Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

r Saglam ve uzun bir ömür Isityorsanız ANSİKLOPEDİK HALK DOKTORU ADLI ESEKİ OKUYUNUZ. Yazan: Dr. KEMAL SARACOĞLU Gayet nefis ve sağlam cüdli olan ve 500 sahife kadar tutan bu eserin fiaü 10 liradır. Satış yeri: Ankara caddesinde 71 NoJı Yeni Mecmua idarehanesidir. J 23 Uncö yıl Sayı: 8021 mhuri KUEUCU5U :Yimt!9T¥KÖÎ Telgraî v» meHurJ BÜresi: Cumhurlyet, tstanbul Posta kutusu: lefantnı] No. 246 TelefonJar: Umuml Santral Numaras: 24298. Yaa îşleri: 24299. Matbaa: 24290. ftd Fahri Ozansby Baştan sona me'rak ve^eyecan dolu, üç gün, üç gecede olBp biten enfes bir roman. 100, dldli 150 kuruş. Salı 17 Aralık 1946 AHMED HALÎD KiTABEVİ İki Komünist Partisile Bunlara Mensub Altı Gazete ve Mecmua Kapatıldı Kapatılan partilerin kısım mensublan SENDİKH S$htyönetim Komutanltğımn, bölgesinde genet güveni sağlamak endişesile dün aldığı tedbirler Parti merkezlerinde yapılan arastırmalarda birçok mühim vesikalar ele geçti Agrıca Yarın gazetesi ile Büyiik Doğu mecmuası ve bunların matbaaları da dorder ay müddetle kapatıldılar Necmeddfaı g&htr Sılan Mechste dun konuşan nulletvekıllerınden Hasan Fehmi Ataç Fuad Hulusl Demirelll Mediste diitı Abdurrahman Nuıtıb ışı tckrar goruşuldu Kararın yeniden reye konulması için verilen takrir hararetli müzakerelerden sonra reddedildi Ankara 16 (Telefonla) Istanbul mılletvekilı Osman Nurı Kdnl ile üç arkadaşının Abdurrahman Munib Berkanm seçım tutanağının reddıne dair venlen kararm yeniden oya konulması hakkmdaki önergesi ve başkanlık dıvamnın bu önerge uzerine aldığı karar Meclısin bugünkü toplantısında görüşüldü. Meclis, Te\'fik Fikret Sılayın başkanlığında toplandı. Once dört D. P. milletvekılinın önergesı, onu takıben de başkanlık dıvanmın kararı okundu. Divanın bu kararuıda oylamadan bej gün sonra verılen önerge üzerinde yapılan inoelemelerd«n sonra açık oylarda rengin muteber olduğu da kavdedılerek ve Arkan sa. 2, sü. 5 ta SES gun \ telâşv temennıleri Liseler ıslah edileeek Lise mezunlarının, yüksek tahsile ba$lamadan askerliklerini yapmalan da düşünülüyor Komiinist propagandası yaphklanndan dolayı kapahian meemnalardan dordtt Partiye hürriyet Sıkıyonetim Komutanlığmdan tebliğ edılmiştir: Sıkıyönetim bolgesi içırde genel güveni sağlamak görev ve sorumluluğu altmda bulunan komutanlık, hududu içindeld illerde aşağıdaki tedbirlerin alınmasına lüzum on giinlerde Cumhnriyet Halk Paıtisi bir derlenip toparlanma, bir kendi kendini bulma gayreti gösteriyor. Parti kongrelerinde Ueri sürnlen tenkidler baştan aşağı mahalB ve baslt 3ıtij aclann ifadesi olmaktan çıkmıştır. Arada, can alacak nok talara dokunan, memloket çapında düEÜndfirüeii mevzulan ele alan hatiblere Ankara, 16 (Telefonla) Istanbul langıcmda Fen Pafcülteslnîn adma lllşde raslanıyor. Bir kaç gün önce İstanUnıversitesmin 1947 senesi bütçe kanun ti: <Bu, bir Üim fakültesidir. Fen arabbuldaki kongrelerden birinde kiirsüye Millî Eğitim Bakanı Reşad tasana dolayısüe Meclisin bugünkü ca dal, çube, zümre mânasınadır. Arabçıkan bîr vatandaş Bü>ük AtatürkümüŞemseddin Sirec ' t toplantısında hararetli görüşmeler ol lar bu kelimeyi yabaız teknik mânasına lün habrasına karsı partice yeter deredu. Ilk söz alan Dr. Fahri Kurtuluç, kli kullanıyorlar> dedi. Üniversitelerden cede canlı bir alâka gösterilmediğinden Ankara 16 (Telefonla) liselerimizi nflderin birbirinden çok uzak olduğu meralekette beklenilen §eyın henüz yâl ıslah için Millî Egitim BakanJığında yaBCI acı şikâyet etti. Halkın pek hassas nu, Tıb Fakültesınin nakil vasıtaların nrz memur v« muaUim yetiştirmek ol pümakta olan ilk etüdlerin kurulacaS Fakat harekât da bir yandan olduğu bn mevznda ihmal caîz olamıyadan da mahrum bulunduğunu, bu halin Arkut Sa. 2, Sü. t te cağını, aksi takdirde partiye zarar gele Arkası S. 3, Su. 3 te şiddetle devam ediyor bir çok zorluklara meydan verdığini ceğini açıkladı. İzmir ilçe kongresinde Atina 16 Kuzey Yunanistanda hil söyledi. Fakültenin HaydaTpaşadan kalAnkara 16 (a.a.) Ticaret Bakan nulmu? olan miktar ve nakil tahdidleri de, parti merkez idare heyetine seçfle17 aralık tariMnden itibaren kaldırılmif küm suren kar flrtması v« çiddetli »o dırılmasınm iyi netıceler vormediğini cek üyelerin mutlaka nnllervekilleri ol hğmdan tebliğ edilmlştlr: Gazyağından maada bilcümle akarya re çimdiye kadar aile başına »yda bir ğuk, ordu bırliklerinin harekâtını güç de bu arada kaydetti. Lisan tahsilıne maması hakkında ortaya bir fikir afal Arkan Sa. 3, Sü. 2 de leştirmektedır. Çeteciler dün Doyran daha çok önem verilmesıni Istedi. Kıdığuu, hararetli tartıçmalar olduğuntı fcıtlarla madent yağların aatışlarına koyakınındaîu küçük bir şimendifer köp tab me'vzuunda da bazı dıleklerde buhaber alryoruz. rusünü atmışlardrr. Maamafih derhal lundu. Bunlar iyi alâmeflerdir. Parti demek yetışen istihkâm kıtaları hasarı tamir etAdnaa Adıvar, mütalealarmm beş bir takım 'parolalann arkasrna takılıp mişler ve tren seferleri aksamamıştır. kbrükörüne yürümek, yukarıdan gelen Soğuk dolayısile saklandıklan yerlersesi «başüstüne» d'yip emir sanmak deden çıkan üç yüz kadar çeteci Sufll d ğildir. Parti, mnayyen anaprensipler etvarmdaki koylere baskmlar yapmışlar rafında birleşen vatandaslann knrdugtı ve yiyecek maddelerl ele geçirmişlerdir. bir topluluktnr. O prensipler içtimaî, ikHükumet tayyareleri, Makedonyanın tisadî, mtlH ve siyast baa esaslara daçetecilerle dolu mevkilerine, eeza göryamr. Meselâ, ne bileyim, hilâfet müesmeden teslim müddetinin 23 aralıkta hiseseslnl yeniden knrmak, kadmı U haya Arkast Sa. 3. Sü. 2 de Bir motör parçalandı, iki tmdan nzaklastırnıak, yahud coHectiviım nazariyesine dayanan bir Iktisad rejlmi denizcinin cesedleri bulundu yaratmak gibi düsünceler Halk Partlsi saflannda konuşnlamaz. Parti prensip16 CHususî) Şiddetli ftrleTİne bu derece aykın kaçan kafalar tına yuzurden Şarkoy sahillerinde blr Paris, 16 (R.) M. Lebeşkil etbkten sonra bu partiye zaten çirmezler. Nasılsa giren on Blum| bugun »osyalistmotör karaya çarparak batmıştır. Torık gece radyo ıle bir nuruk ler, yahud sonradan fikir dpğiştirenler lerden müteşekkil bir ka5iiklü olan motor mürettebatından iki vermiş ve yeni hukumeolıırsa. onlann da parti lle alâkası ke bine kurmuştur. Yeni kaIdşinin cesçdleri sahile vurmuştur. tm prograınını çizerek silmek lâzıradrr. Bandırmadan verilen tafsilât binede M. Blum, Başbakomümstlerle anlaşamaiıC.H.P. kongresinden bir Bandırma 16 (Telefonla) İneboluya Fakat partiye vücnd veren ana pren kanlıktaa başka Dış Işleîını, bunun üzerıne yalnız siplerin dısında çok hayaÖ, çok çesidli ri Bakanlığını da uzerine sosyalıstierden murekkeb kısım gazetecilerin çıka bağlı ve Incbolulu Mustafa Marangozoğluna aıd olup Basrı kaptanm ıdaresindRValar vardir. Bu davalan cözebilmek almıştır. bir hükumet kurduğunu icin de herşe> den önee parti bünyesinîn rılması şiddetli akisler de bulunan «Mesud» motorü hamule^ıle Kabinede îç İşleri Basoyliyerek ezcümle denuş12 aralıkta Istanbuldan Çanakkaleye ınü=bet bir şekilde isiemesi, mnhtelif kanlığma mutedd sosyatir ki: uyandırdı hareket etmiştir. Yolda fırtınaya tutulan cchelerinden kavnyarak davalar ute listlerden Deprevuc, Milli < Umuml efkârın zâmotdr fırtınadan yoluna devam edemirınrle kafa vorması şarttır. Buteeancak Savunmaya komünisrt ahirl gevşeklığine rağmen îzmir 16 (Telefonla) Izmlr, Vatan, yerek Kapıdağ önlerine duşrmiş, batpir*i pren^ipleri çerçevesi Ifinde geniş leyhtan olarak tamnmış pek çabuk tehlıkeli bir hal Tasvir, Yarın gazeteleri muhabirlerinin maktan kurtulmak için hamulesini deİıi hürriyet havasının kumlma'nna bağLe Trocquer, Iktisad ve alicak olan hükumet buh C.H P. Izmır merkez ilçe kongresi mu nıze atarken benzınler tutuşmuştur. A%lır. Maliye Bakanhğma Philip ranına her ne pahpsma o zakerelerıni parti müfetli"=ı tarafından tesln sbnmesı ımkânsızlığını goren kapHi^at zaten sürekli Hr degfemegetirılmlştir M. Ramadier lursa olsun bir son vermek takibden men'edılmeleri şehrımiz mr.t tan tayfasıle bırhkte motoriın sandalına t'n ibarettir. Ycni saıtliıa uymak hude Devlet Bakanı olrnuşlâzımdır M. Leon Blum buahnın elîseriyetınde teesyur ve tees oinerek kurtulmaği muvaffak olmuşlar, ti'unda her canlı varlık tızvî ve ruhî bir tur. Kabmenin, Meclıste gu< enlık kazaBundan başka bu zâhırî gevşeklık be sufle kar«ılanTiı[;tır. C H P. Mufettisi Dr. fakat matoun makinıst. Mahmud sanNADİR NADİ nacağı kuvvetle tahmin edılmektedir. nı tatmın edecek yerde daha fazla meş Kâmran Orsun «Parti kongrelerı bir aıle da!a atlarken, denıze duşmuş, boğulmuş Arfcost Sa, 3, Sü. 4 U Dığer taraftan, M. Blum, kabineyi Arkası S. 3, Sti. 3 le Arfcosı Sa. 3, Su. 2 d« tur. Iranlı Men kendimi balmusaın!., Darısı özünün başına!.. Bilcümle motörlü vasıtalarm seyrüseferlerinin serbest bırakılması kararlaştırıldı Her aileye ayda 3 lilre gaz verilecek Akaryakıtlara aid tahdidat kaldırıldı gSrmüştür; 1 Mahkum komünistler veya müfrid komünist mefkurell kimseler tarafından örtülü bir şekil altmda ku Arkost Sa. 3, Sü. 5 te Yunanistanda diinkii durum Istanbul Üniversitesi ve Millet Meclisi Dün Mecüste bfitçe konuşulurken şiddetli tenkidler ileri sürüldü, Millî Eğitim Bakanı cevablar verdi Testim olan çeteciler çoğahyor Leon Bluıtı yeni Fransız kabinesini dün kurdu Yenî hükumet yalnız sosyalistlerden miirekkeb, Başbakan komünistlerle anlaşamadığını bildiriyor Şarköyde bir deniz Eaciası kmlrdeki
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog