Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

B A LE MÜSABAKALARI Mimik Klâsik Karakter Modem Fantezi ve Akıobatik Danslar. Güzel Müzik Sihirli Işıklar 17 Kasım Pazar saat 17 de Bu güzel müsabakaları görmek fırsatını kaçırmayınız. Yerlerinizi şimdiden ayırtımz. Tel: 23340, Eminönü HalkevL urn uriyel 23 üncU yıl Sayı: 7983 K U R U C U S U : Y U N U S NADİ Telgral ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yazj İjleri: 24299. Matbaa: 24290. r BİR S E VJJ'A Hüseyin Rahmiufrpınar YENt Fiatı: 150 Cumartesi 9 Kasım 1946 HİLMİ 'V . Parti beyannamesininRusyaya karşı Amerika siyaseti degişmiyece sebeb oldugu lartpalar MolotoVy Başkan Truman ve Eski bir bakanın dün hususî bir hasbıhal esnasmda söyledikleri Hikmet Bayur (Uliıs) an evvelki günkü başyazısında kendisini ilgilendirir gördüğu kısımlara cevab veriyor Naımi Topçuoğlu da beyannameyi beğenmiyor Ankara 8 (Telefonla) Demokrat Parti beyannamesinin «Dış siyasetimizin şimdikinden daha faal. ve millî menfaat ve hay siyetirfl ıze daha uygun bir şekılde tanrim ve idaresi» lüzumuna dair olan fıkrası C. H. P. mahfillerinde sinirli bir hava uyandırmıştı. ücri sürülen mütalealar bu göfüjün Mecliste açıklandlrılrnası lüzumunda birleşmektedir. Eski bakanlardan biri bugün, gazetecilerin de bulunduğu bir mecliste ve hususî bir hasbıhal sırasında, bu" konuya gelerek demiştir ki: « Demokrat Parti beyannamefindeki dış siyasefe aid görüşün uyandır Arkast Sa. 3, Sü. 2 de Cumhuriyetçilerle görüştü Demokrasi Cumhuriyetçiler Ruslara kredi acılması aleybinde bulunmuyorlar, Molotov'a teminat verildi Amerikan kongresi Amerikan Dış İşleri Bakan muavini Moskovaya gidiyor emokrasinin en kötü Mİâhı şüphesiz tabancadır. Mutlakıyet rejimlerrnde yadırgam^m, Washington 8 (a.a.) Cumhunyetmadığınuz zorbalık ruhu, zorbahğın inçilerin taühassa harb başlangıcmdan'cekârı demek olan halk idarekrine doğri demokrat hükumetlerin faaliyetini kon rusu hiç yakıştnıyor. gredeki tahkik komisyon:arı vBSitasü« Tabancah demokrasi de olur mn? teferrüatile ince'lemeğe karar verdikleDiyeceksiniz. Nazariyatta olmaması ri cumhuriyetçi mahfillerde teyid edil lâzım, fakat ne yaparsımz ki oluyor mektedir. iste. Giiney Amerikayı baştan başa kapCumhuriyetçilerin tiyice aydınlatmrk liyan sözümona cunıhuriyetlere bir baistedikİ€Tİni> söyledikleri konuîar araBu meseleler arasında fanız! İki ay geçmez ki bu cumhurismda Tahranda ve Yaltada aktedildikyetlerden birinde bir isyan çıkmasın! leri söylenen gizli anlaşmalar, harb Tahran ve Yalta'da EJi tabancah bir albayın devlet reislimasrafları, ödünç ve kira idaresi, harb ğine seçihnesi için, çok defa, yerine göz aktedildiği söylenen gizli Sa 3. Sü. S to Hikmet Bayur kovduğu cumhur başkanının beynine üç anlasmalar da var kurşun sıkması kâfi geliyor. Sıra başkasına geldiği zaman pynı hâdise tekLondra 8 (B.B.C.) NewYork'tan rarlanıyor. Bu sefer hevesi kabaran bir bi'diriliyor: baçka asker, meselâ bir yarbay, peşine Sovyetler Birliği Dış fşleri Bakam M. Amerikan donanmasnun dört uçak gemisi seyir halinde taktığı adamlarile sarayı basıyor, devMolotov bugün Amerikanın yüksek silet reisini hakladıktan sonra (kemali yasî mahfillerile ve Cumhuriyetçi Parti Bükunetle; onun yerine geçip oturııyor. liderlerile görüşmüş ve kendisine AmeNeresiydi unuttıım, dahn geçenlerde bir rikanm d>ı? politikasmda hemen henıen Boğazların müştereken konCenub Amerika devletinde böyle bir hiçbir değişiklik \iiku bulmıyacağı tevak'a olmu?, odasında paramparça editroluna dair Rus teklifin'n Sa. 3, Sfi. S te len bir cumhur başkanı pencereden sokağa fırlatılmak suretile yerlni kayAmerika tarafından reddebelmişti. Ortaçağın derebeyliklerind« dilmesinin sebebleri bile benzerine az rastlanan bu zorbahk örneklerine biı bugün Kalk idaresi diNewYork 8 (AJ>.) Bobert N. Cool yoruz. yazayor: Demokrasinin en kötti silâhı yainu Amerika. niçin, tngiltere ve Türîciye bazu kuvveti de değildir. Tabancanın ile ittifak" edtrek, Boğazlann kontrolufökmediği yerde demagoji oyunu başa İzmir 8 (Telefonla) Oelâl Bayar nun müştereken Rusya ve Türkiye tageçer. Halkı kazanmak için tutturabilve Adnan,Menderes bugün «Kalc^» varafından âerhhde edilmesım istiyen diği kadar atanlar, ağzına geleni söypurile şehrimize gelmlşler, tahmıltahRus teltiifini reddetti? Amerıkada bululiycnler ve yazanlar ortahğı kaplar. YaJiye binasından pasaport iskelesine kanan ecnebı müşahidlere göre, buna setan, tervir ve iftira borsasında fiatlar dar uzanan mesafeyı dolduran buyüK Türkiyede kömürün ilk bulunubeb, Ameîikanın gifgide dünya lşlerına düştükçe düşer. Namuslar iki paralık bir kalabaük tarafından karşılanmışkarışmakta olması ve Ortaşarkta bulu5imun 117 nci yıldönümü törenle olur, haysiyetler sıhra iner. Pazar yerWashington 8 (a.a.) Amsrika Bir telıf Umanlara yarıresmî ziyaretlerde nan petrollerle yakından ilgili bulunlaıdır. Celâl Bayar, güverteden halkl kutlandı lerlndeki canbazlan taklide çalışan poleşik Devletleri Dış îsleri Bakanlığının bulunması için tertibat almmıştır. selâml^mış. doğruca D P. bınasına gimasKÎır Amerika, hükumet uzmanları cRandolph. uçak gemisi, yarunda tarafırcan gitgide azaldığt soylenea litika hokkabazları, ele aldıklan millî bildirdığine göre, Akdenizde Amerikan dilmiştir. Fakat kalabalıktan Kordondeniz kuvvetlerinin deniz erleri antren Fargo kruvazör ü, Donner çıkartma ge petrol stoklanm takvıye için yeni petduygulan ve insanhk şereflerini kâh dan geçmek ve Parti binasina girmek manı manevraları ile ilgili olarak Ame misi ve Perry destroyeri olduğu halde, rol membaları aramaktadr. yere atarak, kâh havaya zıplatarak türmıjçkül olmuş, bu sırada bir kaç Mşl Arkası S. 3, Sü. 3 te rikan harb gemilerinin Akdenizde muhlü hiinerler eösterirler. ycre yuvarlanrmş, Celâl Bayar da bunBu ik'. sebeb, baa mütehassslara göre, Tanrıya şükürler olsun ki tabancah ların üzerine dıişmek tehlıkesi geçirAmerikayı, Türk Boguzlarına yapılacak miştir. demokrasiler, hemen yalnız Cenub her hangi bir Rus tazyikına karşı koymaya karar vermiş bulunan İngiltere Anterikaya sıkışmı? kahnış gibidir. DünPohsler, duruma güçlükle hâkim olaİle aynı durumu takmmasına âmil olyanın öteki taraflarmda bu çeşid zorba bilmiş, D. P. idare heyetinden bazıları muştur. Idarelerine pek rastlanmiyor. Fakat, binadan içeriye girtTnemiştir. İki, üç BUındiği gibi. Rus teklifine göre, BoIçinde laman zaman demagoji silâhına dakika sonra balkonda görünen Celâl fazlarm Rusya ve Türkiyeden maa<i» basvuuimıyan bir demokrasi hiçbir yerBayar, şiddetlenen yağmura rağmen ode yoktur. En ağırbaşlı geçinen, kuv Arkasi So "i Sv S tc . radan ayrılmıyan halk tarafından havetli manrığile, ülkücü nıhile şöhret buraretle alkışlanmıştır. lan devlet adamlan bile, seçim sıralaCelâl Bayar gazetecilere, çok yorgun nnda olsun, demagojiye başvurmadan olduğunu, esasen şimdilik söyliyecek bir edemezler. İngiliz konservatörlerinin en şey bulunmadığını, seyahat programıUeri gelenleri geçen sene: ı nın henüz tesbit edilmediğini, Izmir Bir Şam gazetesinin garib iddiaları: «Son harb kopmasaydı Işçilere rey venneyinlı. Bunlar İzmirde Demokrat Parti merkez binsaı Arkasi Sa. 3, Sü. 5 te ve Müttefikler Türkiyeye rüşvet vermek istemeselerdi TürAnkara, 8 (Teloronla) Ba..»n!armemlekette polis nizamı kurmak, kızıl kiye lskenderunu almayı aklından dahi geçirmiyecektL îskenKuruhı, emekli olarak devlet daireltnnlaşizm yapmak istiyorlar. Avrupayı Kusde çalışan memurlarm önümüzdeki yılyaya feda edecekler,fanparatorlukmenderun hiçbir zaman Türk olmamıştır. Hattâ Adana, Urfa, başına kadar işlerine son verilmesini faatlerini çiğneterek bunca kan pahaDiyarbakır ve Mersinde ezici ekseriyet halis muhlk Arabdır» kararlaştırmıştır. sına kazandığımız büyiik zaferi hiçe indirecekler. Sakın hal Mahvoluruz! Çalışari enıeklilerin işlerine son veŞamda çıkan ElKabes gazetesi, Dış Suriye bürün mahsullerile ve millî veDiye avaz avaz bağırmadılar mıydı? İşleri Bakanımız Hasan Sakanm Haleb rimile, kendisini istismar eden iomşu rileceği hükumet prcgrammda belirtılBüliin bu sözlerin çok basit birer degazetelerinden ElCumhuriye'ye yaptığı arınm limanlarına muhtac olarak ya mişti. Işe son vermeğe büyük derectli magpji oyunu olduğu daha o zamanmemuriyetlerde emekli olarak çalışandemeci bahis mevzuu eden bir başya şamaktadır.> dan belliydi. Arada geçen bir yıllık bir Arkası S. 3 , S ü . l d e lardan başlamlacaktır. zısında Iskenderun meselesine de doZonguîdakta Uzun Mehmed anıtı eaman hakikati biitün açıklığile ortaya kunarak Fransa ve Ingilterenin TiirkiZongldafc (Hu«ust) Türkiyede yeyi kendi taraflarına kazanmak ve koymak için kâfi geldi de arttı bile. kömürün ilk bulunuşumın 117 nci yıl onun İkinci Dünya Harbinde Almanya Işçi Partisi İngillerede ne bh polis nidönümü bugün Havzada kömürü b'Jİan ile birleşmesine mâni olacak bu rüşvet tann kurdu, ne de tazd faşizm yapb. Uzun Mehmed bayramı olarak törenle obnak üzere İskenderunu almasma imTam tersuıe ingiliz menfaatlerini konkutlanmıştır. Öğleden önce Uzun Meh kân verdiklerini yazdıktan sonra şu müservatörlere nazaran daha inadcı, daba med parkında binlerce halkın :ştirakile talealan ileri sürmektedir: garsılmaz bh gayreüe müdafaaya çayapılan törende muhtelif hatibler malıştı ve çalışıyor. «Iskenderunun Türkiyeye gitmesile deneüiğimizin tarihçesini ve önemird Suriye şimal, cenub ve batıda olan biYalnız şunu unutmıyalun ki, aemagojı belirtmişlerdir. Gece de Halkevinde ay ricik limanından mahrum kalmış, yüz yapmak başka, demagojiyi halka yutn bir tören yapılmıştır. turmak gene başkadır. Başlıca hürrielli bin kilometrelik bir devlet olduğu yetlerin garanti altına alınıp korunduğu halde çölle deniz ortasında yaşamak bh memlekette herkes dilediğini seylizoruna katlanmıştır. Deniz, başka bir yebilecek, istediğini yazabilecektir. Medevletin elüıde olduğu halde çöl cnu sele, halkın bunlara inanrp inanmamadünya ile temastan uzaklaştırmaktadır. smda, doğruyu, iğriden ayırd edip edeBu yüzden dört milyon nüfuslu olan mcmesindedir. Anlayış ve görüş seviyesi bakımından halk benüz yeter derecede kuvvetli değilse, vaziyet tehliklidir. Çünkii bu takdirde, müsbet tezi Bedel miktarında değişiklik müdafaa edenlerin daha kuvvetli birer demagog olmalarnıa güvenmekten basyapıldığı asılsız ka çare kalmıyor demektir. Ne yank ki, halkın gerçek menfaatlerine uygun Ankara 8 (Telefonla) 1927 doğumolan fikirleri müdafaa ermek, çok defa lu ve bu doğumlularla muameleye tâbi demagoji oyunlanna sığmıyacak kadar Tekel Bakam, muhtelif erlerden arzu edıenlerln nakdl bedel vegüçttir. Bıına karşıhk, uluorta lâf etrebilecekkrine datr haberlerde bir tanıek, ileri geri sözler söyliyerek adam meseleler hakkında kım hatalar yapıMıgı görülmüştür. Dün kandırmak. kolay ve keyif verici bir beyanatta bulundu de bıldirdiğım gibi, buna dair kanım iştir. Parlak cümleler ve tatlı vaidler henüz yürürlükte oldugundan bedel halkın kulağını okşar. onda yarm buBlr kaç gündür şehrlmlzde bulunan miktarında hiç blr değişiklik yapüm.\giinden mutlaka daha iyi olacaknuş hisBerlinde halka kömür tevzi edilirken mıştır. yanl «Cumhurlyet> ten başka Güırrük ve Tekel Bakam Tahsin Coşsini uyandınr. kan dün gazebecilerle bir konuşma yapLondra 8 (a.*.) Alnmnyadaki İn j nin derhal Almanyaya gSnderilmesi ve gazetelerde yazıldıgı gibi nakdî bedel mıştır. Bakan demiştir ld: Demagojinin zararlı netlcelerinden korniktarı 1250 lira değil. 20 lira 83 kuruşu runmak için başlıca silâh ne tahsil, ne gîllz Işg^l bölgesinde nazik blr iıal alan Amerikan işgal bölgesınden Ihtiyat yl hususî muhasebe hissesi olmak üzere. t Ak damar hastalığı tütünlerimizi yiyecek durumunu düzeltmek İçin Lon 5'eeekten bir miktarının hemen İngiliz de terbiyedir. Tekmil vatandaşlan yıldra ve Washlngtonda görüşmeler ola bölgesine sevkedilmfisi imkânını Ameri 270 lira 83 kuruştur. Bu para bir defada tehdıd etmektedir. Tarım ve Ticaret larca liselerde, üniversitelerde okutmak yetkili makamlarile tetkik etmekte venlebileceği gibi yarısı defaten, yana Bakanlıklarile müşterek olarak önücaktır. da kıt'aya duhulden itibaren 6 ay zar müzdekı yıldan itibaren bu hastalıkla NADİR NADÎ Wasbingtond« bulunan tnglliz yüksek dirler. Arkas\ Ş*. 3, Şü. A te Bayramlarda, aeyranlarda hiç tatil yapnuyan feylerjM Arkast Sa. 3, Sü. S te yiyecek yüklübtr kaç geml> Arknn Sa, 3, Sü. 2 d* *• Arfcon S«. S, fifl. 4 t* « Cumhuriyetçiler bazı meselelerîn aydınlaiılmasını isliyecekler Celal Bayar dün İzmire vardı Bir Amerikan filosıı Boğazlar ve Amerika D. P. Genel Bafkant kalabahk bir halk kütlesi tarafından hararetle karşılandıIzmirde bir hafta kalacak Zonguîdakta Uzun Mehmed Bir uçak gemisi, bir kruvazör ve diğer iki bayramı gemJden mürekkeb filo ay sonunda Izmir ve Marmaris limanlaraıı ziyaret edecek Tüfkîye ve ftrab âlemi Dış İşleri Bakanımran demeci Suriye ile Devlet dairelerittde Mısırda ne gibi akisler yaptı ? çalışan emekliler Almanyanıtı iaşesi bir mesele haliıti aldı Londra ve Washington arasında görüşmeler yapılıyor. Balkanlar ve Merkezî Avrupa da yiyecek kıtlığına marnz Askerlikte nakdi bedel Tütünlere ârız olan hastalık
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog