Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Sağlam ve uzun bir ömür isityorsanıs ANSİKLOPEDİK HALK DOKTORU ADU ESERİ OKUTUNVZ. Yaran: Dr. KEMAL t SARACOĞLU Gayet nefîs ve sağlam cildli olan ve 500 sahife kadar tutan bu eserin fiaü 10 liradır. Satış yeri: Ankara caddesinde 71 No.li Yeni Mecmua idarehanesidir. mhuri £.0 (1(1011 VII 00 n n 1 KURUCUSUrifUNUS WADf Telgrai n m«ktub adrai: Cumhurlyrt, tatanbul Posta kutusu: îrtanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarast: 24298. Yaa Işlerl: 24299. Matbaa: 24290. r Yeni !lHı olarak içm 19 YILI TAKV Ceb takvimin şarttır. Fîatı 100 RAGIB tane edinmeniz •ak her yerde Cuma 20 Aralık 1946 Yayan: KANAAT Kitabevi Demokratlar Dünkü Meclise Partinin ne karar vereceği bugün belli olacak (D. P.) Meclis Grupu dün 8 saat toplantı halinde idi İçtima çok hararetli oldu, bütün D. P. milletvekilleri görüşlerini bildirdiler, Grup, müzakerelerine bugün de devam ederek kat'î kararını verecek Demokrasiye vedâ mı? H. P. çevreteri Demokratlarm Meclisi terhetmelerini "Çirkin bir hareket» diye vasiflandırtyorlar eclisteki bütçe konuşmalanAnkara 19 (TeMonla) Dercokrat na bu sene pek ehemmiyet Parti Meclis Grtfpu bugün saat 10 da J veriyorduk. Hk defa olarak Medisteki Grup salonunda değil, Parti bir muhalefet partisi hükumet programerkezinde toplanmıştır. Gorüşnıelerin ruını tenkid edecek, ortay» atacağı fikirkonusu Meclisteki hâdise üzerme alınalerle devlet idaresine daha yapıcı bir >ol cak karara dairdi' Görüşm«ler çok hagösterecek saruyorduk. Boyle olmadu raretli olnmş ve D. P. milletvekilleri Kursüje çıkan ilk demokrat halibine hepsi ayrı ayrı söz alarak görüşlerini karçı cevab vennek lütumunu duyan bildırmislerdir. Toplantı saat 18 e kaBaşbakan sözlerini tamamlamağa vakit dar devam etmiş ve öğreodiğime göre bulamadan ortalığı bir sinirtiük havası bir karara vanlaırıamıştır. kapladı. Sayın Pekerin «marte. nevropat, D. P. milletvekilleri henüz bir karar psikopat» gibi sözlerine muhalifler gücenalmamış olduklarından bugün de Mecdiler. Yırrdtın iç emniyetine dair hükulisteki bütçe görüşm«lerinde bulunmatoecte alınan tedbirler hakkındaki acıklanrtşlardrr malan da kendfierine aUİmış bir taş san Arfcaat Sa. S, Su. t d* dılar. Meclis çoğunluğu tarafmdan ortaya atılan duygular karşısında da yureklenhin sızladığmı dnyarak toplantı salonunu terkettiler. Bojlece, bürun milletin heBehçet Kemal Çağların, yar. yecanla beklediti bütçe komışmalan, gıçlar hakkındaki sözlerine daha ilk günü çıkmaz bir sokağa sapmış oldu. Devlet idaresine dair rakamBakan cevab verdi lar ve maddeler üzerinde müspet fitarler sbylenecek yerde iki parti arasmda'd Ankara 19 (Telefonla) Meclisin burekabete dair ileri geri lâflar edildi, negünkü toplantısında oturuma Ferıdun ticede hayal kınklığına uğratalan gene Millet Meclisinin evvelki günkü topiantısmda Başbakan Recei» Peker, Fıkri Düşünsel başkanlık etti. Ankara millet oldu. Başbakan yardımcısı Mümtaz Ökmenle görüşüyor milletvekili Emin Halim Ergunun başBizdeü demokrasi hareketinin bu son kanlık divanı kâübinin, gördüğü lüzum teceUisine bakrp da ümidsizliğe duşmek üzerıne, çekildiğine dair dnergesi okun.caba doğrn mudur? Bu bususta temellı du. Sonra Sayıştay bütçesi kabul edildi. bir karara varabilmek için henüz yeter Arkası Sa. 4, Sü. 1 de derecede tecrübe sahibi olmadı|umza Sıkı Yönetim Komutanlığmca, komüinanmak istiyonu. Vakıâ, dört yu* aUnistlik tahrikâtı yapanlar hakkındaki tahkıkata devam edilmektedir. Tahrikât mıs üyeUk bir Meclis içinde sadece altyaptıklarından do'ayı nezaret altına ah,ms milletvekilinin meydana getirdıgı nanlar arasında Zekeriya Sertel ile Saküçük muhalefet gmpunu ele alarak biha Sertelin de isimleri kaydedilmişti hırpalamayı doğru bulanlardan degıhz. Venlen müternmim maluma^a göre, ZeFakat açık konuşmak lâzımsa, ıkıde bir keriya ve Sabiha Sertelin sadece ifadeMeclis salonıınu terheden bn vatandasMaliye Bakara ve bütçe encümeni üyeleri evvelki gunkü toplantıda lerine müracaat edilmiş, sonra kendileri lann hareketinl alkışlamak da icımııden serbest bırakılmıştır. gelmlyor. Onlan seçen halk, kendılerıne Arikara 19 (Telefonla) DemokratVe partilerine bir vazife vermiş, «GıdiKapatılan parti ve gazeteler idarehalar Meclism buguniu toplanusmda gönu, Mecliste bizim hakkımızı koruyunelerinden ahnan evrak bir odayı dolrunmediler. Açıktan açı§a izhar etmemış duracak kadar büyük bir miktar teşkil »uz» demistir. Bu vazifeyi kabnl etnüolsalar bıle. koltu*un<ia Gzgun üzgun etmektedir. Bu evrak, memurlar tarayeceklerse mesele yoktur. Mucib sebebotuıan Başbâkan Keceb Pekerden başfından tetkik edılroekte ve gözü çeken lerini ileri sürer, miUetvekillığınden çelayarak bütıin Salk ParüU mületveküMecliste murakabenin lüzumuna işaret eden tstanbul kısmı üzerinde durulmaktadır. Esaslı okilirler. Kimse künseyi bir işe zorla baglerının. şu bir oturumluk aynlıta bıla larak malum olan suç, bilhassa amel üyamaz. Bizim gibi dernokratlk parlamilletvekili: «Biz onlar d a namütenahî kusur, onlar razı clmadıklan, doğrusu ya.. b?llı idi. ve halkı hükumet ve rejim aleyhine mento hayatına pek ahşmamıs bir mnSalonun solunia ve arkasmdakl sıralara tahrik ve bu yolda teşkilât vücude ge~ bizde kusur bulursa izam etmemelidir» dedi. hitte muhalefet yapmanm kolay bir »ey üçer, dörder lüşi sıkıştıklân halde Bağ tirmekten ibarettir. olmıyacağı onceden belli idL Gelenekletaxaftakl iki dızilü on sekiz sırayı tızun rimit ve toreneklerimiz şimdiye kadar Adanada müddet boş bıraktılar: <Ha geMiler. Ankara 19 (Telefonla) Meclisin bubambaşka bir yolda inkişaf etmişti. SaAdana 19 (Telefonla) Türkiye Sos Arkası Sa. 3, Sü. 6 da günkü toplantısmda Adalet Bakanlığı yın muhalifler bu hakikati herhalde çokyalist Emekçi ve Köylü partisinin Ada«anberi biliyorlardı. Onun için değıl mi bütçesi görüşülürken oturuma, teneffus na şubesi bugün kapatılmıştır. Parti Ankara 19 (a.a.) Mülî Egitim Badir ki daha bhkaç hafta evvel «Vazıfe için verilen beş dakika arahktan sonra mensublarından bazıları sorguya çekil kanlıgmdan bildirilmiştir: ikinci celse açıhrken Hamdullah Supbi jnizi sonuna kadar yılmadan yapacağız, miştir. Tevkif edilen yoktur. Son günlerde bazı gaaetelerde. Ünibiçbir müskül bizi yolumuzdan çevire Tanrı Överin söz istediği görüldü. Tanversitelerden Te liselerden askerlik dersnöver kürsüye geldi ve dünkü Mecliste ouyecektir» gibi ateşli sözlerle halk karlerlnVn kaldınldıgı veya kaktalacağı •ısında nutuklar vennişlerdi. E peki o söz ahp konuştuğu sırada kullandığı, bir hakkında baa haberler çıkmattadır. cümlenin yanlış ajılaşıldığından bahisle vaidlerle dünkü hareketi birbirine nasıl Hailiate uymiyan bu durumun açıkbu cümleden neyi kasdettığini vüzuhla, uyduracağız? Bir Basvekîlin «mariz ve lanması gcrekh görülmüştür. nevropat» demesile demokratlann taham sarahaüe belirteceğini söyledi. Tanrıöver 1 Alman yeni karar, muhtellf deezcümle dedi ki mül gücü tükenecek miydi? Neden onlar recelerdeki olaıllanmızda gösterıhnekte , Türkiye Büyük Millet Meclisi, da kürsüye çıkıp «Nevropat sensin» diye olan askerliğe haarhk derslerinln, «Milhaykırmıyorlar? Eteklerinden çeken, Demokrat Partinin iltihakmdan sonra 11 savunma> öfrenimi adı altmda ve tamam oldu. Ondan evvel bir özenti idi, ^^H^MM^ ••••••• ağızlannı ükayan mı var? Bu gibi asabt son btiyük harbin kasandırdıgı tecriibetabirleri sevmiyorlarsa Başbakanın söz yanl özenisti. Memleketimiz ve dünya lere göre düzenlenip programlara daha Bevin : « Hariciyeye ne zaman ki Türkiyede ıH partili bir lerini reddederek büdikleri dille de ko Arkası S. 3, Sü. 3 te geldim geleü bu kadar nuşamariar mıydı? Altmış kişiük bir meclisin yer aldığım gördü, Mecls o grup vakıâ küçük blr ekalliyettir. Fakat zaman tam olarak teşekkül etti. Beninn ümidli oldugumu hisvarhğım göstermek şartile hiç de azım söylemek istediğim işte bu manada bir eanacak bir kuvvet değildir. Memleket trümle idi. Yanlış anlaşıldığını teessürle setmemiştim» diyor. sevgisile vazifeye başlıyan bir muhale öğrendim. Ezcümle arkadaşım Süreyya Örgeevren bunu esensiz bir Millet Meclifet, Mecliste yahnz altı kişilik bir yer Iljmdullah Snyhi Tanriöver Londra 19 (B.BC.) Bugün Sout %• m de işgal etse, bizce kafiyen sesini kıs si mânasına almış. Ben o sırada dışaıda nntnk söylerken hampton limanma varan Mr. Bevin, ken Kazada doktor bulunmadığı için idim. Arkadaşımm bu konuşmasmda bumamalı, hangi şartlar altmda olursa oldısile göruşen gazetecılere, «Hariciyey< sun dnyduğunu ve düsündüğünü millet lunamadım. Bugün öğrendim ki arzum yük bir zafer kazanılmıştı, muzaffer bir geldim geleli bu kadar ümidli olduğu açıkta kalan köylüler arasında dahilinde olmaksızın, arkadaşlarımı kl şefimiz vardı, üzerimizde nufuz tekürsüsünden açıkça söylemelidir. mu hissetmemiştim. Fakat en mühim hastalık çıkmasmdan korkuluyor ran bir cümle ağnmdan çıkmıştır.> sis etmişti. Baştanberi Meclis menimtihânı martta, Moskova görüşmeleri Bunu böylece kaydettikten sonra, eaTam murakabe subları murakabenin lüzumuna ka sırasmda geçıreceğiz» demiştir. Mr Be Mürefte 19 (Hususî) Gaziköyde, yın hükumet başkanının muhalefete ceHamdullah Suphi Tanrıdver maksadı nidiler. Teşebbüsler yapıldı. Terak vin bu geceyi Kralıçe Elizabet vapurun bir samanhğın ateş almasmdan çıkan vab olarak söylediği sörieri de doğru yangın netıcesinde bir kadın, bir çocuk, kiperver Fırka kuruldu, olmadı; bulmadığımm saklamıyacağız. «Mariz ve nı ızah ederken, iyi anlaşılması için, Tiir. hizibler devam etmedi, arasıra itiraz da geçirecek, yarın Londraya gelecek v 58 ev, 7 sığır, 160 koyun, 4 merkeb, 1 • psikopat» tabirleri vakıâ bir hakaret de kiye Büyük Millet Meclisinin Ankarada edenler oldu, bazıları Meclise tekrar pazar günü radyo ile bir nutuk söyli beygir ve müteaddid ev esyasile mühim yecektir. ğildir dünya parlâmentolarında sık sık kuruluşu zamanmdan söze başladı: miktarda tütiin tamâmen yanmıştır. Müc Dünya koskoca bir buhran içindey geldiler, bazıları gelemedıler. Tek fırka geçen hararetli tarfasmalar sırasmda Aynı vapurla gelen M. Molotovla ar refteden ilk yardım olarak felâketzede Arkası S. 3, Su. 5 te karşıhkh pek ağır cümleler kullanılması di, biz otoriter bir idare tesıs ettik. Bükadaşlarını, tayyareler beklemekte idi lere 2000 lıralık yiyecek ve giyecek gön. olağandır. Ancak, kabul etmeli ki bu Bu tayyareler onları Moskovaya götü derilmiştir. Köylerden de yardım eşyasözler bir cevab da değildir. Bir millet olarak ele almak neye mümkün olma rnz. Bu şüphesiz pek iptidaî, pek yanlış recektir. lan gönderilmektedir. Fakat kazamızda bir zihniyettir. Pünyanın her yerinde vekili kalkmış, bütçeyi tenkid ederken sın? hükumet doktoru bulunmadığından sodevletimizin vaziyetini kötümser ve kaEvvelki günkü Meclis patırdılanndan muhalefet mnhaiefetlir. Kanun yollarınğukta çıplak kalan köylülerimiz arasında rsmsar görmüş. Buna verilecek cevab edindiğini"u intiba eğer bizi aldatmıyor dan avnlmamak sarüle hükumet insafhastalık çıkmasmdan korkulmaktadır. herhalde «Sen marizsüı, nevropatsırv!» sa, Halk Partisinin muhalefet hakkındaki sızca hırpalanacaktır. Son karar, yalnız Alâkadar makamların mutlaka bir dokolmamalıdır. Eğer bir sd>iin, bir düşün fikri biraz garibdir. Demokrat Parti mil halk efkârının kendini açıkra gbstermetor temini, ayrıca kdylulnün toprağmı cenin mahiyetini mutlaka ruhî sebeb letvekilleri kalksın, kürsüye gelerek hü sine bağlıdır. Buna tahammıil edilemijeKahire 19 ( Radyo) Majeste Kra terketmemesi için Kızılay tarafmdan lerle izah edeceksek. aynı iddianm ter kumeti tebrik etsin, yalnız ufaktefek iti cekse demokrasiden bir an önce vazgeç Faruk, bugün Türkyıe Cumhuriyetir.il çivi ve kereste ve muşamba gönderilmesı rini, yani iyimserliği ve her şeyi pembe razlar ve dileklerle tenkid vazifesini mek lâzımdır. Boşuna vakit kaybetmiş Mısır elçisi Numan Seymeni kabul et beklenmektedir. Maddî zarar henüz tes Annemle babam Avrupaya gittiler!.. gönneyi de bir psikopatoloji hâdbesi yapsın, isteniyor gibi bir hava seziyo oluruz. NADlR NADİ miştir. bit edilememişür. Ne kaçırdılar?.. Dünkü Mecliste kabu edilen bütçeler Demokrat Parti milletvekillerile bağım.sızlar, Millet Meclisinin evvelki günkü toplantısmda Başbakanîîk, Adalet ve Millî Savunma bütçelerinin müzakeresi hararetli oldu Şanlı Orduya Meclisin güveninin benrtUmesine dair tahrlr alhışlarla kabul edildi Cumhur Başhçm, müzakereleri tahib etti Komünistlik tahrikâtı Meclisteki hâdise bir cümlesini izah etti Sosyalist Partisinin Adana Şubesi de dün kapatıldı Hamdullah Suphi, dün Mecliste tekrar konuştu, yanlış anlaşılan Yüksek okullarda askerlik dersleri Mecliste dünkü hava Milli Eğitin Bakanlığı, ahnan yeni kararlar hakkında bir tcbliğ neşrctti Beviıt ve Molotov döndttler Mürcftedeki yangımn acıkiı bilânçostt Kral Faruk, elçimizi kabul etti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog