Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET II//V 13 Aralık 194« 7,2s "Aeılış ve pyogam 7.30 Müzik fFl.) 7,4ö Haberler S,00 Muzik CP..) 8,30 Kapanış. 12 23 Açılıj ve program 12 30 9»rk.:ar 13,00 Haberler 13,15 Müzü (Tl ) 13.30 Kapanış. * 17 50 Açılış ve prDgram 18,00 Habsrlîr ıSOî MuzJc fPl) 15,15 Ko. Euşır.a 18,30 Kanşüs şartılar 19,00 , Habcrier 19.15 Geçmlş1» bugün lP,2'ı Sa!on orkestrası Cl Blzît; Car merı operasınian fant:~l 2 Henstchel: Vals ? , Mecdelssohn: Romans 4 M.etzner; Çadırda 5 StrauiS; Şaia val. 6i 6 Jıırek; Pencerenl aç (möodi) 20,00 Corelli La Folia varyasyoalar^ ÇilEnlar Orhan Borar, ptyanod»: Mitfcat Fen msn 20,15 Bad'ro gazetesl 20,30 Serbest saat 20,35 Şarküar vs tur'iü. le n 21.00 Temsil 21,45 Konuşm& 22 0 Tarihl Turic müzlğl 22,30 Dans muzıîl fPl.) 22,45 Haberler 23,00 c Bugünlcü Program ^ ZSVHIIİI WYHAKJÇIH • . • 61273 STAR traş bıçağı ile makineniz % arikalar yaratacaktır. STAR 10 adedi 75 kuruş BİLL BIÇAKLARINI ^ KULLANINIZ UR >SU îstanbul Defterdarlığmdan: Vergînin senesi İşi İş adresi 1939 Dans yerl Tarlabaşı, Bekâr sokak No. 10 Temjiz Komisvonu bozma kararının Tarih No. S üncü ihbarname No. 3ia0'946 5108 2/2 Tarlabaşı Maliye Şubesi mükelleflerinden yukarıda adı ve soyadı ile iş yeri gösterüen mükellef içini terketmiş ve yeni ikaftıetgâh adresi göstermediği gibi tebelluğe salâHıyetlı bır kiır.sc de göstermemiş ve yapılan araşünnalarda da bal\ınmamış olduğundan, 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebbğ yerine geçmek üzere ilân olunur. (15725) Mükellefin adı ve soy adı Nişan Nişanyan BULMACA • a 1 7 1 1 m m m m • a • • • m • n Bc'.daa sag&; / 1 Esktdan naeınlricettınlale dolrunaıı •İılr cln» bez. 2 DaUcaviı&ann süc eıt tekr&r ettlilert ielime, gSLe yerl blrteç'tlrmiş glbl görünen çlzşl. 3 Beyanat. tersl çoKui genolerln tutulduklan ruhl Mr h « talıktır, 4 Çanakk&le yaiınındalrt blr kasabanuzın halSından. 5 Litlfenln yaruı ük çaS sUtolanndan, 6 Nat» i o ruma, 7 Vertlen. emrl ltlrazaa yerlııs getlrme' blr emlr. 8 Asfaltın lçlndeil mad. delerden, elektrlk kurvetl ver«ı tertlbattan 9 .L. Ege dsnlzlndekl a4alardaa blrl, cahib Yufearıdan ajagıyi; B l r 8 1 0 1 1 Bedava. 2 7 ?. HaBM de. Clzlne ajtan ırmailardan birlnln eaU »dı. 'g B'.r çeşld fal usulü, kabadayüann kestUü€Tinden, 4 Kumarda rutan tamstnlayıp bltlrme. 5 Clns ve nevl. 6 Bir •ıfat takısı. «skl harîlerden blrlnln oSuniı«u matenıatlkte SuUanılan harfleTdcn. 7 ' Yatay, Yimanistan'.a tranın başln be'.&va soian gruptan blr fsrd 9 Canl •uçak eskl yeaıenüerln kenaTİarına lslenen feyls süâlü. 9 B121 sofularm güneçllglni yan taraîa' çevlrip g'.ydlklsrt çey. Diinkü bulmacatun halledllmlt 1 2 S « S S 7 8 > m YAOSIZ BRiYANTîNi Îstanbul Defterdarlığmdan: VE YAĞLILARI Deposu: Eminönü, No. 9 MOTORLARI METANET SUR'AT TASARRUF meşhur C H R Y S L E R Deniz Motorlarının hususiyetleridir. TDRKİYE UMUM MDMESSİÜ %. Kapı Kazası Mahallesi Sokağı No^ı Cinsi Hissesi Kıymetl Pey akçesi Borcltmun adı Kadıköy Tuğlacı Yâverağa 47 Hane Tamam 5520 iradlı 414 Cevad Benger Kadıköy Tuğlacı Yâverağa 47.49.21 Arsa Tamam S000 kıymetli 225 Cevad Bergerin Galata Malıye şubesınce 943 044 seneleri kazsnc vergisinden dolayı tasarnıfunda bulutıan yukarıda yeri ve cinsi yazılı gayrimenkul satılığa çıkarîlmışttr. Uıalei evveliyesi 6,1 '947 pazrtesi gıinü saat 14 te kafî ihalesi 17'1 '947 tarihine tesadOf eden cuma günü saat 14 te Kadıköy Kaymakamlığı idare heyeünde yapılacaktır. Talib olanların belli gün ve saatte pey akçelerini havi makbuzlarile birlikte sözü geçen kaıa idar« heyetine müracaatleri ilân oiunur. (15637) ~S|A|B|U[N~IL|A~!M|A s EİDİEİBİIİBİZİOIK s M|llLİ«|S|A İİDİE 4 İ |LİA|M|A|L|M|A|K S Z|A|G|OİN|« E|L|> 6 O|N|A|T|»|A T Ü İ Ş 7 T|E|T|I |K|B •l«lu 8 U|S|«|F UL 1İKİA c «|E|V|» MİAİLİAİ» 1 İ S T A N B U L E 6 E P E T R O L ŞTİ Taksim, Cumhuriyet Caddesi, 31 GRİP BAŞ DİŞ ve ROMATİZMA AĞRILARÎNA karsı rııes«e ELEPON İZOLATÖRLERİ OeBdL AHMBT ATAY OTOTAY. OALATA P. K ^^^ •^ ^ ^ ZF y% W» V TW1 M "j^T ceblerine en ujgrın muhtıra defteri 947 A Y GÜN muhtıralarıdır. 100 180 Kr. BORSA Îstanbul Borsasının 12/12 1946 fiatlan Londra 1 Bterlln 11.396 NewYorK 100 Oo\tx 2SO, Parls 100 Fransız Pr. 2.375C Cenevre 100 Isvlçre Pr, 67,533 Anjteriam 100 Florln 106,612 Brüksel 100 Belçlka F"r. 6.452J Prag 100 Çekoslovak Kr. 5,655 6tocfcholm lOOlsfeÇ Kr. 75,66 ESBAM VE IAHMI.AI Batı» 1933 Erganl 22,05 •193S nrramlyeai 20,40 Wı:ıl UOdafaa 20.10 D 70lu ikramlyesi IV 20,00 D, Tolu llrramlyes! V 95,00 Taearrur boııoeu 69.637 % 1 fatzl) Uiııtllt. Sıvaı . Enurunı 1 20,25 Sıva* . Erzurum 27 19,45 19*11 Oîmıryniu 1 19.02 1U41 Demlryolu n 20.25 İÜ11 Demorylu m 20,15 D D V. t)O,ÖO M'Hi MUdafaa 1 19,70 M'aıl MOdafaa n 20,30 MU11 Müdilaa m 20,30 M.ul UUdaiaa IV 19.25 Ansdolo Domlryolo Orapm Anadni'i Demlryolu 12 73,00 H:?se senedlen %6O 45,50 M.lmessU *ened 7O.(X> Ulssc Senedlen Msrfcez Bankaaı 134,00 [a BaBkan 15,70 r Tlcarpt Bankası 4,50 Istanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolan Bu ak^ajs saat 2 0 . 3 0 da D E A M K 1 8 M I AGLAYAN K I 2 î a z a n : Beşad Nun Gflnfefcin Telefon; 4 2 1 5 7 K O Î.Î E D I K I S U I CEZA KANTTNÜ TABLET r REOSİL En makul ve en fazla ho«a gidecek Izmir Eshot Umum Müdürlüğünden: Su ve havagan sayaçlan almacaktu. Istekhlerin fartnameyi alraak Cîere idarenüze müracaatleri. (15473! 1, t faUll Urjnııjrııler ISVIÇRE Saat sanayiınin harikası YILBAŞI HEDİYESİ BRONŞiTve 0K5URUCU KE5ER HtR EC2ANEDE BULUNUR bir SİNGER taati, bir SİGNER şövalye yiizüğü, bir SİNGER çisek şeklinde BROŞ'tur. Bunlarm en zarif ve en *on modelleri geldi. SİNGER SÂAT NAĞAZASI İ S T A N B U L E M İ N Ö N Ü No. 8 TDKflL Fatura makinesi alınacak Izmir Belediyesi E. S. H. 0. T. Umum Müdürlüğünden: Idaremizde mevcud şartnamesi veçbile altı aded fatura makinesi alınacakür. Isteklilerin idaremlre müracaatleri ilân oluntır. (15472) EŞStZ SAATLER1 Çok hassas ve dayanıklıdır. Her saatçiden arayıntz. Deniz Hastanesi Cerrahi Şefi Dr. SALÂH SUN Hastalarmı tekrar kabule başladı. Beyoğlu Tepebaşı «Şehir Tıyatrosu karşısı.» Telefon 43667 KÜÇÜK CARİ HESAPLAR 194" tkramı\e Plânı Cekilışler: 3 Mart, 2 Haziran, 25 Agustos, 1 Aralık taphlerınde yapılır. aded ARSA (Ankara, Utanbulda Göztepe, Kadıköy, Maltepe) 3000 Liralık 2000 1000 500 200 100 Bursa Belediye Başkanlığından: Otobüs Işletmesinin 947 senesi ihtiyacı olan «250.000> Od yüz eHl bin lltre benzin 2/1/947 perşembe günü saat 16 da kapalı zari usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 78875 lir» olup muvakkat teminatı 5194 liradır. Istekliier berzin şartnamesini Belediye Hesab İşleri Müdürlüğünde görebilecekieTİ, talibler kapalı sarflarını kanumtn 32 nci maddesine istinaden zarflayarak en geç mezkur gün saat on beşe kadar başkanlığa makbua karşılığı vermeleri ilân olunur.. Postada vuku bualcak gecifaneler kabul edilmez. (15720) 1 Tazan; Ibr.irrefık Ahmei tiuri Te!efon: 40401» Pazar günlerl 15,30 da matln» Cuxaıtest ve çarçamba rdnlsrl 14 te Çocule Tlyatrotu O P E R A T Ö B SÜMERBANK KÜTAHYA KERAMİK FÂBRİEÂSI KÜTAHYA'DA Vagonda Teslim KtREMlD (TtP MARSİLYA) tanesi 14 15 Kuruş Kütahya. Zerbanka havale verüen siparişler vagon istenir ve sevkedilir. Telg: Keramik Kütabya Kumbaralı ve Kumbarasız hesablarında enaz ellı hrası olanlar çekılişe dahü edılırjer. KI£A UNVER Doğnm ve kadın hastaüklan mütehassısı Cdğaloğlu Nuruosmatüye caddesi No 22 Mavi yapj. Tel: 22683 fett» Afyon Belediyesinden: 1947 yılı Belediyemizin 94 kalemde muhammen 4385 lira ve miilhak elektrik müessesesinin 7 kalemde muhammen 680 lira ki ceman 5065 liralık evrakı matbuası 20 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarilmıjtır. TÖRKİYE BANKASI SATILIK İNEKLER Mısırçarşısı No. 4 e müracaat Sa'itöı ve Başmuharriri. NADIR NADI Bu nushada. yazı işlerini fiilen idare eden CEVAD FEHSÖ CumhvTiyet Maibaa* »• Mide, barsak ve vücutta birik• IHŞ yağlara, gazlara, toksinlere karşı kuilanılır. ihalesi 2 7 / 1 2 / 9 4 6 cuma günü saat 15 te Belediyede Encümen huzurunda yapılacaktır. Taliblerin ^ 7 . 5 teminatı muvakkatelerini Belediye mutemedine tediye ^ederek alacakları makbuzla ihalede hazır bulunmaları. Şartname bedelsiz olarak Belediye Saymanlığından verilir. Fazla malumat almak istiyenlerin Belediye Saymanlığına müracaatleri ilân olunur. (15749) 1946 Rİânının son çekilişi: 30 Aralık
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog