Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

13 Arahk 1946 Mahdud Mesuliyetli CUMHURİYEI ••••a^MOT Dünyaca tanınmış ve memleketimizde yük bürağbet kazanmış GARB LİNYİTLERİ İŞLETMESİNDEN: 60 TON KURU FA5ULYA ÂLINACAK Müessesemiz mıntakaları istasyonlarmda teslinı şartile müteahhid nam ve hesabrna aşağıda miktan yazılı kuru fasulye açık eksiltme ile mübayaa olunacaktır. Tunçbilek . . . . Degirmisaz , . . Soma 32495 22960 4545 Kilo » » BEREC PEK Çok t a » Çok dayanıklı vs essizdir. BATARYALARI YAKINDA GELİYOR. Beher kilosu 60 kuru?, muhammea bedelle tutarı olan 36.000 liranm % 7,5 muvakkat teminatı 2700 lira olup ihalei kat'iyeden sonra bu teminat % 15 e iblâğ olunur. Eksiltme, 27/12/946 cuma günü saat 15 te Tavsanlı Garb LinyiÜeri Müessese Müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin yukarıda gösterilen muvakkat teminatile birlikte belB gün ve saatte bulunmaları ilân olunur. Şartnameler: Garb Lir.yitleri Müessese Müdürlüğünde. Etibank Genel Müdürlüğü Ankara, Etibank İstanbul Şubssi Müdürlüğü İstanbul, Eskisehir Kömür Satış Şubesinde, İzmir Kömür Satış Şubesinde, Balıkesir İrtibat Başmemurluğunda gorulebilir. Muğla C. Savcılığindan: İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: Miktan Cind Azamt miktara gore tahrain bedeü Lira K. 7000 8000 aded Telefon lzolatorü (nümunesi gibi)) » 7000 8000 aded Deve bsynu 3200 00 (nümunesi eibD) Yukarıda d n s ve miktarlarile tahr.in bedelleri ve ilk temmstîan yazılı telefon malzemesinin her cinsinin en az fiat verecek bir istekliye iki cinsinin birden ıhalesi caiz olduğu gibi her cinsine en az fiat veren ayn ayn isteklilere ihe'esi de caiz olmak şartile kapah zarf eksiltmesl 14 aralık 946 cumartesi günü f^at on bırde Taksım, Aya^paşada Jandarma Müfettişliği binası içindeki kor":syonumuzda yapılacaktır. Şart kâğıdı her gün koTnlsyonumuzdan bedelsiz rhnabilir. isteklilerin talib oîaeaklan cinse aid ilk teminat makbuzunu veya bonka kefalet mekfubunu ve şart kağıdmda yszılı diğer belgeleri havi teklif zarflarmı eksiltme saatinden bir saat «vveline kadar komisyonurouzda buluidjrmalan. C 1 5 1 «> Muğla erkek ve kadm O z a ve Tevkifevlerl tutuklu ve hükümlülerinin blr ser.elik ihtiyaeı olan beheri 750 gramdan 56575 aded olmak üzere 42432 kilo tu+an ekmeğînin hükumetin kabul ettiği tipten yerli buğday unundan olmak jartile 1/1/917 tarihinden 31/12/947 gürünün akşamma kadar kapalı zarf usulile eksiltmeve konmasma ve eksiltmenin 27/12/946 günü saat 15 t« yapılmasma komLsycnca karar verilmiştir. Cıale günü olan 27/12/946 tarihinde yukarıda miktan yazılı ekme&in Azamt mik'ara muhammen bedeli olan 14850 üranın yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akgöre ilk çesi o'an 1114 liranm ya nakden veya banka mektubu veya hükumetin kabul teminaU ettiği tahvilât veya gayrimenkul olarak Maliye veznesine yatınlması ve yatırıld;ğ:na dair olan Maliye makbuzurmn ihale günü ve saatinden bir saat ervvel Lira K. teklif mektubüe birlikte komisyon başkam olan Muğla C. Savcılığına veril636 00 mesi ve ihale saatinde taliblerin komis\onda hazır bulunmaları ve şartrtameyi gönnek istiyenlerin Muğla Cezaevi Müdürlüğüne başvunnalan ilân olunur. (15291) f Eski Tttluu Afitab Fotoğrafhanesi Merhum Bay Ali Haydarın atölye fotoğraf makir.esi 18 Arahk 1946 çarşamba günü Sandalbedesteninde satılacağı ilân olunur. Objektif: 1.6,8 F. 24. • SÜMERBANK " İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: İPLİK VE DOKUMA FABBİKALAHI MÜESSESESİ BAKIRKÖY BEZ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 1 Malatya Fabrikamızm lhüyaeı bulunan yedek parçalannm lmal işi açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Açık eksiltme, 16/12/1946 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14 de fabrikamızda yapılacaktır. 3 Nümune ve şartnamesi hergün Ticaret Servlsinde görülebilir. 4 Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Türlü fakülteîerimize yazılmak üzere aday olarak yanlmış oldvıklan halde diploma derecoleririn yetersizliği sebebile diledikleri fakültelere giremerr.iş olaniardan Fen Fakültesi Matematik Astronomi dalıüe Edebiyat Fakültesinin çeşidîi dallarmda açık bulunan mahdud yerlere alınmak isteyen'.erin 20/12/946 cuma günü akşamına kadar adı geçen fakültelere başvurmalan. (15760) Âdana Belediye Başkanlığından: 1 Belediye otobiis iş!=tmesi için kapah zarf usulile 16200 (on altı bin iki yüz) teneke benzin alınacaktır. 2 Satın alınacak benzinlerin tenekesi 515 kuru}, hepsinîn tutan 83430 liradır. Teminat akçesi 5421 lira. 50 kurustur. 3 Eksiltme 27 eralık 946 cuma günü saat 15 te Belediye Encümfninde yapılacaktır. 4 Şartname Otobüs Işletmesî Müdürlügfln'den almabilir. 5 Istekllierin teklif mektublannı 27 aralık 946 cuma günü saat 14 e kadar Belediye Encümenine vermelerf lâzımdır. (15687) Ankara Birînci Erkek Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden: Erkek Teknik Öğretlm Okullan fhtiyacı lçîn mevcud nBmunelerine göre aşağıda cinsi, miktarı, teminat, ihale gün ve saatleri yazılı 46 kalem elektrikmalzemesile 35 takım oksijen kayr.ak şalumeleri ayn ayn kapalı zarf usulile eksiltmeve konulmuştur. İstekliler. şartname ve nümuneleri görmek üzere hergün Erstitü Müdürlüğüne, eksiltmeye gireceklerin de muayyen gün ve saatten bir saat evvel mühürlü teklif rarflarını komisyona tevdl etmek suretile ve posta gecikmeleri kabul edilnPmek şsrtile asaşhda yazıh gün ve saatlerde Enstitü binasmda toplanacak Satmalma Komisyorıuna gelmeleri lüzumu yayınlanır. Cinsl ve evsafi Miktan Tutan Teminatı Eksiltmenin gün ve saati 1 Muhtelif elektrlk malzemesl (nümunelerine göre) 46 kalem 31,187, 2399,02 24/3OI/946 saat 14 te 2 Oksijen kaynak salcıme"î (nümune • Sine göre) 85 takım 10,867 50 815,06 24/XH/946 saat 15 te (15463) Deniz Levazım Âmirliğmdeıı: 1 Aşağıda yazılı evsafta 1 potrellerinden elinde 100 Bded bıtlunanların ramarda getirmeği taahhüd edenlerin Kasımpaşada bulunan âırJrliğimiza 16 Aralık 1946 tarihine kadar teklifte bulunmaları. 2 Evsaf: Kopma gerilmesi 58 Kg./mm2, lertliği 108, brinell adedl yüksekliği 6 brinell (pus), boy 6,5 metre. 3 İleride aynl potrelden daha büyflk mlktarda alınaeaktır. <15626) I AMER1CAN EXPORT L1NES İNCORPORATED NEWYORK EXC ELLER Vap'jru limEnımızdadır. Hamulesini boşalttıktan sonra 14 aralıkta CENOVA ve NEWYORK için eşyayi ticariye alarak hareket edecektir. "^ ETİBANK Aranîyor SARK KROMLARI İSLETMESİ Mütehassıs Operatör Işletmemiz reviri için bir miitehassıa operatör alınacaktır. Alınacak operatöre ev verileceği gibi devletin verdiği bütün haklardan istifado «ttirilecektir. Talib olanlann evıakı müsbiteleri, Uç aded vesikalık fotograf ve taleb edecekleri ücretj bildirir belgelerile agağıdaki adrese müracaatlerij ; • > . GÜNÜN EN BÜYÜK MÜZAYEDESİ Terki Ticaret Dolayuüe ^evkaîâde Satış 15 Aralık 1946 pazar günfl Beyoğlunda, Rumell Pasajmda 4 numsralı msğazada bulunan kıymetH biblolar, stil eşyalar, muhteşera 1 Bul piyano ile marketeri yatak ve «alon takımlan. terki ticaret dolayısile müzayede ile satılacakür. JER1CHO VtCTORY Cetvel tahtası alınacak iye Bakanlığından: y KIZİLAY İSTANBUl AŞOGAKLARINDAN: MANCAL KÖMÜRÜ ÂLINACAK (450) ton mangal kömürü »lınacağından vermeğe lstekll olanlarm tekliflerini kanunî teminatlarile 18/12/1946 çarşarr.ba günft saat 10,30 a kadar (Sirkeci, Mimarvedad Caddesi, Kızılay Han Asocaklan İdare Komitesine) yermeleri iıân olunur. Vapunı 16 arabkta limanımızda beklennıektedir. Hamulesini boşalttuktan sonra HAYTA, ISKKNDERİYE ve NEWYORK için esyayi ticariye aleurak hareket »decektir. ADRES: E X C H E S T E R Vapuru 23 aralıkta limanımızda beklenmektedir. Hamulesini boşalttıktan sonra doğru NEWYORK için ejyayi ticariye alarak hareket ed€<oektir. Fazla tafsüât için Gflîata Tahir han S üacü katta Şark Kromları İşielmesi MüdüHüğü. MAOEN Cetvel tahtaları trmlanmış görgen ağacından, ild yam madent siperli milimetre taksimatnu hav! ve üzerlerine resmî damga vurulmuş olacakür. Nümune, kâğıd depolanmızda görülebilir. Alınacak miktar: 50 santimetrelik 3000 «ded 75 santimetrelik 3000 aded EelediyemMn 40 Hra asl! maaşlı btr veterinerHği münhaldir. îsteklilerfn 100 santimetrelik 500 aded durumları itibarile 40 liradan fazla maas alabileoek durumda olduklan takîsteklllerin nümunelerile birlikte tekliflerini 14 aralık cumartesi gflnüne dirde 40 lira aslt maaşm üst kısmı tazminat olarak verileiDektir. Taliblerin tex kadar Ankarada Devlet Kâğıd ve Basım Genel Müdürlüğüne göndermeleri. (15588) . (15235) olarak belediyemize müracaatleri lüzumu ilân olunur. İstanbul Mahrukat Ofisi Umum Müdürlüğünden: Boy Genlslffc Kalmlıfc 4 22 : 40 43 : 48 8 20 : 45 20 : 53 2 20 : 40 18 : 40 Yukarıda «b'adı yazılı g«ml eğrfsi dSrt köşe iki yüz mçtremikâbı kestane tomruğu depoda teslim s«çmemek şartile bsher metremikâbı seksen liraian tatılacaktır. Taliblerin Galatada Gttmrük arkasmda Vell Alemdar hanmda birinci katta 106 109 No. lı odaya mürBcaatleri ilân olunur. (15630) *:t* Veteriner alınacak Kırıkkale Belediyesinden: HAYRİ, ARABOĞLU T9 Şs) na mfiracaat Telefon: 44993/12 Kalay satışi Tkare! Ofis Umum MüdürlüğuRden: Cıüyac sahiblerine toptan kilosu 15 llradan kslsy setılacagı llln olnnttr. (15616) Devlet Demiryolları Işletme U. Devlet Demîryolları Birinci İşletme Müdiirlüğanden: Görülen lürum •özerine Haydarpaşa Pendik arasında 54 ve Pendik Raydarpaşa arasında 51 No. lı banliyö trcnlerimiı 11 «ralık 946 gününden itlbaren kıs mevsîminde dahl devamlı olarak hergün işletilecektlr. Stop. 13 No. lı Adapazan Haydarpaşa yolcu treni ayni günden ltîbar«n Kartal ve Maltepede durmıyacaktır. Sasnn halkımıza ilân olunur. (15638) D O K T O R Sedad Kumbaracılar 0 I m m i İstanbul Esnaf ve Küçük Sanatkârlar tdrar yollan v» te&asfll hastahklan mütehassısı Ademl lktidar, belgevsekUgi tedavisi Sirked Ankara cadded 147 Telefon: 22533 / SÜMERBANK ~^ 1STİHLÂK KOOPERATÎFİNDEN t I Şekerci, tathcı. pastacı ve lokantacı ortaklarımız ellerinde bulunan I Topvnk Mahsullerl Ofisine aid boş un çuvallarııu en geç bu ayın sonuna • kadar Kooperaüfimlzin Babıâli Caddesinde 10 nunaralı tevzi mahalline • teslitn ederek depozitlerini almalan, bu tarihten sonra iadeleri kabul I olunmıyacağı ilân olunur. Devlet Orman Işletmesi Karabük Müdürlüğünden: Şatılacak mal Kereste Mahal ve mevldl Eskipazar fabrikasmcla Miktar ve cinsi 116,542 M3 köknar Muhammen bedeli 135 Ura ilk teminatı 1179.99 Müddeti 40 gün İhale şekll Açık arttmna Ihale tarihi 25 12'946 çarşamba saat 10 ihale veri tşletme binası. 1 Yukarıda cinsi yazılı kereste satılıga ç&anlmiştır. 2 Buna aid şartname Orman Genel Müdürföğü, Bartıa Işletmeâl ve [şlelmerrizde görülebilir. 3 Taliblerfn ihale gününde evrakı jnüspite ve ilk teminatlarile komisvona müracaatieri. (15049) NEOGAL UTUZ ve CtljD kasrablanniB flâcıdır. Dahiliye mütehassısı • Kadıköv, Bahviye Cad. 8 inci ilk I okul karşısında 35 No. da cumar | r tesi 3 ten 5 e kadar fıkarayaa l meccanen. Telefon: 69118 SATILIK EV Hasköyde, Camialtı sokağında; asfalt yolu üzerinde 3 katta 7 oda bahçeli, kârgir, beş numaralı e saülıkbr. İçindekilere muracaat. İhracal tacirferinin nazari d'ıkkaline İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasmdan: 4226 sayılı kanun ihracat ticaretile meşg.ıl firmalarm hâmü bulunduklan ihracat ruh'atnamelerirdn her yüm birind ayında viz« «ttrihnesini âmir bu'.unmaktadır. Işbu vize mamelesİTiln ocak 1947 !ptidasmdan 31 ine kadar yapılması icab ettiği Cân olunur. (15192) D O K T O R İ P L İ K ve D O K U M A FÂBRİKÂLÂRI NÜESSESESİ Hereke Mensucal Faisrikası Miidürlnğtinden: Fabrikamızda mevcud ve aşağıda müfredatı yazılı kullanılmiyan makine ve hurdalann 20/12/946 tarihine musadif pazartesi günü saat 1 4 te açık arttırma suretile satışi yapılacaktır. Makine ve hurdalan görmek ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin her gün Herekede fabrika ticaret şefliğine müracaatleri. Makine ve hurdalann cinsi Tahminî mikiarları Hurda kınk, ahşab dokuma el tezgâhı 4 aded Gaz motörii (komple) 1 » Donki 5 » Buhar kazanı (komple) 1 j. Jakar (komple) 142 » Boya kazanı donkisi 3 •» Ağac ipek makarası 300 » Çuval (muhtelif) 6000 » Dr. Fahir Vural «* T AKS1TLE • elbise yapılır. I I E S T1L tüccar terrihanesinde Sultanhamam, Yenİcami Caddesi. No. 14 Dr. FAHRl CELAL Sinlr. Kekernelîk ve Söyleme Knsurlan Tedavisi Cagaloğlu Halk Partisi karşısı 21 Telefon: 20785 ftSifiıt Memduh Tayanç Cerrahpa«ta hastanest lç Hastalıklan Mtitehassm Saat 3,5 7 ye kadar Bevoğlu Avrupa pasajı karşısında No. 19 Küçük Parma H. daire 1 Satıîık makam otomobîü Bolu Ilînden: Bolu valiliğinin 939 model Hud=on ve kapalı makanı otomobili teker'ekk rindela yetıioe dört lâstikten başka kullpr.ıhr hal:lkî kaucuk beş aded diş ve ıç lâstiğile birlikte açık arttırma suretile satılığa çıkarıîmıştır. Sarfiyatı az, ;çi geniş ve taksiye elverişl'dir. MuhaTjmen bedçlı }*rş \jin liad>r. İsteklilerin 375 liralık teminatile 25'12/946 günü saat 15 te Bolu ili ^'re komısvonuna müraraatlerı. dr.J'ı) Tekel Gene! Müdürlüp İlânları 1 Bir adsi otomatik tipo makinesi kapalı zarf usulile satm altnaeak'ır. 2 Muhammen bedel 29,500 lira olup ilk teminatı 2212,50 liradır. 3 Eksilta» 28/12/1946 cumartesi günu »aat 11 de Kabataşta Genel Müfl d rlük Malzeme Alun Şubesindeki komisyonda yapılacaktır. i Şartnaraeler her gün *&. geçen fube<3en alınabilir. Izmir ve Ankara Başmüdürlüklerinde görülebilir. 5 Isteklilerm mühürîü fiat teklif nvektublaTinı kanunl vesaikle güvenme parası makbuzu veya backa teminat mektubuım ihtiva edecek olan kapalı zarflannı eksiltroe saatinden btr saat evvelfc* kadar maJçbuz mukabilinde pdı geçen komisyon baskanngına vermrferi Ö9n olunur. i !s Poslada yukua gelf cek geciJsmeler. kabıü olunmaz. ' (157831 Kıymetli Levhalar A C E L E Malzeme Alım Şubesinden: Meşhur hattatların el yazılan Sandalbedesteninde teşhir edilmektedir. 16 Aralık pazartesi günü müzayede ile satılacaktır. S A T I L I K ARSA Üsküdarda, Bagîarbaşı, Tophaneloğlu Caddesinde, Yeniyol trarnvay durağmda, Üsküdarın en iyi mevkünde 24 kapı NoJı, 2412 metre murabba, yirmiden fazla meyva ağacı ve geniş su kuyusu bulunan arsa 14/12/1946 tarihine müsadif cumartesi sabah saat 10 ile 12 arasında Üsküdarda, Üsküd^r Bauş Hukuk nahkemejinde açık arttırma suretile satılacaktır. Keyflyet Ü8n olunur. Ebe ve hemşire ahnacak EreğH KÖmürleri ygMeıinifen: Işletmemiz hastar.elerinde ebe ve hemşireîiğe talib olan'snn bu aym sonuna kadar Zonguldakta Işlrtmemiz Genel Müdürlüğüne yazı başvurmaları i13n olunur. )r. Kıimızı Avrupa giavöK' 100 tanelik ambalâj kutu içinde 10 lira. Posta tediyeli kabul edilir. HAFIZ CEMAL LOKMAN HEKIM ÖAKILFYt: MÜ1LH\SSIS1 Divanyolu 104 usvene saatieH 2 55. Tel: 22398 I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog