Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 13 Arahk 1946 = vuçük hikâye L: Ânkara Üniversitesi fen * Fakültesi Dekanlığından: 1 Kayıdların kapanmış bulunduğu gözönünde tutularak bundan «onra b a ^ e fskülte'erccn faküitt'ir.ize ve fakültemizin bir pubeetnden başk* tubelere nakil siıretile kayıd ve kabul yapılmryaoağı. I Fakülteye dinleyici öğrened kabulüne 15/XII/946 tarihinde son varfleoegi. Ongnıle bildirilir. (15693) ¥an Rosey. aynanın karşısırtda, döne dalıa kurcalayınca, ceoin dibin« döne kendini seyrediyor, alacağı kos ince bir kâğıd parçası gördü. Bir etiket olacak, diye diişfindü. tümü muayeneden geçiriyordu. Baştaraft 1 inci »ahifed* ] mebus namzedliğim konöuğu halde V 2 >n Kostüm fena d«ğildi. Endamuu bıce Terzi ya bilhassa dikıniş, yahud orada portu, digeri YUIMBI hlmaye paaaportu ! Antalyada mTitasarrıi olarak kalm.iğı unutmuş. Üzeıinde mutlaka zırıltı bir terciil gösteriyor, vücudünü iyiden iyiye kavdur» deanişür. Reflk Korakao bu beya j «derek ve Büyük Millet Meclısı rıyordu. TezgŞhtp.rın dbktüğü dilleri de adres vardır. natm blr yerinde de, aynen şöjle de ! Reis'.iğini haberdar ederek muhterem Fakat kâğıdm btikülüş tarzı merakmı ilâve ed'nce, bu hazır kostüm, Jan'ın mektedlr: i Muğla halkına jılzar etmiîimdir. BUm.nazarında. en usta makastar elinden çık celbediyordu. Ceb! tersine çevirdi, kâğıdı <Î Bunlar glzll kapaklı şeyler ml? '• y ° r a m beniın durumumla Zeki K; t miş ısmarlama bir çlbise kadar kıymet tutan ipliği ktsti. Kâğıd. etiket <Je§il. bir Neden açıklamayı benden bekllyorsu j Sporelin malum durumu arasuıcia IWiT: kazamyoriu. Tezgâhtar eeketin etekleri mcktubdu. «Bu kâğ'.d parçası, diyordu, nuz? fatanbul Meclisl Meb'usanmm j K o r a ! t a n n a s l 1 b i r kıyaslama yapabilni aşağı doğru çekiştirerek. yakayı sım inşallah, iyi kalbli, temiz ruhlu b.r g«n1335 yani 1919 zabıtlarUe Tlirklye Büyük! mektedir.^ Çüniü ben ne heıhangi resıkı tutup yukan kaldırarak. Jan'ın ar cin ellne geçer. İn'allah o iyi kalbVi genc Millet Meclisi zabıtlannı arAştırdığmıa f mî askerlik davetine icabet et;niyere)c k a m ı sıvayıp göbeğini okşıyarak malı erkek, yaradılıştan neşeli. gayet hassas, » m a n Kmlerin geldifirJ, raf*rden son askerlikten tardeailmiş ve hüküm gıyyüzüne bakılır bir genc kızla tanısrnak nı övüvordu: ra £jmlertn ne vakit znm'asalat ettik miş bir subayma ve ne de böyle bir tard Tıpatıp oturdu. efendim. Ismarla arzusundadjr.> Bu cümlelerden sonra lerlni ve bu sonradan gelenlerden Km cezasımn kaldırılmasını L'tertKk husumadan kat'iyyen farkı yok. Zaten vücu adres yazılımştı. Başbakansn îstanbuida gazetecüerle j sanelcri, makine fabrikaları, cemA> Gal yüzde 69 unu feda ve yurd dışmdaii lerin vekil oldugunu veya hangl vazife sunda verilen mükerrer fırsaüsrı kuîj dünüz çok mütenasib, şu omıızlarm duJan Rosey bir lâhza hulyaya . daldj. d b l fci .. ,.. fca J k t i meırJeketin fcösadi | yy aa > ln n n ç e ü imalâthaneleri bakır ve gelir kaynaklarmm yüzde 33 ünü tasfî lerde bulunduğunu kolaylıkla anlarsı lannııyan ve b"J suretle mütemadivcn | n l imalâthaneleri bakır ve ruşuna şu belin kavrayışma dikkat bur.skerlik hizmeti külîetlerine maruz kaYeni kortümun uğur g««recegını du dnmmnnn, havat paHaMıgın* y a r U k ı k a ] a y ı^behaneleri, Loadranm sayısız ye etmek zorunda kalmıştır. Binneüce, nız.> yuruluyor mu? Harikulâde! Yaka hafif şünmekte görüyordu. j harbden evvei 3 müyar 475 milyon t ı Bu sözleri takü eden not, Cd meclisuı lıp dıırmsktansa askerliktea matrvıi ve bir pot yapıycr, o kadar. Onu da beş da Uğur başlamıştı işte. smda. diter memlefcetlerdeki şartlar ın meşhur madenî eşya fabrikalan, t giliz lirası alacaklı durumunda olan Büzabıtian arasında yapüan tbir araştır askerlik edebilmek şererincien mahriinı kika icinde düzeltmek işten değil. Jan, birdenbîre, kendmde bir Don dan bahis açmak ve bilhassa Büyuk Büyük Brıtanyanıa geıek gıda. gcrekse j yük Britanya, harbden sonra 3 milyar ma sonunda, İsian'oul meclismde bula kaimağı tercıh ve kabul etmiş bir a<iaJan Rosey kostümü beğeniyordu. Fa Juan ruhu sezdi. Utangac bir gencdi. üs Britanya daki fiatlardan, kıtlıktan, «or ! madde ithalâtını, roamul ihracatile 300 milyon Ingiliz lirası borclu duru nup da Anadolu meciisine ilühak et mım.> kat. ufr.cık bir itirazda bulurrmaktan t°lik çehre züğürdleri kaf'les'nin başm luklardatı mîsaller vermek âdet haline Mehined Emin Erîsirçîün ccvabı • ker.dini alamaSı. çekine çekine sordu: da geÜyordu. Kendisini t>ek yakışıkh bir girmiş bııîunnyor Her hangl bir mu i karşılayacak durumda değildir. Garib muna düşmüştür. Bu borcun 2 milyar j aüş zatiardan bazı isünleri şc>ie sıy şj Zoüguîdak milletvekili Mohînert Emin 'dir ki, nüfusuna niabetle, dünyanın en 730 milyomı dotninyonlarla Mısıra, 1 j ra,İDma'itay<îı: Ali (İzmir), Ahıned Mıi Ceketin klapaları biraz ufak gibi delikanlı farzetmesine rağmen, aşk ma k^yesenin ancak benıerlikler arasında. : gclyor bana ne dersiniz? cerası denilen şeyle zerreee slâkası ol yapuabiİPeegl, aşîkâr bîr hakfltattlr. Bu .smaî memleketi olarak tanılan Büyük milyar 70 milyonu da diğer fnemleket nir (Buısa), M. Enün Eri^irgil (Zon Eriş rgılm izahlaruu da aynen bildıriler«dir. y orum: | guldak), Şükrü Saracoğlu (İzcıir), Mus Kat'ij^yen efendim! Şimdl klapalar mamjştı. Krderin, bu eibi 'slerle meşscul son giinîcrdc. şu veya bn Britanyanın £<>r>e!ik ithaîât ihracat a« Tasvir ^azetesinin 12 nrnhk tarihli Büylece. yüz senedir, ilk defa borclu tala Hilmi, yaui Hilmi Uran( Serlıan). boyle yapıhyor. tsterseniz modellert gös olan şubesl, onu asla kale bile almamjş sahada. kendi derilerinıizden veya attı ç'ğı 450 milyon Inaaliz lirasıdır. Hemen her memleketi iflâsa sürükli durumuna di'şen İtgiitere. millî kalkınRefik Koraltanm ba sözleri dc'.ayısile, nüshasmda Icel miîletvekili Redk Kotereyim. En son modaya gör'e dikilmiştir. tı. Onun için, bu hâdise, ceket cebînde ğimız, atarağımtz ileri athmlard.ın söz y?b:Ucek olan bu açık, İnglllz iktısa mayı sağlayabilmek uğrıvnda, Amerika adı ileri sürülenlejin verdikleri cevabı' r»ltaınn beyaratı iizerine benim Lstiklâl Doğrusu talihiniz varmış, hem fiatlarda bulunan bu ask mektubu hatiften eelen açıldftça, j liarbi yıîlarında davet e<3ıldi?'im halde t k M îl h diğer bir hususiyetile denk ya avuç açmak zorvrda kairmçtT. Yapı : v.yn ayrı bildiriyoruın. tenzilât yaptığımız güne rasladmız, hem bu sevda daveti karşıs'.nda hayTetinden j rnîsalîerin ilcrt sîiriildnfti de r p H e r v e ! Ankaraya gclmemiş oldujjm vazılıtlır. leşmekte idi. Harbden evvel, îngiliz lan anîssmada 25 milyar dolarük de bu maldan bir tek bu takım kalmış ve sevincinden kücük d'lini yutacak haŞükrü Saracoğlunun cevabı hir vâkıadır. Bn Itibarla, snlh «Javjsınm Istanbul i^gal edıklikten ve î.îcbusan tı. o da size kısmet olacak! millî gelirinin yüzde 1718 i memleket ma ve cdiinc verır.a hçjpbmı tasfiye eC. II. P. Ger.el Başkan vekill Izmiı j le geldl. en Ö7lii meselelerînden biri olan Jktı d ı n d a Jan, yartm saat sonra, bu «nsalsiz ^ «^f ^elrte idiBöylcee. senelik den fngiltereye, aynca. 4 milyar 400 | mlleueklli Şükrü Sr.racoğiu Miiracaa ! I.l€c'.isi kapardıktan sonra bir reaıHct Jin, derhal masanm başma g«çti, ka saflî rorlnkiar i7erinfle durpı»»ı ve Bü \ Istı:ıb)Uİda Darüifar.un icinde knbr.rkmilyon do'arhk (1 ır.Uyar 100 mlîvon tıma cevabçn şu beyanatta bulundu: kn^tümü koltuğunun altına kıstırıp ma lemi el'ne sldı. rr^ktub yazmaşa koyul yük BrHanynım iktısadî dnrumnnu tethğım o zsman Büyük MiUet Me.li'i hiij;en paranın faizi: 2) Diğer nıemleket îi^i'iz lirası) bir kredi açilmıstır. Anğazadan çıktı. Hemen ertesi gün yeni du. < İstanbıılda ç.ıkan «Yann» gazeÖnce gayçt kısa yazmr>ğı ta kik etroeği fayiah bnluyoruı. | lerin mallsrım np.kletmekten gelen kâr; laşma gereğince, tıgjitere 31 arabk tcsinia 8 arfl!:k 1946 tariM nüslıasmda kumetinJe bulunan mvıhterem 'tCr z;,t' kostümünü sırtına geçirmljtl. Gogaünü sarladı. Mektub. uzadıkça uzndı, yı1 ! 3) LoTidra ve Liverpool'un büyük si 1951 den itibaren borcunu ödemeğe baş ve Zelü Eporelln tutanağı münasebeüle: tan aidığıaı mektubda bü;'iri mişti. K:! ileri doru çıkararak yürüyor, mağaza lan hrkâvesine döndü. Kalender. biraz 'vitrinlsrinln önünden geıjeTken parlak «akscı falcat ssvrfı \Ar lLsanla başladtS, ^ Buyuk Britanyanın, Avrupanm dı g o r t a ş i r ketl"rfee yabancı memleketler lıyacak, ve yüide 2 faizle, elli sene için «Davet edildiaerl halde MÎIli llücade kişehir diiştükten sonra Ankaraya gelcM camlarda, yan gözle kendini seyrediyor, yazı. s'orlara dofru deH ^çmanna ben w r b u > ' a * , 1 devıeUermnen ea az yetmi? tcn y:>pı1an mevdııat; " ' 4) Diger msmle ae ödsrs5i t"mamlıyacol:tır. ' leye iştirak etmiyen ve sanra bakanlı^a , m e " .V n f e d i I .; i i ^^f^T'c1lK'?u l* e b?u> İ ! " Lalta el l evvc , ^anayileşme yoluna a'ı1. hctlerde doğrudan doğruya Ingilizlere Harb yııları fcayunca üslüste yığıları yokselen kimîcrdir? E e l i Kcraltaa,! ^^J^J??**1 yoldan tşelip geçenlerin, bu son moda zer blr iîânı a=k ş«?kllne biiründü; niha° " ve IneLolu yol:le Anndoluya geçeseri değiîdir aid i<lerin kân; 5) Dominyonlann ana İng'.l.z br^rcları İr.rlliz lirasını piyasada Miıstafa Kemtlin rcsmi davctine karşı I kostüme, ağızlarınm suyumı akıtarak v e t alpvli, dnmanlı »özlerle bıtti. Jan rrası basit bir tcsadüf batitıklarını rannedlyor, koltukları ka mektubu postaya attıkan sonra, sabırsız Sudan, kömürden, buhardan ilk defa jurddaki memurlara verdiklpri maaş arzu edilmez bir pa^a ha'ıine düşürmüş Ankaraya Iltihsk etmeyip. Rcdos ada j tün. Inebolu î.kıkez Kunıandanuıa iki; '. t mız ;çın derhal vasıta bulunaıak Ansabardıkça kabarıyordu. w ,,, + .,.,.. lıkla cevabım beklemeâa koyuldu. Cevab Büyük Bıitanyada kudıet istihsal edi lardan kesil?n vergi ve 6) Beynekr.ilel tü. Ar.ier.kan kreiisi tayîs nde bu durumdan kısmen kurtulmak, halkın yi sma çekilip Istiklal Harbı sonuna ka raya gelnıeiTîizin scığianması emri veril, .. ., . ., Gözlerinl kadınlardan ayıranııyordu. h?yli gecikH. Jan Rosev. yavaş yavaş l'şi, ilk trenin Büyük Bıitanyada We bankacuik gelirlerile kapatılmakta idi. dar orada kaldıktan sonrı Ödemiş Beilk ve en büyük buharh Avrupada, hattâ Isviçre ve Holanâa yecek ve giyecapui sa51aya.bilmek ve lediy* retsliğinden meb'usluk, vekâlet ve mişti. Ankaraya geUık. Çaaknyade. çimdi Her rasgeldigl güzel kadına gülümsiye flmidîr.i kesmeğe başlamı?tı; acaba flmidîr.i kesmeğe b a ş î ; d^sn daha yüksek bir millî geüre sahib ithn'.at ilıracat arasm'îa eski muvaze ba?bak8i.Iığa yllksclen Sr.ntcogju Şük Hariciye konağı olan yerde o z<unan rek bakıyordu. Sokaklar dolusu ins&nın risi bir azizlik m\ yaptı diye düşünüyor füosuna Büyük Britanyanın sabib olubu kadar fada eskl püskü giyindiğine o du. Derken, bir gün, postncı bir mektub şu en nilıayet, büyük sanayün ilk oiarak olan ve bu gçlirin mühinı bir kısmmı, nevi bulmak b=lki mümkün olacaktır. ruyü mü ima ettl?> demekte ve cevib! Ms:buat Unuım Müdürü ol&n ve Washington'da büyük e'çi bulunan Bratamana kadar hiç dikkat etmemisti. YüaAvrupa rr.üstemlekelerf sayesinde geçİTien Ho Bclki divoruz, zira Econorrist mecmuaI Büyük Britanyada ktıruluşu, A B ü ü k B i d k l idi. Benim cophIerde çauş ı ; j ç bırakb. , de doksanı rengi atmış, ütüsü bozulmuş, c a c a ! l n Ht'ıseyin Ragıb Baj durda miklt asl bn Takımadalarda ya lanâadan daha büyük bir nispette yurd sınm Jan,yureg1 çarparak, binbir totlı 0 ' ' iafir kaldım. dışır.da işleterî Biivük Britanya, 1928 e ruma havı dökülraüs esvablarla dolaşan, pek kıtadaki hemdns'onne Ankaıanır; bo^altılmasına karar verilkadar, <iünyanm en büyük alacaklı dev en çet: pek yüzde onu temizce giyinroiş erkek midl«2arfr v ırrrı"Yirtm'danbnce zarfın üstündtki el yazısının pek de kadm kıyasen sarayııe daha yatık^kafali olumezden bir parça önoe Atatürkün ^çtığı leti idi. Fakat yurd içinde yapılması zind?n dÖTmüştir. Bu yüzden lere istlhJaf ve merharoet dolu nazarlar J J şundan ziyade. tabiî bir zaruretin netimcn&da yazılar diger ga^etelçre slrayet Maarif Kongrseimie bulundum. Evvolâ ~" pereken imarat. hafîf sanayün zarureti karşılayabilmek iqin is? aoıktan fırlatıyordu. Bu temizce kıyafetli erkek yazi3i sayılamıyacak kadar iri, keskin eesidir. y yy etn:ekto olduğu için ve bir de Reflk K > Tütün Inhlsarı Uıv>jm î.lüdürîügünü enede 140 milyon do'.ar ödcnıek zorunlerln içlnde d« kendisi gibi son modaya harflerden mürekkeb olduguna dikkat ı Bu zarureün en büyük âmili coŞrafya vve ağır sanayün modernlcşme ihtiyacı, r raltrrun «Tasvir» g?.zet«sir.e yaptıgı a kabul etmekliğjm islendi. Fakat o zauygun elbİ9eUsl hemen hemen hiç yok etmemişti. Mektubda şu satırları okudu: iklimdir. Takriben 242,350 kilomet ! e en nihayet silâh'.amna mecburiyeti, didır. Eskiye nisbct'«? a?alan imkân zun bey&nat ve bu gazetenin notu u^enıan Mr.arif Vekıli olan saym Hamdulbrla efklye nisbetle daha büyük blr lş tu. «Bayım, hemen iki sene ioinde, B ü ü k B i t k i d Büyük Britınriııe şu cevabı veriyoram: re karelik bir saha kaplayan İngiliz Ta , h ! lah Suphi Tanrıöver Anado'ıuda mıılıtelif îlerledlkçe, etrahndakl insanların «Elimde, karıma hitaben sizin tarah kım atialarında toprağm büyük blr kıs f yayı «borc veren dçvlet» halinden çı hacmi y^ratmak mümkıtn olrcnk mı? İşW14 1913 harbini kaybîltiğimiz gün kültür meıkezleri kurmağı tasavvur ette Inailterenin bugürkü esas davası bukendisine nazaran bu aşağı hallerini nızdan yazılmış bir mektub var. Gerçi, nu verimsiz, çalılık, dağlık ve ts^;k'xıi [ karmağa kâfi gelmişti. Halbuki, yuka dur. Diger bir vazıda. bu davayı kaza ben ve arkadaşım Mahmud Esad ve L= tıği için beni Konyaya ve arkadaşım Isgördükçe nefsine ititnadı, gururu ve ne karıma genc kızlık adı ile hitab ediyor! ıbarettir. Güneş, bu adalara hemen hiç rıda da izah ett^ümiz gibi, her rnernçesi artan, koltukları gitgide daha fazla sunuz ama, bu bir mszeret teşkil etmez. üüfat etmezgibidir. Bittabi, verimli j leketten fazla dif tıcarete muht^c olan r^>Silm<?k içn Büyuk Britanyaim sarfet vjçreâe buiur.an bütün Türk çDcukları mail Hakkı Baltacıoğiunu da Sıv.'.sa Ma' li kabaran Jan blr tek şeye esef ediyordu: O tarihte, bir hazır elblse atölyesinde toprağm azlığı, gün^ hararetinin kifa I B ^ Britanya. harb icinde ke.d.r.ı üei eayretlerden, aldığı tedbirlerden yurdvmv.zun yok olmak tehlikeîinc ma arif ve Kültür Emini tfıyin clmeği karuz kaldı*ını anladık ve menılekete rarlaştırdığmı «öyiedi. Iliimiz de kabul Baston modasınm geçmis olmasma. Bas. çahşan eşim, olabilir ki, meUtubunuTda vetsidi»!, Büyük Britanvada ancak ce | m " d a f a a edebılmek ışın, d;s tıcaretınm faydalı olabibnek için yurda dör.mek ettik. Fakat bu te?ki'.âta aid kaııun lâton moda olsaydı, bu yepyeni, aon moda ima ettiğiniz puslayı yazmak hevesine yollarmı aramağa başladık. Ben ve ar yihası henüz Büyük Millet Meclisinde kostümCne yakışacak pahalı clnsten bir kapılmışür. Fakat, beş ser.e ewe\e aid nub, ve cenubu şarkide ziraate imkân vem'.iş, buna ksrşıhk garbda, kadaşım Mahmud Essd, bir çok zorluk idi. Onun kanun haline gelmesi için bekhezaren bastonu, parmaklan arasında olan bu hâdiseden sonra kendisl kocaya l yenerek Kujadasma vardık. Ö Ödeıniş lememiz lâzımdı. Ar.kara da bosa'tılıcBndüre döndüre yürürken, etraftan varmıştır, bugün evli bir kadmdır, üç ve İskoçyada topraktan saclece otlak' düjman tarafjndan işgal edildiği içir. yordu. Ankaradan ailelerini göndernıck kimbilir nekadar gıpta ve hayranlık çocuk anasıdır. Binaenaleyh, bu nevi halinde istifade edilcbilmesini gağla ; bsn de Kıijadasmda ve arkadaşımm e istiyeniere nakil vzsıtası bulmağa nıeO kadar kevifli idi, o ka mektublar yazmağa derhal mhayet ver mıştır. Eu dcrum, Ada'ar halkır.ı z:ra J j tehsis ettigi vmde kaldım ve derhal her tarafta ku m u r edilen komisyonun ripr Ici içine sısmıyordu ki, kendi kendi menizi saçmasapan lâflarla biii rahatsız atle uğraşrr.aktan uzrklaştırmıştır.. Norroal devir rakamlarıns göre Bü ı etmemenizi size halisan« ihtar ederim. ! rulmaku olan Heyc^i Müliyelerden bi ! a r aba ile ve gene arkac'.aşım U rte: yük Brıtanya nüfusunun ancak ^ 7 sl j rini biz kurduk: kücük fakat azirr.li w m a i l Hakkı Baltacioğlu ile bivlikte kurduk; küçük, azimli Bvı ko?tüm bana ugur getireeek, Aksl tekdlrde size haddinizi bildirmek boynumun borcudur. Bu lâfım kulafı ziraate bcğhdır ki, bu nisbet, Büyük j sllâhlı bir kuvvet topladık. Açıkja gö memlckotim olaıı Niğdeye gittm. On b&ş kpVrime 5yle doŞuyor, diyordu. rülüyor ki Saracoğlu Millî MücaJole/e 2Ün orada kalaıktan sonra Ankaraya telAk^m, eve döndüğö laman, clcilerini nızda küpe olsun. Haydi hosça kalın.» ^ 3r:tanyayı, yeryüzür.de ziraatle en az ı Jan Rosey. bir iskemleye yığıldı. Lâtil uzraşan mernlekrt hsline sokmaktadır. i kemali itina ile katladı, kaldırdı. Sonra, işt'rak için eralr veya davet b^klememiş şrafla davet edildik. Her ıkimizin de Buna karşılık, «diinyanm sanayiîe en kostvmönü tokrar giyip aynada kendisinl hulyası suya dilşmfıştü. vo emiriorin verilmesind:n çok evvel İstanbul Darülfünununda ger.cler ara'".nda bolur.mamu ve profesörlük vaziseyrctmek hevesine kapıldı. Hattâ, ay Biraz sonra aklım ba^ma topladıöı za fazla ugr???n memlekpti» olarak tam ) vazifeiinin başma geçmiştir. mnm karşısmda Hr iki dans figürü bile man, felâkotin'n bundan ibaret olmadı lan Büyük Bıitanyada, nüfusun ^51 i '• Yapıîan ir.tihVoIarda ben do mob'js fesini yspmamız memleket için daha hasanayie bağhdır. yaptJ. Kumaşı, tüylü, yumuk bir kedi ğını anladı, yüreği cız etü. scçildim. Fakat Yunarlılar §ahsaa bçni yırlı olduğu tebbğ edildi. ve bu vazifeSon moda diye kendisine sokuşturu Büyük Britanya sanayürdn belkemiği sev»r gibi okşuyordu. aradıkları için, dolaşık yol'cırdaa ve ye gitmemiz iç*n 150 şer lira yol parası n kostOm de, demek beş sene evvclki körnüröür. Avrupanın senelik umumî Tam o rırada, c«k«tin iç ceblerirıd«n müstear namlardan istifade ederek ts verildi. Büyük ilillet MecUsl binasmda ıstihsalâtmın dörtte birini çıkaran Inbirinin yanmda, parmaklan hışırtılı bir modaya gö^e dikilmişti. tanbula geç varabi'.dim. Ben îtan'oj'.a Atatürk beni huıurlarma kabul buyurkâsıda Hmas cder gibi lodu. Cebin içini Yalnız aşkından deg^l, kostümunden de gi'teremin kömür maienleri ayni istihvardığım zanıan, İstanbul meclisini ka dular. İftanbuldaki harc>et tarrımız İkinci haftasına büyük muvaffakıyetle devam ediyor arsstırdı. once bir şev bulamadı. Biraz olmuştu. sal nisbetile daha 700 sene dsvam edepatılmış buldum ve aranıldığiTnı öğ hakkır.da talimat verdıler. Sakarya harcek zenfinliktedir. Demir ve kalay maP l S o n Rünlerden isüfade ediniz. C E L  K F İ L M H M rendim. H«nen eski arkadaşım ve bu kinin. en. şiddeti zaniar.ında Bay Refik Cezmi Orun mevludu Knriıltan bana Ulıu meydanına yakm bir denl'sri Büyük Britanyanın toprakalU gün Ma'.iye umum müdürlerinden olnn yerde raslayarak beni gerçekten utandızenginliğini tamamlamaktadiT. Türk spor aiemlAli C«mal Ziya Beyin evine iltıca etracak derecede meziyetlerimi sayıp dök ' nln vaXtln<3en çok Büyük Britanya, tabiî kaynaklarmın tim. Bu ev de tehlikeli olduğu için, armüşt;i., evvel sSnen taBhslz kısaca hulâsa ettiğimiz bu durumu nekadaşım beni diğer yakm arksuaşlarının Tedavi Kliniği Poliklinik gün v« saatleri. yıldm sevgfll ı'ıcesi zarurî bir iküsadî siyaset tskib Fuad Ağralmın cevabı evlerinde birer müddet saklaöı ve nihaHaseki ha?tare=indo her guıı saat 9 1 2 ye kadar. atmektedir. Bu siyasetin özü 47,907,000 Folikliniğe yet çare ve tedbiılerini bularak ve teh Refık Koraltanm bsyar.at^nda yabancı CEZMİ OR'nn NOT: Ayaktan tedavi ve pnömotoraks için ayni saatlerde ,'ibi büyük bir nüfus bcsleyebibnek (15724) likeli ycllardan °eçerek gene Kuşada nrsaportlar taşıdığı ileri sürülsrek biaziz hatırasmı an;nüvar.~.'t edilr.esi. için ucuz gıda ithali, bu nüfusun ytikmalc üaere 6nücıuzsıno, buradan Köşk cephesin« gittlm ve rinci derecede itham ediîen Fuad Ağralısefc hayat sevivesini muhafaza edebilBir yılan hikâyesine dönen, Fenerbah deki cumartesi günü Odemiş dağlarmdan Köfk, Naziiii, Ay yl yakından tanıyar.lar ve mütareke mek için ucuz ham madde itha'J ve geçe. Beşiktaş maçı ihülâfı Beden Terbiye öğls namazıra müdın, Koçarlı, Sök*, Kuşadası cepheleri gür.îerinde seyahr.t ve yer de^iştlrmeleKADIKÖY si merkez isüşare heyeünde görüşül teakıb Beyoglu Par:itş rodkyasta mamul Üıracidır. Sinemasmda bugün Cuma bir boydan öbür boya kadar kAmilen yı rine yardımı dokunmuş olanlar bana şunları söylediler; müştür. İstanbul futbol tertib komitesi malckapı Ağacaınikılmcaya kadar bu cephelerde bulunFilhakika toprağmdan azamî surette O * E I» A Suvarecîen itibaren « Mütarekenin ilânında Fuad Ağralı nin vermiş olduğu karar incelenmiş, ha ind« Mevludu Şeru dum ve memleket* faydalı olmak :çin istirade ederek daha geniş ziraat sahaBahriye Nezareti mulîascbe müdürü bukem raporu tetkik edilmij, fakat bu hu okunacagmdan mer Eeçkli filmler serisinin 4 üncü şaheseri climden geleni yaptım. arına sahib Fransadan fiçte bir nİ5bet!e lunuyordu. KsncMsi o zaniEnki hükusustaki tahkikat noksan ve tatmin e humu aevenlerln. teşriilerl rica olunur. fazla buğday istihsal etmesine rağmen DEANNA DURBtN'ln en büyük mavaffakıyeti PekSlâ bundan sonra acaba niçin An metin takibine uğramış ve bu dur:; n dici mahiyette olmadığmdan meselenin Büyük Britanya gıda Ihtiyacının yankaradakl Meolise gitmedim. Gitmedim, karşısmda Edremide geçmiştjr. K:sa bir yeniden tetkiki :çin evrak İstanbula iasmdan fazlasını ithal etmek lorundadır. Evlenme de edilmiştir. çünkii gidemezdim. Çünku Meclise ilti müddet kaldıktan sonra doğcîuğu yer oBuna karşılık, LEncashir^'nin muazratn Tertib komitesi işi yeni ba»tan tetkîk hak için tayin edile'n müddet artık çok lan ve ailesinin çiltl'kleri bulur.on MiMerhum vüaba?ı Suleyman Al&eddln men3ucat fabrikaîan, Glasgow ve Newederek netioesinl bolge idare heyetİTie Uzöe kızı Dürrücan Uzâz İle gazetemlz castle'in dünyaya nam salmış olan terDerdlerinizi unutturacak muazzam bir mÜ2ikal komedi tan geçmiştl Bununla beraber ben de dılliye gitmiş ve MidıiHds p«k kısa bir müddet kalarak Anadolu yakaama orabildirecektir. Bu hususte bir karara va eski muharrirlerinden diştabitd ve TlÜâveten: Fevkalâde bir Av'antür dramı vazifemi soııuna kadar yapmışttm. rılamazsa meseleyi keîin olarak Futbol caret Odası llâxı acentası Hikmet KatAllah esirgesin, Türk vatanı ayni darı da AkhL^ara geçmeğe muvaffak olTeşekkür Fe'Ierasyonu halledecektir. tehlikeye bir daha düşecek olursa sevi muştur. Oradan îstanbuîa geîtrsk bir ranın evlenme törenleri <lUn Emlnönü Bandırmt tOccaıleLrnaan yemlççl Ali Ikinci devre maçlan başlıyor Evlenme datreslnde Cd tarat yatınlanlen ve sözü geçen ve büyük saıilan müddet Seyrisefain idaresi muhasebeciÜrerln. eşl. Oönen Belediye relsl Aîımed Türklerin cephelerdc veya hemen cephe liğinde bulunan Fuad Ağralı Anadcludaİki haftalık bir tatil devresinden sonra mn huzurlle yapılmıştır. Saadetler di ; Ozbllgenln komlsyorunı Hase.n Gülertn, Kanun haricinde yaşayan insanların feci bikâyesL k leriz. lkincl de^Te lik maçlan bu pazar günü arkalarmda bulunmalarınm çok faydah ki haıekete iştirak etmek üzerc İn.ebolu Sümerbanlc mtl?etttçlerln<*en Nuaret KalyoUle Ankaraya geçrmişlir. Fuad Ağralı tnuhtellf sahalarda birden başlıyacaktır. yoncuoğluuun Te topçu jüzbaçılaxınciaıı olacağı kanaati bende hâlâ hâkimdir. Seyrisefaindeki vczifesir.de gene millî Sadrt Erfcinln kayınvalldelert, pefc sevglll Bu haftanm en mühim maçı Kadıköyde Cephedeki hizmetlerin mükâfatı olamücadele emrinde çahçmakta idi. An. Mevlud kiyraetli annemîz EmVne Ürerln Fenerbahçe ile Beşiktaş arasmda yapırak salâhiyetli makamlar göğsüme kn*Ufulü JIB d'jydugumuB derin »cıyı karaya geçtiğirKÎen bugüne kadar ne Emekit yarbay Bursalı lacsktır. mızı şeridli blr İstiklâl madalyası takü vazifeler gördüğü herkesçe maiumdur.> ıruSa kc?*n oenase meruımlnd« BAFFET YTLMAZ . " . lar.> Mısıra gidecek muhtelit takım Oegsrll dcst T* akrabaUuımua »yrı ayn Fuad Ağrahyı evinde ziyaret etürn. Hütni Uranm cevabı ,^^ ın ölümHcünfcLTJuncıgunüne gelea 14 teçekküre sonsiı» elemlmla m&rü olduğTjnçalışmalan Aralarmda kend:s:ne bu lesepasaları teüan mlnnet v« gökranlanjnızı bildlrmeğe Seyhan milletvekili C. H. P. Genel m i n etmiş olan zatlar da bulunan Mısıra gidecek İstanbul muhteliti dün aralık cumartesi günü ikiııdl nanıazan gazetenlzln tavassutunu rica edertz. yağmura rağmen yedinci çalışmasını Re •3an sonra saat 15 te çengelkCy İsksle YeşilkSy Devlet Havayollan meydan blnaihıdaki büfe yeri şartnameai çe Sekreteri Hibni Uran da bu geoe bize arkadrşlarının vere.ikbri malunıatı kıEşi. fazlan. damaaisn saca notlarımdan okudum. «Doğrudur» fik OsTiıan Topun idaresinde yapmıştır. camüade Mevlud okutturulacaiur. Ken reğince bir s«ı« müddetie pazarlık suretile kiraya verikcektir. Pazarlık 25/ şu beyanatta bulundu: « Refik Koraltanm 12 aralık tarihli dedi ve sicilinde Bahriye muhasebeciüAtlet Cezminin ölüm yıldönümü disinl anmak isüyen tatudıklanjun teş12/946 günü saat 11de YeşÜköy Meydan Müdurlügü binasında yapılacaktır. İstanbul Filânnoni Demeği Istekliler çartnameyi pezardan maada her gün Meydan Müdürlüîründe göre Tasvir gazetesinde lntişar eden beyana ğinden ne zaman ve nasıl ayrıldiğınm Millî takım atletlerinden Cezmi Orun riflerini rica ederim. 1946 47 MEVSİMİ bilirlar. İdare pazarlık neticesinde ihateyi diledlğlne yapmakta veya vermekte trnı okudum. Bu beyanatta Refik Koral şöyle kayıdlı olduğunu gösterdi: .Gayei Meıtıumuîi eal: Lutliy© Yümaz 81ürr! yılı dolayısile bugün saat 11 de 2. nci SENFONİK KONSEB serbesttir. Talibleîin 100 lira muvakkat teminatı il« birlftte belli gün v« saatte tan tarafından tarif edilen tarzda tetki kânunusani 335 te B^briye mulıasebeVapur, Köprüden 6,30 dadır. A=rî rr.ezarlıkta bir tören yapılacaktır. CEMAL REŞİD REY Idaresbıde müracaatleri, (15533) kat yapan Tasvir gazetesi neticede btan ciliŞinden azledilmiştir.» Fuad Ağralı şöyle devam etmiştir: Parisln Colonne Lamoureux ve bul Meclisinde aza iken Büyük Millet « Benim Midilliden Aklüsara geçiPasdeloup konser salonlan Meciisine iltihak etmiyen mületvekilleHaftalık en güzel magazin. Bu sayısında: rinden olduğumu keşfetmiş görünmek şim Aokarada muhasebei umumiye müdalmî «olisti , Sanat. edebiyat, fikir, siyaset; çiir; sinema; diri umumiliğine tayin ediliş:mden bir tedir. kadaı, 4 renkll nefîs bir kapak Ç 1K T 1 MAR1KA PAPAİOANU sane öncedir. Akhisarda iken bir ara Fllhakfta ben Trabronda mülkiye mü Saruhsn mebusu Reşad m=rhumla Ar.kanun iştirakü* DERNECîN İKİNCİ SENFONİK KONSERİ fettişi bulunurken Istanbulun son Me raya gelerek Muslafa Kenıali ziyaret bu«an Meciisine Mugladan mebus seçü ettik. Hiç unutmam, o gün Mecliste paSARAY Sinemasmda 19 ArcAık Perşembe ganü saat 18,30 da m!s ve bu Mecîis Ferid Paşa hükumetl dişahın 16 marttan sonraki iradeleriıün 19 Aralık perşembe saat 18,30 da tarafından kapatuıncıya kadar orada muteber olarmyacağma dair bir müzaProgram: SCAKLATTİ BACH Sehrimizin tasdikli imar plânı vürürlüge girmiş olduğuna göre mebusluk ederek büâhare birind Bü kere cereyan ediyordu. Ben Akhisarda MOZART FRANCK CEMAL REŞED EEyin idare adeceği bu konserde Avrupanm en belediyemiz kadrosuna 400 lira ücretle şehircilikte ihüsas »ehibi bir yük Mület Meciisine de gitmemişün. mücadeleye bilfiil iştirak ettim va bunBUetler, çimdidKi aJuıabilir. büyuk konser salonları soliatl Yunaah Bence bunun gizlenecek bir ciheti yok dan dolyaıdır ki kırmızı kordelâlı ismühendis alınacaktır. lsteklilerin kısa tercümei hallerini bildirmek Konser, tazn saaünde başlar. Geç tur. Beni yakından tanıyanlar benim tiklâl msdalyasını hamil bulunuyorrm. suretile Belediye Başkanlığma müracaatleri ilân olunur.. (15722) gelenler parça sonunda girebilirler Istanbulun »on Meclisinde mebusluk et Akhisarın sukutundan sonra İstanbula tiğimi ve ıaiat Birinci Millet Meclisinde geçerek ve Seyrisefaindeki vazifede kısa Mozart'm bir konçertosunu ve Frenck'in Varyasyon serfoniklerinl K O N T İ Y A de mebus obnadığımı hep bilirler. bir müddet kaldıktan sonra Ankaraya çalacaktır. Azalanmız, 16 Aralık pazartesi akîamma kadar (pazar müsKonaer ve Tiyatro tertib isleri her iki Mecli» azasıron listesi eeldim.> tesna) hergün saat 18 den 19 a kadar Derneğe müracaatle yerlerini ni küçük bir tethikle de bunu öğren•••^•••••BBMİBH ayırtabilirler." mek herkes için kabildir. Ben Ferid Pa Çeviren: Hamdi Varoğlu ^f Bir aşk mehtubu || ( j Ü N Ü N MEVZULARI ^ Büyük Britanyanın iktisadî durumu Yazaa: M Kenan Kan . ReCik Koraltanm ifşaatına cev Pangaltı ! N C î Sineması V IV I A N C ROMA N C E bfanhul Üüiversitesi Tıb Fsk'Hlesi F&ner Beşiktaş îkfilâfı hal yoluıtda ŞARKISIZ YASAYAMAM GÂNGSTERİN TUZAĞI Büfe kiralanacak Yeşilköy Devlet Havayoüarı Meydan Mudürlüğünden: Ü F U K Âdapazan Belediyesinden: 1 İSTANBUL FİLÂRMONİK DERNEÛİNDEN: SARAY Piyanisl Sinemasmda verilecektir PAPAİOANU MARİKA r SAADET Mısır film endüstrisinin son s8rö ve en büyük baçansı, beyaz perdenin eşi görülmemiş bir harikası: DtŞMANLARI Türkçe Sözlü, Şark ve Garb Musikili Fakir olduğu kadar yüksek ve asîl ruhlu, güzel olduğu ka dar da temiz ve namuskâr bir kızın kara ahn yazısuıı vt çok acıklı hayat maceralarını tasvir eder büyük bir ask dramı Ba; roüerde: .ACI HATIRALAR» ve «İSTANBUL KIZI. D A I f ı V E İ D D A U İ I I filmlerinin güzel yaraücısı I) H R I I C I D If A 11 1 !fl Askerî Fabrikalar Oehel Dîrektörluğü Ticare! Şnbesi MiâdiirİRgnnden: 1 5000 kilo 12 îlâ 15 m.m. kalmhğmda kulp Jpl satm almacakto. 2 İhalesi 23/12/946 pazartesi günü saat 15 te Tioaret Şubesinde yapılacaktır. 3 Sartname ve nümune, hergün Ticaıet Şubosinde görülehilir. 4 fsU'külerin bslli ^ün ve saatte geçici % 7,5 teminatlarile birlikte Ticarel Ç'".:.i»e gelmelcri. (15611) ve rakibsiz san^tkâr E N V E R V E C D İ BUGÜN Matitıekrdeıı İtibaren TAKSİM Sinemasıtıda şa hükumeü tarafından Istanbul Meclisinin kapatılmaamı müteakıb Istanbulda kalmak istemiyerek ve o vakit Lrtanbuldan ayrılabilmenin ve vasıta bulabiknenin tekmil mtişküllerini yeaerek bir Italyan «ileplnln ambarmda Rodosa ve oradan kiraladığım küçük bir kayıkla da Marmaris ve. Muğla üzerinden çocuklarımla birlikte derhal Milasa ;elmiştim. Daha sonraki hayatım Büyüîc Millet Meclisi hükumetinin yüksek bir memuru larak evvelâ Akdenizin o vakit elimizde kalan tek büyük limanı olan Antalyada mutasarrıf ve aonra da Adanada vali olarak geçmiştir ve Büyük Millet Meclbinin ikinci secim devresinde Muğladan gene halkın 300 imzalı isteğile OSMANLI BANKASI İLÂN 1909 ihraclı % 3.1/2 faizli Belediye istikta?ı: 1909 ihraclı %3.1/2 faizli Belediye isükrazı tahvillerinin 15'9/46 vadeli 72 numaralı kuponunun, 20 eylul 194G tarihinden itibaren Istanbul ve Lond^ada OSMANU BANKASI gişelerinde 'tahviller damgalanmak suretile, beher birlik kupon için £0.7.0 hesabile •ıcJiyi edileceği, mezkrur tahviJler bamiHerJnüı malumu olmak üzere ilân olunur KAYIB Rize limanından a'dıfıo» 425 sayılı liman ciBdar.ırra kaybeîiıu; Yenlsinl alacagıaıdan eskis'.nln hüırnır yoktur. Nuri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog