Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

* Şehrazad ve Gülnihal Sultan Şarkın En Büyük Eseri BINBIR GECE MÂSÂLLÂRI Muharrir ve rejisör Vedad Örfi Bengünün •alâhiyettar kalemile çok nefıs resimli kapaklarla ayn ayrı üç kitab halinde neçredildi. Kitabcılarjnızdan arayuuz. UĞUR İ KİTABEVİ J umhuriyet üncü yıl S a y ı : 8 0 2 7 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa tşleri: 24299. Matbaa: 21290. Sağlam ve uzun ANSİK HALK ADL1 ESERI Yazan: Dr. Gayet nefis ve 500 sahife kadar tutan liradır. Satış yeri; 71 NoJı Yeni Mecı .COĞLU olan ve fiab 10 [desinde ldarehanesidir. fstanbul, Cağaloğlu yokuşu No. 44 reigrafWnîektubadr«i:cumhuriyet,ıstanbuip«>st.kutuSu:t3tanbuiNo.246 Pazartesı 2 3 Aralık 1946 "Harb iki büyük devlet bıraktı: Amerika ve Sovyet Rusya,, demeçte "Birleşmiş Nilletler Anayasası nzerinc yeni bir sulh dünyası knrmak işinde sabırsızlanmamak lâzındırM «Dünyanın tabiî kaynaklarından her millet istifade edebilmelidir» Londra 22 (BBC.) Dı* Işleri Bakanı Mr. Be\Tn bu gec« radyoda bir söylev verere't îngılterenin bugünkü dunya meseleleri karşısmda takib ettiği siyaseti ve NewYorktaki «on görüşmelerin neticelerini inlatmıştır. Dı? Işleri Bakanı, Ingilterenin, taklb etmekte olduğu siyasette Birleşmiş Milletler anayasasını esas olarak aldığını v« bütün milletlerarası meselelerde bu anayasadaki gayenin gözetilmesin* dikkat ettiğini söylemiş ve sözlerine şöjrle devam etmiştir: Veto hakkı < NewYork toplantısm<Ja da bu esas üzerine çalıştık. Bilhassa veto meselesin de aramızda büyük bir ihtilâf vardı. Bu meselenin Beşler arasında yeniden ve sıkı bir temas neticesinde halledilebileceğini umuyorduk. Başlangıcda çok zorluk çektik. Fakat neticede, bu mesele üzerinde mühim bir anlaşmaya vardık. Hasıl olan yeni anlaçmaya göre, veto hakkını kaldırmıyomz. Fakat bu hakkm, başlançıcda gözetilen hedefe uygun bir şekılde kullanılrnası üzerinde anlaştnış bulunuyorıız Teslihat meselesl Bundan baska, NewYork görüşmelerimiz esçasında, teslihat meselesinde rjir. anlaşma için de ilk adımı attık. Bu yoldan yiıriıyerek daha esaslı anlajmalara varacağimıza eminim.» Talıakknkn lâzun gelen üç nokts Mr Be\in, bundan sonra, Ingılterenin, Birleşmiş Millet^r anayasasma o Bevİn dün gece siyaslDsmokratlarbugünkü *' 'isedegelmiyorlar vazıyeti izah ett Celâl Bayarın bugün bir Demokrat milletvekilleri bugün Parti Genel Merkezinde tekrar toplanacaklar Demokrat Par*ti milletvekili Dr. Ahmed OğuTtın Başbakana hitab eden bir yazısı ve «Ulus» un makalesi bulunması bekleniyor Araxi vergisi Yeni tasarı Meclise tevdi edildi Yılbaşından itibaren arazi vergisi iki kat almacak ! Ankara 22 (Tekfonla) Yılbaşından I itibaren aı azi vergisi iki iat almacaktır. I Ozel idarelerin malî durumunu duzenlemeğc yarayacak olan bu fcaniın tasarısı Meclise sunulmuştur. Bu vergı, tahsil masraflarının çokluğuna rağmen şimd'ki halile ozel idarelere 14 mılyon lira cıvarında bir gelır ssğlamaktaydı. Tek'.if olunan tasarı arazi vergısir.in: A) Araa. ve iradlı arsalar için kıymetlerinin b'nde yinrrtsi, B) Iradsız arsalar için kıymetlerinin binde onu nisbetinde al'na» cağmı belirtmektedır. Bu verşioen köy idaresi sermaye payı ve Ziraat Ban'osı iane hissesi adlarile ayrılmakta olan mıktarlann da verginin artmasile ken Arkas% S. 3. Sü. 3 Ortadoğu bloku ve Hatay meselesi üıkıye Cnmhnrtyefi, İstiklâl Ankara 22 (Telefonla) Demokrat harbini zaferle bitirdikten ve Parti milletvekillerinin yarmki (bugünLansanne zaferile de tam kü) meclis görüşmelerine de iştirak etmüstaki] bir deilet olduktan sonra, Arciyecekleri anlaşılıyor. Demokrat miltaturkün «Yurdda sulh, cihanda sulh. letvekilleri yarın Parti genel merkezinde prensipine uygun olatak cvvelâ bütün bir toplantı yapacaklardır. D, P. Genel kcmşularile, sonra bütün devletlerle Ba?kanı Celâl Bayarın basın temsilciledcstane münasebctler tesislne çah^mışrine yarınki toplanüdan sonra demecde tır. Bn yolda sarfettiği büyük ve samimî bulunroası ihtimali kuvvetlldir. Mektub ve teleraflar gayretler, banssever millctler tarahndan iyi karşılanmiş ve başarılı neticeler verParti genel merkezlne son hâdlse donıiştir. Bazan da çeşidli ihtiraslara kalayısil* teşkilâtından bugün de bir çok pılan bir kısım bu>ük kücük devletler, mektub ve telgraf gelmlştir. Bu arada Türkiyenin uzattığı dost elini ya riyaDinar halkından harb malulü Ziya Cankârlıkla sıkmıslar; yahud da bu ele efe imzasile d« bir telgraf alınmıstır. sırtlarını dönmüşlerdir. Biz. b<»>le hareCanefe telgrafının birer suretinin Meclis ket eden memlekeilere karşı da sabırlı Başkanlığma ve Başbakanlığa arzedilve düriist davrandık ve daima barışsediğini bildirmiştir. Telgrafta deniliyor ki: ver siyasetimize sadık kaldık. *Bütçe, verdiklerimizin yerine sarfını tkinci Dünya Harbi patlamadan once sağlayacak kanunumuzdur. Kanunlarm Balkan ve Sâdabad paktlannm gercekMr. Bevin müzakeresinde millî iradenin mabedi lcsmesi jolundaki hüyük gayretlerimiz lan imanmı ve bu esaslarm gözeülme olan Meclisin ve azalarırun vlcdanlarmmeydandadır. Bu gayretler, Balkan ve ?ine çalışacağmı tekrar behrtmig ve bu Ortaşark bansnıı kornmakta bü>ük âmil Arkası S. 3, Sü. 2 âe hususta bilhassa şu üç noktanm taolmustur. İkinci Dür.ya Harbi içinde de, hakkukuna gayret edilmesi lftzım gelm'ceradan uzak, tam manasile banşçı diğini işaret etmiştir: siyasetimir sağdan soldan yapılfln tekliflere, vaidlere kulak bile asmadan de1 Her millet, silâh kuvvetine *nvam ermiş; hem Türk barisını, hem de cak tarurî oldufu ve umumî «ulha hirOrtaşark banşmı koromuşturr Türkiyetnet edeceğı takdirde başvurmalıdır. nin dış siyasetl .kimseden bir kanş top2 Yeryüzündeki butün insanları, rak istememek. kimseye bir kanş toprak iktisad ve kultür sahalarmda, hlç bir vermemek» gibi her türlü ihtirastan u A r k a s \ S. 3 , S ü . lde lak, aynı zamanda kendi toprak bütünlüğtinü. istiklâl ve hükümranlık haklan. nı korumaga hazır, acık ve düriist bir politika olmasavdı, Bnlkanlar, Yakm ve Ortaşark, bugün içinden çıkılmaz bir duruma pirerdi. Türkiyenin çevreMnde, bir takıro karısık meseleler ve davalar ortaya çiktrvsa ve çıkıyorsa bunlarda Türklyenin hic bir snn'u taksiri yoktur. Boüazlar meselesi, Ermenî ve Gürcîi istekleri gibl doğnıdan doğruya TürkiyeTİ ilgilendiren meselelerde ve Bulgaristanın Batı Trakyayı Hemesi, Makedonya meselesi. Yunanistandakl jç harb, IranEskişehir milletvekili Ahmed Oğuz daki Azerbaycan hareketi gibi, bariş için tehlike teşkil eden bütün karışık ve güpheli işierde, Türkiyenin en kücük tesiri ve knsnnı yoktur. Siyasetimiz, bütün bu meselelerde de azamî derecede dürüst olmuşrur. Türkiye Cumhuriyetl, Osmanlı împaratorluğundan malum sekilde aynlan ve Istiklâllerine kavuşan Arab memleketlerine kar?ı da daima dostluk göstermis; onların davalanna karşı engel çıkarmak Börle dursun, bilâkis bnnları desteklemiştir. Bn Arab memleketlerinden Irak, NisAn, mayıs ve haziran Ürdün ve Lübnanla sıkı dostluklar kurulmuştur; aramızda hie bir ihtilâf yok1947 aylarma aid tevziat, tur. Aynı dostluğu Suriye ile de teshe Emlâk Bankasında 2 ocakta cahşıyorust. Fakat bn komşumuzclan başlayacak arasıra bir Hatay ve İskendernn meselesi çıkarmak istiyen bazı nahoş sesler işitiEmekli, dul ve yetimkrın nisan, mayıs İiyor. ve haziran 1947 üç aylıklan Türkiye Bir müddet evvel, Dış tslerl Bakanı Emlâk Kredi Bankasınca ocak ayuun Basan Saka Halebde çıkan ElCumhurfikinci perşemb« gününden itibaren tevzi ye gazetesine, Türkiye Suriye münaKasunpaşada inşasına başlanan yeni havuzdan bir görünüş edilecektir. Banka, izdihama mâni oîsebetleri bakkmda samim! ve dostane Kasırapaşadakl mevcud üç havuza cak ve içinde 80 metre uıunluğunda bir mak üzere tercihan perşembe günü öğbeyanatta bulundugu, TürkiyeBİn, Isleye kadar malullerin parasını verekenderunun Türk hakimiyeti altında Bâveten yeni bir havuz inşasına başlan gemi tamlr edilebilecektir. Bundan başka, fabrikalarda, Van gö eektir. Halen emeklilerin ellerinde mevkalmakla beraber, Suriyenln buradan mıştır. Havuz 300 i; gününd« bitocek, Arka»\ S. 3, Su. 5 te S. 3, Sü. 6 da Iktisadl ve tlcarl tar7da faydalanmasına diğerierine nisbetl« daha modern olalmkân vermek i'tediğini söyledigi zarnan, Çamda çıkan ElKabes gazetesl, hemen Iskenderun meselesini ele almış ve aradaki dostluk havasnu bozmağa yeltenen Iddialar ileri sürmüîtü. Bu ve ennali ranlardan baska, arasıra Suriye şehirlerînde. jfckendenın için nfaktefek ban nümayisler de yapılıyor. Bir Türkler, bu nümayisleri liimln tahrik etti^inl biliyoruz ve akh başında her Suriyelinin. hattâ her Arabm Yakm ve Ortasarkm ncreden ve nasıl bir tehlikeye mani7 bulunduğunu idrak ettiğinl ve edeceçini riüsünerek İskenderun meselesi etrahnd?ki neşriyatı ve nümayişlerî İ7am etmlynrur. Geçenlerde Dış Werl Bakanlıjı Genel S»kreteri Feridvn Ceınal Erkin, Ammana giderek Ürdün Kralı Majeste Abdullahı eiyaret ettiği zaman da, yene bazı Bİanslar, Iskenderun ve Hatay meselesinden bahsetmi<s1er, Kral Abdnllahm bu meselede Suriye lehinde şefaatte bulunduğunu ileri sürmüşlerdi. Kral Abdullah. Arab memleketlerinî olduğu kadar Türkiycyi de tanıyan basiret ve ki>aset sahibi mümtas bir hükümdardır. O, bu davanın halledumiş olduğıınu ve Türkiyenin Birinci Dünya Harbi sonunda çiğnenen haklarının sonradan tanınBiası suretile Hatav mcselosinin kapanmış olduğuru hilir. Onun içindir ki biz, L'rdün hükümdarının bojle bir sefaatte bı.lunacağı haberine inanmamıştık. Niİ s t a n b u l k u p a s ı d d m i f m lı d u n Ş e ı et sit> l ı n d a yapıldı. F e n e ı b a h ç e i l e G a l a t a s a r a y a r a s m d a y a p ı l a n m a ç h e y e c a n h tckim bir Amerikan ajansının Londra o l d u . F e n e r b a h ç e m a ç ı 3 1 kazandı. A y r u s a h a d a B e ş i k t a ş l a S ü l e y m a n i y e a r a s ı n d a y a p ı l a n m a ç t a B e ş i k t a s 3 1 T Dr. Mnstafa Ali KentU Ekrem Hayri Vstttndal D. Partinin İzmir kongresi Dünkü kongrede Receb Pekere bir protesto telgrafı çekilmesine karar verildi. Hikmet Bayur heyecanh bir hitabede bulundu îzmir 22 (Tekfonla) Demokrat Parti İzmır vılâyet kongresi, 16 ilçeden gelen 123 murahhasm iştirakıle bugün toplanmış+uv Hikmet Bayur da davetli olarak bulunmuştur. Kongreyi Dr. Ekrem Hayri Ustündağ açmış, Atatürkün hatırası önünde 5 dakikalık tazim duruşu yapılmıştır. Kongre baskanlığına Odemiş murahhası Namık Tuncoğlu, ikinci başkanlığa avukat Nafiz Ozeren seçilmiştir. Dr. Ekrem Hayri Ustündağ, hayatma son vermiş olan oğlu Bulendin mevlidinde bulunmak üzere bir kaç saat izın istemiş ve bu dıkk teessür içinde kabul Arkası S. 3, Sü. 5 te te Tezgâhlarımızda yeni gemiler yapılıyor C.H.P. Bakırköy kongresi Bir delege, D. P. milletvekillerinin cezalandırılmalarım istedi C. H. Partisi ilçe kongrelsrine dün de ds\am edılmıştır. Bakırköy Halkevinâe yapılan kongrede C. H. Partisinin İstanbul müfettışı Kocaeli mılletvekm Dr4 Fnzıl Şerefeddm Burge de hazır bulımmuçtur. Kongreyi idare edecek olan aevatın seçilmesini taSıben yülılc faalirct raporu okunmuş ve kabul edilmıştir. U idare heyeü tarafınJan aynca orman kannunım tadıhle koylüye mıntaka vaj makts ajnlması, Belediyenin vılâyett tıj ayrılması dılekleri ileri sürulmüştur. Arhası S. 3, S". 5 te \ Kasıntpaşada modern bir havnz inşasına başlandı, 450 toıtluk yeni bir genti yapılıyor Emekli, dul ve yetimlerin maaşları Allahlık iddia eden çobamn marifetleri Suriyede idam edilen çoban, cahil halkı nasıl kandırıyordu ? ( Şam Hususî Muhabirimiı bildiriyor) Suriyede kendisine allahlık sıfaü izafe eden Süleyman Mürşid isminde birinin idam edildiğini yazmıştık. Şam hususî muhabırimiz bu hususta bize şu tafsilâtı göndermiştir: 1920 tarihindenberi Surlyenin Lazkiye kazasında yerleşmiş Süleyman Mürşid ısimli bir alevi çoban, kendine o vakittenberi bir <AUah» süsü venniş ve cahil ahaliyi kandırmıştır. Geceler» fosforlu elbıseler giyip Suriyenin ıssız dağlarında mülî rakıslar yapan ve bu Buretle kendisini ölmez bir hayalet sannettiren bu cahil, fakat çok kurna? çoban, sonunda yakayı ele vermi|tir Hayatında on beş drfa evlenmiş ve 20 den fazla çocuk babası olmuştur Fransızlarla işbirliğı yaparak vatari3 ıhanetten dolayı takib edilen, fakat bir türlü ele geçmiyen çoban, nohayet Suriye hükumetinin üç ay evvel Lazkiye köylerine gönderdiği üç bin silâhlı jandarma sayesinde yakalanmıştır. Kor kunç bir çaTpışmadan sonra Süleyman Mürşid, avenesile birlikte teslim olmuş Arkası S. 3, Sü. 3 te Fener Galatasarayı, Beşiktas da Süleymaniyeyi 3 1 yendiler Roosevelt'in oğlu Stalin'le goruştu Elliott Roosevelt, Stalin'in neş'eli olduğunu söylüyor Moskova 22 (A.P.) Bugün Krernlinde Mareşal Stalin'le yaptığı mülakattan sonra, Elliott Roosevelt gazetecılere. Mareşalin tamamen sıhhatte göründüğünü ve fevkalâde neş'eli oldugrunu sovltmını: Stilmin yanma karısı ile birlikte çıkan Elliott Roosevelt, bir Utilden sonra Moskovava donmüş bulunan Stalınin, 61 ya^ında bir msanda tahmın edılemiyecek derecede canlılıga sahıb olduğunu ilâve etmiştir. Arkası S. i Su. 2 de s ABİDtN DAVER galib eeldi. 3, Su. 4 te gesim, Galatasarayın neüçedz kalan bir hücumunu göstermektedir. Maçlara aid tafsilât ikinci sahüemjzdedir. Şu cam iskarpinler gibi cam elbise dersin kız?.. Zannetmem, içini dışına vurmak hiç moda olur mu kimsenin işine
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog