Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

13 AralıE 1946 CUMHURIYET di tam bir sefalet lçindedir T« açlıktan ölmemek için ameİelik yapmak zorunda kalmıştrr. üivorsnnuz, sevgili okuyuc Bulgaristanm ticarl ve Ottisadl duru larım, ki ben siyasî yazı >az~ mu bir çıkmaza girmiş bulunmaktadır. mam. Nerae lâzım! Büyük ihBütün yiyecei, içecek maddeleri ve her tısas ve vukuf istiyen, hele zengin vetürlü esya sıkı bir tahdide tâbi tutul sikalara ihtiyac gösteren bir vadide yazı Parts 12 (aa..) fki defa BasbakanYenl hükumetln iş görebümeel için muştur. Bir ziraat ve hayvancüik mem yazmak bizim haddimiz değil. Ben bir ve şimdiki Kralı Şerif Abdul lık; etnılş olan Lecm Blum, Fransız hü bu ikJ partlntn de hüaumete dabll olleketi olarak tanınan Bulgaristanda bu arkadaşın tariz makamında söylediği lah Hazretlerile dostuz. O kumet ba^kanlığına. seçilmişUr. Yapılan ması lâzım gelmektedir. gun bir dirhem yağ bubnağa imkân yok gibi bakkal dükkânmdan dışan çıknnn, bu defa Ürdunün tam bagiınsızlı tahmınlere göre, Blum, 575 oy almıştır. Öteyandan bütün partilerin söecüsti tur. Geçende gelen bir göçmen anlati' mam. Keşke herkese bakkal dükkânına ğını sağlavan bir andlaşma Imzalaması Mürrit sağcılar müstesna olmak iizare aşağıdakl beyanatta bulunmuştur: yordu: girebilmek nasib olsa! Lâkin bütün bundolayısile Ürdün halkının kendisine bütün partiler Blum'iia leiıinde oy ver« Bütün partiler oylannı Blum'e « Son kurban bayramı münasebetil. iara rağmen bugün bir siyasî yaa yaKrallık tevcih etmesi karşısında lâkayd nıışlerdır. verecekerdir. Pakat hükumeti lehlnde Türklere hane başma yözer gram gün zacağım. Çünkü bu yazacağım şeyi j e kalnıamıza inıkân yoktu. An'anevi bir Ya rapor? Paris 12 (a.a.) Leon Blum, Fransız veya aleyhlnde oy vermek şıkkı ayn medöndü yağı tevzi edildi. îş hacml öyl« rinde gördum ve benim gibi bn davayı mahiyet alan dostluğun gereği olarak seledir. Bunun için yeni hükumetin kaRapor incdenmektedir. Millî Meclisi tarafından hükumet şeflidaralmıştır ki az çok sermayesi olan ve yerinde dinlemiş pek aa Türk vardır. hükümdarhğını kutlamak, onunla ve Bir taraftan Avrupada komünistlik ğine seçlidikten sonra derhal yeni hü bul edeceeği plân, gözönürsde tutulaişten anlryan bir adam geoa gündüz çaonnn memleketUe aramızdaü mıinasecaktır.> kumetin teşkili için muhtelif partilerin hşmasına rağmen herşeyd«n mahrum öteki partilerle çekişir, Balkanlarda Yubetleri kuvvctlendirnıek için bn uğnrlu Blum'un sözleri dur. Çiftçi, mahsulüne sahib değildir. oanistanı Slavlar sıkıştmr, Amerikada liderlerile müzakerelere başlamıştır. vesileden karşıukh bir surette faydalanlleclis başkanı Vincent Auriol, IküZiraat ve hayvan mahsulleri tamamen kamür ptevi dünya sanayiini tehdıd Blum, evvelâ komünist liderleri Maumak mevkiinde idik. Bu şekilde hareket dan yeni hükumet şefi Leon Blum'e elinden alınmakta ve kendisine ölmlye eder ve Birleşik Milletler Kuruln sulh ederek bariciyemizin erkânmdan birini rice Thorez ve Jacflues Duclos ile gö tevdi ettigl sırada Blum, aşagıdaü cümoek kadar bir şey brrakılmaktadır. Bu muahedeleri ve silâhsızlanma babında rüşmüştür. Bur.dan sonra radikal scshükumetimiz namına Ürdüne gönderleyi alçak sesle telâfftız etmiştir: vaziyet karşısmda Turk idaresini görmü» konuşurken dünyanın öbür tarafanda memiz, nedense komşnmuz Snriyenin yalist lideri Edvard Herriot ile halk c Fran6a, güç bir durumda buliınveya babalarrndan dinlemiş olan Bulgar Hindistanda halk arasında kanh vak'abazı gazeteleri tarafından fena tefsir cumhuriyetçi hareketi ve muhafazakâr maktachr. Bu durum, belki <ie tehlüell Dün başlayan hafta lardan, 9 haziran 1923 senesinden başla lar olmakta, yüderce belki binlerceparti şeflerile müzakere<Je bulunmuştur. cdilmiş ve bizim bn çok tabiî hareketiolabilir.> yıp bir taraftan içeride birbirlerinl yok adam birbirini boğazlamaktadır. Ehemmünasebetile okullarda nıiz. bo jrazeteler tarafından buyük SuZannedii diğine göre Blum kabinesi. edercesine devam eden parti mücadele mlyeti gözden kaçan bu hâdisenin esaBazı muşahidlerin tesbit ettiklerlne riye teşebbüslerile alâkalı görünmuştür. yarm geç vakit veyahud da cumartesi göre. Blum, yorgun gibi görünmokte idi. lerile kaybettikleri maddt, manevl var sını yerinde gördüğüm içia bnrada konferanslar verildi Onnn için Halebde çtkan «ElCumhu giınü kurulrauş olacaktır. Bazı müşahidhklara, diğer taraftan îkinci Dünya Sa şahsî kanaatlerimi izah etmeyi vaztf« Yeni hükumet şefi, Alman sosyaUs ıiyc» gazetesi bir başmakaleslnde eü ler de Blum'un bir ka'cine teşkil etmeğe lideri Dr. Kurt Schumacher'in İngütevaşındanberi uğradıklan felâketlere Işa bUdlm. Tasarruf ve Yerli Mallar Haftaa dün liinç sayılaeak dererede jrarib bir takım I muvaffak olamıyacağmı söyliyecek ka reyi ziyaret etmesinl protesto etmemiş ret ederek cbizi bu durumdan ancak IngiHere, BBndbtana istiklâl vermek başlamıştır. Bu yıl, Tasarruf Haftasında mütalealar yürütmüştür. dar ileri gitrnişlerdir. Türkler kurtarabilir.» diyenler bile var UtedL Bunnn için bir mtfvakkat hükuolan Fransamn yegâne partisini teınsil daha ziyade gencliğe hitab edilmesi ve Sahibini çok yakmdan tamdığımız ve dır.> Blum, komünistleri, sosyalistleri, halk etmektedir. met kumlmasını teküf etti. Bn büyük gencler arasında tutum ve yerli mah pek kısa bir zaman bnce rnenıleketimiz cumhuriyet hareketçilerini ve radütalYugoslavyadan gelen haberler de iyi memlekette 40» mUyon adam vardır. sevgisinin yerleştirilmesi uygun görülAmerikada de misafir olarak gördüfümüz bn gaze leri ihtiva eden 4 partiden mürekkeb değildir. O memlekette yaşıyan ırkdaş Bunnn 106 milyonu Müslümandır. MusWashington 12 (a.a.) Leon Blum'un düğünden haftanm faaliyeti daha çok te 8 aralık tarihli nü^hasındaki «Büyük bir hükumet teşkilini arzu etmektedir. lanmıza son zamanlarda genij Slçülerle lümanlar «Pâkistan» ismtade d^eac Hin^ okullarda teksif edilmiş bulunmaktadır. Snriyeye taraftarız» serlevhah başyazı Bu 4 parti içerisinde bir de mutedil rru Fransız kabinesi başkanlığına seçilmesi ve sistematik bir surette zulüm ve hak dulardan ayn mtistakü bir devlet knr • Millî Tasarruf ve Iktisad Cemiyeü tasında diyor ki: «Biz bü>ük Suriye le haffzaltâr partisinin tenısilcisi buluna Washington'da çok müsaid bir surette sızlıklar yapümaktadır. Yahıız Ruman mak Utiyorlar. Hlndulann nfkî çizümlf; rafmdan hanrlanan afışler dün halkan karşılanmıştır. lıindcyiz. Şu şaıtla ki, bu devlet, Surije, calttır. yada durumun daha müsaid olduğu v« turuncn, beyaz, yeşü bayragmm yamnVrdün; Killiya; Filitin; Iskenderun; Washington siyast mahfillerinde beli toplantı yerlerine asılmıştır. ŞehrimizRumenlerin Türklere pek fena muamele da Pâkistanın yeçil renkte fakat tıpla^ Hükumet başkanı seçimin* geçilmez ren yegâne korku, Leon Blum'ü muvak deki bazı ticarethaneler vitrin müsabaMUSDI ve Lübnanı bir araya getirnıeHTürk bayragı resmindeki bayrağı htx etmediklerl anlaşılmaktadır. den evvel yapılan müzakereler. komü kat olarak başkanhkta bulunması ihti kalarının yapıldığı zamandan kalma bir 1 dir. Valnız bütün bu ülkelııin 'ıaikı buYunanlstana gelince; bu kornşu mem yerde saUanrrken Müslttmantarm PskB" nu istemeli ve bu teşchbü* yıivde yüz nistlerle halk cumhuriyet hareketçf.eri malidir. Zira Blum, hükumet başkarJığı geleneğe uyarak, yerli mallardan vittan davasından kolayca vaıgeçeceklert lekette daha son çete harM başlamadan Arab projesi olmplı bun<!an başka bu arasında göze görünecek dereoede bir mesuliyetini daimî olarak üzerine alma rinler tertib etmişlerddr. önce Garb! Trakya Turklerine çiddeÜİ memnl değildi. Hindnlar bix Pftkistaıı Bütün ilkokullarda tutumun ve yerli büyük Suriye de Arah hirliğiııin üyeleri muhalefet mevcud olduğunu meydana sma sıhhî dunımunun mâni olacağını Edirne (Hususî muha'oirimizden) bir tazyik yapılmağa başlanmıa, zulüm davasına yani Müslnmanlarm ayrlıma,] çıkarmıştrr. malları korumanın faydalan öğrencilore arasında yer alma'.dır.» ileri sürmüştür. suıa taraftar degüdlrler. Bu söıümtt dar.ı izah edilmiştir. Hafta içinde bütün ilk Son zamanlarda Bulgaristandan tek tük v« iskenceye v« genc Türk kız ve kadınHaiebli nu>l>:'.rr!rin Vvrmak Mediği bü gelen göçmenlerin anlattıklanna göre o lannrn namusuna tecavüz etmeğe kadar ha iyi anlamamz Için şunn iıah r* ~ okullarda yemis günü yapılacalrtır. jük Suriye araına ki'lığı 'iiH;rler araHindistandaki 400 milyonun 100 Pazartesi günü Yüksek Ticaret ve Ik ada bütün zenginler öldüriilmüştür. varan bu baskı, son 45 ay içinda bu nn Müslümandır. 280 mllyonB sında bize aid c!~n!nr ve Irnka a:d oNasılsa hayatîarrnı kurtarmağa muvaf memleketten 5000 « yakjn Türkün h«r tisad Okulunda Tasarruf ve Yerli Mal];>nlar bulıınf1uktxn hişka henüz ırmkaddur. «Htadn» demek Müslüman lar Haftası münasebetile büyük bir tcp' ak olanlar ise bugün amelelik yapmak şeyini bırakıp yurdumuza sığrnmasma ve Brahma dlnine mensub olan deratı tayin olunmıyan Filistin de bu Dün suTetile geçinmektedirler. Buna bir mi sebeb olmuştur. Birleşjniş Milletler lantı yapılacakür. hınmaktT ve bülün hu ülkeler halkının demektir. Geri kalan 20 mUyon Slh, Hı» j al obnak üzere Plevnenin en zengin a Baştaraii 1 tnrt sahijede Son harb yıllan içinde düsman boyunbüyük Sııriyeyi kurmak için kendi is Genel Kurulunda müzakeBudist, Mecorf gibi ufak eer I damı olan Kosta Stoyanof (Bulgar Çan duruğunun ve düşman zulmünün ne oltakriri kabul eden 123 üye, mevcud 246 te'derile rey vermeleri istenmekteiHr. arasmda taksim edlltmatir. ağ iken Plevneye gittiği zaman mekteb duğunu gören Yunanlılar, «ynı acıları ^ t o arasında takrim , oyım salt çokluğunu teşikl edemiyecereîere devam edildi Bu çeşid dÜHİnceleri ancak ffülünc rkadaşı olan bu zatm evinde konuklar kendilerile birlikte çeken ve Yunanista seriyet kendilerinde olduğundan «Hbı A ğinden önergenin yeniden oya konması bulmaktan başka çare bulıınmadığı zer Baştara\\ l inci sahifcd» miş) elinden bütün mah, mülkü ve ban nm müdafaasrnda kendilerile birlikte du»*lar memlekette ayn bir Müslfaman j Fluching Meadow 12 (a.a.) Birle? lâzım geldiğini ileri sürmektedir. C.HP. re kadar şüphe götürmez. Biz de işin bu :r.iş Milletler Genel Kurulu, İspanyada mahiillerinde ise, önerg« sahibl I>e temel faaliyetlerinl önlemei için Tudeh kalardald paralan tek levasma kadar dövuşen yurddaşlanna karşı bu ağır ha devleürdn knrulmasına ran olmuyoriar; gülünc safhasile meşsful olmağa Franco rejimi hakkındakl rmizakerelere mokrat milletvekillerinin dayandıkları iç Partisi ileri gelenlerinden 300 kişinin ılındıktan sonra hayatl bağışlanmıştrr. reketi reva görmeleri en çok gücümüze fakat MHsIüroanlar 100 müyon nüfusla4 gornıüvorıız. Fakat Hnlebli ga7ete daha rile ve Ç°k ayn din telâkküerile Hin j tekrar devam etmek üzere bugün top tüzük maddesinin seçimlere dair oldu tevkif edilmesi için emir vermiştir. Bu Fakat babadan kalma servrtini idare et gien olaylardandır. sonra bize doğrudan doğruya hîtab etlanmıştır. ğunu, önergeler hakkında bu hükmün tevkiüerin yapılıp yapılmadığı henüz bı mekten başka bir işi olmıyan ve elinden Kadri Oğuc anların arasmda bir ekalUyet teşMl mekte ve bizim bir taraftan Snriyeye hiç bir iş eelrr.iyen bu adam, şimlinmemektedir. ederek yaşamayı tehflkeU BİTİeşmiş Milletler Genel Kurulu, bü uygulanamıyacağmı, kararm iç tüzüğe distlıık şcöslerirkcn d'ğer araftan Urdün Dava buradan ç A n u ş t a . J M ^ 5 * » * " » " j Hükumet kuvvetleri Tebriz'de tamamen uygun olarak verilmiş bulunKralına el nzatarak onn t<*brtk etmekle tün Birleşnıiş Milletlerin Madridde bukumet kurnlnrken Müslttmanlar bbBğl ,| Tahran 12 (a.a.) Hükumet kuvSnriycyi yaraladiğımın söylemektpdir. lunan büyiik ve ortaelçilerini derhal duğumı belirtmektedirler. işdrak etmemişö. Sonradan binMtold, vetleri bu sabah Tebriz'e girmişlerdir. Çünkü bu gazeteye göre ITrdün Şama geri çağırmaları hakkında yapılan tavSalamon Adatto hakkında delâletler, tavassnÜar ve belH birmedıtâbi bir kazadır. Ammandaki saravlar siyeer de dahil olmak üzere siyasî koAnkara 12 (Telefonla) Öğrendiğime ğimiz giıH çartlarla Müsltimanlar da bu mitenin bütün tavsiyelerini inceleyecek göre İstar.bul milletvekili Sa'.amon Av? divanlar serabdan ve vehlmden baş Baştarai* 1 İTICI sahtfed* hükumete iştlrak etti. Iükin Hindularia ka bir şey değildir ve o saraylardaki tir. datto hakkında B.M.M. Başkanlığına münist partislnln bu hususta hareiete Müslümanlarm birbirlerini kırma=ına4 saltanat bir takım kabuklardnn ilıaretyeni bir müracaat yapılmıj ve kendisigeçmesini istemektedlrler. mâni olamadılar. Hâlâ bn iki rümre bir, tir. Suriye ise Kral Abdullah ile onn nin milletvekilliği sıfatmı muhafaza etbhini öldürüyorlar. Nihayet Işt Londra . ZARJF1S destekliyen Inpili/lerle Siyonistlerp rağAnfcara 12 (a .a.) Ürdün ve Lübmesinin anayasaya aykın olduğu ileri Harekâta uçaklar d a iştirak ediyor da görüşmek için ikî tamrın reislerı In^ mcn cumhnriyetçid'r ve sonuna kadar sürülrr.üştür. Bu müracaat Başkanhkça rmrıdan dönmekte olan Diş tşlerl BaAnkara 12 (a.a.) Ticaret Bakanlıgiltereye gittiler. Aldığınuı telgraf ha j Edime 12 (Hususl) Baadra Bo&aciîmhuriyelçi kalacnktır.» Anayasa Komisyonuna havale edilml^ür. kanlığı Genel Sekreteri büyük elçi Fe ğır.dan blldirilmiştir: berleri bu seyahatin de semeresiz n denen mevklde VB Sofulu clvannda Baştarafı 1 tn<H saîılfed« Komisyon bugün toplanarak bu konu rldun Cemal Erkin, bu akşam Toros Halebli gaıcte biHm Haricîyemizrn Bazı istanbul gazetelerind* yakında dün başlıyan çarpışmalarm bugün de dığını gösteriyor. Biz, bundan dört Hindistana gittiğinsiz raman bıınları bilmemesini hajretle karşıladı sual takriri veren çiftçi partisine mensub üzerinde geç vakte kadar görüşmelerde ekspresile Ankaraya dönmüştür. Genel açılacak olan tütün piyasasmdan bah^ bütün şiddetile devam ettigi öğrenilm'ş evxt\ Hindistana gittiğ U Si J h H ğını söylemekten geri kalmamakta ve brr saylav, Makedonya hakkında hüku bulundu. Bilindiği gibi Salamon Adat sekreber, İstasyonda, Dış İşleri Bakan sedilirken, Ege bölgesinde müstahsil'.erin tir. Bu harekâta top ve uçakların da iş küta» da IKngal VaUsi Sir John Herbert hize bu malumatı venuekle âdcta övün metin görüşünü bildirmesini istemkete, to'nun tutanağt Meclisç* tesdik olunmuş lıgı ileri gelenl«ri, kordiplomatlk başaynı zarcanda Yugoslav talebinin, Bul ve hakkındakl şikâyetler bu tasdik mu kanı, Efganistan büyük elçisi, İran elçl tütün fiatlarmdan endişe duyduklan ve tirak ettiğt anlaşılmaktadır. Vaeiy«ttn adındaki faRİliz devlet adamı bızi eskin •»ktedir. gar topraklarından bir kısmını Yugoslav amaiesir.den sonra vâki olduğundan tu si. Basın ve Yaym •amum müdürü, Mı bu huusta Ticaret Bakanlığma müra hangi taraf lehine gelişüğine dair hiç Wr ValU Umumîlik konağmm nMihteşem ve, Bütün bu sozler içinde de cevab veraat ettikleri yazılmaktadır. haber almamamıştır. Geniş ölçüde oldu enha divanhanesinde yem«fe çagırdıj ri'.meğe değer bir kelime bultınmadıi;ına federasyonuna katılan Makedonya cum tanaklan inceleme komisyonunca ya sır, Lübnan ve Süudi Arabistan masla^idî. Temekten wnra herbiritnizle huriyetine ilâve etmek maksadını güttü pılacak bîr muamele olmadığuıa karar hatgüzan, diğer bazı kordiplamatik erBilindiği gibi Ticaret ve Tekel Ba ğu söylenen bu harekâttan elde edilecek süphe ycktur. Çünkü söylenon «özlerin kânı, basın temsilcileri ve pek çok dost kanltkları, tütün piyasası konusunun neticenin çok ehemmiyetii olacağı sa ayn görüşürkeT» bana dediği şu i ğü kanaatinde bulunup bulunmadığmı vererek evrakı Başkanlığa sunmuştur. rcpsi Arab âleminin iç politikasına aîdvanvetll Londradakilcr. buradakl v nılmaktadır. laxı tarafından karşuanmıçtır. bir kül halinde tetkiki için, herhangi bir dir ve biz bu tartışmalara karışmayı a^Ia bildirmesini hükumetten taleb etmektevi kavnyamazlar. Ben bu adanlan kenÇetecilerİH Türklere mlümlerl dir. Bu saylav, Goms Diumain bölgesimüracaat yapılmasını beklemeksizia çok irlemeyiz. nin Bulgarlarla hiç bir alâkası olmıyan Bugün Mecliste, Istanbul Dün Dedeağac Pityon yolu Ue îs dl hallerine bıraktığım RÜn Mrbırlerınt] sayıda müstahsil temsilcilerinin iştiraBbim söylemek istcdiğimiz şey, Ur bir «Makedonya azlığı» ile meskun burini ağlamak suretile ilgilileri Ankarada keçeden Edirneye gelen 15 göçmen, çe boğa7İarlar. Faizleri her ay ödenen düniin Arab Birliği tarafııiilan tanîlnn lunduğuna dair «Rabatniçesko Delo> ga. Üniversitesi bütçesi Inçiliz valisinin tabmlni doğru çıktl.J toplantıya çağırmış ve beş gün devam tecilerin bastıklarl köy halkını ve bu abir devlet olduğu ve Şama bağlı bir zetesi tarafından izhar edilen kanati eden toplantıda konunun bütün unsur rada Türkleri kestiklerini söylemişlerdir. Ama o, bu simle, Ingilterfnin Hmdıs1 konuşulacak ks?a olmadığı hakikatinin AraMarca ve paylaşıp paylaşmadığını bildirmesini hü tandan belki de çabucak çıkTramasım ları incelenmişti. Konseyde Çaldaris davasını Arab Birliğince kabıı) edilmiş olduğunn kumetten istemektedir. Bu saylav nihaAnkara 12 (Telefonla) İstanbul anlatmak istiyordu. Maksad ne o u r s a | ^?'irterek, Halebli pa7ctenin Hariciyc yet hükumetten, Bulgar Yugoslav mü Üniversitesi bütçesi, Meclisin bugünkü Bu çahşmalar esnasında fiat konusu izah etti olsun, Müslümanlarla Hindulan karşli rrİ7e ve dolayısile bize vfrıncl; isterîi^i nasebetlerini bozacak mahiyette olan bu toplantısında görüşüîecektir. Yeni bütçe üzerinde de durularak müstahsillerin ve NeWYork 12 (R.) Güvenlik Kon karşıya bırakmak böyle kanlı hadısej ri rsin son dprece yanlış oldnğunn an vaziyete son vermesi için ne yapmak ta ile Üniversiteye 11,622,500 lira ödenek tüccarlaruı görüşleri dinlenmiş ve üat seyi bugün Yunan davasmı dinlemiş ve ere sebeb olmaktadır. Masrafsız % 6 faiz l;:nnaktan ibarettir. savvurunda olduğunu parlamentoya bil verilmdctedir. Tahmin edilîr H Hind Müslümanlanl arm gerek müstahsil ve gerekse tüccar Yunan Başvekili Çaldaris Konseye bu Sorıımsuz ve bilgisiz kalemlerin Suri dirmesir.ı taleb etmektedir. arafından itminanla karşılanacak şekil davayı izah etmiştir. M. Çaldaris'in lza günün birînde tam olmasa bile kıinnî bırl Ankara Emniyet Müdürlüğü ye gazeteciliğine hâkitn olduğunn daha Moskova Radyosunun tecellisine çahşacağı kendilerine hına göre Yugoslavya, Bulgaristan ve isüklâl ile memleketlerlnl Hlndulartlanj e\velce de anlarmış ve Sııriycnin bu Arnavudluk bir takım çeteleri silâhh ayıracaklardır. Benim ©rada gördüklej Ankara 12 (Telefonla) Ankara yayınladığı haber ifade edilmiştir. Görüşmeler nihayete y,,/den çok acı şekilde ıstırab çektiyarak Yunanistana saldırtmakla barışı rim ba Dd büyük dln rümresinin bir Londra 12 (A.P.) Moskova radyosu Emniyet Müdürü Şinasi Turga, başka erdikte nsonra bir kısım müstahsil böl tehlikeye düşürmekte ve Yunanistanı ğini izab etmiştik. D'yecek bir şey varsa rada bir bükumet knrmalanm ümi< bir vazifeye tayin olunmuştur. Ankara gelerâen alman telgraflarda neticenin ilân edilmemiş bir harb İçinde yaşat etmenin yersü olduğn kauaatini vcr o da Suriyenin bu esaretten <;abuk kur bu?ün adını açıklamadığı bir Beyrut ga Emniyet Müdürlüğüne, 3 üntni Genel zetesinin bir yazısmdan bahsetmiştir: tıılmasmı temenni etmekten ibarettir, emniyet ve memnunlukla beklenmekte maktadırlar. Bu yüzden yüzlerce polis Bakaltm ayinel demm ne suret gbs* Yayına göre. gazete Suriyeye, Türkiye Müfettişlik jnüşavirlerinden Refet tayin jlduğu bildirilmektedir. Yaptırılan ma ve iandarma öknuş bulunuyor. Hedef, erlr. R olunmuştur. örner Rıza DOĞRUL tarafından Ortadoğuda işbirliği yapmak Türk Ticaret Bankası A. S. allî tetklkler neticesi Ege bölgesin halis muhlis Yunanlı olan topraklan hususunda ileri sürülecek herhangi bir Bakanlar Kurulu i« tutün piyasası açılış tarihinin ocak Yunanistandan ayormak, sonra Yunpnlsteklifi reddetmeği tavsiye etmekte ve Yııracaş: şunlan ilâve etmektedir: Ankara 12 (a.a.) Bugün saat 16 da (İstanbul Şubesi: Taşhan Bahçekapı) ayınm ilk günlerine düşmesi gerektiği tana kat'iyen istemediği btr rejimi yükHar vurup harman savurma. lemektir. «Tam bir tarafsızlık muhafaza etmek Toplanan Bakanlar Kurulu saat 21 e Tafsilât için gişelerimize müracaat anlasılmıştır. Bu tarih kesln olarak birMiîlî Ekonomi ve Arttınna Deme&l I Yunanistanm karşılaştığı durumu bu istivoruz.> kadar çalışmıştır. kaç güne kadar ilân edilecektir. şekilde izah eden M. Çaldaris Güvenlik B Onur. bu hareketi Şahin ve Yade ölelim. Hasan Beyi cbür dünyaya nağmelerile arkadaşlarını eğlendiriyordu. Konseyinin vaktt geçirmeden bir tahkik heyeti göndermesini lstenüştir. kubu fena halde fcızdırmıştt. Her | yalnız göndermek doğru değil. İstanbul 12 (A.P.) Dramadan Bir aralık büyük çadırın kapısı Snünde ikısi de Hasanın ganimet tafcsimine isj Hulâsa çadırda ölmek istemiyen (!) iM gölge"peyda oldu. Onlar da yere çöDaha 5nce Güvenlik Konseyi, Siyamı en ve bir Yunanlı generalden öğrenild tlrak için ayrıldığını zannediyorlardı. ' krmse kalmadığmdan fcçılardan biri açı melmişler Hasanın türkülerini dinliyor Birleşmiş Milletler üyeliğine kabul et kaydedilen bir haberde, Türkiyede H^tâ Yakub: larak ortaya kondu. Hepsi neşell idi. lar ve hafif bir sesle konuşuyorlardı. miştir. çıkarılan» 1500 Bulgarm Yunan ara • Hasan iyi etmez. Padişahrmızın saSanki sabahtan akşama kadar küıc sal Bunun farkma yalnır Şahin Bey varmış, iini geçmesine müsaade edildiği bildi^ Sovyetlerin durumu yesinde nemiz eksik ki, gannim almağa •ilmcktedir. hyan bunlar değildi. Hasan Beye takı fakat ses çıkarmamışti. Kendi kendineAtina 12 (a.a.) Bir NewYorlc telg'.der. tBiz nihayet kapı kulu sayılırız. lıyorlar, gürültü kıyamet gidiyorda Bu hususta bugün b'.lgilerine müracaa Belki akıncılardandır. Serhad tür grafına göre, Sovyetler Birliği YunardsBize askerlerle beraber mal toplamak Heybelerden çıkarılan su kaplan, şarab kClerini işitmlşler de buraya gelmişleredilen Türkiyedeki bütün kaynakla tan tarafındas yapılan muraoaatin ha eyfiyetten katiyyen haberleri olmadığıj Tefrika: 114 Vazan: Feridun Fazıl Tülbentçi kâseleri yerin* kullanılıyordu. Kafalaı dir. e'' ette yakışmaz. ı NewYorkta bulunaa Amavudluk Demekten çekinmemişti. Yalnız Ostütsülendikçe neşeler de artıyordu. Diyordu. Fakat gölgeler çadırrn kapı ve Yugoslav murahhaslan gelmeden ev nı beyan etmişlerdir. [fıçıları attan indirip çadardan içerl al Yorgunlukları kalmamıştL tnan, kıskıs gülüyord. Yakub ona da med Paşa gibi fazla durendiş bir zat ssociated Press, Türk makamlarile buJ sından bir türlü gitmiyorlardı. Şahin değil, Sinan Paşa gibi kahraman bir düar. çıkıştı. Çal Hasan yanmdan hiç eksik etmediği şüphelenerek çadırdan dışanya çıktl. vel müaakereye konulmasmı istemiştir. adaki Yunan ve Bulgar temsilcile Yunan raurahhaa heyettniıı etrafında ;örüşmüş, ancak haberden malumatı Hasan, mütemadiyen gülüyordu. Ne gülcrsin Osman. Yoksa yanlış vezir lâzım. sazını ahnış, b a a oynak ve bazan içll Gölgelere hitab ederek: bulunanlann kanaatine göre, Sovyetler an hiç bir kimseye tesadüf edilı Diyordu. Yakıb ve arkadaşlarına göre, » ı söylüyorum?. Çok yorulduk beyzadelerim. Hard memleket havalan çalryor ve söylüyor Ne lstiyorsunuz? Birliği vetosunu kullanmadığı takdirde Sinan Paşa, askerlik sanatının bütün bugün ağız taddle şöyle bir güzel dövüş du. Hele bir tanesi Osrnamn çok hoşuna Osman nihayet izah etti: r. Diye sordu. Bütün kaynaklar haberin doğruluj! Hasan Beyi oraya ben gcnderdim rnceliklerine vâkıf büyük bir kuman tük. Arkadaşlara bir ziyafet hazırlaya gitmişti. Hiç Şahin Bey. Çal Hasanın söyle Yunanistamn tahkikat talebi ekseriyetle kabui edüeoektir. an şüphe ettiklerini ifade etmişlerd Esir olduğum zaman beni hapis ettik dandı. Yalnız bir kusuru vardı. Karşı lim dedik. Osman şarablarrn yerini haSu dlam eojam gelem diği bir manl çok hoşumuza gitti de. leri çadurda fıçılarla şarab varda. Ken sındaki kim olursa olsun fikirlerini şid ber vermişti. Yolda bir de koyun bulSel olup taşam gelem Şahin bu sesi tanımıştı. Karanlıkta djsine haber verdim O da dayanamadı detle müdafaa etmekten çekinmezdi. muştum ama, gelirken yeniçerilere heSana kavuçmak için kendisine cevab veren Çaldıran muhareYoksa Hasan Beyi hepimiz tanırız, akKonuşmalar devam ederken, Çal Ha diye ettim. Zavallılar bir aydanberi ei Yel olup koşam gelem. 2.500 den fazla en krymetli tarih! ve sıhhî yazılarla en güzel fıkralan beslnln muzaffer kumandanı Yavu2 Sulçaya kıymet veren adam mıdır? ean çıkageldi. Atınm iki tarafına da bi yüzü görmemişler. Dualannı aldıın. Maru biter bitmez Yakub, Osmanm tan Selimden başfeası değildi. ve takvime dair en doğru malumab ihtiva eden Bölükbaşı Cafer de bu sözleri tasdik rer fıçı şarab yüklemiş, kendisi de fı Yakub takıldı: yüzüne baktı, sonra kulağına eğilerek: Ef endimiz af buyurun, tanıyamadık. etti: çılann ortasında oturmuştur. Meşalelerin Sakrn Hasan Bey, bu fıçıların için Merak etme Osman yakmda îstan Orduyu hümayunu doîaşırdık. Ça Osman doğru söyler, Hasan Beyin ışıklan altında Hasan Bey bu halile bir dekiler zehir olmasın? bula döneceğiz. dınnıza uğramağı arzulamıştık. akçada gözü yoktur. Ama ne yapalun ki mulıaribden ziyad« Nasreddin Hocaya Ziyanı yok beyzadem.. Ben zaten DedL Osman kıpkırrma olmuşto. Yal Sağ olun efendimiz, kullannna Ihbenziyordu. Şahin Bey gevrek bir kah çoktan dünyadan elimi ^lyağımı çektim. nız: Tebriz şarablarma dayanamamış. ya ettiniz. Yakub ve Şahinin hiddeti geçü. Ko kaha koyuverdi. Sizden başka dünyada Ümim var. A Sen ne iyi adamsın Yakub ağabey. Selim önde, Anadolu Beylerbeyi Sinan nuşmalar bugünkü kanlı savaşa dair Beyzadem bu ne halî masyadaki evimi de dönerken satıp OsCevabını verdi. Acaba Yakub bu ima Pa?a ortada, Şahin arkada çadıra girince, oluj'or, Sir.an Paşanm fedakârlıkları sa Ne yapalım, karmca kararınca, ga rnana düğun hediyesl vereceğfan. ile neyi kasdediyordu? Çal Hasan ooş hepsi şaşırdılar. Çal Hasan şarab fıçısıyılıp dökülüyordu. Şahin: naimde bizim de hissemize du düştü. Şahin atıldı: tukça coşuyor, bazan yanık bir memle nı saklamak isterken yanlışlıkla fıçıyı En iyi matbaa kâğıdile gayet nefis bir surette Padişahımızın yanmda Her&ek AhOsman ile Mehmed yardım ederek Yakub ne dersin bu aehrri içlp biz ket havası, bazan serhad kollarmın içll ters çevirdiğinden şarablar Böîükbaşı Caferin üstüne başına döküldü. Yakub gülmemek için kendisini güç zaptediyorAMCABEY V E D 1 L 1 M 1 Z !.. du. Kimi Padişahm elini Ümi eteğini öpmek stiyordu. Selim; Ne olursunuz? Hele şSyle oturun Sinanla misafir geldik. Dedi. Selim, Yakub ve arkadaşlarmrn birbirlerine olan itimad, sevgi ve kahramanlıklarına hayrandı. Bugünkü savasta onlan takdirle takib etmişti. Vezirlerin yapamadığım bunlar yapmıştı. Çal Hasana: Haydi çıkarın bakalım şarab fıçüa50 milyon kazanduan yıldız Dünden bugüne Robert ÇIKARAN: rını. Elbet bize de ikram eyliyecek bir Alda Nihayet Kraliçe oldu Bir aşk böylf bitti tas sarabmız vardır, emr:ni verdi. TURKİYE (Chopin) Darvaş Julya Mary Astor Lana evlcniyor Çal Hasanın şaşkınlığı henüz gitmemu? Yalan dolan dünyası Kibar bir kopek Mısırlı mişti. Yakubun vüzüne bakıyor nasıl haYAYJNEVİ yıldız (Mediha Yusra) Bitmiyen hasret (Rcmanın sonu) reket edilmesi lâzım geMilme dair bir Istr.nbul dlll pskiden ti'Ç t)e Yedıs rmen yt ı. şır.? kpct~ıi »Dll.'nlz neden bovie boA. Iftira'. I=tRnbul turte Ne minasebet'. 1 Derd ortağı Film şarkosı Tablo v.s. ile zengin bir boi.e d?eıldl Amcatvey',. Oyle ijaret bekli\ardu. Yakub Yavuzu gencliotobü's. ağızlarımızdan sauül bal akardı . zuldu'..» dediğim zaman «dll çesınl bozan tramvay A. Yıllar var kl buniara sltatlı şekilde Ç 1 K T L telffon ı terkos, he.vaBazl gibi nl'len!yor) buniara homurdanilşlerU ul gösterlyorlar!.. ^inderbfri tanırdı. Tabiatini herkesten seylerdlr yoruzl^ iyi bilirdi. Arkas\ vor ': Hükumet Istenbul Ticaret Odasında bir mütehassıslar heyeti toplayıp 7 eylul kararlarının akıbeü ve pahalıhğın önlenmesi çareleri hakkında fikrini sordu. Bn heyet toplandı... Ko&aştu Düşündü ve bir rapor yazdı; bükumete sandn. Bu raporda pahalıbğı karşüamak ve piyasayı ferahlandırmak için on tavsiye vaıılı... Bu tavsiyelerden biri de gümrüklere zam yapümaması idi. Halbuki yüzde 156 buçuk zam yapıldı. Blum Fransız şkanlığma seçildi Balkanlardakî Türklere III Ye sonra karşı yapılan III zuîümler Tasarruf haftası Bastaraft 1 inci sahljeâ* Sayın Receb Peker Başbakan Ankara Balkanlarda Turkler* karşı yapılan zulümler hakkında haberler yayınlanmıştır. Bu husus Tıb Fa&ülteal Tatebe Derneği üyeleri arasında derin teessür uyandırmıştır. Teessürümüzü Başbakanımıza bildirirken, her zamandan çok flkirlerinizln önderliğine ihtiyac hissettiğimizi arzeder derin saygüanmızı sunarız. Rükneddin Tozun Tıb akültesi Talebe Derneği Başkanı Başbakan Receb Peker bu telgraflara karşılık olarak Hıfa Tünur ve Rükneddin Tozuna aşağıdaki telgrafları göndermiştir: Hıfzı Timur Istanbnl Üniversitesi Talebe Birliği istanbul Rükneddin Tozun Tıb Fakültesi Talebe Derneği Başkanı istanbul Varlığımızjn en kuvvetli dayanağı olan milliyet duygusu üstündeki hassasiyetinizi takdir ederim. Sınrrlarrmız dışında yaşayan Türklerin mukadderatı gibi geniş bir konu üzerinde nümayi^ler tertibl yurdumuzda nizamı bozmak istiyen zararlı unsurları sevindirecek bir hareket olur. Bana müracaat tarzınızda gördüğüm ve takddr ettiğim ince anlayışuı sizere sükunet yolunu tercih ettireceğine kaniim. Başbakan Receb Peker Balkanîardaki ırkdaşla rımızın acîkls dnfuntu Ispanya meselesi Millet Meclisi Riyaset Divanı dün foplandı İran ordusu Tebrize girdi İsfanbul için Rus hulyaları Feridun Cemal Erkin Ankarada piyasası ocak ayında açıhyor Ege tütün Batı Trakya çetelerden lamamile lemizleniyor Kuponlu vadelî mevduat Ayrıca 7.500 lira ikramîye Türkiyeden 1500 doğru değil Bulgar çıkarıldığı YAVUI SULTAN SELIM BÜYÜK SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMİ i ÇIKTI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog