Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

r 1947 SALİH ZEKİ TAKVİMİ BUgileri zengin, kâğıdı birind, basunı temiz, muhüraaı geniş, haritas: nefis, cildi sağlam ve zariftir. Makbule geçer bir yılbaşı hediyesidir. Fiaü 125 kurnştur. Mevcuda azahtuştır. h u r iyeC 23 üncO yıl Sayı: 8022 T«lgrafvemektubadMfüCumhiıriy^WbtdPo^ r Földes ~\ BÂLIK TÜTAN KEDİ SOKAGI Avrupada mükâfat kazanmâş olan bu meşhur roman Nasuhi Baydarfirtercümesi olup ikinci basunı çıkü.. 150 kurus m S A f IQ 10 AHMED HALİD Kitabevi flcıyönetim k Başbakan dün toplanan Parti Meclis Grupunda izahat verdi TeleJanlaK ümuml Santral Numaruu 24298. Yaa tyeri: 2*299. Matbaa: 24290. Bu tedbirleri muhtelif sahalarda başka tedbirlerin takib etmesi Hatibler bu kararlara temas eden diğer zarurî görülüyor tedbirler için mütalealar ileri sürdüler, Bunlara esas olacak tetkikler bilhassa Millî Eğitim, Ekonomi ve Çahşma Bakanlıklan tarafından yapılıyor ilgili Bakanlar cevablar verdiler partilerin •teşebbüsile vücude getirildıği tesbit edilmiştk. Ankara 17 («.a.) C.H.P. Meclia Grupu Başkan veAnkara 17 (Telefonla) İlgili mahfiller sıkıyönetirn D. P. mahfillerinin; bu muzır propaganda faalıyetlekilliğinden: tarafından alınmış olan son kararlann müfrit ve tahrikçi rme karşı önleyici tedbirler alınmasını memnuniyetle CJHP. Meclis Grupu Gen«l Kurulu bugün (17/12/1946) solcu propaganda faaliyetleri hakkında sabır ve itina il« karşılamakla beraber; tatbikatın bu şekilde yapılmasına Erzincan millet\rekili Saffet Arıkanm başkanlığında topyapılm^ bir tetkik ve takibin neticcsi olduğunu belirtmuhalif bulundukları sezıhnektedir. Bugünkü <Başkent» landı: mektedirler. Ancak; bu yoldaki kararlan; muhtelif sagsızetcsi; cKıpkızıl partıler ve dergiler kapatıld^ serlevBaşbakan, S&ıyönetim Komutanlıgınca alınan kararlar halarda alınması gerekli diğer tedbirlerin takib etmesi hasile verdıği haberin üzerine şöyle iki serievha daha hakkında Parti Grupuna açıklanvalarda bulundu. Söz alan d« earur! görülmektedir. Bu tedbirlere esas olacak tetbirçok haüb, Sıkıyönetim Komutanhğının almıs olduğu bu koymuştur: cMenmun olduk; çünkü bunların memleket kiklerin bilhassa Mülî Eğitim; Ekonomi v« Çahşma Bakaran pek yerinde buldu ve Grup Genel Kurvılu da kararı için bir belâ olduğunu bıliyoruz» <Bunu kabul etımyokanlıklan tarafından yapılmakta olduğu anlaşılmaktadır. hararetle tasvib etti. Hatibler bu kararlara temas eden diğer ruz; çünkü vatandaşm fikir ve söz hürriyetine tecavüz Işçi sendıkalarına siyasî mahi>etten uzak ve «yasî tedbirler hakkında da mütalealstr yürüttüler. Egili Bakanlar edilmıştir. Fikir fıkhle ezilir. Cebir ve'tazyikle değil.> cmellere âlet olmıyacak bir hüviyet vermekte olan yenı D stanbulda gittikçe çiddeti artan ko da bu konular üzerinde Grup Genel Kurulunu tamamen Bu akfamki <Ankara> gazetesi de bu serlevhaları kanun tasansı da bugünlerde Bakanlar Kurulunda ınmünist propaganda faali>etine karsı tatmin edici cevablar verdiler. ele alarak şu hükme varmaktadır: «Bu başlık şehrimiıde celenecektir. îstanbulda kısa zaman içlnde 600 ü muteSıkıyönetim Komutanlığı harekete Gündemd* başka bir çey olrnadığından oturuma son tuhaf bir tesir yaratmış; gazetenin bu tedbirlere sevinip caviz sendikanın kurulduğu söyknmektedir ki bunlargeçti. Merkezleri dışanda olduğu söy verildL sevinmediğini anlamak bir türlü kabil olmamıştır.> dan mühim bİT kısmının şimdi kapaülmı» olan siyasî e r<i b a k l lenen iki parti H , yu «»yi*» " tzmirde soruftıırmalar mından zararlı neşriyat yapan birkaç famir 17 (Telefonla) Evvelce BJTU zamanda bir gadergi ve «a»ete kapaüldı. Ban yerlerde zete idarebanesı olan bir matbaaya bu sabah zabıta mearaştırmalar yapılarak vesikalar ele gemurlan giderek bazı soruşturmalarda buiunnmşlardır. Bunçirildiğini. bir takım kiınselerin tevkif dan, Irmirde komünist olduklanndan şüphe edıl«n kimseedildiğini dc öğreniyonu. l«rln «hırumları incclendiği manası çıV.artlmnttr. Uzerinde yaşadığımB memlekel p«rIzmirde bir tevldf Basbakan Receb Peker çasınm huıur ve emniyetini korumak Izmh 17 (Telefonla) Geçenlerde Ankarada blr lovazifesini taşıyjm Sıkıyönetin» Komutan kantada garib bir nutuk söylediği için bir müddet müşa için geldiğini söylemiş ve bugün Yüksefc "nearet Okuluna lığının son aldığı tedbirlere dair burada hede altma alrndığı gazetelerde yazılmış olan Ismet Çan giderek taiebe arasında propaganda yapmaya teşebbüs ettiği müulea jTİrütmege kendimizde salâhı kaya Isimli genc çehrimize gelmiş, «Ideal ParÜ> kurmak iddiasile zabıtaca yakalanıp adliyey« verilmiştir. yet görmnyonır. Alh yü boyunca devam eden harb şartlan, memleketimiıin baa bölfelerinde daha hassas bir dunıın yaratmiîh. Harb sona ereU bir buçuk yılı geçtiği halde, Içinde yasadığımız narik vaziyet henüz ortadan kalkmamı*tır. Tam tersine, etrafımızdaki müvazenesizlik havası daha da bozulmnş, yer yer beliren tehlikeler sınırlanmıza kadar yaklaşmjştır. Bu hal değişmedikçe Sıkıybnetim Komutanlığını gerekli tedMr. Byrnes îzmlr 17 (Telefonla) Cumhuriyet kaynaktan alınan malumat; Detnokrat birlere zorlayan seb«bler her zaman çıPartinin tesisinden itibaren bazı kimH. P. si Izmir merkez ilçe kongresinde; kabilir. Olağanüstü şartiann larnrt kılselerin Halk ve Demokrat Partilermde en müşkül anında Halk Parüsini arkadığı hareketleri olağan saymak lâımıdır. hattâ dddî vazifeler kabul ederek her dan bıçaklamak istedıkleri halde Halk Burada bugün kısaca dokunmak isteiki partinin çalışmalan hakkında rakib diğimiz nokta, umumiyetie komünist Partisinden görünenler> bulunduğu h S. 3, Sfl. 5 te propagandası karsısında mjUetçe hepimıhakkmdaki »özler üzerin* inanılır bir se düşen vazifelere dairdîr. Geçen asudanbcri dünyaya hâkim olan materialist naıariyelerile bn nazariyelerin yayüma ve ilerieme processus'ünü, eski zaman dinlerininkteden ayırdermek jrüç, hattâ Imkânsızdır. Insana inanan mahluk diyenler âdem oğlunun belld en iyi tarifini yapmışlardır. Ba dünyada mutlaka Aüna 17 Teselya ordusu kumanl Dimetoka, Sofuliı ve OresMyodft'da bir şeye inanmak lâam. Cemiyete karsı Halıd Nazml Ke^nlr şlddetll çarpışmalar vu'ını bulmuştur. bağlantımızın temeli inanmaktır. Geçen danlan Atinaya geldller ve dogruca Ç e l e r agır kayıblara ugramışVardır. Washington 17 (A.P.) Dış Işleri Ba. Cihan Harbinden sonre bir arahk moda Başbakan veküi General Gonat.ası ö Esir edüenler. Yu«oslavyadakl Bulkes kanı Mr. Byrnes bugun, basın konferanolan imansızlık zihniyeti bile kısa ıa yareüe, çetecllerl tenMl için vazlfelenkampında yetistirildiklerini açücça l smda, Dört Dıs İşleri Bakanı konseyinın maDdjı menfi taraündan bir nevi inanc dimml? ardu v« JarjdarmA kuvvetleri arasmdaM lşblrllglnln esaslan üaertade raf etnaektedirler. ve Birleşmis Milletler genel kurulunun baline gelmiş birçok yerlerde (TamnOlempüs mmtakasmda c«reyan eden Arkast S. 3, Sü. 2 de Bzlar eemiyetleri) kurulnraştu. Tanrıcı görüştüler. Hükirmet, şimdiye kadar bir ©arpı$mada beşi kadm olmak usere hğa karşı isyan ve mücadele mahiyetini muvaffakiyeüa tatblk edilml* olftn taon Jkl esir alınmıştir. Ankara 17 (Telefonla) Kaybolan Kİınca elbette Tannsıriık da bir din olur. arrus sistemlnln, roeıısublan saten kütZAR1F1S kurşun davasma bugün Asliye Uçüncü Komünizm de, tıpkı esld çağlardaki le halinde teslim olmakta bulunan çeCeza mahkemesinde bakıldı. Mesele çiıbenzerleri gibi bir dindir. Ba dinin pey teleri t8mamlle ortadan toudıracaguu Siddetli çarpışmnlar dur: Dr. Neşet Nad Arzanın katledilgamberleri, havarileri, papazlan, softa ümid etmektedir. Atina 17 (Associated Presa muhabM diği gün muayenehanesinde bir de patGeneral Gonataa yatfn Selftnlge ha|an, bahzlan vardn. Gene öpkı eski M L. S. Çakales blldirlyoı) Yunanistalamamış fcurçun bulunduğu duruşmalaman dinlerinde görtildüğü gibi komüniz reket «decektir. G«ıerat hareketlnd«ı nın Türldye ile Bulgaristan arasındakl rın muhtelif safhalannda ileri sürülmüş, min yerjtoündeki yayılışı ild metoda evvel verdiği beyarjatta, ordu btrliklerlBolu Ağırcezası da bunun için Ankara nln dump dinlenmeden çeteciler üzerin çıkıntısirida üç noktada ^çiddetü çardayanıyor: Pr<q»aganda yolile içeriden, savcılığına tezekreler yazmıştı. Patlamadekl tazylkl devam ettlrdlklerinl bildlr pıçmalar başlamıştır. Bugün Atlnadan Istilâ yolile dı?arıdan. aünan haberlere göre, Bulgar hududumış kurşun meselesini ilk defa ortaya Içeride nasıl çaliîildığını, dışandan m^tir. Basbakan vekül hareket teşe*>atan avukat Meliha Ergörkmendir. Reşiyapüan istilâlann ne şekilde idare edil büsünto dalma orduda oldugumı söyle nun hemen y'antnda olan. Ortaköy aleıvdin katll sayüarak yargılanmasına baş Arkaaı S. », Sü. S t« diğini bu harb sonn devrinde arük ço miçtlr. landığı zaman avukatlanndan olan Mecnklar bile gördü. Ashnda kökfl Eflâliha Ergörkmen bu kurşundan bahisle tnna kadar uzanan bir felsefe, «arnanla Arftara 17 (Telefonla) Büyük MÜ mutlaka bulunmasını istemiş ve savcımodern bir din haline geldflrten sonra, let Meclisl yann (bugün) Maliye Ba Arkası Sa. 3, Sü. 5 te mablyeti henüz tmnamfle Izah edilemikanı Halld Nazanl Keşmirln, yenl bütyen nmumi «osyoloji kanunlanna nyarA çenin ana hatlannı anlatan bir demebh devletin elinde bir fetih ve istilâ vaoil» 1947 yilı bütçe kanunu görüşmelentası olnverdi. EsH zaman hükümdarrine baslayacaktır. Dalma yüin en halan din uğrnna kılıc çeker, sefere glder, raretll müzakerelertne veslle olan bütfilkeler «aptederek taptıklan küisenin çe. bu sefer iki partiH Mecliste inceieiatvetinl yayartarmış. Bh yandan sofncoeğiuden tartaşnıalann daha çetin otalar va'zederken, bir yandan da kılıelar h S. 3, Sü. 2 d« panldar, ayak direyenler çjkarsa kafalan nçnrulurmtış. Ba baknndan tetkik edHdiği zaman, birçok dinler, mahiyetleri itibarlle dehşetli birer rahakküm vaBifasıdırlar. Inanmıyanlann karnını deHt..BAUK ? JyiKAHMttSA \.TASALI f çip inananlan kıstavrak bağhyan bir fe£>n ysmesi etFAit f tih ve istilâ süâhmdan daha korknnc bir Türk filosunun Selânikte çey düştinülebilir mi? Bütiin bnnlar mabeklendiği büdiriliyor, fakat terialist felsefenhı imamlan tarahndan Benzin ve akaryakıt satışmtn nıun boylu anlatılmiî, hattâ yayılma ve böyle bir ziyaret mevzuu bırakılması üzerine işlemiyen serbest hususi NADİR NADt otomobil sahiblerinden bir kısmı arababahis değil ArJcon S. 3, Sü. 4 te larını kullanmak üzere Emnıyet Altıncı Atina 17 (Hususî) Bugün haber şubeye müracaate başlamışlardır. Yaînız verüdiğine gore Selânikte bir Türk fi bunların kısmı azamı lâstiklerıni sattıklosu beklenmektedir. lan için şimdi lâstik tedarikine başvurDfinkfi toplantıdan bir intıba ZAR1F1S muşlardır. Bunlar lâstik tedarik ettikçe CUMHURİYET Bu telgrafı alınca arabalannı işleteceklerdir. Benzin satıYüksek tktisad ve Ticar«t okulunda, tasarrufun işletmedeki ve yerll mallarıTasamıf ve YerL Mallar Haftasının mızda maliyet problemi üzermde birer Ankarada en salâhiyetli makamlara baş şmın serbest bırakılması dolayısile evvurarak keyfıyeti sorduk. Bıze Türk fi velce 100 den 190 kuruşa çıkarılmış olan 17 inci yılı münaseb«tile dün bir tören konferans vermıslerdir. Oğrencilerden F. Ozger, M. Değirmen losunun böyle bir ziyaretinin kat'iyen taksi ücretlerinin Indirilmesi düşünülyapılmıştır. Okul müdürü Nıhad Sayar, HA'ÂH 'Cemal Nadlrin büyük Haftanm öneml v« hususiyetini belirten cioğlu, S. Buyükakmcı, M. Çapa, Tasar asılsız olduğu cevabı verıldi Böylece mektedir. Benzin fiatlarında bir indirme renkli karikatürâ bir konuşma yapmış, bunu takiben Prof. ruf ve Yerli Mallar Haftası dolayısile haberin yanlışlığı meydana çıkmıs olu olmasa dahi taksiler bol benzin aldıkları Hasta ile doktor /.. { Arkas\ So. S. Sü. 6 da ' lamet Alkan, Prof Osman Fıkret Arkun, heyecanlı birer hitabede bulunmuslardır yor. Grup, verilen kararları hararetle tasvîb etti Son tedbirlerin Ankarada updırdıjjı akisler Yabancı ideolojilere karşı D Yunaıt çeteleri teslim ohıyor Hususi muhabirimizden telsizle Hem (C.H.P.) nde, tıem de (D. P.) de çalışanlar Bunların her iki partinin çalışmaîan hakkında rakib partiye malumat verdikleri anlaşıhyor Ordu birliklerinin tazyiki arttı, Ortaköy alevler içerisinde Patlamamış bir tabanca kurşunu aranıyor! Ankara cinayeti davasından çıkan bu yeni davaya dün Ankara ceza mahkemesinde bakıldı Dört büyükler arasında Mr. Byrnes bütün güçlüklerin yenilmediğini söylüyor Bütçe bugün Mecliste görüşülüyor Tartışmaların çetin olacağı tahmin edifiyor Ç YBksek Ticaret Mektebinde tasarruf giinii Benzin serbest bırakıhnca.. Yanlış bir haber Şoförler, taksi ücretlerinin indirilmesine razı olmuyorlar ARIN Avrupa Ganbazhanesî
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog