Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

r 17 Bu B A LE MÜSABAKALARI Kasım Pazar saat 17 de güzel müsabakalan istiyenler takib edebilecekür. Yerlerinizi şimdiden ayırtabilirsiniı. Telefon: 23340, Eminönü Halkevi Cumhuriyet 23 üncü yıl Sayı: 7962 K U R U C U S U : Y U N U S NADÎ Telgraf ve mektub adresrt: Cumhuriyet tstanbul Posta kutusu: tstanbul Ko 248 Telefonlar; Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290. Bir çoğunuu'n sabırsızhkla beklediymden şüphe olmıyan RADYOnÎECMUASI' nm 57 n d sa: oldugun» eıkmLştır. Te ilk gecikmis neceknııis. sabırsızlığınıza lâyık eoek bir güzellikte sebebler dolayıbu sayıyı pek beğe(14079) J 8 Kasım 194i Cumhuriyetçiler, iki Mecliste D. de ekseriyeti elde ettiler Traaan'ın Istifa etncsi «eselesi ortaya atıldı isc de Başkamn 1948 de yapılacak seçimlere kadar îşbaşında kalacağı muhakkak saydıyor Amerikada seçimin Celâl Bayar dün kat'î neticeleri İzmire gitti P. beyannamesinin H. P. mahfillerinde uyandırdığı şiddetli akisler Uluc t «Dış politika bahsindeki bu halkı şüphelendirici sözün izaht iftsHmdır. Daha iyisi Demokratlar MecUs açılır açıhnas kürsüden söylemelidirler» diyor. derhal hemen Birkaç gundenberi çehrlmlzde bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Celâl Bayar ile partinin kurucularmdan Adnan Menderes dün «Kade?> vapu' rile Izmire hareket etmişlerdlr. Celâl ı Bayar ve Adnan Menderes Ege bölgeI sinde bir hafta sürecek tetkikler yaı pacaklardar. 1 Ankara 7 (Telefonla) Demokrat Partinin arifeyi bayrama bağlayan gecenin yarısından sonra yajinladıgı beyanname, beklendığı gibi, C.HP. mahfillerinde derhal akisler uyandırdı. Beyannameyi olduğu gibi sütunlarma alan Ulus gazetesinde «Telâşlarının sebebi Arhası Sa 3, Sü. 5 te Amerikan seçimleriıtden sonra Avrupa ve Amerikada akisler Amerikanın dış siyaseti değişmiyecek nmlıuriyetçilerin zaferile sona eren Amerikan seçimleri j dünya efkârmda bir sürpriz (esiri uyandırmadı. On alh yıldanberl Iktidan ellnde tutan Demokrat partinin Vtık fazlaca yıprandığina inananlar Avrupa çevrelerinde Açoktu. Çoğunluk re\ine dayalı bir reJlm için gaşmaz hir kanun sayilan demerika ile Rusya arasınğisiklîk ibtiyacmın Amerikada bu sefer daki ihtilâfların artacağı kendini gbVtermesini bekiiyenler hak kazanmış oluyorlar. Seçim propagandaCelâl Bayar dun vapura binerken söyleniyor, Churchill'in M sırasında Demokratlar: On alh yıldır memleketi biz Idare mütalean •ttik. İnkılâbcı NewDeal kanununu blz Mi. Truman'ın son resmi: Başkan, Atom Bomha^ı Kontrol Washbıgton 7 (a.a.) tld büyflk Afikardık, işsizliğe karşı biz savaştık, FaKomisyonu azası arasında görülü^or şlzmi yenerek Birleşik Devletleri zafere merıkan partisine mensub olan şshsiCurahuriyetçilerin gerek Mümessiller Washington 7 (R.) Son alınan hayetlerin seçimlerin neticesl hakkmdaki biz ulasördık! ber!er« göre seçim neticeleri jöyledir: Meclisinde, gerek Âyan Mcclisinde ek demecleri funlardır: Dlyerek geçmlşteki başanlanm nzun Cumhunyetçiler Parlâmentoda 248,  seriyeti kazanmaları on beş senedenberi Bırkşmiş M:lletler teçkilâtındaki A•zun sayıp db'ktiıler mi? bilmiyorus. yanda 51 yer kazanmışlardır. Buna mu ilk defa vukubulmaktadır. Bu yüzden merikan delegelerüıd«n, âyan üyesi Kerhalde tnnhakkak olan bir »ey varsa, kabil Demokratlar Parlâmentoda 186 ve ocak ayında açılacnk olan Kongre ile Yandenberg ezcfimle çuıüai'i söylfpuştir; • da, devlet Idaresi bahislerinde halkın Arfcam Sa. 3, Su. 2 de Âyanda 46 yer alabilmişlerdir. « Seçimlerin netlcesinden şimdiki feçmisteki müsbet işlerden ziyade geledış slyasetimizin devam edeceği anlaşılKabul resminde Mecîis tekteki mtiphem ümidlere kıymet verdimaktadır. Bu husustaki tesanüdümüzğidir. Amerikan Demokrat partisi, IktiBaşkanı, Başbakan, baden şüphe etmeğ* temajül edenler çimdar yerinl elde tuttuğu nzun yıllar bodl Amerikan milletinden gayet açık bir junca gerçekten \y\ çalışmış, bilhassa kanlar, Cumhur Baş. cevab almışlardır. Ben bu neticenin, şeBoosevelt gibl dünya çapında bir biiyük Rosyada i d ay kalrrnş olan Mr. Priceı «Sovyetler yeni bir refll ve hakkaniyet«f uygun bir barışuı kanlığı baçyaveri ve Dderı'n baskanlığı altında hem miliî barbe girişecek durumda değillerdir» diyor kurulmasmı kolaylaştıracağma eminim.» menfaatlerini, bem de milletlerarası baGenel Sekreteri Wallace ne diyor? nş ülküstinfi konımak için takdir de?er Amerlkanm eski Cumhur Başkan mubulundular Kayretler harcamıştır. Roosevelt'i arka avlnl ve demokrat kabinenin eskl üyesi arkaya dört defa Cumliur Reisliğine geHenry Wallace şöyle demiştir: Ankara 7 {Telefonla) Sovyet Ihtirmek suretile Amerikan halkı bu gaySeçlmlerde elde edilen neticeden tilâlinin 29uncu yıldönümü munasebe€ retleri nekadar beğendiğini göstermiştir. terakki taraftarlarımn cesaretleri kırıltile bu akşam Sovyet Büyük ElçıliğinHürriyet prensipini ayaklar altında çiğmamahdır. Esas itibarile, daima terakki de bir kabul resmi yapümış ve kabul niverek bir dünya hegemonyası knrmak tarsftarı olan Amerikan milleti, tekrar resminde Büyük Millet Meclisi Baş•evdaoına tutulaniara karşı Amerikan liberal idarecılerin yardımmı arıyacak ArUas\ Sa. 3, Sü ? ıie . milletinin kazandığı rafcrde Demokrat tır.> partinin ve onun rabmetli liderinin Arkas\ Sa J. S«. 5 U füphesiz biiyük bir payı vardır. Fakat halk idarelerinde. halka yapılan hizmetlerden ötürü ondan minnettarlık beklemek ve; Bayram tatili dolayısü» biı , her ikisini biribiBen iyi iş g3rdtim, ölfinceye kadar kaç gundenberi |ehrimird« unin yardımcısı v« tamamGeminin Yunan sular.nda benl seç! layıcısı habne getirmek, araDemek ftdet degHmiş işte. Churchill bulunan Millî Eğitim Bakanı mayine çarptığı yalan iarmda işbirliği yapmalarını de tngiliz milletine tarihin kaydetmedigî Reşad Şemseddin Sirer, çtrsağlamak, her gün biraz dahinnetlerde bulunmuş, imparatorlnğ«n şamba akşamı Ankaraya gitDün şehrimizde batı Akdenız seferinl ha fazla şiddetl* kendiiini karanlıklar içmde yüzen mnkadderatı mi?tir. Bakan, hareketinden yapan Ege vapurunun, Pireden ayrıldıkBedel miktan ve askerlik evvel kendisile görfişen bir Price, dunku göruşme esnasuıda duyuran bir ihtiyaçtır. nı parlak, npineşli bir aydmlıfa kavustan sonra bir mayine çarptığı yolunda müddetî henüz kararlaştıturmustu. Bnna rağmen tngiliz milleri: arkad^şımızin suallerine 8şaBım\ın için bir çok £er! îngiliı Ijçi PartJM laylavlarmdan ve tiklâl raücadelenizden sonra, Büyük A bir şayia dolaşmıştır. Dgililer nezdınde nlmadı, bir kanun tasansı Teter artık üstad. Sen biraz dinlen. ğıdaki eevabları veraıiştir: memleketleıde olduğu giW biz Manchester GKıardian gaıetesi muhar tatürkün Snderlığinde başardığınız bü yaptığımız tahkikata gore bu şayıa taHukumete Uçileri getiriyorum! le okul ve aile birhkle'rini hazarlanıyor Okul Ue aile arasınd" mamile asılsızdır. Dün Ege ile, birı saat rirlerinden Mr. Prioe, bir kaj gündür yük inkdâblar bizi hayran bıraktı. Dediği zaman, ibtiyar Chnrchfll belki işbirliği sağlamak maksadı'( aırmayı duşünüyoruz. Her ilk Harbin ilk kısmında Türkiyenin sava 15 te, btri 20 de olmak üzere iki dsfa şehrimlsde bulunmaktadrr. Rusyada iki icinden epeyce gocundu ise de, dısanya Mıllî Eğitim Bakanlığmca baVe orta okulumuzun veya bu Ankara 7 (Telefonla) Millî Savun ay kalan Mr. Price memleketimize, Ru şa girmemek suretıle Müttefüler dava telsiıle görüşülmü$tür. Saat 20 deki göhiç bir şey belli etmeksizin ikî parma zı tedbirler alınmakta olduJerecedeki dığer okullarımı ma Bakanlığı kanunun verdlğl yet manya ve Bulgaristandan geçerek gel srna yaptığı hizmet büyüktür. Bu hlz rüşmede Ege, Adrıyatıkte seyrettiğinı v« ğile bir (V) Jşareti yapmıs ve ifctidar ğunu dujnıvon». Bu konu Mıilî Eğitim Ba zın bir aile birliği bulunacak Hye Arkası Sa. 4, Sü. 3 de herşeyin yolunda gıttiğini bildirmiştır. day«narak harb yıllarında «ra miştir. Kendisl türkçe de bılmektedir. sandalyesinden inerek muhalefet kol üzerinde bizi aydınlatır tnıkanı Reşad ve okulda çocuğu olan her yerdigl nakdt bedel usulünü uygulama Mr. Prloe «Jttn Istanbul Gazeteeiler Cetııîruna oturmusto. Şemseddin Slrer ail« reisi bu okulun birliğin ğa karar vermiştir. 927 dogumlular r» miyetinde, basın mensublarile bir g5s ı m z ? Şimdi, Amerikada meydana geien sl Terbiyentn ftl fuurlu ftmıli olan d« üye olacaktır. Birliğin okul ile te bu doğumlularla muameleye tâbi erler rüşme yapmış ve »orulan sualleri cevabyasî değişiklik, iç ve.dış cephelerile na aile İle okulu blri dlğerine zıd olarak masını bir komiayon temüı «decektir. den, arru edenlerden nakdl bedel alı landırmıstar. Bu toplantıda, gazete basBil bir gelişme gösterebilecektir? He işlemekten kurtarmak, birinln yaptığı Bu komisyonu birlik üyeleri kendi ara nacaktır. Bu yoldakl kanun yürürlükt» muharrirlerinden baöları da hazır bttmen söyliyelim ki, iç politikaya aid çe Arkasr Sa. 3. Sü. 6 da olduğundım nakdî bedel miktarile be unmuşlardır. nı ötekisinin bormasma meydan verşidü cereyanlan uzaktan takib edebilmek dellilerln hlzmet müddeti eskisl gibldir. Mr. Fricein hasbıhaB imkânlanndan mahrum bulnnuyoruz. Ancak öğrenildiğine gBre bedel mlkt«Mr. Prioe 34 »ene «wel Türkiyeyi «iHarb sonunun doğurduçn ekoBomik sırmda re müddette ban degişüdikler yaret etml» ol<}uğunu, e lamanlar yeni kıntılar, her yerde olduğtj gibi Amerikayapılması öıtimall vardır. Bunun İçin de başhyan Inkılâb hareketlerinl büyük bir da dm bir çok hoçnudsuzluklara sebebiyet blr kanun projesi hanrlanmaktadır. He alâka ile müşahede ettiğini s8yledikten vermiş olmalıd». Bunnn neticesl olarak nöa Bakanlar kurulundan gegmemiş ve sonra demlştir ki: Cumhuriyetçilerüı daha liberal blr ekoson şekllnl ahnamış olmakla beraber bu , Jön Türklere karşı büyttk ftmld nomi politikasına doğrn meyledeeekleprojeyle nakdl bedelin 500 llra ile 1000 besüyorduk. Ittihad ve Terakki erkânırinden bahsediliyor. Yalnız çurasını da lira arasında olması düşünülmektedir. nın memleketi iyiliğe doğru götürmesinl nnutmıyalım: Seçimleri enmhnriyetçiler Hükumet, duruma ve şartlara g5re nak bekliyorduk. Türkiyenin, itttfak devletkazanmakla beraber, lş başında Tnunan dl bedel miktarınj bu hadler arasında lerlle beraber îngiltereye karşı harbe ve onun hükumetl vardır. Istifa etmetesbite yetkili olaeaktır. girmesi, doğrusu istenirse bizim için dikleri takdirde bunlar 1948 seçlmlne * • * bayal kırıklığına tebeb oldu. Fakat iskadar yerlerinde kalacaklardır. TrnJbtanbid Aa. D«iresfaıde»t ınan'ı ve arkadaşlarmı istifay» rorlaya1 927 doğumhı v bunlarfa Içlemn cak derecede mtihim «ebebler ortaya muvazzaf hizmete tâbi olanlar eğitim çıkması için, hükumet tarabndan girişi Arkas\ S. 3, Sü. 3 U len tesebbüslerin kongrede şlddetll mne» m •• •• •• halefete nğraması ve tatbik dil hale gebaıesi lâzımdır. Birleşik Amerikada WJy!« blr Ie karşılaşılabilir mi? Dediğimiz gibi bir memleketh» İç politika meselelerini iyi bilmedlğimit içhı Büyük matem günfi yurdun bn husnsta bir şey söyliyemiyecetlı. Fakat diş politika »lamnda. htikumeti yenl her tarafında ihtifaller kongre ile anla^maılığa sürükliyecek mıihim bir ayrılık olacağını rannetmiyoyapılacak raz. Tam tersine, bir yıllık hâdiselerin Ankara 7 (a.a.) 10 kasım 1946 günü inkişah baslıca meselelerde CumhnAnkaradaki iptidat temaslara gıda Ebedî Şef Atatürkün ölümünün sekizinriyet partisinin Trumania beraber, maddelerile endüstri mamulâtının ci yüdönümüdür. Her yıl olduğu gibi, yiirüdüğünü gösteriyor. Zaten, daha riyade btiyük endnstriyl ye flnans mübadelesi esası hâkim bulunuyor o gün de Türk milleti bu büyük kaybının uutulmaz acısım hep birlikte bir âleminl temsiİ ettiği bilinen CumhuriAnkara 7 (Telefonla) Bayram gün daha yaşayacak ve Atatürkün büyük yetçiler, mümkün olduğn kadar gerbest lerinde Izmire gitmiş olan îngiliz mali serine karşı inanc ve bağlılığını bir keve geniş bir dtinya iktisad sistemlne tayecilerind«n Somervılle Smith yarın re daha teyid edecektir. raftardırlar. Bu da herşeyden 8nee teAnkaraya dönecek ve sanıldığma göre Bu büyük matem günü yapılacak ih Yeni cHatır sorma» lar: melli hurriyetlerin ve onlara dayalı blr *•• Ticaret ve Ekonomi Bakanları Hereke mensucat fabrikasında bir kaç gün sonra Londraya gidecektir. tifal için Cumhuriyet partisi genel sekblrleşmiş milletler filküsünün gerçekleş Nasılsınız hemşire?.. <%^Ticaret Bakanı Atıf Inan ve Ekonomi tetkik seyahati yapmışlardır. Bakanlar Sızan haberlere bakılırsa alâkalı bakan reterliği tarafmdan hazırlanan programa mesine bağlıdır. Şimdiki halde bu iilkü Teşekkür ederim. Çok şiikür suyurmlhifJaıvor, gazımız yanıyor... Bakanı Tahsin Bekir Balta bayram ta evvelâ İzmite gelerek burada kâğıd ve larla yapılan temaslar neticesinde bazı göre, Atatürkün ölüm gün ve saatine teSizler nasıUmız?.. NADİR NADİ tilmden istifade ederek Marmara böl karton fabrikalarile klor fabrikasını iki esaslara varıimıştır. Mevzu, Türkiyeden sadüf eden 10 kasım 1946 pazar günü sa. Arhan S. 3, Sü. 3 U *, Arkası Ş*. 3, Şü. t t** , mm ^apadolaın, tobjmy! jaıu^oj, tnupvayımı» gcâ «< Arkası Sa, 3 t Sü. 4 te ^ gesi iise! tesişlerLni gormçk. jggre b ğ j a. 3 â §ü. I 4» Okuilarımızda eile birlikleri kuruluyor Millî Eğitim Bakanının beyanatı Şehrimize gelen meşhur bir Ingiliz gazetecisinin Türk meslektaşlan ile dün yaptığı hasbıhal Türk Infliliz dostluflu Sovyet ihtilâlinin yıldönümü Sovyet büyük elçiliğinde bir kabul resmi yapıldı Okulda çocuğu olan her aile reisi. bu okulun birliğine üye olacak Askerlikte nakdî bedel Ege hakkında asılsız şayialar Ticaret ve Ekonomi Bakanlarının seyahati Bakanlar, dfin Borsada tüccar ve fabrikatörlerin dileklerini dinlediler Ingilizlerle iktisadî görüşmeler Atatürhün olumunun yıldönümü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog