Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Sağlam ve uzuo bir ömur isityorsanız ANSİKLOPEDİK HALK DOKTORU ADLI ESERI Yazan: Dr. KEMAL SARACOĞLU Gayet nefis ve sağlam cildli olan ve 500 sahife kadar tutan bu eserin £aü 10 liradır. Satış yeri: Ankara caddesinde 71 NoJı Yeni Mecmua idarehanesidir. umhuriyet yil Oayi . OVCV Telgrai ve mektub adresl: Cumhurfyet, tstanbnl Po«ta kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: Cmuml Santral Numarası: 24298. Yan îaleri; 24299. Matbaa: 24290. CK ÖMEB R1ZA DOĞRUL, "ErAVAR TOHUMU Son yülarm en kuvvetli romanıdır. Sroemasını görmeden eseri okursanız Aaba büyük heyecaala seyredersiniz, 200 kuruç. KURUCUSU:YUNUSNAD! Çarşamba 25 Aralık 1946 Gendjğin durumu îçin Mediste görüşmeler Millî Eğitim bütçesinin müzakeresi münasebetile ileri sürülen bu mütalealara Başbakan ve Millî Eğitim Bakanı cevablar verdiler V.. AHMED HALİD Kitabevi Hatibler ahlâk üzerinde durdular, Türk neslinin manevî bünyesini düşünmek lüzumundan bahsedenler de oldu Ortaşarkın istikrarı igin Millî Eğitim Bakanı memleket çocukl^rıttı millî şuur sahibi olarak yetistirmek icin mekteblere millet dersi diye yeni bir ders konulacağını söyledi undî Arabistan hükümdan Ankara 24 (Telefonla) BüyUk MilMajeste İbnissuudun Başkan let Meclisi bugün General Kâztm KaTnıman'ın misaüri sıfatile, rabekirin başkanlığmda toplandı. Millî Amerikayı ziyaret etmek üzere olduğuna Eğitim bütçesinin tümü üzerinde gddair verilen haberler, doğnı ise, ehem rüşmelere devam edildi. miyetle karşılanraağa değer. Çünkii bu Muhiddin Bahanın sözleri Bİyaret, herhalde Ortaşarkm mukaddeDünkü oturumda söz almış olanlarratile çok yakından alâkalıdır ve herhal. dan Muhiddin Baha Pars kürsüye gelede bir takım mühim meselelerin hallini rek ve musikiden başlamak iizere çe(özetmektedir. çidli eğitim işleri üzerinde görüş ve teBugiin biitün Oriaşark, türlü türlü mennilerini bildirdi, bu arada dedi ki: fcoşnudsuzluklar içinde yÜ2Üyor ve bü « Eğitim Bakamndan bir ricam var. tün bn hoşnudsuzlukları ortadan kaldır Sanatkâr çok zor yetişir. Bunları himamak çok biiyük bir mcsele teskil ediyor. ye etsinler. Dört yaşmdaki çocuklardan Bnnlann bir kısmı nnıumî mahiyettedir. başlıyarak kıymetlerini bilmediğimiz Filistin raeselcshıin doğurduğu hosnud birçok sanatkârlsrm memleket dışma suzluk gibi. Bir kısım da Arab"memleket gitmelerine meydan vermiyelim. Meselâ lerini ayrt ayrı alâkalandıran hususi raa. bu arada gayet nadir yetişen kıymethiyette olmakla beraber netice itibarile lerden bir Şerif Muhiddin Bey vardır. hepsini rahatsız ettnektedir: Mısır mese Yirmi sene Amerikada değerini gösterlesi gibi. di. Bu zat dışarıdadır. Geçen sene çok Arab Birliğinin en büyük hedefi ise. çalıştık, ancak üç yüz elli lira kadar bir herseyden önee uıtıumî mabijetteki hoş ücret bulabfldü. Şerif Muhiddin her iii audsnzlukları ortadan kaldırmak ve musikide de üstaddır. Millî Eğitim Baböylece hem Arab Birliğ:ııin ülkeleri a karunm bu hususta meşgul olmasmı dirasına yabancılann girmesine ençel ol lerim.> mak, hem de Arab Birliğinin nüfuzunu Muhiddin Baha Pars «ahlâkî durum» Baçbakan Receb Pekerin Meclls kuvvetlendirerek hususi meselelerin Arkası Sa. 2, Sü. 4 te Jnrrsüsünde son resmi hallinde de bıından faydalanmaktır. Bu yÜ7den Kral İbnissudun Amerikayı »îyaretinin sebebieri hakkında ileri sürülen en bellibaşU mesele, Filistin meselesidir. Kral İbnissmıd hazretleri, memleketile Birleşik Amerika Cumlıuriyetleri arasın. daki dostluk ve ilgiden faydalanarak bu tneselenin halline önayak olmak istemiş Ve her fırsab yakalıyarak Filistin meselesi hakkındaki noktai nazarinı da Amerikaya blldinnistir. Kral Ibniseıınd da, bütün Arab ve İslâm âlemi gibi Filistinin daima Arab kalmasını müdafaa etmekte ve bu Arab yurduna yıçın yıcın «iyonist muhacirin gönderilmesine karsı gelmektedir. Kendisi kısa bir zaman önce de Mr. Truman'a bir mesaj göndemıiş Ve bn noktai nazanm tekid etaıişti. Atma 24 Resmen blldirildi^ne Bah Trakya ve Makedonya<ia tetkikOnun bu tesebbiislerden sonra, yası göre Bulkes kampından gelen 800 kışi lerde bulunan Başbakan muavini Gchın bir hayli ilerlemis olmnsma rağmen lık iyi teslih edilmiş bir ç€te Dedia natas Atinaya dönmüştür. şahsan Amerikaya kadar gitrneyi göze Suflu köylerine taarruz etmiş, jandaralması, Filisfin davauna verdiği büyük ma kuvvetlerile haydudlar arasmda Washington'da neşredOen teblig ehemmiyeti belirtraekie kalmaz, vtetelik kanh bfr çarpışma olmuştur. Takviye Washington 24 (a.a.) Dış işleri Babütün Arab ve İslâm âleminin bu davayı kuvvetlerinin yetişmesi üzerine hay kanlığı, Çaldaris'in Washington'un muhhalletmeyi ve kazanmayı en biijük ga dudlar Katrancık istikametinde geri çe t€İif şahsiyetlerile yaptığı görüşmeler ye ve hedef saydjğını da azamî vüzuhla kilmişlerdir. SJa bir surette takib edl hakkında bir tebliğ neşretmişür. Biraçıklar. len çete efradının Bulgarca konuştuk leşik Amerika hükumetmin, Yun3nisAcaba Fflistta meselesl biı kadar ie ları tespit edümiştir. Musademe esna tana kalkınması için iktisadî bir yarfcer verilme|e lâyık mıdır? smda 50 haydud öldürülmüş, 7 jandar .dımda bulunmak imkânmı süratle araşArab âleml bakımmdan hiç şüphe J ma maktul düşmüştür. Haydudlar Dadia tıracağı tebliğde kaydedilmektedir. Yufo\ H lây&tır. Çiinkü Filistinin Arab köyünde 18 eve ateş vennişlerdir. nan kaynaklarrndan daha tesirli bir şeolmaktan çıkmasile Arab Birlifi hem Gonataj Atinaya döndii kilde istifade edilmek çareleri tetkik Bynlır hem bozulur, hem de bn âlem Atina 24 (Hususî muhabiriınizden) edilecektir. frenl bir lstilâ ile karşılaşır. Halbnkl Ortadoğndaki Arablar, aralarmdakl irtibatı devam ettirmek arrusunu besleinekle beraber aynl zamanda Arablık besabma her hanjri fedakârlfcta bulnnarak yeni bir istilâya nğramak istemiforlar. Bn yitoden Arab âleml hem Mlbatını korumak, hem lstfkhallnl kurtarmak emelile hareket etmekte ve bfazat Kral Jtalssündnn bn davayı ele almasile, bn •Snrda btttün azmlnl denemekten geri kalmıya«a£ffii açıklamaktadn. Çitnkü rnalum olan bir şey Tarsa. o da Kral İbnissuudun son derece gayretli ve son derece azlmll bir şahstyet olduga *** *.^.T' M Arkası S. 3, Stt. 4 te Dün de Celâl Bayar ve Fuad Köprülü ile Başbakan Yardımcısı Mümtaz Ökmen Dünkü Meclisten arasmda. uzun bir görüşme yapıldı inttbalar Mülâkatta tartıştnalar olduğu anlaşılmakla beraber görüşülen mevzu hakkında sıkı bir ketumiyet muhafaza ediliyor Ankara 24 (Telefonla) Demökfat Parti mületvekillerinin Meclls müzakerelerine katılacaklan zaman benüz kat'l şeklîde belli degkilr. Ancak bu ilühakın bugttnleröe ve bütçe görüşmelerinln sonunda olacagı anlaşılmış gibidir. Cunıhur Başkanı ve Parti Genel Baskanı Inönü ile Çankaya köşkünde yapılan mülâ'kattan sonra Demokrat Mllletvetlllerl Parti merkezlerin.de grup toplanüsj yapmışlardır. Bu toplantı de tekrarlanmuş ve bunu Demokrat Parti O«n?l Başkanı Oel&l Bayar vo Profesör Pua<i Köprülü He Başbakan Yardımcısı Mümtaz Ökmen arasmda yapılao btr mülâic«.t taöb etmlşttr. Başbakan Yardımcısı İle Demokrat Parti Başkanı arasınrfaki görilşme, Mecllste cereyan etmiş, uzun sürmekle beraber bulunduklan odada başka biç bb kimse bulundurulmamış ve fc»tumlyeti Arkan S. 3, SiL 5 te parti arasmda temaslar devam ediyor (D. P.) Genel Başkanı Celâl Bayar Bişbakaa Yardımcısı Miimtas Ökmen . P.) kurucularmdaa TuU Köprültt Yunanistanda yeniden çarpısmalar oldu (Hususî muhabirimiz telsizle bildiriyor) Ankara 24 (Telefonla) Aşırı sol cereyanlardan memleketi ve gencliği korumak bugünkü Meclisin başlıca konusu olmştur. Ban hatibler enteresan sayılacak müşahedelerinden bahsettiler. Bağımsız milletvekili Emin Soysalm sözleri ise heyecan uyandıneı ifşaatla dolu idi. Alınacak tedbirlere gelince; tavsiyeler arasmda <din> i de en esash panzehir olarak gösterenler buluudu. Bu sırada Meclia salonuida göriişmeletin 6eyri ile hasıl olan hava bir yandan coşkun alkış'ar topiarkeh bir yandan da için İçin btr kaynaşmaya yol açta. Salon önce tenhalaştı, sonra birdenbire doidu. Tenhalık meselenin salondan kulise aktanldığını gdsteriyordu. Fasıla urun sürmedi. Bir çok milletvekilleri tefcrar S. 3, Su 4 te Meelisteki lıadiso ve partililer Izmirli D.P.lilerin teklifi Bursalı H. Partilileri kızdırdı Bursa 24 (Telefonla) Başbakan Reoeb Pekeri istifaya davet eden Izmirli demokratiarın bu hareJceti Cumhuriyeî Halk Parüsi mensublan arasmda mahsus bir asabiyet uyandırmıştır. Bu akşam Sedbaşı ikinci bucağına bağlı ocakların işürakile yapılan aylık toplantıda bu mevzula alâkalı, hararetli konuşmalar olmuf, Halk Partisi mensublan aşağıdaki telgrafm Başbakana çekilmesin* karar vennişlerdir: «Bucağımıza bağlı ocaklarla yapılan aylık toplanümızda millet coğunluğunun emrinde ödevlenmiş bulunan hülrihnetimizin icraatmı kötülemeğe yeltenenlere karşı gosterilen hassasiyetin tamamen yerinde bir hareket olduğunu ve gorüşlerinize bütün varlığımızla katıldığımın arzederiz.> Moskova Almanya meselesile meşgul "Ruslar, Âlmanya hakkında hayret verici bir program teklif edecekler,, Bulgarca konuştukları tesbit edilen çetecilerin büyük bir taarruzu püskürtüldü Valinin şahidlik yaptığı dava Dr. Lutfi Kırdar, Almanlara esir düşen Türklere yardım için cemiyet kurulmasına niçin izin verilmediğini dün açıkladı Moskova 24 (a a.) Mareşal Stalln, Kmmda geçinniş oldugu tatil devresinden fevkal&de lstirahat etmi^ olarak Moskovaya avdet etmiş bulunmaktadır. Rus devlet adamlan. halen, Almanyanm Istlkbalinl dilzenl«mek işlle meşgnldürler Dış İşleri Bakanlan 10 martta MoSkovada toplandıklan zaman, Sovyetlerin Almanya hakSında yeni, kati ve belkl de hayret verici bîr program Centil Mardam Bey fceklif edeceklerl şüpheslzdlr. Molotov ve Vlchlnsky de Moskovaya dönmüş bulunmaktadırlar. Her Vü devlet adamı, NewYorkta Birleşmiş Mllletler genel kurulunda elde edilen neticelerden çok memnundurlar. Molotov ve Vichir.sîcy, şimdl Istiraiıat etmektedirler. Gelecek ay içtode, Birleşmlş Milletler öe ortaya atmış olduklan silâhsalanma meselesinl tnceliyecekleri muM. Molotov hakfaıktır. Molotov ve Vichlnrfjy asker lekeüerden geri çektdkleri fcuvvetlertn lerin terhisiBİ ve beş yülık plânin süratle tatbSk edilmesini temerml etmekŞam 24 (a.a.) CımAur Baskanı, tedirlcr. Cemil Mardam Beyi yeni kabineyi kurSovyetlerbı, Almanya ve dlfer memraağa mesmur etmişÜr. Mardam Bey bunu kabul etmiş ve derhal istişarelere başlanustır. Kabinenin bugün kurulacağı umulmakUdır. Ismi geçen yeni Bakanlar arasında Suriyenln eski Paris Elçisl Adnan Atassi. Surlyenin eski Washington Eçisi Mazien Condsi, Parlâmentonun ikinci başkan muavini Said Ga2İ, eski Dış İşleri Bakanı Nuim Antaki bulunmaktadır. tlıtikârdan 3,5 seneye mahBüyük Suriye meselesl kum olan bir tüccar Beyrut 24 (a.a.) Arab Birliğinrn Arkasi S. S, Sü. 3 te Yeni Suriye habinesi YARIM Cemil Mardam yeni kabineyi kuruyor KAZA OKU! Cemal Nadirin büyük renklî karikatürü Dün mahkemeden bir suçlu kaçtı ortadan kayboldu Dr. LAtfl Rırdar »ehadette bulunuyor Ycucm Z nci tdhifemizde 1 Saç ihtikân yapmaktan mamun ithilâtçı tacır Kâmil EUialtıoğlu il« bu davada yalan yere şahidlik etmekten maznun Artin, Ziya, Eskenazi, Avram, Meh med, Rıza, Hayim, Mehmed, Halis, İzak haklarındaki dava, dün sona ermiştir. Davaya bakan İstanbul Millî Korunma îkinci Toplu Mahkemesi, Kâmil Elİşçiler adına Başbakana lialtıoğlunun üç buçuk sene, diğer on kişinin de ikiçer sene ağır hapse konulçekilen telgraf ve malarına ve hepsinin tevkiLne karar vermlştir. gelen cevab Karar bildirildikten sonra koridora Ankara 24 (a a.) Bursa işçileri adı çıkan Kâmil Ellialtıoğlu, kalabalığa karına Bursa işçi sendikalan birliği baş^anı şıp ortadan kaybolmuştur. Bunun üîeHalil Ibrahim Demirense, Başbakan Re rine, kendisinin aranıp ele geçirılmesi, ceb Pekere aşağıdaki telgrafı göndermiş için alâkalı yere müzekkere gönd«rillir: miştir. Diğer taraftan, kendisinin böyle «Bîz Bursalı işçiler tstanbul ve Zon u2aklasma imkânmı bulmasından dolayı, jiıldakta işçi vatandaşlar arasına boz Adlıyece tahkikata başlanmıştı. Neticeguncu ve yalancı fikirler sokan soysuz de; ihmali görülen veya görülenler hakların hareketini dün toplanarak nefret kında, bu cihetten kanunî takibat yapı Arküaı Sa. 3, Sü. 5 te lacakür. Bursa işçileri bozgunculart teVin ettilev Bu kumaş ota benziyor yahu!.. Beğenemediniz mi?.. Beğenmesine beğendim ama sebze fiatma vermenizden korkarim!.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog