemekAtina 26 (a.a.) Çeteleri takib eden tedir. Bu suretle bu cereyana karşı du Yunan birliklerinin bundan höyle asılari ran yegâne memleket Amerikadır. Ko Bulgar topraklarında da takib etmek münist cereyanlar, Amerikada g«niş ge mecburiyetinde kalacaklan Yunan hudikler açtruş bulunmaktadır. Bu cere dud makamları taraimdan Bulgaristayanlar kendilerini httkumetin içinde bile n& bildirilnıistir. Arkası S. 3, Sü. 5 te Arkas% S. 3, Sü. 2 de Fransantn Sarre'daki faaliyetleri Blum? Ingiliz sefîrile bir mülâkat yaptı Eminönü Halkevi salonunun dünkfi manzarası Londra 26 (B.BC.) Paristen haber alındığına göre, Pransa Başbakam M. Blum, İngilterenin paris sefırt Mr. rmff Cooper ile uzun bir mülâkat yapnuşsa da rrıülâJaıtta ne konuşulduğu üzerinde bir şey soylenmemektedlr. Bilindiğine göre, Mr. Cooper, Pransanin Sarre'deki veni hareketinı bahis me^zuu etmiş ve b'i hareket, iktısadi bir tedblr olmaktan çıkarak Fransiz siyasetinde yeni biı değlşiilik ifade ettiği takdirde haricdeki teslrirun çok lena olacagını bildirmiştir. Fransız kaynakları, Fransızlann Almanyadaki işgal bölgelerinde bulunan Alman sanayiini Sarre havzasma nak.ettiklerine dair yayılan haberleri yaîanlamaktadırlar. Bugünkü Berlln gazeteleri. Fransanm Sarre'deki yeni faaliyetini, Almanyanın Sarre havzasıle ilctısadi alâkalaı.nı kesmei mahıyetmde telâkki edıyorlar. Tiirk işçisinin Başbakana telgrafı Rumen basınının hezeyanları protesto edildi Türkiye tşçüer Dernelfl tarafından Başbalkan Receb Pekere dün aşa^ıdald telgraf çekilmişür: Sayin BaşbakanımB, Rumanya komünist partisi organı (Scanteia) gaaeteslnin savurduğu hezeyanlan bugün gazetelerde okuduk. Blz işcilere teîkilâtlanma müsaad'sl venlrr.edığı, bu işlerle uğrasanlarm tevkif edüdıği hakkındaki lsnadlarından çok acı duyduk. Sa 3. Sü. 5 te Eksik olmasınlar, eti beş, on kunif ucuzlattılar diye tesekküre gidiyonım!.. Belediyeye mi, kasablara mı?.. Hayır, uskınnrularLa istavridlere!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog