Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

ALBAIBAK Pirinç ve Hububat U N L A RI BAHARATI Yüksek, cins, saf, temiz ve sıhhî ambalâjlarda. Bakkahnızdan isteyiniz. Toptan satışlarda tenzilât Deposu: Tahmls caddesi 74, Tel: 20947. Telgraf: ALBAYRAK İstanbnl J Cumhuriyet Cö UnCU yil öâVI I OUuU Telgraf vw mektub adresi: Cumhuriyot, İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yan Işleri: 24299. Matbaa: 24290 PEABL S. BITCK ÖMER BIZA DOGRUL CANAVAR TOHUMU Son yıllarîn, en kuvvetli romanıdır. Sinemasını gârmeden eseri okursanız daha büyük heyecanla seyredersiniz. 200 kuruş. c y^ Perşembe 26 Aralık 1946 AHMED HAUD; Kitabevi V , Inönü ile Celâl Bayar Tekrar Görüştüler Iki parti arasındaki anlaşmazlığın înönü tarafından yapılan tavassutla sona ermekte olduğuna hükmediliyor (D. P.) tekerrür ihtimaline karşı teminat îstiyor (D. P.) milletvekillerinin bütçe müzakerelerinin son gününden evvel Meclise katılamıyacakları anlaşılıyor Tarafcız çevrelerde hâdisenin iki esaslı parti arasındaki karşılıklı saygıyı sağlam bir düzene koyması gibi hayırlı bir netice vermesi bekleniyor Ankara 25 (Telefonla) Cumhur Başkanı ve C. H. P. Genel Başkam Ismet İnönü ile D. P. Genel Başkanı Celâl Bayar bu akşam Çankaya köşkünde bir görüşme daha yapmışlardır. Fuad Köprülü de bu görüşmede bulunmuştur. Celâl Bayar Çankayaya Cumhur Başkanlığı köşkünden gonderilen bir otomobille gitmiştir. D. P. Genel Baskanile Başbakan yardımcısı Mümtaz Okmen arasında dün Mecliste bir görüşroe yapılmıştı. D. P. , milletvekilleri bugün de parti btaaların Arkas\ S. 3, Sü. 2 de \i Haricdeki komünist basın aleyhimize hücumajgeçti v Rus idaresi altmdaki Rumanyada gazeteler son tedbirleri mevzuubahis ederek: «Türkiyede. irtica, milleti faşizm yokuşuna sürüyor »/diyorlar Bükreg, 25 (a*.) Anadolu Ajansımn 3zel muhabiri bildiriyor: Komünist partisinin organı olan Scanteia' gazetesi, ıTürk irticaı kczunu kırıyoT» esas başlığı ve tHitier'e karşı bir tarafsızlık güden rejim, trostlcrin siyasetini takib ederek Turk milletini faşizm yokuştma doğnı sürüyor> ikinci başlığı altında Ghorghe Barbu imzasile çok uzun bir makale neşretmiştir. Bu makafede ezcümle şöyle denmektedir: Turkiyeden vahim haberler geliyor. Solcu psrtilerin liderieri tevkif edilmıstir. Sendikalar lâğ\ed'.lmiştir, Avrupa Türkiyesmde Sıkıyönetim ilân edilmiştir. Esasen Türkiye, yirmi seneden fazla bir zamandanberi, bütün diğer siyasî teşekkülleri yasak eden Halk Partisrnin idaresi altmda bulunmaktadır. SovyeÜer Birliği sarih v«sikalarla, Türkiye tarafından Alman ordusuııa yapılan yardımları isbat etmiştir. Alman uçaklan, Türk üslerinden hareket i ederek Sovyet arazisi üzerinde uçuyorlardı. Hitler'in' casusları, Turkiyeden Kafkasyaya girmeğe teşebbüa/etmişlerdir. Von Papen'e suikasd tertib etmek bahaıtesile Sovyet vatandaşlan mahküm edilmiştir. Türkiye, Alman denizaltılanna Karadenize girmek müsaadesiıü vermiştir. Türkiyede içtimaî tezadlar çok büyüktür./ Halkin yüzd« seksen ikisi ziraatl« meşguldür ve hâRâ bugün dahi yan orta çağ bünyesine malik bulunmaktadır. Hezeyanlar Işçİler sendika teşekküilerinden marırumdurlar. Bir Iş Bakanhğı kurulmuş ve idaresi mürteci Sadi Sa. 2, Sü. I de isabeti teeyyüd ediyor Yeni yıla doğru ütün dünya 1946 yılına veda için hazırlannıakta ve bir çok bnyiıkler noel dolayısile neşrettikleri mesajlarda geçen yılın hatıralarından bahsettikleri gibi gelecek >"ü hakkında besledikleri iimidleri de anla,tmaktadırlar. Bütün bu meSajlann etrafında derlenip toplandığı en esash noktalar dünyanm sağlam bir banşa ibtiyacı ve bu ihtiyacı sağlamak üzere sarîolunaa gayrtüfirin iyi neticeler vermesi içİB harb yüzünden ıstoab ve felâket, açlık ve sefalet içinde yttzen nıilletlerden hiç bir yardımın esirgenmemesidir. Dünya, 1946 yılmı barışı knrmak için çalısmakla geçirdiği halde bütün bir yüı kaplayan bu gayretler, en iyimser gbrüşlü devlet adamlarma göre, ancak barış giıneşinin doğroak üzere olduğunu miijâelemekle kalmıştır. Güneşin hakikaten doğması ise 1947 yılına nasib olacakhr. Bunun bu kadar gecikmesinin sebebi nedir? . Mr. Truman, noel mesajmda biraz bu sebebe dokunarak insanın garib bir baleti ruhiyesinden bahsetmiş ve Ikind Dünya Harbini kazanmak için yanyana dovüşenlerin sulhu ka7anmak için ayni fedakârlığı gösteremediklerini belirtmiştir. Amcrika Cumhur Başkanı sulhun bu yüzden gecikmekte olduğuna işaret etmekle beraber bu hal yüzünden «erre kadar ümidsizliğe uğramadığını bildirıniş, onun için 1947 de hedefe vanlaeağını anlatmıstır. Harb yıllarında her fedakârlığı goze •lan ve harbi kazanmak için elbirliği yapan milleüerin, sulh yıllannda ayni ferağatle hareket etmemelerini ve edememelerini son derece tabii görmk icab der. Çünkü sulh, her milletin peşinde koştuğu bir sürii ihtiraslan gerçekleştirmek için vesile ve fırsat veriyor, bu vesile ve fırsatı istismar etmek isteyen milletler.'koparabilecekleri her şeyi kopannayı, genel banş endişe^inden üstün tutuyorlar. Bu hal bir millete münhasır kaîmadığı için menfaatler ve ihtiraslar çarpışıyor ve bu çarpışma, banşı geciktirdikce geciktiriyor. Geçen yıl içinde durmadan şahid oldtığumuz manzara bu çarpısma id^. îşte bu çarpışmanın son fasılları, 1947 yıluıı da kaplayacakttr. Gerçi geçen yıl içinde, dünyanın nmşterek güven ve banşını sağlamlamak ve her tecavüzü önleyerek boğtnak için kurulan teşkilâtı çaliîmış ve bir taraftan hsusl menfaatler çarpıştığı halde bu teşkilât da vazifesmi başarmak için uğraşarak müsbet adımlar atmağa nravaffak ounuşrur, fakat bütün bu gayretler, hususî menfaat ve ihtiraslarla, ktskin rekabetler üzerinde derin bir lz bırakamamış, ancak bir, iki hafta önce sılâhsızianma haklanda varılan esas anlaşma, ümidleri az çok eanlandırmış ve bu sahada 1946 yılını iyi bir hava ve fimid içinde uğurlamak imkânı elvernriştir. 1917 yılma tyi bir hava ve ümld içtade girmek muhakkak ki bir kazancdır. Fukat 1946 yılımn kendisini takib edecek seneye, altmdan kolay kolay kalkılamıyacak ağır bir yük bırakmış olduğa da aşikârdır. Gelecek sene zarfında milletler, bu yükira altuıdan kalkmak için upraşacakiar ve muvaffak olduklan takdirde kendilerini büyük bir muvaffakiyet kazanmış sayacaklar ve o zaman İkinci Dünya Rarblnln bitmiş. oldu&una inanmağa imkân hasıl olacaktır. Milletler, İkinci Dünya Harbintn siIShlı safhası bfttlğindenberl silâhsn bir mıicadeleye gbrişmiş ve bu silâhsiz miicadeleyp benüj son verememiş olduklan için bütün dünya istırab içinde yaşıyor, barbin sıkıntılanna benziyen mahrutDİvetlere ve buhranlara dayanıyor. 1947 senesf, bn harbin silâhsn safhagına da son verildi^ine şahid olursa, ümid içinde selâmiandığı gibi başan içinde ugnrlanacak, bclkl de dünya tarihtaıde nnutulraıyan bir yıl olarak kut İsmet İnönfi ve Celâl Bayar evvelce yaptıklan bir mülâkat esnasında Dün Mecliste Baymdırlık bütçesi kabul edildi ' Hatibler bazı temennilerde bulundular ve Adnan Menderese cevablar verdiler, Meclis bu sabah tekrar toplanıyor Ankara 25 (Telefonla) Büyük Millet Meclisi bu sabah saat onda Hasan Fehmi Ataçın başkanlığmda toplandı. Başkan salona bir göz attıktan sonra yoklama yaptırdı: « Nisab yoktur. Oturuma 15 dakika ara veriyorum,> dedi. ikinci oturum 45 dakika sonra açıldu Tekrar yoklama yapıldı. Ekseriyet olduğu anlaşıldığmdan saat 11 de baymdırlık bütçesimn görüsıümesine başlandı. Hk sözü Necmeddın Sahir Sılan aldı. 1 mıştır? Haberi olmuştur, fakat »6ylemek işine gelmez. Adnan Menderesin topraklarmın da bulunduğu bir çevrede köprü yapılmış, bataklık kurutulmuştur. Vatanımız bir bütündür. Batıda da, Doğuda da bir çok seyler yapılmıştır ve yapılacaktır.» Necmeddin Sahir Sılan sözlerini şSyle bitirdi: « Ne derlerse desinler, güneş balçıkla sıvanmaz.> Samsun lunamnın durumu Yakub Kalga (Samsun) liman mevYeni bütçede demiryolu, su işleri, yapı, imar vesair hususlar için ayrılan zuunda konuştu. Samsun limanmm esödenekleri az buldu. Bütçede demiryolu kı bir tarihi olduğunu, fakat nedense ve limanlar inşaatının birinci plâna a uzun zaman liman bakımından denize lındığını, daha sonra su işlerinin, da>a bir taş bile atılmasmın nasib olmadığını, sonra da yol ve köprülerin geldiğini Cumhuriyet hükumetinin bunu ele alkayâederek bu sırayı doğru bulmadı. dığını, fakat tatbikata geçilemediğini anYol ihtiyacı üzerinde durarak Şarkta 20 latarak.bunu programına da geçrimî? bin kilometrelik yol inşaatına karar ve olan Receb Peker hükumetinin işi barilmiş olduğundan bahisle. Baymdırlık şarmasını diledi. Bakanmın bu konuda izahlarda bulun Arkan Sa. 2, Sü. 4 te masını istedi. Adnan Menderese bir cevab Necmeddin Sahir Sılan sözlerinin son kısmııu D. P. ye yeni bütçe hak&mdaki görüşlerinden dolayı cevab vermeğe hasretti. Son yıllarda bayındırlık sahaşmdaki ilerlemeleri saydı ve dedi ki: « Adnan Menderesin Ayduı Muğla yolu üzeTİnde 137 metre uzunluğımda betonarme olarak yapılan Büyük Menderes köprüsünden nasıl haberi olmaMehmed Akif Demokrat Parti istanbul ili konoresi toplandı Kongre, Meclisteki hâdise münasebetile Genel Merkeze telgraf çekilmesini ve teminat alınmadıkça ademi iştirake devamı istemeyi kararlaştırdı Etemokrat Partin^ı İstanbul il kongresi dün saat 14,30 da Beşiktaş Iskelesi üzerindeki gaıinoda yapılmıştır. Kongre çok heyecanlı oltnuş ve tartışmalar saat 19 a kadar sürmüştür. Yalnız, bu dört buçuk saatîık mütemadi münakaşa, gıindemdeki mühim meselelerden biri üzerinde değil, teferruat saydacak bir hâdise etrafında cereyan etmiştir. Kongre açılmadan evvel il müteşebbis heyeti başkanı Kenan Öner söz alarak, Beyoğlu ilçesi üyelerinden on ıkisinin lmzaladığı bir takrirle Beyoğlu ilçesi idare kurulu seçimine itiraz edildiğini bildırmiştir. Ayni şekilde bir itirazm Kadıköy ilçesi seçimlerine karşı da yapıldığı anlaşıldığmdan kongre açılmadan önce bu itirazların munakaçası yaplımıştır. Bilindiği gibi Beyoğlu ilçesi seçimleri yapılırken, d^legelerden on iki kışi, ilçe müteçebbis heyetinin de oy sahibi olmnk istemesi üzerine salonu terketmiş, t^ına rağroen kongreye devam edilerek idare heyeti seçilmişti. Ayni şekilde bir hâdise Kadıköy seçimlerınde de vukua gelmişti. Kenan Öner, meselenin genel kurula bildırildiğini ve oradan usul hakkında talimat geldiğini söylemiştir. Genel kurul bu talimatında, eğer itiraz yalnız müteşebbis heyetin oy sahibi olmasmdan Arkası S. 3, Sü. 5 te Nehmed Akif Büyük vatan şairinin öliimünün 10 uncu yıldönümü münasebetUe bugün büyük bir törcn yapılıyor Büyük vatan t şairi Mehmed Akıîın ölümünün onuncu yıldönümü münasebetil« Türk Talebe Birliği tarafından bugün saat 14 te Eminönü Halke^'inda büyük bir tören hazırlamıstır. Törene, merhumun lâyemut eseri olan Istiklâl Arkası Sa. 3, Sü. 5 <Ja Demiryolu inşaatından bir görünüş Kral Abdullahın Türkiyeyi ziyareti Ankara 25 (Teleforüa) Ürdün Kralı | Abdullahın menüeketimizi ziyareti dolayısile fesml progTam hazulanmıştır. «Savarona> yatı, Kralı getlrmek üzere ocak ayımn llk günlerinde hareket edeC2k ve 4 ocakta Hayfada bulunacaktır. Kral Abdullah ayın 6 sında aaat 15 te kendi forsları çekilecek olan yatla H»yfadan hare*et edecektlr. Yat, ertesi giln 9 30 da Iskenderuna varmış olacaktır. Mlsafirimiz kendısine tahsls edilen Cumhıır BaiTjanı trenile saaf 10 da Ankaraya hareket edecektir. Kral ve malyetlerinl g^tiren tren 8 ocakta saat 11 de Ankara i«tasyonuna gelecek, Cumhur Başkanımızla malyetleri, Kralı garda blzzat karşılıyacaklardır. Cumhur Başkam, misaflrlerinl Ankara Paîasta hazırlanan dalreye getirecekler ve bir mütldet fc<ndilerlle görüîeceklerdir. Saat 17 de Kral Abd'illah, çar.kajays giderelk Cumhur Başkanım zdyaret edecektir. Bu siyaret esnasında Ziyaret proğramı hazırlandı, Savarona yatı muhterem misafiri getirmek 2300 Km.uk demirüzere harekete hazırlatııyor yolu yapılacak. 800 milyon harcanacak Ankara 25 (Telefonla) On beş yılda ikmal edilmek üzere yapılacak 2300 I kilomctrelık demiryolu inşaatma dair | plânlar tamamen hazırlanmıştır. Plânm | tatbikmdan sonra memleket muhtac ol| duğu demirjolu şebekesine tamamen | kavuşmus olacaktır. Bıttabi bu ana hatı lar yapıldıktan sonra sadece şebeke ve I diğsr tâli hatlarm inşası işi kalacaktır. i Arkası S. 3, S'L Ş te I On bes yıllık demiryolu inşaat plânı Anıt Kabir inşaatı Bir Çek futbol takımı geliyor Ankara 25 (Telefonla) Çekoslovakyanm blrinci smıf futbol takımlarından İCrankno cumartesi, pazar ve çarşamba gunleri Ankarada üç maç yapacaktır. Takım, buridan Istanbula gidecektir. laatcakto, **% Arkat Sa. 3, Stt. 2 4* Kral Abdullah Londra 25 (A.P.) ingiltere Kralı Majeste Altıncı Jorj, bugün Noel bayramı münasebetile, bir demecde bulunmuştur. Senelflc Noel mesajı için hasredilen altın mikrofondan nulyonlarca. dinleyiciye hitab eden Kral Jorj ezcumle şunları söylemiştir: < Vazifemiz, Noelin bize bahşettiği mânevi kudreti seferber ederek bunu gündelik hayatımızda kullanmaktır > Kral sozlerine şojle'devam etmiştir: t lyi niyetlerımiz ve tahammülümüz sayesinde dünyanm, nekahat devresini süratle geçirmekte olduğu muhakkaktır. Bombalar yağarken, disiplinımiz ve sebatımız sayesinde dünyaya yol gösAnıt Kabiıin inşasmdan sonra alacagı şekle aul bir görünüş terdik, bu yolu gene Ae gosterebiliriz.l Kral devam ederek ^öyle demiştir: Ankara 25 (Telefonla) Atatürk a mızm haklı olarak alâkasını üstüııde «Ijanlık taJihinin en fecl tecrübesini mtmm in^asının ne safhada olduğuna tuttnğu bir konu oldğunu belirterek deatlattık. Demokrpoımizin dunyada eşi dair bugünku Mechste Bayındırlık Ba mıştir ki: yoktur. Bugün Noeli, sulh içinde serrest, kanı Cevdet Kerım Incedayı bcyanatta < Istimlâk içm 900 bin lira kadar Arkas% S. 3, Sü. 3 te bulunmuştur. Baktın, bu insaatın halkı Arkas\ S. 3, Sü. 5 te İngiltere Krahmn Noel mesajı Dünkü Mecliste Bayındırlık Bakanı «Bu iş gecikiyor, geciktiriliyor» yolundaki iddialara cevab verdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog