Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

ALBAYRAK pirins ve hububat U NL A R I BAHARATI Yüksek cins, saf, temiz ve sıhhî ambalâjlarda. Bakkahnızdan isteyiniz. Toptan satışlarda tenzilât Deposu: Tahmis Caddesi 74 Tel: 20947, Telgraf: ALBAYRAK İSTANBUL J mhuriyet 23 üncü yıl Sayı: 8016 Telefonlar: ümuml Santral Numarasu 24218. Yazı Işleri: 24299. Matbaa: 24290. 290 r ÜCRETL^'SİYASASI K0N4PNKTÜR 246 Perşetııbe 12 Araiık 1946 Yazan: E. R. % WALKER Çeviren: Bftfcft) TARANCI Satış yeri: İstanbulda: İnkılâp Kitabevi, Ankarada: Akba Kitabevi. FABRİKATÖR, TÜCCAK, TALEBE bu kitabı okumakla Ücretler Siyasasının, Konionktürün her safhasmda nasıl bir yol takib edeceğini öfirenirler. Bulgaristanda pizli askerî teşekkü Ben mi? Millet Meclisinde i e görüşmeleri Bir Bulgar şehrinde garnizon subayları bugünkü rejimi ve hükumeti devirmek maksadile grup teşkil ettiler Ankara Üniversitesi bütçesinin müzakeresi hararetli oldu Rutnanyada iç harb tehlikesi Üniversitelerde, sağdan soldan gelecek cereyanlara aslâ meydan yermemenin başlıca Sofyada meydana çıkarılan askerî teşkilât mensubları vazife olduğunu söyleyen Cemil Barlas ile Reşad Âydınlı arasında geçen tartışmalar arasında bir orgeneral, on bir yarbay var Beden Terbiyesi Umum Sofya 11 (a.a.) Klivende yeni bir J ~^sıflMVH^fe askerî komplo meydana cıkarılmıştır. Miidtirliiğii bütçesi de şehrin garnizonunda Senmi? Bu bir hükumet darbesilebulunan subayi lar şimdiki rejimi devirmek için gizli bir grup teşkil etkonuşuldu mis'erdir. Savcı, muhalif çiftçi partisi saylavAnkara 11 (Telefonla) Mecl'sin larmdan Petrokoov'u suikasdcılarla işbugünkü toplantısmda Ankara Ünivertj\ / r * ecliste reddedilen mazbata birliği yapmakla itham etmekte<Jir. sitesile Beden Terbıyesi Umum müdür| | Y y l l larm ujandndığı dedikodu lüğü bütçeleri konuşuldu. Bilhassa An27 subay hakkmdaki iddianame »i *•' ! J havası ortalığı btılandırkara Üniversitesi bütçesinde uzun ve Sofya 11 (a.z.) France Press ajansı makU Hevam ediyor. Izzetinefislerinin bi'diriyor: hararetli görüşmeler oldu. Mıllî Eğ'tiro indndiğini duyarak yürekleri sızlayan Bulgar Dahiliye Bnlgar Harbiye Bakanı Reşad Şemseddin Sirer müteadRejim aleyhinde fesad çıkarmak Demckratlar bo? durmuyorlar. Onlar da maksadile «tarafsız subay> ismi altında Katın Anton Yugof Nazırı Damyanof did defalar kürsüye gelerek hatibleria karşı tarafa hücnma Reçmiş vaziyette gizli bir teşkilât kurmakfan suçlu 27 ileri sürdükleri görüşler dolayısüe izab. dusu eski kurmay başkan yardiTncısı ler. Felâket pıinlerinde çağırıldığı hal subay hakkmdaki iddianame bugün halarda bulundu. Orgeneral Ivan Popov'un emri altında ds Anadoluva ptroeyip zaferden sonra zırlanmıştır. Arkas\ Sa. 3,. Sü. 5 t ı •* çalışmakta bulunuyordu. Geneıalin harb Halk PartİM hiıkumetlerinde yüksek 11 yarbay, 10 binbaşı ve 5 yüzbaşıdan esnasında Yugoslavyaya gönderilen Balmevkilers çıkan b"r takım kimseleri ima mürekkeb bulunan bu grup Bulgar or | Arkosı Sa. 5. Sü. 2rte Biikre? 11 (a.a^ Dün sabah tertib ediyor. Millî Korunma mahkemesinden edilen basın ioplantısında söz alan Mahiiküm giymiş Halk Partili bir adamın niu, demecde bulunarak ezcümle şunlan bugün Meriiste nasıl ycr alabileceğini söylemiîtir: sonıyorlar. Bu tatMz münakasalar böyle < Mıllî Köylü Partisl, büyük dev Hind liderlerinin Londra hava meydanında alınmış resimleri: (Soldan sağa) uzayıp piderse yaruı hançi isimlerin orletlerin vakit kaybetmed«n yeni seçimler Umumî Vali Lord Wavell, Müslümaniar Reisi Cinnah. Lord PcthickLawrence taya atılarağı ve neticenin nerelere vayapılmasım istenileıini kesin olarak ve muvakkat Hind hükumeti başkanı Pandit Nfhru racağı kestirilemez. beklemektedir. Bize kalırsa, Halk Partifî milletvekilleSeçimlerin Moskova anlaçmaları ger*rl hislerine fazla kapılmakla hiç de iyt ğince bütün partilerin iştirak edeceği etmemislerdir. Mazbataları Incelerk™ bir hükumet taralından idare edilmesi lek ölçii olarak ralnız anayjnanın kayıdde clzemdir. Şayea'Müttefikler. memlelan gozönünde ttıhılmalı, kanunun hekette tethişin hükum siirmesini intac saba kahnadığı yahud hesahdan çıkaraYatakh Vagonlar U. Müdürü »ak t*sfiy*ye nğrattiğı 1ıaHer ürermde Arkr .1 Sa 3. Sü 2 de fazla durnlrnamalı ldi. Tenıcl hakların şehrimize geldi, mukaveleyi bahis mevnın plduğn bir hâd:se etrafuıyenilemek üzere Ankaraya da partirilik kavffnlarile hareket ermek her zaman faydasızdır, çok defa da zagidecek T?hran 11 (a.a.) Azerbayetmek için kıt'alar gönderilrarlıdır. can Valisi Dr. Cavid, AzerbayBerrelmilel YataJdı Vagonlar şirketl mesi hakkmdaki hükumetin Milleiin tmıkadderatmı yürütecek bir 'nnum müdurj Margot Noblemair düa kararına tâbi oimağı kararmeclis t"skil eden üyelerden h*r birinin can demokratlarınm bugün öğleden sonra teslim olduklarını uçakla şehrimize gelmıştır. Umum mülaştırdıklarını bildirmiştır. örnek adamlar olmasını istemiyen bir teyid etmiştir. Tebriz Valisi Pidür, kendisile göriişen bir arkadaşımıza • Azerbaycanhlar silâhlan kimse aramızda elbette bulunamaz. şaveri bu şehirden kaybolmuşşıınları söylemiştlr: Mazisinde fcerhanpi bir suç lekesi taşıyan bıraktılar tur. Dr. Cavid, Mianeye hare< Dort senedenberi memleketinize kimselerin Mcelise alınmamasım gönül Tahran 11 (a.a.) Harbiye ket fetmiştir. Tahran kabinesi Kahire (Hususi) ingiltere Başbaka namık bir şahsiyettır. Tam yetmiş yaşm gelmtmıştım. Çok sevdığun İstanbulu ister. Hele mıllîte karsı islenen kusurla. olağanüstü bir toplantı yapBakanı, Pişaverinin imzasını buldugumdaa nı ve devlet ricalile göruşmek üzere dadır. Fakat son derece dinc ve dik, tekrar zjyaret fırsatını rın hiç bir sek'lde affedilmemesini mii mıştır. taşıyan bir mesaj almıştır. PiLondraya giden Hind liderlerinm buraya sağlam yapılır, uzun boylu bir adamdır. dolayı çok memnunum. İstanbuldan Andafaa etmek de mümkündür. Biz unın şaveri bu mesajmda, AzerAzerbaycan mümessili uğramalarından faydalanarak Hindista Tek gözlük t*kar ve pipo kullanır. Sır karaya gıdecek ve Devlet Demiryolları > »11ar bu düsünceye bağ'ı olarak yaşadık. baycanlı demokrat ku\rvetl?rin nin İslâm Birliği şefi Mehmed Ali Cin tmdakı elbise, ütüden çıktığı gibi du isaresile temaslar yapacağım. silâhlan bırakma emrini alYüzelliliklerin affım çıkaran kanuna Tahranda Pişaveri Turkıye ile Yataklı Vagonlar şirkîtl nah ile görüşmeğe. Hindistandaki vazi rur. Sıska denilecek derecede zayıftır. mış olduklarmı bildirmektedir. karşı «Cumhcriyet» hemen yalnız başına Tahran 11 (a a.) Harbiye j'et hakkında malumat almağa ve Meh Fakat yüzü çok canlı ve gözleri son de arajındaki mukavele yakın bir zamancla rnücadele etrniştir. Bakanı General Asmedi, bugün mahallî I Rusya seyirci kalamazmış! med Ali Cinnah'nm şefi olduğu islâm rece zekidir. Kendisile Kahirenin en sona erecektir. Ankaradakl görüşmeleFakat kannn kannndur; bir defa ka saatle «4> te Azerbaycanh liderlerin J Tahran 11 (A.P.) Sağcı «Ataş> Birliğinm durumunu ve davasını anla meşhur otellermden oran Shepherd'de rırnde bu mukavelenin uzatılması barus bul edildikten sonra artık ona mutlak bir mümessilini kabul etmistir. ı g a z e t e s i n i n bugün bildirdiğıne göre, Rus buluîtuk. Londraya gitmek üzere olduğu me^zuu olacaktır. Hükumetin ne gibi mağa muvaffak olduk. surette uymak her vatandasm, her tnüMümessil, liderlerin seçimlere iştirak | Arkası Sa. 3, Sü, 2 de Arkas\ Sa. 3, Sü. 7 de tîklıflerde bulunacağını bılmedigim ıçın Mehmed Ali Cinnah, muhakkak ki diesseseııin va»fe?Hir. 1!»38 yılında Büyiik" yeni anlaşr^anın çartları hakkında bir Atatürk bn kamınları hazirlayıp Yüzellişey soyl°ycmıyeceğim. liklere vanncıva kadar bütün eski sıva^î Şirket!mız, İstanbul Paris tren <«ve askerî suçları tasfiye ederken tarihifcrlerinin tekrar idasmı düşunmektedir. mize san veren bir muazzatn devrin kaTrerjle/imiz şımdilik Belgrada ka''ay panJıeına işaret ediyor ve kimbilir, nelRutnanyada seçimler esnasında niimaSa. 3. Su. 6 rtn ki de birf. simdi içinde yasadığımız yeni yişte bulunan muhaliflere karşı lîevre hazırlamak isti>ordu. Atatürk, •teş eden bir partili lâalettayin fanilerin kini burkan şahsî kin ve ihtiraslardan çok uzakta. çok yukarıda yasardı. Millî menfaatlcrimizin nevi gerektirdiğini O herkesten önce ve hrrkesten ivi eörUrdU. Doğrudan doğru>a Türk milletinin eseri olan büyük zaParis 11 (A.P.) Parti liderleri kuferi sahıslara izafe etmeği doğru bnlmanılacak hükumetin muvakkat olmasmı malıyız; fakat O bugün aramızda yoktur, ve bir ittifak hakkm Atina 11 (a.a.) Vermion dağında Atina 11 (a.a.) Ele geçirilmesi için bir ocak aji ortalarında tamamile yeni arıkça söylivebiliriz, zaferimizin ve inkıAnkara 11 (Telefonla) Hizmet er zakerelerinde bu mevzu üzerinde de bazı Askerî hükumetin kurulmasmı kararlaş+ırlâblarımızın biric'/k sembolü Atatürk babı denilen resmî ve hususî müessese tekliflerde bulunulacağı anlaşılıyor. daki suale Attlee'nin cevabı Mavros Kaptanın çetesine karşı temız hükumetçe para mükâfatı vadedilen mışlardır. Cumhur Baskanı bu hükumet tür. Kendi plile mazi üzerine bir sünger ler ayhklarile maaş ve ücretlerinden Diğer taraftan, yeni bütçenın gelir leme hareketine hava kuvvetlerile des Yunanlı çete reislerind'en Socrate Kon kurulduktan sonra seçilecektir. Muvakgeçirirken Ona hâkim olan düsünceyi kazanc, buhran, muvazene ve hava kuv kısmma aid raporu hazırlıyan milletvedoulis öldürülmüştür. kat hükumetin başkanlığına ya radi'tal Londra, 11 (a.a.) Bugün Avam teklenen üç taburla devam edilmiştir. şbndi daha4 yakından anlıyabiiiyonız: vetlerine yardım namı altında, vaziyet killeri başka memleketlerde olduğu gibi Kamarasında Başbakan Ckment AttleeTrakyada şiddetli bir taarruı yapılGiivenlik Konseyinin karan sosyalist Edouard Herriot'nun, yahud da Atatürk, rnilletimbin varlığım knrtaran leri aynı fakat isimleri muhtelif dört bizde de halk üzerindeki vergi yekunu den, İngiltere hükumetinin parlamento mıştır. Ne w York 11 (AP.) Birleşmi^ Mll Paul Ramadier'nin getirilmssi çok muhve birliğini kuran mukaddes istiklâl vergi alındığı malumdur. Aylık bordro nun hesablanmasma aid çalışmalara gi Arkası S 3. Su. 3 te temeldir. Naoussa, Edessa ve Veria'da harekâta nun muvafakatini almadan Birleşik Amüradçlfsi tarihiraizin, bir gün aramua tarda ayrı ayrı gösterilen, hesab ve rişilmesini temenniye değer bulmuşlarmerika veya herlıangi başka bir hüku iştirak etmek üzere takviye kuvvetleri »ifak ve ikilik tohnmlan atabilecek bir kontrolu bir çok emek ve zaman alan dır. Bu suretle vergilerin in'ikâsı ve vametle askerî bir pakt akdetmiyeceğini hazu: bulunmaktadır. politika aleti olarak kullanılmasına en bu vergilerin birleştirilmesi yolunda bir tandaş zümreleri arasmdaki dağılış şekli 5 gün süren çarpışma teyid etmesi istenmiştir. Attlee, şu cecereyan vardır. Önümüzdeki bütçe mü bilinecektir. gel olrnayı hedef tutuyordu. Londra 11 (a.a.) Daily Herald'm vabı vermişür: Halk Partisi milletvekilleri bn hedefi öğrendiğine göre, mevcudu 600 ü bulan «Hükumetin, herhangi bir teşebbüste bir çete ile 3 üncü Yunan ordusunun Eörm^mîşler ve hisletine kapılarak lür bulunmadan e\ vel parlamentonun mu takviyeli bir taburu arasında 5 gün dezumsuz yere sinîrli bir karar almışlarvafakatini almasını istemek anayasaya vam eden dağ savaşlarında 40 a yakm c!rr. Buna haklı olarak pücenen karsı taaykın bir harekettir.> raf da boş dıırraamıs. şimdi karşılastığıVunan askeri ölmüştür, Savaş, Yunan mız tatsız münakaşalar bu yüzden âpğBunun üzerine parlamentonun muha Trakyasınm doğu ucunda Dımetoka yamu^tur. fazakâr iıyelerinden biri Artlee'den, kınlarında cereyan etmiştir. Muharebe Dikkat edel'in: 1 9 « yılında yasıyoniî. harb esnasında olduğu gibi sulh zama iki kanadlarda ve merkezde bulunan çe. Bu vılln milletçe topumu7a bîrden yüknında da İngiltere ile Amerika arasın tecilerin geceden faydalanarak Bulgarislediği ağır vazifeler var. Bütün gayretida bir ittifak mercud. olmasıadan mem tana kaçmalarile nihayete ermiştir. miî'e bunlar: basarmağa çalışmak dum »lup olmadığmı sormuştur. rurken, 26 yıl çeriye dönerek «sen filân Attlee. aşağıdaki cevabı vermistir: t a r h t e falan işi yapmadın!» gibi töh«ingiltere hükumetinin srılhun muhametlerle birbinmize saldırmak bize yafazası maksadile herhangı bır memlekısır PII? 1 Lordra 11 (a a.) Eski Dış İşleri ketle bir ittifak akdetmekten memnun EtrafımiTi büriiyen karanlıgın orta' Bsıkanı Antony Eden bugün Avam Ka olacağmı ev'velce de bir.kaç kere söysında yolumuzn ayAnlatatak yegâne , marasmda Korfu körfezindekl mayinler lemiştim.t tsık. yüreklerimizdeki vatan sevgisidir. hakkır.da Arnavudluğa verilen İngihz Sen. ben kavgalan azıttıkça o sevginin notası meselesinl ortaj'a atmıştır Ed»n, .taıvvetten düşeceğini nnutmıyalrm. parlamentonun İngllız notasında ileri NADtR NAOİ sürülen meseleler hakkında daha genış olçude malumat alıp almıya^ağını soriîtıır Devlet Bakanı Mac Neil şu cevabı vermistir: Izmir 11 (Telefonla) «Balıkesir « Bu notada İngiltere hükum?ti 22 Postası» gazetesinin dün bildirdiğim ^mdp iki İngiliz gemisijıin Korfu kaneşriyatı üzerine ne diyeceği sorulan C. nalında mayinlere çarpmasırdan ve 44 Lefkoşe 11 (a.a.) «A.F.P.» Kıbns H. P. Balıkesir Müfettişi Recai Güreli, bahrive erinin ölümünden mes'ul bu taki Türk azınhğı, pazar günü, Kıbrısm Bıgadiç ve Keptusta söylediği sözierin Aı kara 11 (Telefonla) Haber velunduğunu Arnavudluk hükumetine bil Yunanistana muhtemelen ilhakını Ingı yanlış aksettirilmiş olduğunu, «Balıker'."ıtiığ;ne göre. yedek subay hfemet müddirmiştir.> liz hükumet. nezdinde protesto etmek sir Postası» gazetesinin neşriyatmın detınin lndirilmesi dusünulmektedir. Bu Mac Neil sözlerinl şöyle bltlrmlştlr: üzere Londraya gidecek olan bir mu dcğru olmadığını ve çok teessür verici muOdetln silâh altına almmadan itibaMisafirler ve davetliler bir arada bir hal teşkil ettiğini bildirerek de< Ariîa^ınluk hükumetinin, İngll rahhas heyeti seçecektir. ren bir sene olarak tesBit edilmekte olmiştir ki: ı pre hükurnetinin teessüre şayan olan bı: Kıbrısın Türk halkı, aynı zamanda Yakınşark memleketlerlnde tetkıkler İle Dr. Soper, şehrimlzde yaptıkları induğu anlaşılıyor. Maaınafih bu husus< Ben söylediğim sözleri her tarafta cie bulunmak üzere Amerikadaki Rock ctîemelerı biürmişlerdir. Dün akşam gibi hâdlselere verdığl eherrmıyeti an Kıbrısa, Türk a'jnlığının haklarına riat a ö kaxar son ve kesin şekllni almadıIıy2cağı ve yakında müsaid bir cevib yet etmivecek bir muhtarlık verilmesi tekrar edebilirim. Benim kasd«ttiğim fel!er müessesesi hesabma seyahatler Taksim Belediye gazinosur.da bu üd tii<32n henüz ilgihlere tebligat yapılmiş nin de al«yhind«dir. verecegl ümld edilmekt»dlr.> Arka*% S. 3. Sü. 3 U yapan Dr. Miss. M. Elizabeth Tennant Mr. Maniu, Müttefiklerin harekete geçmelerini istiyor îraıtda iç harb dün sona erdi İstanbulParis yolu yakında Hindistan davasının açılacak içyüiü nedir? İslâm Birliği ŞeCi Mehmed Ali Cinnah, Londraya gitmek üzere Kahireden geçerken muhabirimize beyanatta bulundu Azerbaycan aemokratları teslim oldular, Pişaveri ortadan kayboldu Hizmet erbabından alınan vergiler Kazanc, buhran ve mnvazene vergilerinin birleştirilmesi tasavvur ediliyor İngiltere ve Amerika Yunan çetelerine karşı harekât şiddetlendi Batı Trakyada hükumet kuvvetleri taarruza geçtiler, bir çete reisi öldürüldü Fransada yeni hükumet Arnavudluğa verilen son İngilîz notası Amerikalı misafirler Rockfeller müessesesinin mümessilleri şerefine dün bir çay verildi, misafirler bugün gidiyorlar Eden, dün Avam Kamarasında meseleyi ortaya attı, Devlet Bakanı ceyab verdi Balıkesirdeki hâdise Yedek subay hmmetmüddeti indiriliyor Kıbrıstaki Türklerin protestosu Halk Partisi Müfettişi sözlerini tavzih elti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog