Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Tercüme: Haiid Fahri Ozansoy ÜC GÜN ÜC GECE Baştan sona merak ve heyecan dolu, üç gün, üç geoede olup biten enfes bir roman. 100, cildll 150 kuruf. AHMED HALİD KtTABEVİ ıı n I Demokratlar ünCU Vll onoe mhuri KURUCU5Uî'YÖNOSlSÖtof Telgraf ve mektub adred: Cumfaariyet, tstanbu) Posta kutusu: îstanbui No 346 Telefonlar: Umuml Santral Numaraa: 24298. Yaa Işlerl: 24299. Matbaa: 24290. Yeni Çıktı Türkiyede İktisad Tedrisatı İktisad Faküllesi Teşkilâtı Cumartesi 21 Aralık 1946 Tanzimattanberi bizde yetişen iktisadcılar ve fikirleri hakkmda etraflı malumat veren ve Ziyaeddin Fahri tarafından kaleme alınan bu eseri tavsiye ederiz. TJmumî merkezi: tJNİVERSİTE ve HAK KİTABEVLERİ ve Demokrat Parti kurucularından Fuad Köprülünün yazdığı oKuru tehdidlerden vazgeçinîz» başlıklı makale Dempkratların içtimajan dfln de devam elli Miliî Savunma biitşesinin ifade ettiği hakikat Beklenen beyanname bugün neşrolunacak !• I İBf Mfllet Meclisinin evvelki gtinkü toplantısında Deraokrmt Parti mflletvekillerinin bos kalan yerleri Dünkü Mediste hâdise ile alâkalı iki beyanat hasıl olduğu iddialarîm yalanladı ^T' ^ " "y'f 4t Yuğoslav tahşidatı Yunan hududuna geniş ölçiide asker mi yigılıyor? Yugoslavyanın hedefi, bağımsız bir Makedonya devleti kurmak.. Atina 20 ( A P . ) " Müttefik askeri makaınların aldıkları bir habere göre, Yuğoslav kuvvetleri Skoplje bölgesınd« geniş ölçüde yığınak yapmışlardır. Müttefik bir diplomat, yığmağın muhtemel olarak Yunanistanm Birleşmi» "Mılletler Güvenlik Konseyıne yaptığı şikâyetle ilgili bulunduğunu ileri sürmüştür. Arkası S. 3, Sü. 2 rV Partinin mufttelif yerlerdeki teşekküllerindeıt aldığı telgraflarda KemalTuran, Demokratların Meclisi terketrheleri Demokrat milleivekillerinin hareket tarzları tasvib ediliyor, yüzünden C. H. P. milletvekilleri arasînda ikilik bu telgraHarın Başbakanlığa da yollandığı söyleniyor Âli Rfiza Erem de Demokratların bareketlerini haksız bularak M Neden ahnıyorlar?,, diye sordn, ve asıl tahkir ve tahriki Cetal Bayann pfopagatıda geziHerınde yaptığım söyledî üyuk Mîllet Meclisi evvelki gunkü toplantısında Millî Savunraa bütçesini de kabul etti. Bu bütçenin âdi gidcrleri 242.497.895, olağantistü giderleri de 115 milyon liradır. Boylece Türk milleti, 357 buçuk milyon lira gibi biijiik bir parayı ordu, donanma ve hava kuvvellcrine tahsis Demokrat millervekilleri evvelki gün parti merkezinds etmiş bulunujor. Bu yekuna memlekeyaptıklan toplantıdan sonra tin iç emniyetinin korunraası varifesile mükellcf olan Jandarma Genel KomnAnkara 20 (Telefonla) DP. mil saat 17 de toplanmı?, bu görüşmeler de tanlığı ve Emniyet Genel Mıidüriiiğü letvekilleri Meclisin bugünkü toplanrı gece saat 21 e kadar devara ctmişür. bütçelerinin tutan olan 68 miljon lirayı sına da girmemişlerdir. D.P. Meclis DP. Meclis Grupunun yarın (bugün) da ilâve ederseniz"iç emnijet de dışGrupu bu sabah saat 10 da G«nel Baş da gene parti genel merkezinde toplansavunma kadar mühim ve onunla tev kan Celâl Bayarın riyasetinde toplana ması muhtemçldır. Bu hâdise dolayısile emdir 1947 jılında, memleketin emni rak, dün başlıyan müzakerel#re devam neşredüecek beyannamenin gazetelere yet ve müdafaası için millctin kabul et etmişlerdir. Gorüşmeler saat 14 e kadar yarm verileceği anlaşılmaktadır. tiği malî fedakârlık, 425 bııçıık milyon BÜrmüştür. D.P. Genel îdare Kurulu da Arkası Sa. 3, Sü. 5 te liraya baliğ olur ki bu da, 1 milyar 136 miljon llrahk bütçemizin yiİ7de 37 buçuğunu teşkil eder. Yalnız Millî Savtınma bütçesine ayrılan âdi ve olajranüstü ödenekleri ele alırsak bu da yeni bfitj üzde 31 i demektir. Millî Savunma bütçesi, Meclisin o günkü toplantısında bulunan Cnmhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin oy birliğile kabul edilmiştir. fiir gün evvel, malum surette Meclisi terketmiş olan Demokrat Parti milletvekilleri de, toplatıtıda hazır bulunmuş olsalardı, onlann da bu oy birliğine iştirakleri beklenirdi. Çünkü muhalif partinin sözcüsü Adnan Menderes, bülçe hakkmda tenkidlerde bulunurken hükumetin, millî savunmaya fazla değil, az ödenek venniş olduğunu Ueri sürmüştü. Barıstırma tesebbüsleri Iki tarafın dostları faaliyete geçtiler Demokratların bütçe müzakerelerinden sonra Meclîse iltihak edecekleri anlaşıhyor Ankara 20 (Telefonla) D.P. millet•ekillerinin Meclis müzaierelerine ka îılmayışları Ankarada günün başlıca ko' husudur. Demokratların bütçe görüşmelerine iltihaklan için iki tarafm dostlan tarahndan bazı tavassutlar yapıldığı anlaşıhyor. Bu arada Adnan Adıvar hayli faaliyette bulunmuştur. Şükrü Sa Arkası S. 3, Sü. 5 te Ankara, 20 (Telefonla) mudur, tefcrar talatmaya. lüMeclisin bugünkü toplantızum yok. Bütün konuşmalar, sında Halk Partisi umvm! söylenenler ve karşılıklan haldare heyeti üyelerindea ikifızalarınızda taptaze yaşamaksi, biri İç Içleri Bakanlığı tadır. Ancak, bunun basına inbütçesi konuşulmaya başlatikalinde bilhassa bir kaç ga« nırken, diğeri de müzakerezetede, Halk Partisine mensub lerin sonuna doğru olmak üzemilletvekilleri arasmda da bil re, söz alarak Dernokratîarıt! ikilik hâsıl olmuş, toplantıya Meclis ten ayrılmaları hâdisebir kasnu iştirak etmemiş, jeksile »lâkah beyanatta bulunlind« haıberler çıkmıştır. («Yadular. İç İşleri bütçesine geHalk Partisi lan, uydurma!> sesleri). Işte, çilirken tısul hakmda söî alar Umumî Idare He ben bu haberlerin asılsızhğtm Kemal Turan dedi ki: yeti üyelerinden bu kürsüden tebarüz ettirmek üz«Te söz aldraı. Bunun bu « Kamutayın çalışmasm» Remal Turan kürsüden açıklanmasına basın aid bir mevzu üzerinde ve bunun basına intikali dolayısile basın »1 hayatında bu hâdisenin yanlıç akisleT lesinden biri olaTak, kısaca maruzatta yapmaması yönürıden lüzum vardır. Asbulunacağım. Bütçe görüşmelerinin ilk lında vaki olmıyan bir hareketin yapılgünü vukırbulan hâdise h«pinizin malu Arkast Sa. 2, Sü. 1 de Darüşşafakanm kıymetbilirliği Iç ve Dış Bakanhkları bütçeleri kabul edildi Hatibleriıt valiler, iller idaresi hakkındaki mütalealarına îç İşleri Bakatıı uzun cevablar verdi Elektrik idaresînde bir yolsuzluk tahkikatı Bir fahkik heyefi kunıldu, levazım müdürile satınalma miidürüne işten el çektirildi Helrtrik, Tramvay Umum Müdürlügtt Levazım Şubesinde bazı yolsuzluk alâmeüeri görülmüş ve ehemmiyetle tahkikata başlanmıştır. Görülen lüzum üzerine bu mühim yolsuzluk tahkıkatına Umum Müdürlüğün Hukuk, Kontrol, Teftiş ve Murakabe Müdürlerinin de bulunduğu hususî bir teftiş heyeti memur edilmiştir. İşe el koyan tahkik heyeti gördüğü lüzum üzerine Levazım Müdürü Sadi Sarç ve İç Satınalma Müdürü Zekâiye işten el çektirmiştir. Bu meyanda Elektrik, Tramvay ve Tünel Umum Müdür muavini Civanşir de ayMerhum Yusuf Ziya Paşamn hejkcli Güzel Sanatlar Akademisinde heykeltraş Zühtü Müridoğlu tarafından Darüşşafakanm kurucularından eski Manl zamanda ötedenberi yapmakta oldu liye ve Maarif Nazırı Yusuf Ziya Pağu mübayaat komisyonu reisliğinden şanm bir büstü yapılmıştır. Zuhtü Muayrılmıştır. Levazım dairesindeki bu ridoğlu bunu Darüşşafakaya bir cemıle yolsuzluk bilhassa Sılâhtarağa Elektrik olmak üzere yapmıştır. Darüşsafaka, fabrikasuıa yapılan bir boru siparişin büstü tuncdan döktürerek mektebin Arkas\ S. 3, Sü. 5 te münasib bir yerine koydura'caktır. Yunan sımrı üzerinde tahkikat Güvenlik Konseyi on bir kişilik bir heyet gönderiyor Demokratlar, Millî Savunma biitçesi gorüşülürken Meclîste hazır olsalardı, vataıiın müdafaası için Receb Pcker hükumeti tarafından teklif ve Meclisin Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen 357 buçuk milyon Hrayı muhalif partinin neden kifayersiz bulduğu ve hangi bölümlerdeki ödeneği çoğaltmak Istediği, kara, deniz ve hava ordjılarıYunanistandaki son dumızda daha ne gibi arttırmalar ve takrurau bildiren Atina viyeler yapılmasını istediği anlaşılırdı. Demokrat milletvekillerinin bütçe mümuhabirimizin telsizi zakerelerinde bulunmamış olması, muhalif partinin millî savunma hakkındaU Atina, 20 Teslim olan çetecı'erin dasüncelerinin anlaşılmasına meydan adedi heTgRn blraz daha artmaktadır. vcrmenıiş ve umumî efkârda ordumuzun Bu çeteciler, soğuklar yüzünden, dağacaba nesi eksik di>e bir tereddiid ye lann, donmuş eesedîerle dolu olduguibham havası yaratmıştır ki meselemn nu söylemektedirler. Bazı çeteler dağıha:,atî ehemmi>eti gözöniinde turulursa Arkası S. 3, Sxı. 3 te bunu teessürle karşılamamak mümkün değildir. . Bu nokiayı böyle kısaca kaydettikten scnra, milletin istiklâlini, hükümranlığı«Sinede evvel ne muhrlk arzular vâr İdl nı ve toprak bütüıüuğünü müdafaa etMillî Korunma mahkemesi mek için, Ikinci Diinya Harbinin bitmiş o'masuıa rağmen, lıâlâ Millî Savunma Reisi ile felsefe öğretmeni bütçesine bu kadar büyfik paralar ayırmak mecburiyeti üzerinde durmak isteİç İşleri Bakanı Sbkmensüer MecUste müzakereleri takib ederken Mustafa Namığın, Ağırceriz. Memleketin malî ve iktisadî vaziyeti Anikara 20 (Telefonla) Büyük Mll ma Genel müdürlükleri bütçeleri kabul zada duruşmalarına dün gözonünde turuhırsa, Millî Savunma bütçcsinin 373 buçnk milyon lira gibi pek let Möcllsinln bııgünkü toplantısintia olundu. tç.^ müzakerelerır.e devam edildi ve Meclis Hasan Fehml Atacm başkanbaşlandı j uksek bir yekun teşkil etmesi, milletçe ordu için kabul edilen fedakârhğın de ilerî sürülen mütalealardan ve Bakan lığında açıldı. Başkan. gündeme geçmeîstanbul İkinci Toplu Millî Korunma den evvel, yoklama yaptırdı. İzınli veya rccesiııi gösterir. Bu fedakârhk 1939 ey larm Izahlarından sonra İç ve Dış İşmahkemesi reisi Osman Senai Meriç ile leri Baksnlıklarile Emniyet ve Jandar Arkast Sa. 2, Su. 4 te lulündenberi devam edip gitmektcdir. Kandılli Kız Lisesi felsefe öğretmeni Vüz binlerce müstahsil kol, yedi yıldır rnasıru istiyemez. Böyle düşünebilecek mız olmuştur. Türk barısım, d?vietin femir 20 (Te^fonla) Merkezlert Mustafa Namık Çankmın yekdiğerlerı miıs'chlik vaziyetinde bıt'.ıımıyor. Seki insanlar çıksa dahi, Türk milleti, buhakkmda actıkları darb ve hakaret dazinci yıl içinde de aynı vaziyeti muha günkü şartlar alrında, millî müdafaa mııkadıleralnıı idare edenlerin tedlıir ve t'tnnbuld'i bıHman ve kapatılan sen vasına dün Birinci AŞırceza Mahkemefa^a etmek mecburbeti devam ediyor. kuvvelleıiııin zayıflatılmasma razı ola basiretile bcraber, Tıirk Ordusu koru dıkp ve te5ekkullerın, bıırada doŞrudan sinde ba^lanılmi'tır. nıustur. Bir nıihon kahrauıanın süngii doğruya kmulmıış olanları da, kencilenni Dünya barrşa kavrşmadıkça ve Tür maz. levi de^li'tin politiknsmı destehleme^oy bür*. elen içinde muhafazava çalıştıklan Davanm esası çııdur; Senai Meriç ile k'.>eyi tehdid eden dış tehlike ortadan Hepîmiz biliyoruz ki, harb yılları icin di, hiçbir sijaıî tedbir ve basiret vata aniaşılmış^r. Bunun üzerine «İzmir Namık Çankı. Kuzguncukta Nakkaştekaîkrsadıkça, aklı başmda ve vatansever de, biiiün mukadc'esatımızı koruyan ksfa ve kol tşçıleri> sendittası İle dığer pede müşterek bir köşk kiralamışlarABlDtN DAV'ER bij kimse bu ağır malî yükün kaldınl kuvvet, kahraman ve fedakâr ordulan J Arkası S. 3, Sü. 2 de Arkası S. 3, Sü. 6 da Böyle blhilet deglldl gördüfeüm sahrayı a«k Arkası Sa. 3, Sü. 4 te İzmirde üç scndika kapatıtdı Bir kaç kişinin evlerinde de araştırma yapıldı Bir hakimle bir öğretmen arasmda dava Lebdc eerkeş âhlar ateşll hular vâr idi Anda znecnun bldler dlvâne cular vir İdl»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog