Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

PACKARD Otomobilleri, motör âleminin Aristokratıdır. PACKARD'ı kullanana sorunuz. Tiirkiye Mümessili TEVFİK YILMAZ 23 üncü yıl Sayı: 8015 KURUCUSU:YUNUSNADI Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu: tstanbu] No. 248 huriyet n r Panait tstrati KOJ>İN Her eseri bittüJH^gpıajTranlıkla karşılanarak az z t u a A r mevcudu tükenen Panait IstratFniaefllrgüzel eseri. Cemiyetin kanun dışı ettüjl* iyi ve mert bir adamın acıkh 'baYatı^ Çeviren: Yaşar Nabi, Yeni çık^BRaü: 1 Lira. Yunan Bulgar hududu civarmda kız Aralarında 20 genc kızın da bulundıığu çete bir treni soydu, jandarmaları öldürdü İspanya davası Atinadfa da tedhis başladi, son 24 saat içinde 4 kişi suya Batı Trakyada teftişlerde bulunan Bakalbaşis'in batı Trakya sonra Türklerinin durumlarma dair muhabirimize beyanatı irlcşmiş Milletler Kurulu U« Gıhenlik Konse>ini ve Konseyin tâli komitelerini bir müddettenberi meşgul eden en mühim mesele, Franco Ispanjası ile sijasi munasebetleri kesmek, hattâ bu kadarla kalmıyarak iktisadî alâkalara da son \ermek ve (ııittin bu tedbirler sayesinde «ispanya halkını General Franco'uun temsil ettiği faşist tahakkiunden kurtarmak, bo'jlece faşizmin kokünü btisbütun kırmak ve onjn herhangi bir koeede kok salaıak dünyayı yeniden teh T likelere uğratmasına ve muharebelere yol açmasıııa ünkân vermenıck için» sunulan teklifleri incelcmekti. Mesele uzun uzadıja konuşulmuş, Güvenlik Konseyinde mühim tartışmalara sebeb olduktan sonra tâli komisyonlara feçuH, orada da sıkıfıkı incelendikten | Bonra, bir takrir üzerinde ittifak edilmiş | ve nihajet 6u takrir Birleşmi? Milletlet j Komitesinio toplantısında reye konmuş, ı Ispan>a ile siyasî munasebetleri kesmeji ! gerekİeştiren bu takrir çoğunluk kara l namanuş, bu yıizden Franco Ispaınası Ue sijasi munasebetlen kesmek tneseJes; t su>a düsmüştur. \ Acaba aylarca siiren çalışmalardan I sonra üzerinde anlaşma olan takririn bu ekıbete uğramasının sebebi nedir? Telefonlar: Umum! Santral Numarası: 24298. Yazj İşleri: 24239. Matbaa; 24290. yflTŞcMiDcl . . . . . . I I \ Ar&llK .. I Q I 340 . VARLIK Ankara Caddesi, C (Atina hususî muhabirimiz telsizle bildiriyor) Vunan çeteci kadın tipleri Muhakkak bulunan ilk nokta, Birl?şMM niş Milletler içinde biç birinin faşizm taraftarı olmadığidır. Bu milletlerin hemen hepsi de demokrasi taraftarıdır ve hcmen hepsi de Franco rejimini htç Bcvmediklerini, bilâkis bu rejiml takbih ettiklerini. iırsat duştukçe bildirmişlerdir. Fakat bu milletlerin birçoğu. başka bir milleîin iç işlerine kanşmayı Moskova 10 (A P.) Pravda gaaeîe pa^laşmîştır. Alman militarlzml veya , do5ru bulmadıklarını da belirtmektetı geri kalmamışlar ve kendi »lın yazılan ( ?in<5e çıkan bir yazada Ingilterenin Dr. nasyonalızmın tekrar dırılmesıne asia! | na bâkinı olmayı İspanyollara bırak jKurt Schunıacher'i yeni Aîraan «Füh imkan vermek tasavvurunda nak icab ettiği fikrini mudafaa etmiş reri» yapmak istediği ima edilmektedlr Ipgiltere yeni bir Führer çıkmasına' veya tek partill bir düfatorîüğun gelişlerdir. Ingiliz sözcüsünün demeci mesıne müsaade ve müsamaha etmlysGene Alman ve ttalyan faşizmi karşiLondra 10 (a a.) Alman sosyal de cektir. Almanyadaki İngıliz ıdareslnln Binda ani durunın almanın. dunvayı mokrat partisi şefi Dr. Sehumacher, »ave?i demokrasiyi takviye etmektir.> | barbe sürukledi^i ve altı seme devam hakkında Pravda gazet«sınde yayınla Bundan sonra sözcüden şu soruya ceharbin dünyayı kasıp kavnrmnş nan dünkü şıddetli yazılara ne oevab vab vtrmesl istenmiştir: söylenerek bn noktai nazara ran vereceti bugun Dış İşleri Bakanlığı söz İngili7; hükumeti, halen mevrjd kabele efıilivorsa da bu mukabele umu cusünden sonalmuştur. Alman Avusturya hududunun kac'i mî bir tasvible karşılanamamakta ve Sovyet gaaetçsl. Schumacher'i ileride telâkkı edıldiğinl, Dr. Schumacher'e aonun için başka milletlerin iç işlerine ; et'şecek ikinci bir Führer olarak vasıf çıkça arlatmış mıdır? karışmak cereyanı knvvet bulamamak landırmıştır. Sözcü, tnglllz hükumetlnln, Avusturta idL Dıg tşlen Bakanlığı sözcüsü şöyle de vanm bağımsızlığını azimle müdalaa vs takviyeye devam edecegirü söylemi? ve Ispanyanm durumu da, müdahale et ır.ıştır: « İngiltere, çarpışanlar sayısı çok Dr. Schumacher'in Londrada ilerl sürnıemek jolundaki cereyanı destekleoîdugu bir devlrde Pransa ve domia dügti noktiların hgpsinin sorumluğu.au irekte idi. ÇünkU ispanya. Birinci Dünva Harbine sebeb olmadığı gJbi İkinci Dün yoıılarla bırlikte nasyonalist Almanya İrglltere tarafmdan yüklenemlyeceğini Ja harbinin kopmasıııa da sebeb olma ale;>hınde mücadeleye glrişmek çerefirJ ilave eylemîşttr. nnşhr, ve bu ikî harbin hiç birine is(irak etrnemistir. Gerçi ispanya dahilî harbi. hem hir takım silâhların denenmesine, hem ideolojik cephelerin karsı kar. şıja vaziyet almasına sebeb olmus ve patlak vermek üzere olan ikinci Dünya Harbinin bir minyafürü gibi göze çarpırısb. fakat bu da İspanyolların sebeb olduklnn bir şey deçildi. Çiinkü Avrupanın ideolojik jrııplara avrılması Ispanj anm e«eri değildi. Belki daha baska tesirlerle vukıı bulmns ve gelismiş bir olaydı. Yalnız General Franko'nun, Mihverden gördüçü jardımla zaferi kazandıçı ve bıı yüzden Mihvere karsı minnet b'^le mü(ehassis olduğu. kıırdıığu rtjimin de Mihver rejiminden farksız say!İ"ıası icab ettiği ileri siirülebilirdi. "Yeni ÂSman Führeri,, Atina 10 Batı Trakyadaki teftiş gezisinden donen mılletvekıli Bakalbaşis ile gorüştüm. Kendisi bana seyahati ve Buıkıtalar, pek zayıf mukavemetle karTahran 10 (a.a ) Tahranda umumî tetkikleri esnasmda gördukleri hakkınkarargâh sözcüsü, bugün şu beyanatta şılaşuiışlardır. da mühim malumat verdi. Talıran 10 (a.a.) Azerbaycana gibulunmuştur; M. Bakalbaşis'in anlattığına göre, da< İran Şah ordusu kıtalan, dün ge d«n hükumet kuvvetlerinin üç koldan ha son zamanlara kadar butün Satı Arkası Sa. 3, Sü, $ da ce Azerbaycan smjrlarıru geçmişlerdir.> Trakyada bir sükun hukum surmoktcydi. Yalnız Sufli bölgesinde bazı çetelprin faaliyette bulundukları gorulüyordu. Bu tothısçi çeteler bilhassa koylerdtki delıkanhları, hattâ genc kızlan zorla kendi aralarma alarak kuvveüerini arttırrnağa cahsıyorlardı Arnarudluk 14 gün Şimal doğu hududlarmda Bundan on beş gün evvel bir ç«îe icinde cevab vermezse Fupu, GHtnii\eine\ ^cıvarınj| eecıneşe Güverriik Koo*efine muyaffak olmuş ve Sapçi köyü ue Cranıti köyune taaruz etmiştir. Fakat hüşikâyet edilecek kumet kuvvetleri bu çeteleri derha'. geri Londra 10 (BB.C.) İngiltere hüpiıskürtmuşlerdir ve bugun çe*«!?rin faj aliyeti sadece şimal doğu hududlsrına kurneti, Yugoslav; adaki elçisı vasıtasile l ' Arkası Sa 3. Sü. 2 fie Arna^Tiâluk hukumetine son derece şiddetli bır nota gondermış ve bu notada. İngılız destroyerinin tahrıbi re 44 subay rIngiltere ve Hükumet kuvvetleri Tebrize 200 kilometre mesafeye vardılar Üç koldan ilerliyen kuvvetler 12 şehir işgal ettiler Azerbaycana giren Iran kuvvetleri ilerliyorlar Azorbaycanda ilerliyen lran orduaun» mensub sfivari knvretleri Ârnavudluk Ingiliz hükumeti Arnavudluğa şiddetli bir nota verdi Havayolları U. Müdürii, davastnı kazandı Bulgaristanda gizli askeri teşkilât Bir general ve yüksek rütbeli subaylar tevkif edildiler Meydana çıkarılan teşkilâtın hükumeti devirmek gayesini güttükleri bildiriüyor Sofya 10 (a a.) Anadolu Ajansınrn özel muhabiri bildiriyor: Istihbarat Bakanlığınm bu akşam saat 20.20 de bildirdiğine gbre, baş savcıhk, bazı yüksek rütbeli subaylar hakkında bir ithamname hazırlamıstır. Hepsi tev Arkası S 3. Su 3 ıs Arkafi Sa. 3, Sü. 7 de Devlet Şurası, Ulaştırma Bakanının eski Umum Müdür hakkında aldığı kararın iptali lâzım geldiği neticesine vardı Alman Sosyal Demokrat Partisi şefini Ingilterenin Alman Führeri yapmak istediğini ima eden Pravdaya Londranın cevabı Ankara 10 (Telefonla) Ulaştırma I f Bakaru Şükrü Koçak aleyhine DevlM | 1 ] Havayolları Umum Mudürü Ferruh Şa | : hlnbaş tarafından açılan davaya Devlet; Surası Beşıncl Dairesl tarafından bakalmış ve kanun sözeüsü (savcı) Ferruh Şahinbaş hakkında Bakanlığın karar verdiği muamelelerin kanunsuı olduğunu ileri sürmüştü. Oğrendiğimize göre, Devlet Şurasa Beşinci Dairesi bu dava üzerindeki kararını vermiş ve Devlet Havayolları Umum Müdürü Ferruh Şahinbaş hakkında Bakanlık tarafından alınan kararın iptali lâzım geldiği neticesine varmıstır. Bu kararın yarınki (bugünkü) duruşmada taraflara tebliğ edilecegi llâve olunrnaktadır. Halk Partisi Medis Grupu Devlet Hava>olları eski Umum Müdürü Ferruh Şahinbaş Dünkü toplantıda Dış İşleri Bakanı izahat verdi Ankara 10 (a.a.> C.HP. Meclis Grupu Başkan vekilliğinden: C.H P. Meclis Grupu genel kurulu 10/ 12/1946 salı günu Sıvas milletvekıli Şemseddin Günaltaym başkanlığında matad toplantısuıı yapmış, dış meseleler hakkında sorulan bazı suallere Hasan Sakanm verdiği cevablar dinlenmiş, gündsnde görüşüleoek başka madde olraadığından oturuma son verilmiştir. Uçüncü Millî Eğitim Moskova konferansı Şurası dün kapandı M. Molotov Ankara 10 (a.a.) 3 üncü Millî EğiNewYork 10 (a.a.) Dıç lşleri Ba tim Şurasmın dördüncü genel toplantısı olunmuftur. kanlan dün akşam konseyin Almanya bu sabah saat 9 da Millî Eğitim Bakanı Arfcast Sa. 3. Sü. 5 te meselesini tetkik için 10 martta Mosko Reşad Şemseddin Sirerin başkanhğında vada toplanmasma karar vermişlerdir. açılmı^tır. Çalışmalar saat 13,30 a kaKonseyin bütün üyeleri şimdiye kadar dar aralıksır devam etmiştİT. GündemLondra, Paris ve NewYorkta toplantılar bulunan kız enstitüleri program ve yapılmış olduğundan geleoek toplantının yönetmeliklerini inceleme, komisyonuMoskovada yapılması hususunda muta nun raponı uzun tartışmalardan sonra bık kalmışlardır. Molotov kontey neıdindeki vazifelerini başarabilmeleri için gazetecilere diğer Sa 3. Sü. 6 da Ege tütüncüleri endişe içinde Dörtler, Alman işini Şiıranııı ilköğretim, ortaokul ve diğer Moskovada 10 martişler hakkında verdiği kararlar ta görüşecekler bazı temennilerin ilâvesi kararile YARIN I DÖRT BÜYÜIO.ER!. Cemal Nadirin büyük renkli karikatürü Tütün satışları hakkında müstahsil tarafından yapılan müracaatlere Ankaradan henüz cevab gelmedi Elha^ıl İspanya, Avrupayı ve dünyayı harbe süriiklemeğa sebeb olmadığı gibi h*rbe girmsnıek için de elinden geleni japüçı için onun ic merine kanşımak meselesi, birçok mil'"tleri derinden düeündürmekte ve buna karar vermenin daha baska bir takım müdahalelere vol »çması ıhtimali bur.lara son derece dikkat ve üıtivalla hareket için bir ilham knvnaçı teskil ettnektedir. Neticede İspanva mesclesile mesçııl olî<n komite siva«î munasebetleri kesmek bahsinde müsbet bir karar verememii ye bu jiizd'n İspanva ile siyasî münaBehetleri kesmek taklifi suya diismüstiir. Bu müdahale aleyhtarlığmı çok i>i karsılamak icab eder. Çünkü bu durum. İspanyol milletine karsı güven, onun arru ve iradesine karsı da hiivmet ifade eder. Ayni zamanda, olur olmaz «ebeblerin bir takım miidahalelere vesile sayılamıyacağını belirteıek umumijctle siyasî hayatın istikrar bulmasına yardım eder. *** Izmirde ihracat faaliveti Izmir 10 (Telefor.la) Tütün satı.= tün bahsinde verilmiş hiçbir karar mevları için asgarî bir fıat tayini hakkında cud olmadığı, hiçbir noktanm aydmlanmüstahsil tarafından Ankaraya yapılan madığı, Başbakanm halen mesele ile ilmüracaatlere henüz cevab gelmemiştir. gi^ndıği bildirilmektedır. Ankarada yapılan toplantıya rağmen tii Arkast Sa. 3, Sü. 4 te Ankara 10 (Telefonla) Ankara Universitesi bütçesile Beden Terbiyesi Umıım müdürlüğü bütçesl Meclisin yarınki (busünkü) celsesir.de çörüsülecektir. Çorum milletvekili Necdet Yüoer toprak mahsulleri vergisı bakayasmın taksıte bağlanması hakkında bir kanun : teklif etmişti. Kend si bu teklifinin komisyonlarda ve Mecli=te müstaceliyetle pöriiEÜlmes'ne dair bir önerşe vermişt'r. Bu önerge de Meclisin yarınki toplantı^nrla okunacaktır. Diğer taraftan İstanbul Teknik Univer sUes; bütçesi komsyonlardan çıkmıştrr. Universı+eye 1947 yılı giderlerı için 3.588.571 lira ödenek verılmektedir. henüz Bugün Mediste istikrar yok! görüşülecek İthal malları maharetle ortadan olan bütçeier kaldırıldı Gümrük resimierine yapılmış olan yfizde 156.5 zammm tesirıle İstanbul gümrüklerinde görıilen hararetli muameleler forya halinde yapılan ithalât, bir kısım mallarm sürat'e elden ela devredilışi ve bir kısım ithalât mallarının dsha büyük bir sürat ve maharetle ortadan kaldmlışmdan sonra istanbul piyasası henüz kendine gelemem ş, normal çehresini alamamıstır. Hafta başmdanberi tacirler piya=ayı yoklamak, birbirinin fikrni alıp sormakla vakit gecirmektedirler. Ellerinde mal bulunanlar henüz ciddî bir teklif ve fiatla ortaya çıkmamakta, alı Arkatı Sa. 3, Sü. 5 te «.Fakirizm» !'..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog