Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

4 VİTAMİNLİ yegâne kuvvet GIDASI 00 r n ' öUUü onnc mhuriyet Telgraf »emekhıb adreri: Cumhurlyet, tstanbul Posta kurusu: tatanbuJ No 346 Telefonlar: Umum) SantraJ Numarasu 24238. Yazj I»!eri: 24299. Matbaa: 24290. KA İ T ÜSü YüzVg" vSeuddeki bütün kıllan bir daha çı]çnaxnak uzere alır ve garanti eder. Siğil,' çu ^ e lekeleri yok ederek yüze tabp^bif güzellik verir. Adreç İstiitlâl Cad. Tokatlıyan yanı Solakzade sökaja Merkez apartımanı, daire 7. *"* ^ • KURUCU5U:YUNUSNADf Pazar ) Aralık 1946 Yun anıs tanda Başbakan dün basıtı mensublarile görüştü Receb Peker: «Aldığımız kararlarm neticesi ihracat t mevsimi bittikten sonra rahathk ve ucuzluk getirmek suretile tecelli edecektir)) dedi Başbakan, düıtkü koıtuşmasıııda Sovyetîerle oEan münasebetleriımzden, Yunanistan işinden de bahsetfi Receb Peker Trakya seyahatinden bahsederek Başbakam «Kahraman Ordumuz, ona yüklediğimiz vatan sınirlarını bekleme ve koruma vazifesini ferah dinledikten Şehriraiz'ie bulunan Basbakan Recbe Peker dün öğleden sonra saat üçte isaşbakanın yanından geli>o tanbul Vılâyetine gelmış ve basın menruz. Kendisiie uzun bir gosublarile bir görüşme yapmıştır. rü?me yaptık. Ileri garb deBu toplantıda istanbul saylavı Millî mokrasilerinde ötedenberi tatbik edilen Savunma Bak?nı Cemil Cahid Toydebu şekil konuşma usulünü memleketi mirle Vali, İstanbulda çıkan gazetelerın mize ilk defa olarak nmnedersem Şukrü Saracoğlu getinniştı. Muajyen zamanlarda hükumet şefi gazetecileri kabul eder, onlar vasıtasile halka hitab eder, açıklanıak istediği mevzuları açıklar, bUdirmek istediği hakikatleri bildirir. Halkla her gün daha yakından temas halinde bulunan gazeteciler de, halk efkânnı ilgilendiren meseleleri hükumet çeîinden sorarlar; müphetn kalmış noktalar varsa bunların a>dtnlatılmasina çalışırlar. Netice itibarile duşünceler arasındaki anlaşmazhk bulutları roümkün tnertebe dağılır, fikirler daha bir vuzuh pejda eder. Muayyen bir istikamete göre mütalea yiirütenler, niçın o şekilde bareket ettiklerini daha kolay anlatabilirler. Aynı kolajhktan aksi istikatzmir 30 tTelefonla) D P . Izmir mete çevrili kafalar da fa>dalanır. Çeşidli nıevzulan, bütün cephelerile ele almak merkez ilçesi kongresi toplanmıs, konimkânını bulan halk efkârı da boylece grede iki emniyet memurunun bııluniğriyi doğrudan ayırd etmek bususunda duğu anlaşılınca kanuna gore hukumedaha üstün bir olgunluk derecesine var tin bir komiser bulundıtrabilecği behrtilerek. bu meselenın halline intizaren mış bulunur. Başbakan, dün İstanbul basm mensublarile yaptığı toplantıda Çeteler şimale çekilmeğe başladılar, reisleri Arnavudluğa iltica etti Mareşal Moııtgomery'niıı bugttn Atinaya gelmesi bekleniyor .^>K ısyan sonuyor (fllina hususî muhabirimiz telsizle bildîriyor) Atina 30 Son günlerde çetecilere karşı alınan cezai tedbtrler sayesıiKle memlek'etın bazı bolgelerinde, bilhassa Matoedonyada durum oldukça iyileşmeğe yüz tutmuştur. Fakat bu arada siyasi buhran devam etmekte ve bir takım yorumlara yol açmaktedır Resmî mahfülerde ketumıjet Izhar edilmesine rağmen, bazı muhaLefet çevrelerir.de Çaldarls kabinesınin istifaya mecbur kalacağı ilerı sürulır.ekte. bir koalisyon kabınesi teşkiü fılcn gittıkçe kuvvet bulmaktadır. Fa'<at butün bunlara ragınen muhalif partiler arasında bır anlaşmaya vanlmamıştır. Bu yuzden Çaldarlsin c'aha bir müdd?t ıktıdar mevklinde kalacağı anla^ılmaktadır. Eurada umumî efkâr en zlyade çeteıçrc karşı girışilen mıicadel? ile me^gul olmaktadır. Ordıınun harpkâtı har* tarafından yakından taklb edilnıek'e, bır kısım çebflerın ımha edilbu bolgede çetelerin harekâtı h«nen h?men durdurulmuştur Bu havalideki çsîeler, hükumet kuvvetlerinin şiddetü baskıs: altında fcuaeye dogru çekılır.eğe başlamışl?rdır. ^ Diğer taraftan Tassaly'nin çeteler den terr.izlenmesi içln girişilen ameliye muvaffakijKtle ilerlsmektedlr. Bu harekât neticesınde bu bolgenın de yakın günlerde çetelerden temizleneceğı umıd edılmektedir. Çetelerin şefi Amavudloga ka^mıç Son dakıkada Atinada dolaşan şayıalara gore çetelerin başı Lassanis, Yunan topraklannı terketmek mecburıyeunde kalmış ve Arnavudluga iltica etmiştlr. Bevin'in ÇaldBris'în mesajma Marcsal Montgomeri dığıne daır verılen askerî haberler se , cevabı vıncTe karşılanmaktadır. Ssn gunler ; Atina 30 (îfususl muhablrijnizden) da orciunun aldığı tedbir'.er netice, Bs^bakan Çal<î^risin mall ve iktısad! sınde Makedonyadan iyi haberler gel I yardım taleb eden mesajma İngilbere ıreğe başlamıştır. Son Iıaberlere gore, | Arkasi Sa 3 Su. 2fie sonra verıci bir surotte ifa etmekiedir» dedi başmuharrirleri, muharrirlen ec^ebi ajans muhabırlerinden bazılan. Basın ve Yayın Unrum rr.uduru Nedım Veysel Dkin ile İç Matbuat mudüru Feı ıdun Fazıl Tulbendci, istanbul nnntakası müdürü Server İskit, Vılây°t ve Beledıye Arkcsı 4 uıırii sahijede Dörtlerin ümid kırıcı İ bir toplantısı İtalya ve Bulgaristanın ödeyecekleri tazıtıinat meselesile tavizler işinde bir anlaşmaya varılaıtıadı NewYork 30 ' a a.) Dörtler Tuna meselesinin tetkikinı geri bırakmışlar, Italya ve Bulgaristanm odıyeceklerı tazminat hususunda mutabık kalamamışlar, tavizat işlerinde anlaşamamışlard;r. Cuma akşamı yapılan uzun oturumun ümıd kırıcı b'lâpçosu budur. Tamirat meeslesi hakkında uzun tartısmalar olmuş ve İtalya ile Bulgaristanm vermeleri gereken tamirat bedelleri hakkında her bakan bır kaç teklıfte bulunmuştur. Netıcede hiç bir anlaşmaya varılamamıştır. Bu mesele hiçbir tanh tesbıt edilmeden başka bir oturuma bırakılmştır. Ta\lzler mesel°sine gellnee. bu mesele üzerinde dort büyukler arasında Arkası Sa 3 S.ı. 7 de içinde Dahilî bir harb çıkmasî babsedilivor Demokrat Parti ve idare umMeri Izmir merjcez ilçe kongresinde idare âmirlerinin Partiye karşı durumtanndan uzun uzun şikâyet edildi kongre on dakika tatil edilmiş. emnivet âmirıle tekfonla kon'işularak yalnız Hr emniyet nıemuru bulunması temin edümiş, tatil esnasında geçen ımınakaşa'srdi kongre^e cmniyet memurunun değil, Arkası Sa. 3, Sü. 5 te M. ConmHj Amcrika ve silâhsızlanma Connally, silâhsızlanmannı tedricî olmasını ve herkes tarafmdan tatbik edilmesini ileri sürüyor Secim kanunu Sayın Receb Peker, gaıeetcilerle hükumet arasındaki bu gibi konuşmalara çok taraflı olduğunu soylüyor. Bizimle Lake Succass 30 (a.a.) Annerikan üç buçuk saat kadar bir arada bulunadelegesi Connally, Birleşmiş Milletler rak her sorulan suale yorulraadan. bıkteşkilâtı siyaset ve güvenlık komisyoLondra 30 (Associated Press muh?bıri tnadan urun uzun cevablar vermesi de. nunda. Amerikanm silâhsızlanma hakAnkara 30 (Telefonla) Seçim ka 2) Oy pusulalarının renkli olması, 3) Ar'hur Gavshon bildiriyor:> İranda kendisinin, sözlerinde ne kadar samimî kındaki görüşünü izah ederek şu sekiz nununun bazı maddelerinin değiştıril Partiler temsilcilennin tutanaklara imza gerginliiir. arttığına dair gelen haberolduğunu gösteren bir işarettir. Hükunokteyı belirtmiştir: ntesme daır D. P. milletvekillerınin koyması ve her temsilciye tutanak su lere temas eden bıx Dış İşleri Bakanlığı roetle basın arasındaki temaslarm za1 Silâhlarm genel olârak azaltılma dördü tarafından teklif edilmiş olan tananla bir âdet haline gelerek bizde yer Arkası Sa. 3, Sü, 7 de Arkası Sa 3. Su 5 <t si hıısusunda genel kurul tarafmdan ha sarınm görüşulmesi. adalet komisyonuleşmesi, genc demokrasimizi kuvveÜenkikaten tesirli tedbirler alınması, nun bu sabah yaptığı toplantıda bitinldirecek halk idaresini daha başanlı, da2 Atom enerjisi komisj'onunda, a miş ve komısyon tasarıyı redde karar ha verunli neticelere doğru yürütecek tom enerjisinin kullandmasma dair ileri vermistır. Tasarı arayasa komisyonuna bir unsur sayılmahdır. sürulen muayyen teklifler iızermde ka da havale edıloniş olduğundan ayrıca bu Sajın Basbakana sorulan suallerî ve b'l olduğu kadar süratls bir anlaşmaya komkyonda da incelenecektir. kendisinin verdigi cevabları bu gazetevanîması lüzumunun ehemmiyeti, Adalet komisyonundaki çalışmaları de okuyaeaksınu. Tahnıin edeceğiniz gi3 Kütle halinde tahrib etmeğ« ya yakından takib eden yetkili bir zat red bi üzerinde durulan başlıca mevzular rıyan dığer bellibaşh bütün vasıtaların kararının dayandığı sebeoleri bana şöyle hayat pahalıhğı ve geçim zorluklarile kaldırılmasmm ebemmiyeti, Demokrat milletvekillerinden Salamon Adatto, anlattı • alâkalı idi. Beceb Peker, 7 eylulde alı Arkası Sa. 3. Sü. 7 de « Dört Demokrat milletvekili tasarınan kararlann memleket çapındaki Seçim Kanununu tadil teklifinin Adalet Encülarında başlıea şu değişiklıkleri istiyorehemmiyetine dair geniş izahlarda bular denilebilir: 1) Oylarm okullarda ve lundu. 1939 fiatlarmm artık dünyamn menince reddinin teessür uyandırdığını söyledi. kapalı hUcrelerde tekbaşına kullanılmasi, hiçbir yerinde yeniden kavuşulamıj acak bir hayal sayılması gerektiğine bir daha işaret etti. Harbe girmiş veya girmemis bütün memleketlerde vaziyetin az çok boyle olduğunu, içinde yaşadığımız imkânlara kıjasla bizim de yeni bir hayat muvazenesine kavnsmak yolunda bulunduğumuzu belirterek bu muvazeneji memleket hesabına en uygun bir şekilde «Rusya, her iki meselede de Komşu memleketlerden kurabilmek için hükumctçe elden gelen ayni tavrı takınır gpyretin esirgenmediğini tenıin ctti. yapılan geniş ölçüde bir Sayın Başbakanın ileri sürdUğü delilgörünmektedir.» ler arasında itiraz edilemiyecek derecede kaçakçılık meydana kuvvetli olanları vardır. Meselâ, ban AvLondra 30 fa a.) Muhafazakâr çıkarıldı rupa menıleketleTİnde hayat pahalılığıD.ıily Tele?ıaph gazetesi şunları yaznın yüzde otıız veya yüzde kırkı asma! maktadır: Ankara 30 (Telefonla) Haber vemışken bizde >üzde dört yüze yakın bir «Rm hu<umcti Boğazlar meeslesinde ı.ldığıne göre, Gümrük ve Tekel müsıçrayış görüldüğünden bahsedenler, araolduğu gibl Tuna meseleslnde de a'Tii fettışleri komşu m'emleketlerden yapıdaki mukayeseyi şfiphesiz tam objektif tavrı ta^mır görünmektedir. Bu mese lan geniş ölçüde bir otomobil Iftsüği bir gönişle yapmış olmuyorlar. Avrupalelerden birıni daha geniş bır zihniyetle kaçakrılığını m°vdana çıkarmişlardır Toplantıdan bir intiba da fiatlan frenliyen mekani/ına, istihlâki ele alusa dığerıni ds aynı tarzda mü ve bıı teşkılâtı idare ettiği sanılan Pehtanzim ve kontrol eden tesUilâtfır. HerDemokrat Parti Beşiktaş İlçe Kongre] Tahtakılıc ile bağımsız milletveklli Ci lâhaza etmesı miımkün görünmektedir. mi Eren i^mfnde biri Ankarada yakalahangi bir gıda maddesi. harbden dncesi îi dün saat 17 de yapıldı ve tam beşjhad Baban ve Beşiktaş Kajmakamı bu M. Molotov, Tuna meseK'raın muzake nfrak Adlivece te'.kıf edilmişür Pehmi ne nazaran ancak yiı/de su kadar arttı saat fasılasız devam etti. lundular. resın^ bnyük devletlerın de ıştirakıni ve Erenin şimdiye kadar kaçırdıgı lâstik ise, bunun sebebi, hukumelin o gıda Kongrede Celâl Bayar. Demokrat milReis seçiminden sonra rapor okundu Tuna üzermde sevrusefer serbesMsl miktarının tesbıti ıçuı ayrıca tahkikata letvekılknnden Adnan Menderes F u hesablar münakaşalara sebeb oldu; ni prensıpmt kabule şımdl hazar gorıin devam edilm.ektedır. Dunışmaya yaNADIR N A D t Bu sizîn fiat murakıbı anadan doğma böyle midir?. » Arfcası 5a. 3, Sü. 4 t* ad Köprülü, Salamon Adatto, Ahmed Arkası Sa 3, Sü. 6 da mektedır » kında şehrimızde başlanacaktır. Hayır, 7 eylulden sonra böyle oldu biçaıe!.. « Demokratların Beşiktaş kongresi hararetli oldu Celâl Bayarla Partinin kurucuları toplantıda hazır bulundular Adalet Komisyonu Demokratla* rtn tekliflermi niçin reddetti? Boğazlar ve Tnna Mühim bir lâstik meseleleri kaçakçılığı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog