Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

r~ Sağlam ve uzun bir ömür isityorsanız r ANSİKLOPEDİK HALK DOKTORU ADLI ESERİ OKUTUNUZ. Yazan: Dr. KEMAL SARACOĞLU Gayet nefis ve sağlam cildli olan ve 500 sahife kadar tutan bu eserin fiatı 10 liradır. Satış yeri: Ankara caddesinde 71 No.ü Yeni Mecmua idarehanesidir. BALIK TUTAN AGI KEDI Avrupada mükâ meşhur roman Nas' oiup ikinci bas: p Földes Jolan ış olan bu darın tercümesi 150 kuruş 23 üncüyılSayı: 8018 KURUCUSU:YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta fcutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Saatral Numarası: 24298. Ya» Işleri: 24299. Matbaa: 24290. Cumartesi 14 Aralık 1946 AHMED H Kitabevi Arkadaşlar, mîllet karşısında birbirinizi böyle taşlamanız ayıbdır Yirmi altı yıl önce Turk milletimn o harikulâde şahlanışı sayesinde kazandığımız büyük eseri bugün tehlikeye sokmağa hiç birimizin hakkı yoktur, hatta göğüslerinde İstiklâl madalyası taşıyanlarunıztn bile! veren neticesi meseîes intikal Eski Maliye Bakanının söz alarak açıklamalarda bulunacağı bildiriliyor Refik Koraltan yeni beyanatında Fuad Ağralının yabancı himaye pasaportlarını Anadoluya geçebilmek için aldığı yolundaki izahlara da mukabele etti Muhiddin Baha Pars'ın mektubu eçim mazbatalan yuznnden karmak kabildir. Fransa ile aramızâa Sayın Nadır Nadi, patlak veren (sen, ben) kav' hiç bir benzerlik bulunmıyabilir; ora8 aralık tarıhll gazetenizde benl mugası tatsız bir yola dokulmü; nın kanunlan başka, buranınkiler de tür. Gazetclere akseden rr.unakaşaları başka olabilir. Zaten her hangi bir ya hatab tutan (Orada ve burada) başlıklı halk hiç beğenmiyor ve çirkin buluyor. I 7imdp. Frsnss kanunlarına uymamız lü nıakilenızı okudum. Fransada vatan İtıraf cuelim ki alelâde vatandaşlanmı zumunu ileri surmüş degilim. Bahis hîinlfrinl, düşmanla çalışanlan pekâlA zın umumi seviyesi, polilika yapmak id ,mç\znu olan bizira Anayasamızdır ve m;iletvekül yaptıkları halde bizitn âsker Bü^iik Millet Merlisinde o hissî hitabeyi matrutlarını ve hattâ Fransada olduju diasında bulunan bazı munevverlerinirad etmrkle sayın Pars, kendi kanun gıbi affa uğramış vatan halnlerıni niçin fcine kıyaçla çok daha juksektir. 26 yü larımızın ötesinden konnşmuştur. Mek milletvekili yapmadığımıza adeta üzülöncesine aid dedıkodu jaz'larını halk Refik Koraltan, Meclis toplantısında Demokrat arkadaşları arasında tubda ileri sürulen askerlik suçlusu nal!c dvıgunuzü an'adım. iğıenerek oku>or yahud hiç okumuyor. Partili rcilletvekilinin de 1938 yüındaki Fransadn bir Basvekil. yazdığı feitaDMazbata tartışmalannı bu yola suruk biiNİık af harekctile ilişiği yoktur. da, genc kızları evlenmeden evvel ner lememek lâzımdı. Buyuk Ataturkumuz Aıkasi Sa 3. Su. 4 fe N. N. taraftndan İ3abetle verilen kararın hikmetini anlamak ve ona gore davranmık FIushingMeadews 13 (a a.^ Genel sekirinci Buyuk Millet Meclisinde yer Kurulda İspanyaya aid kararın kabualan miliettekillerinin vazifesi idi. Ne ı lünden sonra ekonomik ve sosyal konyaıık ki bu vazifeyi kavrayamıyanlar ve seyde mevcud bir munhal uyelik için hisleıine kapılarak particilik gayretüe ssçime geçılmiştir. işi koriıkliyen' r çıktı. İstiklâl Mucade I Türkiye ve Holandanın seçilebilmeleri ksinde b&şbuğluk eJen en büjük Turk j için istifaya hanr bulunduğunu Belçika etlâöııun tasfijeye ugrattıgı bir dcvri murahhası bıldirmiştir.. Belçika üç sebunlar yeniden mıncıklamaya kalktılar. ne ıçin seçilmiş bulunuyordu. • Sen geldin, ben gelmedim, sen dagda Bu müddet 1948 senesinde sona ereçarpışün, ben bagda oturdum» gibi çocekti. Söz alan Yugoslav murahhası cukça iddialar ortalığı kapladı. Arkast Sa 3. Sü. 5 te Arkadaşlar, millet karşısında birbirinizi bovle tZiiamatuz ayıbdır. Siıi, «Macar hududundan güneye, Makedonyaya, Yunan memleket meseleleri üzerinde kafa yove Bulgar hududlarına kadar askerden başka bir runuz, halkın refabını temin edinlz, milletin selâmetini koruyunuz diye seççeye raslanmamaktadır. Bir gün Dedeağac ismi tik. Cemacizilevvelinizi didiklemek aklıTrieste'yi gazete başlıklarından silecektir.» nuza bile gelmedi idi. Umumiyetle hepiniz iyi adamlarsinızdır. İçinizde tstiklil Dr. Lutfi Kırdar diinkü gazeteciler toplantısında Mücadeiesine tâ başındanberi katılanLondra 13 (a.a.) Guney doğu Av Osijek'e kadar, Macar hududunda Salarla beraber zaferden sonra Ankaraya [ rupada bir geziden dönen Thomson, botica'dan bütün Sırbistan boyunca, güjetişenler devar. İnkılâblann manasmı Daily Graphic gazetesinde şunları yaz neye, Makedonyaya, Yunan ve Bulgar fcavrayamadjgı için bir müddet ayn ça ı maktadır: hiidudlarına kadar, askerden başka bir lışmayı tasarlamış. muhalefet yapmayı «Balkanlarm durumunda tehdidkâr şeye rastlanmamaktadır. Slovenya'da, denemiş, tutturamayınca geri donmfaş ı bir hava mevcuddur.> avazları çıktığı kadar bağırarak Triesolanlarınızı da biliyoruı. Başlangıcda Yazara göre. yakmda, Trieste gazete te"yi istiyorlar. Sırbistanm kuzeyinde lerin birinci sahifesinden silinecek ve ve Nasiec bölgesinde Çetnik kaçakçılarHalk Fartisine dahil olmadığı halde bunun yerıni başka bir huzursuzluk la mücadele devam ediyor. Güneyde, sonradan Partiye gircnleriniz bulundualacaktır. topçu kıtaları ve zırhh vasıtalar Makeğu gibi, uzun yıllar Partide çalıştıktan Bütün elçilerin İspanyayı merkezi duyuldugu Yagoslavya silâh ses donyayı geçerek Yunanistana yöneliyorAbdurrahman Miinib Berkan lerinin bir saha olmuştur. sonra şiındi ayrüarak başka pa*ti ku , Avıısturya hududunda Maribor'dan Zag lar. Hava tehdidkârdır ve Yugoslavyaranlarınız da meçhuhimüz değil. Millet terketmelerine 34 reyle reb'e kadar, bütün Hırvatistam geçerek Arkası Sa. 3, Sü. 5 te bunlan siyaset hayatınuı olağan cilvekarar verildi leri savıyor . e hiç birinize karşı kızgınlık duymuyor. Bazı yerlerde halk dalgınlığa gelmiş ve kantmcn milletvekili olamıyacak bir kimseyi aranıza gondermiş olabilir. Bunlan kanuna göre ayıklamak ve Necliste yer almasına ceDemokratlar, milletvekillivaz bulunmıyanlan dışan çıkarmak sixın vazifenizdir. Kararlannızı hislere ğinden iskat olunan arka. değil, kanuna nyarak almanız lâzımdır. Vah ve Bstedıye Relsi Dr. Lutfi Kır |g«len tetkikleri yapmalarmı daşlarını hararetle teşyi Hisler olçu olunca. ipin ucu kaçar ve dar, dün Ankaradan şehrımize dönmüş ti. Başbakan, tarifelerin harbden evvclşiındi karşılaştıgımız çirkin ve manasra tür. Saat 16 da Vilâyette gazeteciler ki fiatlara kadar indirilmesini istiyorettiler toplantısı yapılmış, Valimiz. bu toplan du. Lüzumlu tetkikler yapıldı. Elektrik. dedikcâuUra yol açılır. tıda muhtelıf şehir işleri üzerinde en havagazi ve su tarifelerinde halk küt Kendi kendimize soralım: Şu bir hafAnkara 13 (Telefonla) Istanbul milleleri için ne kadar ucuzlatma yapılatalık dedikodularm bilânçpsu nedir? teresan malumat vermiştir. letvekilliğinden iskat edilen Abdurrshbileceği tesbit olundu. Bu defa AnkaKanuıı tarafından medenî hakları iade Valimiz. demiştir ki: man Munib Berkan bu akşam yat'kh edılen bir eski suçlunun mazbatasını j « Ankaradan sMeTİ memnun ede raya gidişimde tetkiklcrimizin netio«;siekspresile Istanbula hareket etmiştir. Halk Partili milletvekilleri geri çevirdl cek ve İstanbulun değişmez gelrrli, dar ni Başbakana arzettim. Tetkiklerım^ Başta D.P. Genel Başkanı Celâl Bayar ler. fsuna gücenen Demokratlar bir ta 'gelırli ve fakir halk kütlelerini sevindi kabul edildi. Şimdi bunlan sizin delâC. H. P. İstiklâl bucağı kongresi dün odilmiştir. Hesab, bütçe, dilek ve iâ olmak üzere D.P. ye mensub bütün milkım mukabil tohmetlerle «rtaya çiktılar. recek bir müjde ile geliyorum. Başba letinizle halkımıza bildireceğim. General Franco Beyoğlu ilçe binasında saat 18 30 da yıha encümenleri seçilerek bunların ça letvekillerile partinin merkez ve AnElektrik tarifesindeki ucuzlatma kara teşkilâtmdan bazı zevat AbdurrahSenelerce milletvekilligi etmiş. Bakan kan saym Receb Peker, vazifeye başlaNewYork 13 (R.) tapanyadaki bü başlamış ve geç vakte kadar devam et lışmaları için kongre 15 dakika tatil e man Münib Berkanı uğurladılar. KenAyda beş kilovata kadar ekktrik sarIık mevkiine yükselmiş bazı şahsiyetlere' dıktan bir müddet sonra İstanbulun miştir. dılmiştir. k ve orta elçilerin İspanyadan çekildisine büietler verildi ve tren hareket taarruz ediyorlar. Hep hürmet ettigimiz umumî hizmetlcrinde halk kütleleri le feden abonelerden kilovat başına 7 kuBucak idare kurulunun senelik ra ikinci oturumda encümenlerin raporederken alkışlandı. ruş indiriyoruz. Şimdiye kadar vergisıle me'eri için verilen karar Birleşmiş Mil poru okunduktan sonra delegelerden bu saym şahsiyetler kendilerini muda hine esaslı bir ucuzlatma yapmağı dü Arkast Sa. 3. Sii. 7 de beraber beher kiloVat için 23 kuruş ve letler Genel Kurulu tarafından 34 reyle Dr. Kenan söz alarak şunları söylemlşfaa zorunda kalıyorlar. şünmüş ve ilgüüere bu ucuzlatmanm Arkası Sahife 4, Sü. 4 te kabul olunmuştur. Netice? azamî haddini tayin etmek için lâzın Arjantin. Costa Ricast Domlngtıe, tir: Netice, kocaman bir hiçten ibarettir. « Raporun birinci kısmında tamir Eqııateur, SanSalvador ve Perou muFalan adam İstiklâl Mücadelesine iştihal'f, Kanada. Siiudl Arabistan, Surlye, ediİ€m bir iki yol, asılan bir iki lâmba rak etmiş, yahud edememiş, Meclise Türkiye ve Güney Afrika müstenidf için âdeta belediyenin reklâmı yapılıvaitinde yetişmiş veya yetişememişse, yor. Bunlar zaten belediyenin esas işkalmışlardır. bur.dan ötürü bugün Halk Partisi ne ispanyada Franco rejimine sadakat Seridir. yoksa bucağm muvaffakıyetleri bir şey kazanır, ne de bir şey kaybedcr. Madrid 13 (aâ.) Madridde Cortez değildir. Partide bucak, hiçbir şey yapAradan yirmi altı yıl gibi uzun bir zameclisi, kabul ettiğl bir kararda İspan rramıştır. Belediye seçimleri rakibsiz man geçtikten sonra ortaya böylp davugeçtiği için kazanılmıştır. Milletvekili Arkası Sa 3. Sn °> "> Büyük bir fırtına başUdı, vapurlar Boğazdan Iar atmakta ne mana vardır? Bu tartışşeçimlerinde ise bucak, hiçbir muvafmalardan zarar çorerek bir kayba ugrıfakıyet elde etmemiştir. Enerjisi bitçıkamıyor, şehir hatlarında da aksaklıklar oldu. yan varsa o da badece zavallı millettir. memiş arkadaşları seçelim. Eğer haricBandırmaya giden vapur, yolcularmı çıkarO millet ki. çok lâyık oldnğn ileri bir deki ferdlere kıymet vermeden idar<? lıayata bir an once kavuşabilmek için heyeti seçimi yaparsak gene hiçbir şey madan geri geldi. Trakyaya kar yağıyor, hiç bir fedakârlıktan sakmmıyor. kenyapmamış olunoz.» dmi idare edeceklere bütün kalbi lle Edirneye giden tren yolda kaldı Rapor reye konulduktan sonra kabul in.ınıyor ve güveniyor. Bu millete karşı vazifemizi bir an olEvvlki gun başlayan rüzgâr dün sa , snn unutmamalıyız. E|er hislerimize bah birden fırtına halini almıstır. Kabağh olacaksak, bunlar yalnız milli his radeniz ve Marmafa denizinde görülen ler olmalıdır. Bencilik ve particilik dny şiddeüi fırtına dolayısıle bazı gemilerin guları, milli hlslerin çok, pek çok uza seferleri aksamıştır. Dün sabah limanğmdan gelmeli ve daima akıl, manttk, dan saat 4 te hareket eden Izmır vapukanun hükümlerine uygun diişnıelidir. ru Boğazdan dışarı çıkmıssa da tekraı Düııyanın manzarası ibret verici levha geri donrnek mecburiyetinde kalmıştır. NewYork 13 (A.P.) Yunan Başlarla dolu, işte gözümüzün önünde uza Havzaya gitmekte olanbeş şüep d,e dun bakanı Çaldaris, dün gece Güvenlik nıp gidiyor. Her tarafta ihtirası yene Boğazdan çıkamamış ve Büyükderedo Konseyinde Yunanistanm «ılân edilmerek sosyal adaleti kurtarmak, sosyal ni demirlemiştir. Karadenizd? bulunmakta miş» bir harb halinde bulunduğunu l a m kurmak hedefini guden yorurn, olan «Bakır. «Güneysu», .Ankara» ve sdylemiş ve şunları ılâve etmiştir: yıpratıcı bfc gayret seziliyor. Yümi altı .Tarı» vapurlarından gelen telsizler bu İncedayının « Bu vaziyeti emperyalist maksad Cevdet Kerim yıl önce'Türk milletinin o harikulâde gemilerin selâmette olduklarmı bildiılarla yabancı memleketlerden yardım muhabirimize beyanatı şahlanışı sayesinde kazandığımız büyük mektedir. gören bazı ideoloji simsarları tahrik rseri bugün tehlikeye sokmaya hiç biriDiğer taraftan. dün saat 8 30 da limanetmektedir.» Edirne 13 (Telefolna) Bugün akmiîin bakkı yoktur. Hattâ göğüslerinde dan harcket eden Sus vapuru BandırÇaldaris Bundan sonra, Bulgaristanı. şam üzeri, beraberinde Şose ve Köprüİstiklâl madalyası taşıyanlanmızın bile. maya gıtmiş, fırtma dolayısile BandırYugoslavyayı ve Arnavudluğu kuzey ler Umum Müdürü olduğu halde şehNADtR NADI Yunanistanda cereyan etmekte olan şid rimize gelen Bayındılrık Bakanı Cevde: ma iskelesine yanaşamıyarak yolculn * * * detli çete muharebelerıni desteklemekle fCerim Incedayı şerefine bu akşam berile beraber saat 14 te s"hrimize don ıtham etmiş ve bu hareketlerin son had lediyede bir ziyafet verilmiştir. KendiBursa milletvekili sayın Muhiddin müs*ur. dine kadar Yunanlı olan bir bölgeyi , sıle gorüştüm ve Trakya gezıleri hakŞehir hatları vapurlarınm seferlennd Parstan bir mektub aldım; arzusunu ye ı Yunanistandan ayırmak ve halkın bü k:nda malumat rica ettım. Bakan bana rine gftirmek maksadile aşsgıya koy de aksamalar clmuştur. Boğazdsn kalBalkanlı MeraJk etme, smınna dokunmuyorum!., duğum bu mektubun cevabuu zanne kan 13 30 vapuru Koprüye 20 dakika geç Uunka havada bir tram\ aj arabatının yük bir ekserıyetinin muarız olduğu bir j şu beyanatta bulundu: Arkas\ Sa, 3, Sü. 5 ı* { Arkan Sa, 3, Sü. 6 da Delikanlı Evet arnma sinfrime dokunuyorsun!.. Arkost Sa 3, Sü. 5 t« | içinden Koprüüstü dersem yukankl satırlann arasından çı Türkiye ve Birleşmiş Milletler Türkiye Ekonomik ve Sosyal Konseye aza seçildi esen hava tehdidkâr i Bir Ingiliz gazetesine göre, Yugoslavya silâh seslerinin duyuldugu bir saha oldu Ankara 13 (Telefonla) Refik Koraltanm son beyınatı dolayısile mesel'Jim Büyuk Millet Meclısine lntıkall ıhtimal dahilinde göruluyor. Koraltan, beyanatında, Anadoluya geçmskten çekinenler arasında vekilliğe kadar yükselenler bulunduğunu iaydederken bununla eski Maliye Bakanı ve halen Elâzığ milletvekili Fuad Ağrahyı kasdet|J miş olduğunu açıklarmştır. Refik Koralj\ tanın, şahsını Sstihdaf ettiğinin son demecile anlaşılmıç olduğunu ileri surerek, Fuad Ağralmm Mecliste söz istiyeceğmden ve bazı açıklamalarda bulunacağından bahsedihnektedir. Diğer taraftan, Refik Koraltan, son beyanatı üzerıne muhtelif şahıs'ır tîIrofından yapılan izahlar dolayısile bugün bir görüşmemiz sırasmda bana sı.nları söyledi: « Benim Meclisteki beyanatım meydandadır. Kimseyi itham etmiş değiüm. Bllâkis, hele Af Kanunu çAtıktan sonra halen de memleket hizmetinde bulunan birçok vatandaşların zcr duruma düşmemesini istemıştkn. Hattâ bu vesile ıîe bu kanunun çıkarılmasma âmil o!an yüksek duygu ve düşünceleri de belirtmiştim. Hiç kimse ile şahsî bir alış Arkasi Sa 3. Sü. 6 di \ Valimiz Ânkaradan iyi haberler getirdi münasebetler kesiliyor Ispattya ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kararı Elektrik, havagazı ve su tarifelerinde, muayyen bir sarfiyat tesbiti için yarı yarıya tenzilât yapıhyor ((Atatürke karşı kırmaya çalışan zihniyet)) Abdurrahman Münib sevgiyi Ankaradan ayrıldı C. H. P. İstiklâl bucağı kongresinde dün gece bir delegetıin ortaya attığı mesele ve sebeb olduğu tartışma Karakış nihayet geldi Yunan meselesi Gttvenlik Konseyinde Çaldaris durumuizah etti ve ithamlarda bulundu Bayındırlık Bakanı Edirnede Asfalt yclun inşasma devam edilecek İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog