Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

VİTAMİNÜ yegâne kuvvet 4 GIDASI 23 Uncü yıl Sayı: 8019 KURUCUSU .'TOITOS NADÎ huriyet Pazar 15 Aralık 1946 PAgKARD MOBİLİNİ seçer iye Mümessili: Her şeyin en iyisini arayanlar daima sızlanm davası halledildi Telgraf ve mektub aiîresl: Cumlroriyet İstenbnl Posta kutusu: tslanTml Vto 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 242S8. Yan Işleri: 24299. Matbaa: 24290 L YILMAZ Varhk vergisi Maliye, varlık vergisinin iade edileceği haberini yalanladı Dün, bir Maliye Bakanlığı tebliğ yayınladı Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda verilen karar alkışlarla karşılandı âmerikadan aynlan Bevin'in sözleri: İŞ GÜNEŞİ UFUKTA DOGUYOR,, Abdurrahman davası Baroda konuguidu Demokratlar da dahil olduğu halde azalar Baronun tahkîkat yapmasmı istediler, taleb kabul edildi (D. P.) Istanbul Başkanı Kenen öner: «Bu arkadaçımızm kabahati var mıdır? Anlaşılsın. Eğer yoksa, Baro azasmdan olan Nâzım Poroy, te^rü masuniyetinden istifade ederek ona karsı bu kadar zalimane hücum etmişse o zaman da onu cezalandırmak gerektir» dedi Sağlık plânı ağhk Ba'canhğımn hazırladığı ve cnürcurdeki jıldan itibaren jürurluğe konacak olan on yıllık" plân, ga7ete dccikoduları arasinda lâyık oldusu jcıi b"lamıyarak ikinci, üçuncü sahiîc!ie sıkıştı, kaldı. Sayın baş>azarlanmır, îalan cski Bakanın 1020 genesinrîe neıclerde gezdiğini, falan baytar teğrasninln Istiklâl Mücadelesine kafalınadıgı halde snnradan nasıl futbol çsmph c/nu olup railiî takımda yer aldığını ve daha sonra hangi scbebe mebni Millet Meclisine ü>e scçildiğini incelemekle meşguldiırler. Uzcrinrte tartışılan konu ilgilileri pek coşlurrauş görunüjor. Kırmızılı, ye^illi istiklâl madalyalarım ortaja atanlar mı istcrsiniz? tek başına cephe lutnp ordu yctişinci>e kadar oradan kımılaamadığını soylijenler nü? bizde hepsi var. Yüksek polilika •damlarımıı ba tarhşınaja nedense tarfa bel bağhjorlar. Halbuki diısınanı Bsıl demze doken kendisi olduğıı haldc Bfehmedcik susuyor. Biri çıkıp da: Silâhsızlanma hakkında Byrnes, Bevin ve Molotov'un söyledikleri nutukîar Flushing Meadows 14 (a a ) Silâhrın urmjınî surette azaUılması ve bir ı.zama bağlanması hakkındaki siyasî komıte karan, Birleşmiş Milletler Genel Kur'jlunun umumî oturumunda oy birlığile %« alkijlarla kabul edilmıştir • • Mr. Byrnes'ün sözleri Bu müııasel>etle söz alan Amerikarı Dış Işleri Bakanı Mr. Byrnes, aşağıdaki açıklamaJarı yapmıştır<Halen Am«rika topraklan dışında 550 bin kislden az askerimiz bulunmaktadır. Bu kuvvet'erin bJyük bir kısmı Almanya, Japonya, Japon adalarüe Kora, A%ustuıya ve Venezia Giullia bolgflerirde toplanmışhr. Mü«terek siHhsızlanma sistemhu kaIml yclunda dlğer milletlere de faltab eden Dış İşleri Bakanı muşterek koruıırr.a ve muhafa7a tedbirlerinin alınmasmda tam zaruret olduğuna işaretle =jyle demiştir: cBirleşık Amerika, başka m'.lletİ€T ArUası Sa. 3. Sü. 5 t « Ankara, 14 (a.a.) Maliye Bakanlığmdan • tebliğ edılmlştir: 14'12'1946 tarihli cYarın» gazetesinin ilk sahifesinde neşredilmiş otan (varlık vergisi geriya mi verik<cekmiş) başlıkh bir jazıda, varhk vergisi olarak tahsil edılmiş bulunan paralann iadesi İÇİTI hükumetçe, Amerikan firınaları ve uluslararası Musevl »ermaye darlarmdan % 2 falzle 500 milyon dolarlık borç para alınacağı v« bu para il« dahilî istikraz tahvillerine benzeff tahvill«r çıkarılarak bu tahvıllerin kendilerinden vergi alınmış olanlara verileceği hakkında plyasada bir şayia mevcııd olduğu v«" bu yoldaki haberler dolayısile mükelleflerden Hİınan varlık vergisine aid makbuzlarm Is tanbul piyasasında hususi bir alım satıma tâbi tutulmakta v« el altmdan bınde on kıymet üzerinden satılmakla olduğunun haber almdığından bahse dilmoktedir. Mezkur yazıda verilen haberlerin hiç bir esasa istinad etmediğı ktBİn o'.arak bildirihr. Edirnede soguklar Edirne 14 (a.a.) Iki gündenberi devam eden kar fırtınası durmuş ise d© şiddetli bır soğuk hüküm sünnektedır. Fırtınanın devamınca bazı yerlerle münakalât kesilmiştir. İ Istanbul Barosu uraural heyetinin dünkü toplantısından bir intıba ve rebliğe yeniden seçilen Haşlm Rcfet Hakarar Istanbul Barosu umıunî heyeti, dün öğleden sonra, adliyede, Istanbul birın| ei ağırcwza mahkemesi salonunda toplanmıştır. Avukatlarm tam dört saat süretı bu içtimaı, bir hayli müna' kaşah ve hararetü geçmiştir. I Tamamile dolan genişççı salonun sol \ tarafında; Demokrat Partiniıı Istanbul başkanı olan avukat Kenan Ömer ür.er oturuyordu ve kendisînin sağında aynl partiye mensub avukatlardan eski Darülfünun müderrisâ Cevad Gücün, solunda da sırasıle D€n\okrat Partly» mensub Istanbul milletvekili Salamon Adatto ile geçen inühabda Demokrai Partınin Istanbul mebus namzedlerinden Rum Patrıkhanesi hukuk müşaviri Ahılya Moshos bulunuyorlardı. Toplantı, Haşim Rafet Hakararın reislığinde açuâıktan sonra; bu içtnaada yeniden reis intıhabı yapılacağı ve aslî aza ile ihtiyat aza seçüeceği anlatılmıştır. Arkast S s 2, S ü l d e Sen ne dersin bn işe arkadas? Diye sormujor. Yalmz Türk milletlnin öz malı olan Büyük Zalcr, aradan yirmi altı yıl geçtikten sonra, ban kimBeler ârasmda blr paylaşma kavgasma mı yol açaeaktı? Bugünkü mantarayı Vaktüe rüj amuda görsek ?üphesiı hayra Jormazdık. Çelebi böyle olur biıde de demokıasi didiğun! Tanrıj a şükiirler edelim ki, bir yandan hayat ytirü} or ve memleketin yarmı hak | kında bize iyimserlik duygusu aşıla>an hareketler gorülujor. Yeni sağlık plânı bunlardan biri ve en başta gelenidir. Sayın Dr. Behçet Uz'un önayak olarak (( hazırlaumasına inıkân verdiği bu plân. ve başarılı bir şekilde yüriıtulş l duğü takdirde, biıtun millî davalarımı«m anabtirı bildiğimiz sağhk davası bizde on yıl içinde çözülme yoluna gireccLtir. Tahran 14 (a.a) Tebriaden gelen ı tahrib etmişlerdlr. Bundan »onra. bu Sıhhat bakımından öteki milletlere kı haberlerde bUdirildiğine göre, Tebrizln halk ktitlesl: cyaşasın Azerbaycan. vayssla pek geri bir durumda bulunuşu tesliminden sonra kaçmağa muvaffak şapn Şahınıız> diye bağırarak sokakmuı kimse için bir sır değildir. Asır olar. Azerbajcan mills kunıandanı Ge larda gösteriler yapmışlardu". lardanberl memlekeli kemiren verem, neral Kâbijl, bugün yakalanmıştır. Azerbaycan partizanlarınm frengi, trahom gibi sosyal hastalıklara Kâbiri. cKaaai» denilmekte snarufkomutanı Türkiyeye kaçmış ciddî bir, mücadele açamadık. Cumhu tur. Zıri söylendiğine göre. AzerbaycanTahran 14 (a a.) üesmî blr kayri,\et devrinde sıtmava karsı aldığımız da kendl siyasî gördşlerine Iştlrak ettcdbirler bile ancak muayycn böl?elere mıven bir çoi masumlan Idam etml? ve nalrtan venlen blr habere göre. Azerbaycan sendika şefleri, Tebrlzdekl Sovinhisar etti, nıemleket çapında hasta mallannı ya^ma eylemlştir. lığı yok edici veya tahribatını azaltıcı Tahranda takrlben 2000 klçl Rus ta yet hastanesine iltica etmişlerdlr. Diger taraltan Ş?hlnşah'm tızkarde?l bir mahiyet alamadı. Hekimlerimizin. raftan vs müfrit soicu bir parti olan hsstabakıcılanmızın sayısı azdı. Yirmi . Arlası Sa. 3, Sü. 7rf« merkezlne hücum ederek milyonluk koskoca memlekerte, bütün tedavi imkânlan hemen yalnız Istanbulda toplanmı? gibiydl. Anadolutmn berbangi bir yerinde oruran bir vatandaş, derdine deva aramak için mntlaka j buraya gelmeğe mecburdu. Oysa ki şehrimizdeki yatak sayısı Istanbul halkına bile yetrniyordn. Iranda Rus Tudeh partisinin merkezi tahrib edildi Fuad Âğrahya aid yabancı taraftarı işinin kyüzü Eski Maliye Bakanı : «Bu pasaportların fotografları bir müddet evvel bana da posta ile gönderilmiş ve çalınmış olan asılları satılmak istenmişti» diyor Fuad Ağralııun hakkmdaki iddialara dair yeni izahatı Ankara, 14 (Telefonla) Mütarekej devrinde iki yabancı pasaport taşıdığmdan bahseüen Fuad Ağrah, bu ak ' şam, gazetemıze yeniden beyanatta bulunmuştur. Fuad Ağralı, bu beyanatmda, mesele ortaya atılmadan önoe aldı&ı bir mektubdan da bahsetmekte'dir. Eski Maliye Bikanı aynen diyor ki. , c Zekl Rıza Sporele aid sejim tutanağırun Mecliste incelenme^ sırasında söz alarak Zeki Rızarun sırf Anadoluya gelmemiş olmasuun mılletvekili olmak ehliyetinı gideremiyeceğinl söyliyen İçel milletvekJi Refık Koraltan. Mustafa Kemal tarafmdan Anadoluya gelmekri is ı tenildiği halde gelmiyen kimselerden I vekill'ğe kadar varife alanlar bulunduğunu söyledikten sonra 12 aralıkta bazı ; Lîtanbul gazetelerine beyanatta bulunj%rak bu sözlerile kimleri kasdetmiş ol ' duğunu açıklamış ve bu arada benim de adımı söylemek suretile benim îtalyan ve Yunan pasaportlarını hamil bulunduğumu ve buhran zamanmda ve tehlikeli bir anda Anadoluya geçmiyenler araHind Müslöman Birl.ği Bafkanı Cinnah sında olduğumu ve bu pasaportların îotograflan ellerinde olduğunu »5zlerlne llâve etmlş, dünkft bazı îstanbul gazetelerlnd« bu fotografları neşrettirmiştir. Si'âk ve müphem blr tarzda gazetelere yaptığı beyenatia Halk Partisine mensub ve parti hükumetlerinde hirmet ç5rmüş ,bazı milletvekülerini, halk efkârında küçük düşiirmek ve lekelemek İçin lsnad ve ithamlara başvurmak yolunu tutmu? ve şahsî tecavürierlni bu dereoe lleri götürmüş olan tçel milletvekilinin bu sözlerlnin gerçeklerle ne derece te Arkası Sahife 4, Sü. 4 te Tahran sokaklarıtıda: Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Şahımız,, sesleri yukseldi Meclisin yarınki toplantısı Abdurrahman Münib hakkmdaki takrir yarın görüşülüyor Ankara 14 (Telefonla) Demokrat m'lletvekillerinden Osman Nuri Koni (Istanbul) ile D.P. den üç arkadaşının, Abdurrahman Münib Berkanm seçim tutanağırun reddme dair verilen kararuı jeniden oya konulması haikmdakı ö Arkam Sa 3. Sü. 6 da Çinde bugünkü durum Nemleketimizde bulunan Çin restnî ajansı mümessili, Gazeteciler Cemiyetinde dün şayanı dikkat bir konEerans verdi Fuad Ağralı Aynca, nüfas artışı bakımından dünyanm en hajatiyetli milletlerile beraber jürüyen Türkiye, en basit medenî vasıtalardan mahrnm bulunduğu için, tabii kabiliyetinden lâyıkile istifade edemiyordu. Bn sütunlarda birçok defalar lleri sürülcîüğü gibi bizde nüfusu artbrmanın başlıca yolu, çocuk ölümleriııi azaltmakla mümkündü. Bnnun için iie, çocuk hastanelcrinden, kreşlerden vaıgeçtik, hiç olmazla kö>lüye ebe temin etmek ve köjlü kadma çomk bakmu hakkında iptidaî bilgi vcrerek eleraanlar yetiştbmek şarttı. Hamdolsun, yaradıbstan sağlam bir millef.E. Nur topu gibi çocuklarımız olur. Fakat cahilizdir, onlara bakmayı bilnıeyiz. En kabata:lak bilgiyi, en basit fenni yardıra şartlarmı köye sağlı>abild:.ğimiz giin, çocnk ölümlerinin yan yarıya düseceğine şüphcmiı obnasm. yeni sağlık plânı. meseleyi en «an •lacak yerinden yakalamış ve memlefceti mıiayjen bolgelere ajırarak üer şeyden önce bir program çizmiştir. Ilerbangi bir davada başarıya varmak hususuntla progranun ılk şart olduğunu bilenler için bn sevindirici ve ümid verici bir hâdisedir. Her bölgede umumî mahhette hastaneler, prevantoryomlar, poliklinikler, dinlenme yerleri, doğumevleri resaire kurulacağı gibi. ayrıca o bblşeye aid haslahklar için husnsî mücadele teşkilâtı ve arasfınna merkezleri de yapılacaktır. Hastabakıcı ve sağlık nıemurları yetistirmek maksadile de aynca mektebler, kurslar açılacakhr. içinde taşıdığı mana ve giitrüğü hede£ itibarile bu plân bizde mua77am bir eser tesirini yapıyor. Bircok yerlerde bslkımızm çalışma gücünü kıran, hayatiycüni kemiren hastalıklarla .ciddî olarak mücarîeleye başlandığı, hemen her Hindistanda Müslüman devleti Müslüman Birliği Başkanının demeci Müslüman devleti kurul. mazsa Hindistana felâket çökecek Londra 14 (a.a!) Hind Müslüman Birliği Başkanı Mehmed Ali Cinnah, dun Londradan Birleşik Amerikaya hıtaben radyo ile yaymladığı demeçte hulâsa olarak şunları söylemiştır: Kalkmma istikrazı 50 milyon liralık istikraz tahvilleri satışa çıkarılıyor fcrde jocuk ulömlcrinin artnıasına sc konuşurken < Ayrı bir Müslüman devleti kurulçir.izle göıüştüm. Kendisl bana, madığı takdirde Hindistana mütlıiş bir Ankara 14 (a a.) Kallanma istltTürkiyeye giden ilk Çınli gazeteci ol felâket devresi çökmesi pek muhtemel razının 50 milyon Uralık bırinci ve 19İ1 duğumu sbyledı. Çin halkı, Türkiyeye dir. Büyük Britanya, böyle bir felâkeü demiryolu isticrazınin. 10 milyon llraltk kaışı büyük bir alâka beslivor Ve dai önlemek için sviıatle harekete geçmek altmoı tertib tahvilleri 16 aralık 1S46 ma Tiirkiyeden haber istiyor. Zaten y.orundadır. Hindistanın bugün içinde sabahmdan Itibaren satışa çikanlacakTürkiye ile Çmin birbirine benzer pek bulunduğu durum azamî nispette tehli tır. Mr. Wang, Tjrkıjeye geldiğinden çok tarafı varr'ır. Arami7daki do^thı^un kelidır. Hindular ve Müslümanlar birKalkınma tahvlllerlnden elde edilecek dolayı duyduğu b\\\ ük memnuniyeti binlerce yıllık bir mazı«ı olduğundan birlerinden tamamile farklı iki ayrı mil paralar yurdumuzun ekonomi alaJiırtda baçka, yirminci a=ırda da Çin, kendısi lettirler. Her ikisinin de örf ve âdet genişlemeslhe ve 1941 demiryolu tahbelirtt'kten sonra demiştir ki; Arkas\ Sa. 3. Sü. 6 da leri ayrıdır. Bu meselenin halli içm tek vülerı hasılatından temin olunacak pa< Çinden ayrılırken Nankin elçare bulunduğu hakkmdaki fikri tam ralar da nruayyen istıkametlerde yapilbeb olan cehalete karsı tedbiıler alııı dan hizi ileriye ve sandete doğru yürü olarak paylaşıyomm. Biliyorsunuz ki bu mskts o.an demiryolu inşaatına tahsîs çare, Hind ülkesini, Hinc'istan ve Pâ (Jlunacaktır. dığı gün Türkije tarihi jeni bir de\ tecektir. Arkası Sa. 3, Sü. 5 te ' rej e olaşacaktır. Bu devıe, ber bakımNADİR NADİ Arkas\ Sa. 3, Sü. 5 te Çin resml ajansı mümessili Mr. George Kuncta Wan2 dün Istanbul Gazeteciler Cemiyetinde bir konferans vermiştir. Konfaransta. Cemiyet reisi Sedad Sımavi ve gazeteler temsilcileri ha^ır bulunmuşlardır. Konferansçı Millî kâbeden dönen. hacı: Az veren candan...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog