Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET r;. 13 Aralık 1S4Q Kendi Davalarımız Yazan: Ahmed Hamdî BâŞAR îlHIİIIHtllliniiniüM'HHHllilHliniHHIIHMIHlHlllil'.ISUHHIIllll SIHHt BAHİSLER HEM O NAL'INA MIHINA Fikir ve*po!itika tezadı O ran ordusunun bir kaç günlük bîr Heri ytirüyüşünden ve bazı ehemmiyetsiz çarpışraalardan sonra, ACuTnhtJriyet süSağlık plnmın ğiştirmek cehdi ve mücadelesi içlnde , • Kurdla kuzu Tairleşebâir.jııi? w*m^*+m~mm*mMm+ Y a z a n : **^^»*******mucib sebeb'ere aid zcrbaycan asileri teslim oldular. Bu hatunlarmda çıkan Jf'Buna herkes hayır.. cevabını verir. yaşıyan bir âlemiir. Şark ise, şartları muhtelif yanlanmkısmı burada bitlyor. rekât hakkında gelen haberlere göre, üç Çiinkü ikisi de hayvaTidır"*aîha, yaratıhş, değiştirmekten korkan, huzursuzluktan da yurd sıhbatinin Ben oldukça uzun koldan Azcrbaycanın merkezi Tebrize tablat ve hayat mücadelesi bakımların kirrtulmak üzere gökten kurtarıcı bekmedenî memleket'dan birbirile tezad halinde yaşarlar. liyen ve onîara uyan bir başka Slemdir. ve bir çok misaî'er doğru yürüyen hükumet ku\Tetler( lerdeki derecesinde Fakat biri çıksa da: hesablar, delillerle 15,000 kişi ile Tahrana sadık Kürd kabiBahsin çok hayatî önemi vardır; onun olabilmesi için devletin yalniz koruyucu dört milyon lira, memleket ekonomisinin ve vaziyeü olduğu gibi teşrih eden lelerindcn nıürekkeb imiş. Asiler ise Politika ile fiklr birleşebilir mi? için bir makale çerçevesi içinde ortaya tababetlö uğraşması v« tedavi yükü gibi bu yüzden uğradığı zarar otuz milyon bu kısmm bir minyatürünü çizdlm. 7000 kişi tahmin ediliyormuş. Fakat ' Dese, sanki bu. iki şey aynı baoa ve konup bir noticeye bağlanması tabiî bck. hiç bir zaman altrndan kalkümıyacak liradır. Hususî hastaneleri de katarsak 560,000,000 liralık v« on seneye taksim uçaklarla da desteklenen tran ordusunfcnanın çocuklarıymış gibi, düşünmedea: lenemez. Fakat her yazı bir şey ifade ve bütçe hududları içinde başarılamrya 40 milyon liradır. Yalnız tifo yüzünden ederek tatbikı lâzım gelen bu plânm mu da zırhlı birlikler bulunduğn halde, asi Neye birleşmesin, bunlar kurdla etmek için olduğuna göre benim dejsu cak çeylerin (harta kasası) veya assls memleketin iktisadî kaybı on yılda dok vafiakıyetini istemiyecek bir Türk va ku\vetler bundan ve hava silâhından fcuzu mu? bahse do2<ur>.Tnamm sebebi iznh edilmek tance publique ve emsali gibi Avrupa san ild milyon liradır. Yurdumuzda se tandaşı tasavvur edilemez. Bizim için mahrum imişler. Cevabmı verirlz. Halbuki politika 11e lâzırr.dır ki, o da şudur: dald nsullere uygun bir teşkilâta rapte nevt 720,000 doğum oluyor ve bunun iki fikir ikisi de insanî müessese olmalarıAzerbaycan asileri teslîm ohınca blr Biz Cumhuriyet inkıİEbmdan sonra, Dün sabah saat 8,52 de Yenikapıdan dilmesi lüzumunu daima müdafaa et yüz bine yakını ölüyor. Bakınız sahife sağlık meselesi, ana moseledir. Çünkü nüfusum'jz azdır. Siyasî icablar kalaba müddettenberi bunlarm başmda bulunan na rağrrten doğuşları ve karakterleri hâdiselsre ve şartlara boyun eğon bir kalkan 21 numaralı tren, Sirkeciye gellık bir millet olrnamızı zarurî kılıyor. ve İran hükumctine kafa tutan, meydan feakımından iki tezaddan başka bir şey şark olmaktan sıynlıp, onlan icabmda mek üzere yoluna devam ederken, ölüm miştim. Şimdi memlekette demiryolu, 45 ten aldığım şu satırlar ne diyor: îdeğildirler; bir türlü bağdaşamszlar. irademizle değiştirmeğe çalışan bir garb le neticelenen bir kaza olmuştur. Ka ganayileşme, sulama ve maarif gibi iş•Şn halda bulaşın ve salgın hastaük Memleketin kalkınması, iktisadî refah, okuyan Pişaveri adh kişi ortadan kaylerimizin plânlaşmasından sonra b!r de jOnun için bütün insanlık tarihinde bu olmak ycluna girdik; ve bir çok büyük tar, Kumkapı istasyonuna girdiği sırada, Iar ve çotuk öliimü sbeebile millî kay henüz işlenmemiş bir durumda olan ser. bolmnş. Omın nereye {rittifini kestirmek İki varhk arasmda düşmanlık ve mü işler başardık. Fakat bütün bu yaptık yolun kenarmdan yürüyen bir kadın, sağlık plânı yapüdığını duymak benim bımi7ut senede 820,000.000 lirayı buldu vetlerimizin gelişmesi, millî mSdafaa, güç değildir. Hududun öte taratna, için hiç şüphe yok ki çok elâka çekici fcadele hiç eksik olmamıştır. larımızın başmda, fikirle otoriteyi, yanl eteklerini lokomotife kaptırmış ve hızla oldu. îlk müjdeyi ekim »ymda Millî Tıb ğunu ve bütün hastanelerde yatan has ünar, velhasıl bütün memleket davaları, efendilerinin kapısına'» Ben bu yazımda şüphesiz millî haya hayvanlığımiz üzerinde birbirine tezad yere yuvarlanmıştır. Kazaya uğrayan Kongresi için Ankaraya gittlğimizde al talar yüzünden de vuku bulan kırk sağlam bünyeli nüfusu çok bir vatanda Azerbaycan halkmm çokluğn Türk İnnızm en mühiın davalanndan biri ol olarak doğmuş bu iki insanî müesseseyi kadının sol kolu tekerlekler altmda ke dık. Şimdi elimize (Sağlık ve Sosyal milyon lirahk kayıbla bîrlikte bu raka kabildir. Mucib sebebler yılda blr mil olduğuna göre, Azerbaycanlılar İran ; mın dokuz yvt milyon liraya yaklaştığını yar liralık bir (millî ekonomi kaybı) mız devleti camiası içinde muhtar bir ldare»akla beraber. bahsi bu ayrıhğın kok bağdaştıramazsak ve politikayı hayatı silmi?, başı da yere çarpma ile yara Yardım Bakanlığmca hazırlanınıştır) leri üzerinde derinleştirecek değilirn. nuzda tek hâkim faktör olarak tanımak bere içerisinde kalmıştır. Gece istasyon ibaresini taşıyan ve adı (Birinci on yıllık görmekle teessür duymamak imkânsız olduğunu tebarüz ettiriyor. Halbuki plân, ye kavusmak istemekte hakh idiler. FaBadece bu tezada temas ederek bunun ta devam edersek, ne yaparsak yapalım, daki boş bir vazon içerisinde yattığı, mülî sağhk plânı) olan bir eser geçti. dır. Halbukl sağlık plânımızın çizdiği e on senede sarfedilmek üzere yarım mil kat bu isteğe örayak olanlar, Moskova 'medeniyet ve insanlık üerlemesi ölçü bir şark olmaktan kurtulamayız. î^er sabahleyin bir elinde yemek sepeti, bir Bu eseri yukarıdan aşağıya kadar oku saslar dalıilinde ve bugünün icablarına yar istijor kl yılda sarfedilecek miktar, bendegânından olduklan İçin, onlar Soveünde azaldığmı kayıdla iktiîa edece inkılâbımıza rağraen, hâlâ her mesele elinde ispirto şişesi yola çıktığı öğre duk. Eseri iki kısma ayırmak kabildir: uyacak şekilde işletilecek bir sağlık teş bir yıllık kaybm yirmide blri kadardır yet Rusya hesabına çalışıyorlardı. Onun ,ğiın. O şekilde ki toplulukların medeni ve dava yalnız otorite elinde olduğu va nilen bu kadının, kimsesiz, alkol müp Birinci kısmı, böyle bir sağlık plânı ha kilâtile çocuk öliimlerini binde iki yiiı ve bu paralar da adeta yüksek feiz ge Içln hem tran. hem Azerhayean nakımJyet seviyesini ölçmek için en şaşmıyan kit mesele olur, ve bunun dışında herşey telâsı, 45 yaşmda ve Surpik isminde nrlanmasını icab ettiren sesebleri tam elliden. bütün milletlerce kabul edilen tiren bir banka mevduatı gibi boşa git lanndan vatan hainleri id'ler. Azerbay«lçü, fikir dü?manlıklarının derecesidir. susar veya ona uyarsa, garblı olduğu olduğu anlaşılmıştır. Surpik, yatırıldığı ve açık bir görüşle, haMkati bütün çıp elliye indirmek ve konınması kabil bu miyen, milletin ve vatanın sinesin« ya canlılar da buna bildikleri içindir ki [Biri uğraşıp iopluluklarm fikir düşrrsan rmıza değil, fakat tnplu bir millet îıalin Haseki Ha;tane5İnde ölmüştür. Adlî he lnklığile görerek ve göstererek yazılnuş. laşıcı hastalıkları ortadan kaldırmak sn tırılan mevduat mahlyetini alacakür. Biz bu yazırmzda mucib sebeblerden elebaşılaruı pesinden gibnemişlerdir. Bn !İığı derecesini gösterecek bir nevi ter de ya?adıŞımız3 bi'e güvenmsmek lâ kim Dr. Kâmil Unsalan, cesedin gömül tır. Bence bu k;sim üzerinde bilhassa retile millî servetin kaybını ifade eden yüzden onlar da hududun öte tarafından .tnometre icad etse, bununla her tarihts zımdır. Politikadan evvel, htç olmazsa mesine müsaade etmiştir. Nöbetçi savcı durmak lâzımdır. Bu kısmı okuyan veya bu büyük rakamı bir iki milyona indir, canlı örnekleri belirttik. Durumumuzun gönderüen paraya. silâh ve malzemeye, mek kadar nıesud bir netlce düşünüle düzelmesi için plânm tosavvur ettiği şey. her eemiyetin medeniyet ve insanlık pclit'ka ile beraber fikir; işte inkılâbı yardımcısı Şakir Öncül tahkikata başia hud bu kısımların okuyuculanma nakleKus Azerbaycanlılanna rağmen, koca leri gelecek yazımızda inceleyeceğiz. ilerleyişindaki mevkiini ve derecesirü an tnızm muvafiak nlup oİTnadırmı r;ö?tere mıştır. Lokomotifteki makinist Hakkının deceğim parçalarını okuyanlar b5yle mez.» memlekette yalnız 7000 kişilik bir knvlarr.:ş olurduk. ve şahicilerin ifadeleri alınnu?, kaza ye bir sağlık plânınm baa imkânsızlıklar cek tek miyar!. Cemiyotimizde fikir otovet vücude getîrebilmişlerdir. Bu kuvveInsan esasta, bir hayvan olarak, fikre rite ve politikadan müstakil ve cnun rinde keşif yapılmıştır. TahMkat geniş yüzünden olsa blle bugüne kadar gecikte girenlerin de bir kısmı, zorla devşimiş olmasma üzüleceklerdir. Raporun Öüsmandır. Çiinkü fikir, yaşanan ?eyi, düşmarJığmdan uzak yEsryarak otorite letilip derinleştirilmektedir. rilmiş olacaklar ki bir kaç günlük bir baş tarafı saltanat devrinden pek cıhz reaüteyi deği">tirmek ve yerin* başka ile s?rbestçe mücaiele edecek: ve kaçarpısmadan sonra teslim oldular. Böybir şekilde devir alman sağlık teşkilâtıVe yasanmamış bir şey koymak ister. nımızin vücrudde deveranı ve bu develece kızıl Azerbaycan sergerdeleri «Tahnin Cumhuriyet devrind* elde bulunan • Halbuki hayvan olarak insan yaşananı randan doğan atej na?ıl hayat için lâran lizerine yürüynrnz!> gibi yüksek vasıta ve imkSnlardan istifad* edilerek jdeğiştirmekten korkan bir mahluktur. nmsa, fikrin otorite İle durmadan müpalavralar gavurdnktan sonra, aolnğu 1 neler yapılabildiğini hulâsa ederek şimîlk insanlar ve bugün dahi vahşi kat>i cadele?i de cemiyet hayatımız için öylehudndun öte tarafında aidılar. Anlaşıhdiye kadar bir şeyler yapılmış obnasına leler ve iptidaî topluluklar ne muhitleri ce lâzim addedileoek!. tste o zaman yor kl Kınlordu, Azerbaycandan çekilG'lmrOk res.'rîi!erlno yenl yapılan »ım rağmen bu hususta ne kadar geri kaldıni ne de yaşadıkları şartları değiştir garblı oluruz. Ar'ık cemiyet içlnde fikir sonr» plyasada hasıl vazlyet, Bundan bir, bir buçuk ay evvel bu dikten »onra, Pişaveri çetesl, sadece blöfmek istemezler, ve hattâ iıtıkân önlerin« metaı satan ad?jn. rroin satan gibi, tehli lardandevam etraeite, piyasa olan çehresl ğımızı gösteren misaller veriyor. tlr; halbuki Pariste milletlerarası serle Tebtizde fermanfeTma oluyonnuş. el'an tabll serüse ve hayatları ıstırab içinde bunal keli değildir, tilâkis muhterem ve mu nl hentlz almamı» b'ulunmaktadıı, Bunda, giye iştirak eden Uâsik resmin mümes sütunlarda, Pariste açılacak milletleraAteş adlı tran gazetesîtıln yszdığına rası modern resim sergisile gene orada, pa dahi, bunları değiştirmeğe cesaret e barek iş yap^ndır. Şuna dikkat etmeli biraz da hangl lthal mallarının ne mlitar Şehir Dram Tiyatrosunda, senenin jkin Biz de burada verem gibi son yıllardabelediyeye aid C«rnuschi Müzesinde ter göre, Sovyet elçisl, tran Başbakanına cleınezler. Huzursuzluk veren çartlan ki garblı olmıyan cemiyetlerde fikre zam gordüğünü gösteren llstelerln tüccar kl genişlemesl belki sıtmadan da fazla ci telif eseri olarak şirin bir komedi seySâeğiştirmek, bunun için de göç edebîl ksrşı duşmanlık yalnız otoirteden gel ve komlsyoncular elinde buluntrjıması, her endişemizi mucib olması lâzim gelen bir rettik. «Ağhyan Kız>, isminin aclklılığı tib edilen Türk sanatı sergisinden bah şöyle hir tehdid de savnnmış: İran knvvetlerinhı Azerbaycana . tnek fikri, insanlan medeniyet dünyası mez; halk da fikir işini hoş görmez ve lthal edllecek mal İçin gümrüMerdekl' lls afet hakkında rdpordan şu satırları ala na, müelliflnin Reşad Nuri olmasma v« setmiştim. UJIJES.C.O. nun hazırladığı telere mli.acaaj. edllmesl sebeb olmaktadır. birinci sergiye iştirak eden Türk res jrlrmesi Sovyet Rusyafletran aranndaki jıa atan ilk cesurane adımdır ki, bu fikir hattâ iptidaları teniudden haz duyduŞu Bu çıeklldo tereddüdler B'.r ttlria zall ol rak ise başlıyacağız: dram kısmında temsil edilmesine rağmen *jayesinde medeniyet doğmuç ve yayılrmş halde çabucak btlndan usanir ve bun mamr.Stadır B a a lthal&t maddelerlnln samlarile ikinci sergide eser teşhir eden anlaşmaya uyşun değildir. Bn hareket, «Mııhtelif vercm savaf kurullannn hafif ve pek hoş bir komedidir. Bu, lerin iazandıklan muvaffakıyeti ajans Rus hadnduna karşı blr tehdid ohnakVe bugüne kadar devam etmiştlr. Demek memleketlmlıde lm»ı edilmemekte olması larla uğraşanların fena akıbetleri karşı veya ham maddesinln bulunmamasına r«8 zın mahdud Tıölgelerda yaptıklan istatis elinde büyüttüğü genc ve güzel bir kızla oluyor ki fikre karşı duşmanlık ir.sanlahavadisleri ve muhabir mektubları ha la kalmaz; avnı zamanda mUrtecilere nnen refimlerlnln arttırılmıg oluşu da !tl tiklere göre her veremden ölene karşı en evlenen orta yaşlı, hattâ yaşlıca blr dok linde okumuşsunurdur. Eğer bu sütun müessir bir yarctım da teşkil eder. Onun Jrın tabiati lcabıdır ve bu hal ancak me 6inda: PekâlS olmuş, ne uzerlerlne vazife razlan celbetmektedlr, B'.üıassa tıb ve k'.rn. aşağı bcş açık veremlinin torun hlkâyesidir. ideniyetle yavaş yavaş tasftye edilmekte. ları taKb ediyorsanız, daha »ergilar açıl Içln Bovyet Rusya, bn vaziyet karşısında, y»da kullanUan aletlertn reslmlerlnln art kabul edilecek olursa nazarî olarak vur!di? dir. Dr. tbrahim, Sara ile evlendiği akşatn, madan, Türk ressamlannın dünya öl seyird kalıp bekliyemez. Demekten çekinmez. Bövle cemiyet tınlmain dofrru gör'Jlmemektedlr, dumuzda en aı yiiz bîn açık versrali bu zifaf odasının eşiğinde genc kıım bir çüsü içinde ön plânda gelenler arasında iran knvvetlerinin A'erbaycana glrGUır.rılk reslmlerlne yajıı'.an zamda ht landuğu anlaşıhr. Halbukl verem savaşı Fikir, yaşanan ve huzursuzluk veren lerde fikir spom yaparıları kiın?e seyir buhrana tutulduğunu ve hüngür hüngür bulunduğunu kaydetüğimi de hatırlar mesinln Rus devi için blr tehdid teşkil maye görınUş ol«n yerl! sanaylln dlğer zam tealiteleri değiştirmek iradesi ve ceh bile etmez; ama bir politika kavgası, Ivurallanmmn çalışhklan 'bölg'elerin, gorcn maddçlerlnla f!at yüksellşlne dinden ibarettir. Burada «fikir» kelime bir ded'kodu, hayvanlıŞımıza aid olay hemen lthal uydurarak flatları yükseltm^ğe tıbbî yardıma en fazla maıhar olduklan ağladığıru görür. Bundan, Saranın ken sına. Şimdi, bu, bir hakikat olmuştur. edeceği kadar güliinc bir iddia tasavvur ayaS Bundan dolayı kendime bir gurur veya edilemez. sini sosyal fonksiyonu bakımmdan al ların hikâyesi bütün gözl^ri ve kulaklp.rı baş'.ama'arı da hayret'.e karşüanmalrtadır. yerlcr olduğu gözönüne almırsa, tedavi disini değil, genc bir doktor olan Adnanı gevdiği neticesini çıkartır. Hele bu fe şereî hissesi çıkaracak değilim. Şeref Sorde Isrlklâl Içfn ayaklanmı») olan, dığımı ve «politika» mefhurnile de siya harekete getirmeğe kafidir. îpfkll kbir.Rçlann metTeslnde hemen 23 imîîânlarmm pck az bulnnduğtı mahrndivacın, Saranın değil, genc kran ba tamamen sanafckârlarımıza aiddir. O saEÎ iktidarı, otoriteyi kasdettiğimi tasrih Gavb da eskiden böyle ldi. Orada da llra., kadın çorablarında yar.m llra yükse. miyct bölseleri Takamlannm bize daha baaı Abdullahm arzusile yapıldığını natkârlara ki, her şeye, sefalete, istihza fakat hakikatte memleketlerinl b'r boletmek lsterim. Fikir, huzursuzluktan halk, fikircilerdpn ho?!inTnaTdı. Cemiyet Hş olıruştur, Fakat eanaylcUer bu yilSsellsl korkunc net?celer vereceği aşikârdır sevik sömürgesl haline sokmak Istiyen öğrenince, sahneden çekilir ve bpkı mo lara, hakaretlere rağmen hakik! sanat Azerbaycan kurtulmak cehdi olduğur.a göre, bunun bünyeçinden onları teMikelt ma'nluklar satıcıların majaza sah'.bTerlnın yaptıMar'.nı (Sahife 15).» kızıllannm mağlubîyetl Iddla ve İlatlara dern blr Cyrano gibi iki sevgiliyi bir yolundan ayrılmamış, kartpostal boya karşısmda. Moskovarun »eyircl kalıp doğması için evvelâ huzursuzluğun doğ gibi otoritelerin kolaylıkla silip süpüre llâve etmektedlrler,blr z&m yapmadıklannı Plân mucib sebeblerinden çıkardığım leştirmek için uğraşır, Adnanı himaye cılığma tenezzül etmemiş ve nihayet kalmıyacağinı ve bekleme>ip de ne ya»ası ve yenilebilir bir şey olduğuna ina bilmesi sebebi de budur. Onun için fiPîyasada blr kontrol olmaması dolayısîle bu satırlara tarafımdan bir şey ilâvesi sine alır. Fakat Sara, artık kocasma â bütün dünyanm sanat merkezi olan PaMlması lâzımdır. Hâdiseleri ve şartları ldr düşmanlığmı yalnız pacağını olaylar gösterecektir. otoritelere b'lMin fırsat düş'sünlerl bugunkü duromAllahm hikmeline bağh ve iradelerimiz maletmeyi ben doğru bulmuyorum. dan lrtedl'iiarl glbl lsttfade etn.ektedirler. zannediyorum ki lüzumsuzdur. Bu ka şıktır; bütün varhğile tekrar onu ele riste birisl miüetlerarası olmak üzere AzeTbaycanda bolşevik harekeHnln dar açık veremlinin memleketin her ta geçirmeğe çalışır. Bir takım hoş maeera iki sergide büyük bir imtihan geçirele değişemiyen şeyler olmadıgmı kabul Hakh ve dogru olan şey, cemiyetin bunu nğradığı akıbetten çıkanlacak mana şnVali bugün geliyor rafma yayılmış ve mütemadiyen sağlam lardan sonra, karı koca. bu sefer haki rek kıymetlerini kabul ettirmişlerdir. etmek, insanlığın ancak son medeniyet Beledlyenln P47 bütçeslnln tasdlkına ları aşılamakta olduğunu düşünmek, uy katen, «birbirlerinin kolları arasına düBuna rağmen, bir hakikati hemen he dıır: Yıllarca Kızılordunun işeali altihhalkasmda varabildiği bir llerl«yiş lstememekte olduğudur. Kabahati otorişerler>. men zorla kabul ettirmiş olan bu sada ve sonradan ds Moskovanın her tür»ıerhalesi olmuştur. Tabiat hâdiselerinin te ve halktan ibaret cemiyetin bütünü aîd lşlerls ITPŞÇTU olmak ve letanbuı Be kumuzu kaçırmak İçin kâfidir sanırım. makamBirleşik Amerikada veremliler için natkarlarımıza elân sinsi hücumlarda lü yardımlarile Iş başına geçmîs olanlaeebeblennl kavrıyabilmek, ikrin ilerle omuzlarına almalıdır. Şunu da iftiharla lefllyeslne ald lşler hakkında UglUAnknraya larla temasıa bulUEtnak üzere «Ağhyan Kız» da, daha ilk sahnelerden bulunanlarm mevcudiyetini gürmek, nn elinde, kimbilir ne gibi tazyiklere ve yişi insanları, artık cemiyet hâdiselerl kaydetmeliviz H, Türkiyede inkılâbdan gldeıı Vall ve Belediy» relsl Lutrl Kırdar yüz on bin yatak vardır. Aşağı yukarı 6in de bir taktm sebe'alere bağlı olduğu sonra otoritelerin Eaf ve temlr fikre bu sabah jehrlrr.lae uonecelLtlP. Bugün ög bln nüfus İçin bir yataktan biraz açağı ititaren seyirci, usta bir müsllifle karşı doğrusu insanı yeise sevkediyor. Meselâ, zıtlümlere nğramış bulunan Azerbaycan ve bundan dolayı onları değiştirmek kar?ı olsn düşmanlıŞı, aynı sevlyede olan leden »onra saat dörtte Vlltyette gazetecl bir rakam.. Bizim r.üfusumuz on dokuz karşıya bulundujunu hissetmekten ken Pariste modern Türk sanatı alkışlandığı halkı, ba bolşevik Idaresinden o kadar nıümkün bulunduğu inanına götürmüş bütün memleketlerden çok daha ax ve ler toplantısı yapüacak> Vall bu toplantıda milyon olduğuna göre Amerika ile mu dini alamıyor. Güzel bir türkçe, zarlf ve acda, Ankarada açılan «Güzel Sanatlar nefret duymnştur ki ilk fırsatta kınllarçok. daha hafif olmuştur. Şu haîde fik Belediye Işlert hakkında lzahat Terecektlr. kayese edersek veremli hastalanmız Jçin pek tabiî olarak nez'.h nükteler es«rin Birliği» sergisi münasebetile neşredilen dan knrtulmak yolumı tutmnstur. tür. rin üstünlük kazanamamasmdakî kabaAynı hal. Kızılordunun Işgall veya 1S.0OO yatak ayırmamız lâzım. Haîbukl bellibaşlı hususiyetleridir. Bazan o ka bir yazıdaki şu tarizlere bakınız: Ağırceza Başkanı Ankaradnn Görüyoruz ki. fikir hayvanlığımızdaT. hati daha çok kendimlz* yüklemeliyiz. bugün Türkiyede resml ve hıısus! ve dar hoş repliklere tesadüf olunuyor kl, «Bu sergl (yanl Güzel Sanatlar Bir Mo<skova bendelerinin Idaresi altında budöndü ayrı ve tamamen insanî bir müessesedir; Doğniîuna bakarsak fikri biz lstemiyoremli hastalara aid yatak sayısı bln ka bütün salon kahkahalara boğuluyor. liğinln sergisi) heplmizin anhyacağı ma lunnn her memleket içln mukadderdir. Tekrar lttlnaf tnahSemeleri teşklll ve dardır. Yani asıl ihtivncın on altıda bi Gerçi piyes, insası bakımmdan pek Ve kökü insanlığımıza bağlı her müessese ruz. ' Demrr perden'm arkasındakl her milna da modern değildir. Eserler umumiceza nvuhakemelerl uıulU kanuiunvm ta. gibi, ancak lnsanlığm ilerlemesi ölçüîşte sayın Başbakan son Istanbul s« dlll lflerlle meşgul koml'yocun çalı»ma rl!» Y?t."k kifayeslzligi hakkında rapor mükemmel değildir, diye iddia olunabî yetle bizim lisanımızla konuşiıyor. Bu let, bu kâhustan kurtulur kurtulmaz, ay. Bünde ve büyük zorluklar içinde doğar yahatinde adeta fikir avcılığma çıkmış larma Istanbuldan lstlrak edenleıden Bl dan çıkaracağrm şu satırların belâğati lir. Eğ«r klasik tarife uyup da, vaka için nun içindir ki her çerçevenin başında nı şeyi yapacaktır. Ve gelişir. Medeniyet tarihinde, lnsan gibiydi. Eminönü Halkevinde tenkidle rlncl Ağırceza mahlceıneal bajkam Nef'l karîismda ne kadar acı bir durumda ol elzem olmıyan sahr.eleri ve muhavere bir de tercüman yoktur... Bunlarm kiKrcmiin'de safa sürenler bumı pek olduğumuza ve bunun için de fikre rin ve kwşı fikirlerin bütün hücunları Demlrlloğlu dün Ankaradan dönmüştür, dtığumıız anlaşılabilir; leri çıkartmak icab ederse eserin belki misi güzel konuşur, kimisi turuk konu iyl hildikleri icindir ki barısı, miimkün touhtac bulunduğumuza Inanmak çok nı istedi ve bekledi. Hep toplanıldı; fabir hayli kırpJması lâzım gelir. Birinel Gümrük müdürleri «Umnmî şartları bîzimldne en yakın tablodaki paşa ile doktor aıasındaki u şur, kiminin lisanı iazla kitabîd'ir, ki olduğu kadar, uzaklaşürmağa çabşıyorUzun ve çetin mücadelelerle dahi henüz kst agzımizı açmağa terblyemiz (!) müGümrtiklerde nak'j terfl ve tayln edllen misinin de biraz lâübali... Netice olarak l r. tamamen varılamamış bir gayedir. Dcğ saade etmedl; onun güzcl s3zlerini din müdürlsr yenl vazlfelertne başlamıçlardır. olan Bnlgarlstanda veremli ha^a'ar Için zun muhavere kısaltılabîlir, dördüncü bir dilden konuşur ve kısacası anlarız.> B Istanbul Glrlj gümrüğü müdür muavlnl aynlan yatak sayısı on bin nüfıısa naza Ublo kâmilen ortadan kaldırılabllir, mürusuna bakarsak medeniyet, maddece ledik ve alkışlıyarak u&urladık. Emln Çay da BasnıadurlUk merkeı mü ran I.fll Tunanistanda 3.89 Iken bizde teakıb tablolarda da ehemmiyetii kıs Aynı yazıda, Güzin Duran ile Feyyuvarlanan blr çığ gibi büyüdüğü halde, Çlmdi o toplantıda bulunanîardan bl dürlügUne tayla olunmu» ve vazlfeslne bu nlsbet ancak 0.18 dir (Sahîfe 18). hamsn Duranın eserleri için de, olsa mana bakımından, yani insarjığımızın risile görüştüm. Bana şunu sByledi: malar yapılabllirdi. Lâkin müellifin mabaîlamıştır, Bürün Türlriyede hustısl ve resmt, hareti şuradadır kl, bu fazlalıkların pek olsa bunîar ancak <D> grupu sergilerinİki sene ağır hapts tek vasfı olan fikir ve ona bağîılık ve Çok, hem pek çok söyliyeceklerimlj; (verem ve akıl hBstalıkları dahll askerî azı sıkıcıdır. Sonra tınutulmamalıdır kl de yer bulabilir, diyerek guya onları Ercümend Ekrem hasta Unk&panında, çocıüüan aresıcda eık&n Inüsamaha bakımmdan sadece bir karto vardı: fakat malum ya blrader, »SyletMuharrlr arkadaşlarımızdan Ostad ErcO. hastaneicT haric) sekiı bin yatak var! eser komedidir v« bir takım komik un istihfaf *diyor. kavgaya müdahale eden aynl ev kiracıJat>u kadar kalmıştır. Bugünkü dünyanm mlyorlar. mend Ekrem Tâlu'nun geçlrdlğl tehlüell Bir başka muhflrrlr, muhtelif aergi rmdan lklsi arasında erürüp (plden münatn çetan davası da, medeniyetin madde Bu zata verdiğim eevabla bu yaamı blr kalb krlzlnden. dolayı Cerrahpaşa has (Sahlfo 18)» 'sura ihtiyacı vardır. Esas vaka ile pek Mustafanın tağ bun!ardan lere resim kabul edecek jürinin hemen > Başka bir mlsal daha: Ve mana kefelerlndeki bu korkunc mu bWreceŞim az alâlcclı bulunan defterdar Mevlud ve taneslne yatınldığını teessürle haber aldık. Mıutafa gözün; hemen <D> grupu azalarından seçildi gözüne maça İle vazenesizlikten başka bir şey değildir. Hayır, dostum, sRylermlyorlar de Dün, GazetecUer cemlyetı namına blr he Merr.îekette eocuk ölümtt baslıbaşma onun gibi bir lii şahıs bu gay# ile or ğini söylüyor ve «D> grupuna göre den malül olmuştur Te bu gözlylo görm« Inıktnı onda dotus nlsbetlnie eks'JmlşPolitikanm kaynağı olan otoriteye ge ğil, söylemek elimîzden aelmiyor. Çün yet h£>taneye glderek arkadaşımiBi ziyaret blr dava teşkil edecek kadar büyüktür. taya çıkarılmıştır. klî.iklerin eserleri birer garib« oldu t!r, Bu ncktadan îstanbul tlclncl A|ırc?2a lince, o da fikir gibi, kökü insanl olan kü henüz o seviyede değilit. Ya «usmak, etmlştlr, Memr.unlyetle 8Srend1*lmlze göre, Türkiyede doğum nisbetl hakkında rabüyüi blr mahXt^.e5ince muhalîeme edilen îhsan abir müessesedir. İnsanlar, yaratılışlarm yahud da fırsat bulursak haykırmak Is hastanede«rkadaîiTnızın ltlna İle tedavlslne porda deniliyor H: Piyesin birinci v« firinci tablolarmda ğunu iddia ediyor. çalışılan iihhl durumu lylH<. r iki yazıyı yazan muharrirl tanı leyhindekl maîullyete sebeb olmak davası da toplu yaşıyan, haşerat cinslnden hay tiyorıız. Yani hlç bir zaman söyliyemiyo llge dogru Uerlemektedlr. Kendlslne acll genc nesil ile 1914 ten kalma ncsil karşı «Doğum nisbcrînln ortalama olarak dün sona erm'çtlr Te kendlsinln lkl sene Vanlara benaetnezler; hürriyet içinde ruz, fakat her zaman söylenlyoruz!. binde (40) ı bulduğu ve bazı kasaba ve karşıya gettrilmektedir. Bunun bir tesa rım. Ikisi de dostumdur. Bunun için ağ:r hapESne karar yertlmlştlr, şlfalar dl!erîa yaşamağı seven büyük hayvanlar arasınköylerimizde bn nlsbeHn daha yüksek düf olduğuna inanmak güçtür, lâkin Re kim olduklarıru söylememeği kendileEt fiatlan Ahımd Hamdi BAŞAR rine bir dostlıık eseri telâkki ediyorum. Dört kisiyi yaralayan kabadayı dadırlar. Fakat diğ«r hayvanlardan fark. •t flatlannın artmaıı Ankar&ya da slra lere kadar çıktığı gorülmektedir. (Bahl şad Nurinln yenl nesil hakkmdaki fikirGalatadaı ArabcanıllncJe oturan Mabarıud, lı olan akıllan sayesinde topluluk yaplerini d« mubalâğalı bulmamak kabil Yalnı., çu kadarını söyliyeceğira ki Mehmed All Htlssyln, Easan Te Mustafa yet etmlstîr, Oelen haberlere nazaran An fe 26)» Yerli filmlere riiçhan hakkı tnışlardır. Insanda hayvan olarak esas karad» da et fiatlan 230 kuruja çıkmıştır. değildlr. Acaba bu nesil hakikaten o ka hüsı.niyetleri, k^kanc ve hasud kim adında be? ârkadaş bir hesab meseleslndea Bu satırlar yurdurnuzda doğuin nisbeBuna mukabll oenub vllayetlerlnde et fiisteniyor olan topluluk değil, hürriyettir. Fakat dar aşırı reallst ve o derece az romantik seler tarafından suiistimal edilmiştir: dolayı kevgaya tutuşmuşlard:r Kavga eeatlan ucuzlamaktadır. Buralarda lhrao mü tinin Slavlar, Cermenler, Italyanlar ve midir? Zannetmiyoruz. Bu mubalâğa Çünkü, evvelâ modern resim denilen nasmda Hassn bıçağma sarılaralc dört ar» Sinemacllar Anfcaraya tlr heytt gOndeakıl işe karışınca topluluk zaruret haJaponlar gibi çok çocuk yapan milletler saadesl bekleyen lini alıyor, ve bundan da otorite fikri rerei ycrlt fUlmler İçin rüçhan hakkı v e . raftan dün gflen «ürüler Tardır. Diğer ta arasında yer alabÛdiğiıaizi gösteriyor. belki d«, kontrastı daha ziyade belirt şey «D» grupunun inhisarı altında de kadaşır.ı muhtelli yerlerlnden yaralamışhaberlere gOre, yekunu rtlmerlnl re yerll fll'.mlerden haricden geğildir ve «bir dilden konuşan, kısacası tır. Yaralılar Beyoğlu nastanesine kaldırılVe politika doğuyor. len lillraler Xadar Sazanc Terglsl alıuma JO.000 kadar tutan kasablık hayran sU Fakat doğan çocukların mühim bir kısmı tnek arzusnndan ileri gelmektedir. anlaşılan» her şeyin güzel olması icab m!şları carlh Hasan yaSalanarai taakkmda rülerl bugünlerde şehrlmtze gelecektlr. kanunt ttıklbata baş'anılmıştır. Şu halde ceırdyette bîrbirlne tezad ha masızu lstemeg« karar verml5lerdlr# ölüyor. Bugün müterakki mlîletlerde *** etmez. Bu takdirde resimde bir Greco, linde iki varlık yaşamaktadır; Otorite ve Askerlik dersi kalktı medeniyet seviyesinin bir ölçüsü Yerli Mallar Pazarlan H. Kemal Gürmen tarafmdan sahneye bir C^zanne, şiirde bir Shakespeare, bir Istanbul Ünlvıersltıeal Tallm Alayı Ko kabul edilen şey diri dofan çocuklardan fikir. Bunlardan birincisi yaşanam muKrallara bir hediye kalacak m»? mutanlığı dün y&yınladıgı blr tanılmde, binde ellisinden fazlasmm olmemesidir. konan bu sekiz tabloluk piyesi, Dram Fuzuli «herkesin dilinden konuşmadıkhafaza etmek istediği için, tabiatirnize Oerei O, H. P gereSse Demokrat P«rtlVe sevH tabiilerlmiz« daha uygundur; nln ocalî ve bucaS kongrelertnde Terll nazart ve amell askerlik derslerlnln kaldi Avustralya ve Yenl Zelandada bu nisbet Tiyatrosn muvaffakıyetle ojTiadı. Tem ları, kısaca anlaşılmadıkları> için fena Eskidenberi krallara lâyık bir hediressam ve şair olmak icab ederdi. Bu ye telâkki edilen Vacheron Constantin Ve kuvvete dayandığı İçin de yalms MiUlar Pazarlannın kaldınlmaelndan acı rıldıgı blldlrtlnıektedlr. daha da asağıdır (binde 3040). Ya biz sllin kaiıramanı Nevin Sevaldı. Bu genc Vadeden ve fakat vadini yapıp yapamı acı »lkâyet adlldlgl ve pazarlann tekrar lh Talebe yurdlan Maarif Cemiyetîne de? Biz bu hususta muterakki memle sanatkâr mükemmel blr «küçük hasta iddia, <D> grupunun ve onlar gibi bir saati cidden şahane bir hediyedir. sanat anlayışma sahib olan bugünkü yacağı hakkmda hiç bir teminat verml dası lçJn Partl teşkU&tından yüksei: luıde. devredildi ketîerin 1890 yılındaid durumundayız. bakıcı» yarattı. Bazan ismi gibi hakikaYeni sene münasebetile haklı bb? yen fikirden daima daha üstün olrnuştur. melere tçlgraılar çeSlldlğl İçin pazarlarm O. H, Partlslne bağlı talebe yurdlariı ya Yanl en eyimser bir görüşle binde 150!.. ten melek yüzlüydü, bazan bir çeytan dünya ressamlarmm klâsikleri birer gaOtorite her zaman fikre hâkim olmuş ve tekrar kurulmaa mevzuu Eionoml BakAH püaa bîr anlasma İle Türk Maartt ceitüye Bu demektir ki dünyanın müterakki mil kadar fettan. Ayağmı yere vura vura ribe telâkki ettikîeri iddiasmdan fark gurur! a bizzat kullanıp veya hediyo ele alınmıştır, Bu husuet» y»Xınöa tlne devredllmlştlr, sızdır. Halbu'.ü modern Türk ressamla edeceğinlz saat Vacheron Constantin şartlan değiştirmeği hedef tutan her dü Iığmc»blr karar verllecekür, letlerinden yarım asır, Baîkanlılardan slaması bir harikaydı. Nevin Sevalı, rının hepsi klâsiktirler. Iresln olduğu gibi mağazamızda bu defa hemgeçen sen* yarattığı şaheser «Elisabeth» çünce onun tarafından yasak edilmiştir. Çin matbuat ataşesinin VaM olan davrt azerlne Terll M«Car M0çeyrek asır gerideyiz!.. H^lbuki bir tecşiresi olan Jeager le Coultre markah Fakat akademik değillerdir. rolündenberi sahnede görmemiştik. BirBundan dolayı iküdara hâkim olan her essesesl mtJdttrtt Abdülkadlr GOzen Anka. rübe bu hususta neler yaFabileceğîmizi vereceği konferans Klâsik ile akademik arasındaH far saatlerin de emsalsiz modellerlni bulabirlerin«î nisbetle iM kutub olan bu rolpolitika, fikri kendine esir ve vasıta raya gltmljtlr, Çln matbuat «taşesl G*orge Kungta bize gösteriyor. Raporun 28 inci gahifeolarak kullanmak lstemiş ve şüphesiz ^'antr, cumartesi gttnü saat 14,30 da U. sinde Etimesud sağlık merkezinin mü leri aynı muvaffakıyetle oynaması Ne km birincinin sanat, ikincinin tedris caksınız ve dünyanın münevverîerile Ailelere mahsus sıhhat dersleri ki bu durum altmda da fikir ne doğmuş. tanbuı Gazetecller cemlyetlnde Çin haS cadeleye başladığı 1937 yilında ölüm nis vinln en aşağı «bir büyük sanatkâr» ol kıymeti arasındaki fark olduğunu söy birlıkte, Vacheron Constantinle Jeager Fmlnönü Halkevlnden; ne de yaşıyabilmiştir. İşte garb, bu vazilemeğe bilmem hacet var mı? Le Coultre saatlerinin saatçilik âleıniAllelare mahsus umunıl sıtıhat deral Te kınrla serbest bîr konu^ma yapaeaktır. beü binde 2228 iken 1945 te (167) ye duğunun en açık delilidir. yeti değiştirip fikri otoritölerin elinden Ev hanabaSıeılüc kurslarma kayıd muaDevlet sergisi jürisinin baştan başa nin şaheserleri olduğunu takdir edecektstanbul Flarmonl Derneğinin düşmüştür. Biraz çalışma ile ne kadar Sara rolüml temsilin ilk akşami CamelesiE» 14120 !6 cumarte3l günu saat kurtarmak ssyesinde garb olmuştur. insan hayatı heba olmaktan kurtarılabi hide oynadı. Ger.ç, çılgın, şımarık bir «D> grupundan teşekkül ettiği de yan siniz. Satış yeri: Eminönü meydanı ikinci senfonik konseri 1? de nlhayet TerlleceS ve 1612^916 Kontlya konser ve tlyatro tertlb ljlerl leceğini bu rakamlar bize ne kadar be •:ızdı; hlc mübalâtaya kaçmadan rolü hştır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ARLON Saat Mağazası. Bugün garb, huzursuzluk veren hâdl pazartesl günO sa»t 1 0 da derslere başla. tesbit edilen yedl kişilik jüri azası içinburcsunca organ'.ze edilmeSte olan derne. liğ bir surette gösteriyor. seler ve reaMteler karşısmda onları de nacaitır. nü muvaffakıyetle başardı. 6ln bu mevslm İçin hazırladıgı eenfonlk de yalmz iki kişi «D> grupuna mensub mekten başka bir şeye yaramaz. Fakat Cahide bir talihsizlik eseri oîa dur, fakat aynı zamanda, bu iki aza, Rapor buna benzer bir çok misaller Esasen, memlekette münevver genclik nserteTden lklnclsı 19 arElık perşetr.be Ankara ve tzmirden büyük mnvaffakıyetle dönen günü sa&t 13H"î0 da Saray »lnenıa=ınd» ve. ve istatistikler zikrediyor ve hemen da rak o akşam hastalandı. Bu rolü, ti Güzel Sanatlar Akademisinde hocadır ve halk, klâsik resimle akademik resim rllecektlr. ima şu noktayı cesaretle ileri sürüyor: yatronun en genc sanatkârı Perihan Ça lar. arasındaki farkı, şuurlarile olsun, insiCema! Rtşld Reyln ldare edecegl kon. «Verd'fimiz rakatnlann eltsiV olma kıl üzerine aldı ve bir hafta muvaffaTürk resim sanatmm BtendLsîni mem yaklarile olsun takdir ederek anlarruşsere. Parlsln Colonne Laaıoureus ve :ıyetle oynadı. Şimdi Cahide tekrar iyi leket hududları dışında dahi kabul et lardır. Bunun en büyük delili şudur: Paadeloup konser salonlan dalml eollstl smdan ve ltaybnnmn daha büyük olmaKonforlu bir tiyatro haline getirilen [eşmiş ve rolüne dönmüştür. beynelmllel plyano virtüozu llarlka pa. sından endişeliylz!..» tirdiği ve dünya sanat Sleminde en mü Akademizmi temsil eden Güzel Sanatlar paJoanı; eollst olarak lştirak edecektlr. T AK S 1 M Bu misaller ve bu rakamlar acımızın H. Kemal her 2amanki gftl gayet iyiy him yerlerden birini işgal ettiği bir sı Birliği resim sergisi bir aydan fazla açık Programaa Boarlatl, Bach, Mozart ve derinliği ve derdimizin büyüklüğü hak di. Galib belki biraz mubalâğalı oynadı, rada «kademik» ressamlar tarafından bulunduğu halde pek az seyirci gelmişFran«s'ın eserlert yardır, kmda cidden çrk esaslı bilgiler vermek Neclâ şimdiye kadar elışık olmadığımız klâsik Türk resmine karşı yapılan bu silleri modern Türk ressamlan serglsiÇukurova Talebe Cemiyetinin temli hücum, en hafif manasile yer ni, açık bulunduğu on gün zarfında zitedir. Fakat blr insanın hastalanması, ve şekilde başan kazandı. Talât kusursuzmüsatneresî ölmesi memleket için ne kıymette bir du, Saml ise bütün gayretine ve hüsnü sizdir ve sadece iyi niyetli birkaç mu yaret edeclerin sayısı dört binden faz17 Aralık Salı 8,30 dan itibaren temsillerlne başlıyor Çehrlmlzdekl Çuturova Talebe eemlyetl, zararı mucib olduğunu tebarüz ettîrişini niyetine rağmen taklidde muvaffak ola harrir ve ressam arkadası yanlış, aynı ladır. Adananın kurtuıu» günü olnn 5 ocakta bilhassa çok iyi bir görüşün ve iyi yol 17 Aralık Salıdan 23 Aralık Pazartest akşamına kadar Fikret ÂdU madı. Halbuki taklidi istisna edilirse, hiç zamanda da biraz gülünc yollara sevket I u'Jyük blr mü«aınere tertlb etmlştlr, Tak. (PLÂTİNPALAS) tutmanuı ö'leüsü olarak alabiliriz. Rapor ;ena değildL Diğer roller adeta figÜ£lm Bcledlye gazluosunda verllecelc' olan 24 Aralık Salıdan 30 Aralık Pazartesi akşamına kadar (TATLI SERT) bu müsamerede Adananın kurtuluşu kut da: Sağlık işlerimlzm yetersizliği yü rasyon kabilindendL 1 Ocak salı senenin beklenen « «». ^ v o w lanacak ve davetlUere çukurovanın ne zünden ekonomlk kayıblanmız» başlıklı Metîn TOKER fls portahallan Ucrnm edllçoektlr. kısımda çok dikkate d«ğer malumst varilk büyük opereü H A IN VI 1 ü 1 dır: Denize diişen kad:n Uzun zamandapberi beklenen Her Cumartesi ve Pazar 15,30 da matlne, her Çarşamba matine ve T(?çr!WyçasF Muradly» mDhallcfinln Kâ ; 1915 yilında TÜTkiye hastanelerlr.de aYurddaş: suvare tenzilâtlı hn'k eünü. Tel, 82699 ğıahane caddeslnde P2 numaralı evcie o . şağı yukarı 122,000 kişi tedavi görmüşKüçilk dikkatlerden büyük tasarturan IHlnire Külo adında blr kadın DolMUAMMEK KARACA HE¥ETİ>"E: tür. Bu müddet zarfmda tedavi için ruf doğar. mabahçe nhtımından denize düşmtiş bo. 1 21 Aralık cumartesi günü saat 13 te artistlert miizisyenler balelerîn Mîllî Ekonami ve Arttırma Derneği tu'rrak üzçre lSen etrpftan yet^eale'r ta vedi •milyon lira sarfedilmiştir. Hasta .?NAMIK ÖZCAN : Katırcıoğiu han No. 11/1 teknis^en, terzi ve dekorcu arkadaçlarm tiyatroda bulunaıalan. va salışınadıkları gündeki zararları on mınÇa^ Şuxtajılm:{tır. ^ • ölümle biten tren kazası Yeni sağlık plânı Dr. Kemal Saracağiu j ^ ^ ^ ' • ^ ^ ^ ^ • ^ ™^"^ ^"^ ™ « ^ ^ ^ • • ^ ı• >n M •W "• Azerbaycan Kızıllarınm mağlubiyeti Kumkapıda bir kadın, tren aîtmda kalarak öidü Tiyatro RESİM Piyasa, hâlâ kendine gelemedi Şehir Dram Tiyatro Pariste, Türk ressamları ve buradakiler sunda bir komedi MUA^IMER KARACA OPERETİ KRİSTAL'de HIÎJJDE! Ucuz YER MUŞAMBALAR.MİZ Gelmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog