Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

23 Uncü yıl Sayı: 8020 KURUCUSU: YUNUS NADİ u riyeC Pazartesi 16 Aralık 1946 Yeni yıla hazırlıklı olarat: girmek için 1947 TAKVİMIflfcGIB Ceb takviminden bir tane şarttır. Fiatı cildli o 100 kuruştur? enız yerde Türk halkına yalnız solcu çeteler değil, müfrit sağcı çeteler de tecavüz ediyorlar Meşhur ı Trakya Türklerine Milli Mücadeleye yapılan işkenceler katılmaktan çekinenler "Ulus,, bütün bilinenlerin ortaya dökülmesini istiyor Ulus bu davetin Halk Partisi adına ve samimî olarak yapıldığını tasrih etnektedir Ankara, 15 (Telefonla) Anadoluya çağmldıkları halde lamanında gelmedıkleri veya Mıllî Mücadeleye kaülmaktan çekindikleri ileri süriılen kimselere dair neşriyatm muhtelif şekillerde akisleri henüz Ankarada da deram etmektedir. «Ulus» un başyazısı da son İ3u gündür bu konuya tahsis edilmekteydi. «X/lus> bugünkü yazısmda b ü t m bilinenlerin ortaya dökülmesini istemekte ve bu davetin Halk Partisi adına ve samimî olarak yapıldığını tasrih etmekt«<dir. Yazıda derdliyoT ki: «Eğer, içitnlz* nasılsa, gözümüzden kaçmış, d«vlet işinde kusuriu, suçlu insanlar girmişse, lutfen teçhir edekm. Biz de göreiim, millet de görsün.> Mıllet Medisi kürsüsü ile gazete sütunlarmın serbest olduğunu kaydeden makale şöyl« devana ediyor: «Bu sözler oradan söylenmeli, oradan millete duyurulmahdır. Ancak, ortaya attıkları yalanlann, iftd ralarm çürütülmesinden korkanlardır ki karanlıkta konuşurlar, maskeli konuşurlar. Bu vesile ile bir yanhş fikri düzeltmek isteriz: «Bu gibi şeylerden bahsetmek S. 3, Sü. I de Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu: îstanbul No. 24fl Telefonlar: Umuml Santral Numaran: 24298. Yaa Islerü 24299. Matbaa: 24290. Yayan: KANAAj^^J|tabevi Pontoslu Andon Çavus çetesi tekrar faaliyete geçti, tecavüzlerini aşırı bir dereceye çıkardı Şiddetli kar yüzünden Kuzey Batı Trakyada harekât durdu Ankara 15 (Telefonla) Buraya gelen haberler batı hududlanmızdakl çete fapliyetleıinin h«men hemen artık mevcud olmadığını göstermektedir. Diğer taraftan, burada ban kaynaklara bildirildiğine gore Batı Trakyada Türk halkına yalnız soleu çeteler değü, müfrit sağcı çeteler de işkfpcelerde bulunmak. tadır. Bu axa<3a meşhur Pontoslu Andon Çavus çetesiı ın de bu yoldaki faaliyetln! teirar «rttırdıgı haberlerl gelmektedir. Andon cetesi Almanlar bu raıntakayl terkederken de Iskeçe havalisindeki Türklere ha>li zulümler işlemişti. Bu seferki kargaşalıkta da teca\urlerini aşırı bir dereceye çıkardığı bu haberlere ilâve edilmektedir. Londra 35 (a a.) Haber alındığma göre, şiddetli kar yüzünden, kuzey batı Trakyada, YunanBulgar hudud'j civarırıda, Yunan hukumeti kuv\'et!ermin asileıre karşı glriştikleri harekftt durmuştur. Isparta bölgesinde, hükumet ku\vetleri 6 saat süren bir savaş sonunda, asilerl püskiu tmüîlerdir. Makedonyada bir çok ası çet«ler hükumet kTjv^'etlerine teslim olmuşlardır. Arkast S 3, Sü. 3 te Bugünkü şartlar ipdesilâhsızlanma mümkün miidiir? rtık sevinebiliriz! Birleşmi? Milletler Genel Kurulıı si lâlılanmayı da kabul etti; henı de oy birliğile kabul edilen bu karar suretine göre mesele tam silâhsızlanma değil de, silâhları azaltmadır. Emniyet Konseyine silâhlann azaltılmasını bir nizama bağlatnak için salâhiyet verilmiştir. Konseyin hazırlayacağı projeler Birleşmiş Milletler Genel Kunılunun hususî hir toplantısında tetkik olunacak ve bir neticeye bağlaııacakhr. Hakikatte bu toplantı bir silâhsızlanma konferansı olacaktır. TJç büyüğün, janl Atnerika, İngiltere ve Sovyet Rusyanın Dıs İşleri Bakanlan bu mesele hakkında Genel Kurul toplantısında beyanatta bulunmuslardır. Mr. Byrnes, müşterek korunma ve muhafala tedbİTİerinin alınmasında tam zaruret olduğuna işaret ettikten sonra: c Birleşik Amerika, başka milletl=r daim! kontrol ve teftişi kabul etmek sartıle atom eneriisi imaline aid bilgilerin hepsini paylamnağa hazırdır.. demiş ve atom komisyonu çalı<=malannın hıziandıniması noktasında ısrar etnvstir. Mr. Bevin de silâh«nlawma hakkında çu sialeri söylejniştir: « Silâhsızlanma meselesine büyük bir Üıtiyatla temas etmek ieab eder. Derinleştirilmemiş bir inceleme yaparak anlaşma kararlannı kabul etmek, milletleri sahte bir güvenlik duygusuna inandırmak gibl bir hata Işlenmesine Eebeb olur. Silâhsızlanmayı tekltf et»e"<tense) bariş seven milletlerin, barış prensiplerini korumak ve muhafaza eylemek hususunda demokrasi ve hürrlyeti seven miUetlerle birleşmeleri ve bu uğurdaM bütün mesuhyetlerini yüklenmeleri daha doğru olur. Bu rubtan mülhem olan İngiltere. silâhsızlanma mes«leşine bu yolda temas' etmek arzusundidır.» Mr. Bevin beyanatının sonunda, trtgilterenin siiâhsızlanma bahsinde ihtij atla hareket etmek istediği noktası Ü7erinde ısrarla durmnş ve Birinci Dün5a Harbinden sonra geçen hidiseleri unutmamış bnlunduğunu söjlemiştir. Ingiliz Dış İşleri Bakamndan sonra Molotov Yoldaş söz alarak: « Siyasetimiz yalnız silâhsızlanmadan ibaret kalmamalı. Muhtemel o1an her tecavıizü kontrol etmek ve eski façıst memleketleri demokratlaştırmak da o'malıdır. Şimdi bütün demokrat memleketlerin tcplanmış bulunduğu Birleşmiş Millstlerin sinesinde bloklar halinde ayrılık olmamalıdır > demiş ve «atom enerjisinin harb şjlâhı olarak kullanıbuasının reâdine dair kararın açık olarak izah edilmcsini» istedikten sonra yeni bir harb lehinde propaganda yapılmakta olduğunu iddia cJerek: « Bugün alacağımız kararlar, bu propagandayı teşvike yardım,etmemelidır.> g<bi manası pek anlaşılmıyan bir diişünceji de orta^a atmıştır. Filvaki silâhsızlanma kararı verilirken bunun barb lehindeki propagandalan teşvike nasıl yardım edeceğini anlamak mümkün değildir. Uç Dış işleri Bakammn sözlerinl tetkik edince görürüz ki Amerika silâhsızlanmayı bütün milletlerin daim! bir kontrol ve teftişi kabul etmeleri şartına bağlamı^tır. Molotov bu bahse hiç yanaşmamış ve Sovjet Rnsyayı kuşkulandıran ve korkutan atom enerjisinin harb Eilphı olarak kullanılmama«ı bahsi ü/erinde durduktan sonra, Mo^kovamn çoktan gerçekleştirdiği Doğu Blokunu yokmus farzederek bloklar kurulmamasmı istemiştir. Ingiliz Dıj işleri Bakanı ise, realist bir göruşle btr silâhsızlanma nynnuaa gelmemek için, bu meseleye büj ü k bir ihtiyatla temas etmek lâzımgeldiğini ve silâhsızlanmadan ziyade barışBeven milletlerin barışı korumalan lürnmunu tavsiye etmiştir. Görülüyor ki üç büyük devlet, silâhSizlanmayı esas itibarile istemekle bera istanbul bir hâdise oldu Knman Mencmencloğln tartışmalar Kongre Başkanı tarafından yapılan teklif etrafmda münakaşalar oldu Kar harekâta mâni oluyor Paris Büyük Elçimiz geliyor Menemencioğlu hareketinden evvel Bidault ile görüştü Paris 15 (a a.) Türkiyenin Paris Büyük Elçisi Numan Menemencioğlu. Cetıevreden Isveç tajyaresüe Ankarsya gitmek üzere Paristen ayrılmıştır. Büyük Elçi, hareketinden e\yFel hükumet reisl ve Hariciye Nazın Bidault ile diğer bazı hükumet erkânmı, hariciye siyasî müsteşarı ve umumî kâtibini zlyaret ederek görüşmüştür. Dün gece saat 21 de bir takım mahkumlar Genel başkanın kaçabilmek için aralarmda kavga saylavlar arasından çıkardılar. Bir kişi yaraîandı seçilmemesi istendi Yunanistanda faalıjclte bnlunan çetelerden tipler Istanbula tavuk ithali yasak edildi Tavuklar arasında veba salgını korkunç bîr hal aldı tranda âsi liderler teslim oldular Izmir, 15 (Telefonla) C. H. P. îzmir merkez ilçe kongresi bu sabah s^at 10 da Izmir Halkevinde toplanmış, Ya11 vekıli, daire müdjrleri, vilâyet \a belediye meclL=leri azasile bazı muktvekillerinin dinleyicıleT arasında yer aldıkları gorüİTiüştür. Kulis arası konuşmalarmda Partınin Izmir içinde za"if kaldığı noktalarda ilçe ıdare hey3tmm mes'ulıyeti üzerine almak suretile C. H. P. manevî şahsiyetine söz sdyletmenneîi, hatalan yapanın Parti değil, Parti iİstanbul Cezaevi binası darecileri olduğu ve Parti adma hataDün gece saat 21 sıralarında, Sultan at kadar devam etmlî ve ancai saat lardan tenzih edılmesı luzumu ilerı süahmed Oezaevi civannda oturanlar Ce 23 te CezaevüKJe sükunet hasü olabil rüldüğü işitilmiştir. zaevlnde patlayan b!r kaç el sil&nın se mlştir. Arkas* Sa. 3, Sü. 2 de slle heyecanlanarai korku İle dışan fırAlâkadarlann bildirdigine göre. mahlamışlardır. Oezaevi önünde birikeıı hal kumlar, Adana hapisanesinde olduğu tın heyecanı, içeriden v« dısandan ge glbi kendi aralarında ufak bir hâdise len ıslık, düdük sesleri ve gurültüler çıkartıp, gardiyanlann aklını bir nokkarşısır.da artmıştır. Bu gürliltü İM sa Arkast Sa 3. Sü. 6 da Tahran 15 (a a.) Tahran radyosunun haber verdiğine gör« cDemokrat» lideri Gazi Muhammedı ile bu parti tiyelerinden birçoğu Tebrizin 70 kilometre güneyinde Miyandab mevkiinde hükumet kuvvetlerine teslim olmuşlardır. Kürdistanın güneyinde bulunan Takab'a doğru ilerliven bir kol bu çehre girnıiş ve Tebrizden gelen hükumet kuvvetlerile birle"^niştir. Tebrizde elân sıkıyönetim devam etmektedir. Polis 300 kadar <demokrat> ı Şehrimize kafesler içinde getirilen tavuklar Ankara 15 (Telefonla) Son bir kaç şamil \aziyettedir ve o kadar kor yakalamiftır. Molla Mustafa da esir edfld! gün içinde Ankara ve civarındaki ta kunc bir hal almıştır ki Etlik BakteriTahran, 15 (a.a.) Yan resml bir vuklar arasında veba salgını son haddi yoloji Enstitüsü elmdeki aşıyı kontrol gör«, Iraklı ni bulmuş, hastalıklı olmıyan tek bir için ne burada, n« de cıvarda hastalık kaynaktan bıldirildiğine tavuk kalmamıştır. Salguı bütün yurda Arkası S. 3. S ü . l d e Arkası Sa 3. Sü. 5 te İsviçrede bir Türk kadınının karıştığı kaçakçılık hâdisesi Fransaya geçfrilen binlerce altının. milletvekilimizin karısına aid olmadığı bildiriliyor Diplomatik pasaportlu Bn. Esenbelden evvelce müsadere edilen paralar sonradan iade olundu Dünkü sabah gazetelerinden biri, uzun zamandanberi Ankara ve Istanbulda dedikodusu yapılan bir altm kaçakçılığı hakkında bir takım malumat neşretmiştir. Bahis mevzuu olan hâdise, isviçrede bulıman bir Türk kadınınm Fransaya altın geçirirken Fransız gümrük memurları tarafından yakalanmasıdır. Maamafih refikımızda çıian malumat tam değildir ve bir takım noksanlrı ihtiva etmektedir. Hâdise hakkında tam ma Arkası Sa. 3, Su. 5 te D ü n k ü e d e n ( Fenerbahçe, Beşiktaşı 2 • 1 mağlub ctti "j Maliye Bakammn kalkınma istikrazı hakkında demeci Ankara 15 Maliye Bakanı Halid Nazan: Keşmir. satışa çıkarüan yeni talıviller münasebetile Anadolu ajansı yazarına bulundugu demecde ezcümle derniştlr kı: < Kalkınma istftrazmın bîrinci ve 1941 ci^mîrvolu lstikrannm altmcı tertib tahviileri yarın sabahtan itıbaren yıırdun her rerirrfıe satışa çıkanlacaktır. . Dün en muhım maç Kadıköy stadmda Fenerbahçe ile Be=;ıktaş arasında yapılmış, Fener 2 1 Beşıktaşı yenmıştır. Kalkınma istikrazı hasılı bayındırlık, Galatasaray Kasımpaşa, Süle>maniye Beykoz maçları da berabere neticelenmiştir. Maçlara aid tafsilât ikinci sahüe uia§tırma ve sanayl alanlarndaü uzun ~ Arkctt Sa, 3, Sü. 6 da ; mizdedir. Yukarıdaki resim Fenerlilerin Beşiktaş kalesine bir hücumunu göstermektedir. ABİDIN D A V E R • Arkan Şa, J, go. 4 te Kaptan Korkmayın bayanlar, baylar... DalgadırJ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog