Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

\Ayhk sanat ve {ıkırjnccmuası Arahk sayısı çıktı. Mutlaka goıunuz. Bu sayıda: Abdülhak Şinasi, Sabrı Esad, Cahid Sıtkı, Ahmed Muhib, Yaşar Nabi, Orhan Veli, Ziya Osman, Melih Cevdet, Cevdet Kudret, Cemil Sena, Şahab Sıtkı, Sabahaddin Kudret, Bâki Suha, Behçet Necatıgil, Erol Guney. Hasan Şimşek ve daha başka tanınmış imzaların yazılan vardır. VARLIK V. Yunan çete haricin yardımları J 23 üncü yıl Sayı: 8008 KURUCUSU: YUNUS NADÎ huriyet Pazartesi 2 Arahk 1946 r yıla hazırlıkL olara'c 194 7 YILI TAKVİMİ Ceb takviminden bir sarttrr. Fiatı cıldli 100 T«lgraf n mektub adresi; Cumhurlyet, îstanbul Posta kutusu: Igtanbtü No. 246 Telefonlar: UmumJ Saatral Numaran: 24298. Ta» İalem 24299. Matbaa: 24290. Yayan: Dün hava yolile Nevyorka hareket eden Çaldaris :" Maksadımız hududlarımızdaki durumıın açıklanmasını istemektir „ digor Montgomery dün Atinaya geldi, çetecilerden iğtinam edilen silâhlann hangi membadan geldikleri tesbit edilecek 1 urkıyeyı cemberleme gayretleri Başbakan seçmenlerle bir görüşme yaptı Peker konuşma sırasında arazi vergisine yüzde yüz zam yapılacağını bildirdi Mısırda siyasî "Türkiye yalnız vatan olarak değil, il bakımdan da tecezzi kabul etmez bir küldür,, toplantılar yasak edildi Üniversitelilerin düekleri, Başbakanın cevabları Istanbullulara selâm Sıtkı Paşa partileri itham ediyor Şehritniade l«Hunan Başbakan Receb Peker, dün, e\rvelce mukarrer olduğu veçhile saat 15 te Eminönü Halkevinde, Istanbul halkile temas etmis, iki saatten fazla devam eden bir görüşme yapmıştır. Toplanüda ,Istanbul Genel Medisi üyeleri, Baro, Ticaret ve Esnaf Odaları idare kurulları üyelerile partide faal rol alanların bulunması mukarrerdi. Fakat kapılar açıldığında fevka^de Sa. 2, Su. 1 dt Dünkü toplantıdan bir intiba: Başbakan, mnhtelü konular üzerindeki meselelere cenblar verirken uoanistandan gelen aon haberler, bu memlekette kanlı bir iç harbi şeklini alan çete gavaşlarında, kızıllarm yeni b> hedefe varcnağa calıştıklarını gristeriyor. Once Makedonjada ve Bulgar, Yugoslav, Arnavudluk hududları civarında (aarruza geçen çeteler, son günlerde batı Trakyada ve Tıirk Yunan sınırının öte tarahnda faaliyet gbstermeğe başlamışlardır. Bu çeteierin de Yunan kızıllarmdan mürekkeb olduğu fakat Bulgaristandan Çaldaris diğer kabine aw=ile bir arada geldikleri ve Bulgar topraklarım üs, daAtına 1 (Hususî muhabirımızden) bir demeçle bulunarak ezcümle şoyle ha doğrusu in olarak kullandıVlan anla. Başbakan M. Çaldaris bugün hava yolu demişür: sılıyor. ile NewYork'a hareket etmiştir. Bılın< Yunaııistan Güvenlik Konsevine Bu yeni hâdiseler Uzerine Yunanistan diğı gıbi, Başbakan Amerikaya, bırkaç şikâjette bulunmak fıkrinde değı'dir. daki, daha doğrusu Balkaniardaki du haftadanberi şimalî Yunanistanda de Ma'sadujıız, hududlaıımızdaki duıumun rumu föyle mütalea edebiliriî; vam eden çete muharebelerıne harjcden açıklanmasım istemektir.* 1 Sovyet Rııs>anın işgali veyaemri yapılan tnüdahale ve yardımları BırleşSiyasi mahfıllerdeki kanaate göre, Baş•ltuMİa bulunan Buljraristan, Yugoslavya miş Mılletler Teşkilâtına arzetmek m i bakanm, YunanBulgar hududunun tasve Arnavudluk, Yunanistanda Ispanya sadile gıtmektedir. M. Çaidaris New hihi hakkır.da da Dortler nezdinae teİç harblne yenl bîr nartre olmak Itzere, YorVta on 6es gün kadar kalacaktır. jebbi ste bnlunnıası ıhtımali de vardır. Yunan kuıllarını destekiemektedirler. Çaldaris'in detneei M. Çaldaris, hareketın^en evvel IngiMaksad, bu komiinist çetelerini memle Arkasx Sa. 3. Su. 2 dt Baçbakan, Atinadan ajTilmadan e^'vel kete zorla hâkim vaz'yete sokmak ve Yunanistanı da Sovyet Rusranın peykleKfthire 1 (a.a.) Sıtkı Paşa, valilere ri arasına alarak Moskovanın arabasma gönderaiği bir emirle her türlü siyasl koşmaktır. toplantıyı yasak etmiştir. Mısır Başba2 Çetelerin Türk Yunan hududn kam ayni zamanda Vefd Partisırun gebölgesinde faaliyete ttermeleri de *u g»çen hafta Kahirejje 80 kilometre mesayelerin takib edilmekte olduğu kanafede bulunan Tanta'da yapmak istedlgl atini ha«ıl ediyor: topiantıyı da menetmışür Sıtkı Paşa a Türkiye ile Yunanistan arasındayayırladığı bir teblığdıe Vefd tarafınki kara muvasalalarını kesmek; dan para ile satın ahnmış adamlardan b Yunanistanı. kara hııdııdJanndan baîisetmekte ve gerek bu partiyl gerektck ernln olduğu Türkiye sınırı tarafınse d.ger gnıplan sükun ve nizamı bozdan da tehdid etmek suretile daha iyi makla ve barışsever vatandaşlara hüsıkıştırmak: cımla İtham etra°ktedır. e Türkivevi de Avrupa hududlarında Karsdpnizden Ege denirine kadar çember icîne almak; ç Garltl Trajcya TürkleTİnJ ki hunbr büvük ve kücük kınllara alet nlmamaktadırlar tehdid. tazyik ve rulüm karsısında Türkiyeye muhaeerete mecbur etmek ve bu suretle Türkiye ile Bugün toplanacak olan Yunanistan arasındaki dostluğu bozacak bir mesele çıkarmak; Şurada muhtelif meselelsr i Dördüncii bir maksad ve ihtimal görüşülecek olmak iizere de Türkr>eyi garbî Trakya Türklçrini korumak iciru bir müdahale Ankara 1 (Telefonîa) Millî Eğitim ve harekete mecbur tderek BalkanlarŞurası yarm (bugün) Ankaja Unıverdaki durumu büsbütün kanstırmak. sıtesi konferans salonunda 3 L 1 Eğitim B 1Î Filvaki, kızıllan idare edpnler belki de Bakanı Reşad Şemseddin Sirerin başçöyle düsünüyorlardır: Öyle bir hava kanhğında toplanacaktır. yaratalım ki Türkiyede garbî Trakya Bakamn bir nutkile çalışmalarına baîTürklerinî milliyetçilere ve kralcılara lıyacak olan Şura gündeminde teknik istinad eden Yunan hükumeti elaltından öğretim programlarile talimatnamelerinyanbğı tazyik ve tethişle kaçınnak îsted«n başka, okulla ailenin işbirliği kodikleri kanaati uyansın. Türkiyede, böynusu da vardır. Şuraya Bakanlık müsIe bir kanaat hasıl olursa Türk hükjit«şarile geııel müdürleri, Talim ve Termett kendi soydaslânm kurtarmak k'm. biye üyeleri, Universite rektör ve deharekete geçer ve Yunanistana .Garb! kanları, Millî Eğitim müfettişleri ve müTrakya Türklerini siz koruyamıyorsudürleri, lise, ortaokul ve meslek ok'ulnuz biz korumak mecburiyetindeyiz. Oları müdür ve öğretmenlerile ilkokul nun icin garbi Trakyaya Türk kuvvetleöğretmenleri arasından seçilen ve ayrıca ri göndereceğiz» demek zorunda kalır. Bakardıkça davet edilenler iştirak edeBu da, yeni bir Ihtilâta sebebiyet verir. Fuad Sirmen K*şad Aydınlı ceklerdir. Bu ihtilâttan faydalanarak Bulgar, YnBüyük Millet Meclisinde Maden Tet ki Ekonomi Bakanı Fuad Sirmenden, gcslav ve Arnavud ku\Tetleri de Yuna kik ve Arama Enstitüsünün çalışmaları yaptlan petrol araştırmalarına ve isteniTütün kongresi umumî heyeti nİEtana girerler. hakkında bir soru ortaya atan, Denızli len bir imtiyaza dair sualler sormuştu. Yunanistanı kızıUasbrmak istiypnlerin nin bağımsi2 milletvekıli Reçad Aydınlı Bu hususta eski Ekonomi Bakanı Fuad bugün toplanıyor kafasında bu son düsünce mevrııd olsa daha sonra Ankara muhabirimizle de bir Sirroenden şu mektubu aldık: Ankara 1 (Telefonla) Tütan konda olmasa da, onlann Yunanistana karsı görüşme yaparak bazı fikirler ileri gür«Gazetenizin 28 kasım 1946 tarihll nüs gresinde ayrüan tâU komlsyonlar bir takib ettikleri plânın esaslarmdan biri müş, yeni sualler sormuştu. Reşad Ay hasında Ankara muhabirinizin Denizli cok konulardakl çalışmalannı bitinnlşde Türkiye ile Yunanistan arasına gir dmlı MT.A. Enstitüsünün yıllardanberi bağımsız milletvekıli Reşad Aydınlı ile lerdlr. Kongre umuml heyeti yann Cbutnek ve iki dost metnleketi birbirinden milyonlar yutan, fakat hiç ise yaramıyan yaptığı konuşmaya aıd yazıyı okudum. gün) Ticaret Bakanlığında toplanaayırmak olduğuını Iddia etmek, hiç de bir müessese olduğunu söylemiş v« ea Arkası Sa. 3, Sü. 5 te oaktır. janlış degildir. Nitekim dünkü gazeteİerde çıkan bir Paris haberi hn düşüncevi teyid ediyordu. Bu haberde Yunan çetelerinin hududumuzdan 15 kilometre tnesafede faaliyetlerine devam ettikleri ve son günlerde hududa yaklastıkları, Dedeağac ile Bulgar hududu arasında 29 kasnndanberi trenlerin işlememekte olduğu, iyi silâhlı olan çetelerin Yunan sivil halkma dokunmadıkları, yalnu memurlarla jandarmalara ve Müslüman halka tecaA'üz eyledikleri, Müslümanlann da gittikçe artan bir sayıd» Türkiyeye ilrica ettikleri bildiriliyordu. Bir Ankara haberi de, Paristen verilen bu haberi tamamlıyor; Bulgar sınırlarından geçen kızıl Yunan çetelerinin Meriç nehri boyunca ilerli>erek Yunanistan ile Türkiye arasındaki irtibatı kesmeği hedef tuttuklannın sezilmekte oldnğunu bildrdikten sonra, Türkiye ile Yunanistan arasındaki demiryolu münakalesini kesecek ve Edirne ile L'zunktiprü muva*alasmı tehdid edecek herhanfri biı tecavüze müsaade edilmiyecek ve bö>lc bir tecavuz, nereden gelirse gelsin, mutDün, Fener stadında Galatasarayla Fenerbahçe ardsında yap.lan doitlıık maçuıda GaUto^dtdy 10 Fen3rba!i(,eyı ABİDtN DAVER yenmiş ve kupayı almıştır. Pesimler, mıçtan bir ıntibaı ve Galatasara> kaptanını kupayı alırken gostermektedır. Arkast Sa. 3, Sü. 4 te Dün yapılan maçlara aid tafsüât itinci sabüemizdedır. Yeni yıl bütçesi Mecliste müzakerelere ayın 16 sında başlanacak D. P. milletvekilleri bu müzakereler dolayısile hazırlıklar yapıyorlar Ankara 1 (Telefonîa) Devamlı surette çalışmakta olan Meclıs Butçe Koırdsyonu 1947 gelir butçesıni bu haft« içınde incelemeğe başlıyacakür. Gıder bütçesi gorüşmeleri bugiınlerde nihayet bulacaktır. Bütçe Komisyonu yarınki (bugünkü) toplantısında Bayındırlık ve Tarım Bakanlıklan bütçelerini gorüşeceğindea Arkatt Sa. 3, Sü. 5 te Petrol araştırmaları etrafmda tartışmalar Eski Ekonomi Bakatıı Fuad Sirmen, Reşad Aydınlıyı iddiafarını Medisîe ispata davet ediyor Reşad Aydınlının neşredilen vesikasi Büyük bir yolcu vapuru daha satın almıyor Deııizyolları idaresi 7114 toıtluk büyük bir geminin satın alınması için Amerikadaki heyetimize talimat verdi Millt Eğitim Şurast Amerikan uçakları Ankaradan ayrıldılar Amerikadan satın alınmasma karar Amerikadan satın alınan buharlı iki, motdrlü ddrt ve Mexico ile birlikte yedi gemlden başka Denizyollan Idaresi ayrıca «Borinquen» adh bir yolcu ve yük gemisinin alınmasına karar vermiştir. Karar, Amerikadaki heyetimize bildirilmiştir. «Borinquen> 130 70 metre boyunda, 18 metre genişliğinde, 10.67 metr« (üst güverte), 8.15 (ana güverte) yüksekliğindedir. Gros tonu 7114, detveyt tonu 5155 tir. Seyir sürati 15.5 mil olup makineleri buh?r türbinli ve 6000 beygir kuvvetindedir. Geminln modern blr soğuk hava mah. zeni olup 637] kadem mlkâbındadır. Gemi 1932 de inşa edilmiştir. 600 den fazla yolcu almaktadır. Birincl ve ikınci mevküerde müzik salonu, çay, sigara v« yemek salonlan vardır. Gemi gayet konforludur. Amerikalılar bu gemiyl b l » \rermeği Ankara 1 (a.a.) tRandolph» uçak gemisine measub olup birisi evvelkı v« dığer üçü dün Ankara hava meydanma verilen S. S. Borinquen adh vapur inmiş bulunan dört uçak, bugün saat 11 kabul ettikleri takdirde, derhal pazarlı de Ankaradan ayrılmışlardır. ğa girişilecek ve geminin mümkün olFilo, ayrılmadan önce Ankara ve hava duğu kadar acele alınması yolunda yü meydanı üzerinde muhtelif uçuşlar rünecektir. yapmıştır. f Dostluk maçında Galatasarây Feneri yendi încirliova Salâhiyetli mercilcr, elektriklerin sönmesinin ârıza yüzünden olduğunu söylüyor ADkara 1 (Telefcmla) D. P. Başka m Celâl Bayar ve Adnan Menderesın îzmir, Aydın ve Denizli IUsrindeki erezilerl hakkında bazı gazetelerde çıkan yazılar dolayısıle salahlyetll mercıler sovle blr tavzihte bulunmuşlardır: 1 İncırlıovadakı konuşma sırasında eltktrıklerin sonmesl ötedenberi sık sık tamlre ihtıvac gosteren motordeki ârıaa yüzündendir. Nitekim bir kaç gün once Arfcan Sa. 3, Sü. 6 da Kim bu dövüçenler 7 .. Kazadan kurtulanl:r!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog