Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

. Şehrazad ve Giilnihcd Sultan Şarkm En Büyük Eseri BİNBİR GECE MASÂLLÂRI Muhanir ve rejisör Vedad Örfi Bengünun salâhiyettar kalemile çok nefis resimll kapaklarla ayrı ayn üç kitab halinde neşredildi. Kitabcılarmızdan arayınız. UĞUR V K1TABEVİ İ İstanbul, Cağaloğlu yokuşu No. 44. 23 ünCÖ yil Sayi : 8 0 2 3 mhuri Telgral n meHul) adx«i: Comhurlyet, trtanbul Poeta kutıuu: îstanSul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numaram: 24298. Yaa Ifleri: 24299. Matbaa: 24290. es Jolan TUTÂN Avrupada mükâfiıt^NBzanınış olan bu meşhur roman Na^gSı Baydarın tercümesi Oİup ikinci basımı çıktı. 150 kurus P6rŞ6mb8 I 9 Ardllk I 946 AHMED HALİD Kitab evi Meeliste Hâdiseli Blr Gün Bütceyi şiddetle tenkid eden Demokratlar, Başbakânın haklarında kullandığı "mariz,, ve "psikopat,, kelimeleri üzerine içtimaı terkettiler Başbakan Rereb Peker Dünkü Mecliste tarttşmalara lştirak edenlerden Adnan Mcnderes Hamdullah Buphi TannövM H. Partisi milletvekili Hamdullah I Suphi Başbakanı haksız buldu BsU Baıbakan Şükrfi Saracoğln Siddetli tartışmalar altı saat devam etti Adnan Menderesin Demokrat Parli adına yaptığı tenkidler Bir yenilik lâzıııı er yeni Bakanın şahsî düşüncelerine, hususî tema> üllerine göre ikide bir değişikliğe uğnyan nizamlar yüzünden bir çok saha#larda aksakhklara nğradığınıızı, muhtae olduğumnz istSkrar havasına lâyıkile kavuşamadığumzı burada bir kaç defa ile. ri sürtnüş, başiıca mi<al olarak da Milll Eğitim Bakanhğım ele alnn«tık. Son Şura topiantısına dair oknduğtımuz haberler biri bir daha mevzua dokunmak rorunda bıraktı. Sayın Eğitim Bakanhğı, bir takım kararlarla Bğretim sisremitnizln yürüyttşüne gen» doknTimHştur; I>CTS programlarında ban değisiklikler yapıIıyor; not verme. sınıf geçme usnllerinde yeni ölçüler kabul ediliyor; öğretmenlerlc öğrencilerin derse giris ve dersten çıkis tarzlan tekrar eski mnaşeret kanunlarına nyduruluyor. Bu dejisikliklcr, pek tnümkündür ki, mahiyet ttibarile derin akisler yapacak, tahsil va terbiye sistenıimizde derin çukurlarla eskiyi yenidcn ayıracak kadar mübim ohnasm, Ders programlannda başvurulan değişîkliklerin ne olduğunu bUmiyoroz. Fakat not verme ve sınıf gectne nsullerinde ihtilâl yapmak biç bir zaman kabil değildir. Yoklamalar, çoenıktaki bilgi seviyesinl bulmayı hedcf tutan ölçüler, ne de olsa azçuk birbirine yakın şeylerdir. Hoca talcbeden önce sınıfa girmis, yahud daba sonra girmiş, bu hâdisede de bir inkılâb veya irtica manası aramağa kalkacak değiliz. Bizce üzerinde durnbnası gereken nokta, her Bakan dejpstikçe koskoca milll eğitim müesseseshdn mutlaka yeni bir kalıba sokulmak îstenmesi, sanki öğretim ı»emekanizmamu bir tecrübe tahtası imis gibl oraya her yenî gelenin kendiliğinden bir şeyler başannayı tasarlaması ve taEarladîklannı da derhal vürürlüğ e koydurmasıdır. Son çeyrek asır lcinde hemen aralıksiz olarak deram eden bn vaziyetin sebebi nedir? Hepslni ülkücü ve mesleğinde bflçi sahîbi tanıdığımız Maarif VekUlerimir, Kültür ve MiUÎ Eğitinı BakanlanmiT, acaba neden böyle bir rnh haletine kapılarak kendRlerinden önee yapılam. hiç degilse ban noktalanndan mutlaka değiştirmek Ifiznmuna înanıyorlar? Ihtısas ve bilgi, elinüze aldığrmız maMneyî her ue paha<ana olnrsa olsna degiştinnek, başka türlft Irallanmak mı demektir? Burada aklıımza daha miihirn bir soal geilyor; Btr bakanlığın basına getirdiğimfz devlet adamı muhakkak bir mfitehassıs, bir bUgin mi olmalıdır? Bakan herşeydea JJııcs bir polltika adamıdır. Hiikumetin ve partinin ırmumî prosrmmım ynrütmek, kendi sahasına giren bahislerde o pro^rama gSre hareket etmekle mükelleftir. Teknik Işler raütehassu efemnnlar tarabndan çevrilmeli, Bakaniann gelip gitmesi nor. mal devlet servislerine hiç bir şekilde dokunamamabdrr. Her Ulaştırma Bakanı demiryolu tartfeleri flzerinde dilediği gibi oynar, her Bayındırhk Bakanı beğenmediği tesisleri yıkıp yerbıe başkaIarmı koymağa kalkarsa lyî mldlr? Millî Eğitim Bakanlıfı taraundan içinde buiundnğmnnı der» yılı bayında »hnan bir değişiklik karannm mahjüarlanna bıırada aynca isaret etmeyl bir varife biliyornz: Lise bitirtne itntihanlanndan sonra yapılan olganluk imtihanlan, simdiye kadar ynksek mekteblere girme imkânun hazirltyordtı. Fakat bir çok fakultelerin kabul edebileeefi talebe kadrosu fazU geniş obnadığı Içln, yerine göre, gene imtihanlar yahud konkurlar geçirmek icab ediyordu. Bu usul ilk defa konnldnğn zaman Hiraz edenler gbrüldü. Universiteye girerken fiçüncfi bir Lmiihana bağh kalmacak olduktan sonra olîimluğa ne lüzum var? kaldırılsın! Dendi. Olgunluğun ilga edilmesl ve lise bitirme imtihanının bakalorea ile birleşlirilme^i fikrlni müdafaa etmek her zaman müınkündiir. Hayatta hepimizin her gün çeşidli imtihaniarla karşılaşiığımızı düşiincrek biz tuhılan yoln Demokrat Parti bugün bir beyamtame neşredecek D. P. milletvekilleri bu sabah toplanarak Meclis görüşmelerine iştirak edip, etmemek hususunda karar verecekîer Ankara, 18 (Telefonla) Demokratîarın bugün Merlis göruşmelerini terketmeleri Ankarada gunün hâdisesi obnuştıar. Meclis, gece saat 9 da dağıldıktan sonra aralannda hususî gruplar halınde toplanan D. P. nulletvekiUerinin h«p bu mcs^leyi münakaşa ettikleri görülüyordu. Diğer taraftan, C. H. î*. mahfillerinde de bugünkü hâdise bahis mevzuu edilmektcdir. Bu gece geç vakit öğrendiğime gure, Demokrat Partili minetvekilleri yann (bugün) bir toplantı yapmaya karar vcrmişlerdir. Sabah saat 10 da yapılacak olan bu toplar.tıda Partinin, yarınki ve daha sonraki Meclis görüşmelerine iştirak edip etmemek htısusundaki kararı tesbit olunacaktır. Meclis jnüzakereîerinei iştirsk etmemeğe karar \eri'diği takdarde bu karar D. P. mılletvekıllerino bildirilecek ve Meclisin öğleden sonraki toplantısına Demokratlar gelmiyeceklerdir. D. P. Meclis görüşmelerine iştirake karar verirse Demokratlar yann da gene Meclisteki yerlerini alacaklar ve bütçe müzakprelerinde tenkidlerine devam edeceklerdir. Bazı D. P. mehafilındeki kanaate göre, Dejnokratlatın bilhassa bütçe müzakerelerine iştirak etmeleri ve tenkidlerde bulunmalan daha fazla tercih olunacak bir karar sayılmaktadır. Partinin, yarınki toplantıda vereceği karar bir beyanname ile de bildirilecektir. Eski Başbakan Şükrö Saracoğlu da söz alarak Demokratlann ileri sürdükleri tenkidlerde çok şiddetli davrandıklarım soyledi ve hükuıneti başarılarından dolayı tebrik etti Ankara 18 (Telefonla) Büyük Millet Meclisi 1947 butçe müzakerelerine bugun saat 15 te başladı. Kordiplomatife aid locadan gajTİ bürün dınleyici yerleri dolu idi. Paris Büyük Elçimiz Numan Menemıncıoğiu da dıplomatlarm locasında göruluyordu. Kapılar açılır açıltnaz her taraf bir an ıçinde doldu. Bir çok merakhlar yer bulamayıp geri dönır.eğe mecbur kaldılar. Butçe gorusmeleri sırasmda bulunma Maliye Bakanının dün söylediği nutuk Tahkikat devam ediyor, 12 üniversiteli ile daha bazı şahıslar yeniden nezaret altma alındılar Kapatüan gaxeteîeri basan matbaalar da dün mühürlendi Rusyamn güneydeki baskısı Bir fngiliz gazetesi: «Azerbaycan hâdisesi gösterdi ki bu baskı gözüktüğü kadar kuvretli değildir» diyor Londıa 18 (a.a.) Glascow Herald' gazetesı siyasî muhaniri, Rusyanm Akdenize çıkmak emellerini bahis mevzuu ederek diyor ki: •c Rusyamn, Boğazlara ve İstanbula hikim olmasınm önüne geçildiği müddetçe bu memleket birdenbire Karadenizden çıkamaz ve öyle ümid ediyoruz ki diğer devletlerin d« yardımile Rus genişlemesi bu çevrede durdunılacaktır. Balkanlarda Rus tahakkümü kendlsinden nefret edilen bir ekalliyet tarafından götürübnektedir. Bu ekalliyet Rusyanm tahakkümü altında bulunan Arkası S. 3, Sü. 3 te «Bütçemiz denktir, altın stokumuzu muhafaza ediyoruz, döviz mevcudumuz artmaktadır» Bakan: «Tamamile iktisad! kalkınma işlerine hasır ve tahsis etmek maksadile aradığımız dış krediyi »ağlamak bakımınden bütiin şartların mevcud olduğunu belirtmek isterim» dedL Ankara 18 (a.a.) Büyük Mület Meclisinin bugünkü toplantısmda Maliye Bakanı Halid Nazmi Keşmirin aşağıdaki nutkile 1947 yılı bütçesinin müzakeresine başlanmıstır: « Sayın arkadaşlar, 1947 yılı bütçe tasarısı bütçe komisyonunun değerli incelemelerinden geçtikten sonra yüksek tasvibinize «unulmuş bulunuyor. Yeni bütçenin giderler toplamı 1.021.215.530 lirası adi ve 115.000.000 lirası münhasıran millî savunmaya mahsus olaganüstü olmak üzere 1.136.215.530 lira, gelirler toplamı ise 1.021.232.000 lira olup açığı teşkil eden 114.983.530 lira iç istik lan mutad olan memurlar için salonun girış kapıları yanında yerler ayrılmı^ ve milletveüllerile karışmamaları için de bu kısımlar bir kordonla çevriltnişti. Sol taraftalü kısımda tamamen Maliye Bakanlığı ileri gelenleri .bulunuyordu. Ba^dcafı Oener91 Kâzım Karabekir oturumu açarken gundemde bir çok mad Ankara 18 (Telefan^a) GMinliik g>ldeler olduğurwJan tasarının tümü hak neşlii olmamakla beraber pek de kapaU kında söz almak istıyenlerin isimlermi ve bulutlu gorünmiyen bir hava trj Arkon 5a. 2, Sü. 4 t* günkii Mecliste birdenbire bulanaraS fırtınalı sahnelere ssbeb oldîi ve gundemdeki «bütçe gwrüşmelerı>, yenni »parti çatışmalaxı> na bırakjtı. hattâ bu ik'.nci madde birincisme tercihan ve adeta ivedılıkle gdrüşuldü, önce Demokratlann yuzune. sonra da boş bıraktakları siralara karşı... Gerçi ilk soz alan Halk Partili milletvekili de (Mu&mmec Alakan) sözlerini biitçeyi değıl de muhalefeti tenkıda hasretmişü. Fakat âış politikadan başlayarak paraların ajrarlanmaana kaiar bütün konulajda yz* Demoirat Parti beyarnamelerinden veya Celâl Bayann sczlerinden ve yahud muhalif gazet«lerdeki düşüncelerden bahisle uzun uzadıya cevablar vermesine ratmen, ba Arkast S. 3, Su. 2 âe Dünkü Meclislen intıbalar Müreftede bir köy tamamile yandı tki ihtiyar kadın da alevler arasında can razlarla karşüanacaktır. 1947 bütcesini 1946 bütçesi gibi bir inverdiler tikal devresi bütçesi olarak kabul etmek lâzrmdır. Bütçenin bu vasfı taşımasmın başiıca sebebi harbin hitamına rağmen mill! sa\Tinma için mühim miktarda olaganüstü ödeneği de ihtiva etmesidir. ikinci Dünya Savaşuıın Avrupada filen sona ermesi üzerinden 19 ay geçtiği halde henür sulha kavusubnamış olması ve genel güvenin teessüs edememesi millt savunma' tedbirlerimizin önümüzdeki yıl içinde de devamıru zarurî kılmaktadır. MüreJte 18 CHususl) Müref tenln; çois faür düşen Gazi köyünün saiul i kismında çıkan yangm, fırtınanm tesı • rile şıddetlenmiş ve bir afet halını F1rr.ıştır Şimdiye kadar altnuş ev. iclsrinde bulunan e^yalar ve tütünlerle bsTaber yanmıştır. Çok miktarda hay\an zayi olmuştur. Koy halkmdan iki ihtiyar kadını da ateşten kurtannak ka^il olamajmştır. Yangın hâlâ devam etmektedir. Teleîon merlıezi de yancflğından zarar ve ziya.ıun tam miktarı A r k a t ı S a . 2 , S u . l d e tesbit olunamamıştır. 400 İlkokul Talebesiniıt Yaptığı Toplantı Yunanistanda son durum Sosjalist Partisi namı altında komünist tahrikâtı yaptığı için kapatilan partinin Vilâyet binan karşısmdaki merkezinde mübürlenen kapı ve sökiılen levha .J Konseyde Amerika bir tahkik heyeti gönderilmesini istedi (Hususî muhabirimizden) Komünistlik tahriBeşiktaşta fabrika işçilerinin **\ğer muzar neşriyaAtına 18 (a a ) Başbakan vekili tı basan matbaslar kâtı yaptıkları anla| de iştirak ettirildiği bir dün sabah kapatı Genfral Gor.atas ile tç İşlerl, Harbıye, şılanlar hakkında Sıtoplantıda «Kızıl çocuklar» lıp mühurlenmiştir. Balırıye ve Basln Bakanlan bu sabah kıyönetim Komutanj dan bahsedilmiş I Bunlarm arasmda bir muhrible Dedeağaca hareket ettOer. lığınm emrile yapıTan matbaası da Bakanlar ewelâ Trakyada, sonra Makelan tahkikat devam ~™^~™""^"™ Minimini yavrular dünkü toplantıda konuşujorlar etmektedir. Suad Derviş, Zekeriya ve vardır. Ayrıca kapatılan Parti, sendika donyada tetkıklerde bulunacaklardır. Sabiha Sertel, Neriman Hıkmet, Aram ve cemiyetlerin merkezleri ve Suad Koz&rinin batismda yeni hareketler Çocuk neşriyatına bir istikamet ver küçük delegelerden çocuk neşriyatı dar yer verilmemesini ve Millî Eğitim Ba Pehlivanyan, Avadis Aleksiyan, Saba Dervisle arkadaşlarmm kurduğu «Mu nıiaı bttaıuştur. Bir çete dajıtılm1s çe mek maksadile, çehrimizdeki ilkokullar hakkındaki fikirlerini serbestçe söyle kanlığı tarafından çocuk neşriyatı yahaddin Ali, Aziz Nesin, Yusuf Ahıskan harrirler S*ndikası» nm Vılâyet merkezi tenir. şefi Makriyanu, yaraU bir halde dan seçüen 400 öğrencinin iştirakile dün melerini istemiştir. pılmasını istemi^lerdir. Toplantı şen bir dön başka 12 universıte talebesi ve daha de ayni şpkilde muhürlenmişlerdir. esır edılrniştir. Trakyanın kuzev dagu Emnonü Halkevinde btr toplantı yapüKonuşanların pek çoğu bugünkü ço ha\ a ıçinde :ki saate yakın surmüş ve bir çok şahıs!ar yeniden nezaret altma Bu yerlerde yapılan araştırmalarda sımclaki çusantonda da askerl birlikler miştır. cuk neşriyaünm pahalı olduğunu, dergi bu suretle, küçukler büyuk kutle karToplantiyı Milll EJitam müdür ve kitab sahifelerınin çoğaltılmasıru, ço şısında konuşabilmâc itiyadına alışma NADİR NADÎ almmışlardır. Kapatılan Ses, Nor Or, bazı yabancı dillerle yazılmış mektub bir kaç çeteyi dağıtmışlajrdır. On Arkası S. 3. Su. 2 de muavmi Nuredduı Atasayar açmış ve bu cuk ahlâkuu bozan yazılara mecmualar zevkinin ilk adımuu atmıslardır Arkast S. 3, Sü. 3 te » Arkas\ S. 3, Sü. 4 te Yarın, Dost, Yığın gazetelerini ve di
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog