Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

r SATILIK HANAN ve ARSA Cağaloğlunda, Sağlık Yurdu karşısında, meşhur Şengül hamamı, apartıman inşasına müsaid 355 metre hâli arsasile birlikte 11/12/1946 çarşamba günü öğleden sonra İstanbul Vilâyeti Jcarşısında Sultanahmed 3 üncü Sulh Hukuk mahkemesinde kat'î olarak saülacaktır. 00 n ıı CO IC Oni/I mhuriyet KURUCUSU:YUNUSI^MUI r Földes Jolan BALIK Tü KEDİ SO Avrupada mükâfat kazan; meşhur roman Nasuhi Bayd; olup ikinci basunı çıktı. UnCU y i l O & y i ! Ö U İ 4 Telgrafvemelctubaarwl:Cuı^ur1yet,tstanbul Posta kutusu:fctanrJulNo.243 Telefonlar: ümuml Santral Numarası: 24298. Yazı IşlerU 24299. Matbaa: 24290. Salı 10 Aralık 1946 AHMED HALİD Mecüsinde ithal malları düi) beklenilmiyen bir karar piyasadan kayboldu C.fi.P. milletvekilleri demokratların bir seçim işi hakkındaki tekliflerini ilk defa olarak ittifakla kabul ettiler Demokratlar Komisyon mazbatasının geri çevrîlmesîni istiyorlardı, Komisyon fikrinde ıs/ar ediyordu, bu sırada C. H. P. Başkan Vekili Saffet Arıkanın yerinden kalkarak Mümtaz Ökmen ve Komisyon sözcüsü ile görüştüğü görüldü. Komisyon raporunu geri istedi Yeni gümrük tarifesi başladı, bir çok mallarm fiatları yükseldi, gümrüklerde de muameleler tamamen durdu % 100 ile % 50 arasında zamnta tâbi tutulmaları ve zamdan istisna edilmeleri kararlaşan maddelere aid üste Gümrük resmine yapılan yüzde 156J zammm tatbikına dün sabahtan itibaren baçlamnıştıp. Bu tatblkatla beraber, ambar v« antrepolardaki mallannı bir an evvel çekebilmek için lthalât gümrüğü müdürlüğüne günlerdenberi devam eden akın bıçalda kesilmiş gibi durmuşrur. Dün gümrüklerde tam bir istirahat hali ve durgunluk göze çarpıyordu. Buna mukabil piyasada birçok ithalât malları ortadan kalkmıştır. Dün yapılan hesaba göre îstanbul gümrüklerinin cumartesi günkü yarıra ; günlük geliri 2.545.000 liraya baliğ ol| Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Parti kongreleri ve Belediye Başkanı emokrat Partinin ve Cumhurij et Halk Partisinin kongrelcri ^m^rdevam edijor. Her iki parti>e aid toplantılarda şikâyet ve tenkid mevzuu olarak ileri sürülen fikirleri dikkatle okuyoruz. Bunlar bemen baştan başa mahallî derdlerin bir hikâ\esinden ibarettir. «Bmm semtin yol'lan bozuk», «bekçi ayhklarmı fuzuli bu* lu>oruz», «evlerinıize su gelmiyor». «sokaklarunız ısıfesız» tarzında şikâyetler, Bivasî partilcrimizin kongreleıine fa/laca b?kim olııyor. Bu gbruş, memleketimue istıkamet Arkast Sa. 2, Sü. 4 te Saffet Arıkan vermesi gereken politika ?artlarını arayıp bulınak hususnnda henüz bir haylı âcemi, bir hayli tecrübesiz olduğuuıuzu fosferir. Vak» kongM&KJK^ ve bucak sınırlarını daha aşmamı««ır. 11 kongreleri ve umurai kongreler ileride H>plâuacak, partilerin bünyesine aid temellı a n şahedeler o zaman bciirecekttr. Fakat ne de olsa, aşağıdan yukarıya doğru kurmağa çalışhğımız demokratik bir reİinf çerçevesi içinde asıl siyasi tcnwyüllerin bu küçük kongrelerden iübaren belirmeğe başlaması ve mnumi konjrelerde son şeklini bnlması irab ederdi. Parti çoğunluğuna hâkitn olan ocak ve bucak iijelerinin ıımumî siyaset hakkında ne düsündiigünü hilmedikten sonra, bü>ük konpe, kendi tıılacağı yohı nasıl çizecektir? Bulgar hududu civarında toplanan çeteler sıkışınca hududu Oysa ki, şimdiye kadar yapılan küçnk geçiyorlar, Yunan kuvvetleri bu hatta yaklaşınca Bulgar toplantılardan bu bususta esaslı bir fikir hudud kuvvetlerinin ateşile karşılaşıyorlar cdinmeğe, yahud herhangri bir isaret sezmeğe iuıkân yoktur. C.H. Partisini ve Demokrat Partiyi teskil eden üyeler, sikâyetlerinl ve tenkidlcrini. yasadıkları muhitin dar kadrosu içinde hapsetmisliT, Atina 9 (Telsizle) Son 7amanlarda f'ıjarıya ve memlekete bakamamıslar, bir Balı Trakya ye Makedonyada alınan t'unya görüşnnün siyasi lelsefesine biç tedbirler, neticelerini vermeğe başlamısd'>kunmaımşlardır. tır. Askerî kuvvetler tarafından takib Bu, bir bakıma hayırlıdır; Türk mil ve tazyik ediien oeteler Bulgar hududu lelinin çaprasık sınıf kavgalanna dalma civarındaki bölgelerde toplanmaktadırdı?ını. yahnd bu kavgalann lüznınunu lar. Bu bölgelerde, ordu birliklerinin ve jüreginde hissettnediğini gösterir. Pnr jandarmaların hareketi çok güçleşmekçalayıcı davalardan uzak yaşayan bir tedir. Takib hareketine girışen asker! halkı idare etmek ise, politika partileri kuvvetler, Bulgar hudud muhnfızlannın lcin hele bugiinkü diinyada luılıınmaz ateşile karşılanmışlar ve bazı çeteeıleri rimet sayılmalıdır. Hıirriyet memleket ellerinden 'taçırmışlardır. Bu kuvvetler, lerine bakınız: Bunlardan her biri, çe hududun çok yakınında bulunan mevzişidli mücadelelerin şimşekli havasile bu lerin içine gırmek imkânma da malik tıalmıs gibidir. Birbirlerini amansız düs değillerdir. man tanıyan siyasî partiler birçok mcmBuna rağm«n birlikler, çetecilerin bir leketlerde hükumcti beraber kurmak müddettenberi ellerinde bulundurdukzorunda kalıyor ve hükumet içinde de lan bazı köyleri tekrar işgal etmişlerbirbirlerife çahşmaktan geri durmuyor dir. Çetelerin hâlâ, Petriç, Nevrokop ve lar. Biitün işlenn sürünceıaeds kaldıeım Kırcaalîde toplu bir halde bulundukları gdren halk hakh olarak üzülüyor, sinir bildirilmektedir. leniyor. Asabiyet arttıkça tabiatile anSon dakikada çetecilerin, Poroya mevlasma ve ahenk ihtimalleri biitün bü Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Yunan Başbakam Çaldaris tiın azabyor. Fakat bizdeki davasizhk ve fikirsulik ır.anzarası "bir bakıma da acaba zararlı değil midir? Sokağtnın çamurundan, vapur tarifelerinin uygunsuzluğundan bahseden. bn gibl küçük işler yoluna girerse hayatuı cennete döneceğini farzeden parti üyelcrine bakarak millî istikbalimiz namına sevinmek doğru olur mu? Dünya davalarına karşı bu kadar bigâne bir bmür sürmcmiz, etrafımızdan bu kadar Inbersiz yasamamız iyi midir? Her milleti kbkünden sarsarcasına uğrftştıratı biiyük sosyal dramlar hakkında biz hiç tni kafa yorraamRİıyız? O dramlarm kadrosu içinde rol aimamak şiiphesiz bir taJih eseri; fakat başka bir âlemde oturuyormuşuz gibi muaz7am bir kayıdsızlığa bürünmek! l?te bu hepimizi biraz düsündürtnelidir. Demokrat Partinin ve C. H. Partisinin İstanbul kongrelerinde, en çok tenkide uğrıyan müesse"!e belediye oldu. Bnrada da prensipler de»il. basit ve pratik reabteler ele alınnı«, kiiçük mevzularm dısına çıkıiamatnıştır. Meselâ Belediye reisin'.n halk tarafından seçilmesi liizıımu gibi dilekler ileri sürülse ve bu meseleler üzerinde tartışmalar yapılsaydı, Bİyasî hayahmızda faydalı (felişmelere doğru yol almak ihtimalimiz kuvvetlenecekti. Halbuki böyle yapılmamif .Belediye iyi çalışmıyor» tarzjııda uluorta tenkidler ileri sürülmüştür. Işin tuhafı. bu tenJüdlerin de çoğu baksi7dır. Bir kaç gün önee İ'tatıbulda va'ifeye ba<laytşının sekİTİnci yıldiiniınıünü ktıtlavan Daktor Lutfi Kırdar. çok çetin şartlara Sijasî komitede Amrrikan murahhası Connally, Ingiliz mıırahhası Sir Harfley NADtR NAD! ve Bus murahhası Vichinsky bir arada İ Arka*\ 5a, 3, Sü. i te lelgrajlat 3 ttncü so/ıi/ede Ankara 9 (Telefonla) Meclisin bu;ünkü oturumu, F^ridun Fikri Düşünâelin başkanlığmda açıldı. Muğla tnilletvekillerinin tutanaklan hakkındaki komisyon raporu okundu. İlk sözü M\ığla milletvekillerinden (Demokrat) N«cati Erdem aldı. Ezcümle dedi ki: « Muğla seçimindeki adaylardan Cemal Hünal, Vilâyete, Dahiliyeye, Meclis Başkanlığına müteaddid istidalar vermiş. Abidin Çakırın seçimine itiraz etmiştir. Itirazm hedefi doğrudan doŞrııya Kecre koyiinün 40 numaralı sandı^ındaki seçim tutanağıdır. Bundnn başka sandıklara tevcih edihniş bir itiraz yoktur. Cemal Hünal, ıBu tutanaktaki rakamlar sahtedır, yanhştırs diyor. Sahtekârlığı kim yapmıştır? Şekli nedir? Ben dosyayı tetkık ettim, faıli hakkında iıiç bir kayda raslamadım. Cemal Hünal, bu sandıkta kazandığı oylardan yüz 1anesinın Abidin Çakıra eklendıelini, ayrıca Dünkü Meelisten intibalar (Ankara husurt n Mekki Said Esen bUdiHyor) I Ankara 9 (Telefonla) Meclisin bugünkü toplantısı son günlerin »inirli ve gergin havasını yakından takib etmiş olartlar için adeta bir sürprızle neücelendi. Çoğunluk partisi milletvekilleri, Demokrat'ıarın hem de bir seçim m**elesi iirerindeki teklifini ilk ietn olarak ıttifakla kabul «ttiler. Daha toplantınm başından itibaren, Tiirkiye Biiyük Mıllet Meclisine yakışan vakur bfr sükunetm salona hâkim oluşu dikkati çekmtyor değildi. Hatiblerin sözü kesilmiyof, bütün salon ele alman konuyu cankulağile dinliyordu. Mevzu, sandığa hangi adayın lehine kaç oyun atılmış olduğuna dalrdi. Bütüfl vilayette ra"kibind€n 200 kadar fazla oyla ileride olan madenci Cemal Hünal işte bu s«çlm sandığmm tutanağında sonradan yapılan düzeltmelerle Abidin Çakırdan geriye kalmıştır! Bıı iddiasını bazı vesikalarla da ispata çalışan Cemal Hünal Eeçimin ferdasındnn itıbaren her kapıya başvurmuş, mesele Meclise kadar gelmi=tir. Bugiinkü otıırumun sükunetini parti müfıitlerinin son başnrılanndan sonra tabiî bir hal olarak tefsir edenler gö Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Demokrat Partinin Ankaradaki merkez binası Nokraşi Paşa Mısırın yeni Başbakanı r Güvenlik Konseyi bugün Yunan işini görüşüyor Çeleler Türkiyeden giden treni Dedeağacdan sonra durdurup yaktılar Celâl Bayarın dün verdiği demeç Demokrat Parti büyük kongresini yapacak bina bulamıyor, nereye başvurdu ise red cevabı aldı Bir miüelvekili Demokrat Partiden istifa ettı Kahirede nümayîşler j hâlâ devam ediyor Nokraşi Paşa (Atina hususî muhabirimiz telsizle bildiriyor) Yeni ticaret anlaşmaları Ankara 9 (Telefonla) Demokrat Par kuruluşundan İtibaren 'bir e«ne Içinde Kahire 9 (a.a.) Saadist Parüsl ti büyük kongresinin nerede ve n« ra büyük kongresini yapmak gerekiyor. başkanı Nokraşî Paşa yeni Mısır kaman yapılacağına dair Parti genel baş Bu müddet pek yakındır. Büyük kongre binesini kurmağa memur edilmiştir. kanı Celâl Bayar bu akşam bize şu be nin nerede yapılacağına dair henüz keKahire 9 (a a.) Başbakan Sıtkı Payanaüa buîundu; sin bir karar vermedik. Partimiziıı mer şa, İstifa etmeden evvel Sudan hakkmda ArJcası Sa. 3. Sü. 2 de İngiltereye bir nota vermıştir. Sıtkı Pa< Nizamnawıemize göre partimizin Arkast Sa. 3, Sü. 5 te Meclisfe bir sual: Finlandiyadan odun kömürü mü alacağız?» Ankara 9 (a.a.) Meclirfn bugünkü toplantısında TürkiyeFinlandiya ticaret ve ödeme anlaşmalarile eklerinin onanması hakkındaki kanun tasarısı üzerinde söz alan Kayseri milletvekili Said Azmi Feyzioğlu bu anlaşmaya aid listede Fînlandiyadan ithal edilecek olan maddeler arasında odun ve kömürün bulunduğunu işaret ederek bunun sebebini sormuştur. Ticaret komisyonu başkanı Kasım GQlek verdiği karşıhkta demiştir ki: « Yapılan ticaret anlaşmasma bağlı liste, Finlandiyadan mutlaka gelecek maddeleri ihtiva etmez. Karsılıklı iki Üste yapılır, İki memleket birbirlerine vermeyi srzu ettikleri maüarı kendî listelerinde zikred«rl«r, bunlardan meml e k e t e arzu ettikleri, hesablanna ge Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Bayındırlık Bakanının yaptığı seyahat Zeylinyağ fiatları dünden itibaren indirildi Ankara 9 (a a.) Haber almdı|:na göre, Izmir İncir ve Üzüm Tanm Satış Koop«ratifleri Birliği tarafından satışa çıkarılan 2,5 asidli ekstra, 1,5 asidli ekstra ekstra zeytinyağlarile rafine zeytinyağlarının litre fiatlarında bugünden itibaren 10 kuruşluk bir indirme yapılmıştır. Bu indirmeye nazaran 2,5 asidli ekstra zeytinyağı Ankara ve İstanbaılda 235 İzmirde 225, 1,5 asidli ekstra ekstra zeytinyağı Ankara ve İstanbulda 244. Izmirde 234, rafine zeytinyagı da Ankara ve Istanbulda 251, İzmirde 241 kuruşa satılacaktır. Cevdet Kerim İncedayı, Izmitte söylediği nutukta .Halk Partisinin bundan sonra yapmak istediği işleri anlattı lzmit 9 (Hususî) Bir tetkik seyahatine çıkan Bayındırlık Bakanı Cevdet Kerım İncedayı Boludan şehrimize geldi. Bu aksam Halkevind* şerefine verilen ziyafette hazır bulunan Bakan ya:m Kocaelinin kara yollarmı tetkik ede»ktir. lzmit 9 (Telefonla) Bayındırlık Bakanı Cevdet Kerim încedayı bu akşam belediyenin verdiği ziyafette çok alkışlanan uzun bir nutuk söylemiştir. Bakan bu nutkunda ezcümle demiştir ki: < Biz müspet ilim kadar müspet ahlâkı hedef tuftnuş ve öyle kurulmuş, öyle yuğurulmus bir teskilâtm mensubuyuz. Hata ve sevabımız iyi ve kötüüğümüzle sarih olarak millet huzurumıidayız. Biz daima böyle kalacağız. 23 ıllık inkılâbımızı bu suretle nefse itimadla ve açık alınla geçirmi? bulunmanm zevki, keyfi ve kanaatile asla durmryacağız. Şantiyesinl iurduğumua binayı insaya asd bundan sonra başlıyaeağız. Bütün dikkat, hüsnüniyet ve iktidarmuzla buna hazırlanmış bulunu Arkası S. 3, Sü. 3 te Büyüklerin ana vatan dışındaki kuvvetleri Birleşmiş Milletier siyasî komitesi dütı bu meseleyi konuştu, Kural üyelerinin istentedikleri kuvvetler geri alınacak Prag'da yapılacak güreş müsabakaları U. Müdüflük, güreşçiler için hazırlık kampı açıyor Arrkara 9 (Telefonla) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, bölge başkanlarına gonderdiği bir tamimde, Millî Mücadelede çağınlıp da gitönümüzdeki nisan ayında Pragda ya miyen ve bilâhare Vekilliğe kadar pılacak Greko . Romen şampıyon?sı yükselen .zat hakkındaki tahminin için şimdiden hazırlıklara başlanmasmı doğru olmadığı ileri sürülüyor bildirmiştir. Bunun için 15 aralık, 29 aralık, 12 ocak tarihlerinde bölgelerde Ankara 9 (Telefonla) Meclisin cuyapılacak GrekoRomen müsabakalarma ma günkü toplantısmda Refik Koraltan lisansh, lisanssız bütün güreşçilerin ka Mıllî Savaş sırasında Anadoluya restnen tılmaları temın olunacaktır. çağınldıkları halde icabet etmiyen vaYeni açılacak olan hazırlık kampma, tandaşlar arasında sonradan vekilliğe elemçye tâbi tutulmak üzere, bolgeler kadar yükselmiş kimseler bulunduğunıstedikleri sıklette ve adedde B'jre?çi dan bahsetmiş ve Mumtaz Okmenin bu aönderebileceklerdir. Genel müdürlük, münasebelle verdiği cevab üzerıne de ayrıca arzu ettıği güreççileri de çağıra kimlerı kasdettığini hususî surette Başbılecektır. Bu maça iştirak edecek gü bakanlığa bıldıreceğini anlatmıştı. Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Arkan Sa. 3, Sü. 4 te Refik Koraltan, kimi kasdetti? On beş, on altı yaşlnrında dört çocuk lokantada oturup kafayı çekmişler. Bu ne cüret yahu?.. Ayıblama, onlar da demokrasiyi böyle anlamış olacaklar!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog